Af lektor Kurt Larsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af lektor Kurt Larsen"

Transkript

1 Forholdet mellem vækkelsesbevægelserne og folkekirken Forholdet mellem vækkelsesbevægelserne og folkekirken Af lektor Kurt Larsen Resume: Forholdet mellem vækkelsesbevægelserne og folkekirken behandles i denne artikel praktisk-teologisk med henblik på den danske kirkelige virkelighed. Det belyses, hvordan forholdet kan og bør være mellem vækkelsesbevægelserne på den ene side og præst/ menighedsråd/ biskop på den anden side. Forfatteren ser forholdet mellem de to parter som et nyttigt, ja uundværligt samspil for det åndelige livs trivsel i Danmark. Forholdet mellem vækkelsesbevægelserne og folkekirken kan belyses på flere måder. I denne artikel vil jeg lægge hovedvægten på det praktisk-teologiske sådan som situationen tegner sig for mig i den nutidige danske kirkelige virkelighed. Om at stikke fingeren i den danske jord Hvert land og hver tidsperiode har sine muligheder og sine vanskeligheder, og hvad der i eet land og een historisk situation kan være fremmende for et ægte menighedsliv, kan i en anden sammenhæng være malplaceret. Et eksempel herpå var den norske lægprædikant Elling Eielsen, der tidligt i 1800-tallet vandrede Nordamerika rundt til fods på sine missionsrejser, hvor han arbejdede ud fra et lavkirkeligt-haugiansk lægmandssyn. Det er rørende at læse om hans nidkærhed, men hans problem var bare, at han virkede i et samfund, hvor der ikke var nogen statskirke, ingen kirker og præster og derfor ingen folkeoplæring i kristen tro. Derhjemme i Norge virkede lægmandsmodellen som bekendt til stor velsignelse for kirkelivet, som et gavnligt supplement og korrektiv til statskirkeligheden, men i USAs pionersituation var denne arbejdsform ganske simpelt malplaceret. Derovre trængte man til kirker og præster og menighedsopbygning hjemme i Norge fandtes alt dette i forvejen og kunne forudsættes. Derfor rejser danske missionærer ikke til Afrika for at bygge missionshuse, men kirker og menigheder. Heri ligger ikke nogen modsætning til, at de ofte udsendes fra danske missionshuse forskellene på den kirkelige situation i gamle kristne lande og i andre kulturer er bare så stor. Efter min bedste overbevisning er det derfor også i de fleste tilfælde malplaceret, når der tales om at plante nye menigheder i Danmark. Her findes der jo allerede menigheder, og hvad vi har brug for er fornyelse og vækkelse indenfor de eksisterende menigheder. Derfor er det yderst relevant og nyttigt med de frie, levende vækkelsesbevægelser. Hvor trænger vi i den danske kirke til mange med nidkærhed som Eielsens! Man kan ikke behandle denne artikels emne under disciplinen Nytestamentlig Teologi, for NT kendte ikke til den situation, vi står i i dag. Emnet kan heller ikke belyses tilstrækkeligt under Systematisk Teologi alene. Kendskab til vor aktuelle situation må også til, hvis vi ICQUS nr. 3,

2 Kurt Larsen skal nå det danske folk med Bibelens budskab. "Inculturation" taler man om, når det kristne evangelium skal omplantes til fx afrikansk kultur. Så handler det om, at skelne Bibelens urokkelige og tidløse budskab (der er det samme i alle kulturer) fra kirkens og de kristnes traditionsbestemte indpakning heraf. I Afrika handlede det bl.a. om at nå til den erkendelse at et kirkeorgel ikke nødvendigvis er et mere kristeligt instrument end trommer. I Danmark handler det om, at 85% af det danske folk føler tilknytning til den danske folkekirke. Brandesianismen, socialismen, ungdomsoprøret og alle de andre højtråbende kræfter, der til skiftende tider har villet kirke og kristentro til livs, har kun i yderst begrænset omfang haft held med deres sag. Det danske folk kommer som helhed med deres spæde børn til dåben og tæt ved 100% kunne ikke tænke sig at undvære kirkens hjælp ved deres pårørendes begravelse. Man tilhører folkekirken; båndene hertil er langt stærkere end fremmødet søndag formiddag lader ane. Mange er sig bevidst, at det netop er denne "vores" kirke, man svigter om søndagen! Skal vi nå det danske folk vores fætre og naboer og gamle skolekammerater med evangeliet, så går vejen i de fleste tilfælde ikke udenom, men via folkekirken. "I de fleste tilfælde", skrev jeg. Jeg er nemlig ikke blind for, at der i det brogede danske samfund findes stadig flere forskellige subkulturer, hvor man måske lettere får indgang som utraditionel luthersk frimenighed end som traditionelt arbejdende dansk folkekirkemenighed og vækkelsesbevægelse. Disse subkulturer er dog blot undtagelser, der bekræfter reglen. Vi må ikke negligere den kirkelige virkelighed, som bygger på en forhistorie af over 1000 års tilknytning mellem det danske folk og dets ene, fælles kirke. Så forskellige sogne Jeg var selv så heldig at virke som præst i et pastorat, hvor der fandtes et aktivt, frivilligt arbejde ud fra een af de gamle danske vækkelsesbevægelser (Indre Mission). Kirkeligheden var desværre beskeden som i de fleste danske sogne, men vækkelsesbevægelsen var et lyspunkt i sognenes liv. Jeg ved naturligvis, at der i mange sogne ikke (mere) er noget frivilligt kirkeligt arbejde. Det er heller ikke alle steder, at vækkelsesbevægelsen spiller så god en rolle som i "mit" pastorat. Præster er også forskellige, og i forholdet til vækkelsesbevægelsernes arbejde må der være frihed til at vurdere forskelligt, også blandt præster, der er fælles om at ville fremme levende tro og levende menighedsliv i deres sogne. Det følgende kan altså ses som vurderinger, sådan som de tegner sig for mig, ud fra mine erfaringer. Forholdet mellem vækkelsesbevægelse og folkekirke må man dele op på flere niveauer, fordi "folkekirken" i praksis repræsenteres af flere forskellige: Præst, menighedsråd, biskop osv. Set fra præstens synsvinkel hvis der findes vækkelsesbevægelser i hans sogn. Lykkelig den præst, der i sit sogn har et selvstændigt, åndeligt levende og vågent fællesskab af troende kristne samlet i en vækkelsesbevægelse, måske med eget missionshus. Det betyder, at præsten ikke er alene om nøden for at bringe evangeliet ud til sognets mange indbyggere. Der er andre, der beder for sognet og andre, der arbejder mod samme mål. Vækkelsesbevægelsens folk vil ofte være blandt de mest trofaste kirkegængere, søndag efter søndag og er de ikke det, må han forsøge at lirke kærligt ved dem, sådan at de bliver det i stadigt stigende grad. Fra dem kan han også få en gavnlig respons på sin forkyndelse, for 132 ICQUS nr. 3, 2000

3 Forholdet mellem vækkelsesbevægelserne og folkekirken kun de, der selv lever med Gud og tænker med, kan hæve sig op over det almindelige rygklapperstade. De er nogle af hans bedste støtter i menighedsrådet, for så vidt de ellers kan blive valgt ind der det kan de iøvrigt ofte, fordi deres flittige kirkegang aftvinger respekt i sognet. Orker præsten at lave dåbsforældreaftener, konfirmandlejre eller kirkeskole kan han trække på arbejdskraft fra vækkelsesbevægelsens folk. Ikke alene aflaster det præsten fra meget praktisk arbejde, men ofte er fx de unge fra missionshuset bedre til at snakke med konfirmander end den halvgamle præst. Under alle omstændigheder er det nyt og spændende for konfirmander at høre vidnesbyrdet fra en anden munds end præstens. Troende lægfolk har jo allerede den store fordel, at de ikke kan mistænkes for at være "professionelle" kristne tænk, også smeden og kassedamen fra Brugsen tror på Jesus! Præsten kan også hos vækkelsesbevægelsen hente fornyelse til sit eget åndelige liv, ved at sidde til dens møder og for en gangs skyld ikke være "på". Det er iøvrigt også godt for hans familie, som han jo også har et ansvar for. Om Johannes Gøtzsche, biskop i Viborg , fortælles det, at han livet igennem nød at sidde med ved de troendes samtalemøder, og så noterede biskoppen på sin notesblok, hvad der kom af guldkorn fra mennesker, der måske gennem et langt liv havde gået i Helligåndens skole. Har præsten således megen glæde af vækkelsesbevægelsen i sit daglige virke og sit eget liv så har han det også, når det gælder den fortsatte omsorg for sine sognebørn. Vækkelsesbevægelserne løser en række opgaver, som den enkelte menighed umuligt selv kan magte. Det er en lykke at se nogle af ens konfirmander fortsætte på vækkelsesbevægelsernes efterskoler så ved man, at der bliver bygget videre på det grundlag, der er lagt i børneårene. Det er godt, at man som præst har vækkelsesbevægelsernes større sommerlejre at henvise folk til at deltage i. Hvad skulle vi gøre uden deres bibelskoler? Her styrkes det, som de unge lærte i deres hjem og hjemsogne og herfra vender de unge styrkede tilbage til selv at tage fat på arbejdet. En præst skal være præst for alle. Dette slagord kan nok misbruges, men det er dog sandt og det er reelt hvad præsteløftet siger: Guds lov og Guds evangelium må bringes til hvert eneste hjem og øre i sognet. I Guds øjne er den gamle lige så meget værd som den unge, den tungt begavede ligeså elsket som akademikeren. Den kirkefremmede er ligeså dyrebar i Guds øjne som den faste kirkegænger. Eftersom så mange ikke kommer til kirke af sig selv, er det i vor tid en vigtig opgave at opsøge mennesker i deres hjem. Her må der ikke gøres forskel på alder, stand eller grad af kirkelighed. De opsøgende husbesøg er en vigtig, en udbytterig men også en næsten uoverkommelig opgave. Med mindre præsten altså trækker på folk, der vil være medarbejdere i menigheden. Menigheden omfatter flere end de, der hører vækkelsesbevægelserne til men i praksis vil det ofte være folk fra vækkelsesbevægelserne, der er de mest nærliggende og trofaste medarbejdere. Som præst søgte jeg at være imødekommende overfor alle grupper. Manglede man en fodbolddommer, overtog jeg gerne fløjten men den gruppe, jeg umiddelbart følte mig hjemme hos, var i missionshuset. Andre kunne jeg have fælles interesser med men i missionshuset bankede hjerterne i samme takt. Derfor holdt jeg mig til der, og har i øvrigt aldrig fået nogen som helst kritik af det. Tværtimod tror jeg, at folk i sognet ville have fundet det mærkeligt, hvis jeg i kirken prædikede om det kristne fællesskab og så dog i praksis holdt ICQUS nr. 3,

4 Kurt Larsen mig på kølig afstand af dem, der stod bag det meste af det kirkelige arbejde, og som var blandt de flittigste kirkegængere! Set fra præstens synsvinkel hvis der ikke findes vækkelsesbevægelser i hans sogn Kirkefondsideologien og Ussings "højere kirketanker" har præget mange i dette land, og derfor har man igennem hele 1900-tallet kunnet høre at den såkaldte "ellipsestruktur" med fordel kan afskaffes at det vil være enklere og teologisk mere korrekt, hvis alle aktiviteter udgår fra kirken. Også i dag møder man denne opfattelse i teori og praksis. Spørgsmålet er om, det nu er så enkelt endda. Det er rigtigt, at præsteløftet ikke handler om, at man skal arbejde for at danne kirkelige foreninger eller vækkelsesbevægelser. Som præst har man som regel dagen besat med at forkynde ordet, undervise, øve sjælesorg og opsøge mennesker i deres hjem. Her skal man først og fremmest være trofast men dette udelukker ikke, ja kan ligefrem undertiden forudsætte, at præsten støtter sig til vækkelsesbevægelserne. Langt de fleste sogne er iøvrigt i dag ude over "problemet", for i de fleste danske sogne er der ikke (længere) vækkelsesbevægelser eller frivilligt arbejde i det hele taget. Ofte er virkeligheden sådan, at der er en lille trofast kreds, der lige netop holder gudstjenestelivet igang men iværksætte aktiviteter på egen hånd orker man ikke (mere). Skal der gøres noget i sognet udover det helt nødvendige, må præsten og det øvrige menighedsråd gøre det og betale for det. Under sådanne små forhold kan man godt få en god præstetjeneste, fordi det altid er rigt at måtte forkynde, undervise og på anden vis tjene mennesker med Guds ord. Ideelt er det jo dog på ingen måde, og det må være præstens stadige bøn og mål at vække åndeligt liv i sit sogn. De døde må vækkes; de vakte må ledes til fred i nåden; de troende må styrkes til selvstændighed ved bibellæsning; de "hørende" må formanes til at blive "gørende". Hvis det ved Guds nåde lykkes for præsten at kalde mennesker til kirken og til troen, så vil det nyvakte åndelige liv føre meget godt med sig. De nyvakte troende vil tage nye opgaver op. Nogle vil begynde børnearbejde i deres boligblok for at dele troen med kvarterets børn; andre vil rejse ud som missionærer; unge vil føle et kald til at drive mission på deres gymnasium. Præsten har med sin forkyndelse i kirken sat processen igang, men hvis det virkelig lykkes, må han være indstillet på, at livet udvikler sig ad egne veje. Han må være villig til at give afkald på "kontrollen". Det kald til tjeneste, han lod lyde, førte mange ting med sig og han kan ikke selv i længden være i spidsen for det hele. Han kan følge børnearbejdet, Ydre Mission og KFS-arbejdet på afstand. Han kan være rådgiver og sjælesørger for de af hans sognebørn, der er med i det. Men kun i et åndeligt dødt sogn kan han have kontrol med det hele. Når livet vokser frem og menigheden vokser, vil præsten få stadigt mere at se til med sine primære præsteopgaver: Forkyndelse, undervisning, sjælesorg. Og i hans sogn er der måske imod hans oprindelige kirkesynsideal vokset en række frie missionsforetagender frem. Livet kaldte det frem. Samtidigt vil præsten få brug for hjælp udefra. Får man end lavet bibelkredse og møder i nøje tilknytning til kirken alt efter kirkesynsteorien så vil der dog stadig være en række opgaver, man ikke selv magter at tage op i sin lokalmenighed. Unge har brug for at være sammen med andre troende unge fra andre menigheder for at styrkes i troen, og hvem tilbyder kristne lejre og bibelcampings udover vækkelsesbevægelserne? Nogle har brug for at 134 ICQUS nr. 3, 2000

5 Forholdet mellem vækkelsesbevægelserne og folkekirken blive funderet i Guds ord, og hvor skal man gå på Bibelskole om ikke på vækkelsesbevægelsernes skoler? Nogle af de nye troende flytter til en anden by og har brug for et fællesskab der at knytte til ved for at blive bevaret i troen. Da er det en fordel, at de troende fra ens menighed allerede føler tilknytning til een af de folkekirkelige vækkelsesbevægelser, således at man på forhånd har et godt fællesskab at knytte til ved på den nye egn. Det er rigtigt af en præst at satse på sin lokale menighed og på at samle mennesker om ord og sakramenter i kirken naturligvis, hvad skulle en præst ellers have som sit primære mål men man går glip af en række muligheder, hvis ikke man desuden forsøger at knytte forbindelsen til een af vækkelsesbevægelserne. Livet kræver sin ret og søger sine egne veje. Erfaringsmæssigt er det sådan, at man enten søger at bevare livet i kirken ved at give frihed til diverse bevægelser, eller også tvinger man levende og initiativrige kristne ud af menigheden. I denne henseende er der i øvrigt ingen større forskel på at være en folkekirkemenighed, en luthersk frimenighed i Danmark eller en ikke-luthersk frikirke i fx USA. Hvor der er liv og vækst i en menighed, vil livet sætte sig frugter, der ikke lader sig styre og der opstår nogle behov, som en enkelt menighed sjældent selv kan løse. Dette gælder allerede under de forhold, hvor der er tale om åndelig enhed og ensartethed i en menighed. I virkelighedens verden er denne situation imidlertid ikke altid virkeligheden. Da ingen præst under folkekirkelige forhold kan vide, hvordan hans efterfølger vil blive, er der en tryghed i at vækkelsesbevægelserne repræsenterer en kontinuitet på tværs af alle præsteskifter og menighedsrådsvalg. Det er dog ikke kun derfor, man bør knytte til ved vækkelsesbevægelserne, for hele tiden opstår der behov, som bedst dækkes af tværgående bevægelser. I en voksende menighed med tilgang udefra, vil der ofte være vidt forskellige behov og ønsker og traditioner. Det kan således være svært at rumme alle aldersklasser til de samme arrangementer. Vil man i kirken give plads til både de unges ønsker og de ældres så vil der gradvist opstå grupper i menigheden. I praksis holder man måske bedst sammen på hele sin egen menighed ved at de unge kommer sammen med andre unge i vækkelsesbevægelsernes mere frie sammenhæng i ugens løb. Her finder de den ventil, der gør, at menigheden kan holde sammen trods alt. Fromhedstraditioner har det også med at udvikle sig i forskellig retning, fordi kristne er forskellige. Når nogle fx vil have frie bedemøder og andre foretrækker tidebønner, så kan det være svært for en menighed at spænde over hele spektret. Man kan så enten dele menigheden og kirkesamfundet i to det er ofte den amerikanske løsning eller man kan give plads til frie bevægelser inden for den samme menighed og det samme kirkesamfund. Så har man i sit lille fællesskab der engang imellem mødes med andre ligesindede fællesskaber muligheder for at finde det åndehul, der gør at man ikke forlader sin menighed. Det har lykkeligvis ofte været den danske løsning. Takket være de frie vækkelsesbevægelser og kirkelige organisationer har levende kristne fundet udfoldelsesmuligheder, som har betydet, at man har kunnet holde sammen i samme folkekirke på tværs af alder og forskellighed i fromhedstradition og musikstil og deltage i den fælles højmesse om søndagen. Heri ser jeg noget meget værdifuldt. Det er Jesu ønske og bøn, at hans disciple skal være eet og det er en hyrdes opgave at holde sammen på hjorden. Man har også brug for hinanden, på tværs af alle ydre forskelle: Den ældre har brug for de unges spontanitet og friske stil de unge har ICQUS nr. 3,

6 Kurt Larsen brug for de ældres erfaring og modenhed. Vækkelsesfolket har godt af kirkens faste liturgi og præfabrikerede bønner de grundtvigske har godt af at møde bibeludlægning og frie bønner og levende vidnesbyrd! Ungdomsmenigheder og menigheder for en særlig fromhedstype må man søge at undgå, såvidt muligt, for vi har brug for hinanden i Guds store familie. I en tid, hvor familierne er splittet op i ugens løb, er det meget værdifuldt, at søndagsgudstjenesten har en form, der gør det muligt for hele familien at deltage samlet i den. Vækkelsesbevægelsernes berettigede forventninger til den bibeltro præst Det er bedst for vækkelsesbevægelsen, hvis præsten husker, at han er præst! Han er kaldet, ansat og lønnet til at være Ordets tjener med alle de opgaver med forkyndelse, undervisning og sjælesorg, der særligt hører embedet til. Den bedste hjælp en præst kan give de frie bevægelser er at studere Ordet og troens lærdomme flittigt, så han kan give menigheden en solid åndelig føde og en ret vejledning i kirken, konfirmandstuen og ved sygesengen. Det er en misforståelse, hvis præsten tvinges til at blive praktisk mand og/ eller underholder ved alle slags aktiviteter i sognet. Præsten skal passe Ordets tjeneste, men det udelukker ikke men forudsætter snarere at han i vid udstrækning følger de frie vækkelsesbevægelsers arbejde i sognet med kærlig interesse og åndelig vågenhed. Ved disses møder bør han deltage så ofte som muligt, siddende i baggrunden, lyttende og lærende, for det kan virke passiviserende på folk, hvis det altid skal være præsten, der leder møderne, stiller spørgsmål osv. Hvis noget usandt bliver fremført, bør præsten dog tage til orde og søge at hjælpe arbejdet på rette spor. Det må vækkelsesbevægelserne kunne forvente af deres hyrde. Hvis der er en ensidighed eller skævhed i missionshusets forkyndelse, kan præsten søge at rette op på dette i sin prædiken om søndagen, men det gøres jo bedst, hvis han selv har været tilstede som tilhører. De må også kunne forvente, at præsten lider ondt sammen med troens folk i sognet. Ofte er det vel sådan, at levende kristne kan blive tilsidesat og udsat for hovedrysten på grund af deres synspunkter. Da bør præsten, der har sin lange uddannelse som ballast og hele den med præsteembedet forbundne samfundsmæssige position at støtte sig til, stå offentligt frem og forsvare de troendes syn på etiske og dogmatiske spørgsmål og således tage stødene og lægge ryg til de angreb, der måtte komme. Vækkelsesbevægelsernes forhold til præster generelt For vækkelsesbevægelserne må det afgørende ikke være, om præsten støtter deres arbejde i større eller mindre omfang, men om hans forkyndelse er sand og sund. Er den det, bør de trofast støtte ham i hans gerning selvom de måske har et noget forskelligt kirkesyn. Omkring 1900 gjorde IM's samfund næsten overalt brug af deres sognepræster, fordi disse uanset kirkesyn og kirkelig retning havde en forkyndelse, der var substans i. Kun enkelte steder holdt IM's venner sig borte fra sognekirken, fordi de ikke kunne leve med præstens forkyndelse. I dag er billedet mere broget. Mange præster er kvinder, som nogle af os af helt principielle grunde ikke kan gå til gudstjeneste ved. Nogle præster lærer galt og lever personligt åbenlyst imod Guds ord, hvorfor ingen bør gå til gudstjeneste ved dem. Derfor er det blevet mere aktuelt at gøre brug af de folkekirkelige frihedslove, især retten til at løse sognebånd til en 136 ICQUS nr. 3, 2000

7 Forholdet mellem vækkelsesbevægelserne og folkekirken anden præst i nærheden. Det er smerteligt, hvis man ikke mere kan gå i sin egen sognekirke, men det er dog nødvendigt i sådanne situationer, at folk i vækkelsesbevægelserne trækker en klar linje og ved at løse sognebånd aflægger et vidnesbyrd, om hvad den sande og sunde lære betyder for een. For vækkelsesbevægelsens arbejde i sognet er det en vanskelighed, hvis man slet ikke kan have nogen forbindelse til sognets præst. Men det er ikke umuligt, og derfor må man arbejde trofast videre uden en sådan forbindelse, idet man bier efter og beder om bedre tider i sognet. Naturligvis er der også stadig mange steder, hvor præsten ikke er vranglærer men måske tør, træt, sløv eller bare simpelthen aldrig har mødt levende kristendom. Da er der brug for at de troende i sognet støtter deres præst ved flittigt at gå i kirke, ved at tale med ham, bede for ham og invitere ham til deres møder. Mange præster og ikke kun i fortiden er blevet afgørende forandrede efter mødet med en levende og bedende vækkelsesbevægelse i deres sogn. Vækkelsesbevægelsen og menighedsrådet Som det vil være fremgået, mener jeg, at vækkelsesbevægelsens arbejde bygger på den forudsætning, at der er en menighed i forvejen. Derfor er der heller ingen modsætning i at arbejde for kirken og for en vækkelsesbevægelse der er ingen modsætning mellem at være aktiv i menighedsrådet og i de frie bevægelser. Man har hver sine opgaver og supplerer mere eller mindre hinanden. Til en menigheds faste og nødvendige opgaver hører opretholdelsen af en kirkebygning og andre rammer, således at præstetjenesten, dåbsoplæringen og diakonatet kan fungere. Derfor er det en god arbejdsfordeling, at menighedsrådet har ansvaret for de nødvendige ydre rammer: Kirken, konfirmandstuen osv. Katekumenatet er også menighedens opgave det har i århundreder været uddelegeret til folkeskolen, men vender nu mere og mere tilbage til kirken selv i form af mini-konfirmander osv. Det er en god udvikling, og det er en naturlig opgave at menigheden ikke vækkelsesbevægelsen står for den grundlæggende dåbsundervisning. Det er også naturligt, at diakonatet opbygges i menigheden. Det har alt for længe været forsømt, men efterhånden er der dog nogle steder ansat sognemedhjælpere enten til kirkens diakonat eller til dens katekumenat. Disse opgaver bør ligge i menighedens regi hos præsteembedet og menighedsrådet for således når man ud til stort set alle grupper i sognet. Vækkelsesbevægelserne kan kun være interesseret i, at kirken tager sig oplæringen af de døbte alvorligt, og ligeledes at der bliver øvet diakoni i sognet. Det er selve forudsætningen for vækkelsesbevægelsens arbejde, der dermed bliver styrket. Vækkelsesbevægelsernes søndagsskoler og børneklubber har fra deres opstart i 1800-tallet forudsat, at der var tale om børn, der andetsteds fik den grundlæggende oplæring. Hvad vækkelsesbevægelsernes børnearbejde har været og er gode til, er at gøre bibelhistorien levende ved det personlige vidnesbyrd, de troende søndagsskolelærere føjer til. Det vil der stadig være brug for, også selvom kirken en dag forhåbentlig har fået opbygget et meget mere omfattende katekumenat. At menighedsrådet i vor tid tager flere og flere aktiviteter på sig, opfatter jeg således ikke som nogen form for konkurrence til vækkelsesbevægelsens arbejde. Man bør glæde sig ICQUS nr. 3,

8 Kurt Larsen over alt, hvad der bliver gjort fra andre sider. Der vil under alle omstændigheder være opgaver nok at tage op i et sogn endda. Menighedsrådet bør på sin side støtte de frivillige aktiviteter i sognet af enhver art ved at stille rammer til rådighed efter ønsker, også gerne yde økonomiske tilskud osv. At se vækkelsesbevægelsernes arbejde som et problem i sognet hvad der fx kan ske, hvor man ikke kan lide det "missionske" præg er der tale om en meget kortsigtet tænkning fra menighedsrådets side. Da tænker man ikke på, hvilken arv dansk kirkeliv har fra vækkelsesbevægelserne. En hurtigt sammenligning af danske sogne henholdsvis med og uden tradition for arbejde fra vækkelsesbevægelsernes side viser tydeligt, hvor meget grund der er til at skønne på disses arbejde i fortid og dermed også i nutid. Vækkelsesbevægelserne og biskoppen Af biskoppen bør vækkelsesbevægelserne ønske, at han passer sit embede godt: Fører kærligt og fast tilsyn med præster og menigheder. Man bør også kunne forvente, at biskoppen med sit embede og sin samfundsmæssige position i ryggen vil træde frem til forsvar for kirkens gamle tro og til støtte for de præster og menigheder, der ønsker at være tro herimod. I hverdagen er der ikke megen forbindelse mellem vækkelsesbevægelserne og biskoppen. Det er de lokale præster, der er afgørende for vækkelsesbevægelsen ikke i ret høj grad kirkens biskopper. Derfor kan man efter min mening leve og virke i folkekirken, selvom der er biskopper, man på et eller flere punkter er helt uenig med. Ligesom der findes frihedslove, der gør det muligt for lægfolket at leve i folkekirken med god samvitighed, selvom en præst er faret vild og desværre får lov at blive i sit embede ligeså er det muligt for præster og menigheder at leve og virke med glæde i folkekirken, på trods af visse af biskoppens holdninger. Også her gælder det, at man bør bede om og bie efter bedre tider og at man i øvrigt ofte når længere med forbøn og kærlighed end med hårde ord. Hvorfor skulle en tilfældig biskops vildfarelser på et eller flere punkter hindre os i at forsætte vores tjeneste som præst, menighedsrådsmedlem eller i vækkelsesbevægelserne, når intet hindrer os i at forkynde sandheden frit? Om 10 år er måske biskoppen skiftet ud, ligesom præsten og så er det bedre at bie og bede end at bryde med kirken. I årene var Peder Hansen biskop i Kristianssand. I oplysningstidens ånd virkede han for dannelsen af biblioteker, pædagogiske kurser, afskaffelsen af allemesseklæder og for alteret i domkirken bad han "Odin den Algode" om udødelighed over kongen og kronprinsen. Hauges vækkelse yndede han bestemt ikke og han bad kancelliet i København om med alle midler at standse dette onde. Så dybt har en biskop i den dansk-norske kirke været sunket. Heldigvis er han i dag nok glemt af alle på nær en Einar Molland, der har gjort opmærksom på ham (Norges Kirkehistorie i det 19. Århundrede, I, p. 30f) men lægmandslederen Hans Nielsen Hauge er ikke glemt. Han blev i kirken, og Norges kirke blev som resultat heraf fyldt med ånd og liv igen. Som ung student var det en stor oplevelse at besøge biskop Utnem, der på det tidspunkt sad på Hansens gamle bispestol. Utnem var værdig til posten, hvad Hansen ikke var men Utnem havde ikke fået posten, hvis ikke de troende i Norge i generationerne forud var blevet i kirken og havde arbejdet for, at der igen måtte tændes lys i mørket. 138 ICQUS nr. 3, 2000

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

5 2005 SEPTEMBER TEMA VÆKKELSE

5 2005 SEPTEMBER TEMA VÆKKELSE 5 2005 SEPTEMBER TEMA VÆKKELSE Budskabet TIDSSKRIFT FOR BIBELSTUDIUM, TROSLIV OG MISSION Sand og falsk vækkelse Hvor bliver vækkelsen af? Forkyndelse og vækkelse BUDSKABET 5 2005 TIDSSKRIFT FOR BIBELSTUDIUM,

Læs mere

Fremtidens præst. Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren

Fremtidens præst. Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Fremtidens præst Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Kirkeministeriet 1998 1 Fremtidens præst Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Forfatterne og Kirkeministeriet

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

Kirkelig Information Jubilæumsnummer

Kirkelig Information Jubilæumsnummer K S BB NR. 3 2004 39. ÅRGANG ISSN 0902-9735 www.ksbb.dk INDHOLD: KIRKENS JA OG NEJ 1 ET STYKKE HISTORIE 2 TEOLOGIEN BAG PJECEN 6 ØRE FOR KLANG - 10 PERSONLIGE HILSNER JENS KR. HOLMGAARD 14 SVEND ERIK LARSEN

Læs mere

Gode møder kan blive endnu bedre

Gode møder kan blive endnu bedre Gode møder kan blive endnu bedre En ressourcebog om møder i IMU & IM - en ressourcebog om møder i IMU & IM Carsten (Sprint) Korsholm Poulsen Gode møder kan blive endnu bedre - en ressourcebog om møder

Læs mere

Tema Liv og lære om Dansk Oase

Tema Liv og lære om Dansk Oase 03 Maj 2008 Årgang 144 Tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission Tema Liv og lære om Dansk Oase Rummelighed Hvad kan vi lære af Dansk Oase? PREP for menigheder indhold; leder 02 Rummelighed tema

Læs mere

Børn og Gud. Et manifest

Børn og Gud. Et manifest Børn og Gud Et manifest Børn og Gud - et manifest Børn og Gud - et manifest Udsendt april 2013 af Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler ELM Kids LM Kids Dansk Bibel-Institut Kristent Pædagogisk Institut

Læs mere

Vejledning; Mænd og kvinder i ledelse og forkyndelse. 01 Mænd og kvinder i ledelse og forkyndelse med håb. En vejledning fra LM s Landsstyrelse

Vejledning; Mænd og kvinder i ledelse og forkyndelse. 01 Mænd og kvinder i ledelse og forkyndelse med håb. En vejledning fra LM s Landsstyrelse 01 Mænd og kvinder i ledelse og forkyndelse med håb Vejledning om tjenestedeling Vejledning; Mænd og kvinder i ledelse og forkyndelse En vejledning fra LM s Landsstyrelse Vejledning; Mænd og kvinder i

Læs mere

Kirke, menighed, FDF, 1. modul Råd og vejledning...9 Teori...11 Øvelse...19. Bibelen, 2. modul Råd og vejledning...22 Teori...23 Øvelse...

Kirke, menighed, FDF, 1. modul Råd og vejledning...9 Teori...11 Øvelse...19. Bibelen, 2. modul Råd og vejledning...22 Teori...23 Øvelse... F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side 1 BLÅ KERNE KRISTENDOM OG FORKYNDELSE Indhold Indledning Målbeskrivelse...2 Hvorfor kristendom og forkyndelse?...2 Opbygningen af et modul...3 Lærte du noget?...4

Læs mere

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK 4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK Budskabet TIDSSKRIFT FOR BIBELSTUDIUM, TROSLIV OG MISSION At bo i Skriften Autoritet, autoritær, autoritativ Værdien af et myndigt lægfolk BUDSKABET 4 2006 TIDSSKRIFT FOR

Læs mere

Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN. Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse.

Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN. Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse. 1 Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse. En Palma-bog udgivet af Løbner Communications 1994, nu cbooks. Forside: Tegning af Line Jørgensen

Læs mere

Tema Kampe i tro og sind

Tema Kampe i tro og sind 04 Juli 2007 Årgang 143 Tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission Tema Kampe i tro og sind Unge under pres Udbrændt og stresset en synder under Guds nåde Store navne; Anselm indhold; leder 02 Den

Læs mere

Det kristne fællesskab i en singletid

Det kristne fællesskab i en singletid Det kristne fællesskab i en singletid - En kvalitativ undersøgelse af singlers perspektiver på kristne fællesskaber Dorte Kappelgaard Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik April 2010 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Hverdagsfællesskab

1. Hverdagsfællesskab 1. Hverdagsfællesskab Slut jer sammen i husmenigheder! Alt for længe har størstedelen af Guds folk og Jesu venner været et publikum på kirkebænke. Nu er tiden kommet til denne appel: Slut jer sammen i

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Tema Kaldsbevidsthed. Tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission

Tema Kaldsbevidsthed. Tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission 04 juli 2011 Årgang 147 Tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission Tema Kaldsbevidsthed Hvad vil du med mig, Gud? Ansvar og muligheder som pensionist Kristus og kærligheden i fællesskabet indhold;

Læs mere

Apostolsk Kirke i Danmark

Apostolsk Kirke i Danmark Apostolsk Kirke i Danmark v. Frikirkepræst cand. Teol. Johs Hansen Oprindelse Apostolsk Kirke eller Den Apostolske Kirke, som den oprindelig hed, hører med sine ca. 3000 medlemmer til blandt de mellemstore

Læs mere

Nummer 4 Dec 2013. Indhold. 3 Forord. 4 På vej mod den dobbelte folkekirke med religionsmødet som eksempel

Nummer 4 Dec 2013. Indhold. 3 Forord. 4 På vej mod den dobbelte folkekirke med religionsmødet som eksempel Nummer 4 Dec 2013 Indhold 3 Forord Af Jarl Ørskov Christensen 4 På vej mod den dobbelte folkekirke med religionsmødet som eksempel Af Steen Marqvard Rasmussen 13 Konfirmander og religionsmøde nye redskaber

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

ISRAEL SET MED KRISTNE ØJNE. Israel - et sammensat land

ISRAEL SET MED KRISTNE ØJNE. Israel - et sammensat land ISRAEL SET MED KRISTNE ØJNE Af Samuel Roswall Lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Israel - et sammensat land Israel er et sammensat og spændende land. Det gælder for det første geografien. Trods landets

Læs mere

Kirken og homoseksualitet

Kirken og homoseksualitet Kirken og homoseksualitet 17 korte svar på aktuelle spørgsmål Udgivet i 2010 af Dansk Bibel-Institut Evangelisk Luthersk Mission Fællesskabet for Kirkelig Fornyelse Kirkelig Forening for den Indre Missions

Læs mere

Helsingør Stiftsbog 09. xxxxxxx

Helsingør Stiftsbog 09. xxxxxxx Helsingør Stiftsbog 09 xxxxxxx 1 Helsingør Stiftsbog 2009 Her går det godt! REdaktion: Claus Bjerregaard Jan Ulrik Dyrkjøb Kirsten Grønbech Steffen Ravn Jørgensen Ove Kollerup Lise Lotte Rebel Rebecca

Læs mere

DANSKE NOGET OM BAPTISTER

DANSKE NOGET OM BAPTISTER DANSKE NOGET OM BAPTISTER En pjece af af baptister om baptister Forord Noget om danske baptister Der har været baptister i Danmark siden 1839. I dag er der 49 baptistmenigheder, der samarbejder i Det danske

Læs mere

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 FYENS STIFTSBOG 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 2 At længes Kirsten Jørgensen 6 Far, hvorfor skal du ikke have cykelhjelm på? Lars Toft Rasmussen 10 Hvordan

Læs mere

Maria ikon og spiritualitet

Maria ikon og spiritualitet Maria ikon og spiritualitet Jakob Munck Indhold *** Indledning...- 4 - *** Hvad er mariologi?...- 5 - *** Maria...- 6 - ** Hvem er Maria?...- 6 - ** Det horisontale og det vertikale Mariabillede...- 10

Læs mere

Lys for enden af tunnellen

Lys for enden af tunnellen Lys for enden af tunnellen Det tager tid at komme videre efter en skilsmisse. De første måneder må man tage en dag ad gangen, og man er følelsesmæssigt meget berørt af skilsmissen. Tingene virker helt

Læs mere

Aalborg Stiftsbog 2010

Aalborg Stiftsbog 2010 Aalborg Stiftsbog 2010 Aalborg Stiftsbog 2010 2 Aalborg Stiftsbog 2010 Udgivet af Aalborg Stifts Landemode 3 Aalborg Stiftsbog 2010 53. årgang Udgivet af Aalborg Stifts Landemode Redaktionsudvalg: Domprovst

Læs mere

K R I S T E N T. Når Himmelen er tavs

K R I S T E N T. Når Himmelen er tavs Perspektiv K R I S T E N T 15. ÅRG. NR. 2, 2012 Kan en kristen miste troen? Dette spørgsmål dukker jævnligt op, og mange af os slås med det fra tid til anden. Når vi gør noget, der bedrøver Gud - og vi

Læs mere

Status for 10 diakonale aktiviteter på landsplan opgjort i procent af alle sogne

Status for 10 diakonale aktiviteter på landsplan opgjort i procent af alle sogne SM-foredrag 29. maj 2012 Af Hans Raun Iversen, Lektor i Praktisk Teologi på Københavns Universitet Haves: Sognediakonalt arbejde. Ønskes: Mere sognediakonalt arbejde Biskoppernes diakoniudvalg gennemførte

Læs mere