Danskernes brug af fly som transportmiddel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danskernes brug af fly som transportmiddel"

Transkript

1 Danskernes brug af fly som transportmiddel - De første resultater af en undersøgelse af danskernes transportvaner Af Civilingeniør Anette Enemark, Transportrådet. Lidt om surveyen Transportrådet satte denne undersøgelse i gang, fordi man ikke kender ret meget til danskernes flyvaner. Vi ved, gennem den officielle statistik, at flytrafikken er steget voldsomt gennem de sidste mange år - faktisk med en højere rate end vejtrafikken. Men vi ved ikke meget om, hvem der flyver, hvorfor de flyver, hvad formålet med flyveturen er, osv. Vi har lagt stor vægt på at kortlægge fly vanerne. Derfor er surveyen lagt an på at skaffe meget detaljerede oplysninger om de konkrete flyrejser: Hvad var formålet med flyrejsen, hvilken type billet rejste interviewpersonen på, hvorfor valgte de at flyve og havde de overvejet alternativer til at flyve, var der mellemlandinger på turen, hvor længe var de hjemmefra, hvor tit har de fløjet det sidste år eller de sidste fem år, har de tilbagevendende erhvervsrejser, kombinerede de erhvervsrejse med privatrejse, osv. Surveyen er derfor et stærkt supplement til de eksisterende danske og internationale opgørelser af flytrafikken. Surveyen er bygget op af telefoninterviews, med et repræsentativt udsnit af den danske befolkning mellem 10 og 84 år. Surveyen er gennemført over efteråret 1999 som et tillæg til den nationale transportvaneundersøgelse (TU). Figur 1 (sidste i paperet) giver et overblik over opbygningen af surveyen. Alle interviewpersoner er blevet spurgt til både fritids- og erhvervs-flyrejser. Hvis de har de haft en eller flere erhvervs- og/eller privatrejse(r) inden for det sidste år, er de blevet spurgt til en række konkrete forhold omkring den sidste flyrejse, og om startog slutdestination på op til 5 efterfølgende rejser. Hvis de ikke har fløjet inden for det sidste år, er de blot blevet spurgt hvor mange gange de har fløjet de sidste fem år, og hvor mange af disse ture der var til udlandet. Fra TU har vi en række baggrundsdata på interviewpersonerne, såsom: alder, indkomst, erhverv, familietype og bilejerskab. Svarene omsættes, så de giver et billede af den enkelte flybruger, men det er også interessant at se på, hvilket billede der tegner sig, hvis man i stedet betragter den enkelte rejse. Altså laver "rejsebilleder" i stedet for "personbilleder". Specielt for erhvervsrejserne giver dette et meget anderledes billede af rejsemønstrene. Trafikdage på Aalborg Universitet

2 Før vi går videre I den samlede survey har vi ramt den danske befolkning tilstrækkeligt præcist, til at antage at surveyen giver et repræsentativt billede af danskernes flyvaner. Vi har dog måtte lave nogle short-cuts og antagelser som kort er diskuteret nedefor. Datamaterialet består som beskrevet af to grupper. Dem der har haft en eller flere flyrejser inden for det sidste år og dem der kun har opgivet hvor mange gange de har fløjet de sidste fem år (og altså ikke har fløjet inden for det sidste år). For at gøre datamaterialet mere robust, er der konstrueret data, som samler flyrejserne for de to grupper af rejsende. På den baggrund er der lavet gennemsnitsbetragtninger over de sidste fem år. Ved denne øvelse forudsætter vi altså, at gruppen der har haft en eller flere flyrejser det sidste år, har haft et identisk rejsemønster de sidste fem år. På baggrund af materialet, vurderes denne antagelse ikke at skævvride gennemsnitsbetragtningerne for privatrejserne betydeligt, fordi det er meget få personer der radikalt har ændret rejsemønster. Det er således under 1% af interviewpersonerne der opgiver, at de har haft over 10 privatrejser de sidste fem år, men ingen det sidste år. Disse personers rejser udgør kun 4,5% af samtlige private flyrejser inden for de sidste fem år (og kun 1,6% af de konstruerede privatrejser). For erhvervsrejserne, har 70% af de interviewpersoner der har haft mere end 10 erhvervsrejser inden for de sidste fem år, men ingen inden for det sidste år, oplyst at de i dag er funktionær (I, II, III). Dette tyder på at ændringen i rejsemonster skyldes at de har fået et andet job. Det er kun for meget få, at det ændrede rejsemønster skyldes, at de er gået på pension eller efterløn. Meget tyder derfor på, at det er en rimelig antagelse. De meget detaljerede oplysninger om den sidste flyrejse er indsamlet blandt interviewpersoner der har fløjet (privat og/eller erhvervsmæssigt) inden for det sidste år. Gruppen udgør 35% af interviewpersonerne i surveyen, men ligner ikke gennemsnitsbefolkningen. De er bedre uddannede og tjener flere penge end gennemsnitsdanskeren. Og så er det er stor underrepræsentation af personer over 60. Disse 35% af befolkningen står for 77% af flyrejserne. Man kunne formode at denne gruppen med højere indkomst har et anderledes rejsemønster end gennemsnitsbefolkningen - i hvert tilfælde flyver de oftere. Det har imidlertid været vanskeligt at validere hvorvidt gruppen har de samme rejsemål som gennemsnitsdanskeren, da der ikke findes ret meget anden statistik at måle resultaterne op imod. Der er dog ikke noget der umiddelbart tyder på, at de rejser til andre destinationer end gennemsnitsdanskerne. Dette er nærmere beskrevet i den efterfølgende tekst. 296 Trafikdage på Aalborg Universitet 2000

3 Flyrejsen er ikke for alle Surveyen viser, at mere end hver 3. dansker så godt som aldrig sætter sig op i en flyvemaskine 1. Og at det kun er omkring 40% af danskerne, der flyver en eller flere gange om året. Figur 2: Så ofte flyver danskerne. 2% 3% 7% 3% Flyver aldrig 37% < 1 flyrejse om året < 2 flyrejser om året < 3 flyrejser om året 24% < 4 flyrejser om året < 5 flyrejser om året Over 5 flyrejser om året 24% Flyrejseaktiviteten er stærkt afhængig af den personlige indkomst. Figur 3: Fordelingen af flyrejser de sidste 5 år på forskellige indkomstkategorier. Sammenholdt med befolkningssammensætningen i surveyen (10-84 årige). 30% 25% Befolkningens sammensætning Procent af rejs 20% 15% 10% erhverv privat 5% 0% u o Personlig indkomst 1 "Så godt som aldrig" er i denne undersøgelse brugt om de personer der har angivet at de ikke har fløjet - hverken privat eller erhvervsmæssigt - de sidste fem år. Trafikdage på Aalborg Universitet

4 Her ser man tydeligt skævheden. En sjettedel af befolkningen står for ca. halvdelen af flyrejserne. Mens den halvdel af befolkningen der tjener mindst, kun står for under en tredjedel af flyrejserne. Men der er på erhvervsrejserne at indkomsten slår tydeligst igennem. Figur 4: Indtægt og rejseaktivitet pr. år. 6,00 5,00 Flyrejser pr. år 4,00 3,00 2,00 1,00 Erhvervsrejser Private rejser 0,00 < > Ikke oplyst Skævheden slår også igennem hvis man ser på de forskellige aldersgruppers flyrejseaktivitet. De store grupper af befolkningen under 21 år og over 60 - som tilsammen udgør over en tredjedel af befolkningen (mellem 10 og 84 år) - står kun for 18% af flyturene. Figur 4: Alder og rejseaktivitet pr. år. Flyrejser pr. år 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Erhvervsrejser Private rejser under Over 60 En gennemsnitsdansker har altså mellem en halv og en hel privatrejse om året - uafhængig af indkomst og alder - mens erhvervsrejserne varierer fra ingen til mere end 4 om året, alt efter hvordan man opgør det. 298 Trafikdage på Aalborg Universitet 2000

5 Som tidligere vist hænger antallet af privatrejser sammen med den personlige indkomst. Men ser man alene på de personer der har fløjet privat inden for det sidste år, udjævner antallet af ture inden for de enkelte indkomstkategorier sig overraskende meget (i gennemsnit mellem 1 og 1,2 private flyrejser pr. år). Konklusionen må derfor være at der er en meget større gruppe af lavindkomstfamilierne der aldrig flyver, end man finder i de højere indkomstgrupper. Ude er godt og Europa er bedst Surveyen giver mulighed for at beskrive danskernes rejsemønster. Igen er der dog tale om data fra de 35%, der har fløjet inden for det sidste år - og som ikke ligner gennemsnitsbefolkningen. På nogen områder er det muligt at validere surveyens data gennem anden tilgængelig statistik. Statens Lufthavnsvæsen (SLV) udgiver hvert år en statistik som giver oplysninger om, hvor charterturisterne flyver hen. Sammenholder man slutdestinationer for surveyens "charter turister" (dvs. dem der har oplyst at de har fløjet på en charterbillet 2 ) med SLV's er der meget stor lighed mellem fordelingen af rejser til de enkelte rejsemål i de to opgørelser. Charterturene udgør 60% af de private flyrejser inden for det sidste års rejser, men det er ikke muligt at validere rejsemålene for ruteflyturene, da der ikke findes tilgængelig statistik at sammenligne med. Med disse forbehold ser rejsemønsteret ud som på figur 5. Det er klart rejser til Europa, der fylder mest, men også de indlandske rejser er pænt repræsenteret. Figur 5: Rejsemåler for alle flyrejser. 6% 1% 1% 5% 3% 71% 13% Danmark Europa Afrika Syd Amerika Nord Amerika Asien Australien 2 SLV's opgørelse omfatter charterfly, mens der i surveyen spørges til billettypen. Det betyder at der er interviewpersoner der har rejst på en charterbillet, men med et rutefly, som indgår i sammenligningen. Trækker man de ca. 10% af charterbilletterne ud, hvor det er overvejende sandsynligt at der er rejst med et rutefly (det er rejser til bl.a. Sydamerika, SNG-lande og Australien), falder sammenligningen endnu bedre ud. Trafikdage på Aalborg Universitet

6 Det er solen der trækker Ferierejserne fylder 60% af alle flyrejser. Og rejsemønsteret er meget klart: 3 ud af 4 private rejser går til Europa, rejserne til Asien og Nordamerika ligger på højde med de private indlandske rejser, mens der er langt mellem rejserne til Afrika, Sydamerika og Australien. Figur 6: Rejsemålet for private flyrejser. 5% 1% 3% 6% 1% 7% Danmark Europa Afrika Syd Amerika Nord Amerika Asien Australien 77% Ser man alene på de private rejser til Europa, er det solen og varmen der trækker: 72% af rejserne går til det sydlige Europa, og det er Spanien og Grækenland der er de klare favoritter. De trækker tilsammen næsten halvdelen af rejserne. Figur 7: Rejsemålet for private rejser fra Danmark til resten af Europa. 5% 7% 6% 26% Spanien Grækenland Rest Sydeuropa 10% England 26% 20% Rest Midt/vest Europa Nordeuropa minus Danmark Østeuropa Mens familier med en familieindkomst på over oftere tager på lidt flere korte ferier (under en uge), ligger knap halvdelen af ferierejserne på en uge (7-8 dage) - både totalt set og hvis man opdeler rejserne på familieindkomst. Den typiske ferierejse er altså en eller to uger til det sydlige Europa. 300 Trafikdage på Aalborg Universitet 2000

7 Figur 8: Længden af den sidste ferierejse, i forhold til familieindkomst. 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 Under Over ,2 0,1 0 Under en uge En uge Op til to uger Op til tre uger Op til en måned Op til to måneder Op til tre måneder Op til et år Længde af privatrejse 60% af de private rejser foretages på charterbillet, der optager en meget stor del af rejserne på en eller to uger. Til de traditionelle "sol og sommer" lande (Spanien, Grækenland og Tyrkiet) er cirka ni ud af ti rejser foretaget på charterbillet. Anderledes ser det ud til f.eks. England og Frankrig, der tilsammen er rejsemålet for 15% af ferierejserne. Her er kun 29% af rejserne foretaget på en charterbillet. Figur 9: Brugen af charterbillet og billet til rutefly, fordelt på privatrejsens længde 60% 50% Procent af rejser 40% 30% 20% Charterfly Rutefly 10% 0% Under en uge En uge Op til to uger Op til tre uger Op til en måned Op til to måneder Op til tre måneder Op til et år Rejsens læ ngde Erhvervsrejsen er for mandlige funktionærer Erhvervsrejserne udgør 40% af alle flyrejser, men foretages af 8% af befolkningen. Og selv indenfor gruppen der har erhvervsrejser, er variationen stor. Det er 10% af de erhvervsrejsende der står for 45% af erhvervsrejserne, og kun 5% af de erhvervsrejsende står for 30% erhvervsturene. Trafikdage på Aalborg Universitet

8 Figur 10: Procent af erhvervsrejsende der står for hvor stor en del af erhvervsrejserne. Procent af erhvervsrejser 100% 80% 60% 40% 20% 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Procent af erhvervsrejsende 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% Tre ud af 10 erhvervsrejser er indlandske rejser, mens rejserne til Europa udgør 62% af erhvervsrejserne. De oversøiske erhvervsrejsemål kun fylder 10% i det samlede erhvervsrejsemønster. Møder du en erhvervsrejsende i lufthavnen vil han (80%) være privat ansat (73%) funktionær (87%) på vej til en destination i Europa (62%). 30 % af personerne der har erhvervsrejser er kvinder, men de rejser mindre ofte end mændene, og derfor er personen ved siden af dig med 80% sandsynlighed en mand. Figur11: Erhvervsrejser fordelt på destinationer i Europa 23% 8% 12% 10% 14% Sverige Rest Nordeuropa England Tyskland Rest midt/vest Europa Sydeuropa 21% 13% Østeuropa 42% af erhvervsrejserne er faste rejser, dvs. tilbagevendende rejser til en bestemt destination. Her er Danmark det suverænt største rejsemål - når man ser på antallet af flyture - med 45%. 302 Trafikdage på Aalborg Universitet 2000

9 Vi flyver fordi det er hurtigt og let! Når man vælger at flyve er det fordi det er hurtigt og fordi det er let. Men også komfort og pris spiller en rolle for de ferierejsende. Hvorimod prisen ikke spiller nogen rolle for de erhvervsrejsende. Fordelingen af svar ændre sig ikke nævneværdigt når man deler rejserne op på indlands- eller udlandsrejser. Kun syntes tidsaspektet at være en anelse lavere prioriteret på de indlandske fritidsrejser. Figur x. Fordelingen af svar på spørgsmålet "hvorfor valgte de at flyve" Årsag til at Alle rejser Erhvervsrejser Private rejser vælge fly Antal % af svar Antal % af svar Antal % af svar Tid/hurtighed % 32 78% 91 54% Komfort 19 9% 2 4% 17 10% Pris 16 8% 0 0% 16 10% Praktiske årsager 34 17% 5 11% 29 18% Større flexibilitet 5 3% 2 5% 3 2% Andet 14 6% 1 2% 13 7% I alt % % % Flyet vælges meget bevidst - der er kun 10% der giver udtryk for at de overvejede anden form for transport. Af dem der gjorde det, kommer bilen ind på en klar 1. plads (med 43%) og tog ind på 2. pladsen med 30%. Ser man alene på de indlandske erhvervsrejser, angiver 55% at de havde overvejet bilen i stedet for flyet og 41% havde overvejet at tage toget i stedet. Datamaterialet er dog meget lille, så man skal være noget forsigtig med at konkludere alt for håndfast på dette. Den videre undersøgelse I det foregående er præsenteret en række af de første resultater af Transportrådets survey om danskerne flyvaner. Der mangler stadig en del hjørner, før alle resultater er på plads. Bl.a. er spørgsmålet om mellemlandinger ikke færdigbehandlet endnu. Ligesom surveyens resultater endnu er målt op imod den øvrige tilgængelige statistik på området. Trafikdage på Aalborg Universitet

10 Private rejser Har haft privatrejse indenfor det sidste år Antal private rejser det sidste år Antal udenlands Fra Til Enkelt / retur Fra Til Andre destinationer Returrejse hvis forskellig fra ud Rejsens formål Hvor lang tid Billettype og bonuspoint Hvorfor fly / Overvejet alternativ til fly Socioøkonomisk baggrundsdata Erhvervsrejser Har ikke haft privatrejse indenfor det sidste år Har haft erhvervsrejse indenfor det sidste år Antal erhvervs rejser det sidste år Antal udenlands Rejser til samme dest. Antal rejser de sidste fem år Fordeling på indlands- og udlandsrejser 1. Fra 2. Til Andre destinationer 5. Fra Rejsens formål Til Kombination med ferie Hvor lang tid Billettype og bonuspoint Antal Til Hvorfor fly / Overvejet alternativ til fly Enkelt / retur Antal rejser de sidste fem år Har ikke haft erhvervsrejse indenfor det sidste år Fordeling på indlands- og udlandsrejser Figur 1 Surveyens opbygning 304 Trafikdage på Aalborg Universitet 2000

DANSKERNES FLYVANER - en survey

DANSKERNES FLYVANER - en survey DANSKERNES FLYVANER - en survey Marts 2001 Rapport nr. 01-02 1 1 Forord Flytrafikken er steget voldsomt i de seneste år, og det er en udvikling der forventes at ville fortsætte. Hvis man skal tro prognoserne

Læs mere

Billøs i bilsamfundet

Billøs i bilsamfundet Billøs i bilsamfundet Af Lykke Magelund, projektleder Transportrådet Nedenfor er gengivet sammenfatningen af rapporten Billøs i bilsamfundet som blev udgivet af Transportrådet i oktober 2000. Rapporten

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Cykelregnskab for Region Hovedstaden Baggrundsrapport Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Gennemgående geografisk opdeling 3 1.2 Baggrundrapportens opbygning 3 2 Cykling i tal 4 2.1

Læs mere

Arbejdsmarkedet efter endt uddannelse for ph.d.er

Arbejdsmarkedet efter endt uddannelse for ph.d.er Arbejdsmarkedet efter endt uddannelse for ph.d.er Arbejdsmarkedet efter endt uddannelse for ph.d.er Indhold Arbejdsmarkedet efter endt uddannelse for ph.d.er... 1 Forord... 2 Introduktion... 3 Del I: Ph.d.ernes

Læs mere

Arbejdsmarkedet efter endt uddannelse for ph.d.er

Arbejdsmarkedet efter endt uddannelse for ph.d.er Arbejdsmarkedet efter endt uddannelse for ph.d.er Arbejdsmarkedet efter endt uddannelse for ph.d.er Indhold Arbejdsmarkedet efter endt uddannelse for ph.d.er... 1 Forord... 2 Introduktion... 3 Del I: Ph.d.ernes

Læs mere

Udlånskvitteringer viser at bilklub-bilerne bliver brugt til at tilbagelægge længere distancer og. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Stationcar (SR47557)

Udlånskvitteringer viser at bilklub-bilerne bliver brugt til at tilbagelægge længere distancer og. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Stationcar (SR47557) Odense Bilklub (paper) Trafikdagene 1998 Undersøgelsen af Odense Bilklub er foretaget som en før- og efterundersøgelse ved hjælp af spørgeskemaer, kørebøger og udlånskvitteringer. Undersøgelsen involverer

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol Kapitel 3. Alkohol Der er flere gode grunde til at beskæftige sig med alkoholvaner. Alkohol er f.eks. ubetinget danskernes foretrukne rusmiddel. Hver dansker over 14 år drikker således gennemsnitlig godt

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD

DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD Til Midtjysk Turisme Dokumenttype Rapport Dato Oktober, 2012 DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND. Udsatte enlige mødre. En rapport om vilkår og hverdag

SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND. Udsatte enlige mødre. En rapport om vilkår og hverdag SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND Udsatte enlige mødre En rapport om vilkår og hverdag Rapport om udsatte enlige mødre 2013 Susi og Peter Robinsohns Fond Center for Alternativ Samfundsanalyse, CASA Opsætning:

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Omsorgsbetinget livskvalitet og hjemmehjælp

Omsorgsbetinget livskvalitet og hjemmehjælp Omsorgsbetinget livskvalitet og hjemmehjælp - En ASCOT undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere Analysenotat Tine Rostgaard, Morten Højmose Andersen, Sanne Lund Clement og Stine Rasmussen Institut for

Læs mere

Forældre bruger stadig mere tid på deres børn

Forældre bruger stadig mere tid på deres børn Nyt fra Oktober 2009 Forældre bruger stadig mere tid på deres børn Nutidens danske forældre bruger mere tid på deres børn end tidligere generationer af forældre har gjort. Myten om, at et stadig hårdere

Læs mere

Den socioøkonomiske fordeling af hjemmehjælp til de ældre

Den socioøkonomiske fordeling af hjemmehjælp til de ældre Danmarks Statistik, Velfærd 29. oktober 2013 Ældredokumentation AVJ/NPL Akt.nr. Den socioøkonomiske fordeling af hjemmehjælp til de ældre Abstract I foråret 2013 blev der foretaget en analyse af de ældre

Læs mere

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE 2004 Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

0-takst på Svendborgbanen

0-takst på Svendborgbanen Trafikministeriet 0-takst på Svendborgbanen - Effekten af at gøre brugen gratis i januar 2004 Juni 2004 Trafikministeriet 0-takst på Svendborgbanen - Effekten af at gøre brugen gratis i januar 2004 Juni

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog

En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog Forening 2010 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Udarbejdet af: Lisa Kludt og Flemming Pedersen December 2010 Indhold: 1. Indledning... 4 2. Sammenfatning... 5 3. Datagrundlag... 11

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Danskernes læse-regne-færdigheder udvalgte resultater

Danskernes læse-regne-færdigheder udvalgte resultater Danskernes læse-regne-færdigheder udvalgte resultater af Torben Pilegaard Jensen Anders Holm Angelo Andersen Søren Hastrup Marie Bruvik Heinskov John E. Jacobsen AKF Forlaget Januar 2000 1 Forord Med denne

Læs mere

De fleste danskere køber sort

De fleste danskere køber sort Nyt fra Juni 21 De fleste danskere køber sort Flere end hver anden dansker har fået udført sort arbejde inden for det seneste år. Det viser en interviewundersøgelse, Rockwool Fondens Forskningsenhed har

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Af Lone Marie Holm Jensen, Betina Kjerulf og Camilla Stegsted Rasmussen Afgangsstuderende i Trafikplanlægning ved Aalborg Universitet

Læs mere