Side 1 af 6 Samfundsfag A terminsprøve 11. marts 2014 Bastian Emil Jørgensen 3z 01

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 1 af 6 Samfundsfag A terminsprøve 11. marts 2014 Bastian Emil Jørgensen 3z 01"

Transkript

1 Side 1 af 6 Samfundsfag A terminsprøve 11. marts 2014 Bastian Emil Jørgensen 3z 01 Forbrug Opgave 1a Det lader til, at professor Herman Daly er grundlæggende imod den globale vækstøkonomi. Han postu- lerer, at den fysiske rigdom i øjeblikket meget vel er af større omfang end naturen kan tillade det i sta- bil tilstand. Således foreslår han, at væksten skal begrænses ved, at verdens lande genindfører protektionisme. En protektionisme lig den, der herskede i Europa op til og tallet og som ved dens afvikling igennem tiden har skabt fundamentet for den velstand, vi alle, ham selv inklusiv, i dag nyder godt af. At han tilføjer et neo- prefiks til sine idéer ændrer ikke grundlæggende på, at en begrænsning af hand- len og kapitalbevægelserne landene imellem, er den selvsamme protektionisme, som forhindrede markedskræfterne i at udnytte sit potentiale under de enevældige regenters Europa. Det er den tids tilstande, vi risikerer at vende tilbage til, hvis Dalys idéer gennemføres, idet de økonomiske aktørers frihed begrænses, hvormed den økonomiske udvikling vil lide under et kolossalt tilbageslag. Da vil vi ikke blot opnå, at væksten begrænses. Da vil hele det økonomiske og finansielle system, vores samfunds- og privatøkonomier i dag beror på - på grund af den internationale og globale interdepen- dens, vi har skabt os - falde sammen, hvormed steady state økonomien, som Daly argumenterer for, i stedet bliver til en blødende økonomi med enorme værditab med også menneskelige og sociale konse- kvenser til følge. Den enkelte aktør - mennesket, husholdningen eller virksomheden - vil ved statens regulering og kon- trol miste sin frihed til at handle i fuld overensstemmelse med de egeninteresser, som skaber den størst mulige velstand for samfundet. Samtidig vil deglobaliseringen medføre en faldende efterspørg- sel på især danske varer, idet den danske økonomi, der er lille og åben, er dybt afhængig af eksport- markederne. Denne faldende efterspørgsel vil efter markedets grundlæggende principper begrænse udbuddet i Danmark, hvilket vil have stigende arbejdsløshed og faldende produktion til skade for alles almenbefindende til følge. Endvidere vil velstanden ikke blot begrænses af Danmarks ringere eksportmuligheder. Den internati- onale handel og dens muligheder for udnyttelsen af landenes komparative fordele vil ophøre med at eksistere, hvormed det for hvert enkelt land vil blive dyrere at producere de fornødne varer jævnfør Ricardos økonomiske teorier. Således vil Herman Dalys forslag ganske rigtigt begrænse vækstøkonomien, men konsekvenserne medfører ikke den steady state økonomi, han ønsker sig. I stedet vil resultaterne være en skadende begrænsning af den enkeltes aktør potentiale og faldende velstand for alle med vidtrækkende negative samfundsmæssige og sociale følger. Opgave 1b Hypoteserne er angivet i kursiv med tilhørende uddybninger derunder. Danskernes forbrug på fritidsudstyr, underholdning og rejser er steget syv gange mere end fødevarefor- bruget fordi det moderne overskudssamfund fremmer selvrealisering snarere end en øget dækning af grundlæggende fysiske behov.

2 Side 2 af 6 Samfundsfag A terminsprøve 11. marts 2014 Bastian Emil Jørgensen 3z 01 Danskerne lever i et moderne samfund, hvor mangel på de basale fødevarer ikke udgør et problem. Således har danskerne ikke haft problemer med at dække de basale menneskelige behov jævnfør den maslowske behovspyramide, hvormed man ved den øgede velstand, der er set siden 1966, prioriterer forbrugsgoder, der fremmer selvrealiseringen - det øverste trin i behovspyramiden. Endvidere repræ- senterer dette forbrug en mere individorienteret tilgang, der ligeledes er kendetegnende ved det mo- derne samfund. Danskernes forbrug på køretøjer er i perioder mere svingende end boligforbruget fordi investeringer i køretøjer er mere konjunkturafhængige end boligkøb. De økonomiske aktørers investerings- og købelyst afhænger af forventningerne til fremtiden, hvorfor økonomiske konjunkturudsving har en påvirkning på folks villighed til at købe priselastiske varer eller tjenester. Transportmidler er i højere grad end boliger elasticitetsafhængige og det faldende forbrug af køretøjer hænger sammen med de økonomiske tilbageslag, der har været i eksempelvis slutningen af 1980 erne, starten af 2000 erne og ved finanskrisen i Danskernes lægeudgifter og forbrug af medicin er steget fem gange fra 1966 til 2011 på grund af et øget fokus på sundhed i det moderne samfund. I det danske samfund er der i løbet af de sidste 40 år kommet øget fokus på den enkeltes sundhed, hvilket har skabt et øget forbrug af medicin, lægebehandling med videre. At man skal tage sit helbred alvorligt og bruge de ressourcer dette kræver for både sit eget og samfundets bedste er en diskurs, der har vundet stadig større indflydelse med tiden på grund af både mediernes og politikernes prioriterin- ger. Opgave C2: Grænser for vækst? Verdensøkonomien vokser eksponentielt. Og ifølge figur 1 er det ikke en udvikling, der ser ud til at stoppe, når man med udgangspunkt i syv år i årrækken betragter en sammenhæng, der viser, at den globale produktion opgjort i BNP fordobles cirka hvert 16. år. I løbet af de sidste 10 år har væksten dog ikke været ligeligt fordelt mellem verdens regioner. Af tabel 1 ser man nemlig, hvordan de asiatiske vækstøkonomier Kina og Indien står for størstedelen af den globale vækst med realvækstrater på mellem 7,3 % og 10,3 % i årrækken Omvendt har Eurolandene og USA konsekvent haft vækstrater, der ligger under den globale procentuelle udvikling i verdensøkonomien på mellem 2,8 og 5,3 % i den nævnte årrække. Det skyldes, at Kina og Indien er en del af de såkaldte BRIKS- lande, der i disse år profiterer af et indtil for nylig uudnyttet vækstpotentiale, som de vestlige lande har nydt godt af i løbet af de sidste 100 år. Der er tale om et vækstpotentiale, der udspringer af en stor udvikling af de industrielle markeder. I Afrika syd for Sahara har man også konsekvent oplevet vækstrater højere end den globale økonomis ditto. Her skyldes vækstraterne underudvikling snarere end egentlig industriudvikling, hvor vækstpo- tentialet består i, at ulandenes produktionsmæssige udgangspunkt er så lavt, at der skal mindre til at skabe højere vækstrater end i eksempelvis eurolandene. Af figur 2 ser man nemlig, at investeringsni- veauet (målt i investeringernes andel af BNP) har været lavere i Afrika syd for Sahara end i EU i løbet af de sidste 40 år.

3 Side 3 af 6 Samfundsfag A terminsprøve 11. marts 2014 Bastian Emil Jørgensen 3z 01 Man ser også, at investeringsniveauet samlet set over de 40 år har været faldende for de vestlige øko- nomier - Japan, EU og Nordamerika - mens den omvendte tendens gør sig gældende for Kina og Indien, hvis respektive investeringsrater på 43 % og 30 % er betydeligt højere end EU s på 21 % i Til gengæld er den forventede levetid i de vestlige lande og Japan 5-10 år længere end samme for Kina og år længere end indernes forventede levetid. Det har en sammenhæng med de vestlige landes mangeårige velstand. Dog er forøgelse af levetiden i perioden for eksempelvis Danmark og USA markant mindre end samme for Kina. Igen hænger dette sammen med det førnævnte uudnyttede potentiale, der blandt andet findes i riget i midten. Man kunne således forestille sig, at Kina på et tidspunkt et godt stykke ude i fremtiden, ville ramme en grad af kapacitetsudnyttelse lig den de vestlige økonomier har mødt, som ville betyde både lavere økonomisk vækst og lavere fremgang i den forventede levetid. Den globale økonomiske vækst har i årrækken krævet en øget energiproduktion. Det ses af tabel 2, hvor den globale energiproduktion er steget med 126,1 % i løbet af de 37 år. Til gengæld er det globale BNP i samme periode vokset med 361,5 %, hvilket er betydeligt mere, hvormed man samtidig med den økonomiske vækst har formået at udnytte energien bedre, hvormed energiintensiteten i det globale samfund er reduceret. Udvikling Kul Råolie Naturgas Atomkraft Vandkraft Biobrændsel Andet I alt ,5 % 38,5 % 173,8 % 1256,6 % 168,2 % 1516,5 % 1783,3 % 126,1 % Andel af total Kul Råolie Naturgas Atomkraft Vandkraft Biobrændsel Andet I alt ,1 % 51,9 % 17,6 % 0,9 % 1,9 % 1,4 % 0,1 % 100,0 % ,1 % 31,8 % 21,3 % 5,6 % 2,3 % 10,0 % 0,9 % 100,0 % Af ovenstående tabeller ser man desuden, at det øgede energiforbrug ikke er ligeligt fordelt over ener- gikilderne, som fra 1973 til 2010 har oplevet forskellig vækst. Tendensen er, at de miljøbelastende fossile brændstoffer kul, naturgas og olie i 2010 samlet set udgør en mindre del af den samlede ener- giproduktion sammenlignet med Samtidig har de mere vedvarende energikilder som vandkraft, biobrændsel samt sol- og vindenergi fået større andel i den samlede energiproduktion fra 3,4 % i 1973 til 13,2 % i Det er især de mest udviklede og velstående lande, som investerer i vedvarende energikilder, der kompromitterer miljøet mindst muligt. Det fører også til, at CO2- udledningen i disse lande er betyde- ligt lavere end udledningen af drivhusgassen i fattigere lande. Det ses af figur 4, hvor CO2- udledingen i Danmark er mindre end 0,2 kilo per produceret enhed i kontrast til Kina, der har et betydeligt lavere BNP per indbygger, hvor der udledes 1,8 kilo CO2 per produceret enhed. Det kan konkluderes at, at verdensøkonomien i løbet af de sidste 40 år er vokset eksponentielt med øget energiproduktion til følge. Energiintensiteten er blevet lavere på globalt plan om end der er en

4 Side 4 af 6 Samfundsfag A terminsprøve 11. marts 2014 Bastian Emil Jørgensen 3z 01 tendens til, at fattigere lande og herunder de lande, der driver en stor del af den globale vækst i disse år, kompromitterer miljøet mere end de mest velstående lande på grund af en højere CO2- udledning. Endvidere kan det konkluderes, at årsagerne til de forskellige vækstrater i BNP skal findes i forskellige forklaringer. I Europa, Amerika og Japan er vækstraterne lavere end de på det globale plan, da disse vestlige økonomier har uudnyttet sit industripotentiale mere end BRIKS- landene, hvis vækstrater overgår verdensøkonomiens. I Afrika syd for Sahara er vækstraterne også høje, men dette skyldes sna- rere underudvikling end egentlig industriudvikling, hvilket også ses på investeringsniveauet for de forskellige regioner. Slutteligt kan der ses en sammenhæng mellem velstand, økonomisk vækst og for- ventet levetid, hvor sidstnævnte over en årrække forbedres ved vækst i førstnævnte. Opgave C3 Jørgen Steen Nielsen hævder, at vi er ved at have presset citronen. Med det mener han, at økonomien er presset på sine produktionsfaktorer og nu snart må nå det punkt, hvor væksten har gjort sit til, at vi har skabt os et samfund, hvor vores behov endegyldigt er dækket uden yderligere vækst behøves. Det er ganske rigtigt et uomtvisteligt faktum, at flere af de begrænsede ressourcer, vores økonomiske vækst afhænger af, er ved at være brugt op. Kobber er for eksempel et af de mest anvendte metaller indenfor elektronikken, og dette metal har verden kun 25 års forbrug tilbage af ifølge U.S. Geological Survey (Henriksen og Clemmesen, 2007, Økonomi, side 208). Samme gælder for vitale fossile brænd- stoffer, som vi på længere sigt ej heller vil have flere reserver af. Herudover nævner Nielsen, at også arbejdskraften som produktionsfaktor er presset, idet mennesket ikke kan og vil arbejde meget mere for at skabe den fornødne vækst. For både naturressourcer, teknologi og arbejdskraft - som Nielsen nævner som nogle af de væsentlige produktionsfaktorer bag vores økonomisk vækst i dag - gælder det dog, at det er gode muligheder for at opgradere kvalitativt fremfor kun kvantitativt. Vælger man eksempelvis at udnytte og genbruge de eksisterende naturressourcer bedre, kan væksten godt fortsætte uden et øget kvantitativt input. Til- svarende gælder det for den teknologiske og humane kapital, hvorfor vi i Danmark har mulighed for at fortsætte på vækstlokomotivet uden at stå af på en de kommende perroner, som ellers står klar til os ifølge Nielsen og de anerkendte økonomiske teoretikere, han citerer. Problemet er dog, at danskerne kun udgør 0,8 promille af verdens befolkning. For selvom vi bliver bedre til at udnytte vores eksisterende ressourcer bedre, betyder det ikke nødvendigvis, at samme vil gøre sig gældende på globalt plan. Tværtimod er væksten i BRIKS- landene i høj grad miljøkompromit- terende. Og beregninger viser, at hvis alle mennesker i verden skulle have samme høje velstandsni- veau som os, ville ressourcerne på planeten Jorden langt fra række. Dette faktum er nok en væsentlig grund til Nielsens argumentation og økologismens ideologi, som også helt frabeder sig økonomisk vækst. De økologiske meningsdannere argumenterer nemlig for, at vækstdagsordenen og markedsmekanismerne er skyld i de miljøproblemer, vi oplever og som kun vil øges, hvis vækstlokomotivet fortsætter fremad. Om dette gør sig gældende er til diskussion på samme måde som det kan diskuteres, om menneskeheden teoretisk vil nå til et punkt, hvor væksten reelt har udspillet sin rolle. I Danmark har den økonomiske vækst været faldende og i visse kvartaler endda været negativ i løbet af de sidste 5 år. Det har ikke gjort os til et fattigere folkefærd målt på BNP pr. indbygger, men arbejds- løsheden er højere end den var under højkonjunkturen i midten af 2000 erne.

5 Side 5 af 6 Samfundsfag A terminsprøve 11. marts 2014 Bastian Emil Jørgensen 3z 01 Den danske økonomi har oplevet nulvækst og dette har haft stigende ledighed til følge. Det skyldes, at produktiviteten gradvist forøges år for år, hvorfor den økonomiske vækst skal have en tilsvarende eller øget stigning for at begrænse andelen af folk uden arbejde. Således har nulvæksten en sam- fundsmæssig konsekvens. Nulvæksten har også følger for danskerne i den globale kontekst, hvor de andre landes vækstlokomotiver ikke nødvendigvis stopper bare fordi det danske standser ved en en- destation. Da vil den danske befolkning opleve sig som et relativt fattigere folkefærd og på sigt have sværere ved at udnytte de tidligere nævnte produktionsfaktorer bedre kvalitativt, da det for eksempel er omkostningstungt at uddanne arbejdsstyrken, hvis kvaliteten af arbejdskraften skal forbedres. Derfor kræver målet om nulvækst en global koordinering, hvis det skal kunne betale sig for de enkelte lande. Og da støder vi på en række umiddelbare udfordringer. For det første er det langt fra alle lande, der har samme udviklingsstadium som Danmark. Skal vi have en global nulvækst, der er retfærdig, kræver det altså først en omfordeling af verdens værdier, så de fattige lande ikke blot forbliver fattige, fordi de ikke må have en økonomisk vækst. Man kunne også anse den globale nulvækst som et økonomisk nulsumsspil, hvor summen af den økonomiske vækst i verdens lande skulle være nul, hvormed Nigeria eksempelvis godt kunne tillade sig en produktions- forøgelse, hvis Danmark tillod det gennem en tilsvarende produktionsnedgang. Således vil man på sigt, hvis målene tilstræber det, ende med en mere ligelig fordeling af værdierne i verden. For det andet er det lettere utopisk at forestille sig en regulering af verdens økonomier, som kan håndhæve den ønskede globale nulvækst. Regeringerne i de enkelte lande kan godt regulere deres respektive hjemlige økonomier på forskellig vis. Den økonomiske vækst kan begrænses ved en kon- traktiv finans- og pengepolitik, hvor man efter Keynes idéer forsøger at grov- tune økonomien for at dæmpe økonomisk fremgang. Endvidere kan man med skatter, afgifter og lovgivning regulere økono- mien samt dens belastning af miljøet ved at sætte priser på forurening og naturressourcer. Man kunne desuden udskifte markedsøkonomien med en kontrolleret planøkonomi for på den måde at holde den økonomiske vækst i ro. Da ville man gøre op med århundredes tendenser til deregulering af økonomi- erne (godt nok er øget regulering igen på dagsordenen efter finanskrisen i 2008) og ønsket om stadigt friere markedskræfter. For at sikre en omstilling af verdensøkonomien til nulvækst kræver det, at overstatslige institutioner har en overordnet koordinering og regulering. Dette er utvivlsomt den største udfordring, da de enkel- te stater da skal lade deres suverænitet begrænse af en overstatslig magt med betydelige beføjelser over finans- og pengepolitikken. I den økonomisk- monetære union, hvor det økonomiske samarbejde er vidtgående med blandt andet fælles valuta, er det for eksempel nærmest umuligt at få landenes ac- cept af en centralt administreret økonomisk politik, der gælder for hele unionen og er bestemmende for de enkelte landes førte politik. Det skyldes ifølge den realistiske tradition, at staterne opererer i et internationalt system præget af anarki, hvor det er de enkeltes staters egeninteresse, der er bestemmende for deres adfærd. Så kan den enkelte stat ikke se et klart og givende formål ved at være en del af en verdensregering, der skal sørge for den globale nulvækst, vil den ikke tilslutte sig et sådant samarbejde. Omvendt vil den idealistiske tradition gerne tro på et sådant projekt, hvis idéen om global nulvækst afhænger af en gensidighed afhængighed landene imellem og en interesse for at udnytte Jordens res- sourcer optimalt og bæredygtigt. Hvis det var i alle nationers interesser og i tråd med deres værdisæt at føre en nulvækstpolitik ville det heller ikke ifølge Den Engelske Skole være et problem at oprette en overstatslig institution, der kunne arbejde for dette.

6 Side 6 af 6 Samfundsfag A terminsprøve 11. marts 2014 Bastian Emil Jørgensen 3z 01 At håbe på, at verdens lande pludseligt udskifter et af deres helt centrale økonomiske mål - nemlig målet om økonomisk vækst og øget velstand - er dog en anelse optimistisk, da dette ville udgøre et opbrud med årtiers ført økonomisk politik. Endvidere ville beslutningstagerne risikere, at folkestem- ningerne vendte sig imod dem, når fremtiden pludselig bliver endnu mere usikker ved så fundamenta- le samfundsøkonomiske forandringer. Det kan konkluderes, at det på flere parametre er ønskeligt at vende den økonomiske udvikling, så den bliver mindre miljø- og naturressourcekompromitterende. Dette ville dog have betydelige økonomiske konsekvenser for alle samfundets aktører på grund af lavere produktion, begrænset velstandsforøgel- se og færre arbejdspladser. Dog ville resultatet være en mere bæredygtig verden, hvor også målet om øget global lighed kunne forfølges. Det ville da kræve, at staterne - og i sidste ende befolkningerne i de demokratiske lande, der legimiterer beslutningstagernes valg - ser en interesse i at indgå i et globalt samarbejde med en overstatslig institution, som har beføjelser til at regulere de enkelte nationers økonomi, hvilket ikke anses for at være en realistisk mulighed i de nuværende tider og med blandt EMU en og de storpolitiske spændinger, der stadig hersker, aktuelt med Ukraine- krisen, in mente.

Den økonomiske vækst i Kina

Den økonomiske vækst i Kina Den økonomiske vækst i Kina - - Hvem får flest ris i skålen? Udarbejdet af: Julie Holt Søren Tams Stine Malmskov Sebastian Enemark Mygh Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse, RUC 1 3. Semester 05/06

Læs mere

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet,

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, for du skal have en drøm, for hvis du ikke har en drøm,

Læs mere

1 Problemfelt... 3. 1.1 Problemformulering... 6. 1.1.1 Arbejdsspørgsmål... 7. 2 Projektdesign... 8. 3. Metode og Videnskabsteori...

1 Problemfelt... 3. 1.1 Problemformulering... 6. 1.1.1 Arbejdsspørgsmål... 7. 2 Projektdesign... 8. 3. Metode og Videnskabsteori... Indholdsfortegnelse 1 Problemfelt... 3 1.1 Problemformulering... 6 1.1.1 Arbejdsspørgsmål... 7 2 Projektdesign... 8 3. Metode og Videnskabsteori... 10 3.1 Videnskabsteoretiske overvejelser... 10 3.2 Del

Læs mere

Forudsætninger for dansk vindmølleindustris

Forudsætninger for dansk vindmølleindustris 2011 Ann Vilhelmsen Peter Ahrenfeldt Schrøder Malte Harbou Thyssen Vejleder: Jesper Jespersen Forudsætninger for dansk vindmølleindustris konkurrencedygtighed Alt eller In Page 2 of 74 KAPITEL 1 - INDLEDNING...

Læs mere

Regeringsgrundlaget og realismen

Regeringsgrundlaget og realismen Politiken 02.11.2011 Regeringsgrundlaget og realismen Det, der for alvor vil betyde noget i klimakampen, er, hvornår vi udvikler en energi, der er billigere end fossil energi. Af Bjørn Lomborg DANMARK

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: 2013 Semester: 1 semester merit Hus: P10 Dansk projekttitel: Offentlige investeringer og vækst et casestudie Engelsk projekttitel: Governmental investments

Læs mere

NOAH s Energihandlingsplan 2050

NOAH s Energihandlingsplan 2050 NOAH s Forlag NOAH s Energihandlingsplan 2050 Tekst: Stig Melgaard Faglig arbejdsgruppe: Palle Bendsen, Kim Ejlertsen og Stig Melgaard, NOAH Energi og Klima Tekstkorrektur: Werner Hedegaard, NOAH s Forlagsgruppe

Læs mere

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 2. TEORIAPPARAT 9 2.1 SAMMENHÆNG I ANALYSESTRUKTUREN

Læs mere

ØKONOMISKE OG MILJØMÆSSIGE KRISER - muligheder for sammenhængende løsninger

ØKONOMISKE OG MILJØMÆSSIGE KRISER - muligheder for sammenhængende løsninger ØKONOMISKE OG MILJØMÆSSIGE KRISER - muligheder for sammenhængende løsninger Speciale indleveret Juli 2012 Emil Urhammer Vejleder: Inge Røpke Innovation og Bæredygtighed, DTU Management Engineering Danmarks

Læs mere

Disse forslag blev af PP konferencen 9. marts sendt videre til årsmødet:

Disse forslag blev af PP konferencen 9. marts sendt videre til årsmødet: Disse forslag blev af PP konferencen 9. marts sendt videre til årsmødet: 3.1.1 ÆF 3.1.7 ÆF 3.1.8 ÆF 3.1.11 ÆF 3.1.15 ÆF 3.1.16 ÆF 3.1.20 ÆF 3.1.22 ÆF 3.1.24 ÆF 3.1.28 ÆF 3.1.29 ÆF 3.1.30.a ÆF 3.1.32 ÆF

Læs mere

Kinas investeringer i Afrika

Kinas investeringer i Afrika Kinas investeringer i Afrika - En vej ud af ressourceforbandelsen? Roskilde Universitet, samfundsvidenskabelig basis, 2. Semester, 31.05.2010 Et projekt af: Sanne Liv Lembrecht Buggeskov, Zita Bo Christoffersen,

Læs mere

En 2020-plan med ambitioner

En 2020-plan med ambitioner En 2020-plan med ambitioner» Fordi Danmark skal vinde SIDE 1 FORORD Danmark er et godt land, men vi er ude af balance. Og hvis ikke vi får genoprettet balancen, vil vi om få år ikke være i stand til at

Læs mere

Indledning... 3. Problemfelt... 5. Metode... 7. Projektstruktur... 7. Afgrænsning... 8. Begrebsafklaring... 9. Valg af empiri...

Indledning... 3. Problemfelt... 5. Metode... 7. Projektstruktur... 7. Afgrænsning... 8. Begrebsafklaring... 9. Valg af empiri... Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 5 Metode... 7 Projektstruktur... 7 Afgrænsning... 8 Begrebsafklaring... 9 Valg af empiri... 10 Valg af teori... 11 Videnskabsteoretiske overvejelser...

Læs mere

GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 REGERINGEN GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING

Læs mere

EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG

EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING Introduktion til borgertopmødet 8 KAPITEL 1 Baggrund og rammer: Værktøjer til politisk beslutningstagning 16 KAPITEL 2

Læs mere

Fra kapitlet Mindsteløn og beskæftigelse Dansk Økonomi, juni 1994

Fra kapitlet Mindsteløn og beskæftigelse Dansk Økonomi, juni 1994 194 De beskæftigede og virksomhederne har ikke tilstrækkelige incitamenter til at aftale lave lønninger ved lønforhandlingerne og de, der er ledige på grund af for høje mindste- og startlønninger, har

Læs mere

Dansk erhvervslivs placering i globaliseringen

Dansk erhvervslivs placering i globaliseringen Dansk erhvervslivs placering i globaliseringen Magtudredningen Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En analyse af demokrati og magt

Læs mere

Udvikling i 2. kvartal 2008. Værdi Værdi

Udvikling i 2. kvartal 2008. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2008 Værdi Værdi 31.03.08 30.06.08 Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 405,55 392,94-12,61-3,11% -12,03%

Læs mere

Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark

Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark Magtudredningen Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En analyse af demokrati

Læs mere

RESUME. Energi- og klimapolitik

RESUME. Energi- og klimapolitik RESUME Årets rapport til Det Miljøøkonomiske Råd begynder med en kritisk gennemgang af EU s og Danmarks energi- og klimapolitik. Derefter følger en analyse af biltrafikkens beskatning, herunder om bilafgifternes

Læs mere

Økonomi og Miljø 2013

Økonomi og Miljø 2013 Økonomi og Miljø 2013 Economy and Environment 2013 English Summary Energi- og klimapolitik Bilbeskatning, ulykker og miljø Affald Økonomi og Miljø, 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Sammendrag Human Development Report 2010. Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling

Sammendrag Human Development Report 2010. Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling Sammendrag Human Development Report 2010 20 år med HDR - Jubilæumsudgave Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling Udgivet for FNs Udviklingsprogram UNDP Human Development Report 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvor er beviserne for, at udviklingsbistand hjælper Den Tredje Verden?

Hvor er beviserne for, at udviklingsbistand hjælper Den Tredje Verden? Mach vs. Mchangama i : Hvor er beviserne for, at udviklingsbistand hjælper Den Tredje Verden? Der bliver årligt overført 300 milliarder kroner fra den rige til den fattige verden. Afrika er ifølge den

Læs mere

vækst og beskæftigelse?

vækst og beskæftigelse? Danmark herfra til år 2032 Vækst og beskæftigelse Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange store udfordringer

Læs mere

EN BÆREDYGTIG FREMTID

EN BÆREDYGTIG FREMTID EN BÆREDYGTIG FREMTID Tania Ellis Mads Øvlisen Niels Due Jensen Mads Krage Forfatter FN Global Compact Grundfos Max Havelaar Søren Hvilshøj Anne Skare Nielsen Claus Stig Pedersen Henrik Wenzel Grontmij

Læs mere

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind 19. juli 2010 Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind Efter en årrække med tab vandt dansk eksport markedsandele i 2009 Med undtagelse af BRIK-landene er der tale om fremgang på stort set alle

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010 Udviklingshjælp til Danmark Vækstudredning 2010 Udgivet af DI Redaktion: Kent Damsgaard m.fl. Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 978-87-7353-870-8 2000.9.10 SIDE 1 UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning

Læs mere

Sebastian Frederik Holleufer 2011 SA/m Samfundsfag A 3m 24 12/03/2014 Terminsprøve

Sebastian Frederik Holleufer 2011 SA/m Samfundsfag A 3m 24 12/03/2014 Terminsprøve Arbejde eller marginalisering? Fællesdel 1a) Denne opgave vil ud fra en liberalistisk grundholdning argumentere imod Christian Bøgh Kristensens syn på globaliseringens følger. Globalisering bliver defineret

Læs mere

NYT TIDSSKRIFT KAN DANMARK GÅ FORREST? DE 10 VIGTIGSTE REFORMER FOR EN ØKONOMI I LIGEVÆGT ROSKILDE FESTIVALEN I DELTAGERDREVEN TRANSFORMATION

NYT TIDSSKRIFT KAN DANMARK GÅ FORREST? DE 10 VIGTIGSTE REFORMER FOR EN ØKONOMI I LIGEVÆGT ROSKILDE FESTIVALEN I DELTAGERDREVEN TRANSFORMATION MAJ 2014 FRA ØKONOMISK VÆKST TIL BÆREDYGTIG UDVIKLING NYT TIDSSKRIFT KAN DANMARK GÅ FORREST? DE 10 VIGTIGSTE REFORMER FOR EN ØKONOMI I LIGEVÆGT ROSKILDE FESTIVALEN I DELTAGERDREVEN TRANSFORMATION Find

Læs mere