TB-25 TIG BRUSH WELD CLEANING SOLUTION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TB-25 TIG BRUSH WELD CLEANING SOLUTION"

Transkript

1 Udfærdigelsesdato: Revisionsdato: Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Relevante identificerede anvendelser for produktet: Rengøringsmiddel til anvendelse med TIG Brush svejsesystem. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet: BM Teknik Hesselager 15 DK-2605 Brøndby Telefon: Fax: Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf / Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen: Mærkningselementer: Ætsende Indeholder: Phosphorsyre %. R-sætninger: 34- Ætsningsfare S-sætninger: 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes 45- Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt Kode nr.: 00-4 (1993) PR-nr.: Andre farer: 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer: Kemisk natur: Rengøringsmiddel. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Fosforsyre C - GHS05 34 Skin corr. 1B: H314 Vand Evt. flygtige stoffer, se afsnit 8. Se afsnit 16 for R-sætningernes fulde tekst. Side 1 af 7

2 4. Førstehjælpsforanstaltninger: Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger: Generelt: Indånding: Øjnene: Huden: Indtagelse: Oplysning til læge: I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Giv aldrig væske og fremkald aldrig opkastning hvis patienten er bevidstløs eller har kramper. Efter indånding, flyttes patienten til frisk luft. Ved åndedrætsstop, gives kunstigt åndedræt. Spil øjnene godt op og skyl med rigelige mængder rindende vand i mindst 15 minutter. Søg læge og fortsæt skylningen under transport til læge. Ved kontakt med huden eller håret, vaskes med sæbe og vand. Kontakt læge ved vedvarende irritation. Ved kronisk eksponering, fjernes forurenede klæder og der tages bad inden kontakt til læge. Fremkald IKKE opkastning. Kontakt OMGÅENDE læge. Behandles symptomatisk. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede: Indånding: Ætsende. Overeksponering kan forårsage irritation af næsen og halsen, hoste og bronkitis. Høje koncentrationer kan forårsage kronisk sårdannelse i de øvre åndedrætsorganer, skade på lungevævet, kemisk lungebetændelse og lungeødem. Effekterne kan være forsinkede og permanente. Hudkontakt: Ætsende. Kontakt kan forårsage irritation, rødme, smerter, udslæt, dermatitis og mulighed for ætsninger. Gentagen eller langvarig kontakt kan forårsage kronisk sårdannelser. Øjnene: Yderst ætsende. Kontakt kan forårsage irritation, tåreflåd, smerter, rødme, øjenbetændelse, og ætsninger på hornhinden. Mulighed for varige skader. Indtagelse: Yderst ætsende. Indtagelse kan forårsage ætsninger i munden og halsen, kvalme, opkastning, kroniske sårdannelser på spiserøret, ødem, forhøjet hjerterytme, chok, bevidstløshed, kramper og døden. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig: 5. Brandbekæmpelse: Slukningsmidler: Produktet er ikke brandbart. Vælg slukningsmidler efter omgivelserne. Særlige farer i forbindelse med stoffet/blandingen: Kan danne giftige gasser (fosforoxider) ved opvarmning til nedbrydningstemperaturen. Kontakt med de fleste metaller kan danne brandbar hydrogengas. Anvisninger for brandmandskab: Brandslukningspersonel skal bære fuldt beskyttelsesudstyr inkl. lufttilført åndedrætsværn. Udsatte beholdere og lignende nedkøles med vandtåge. Evakuer området og advar personer der opholder sig i vindretningen. Miljøbeskyttelse: Undgå udledning af brandslukningsvand til kloakker og miljøet. Side 2 af 7

3 6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld: Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedure: Anvend personlige værnemidler, se afsnit 8. Evakuer området for ubeskyttede personer. Ventiler området hvis det er muligt. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning: Spild inddæmmes og absorberes med natriumhydrogencarbonat (natron) eller en 50/50 blanding af natriumcaronat og calciumhydroxid. Blandingen opsamles til egnede beholdere til bortskaffelse. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Undgå til kloakker, afløb og vand-, jordmiljøet. Ved forurening af kloakker, offentlige afløb, åer, søer eller andre vandveje informeres de lokale myndigheder. Henvisning til andre punkter: For bortskaffelse, se afsnit Håndtering og opbevaring: Forholdsregler for sikker håndtering: Læs instruktionerne på emballagen inden håndtering. Sørg for at beskytte emballagen fysisk skade. Anvend sikre arbejdsmetoder. Hold emballagen lukket når produktet ikke er i brug. Undgå kontakt med huden og øjnene samt indånding af dampe. Udvis god arbejdshygiejne og vask hænder før pauser o. lign. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under arbejdet/håndteringen. Dette produkt bør ikke sprøjtes. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed: Opbevares på et køligt, tørt sted med god ventilation. Sørg for at produktet altid er mærket. Opbevares adskilt fra alkali, metaller, nitromethan, natriumtetrahydroborat, varme eller antændelseskilder og foderstoffer. Særlige anvendelser: 8. Eksponeringskontrol/ personlige værnemidler: Tekniske foranstaltninger: Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation, evt. punktudsugning, hvis nødvendigt. Sørg for adgang til øjenskylleflaske og nødbruser i arbejdsområdet. Kontrolparametre: Grænseværdier i henhold til bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer nr. 507 af 17. maj 2011: Phosphorsyre: - ppm 1 mg/m 3 E E - betyder, at stoffet har en EU-grænseværdi. Procesbetinget grænseværdi (svejsning): TIG (rustfast og syrebestandigt stål): 1,1 mg/m 3 Grænseværdier i henhold til kommissionens direktiv 2006/15/EF af 7. februar 2006: 8 timer: Kortvarig eksponering: Orthophosphorsyre: - ppm 1 mg/m 3 - ppm 2 mg/m 3 Mellem de to grænseværdilister, er det er altid den laveste grænseværdi, der er gældende. Fortsættes side 4. Side 3 af 7

4 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler: Åndedrætsværn: Ved risiko for indånding, anbefaler leverandøren brug af åndedrætsværn syrebestandigt åndedrætsværn (AS 1716), type B (uorganiske gasser og dampe). Beskyttelse af hænder: Anvend langskaftede beskyttelseshandsker af PVC eller gummi. Ved valg af handsker skal der tages hensyn til arbejdets art, varigheden af brugen af handskerne o. lign. Handsker skal vælges i samråd med handskeleverandøren med oplysning om evt. påvirkning fra andre stoffer på den aktuelle arbejdsplads Beskyttelse af øjne/ansigt: Brug egnede tætsluttende beskyttelsesbriller. Beskyttelse af huden: Anvend egnede arbejdsklæder. Arbejdshygiejne: Forurenede klæder vaskes før genbrug. Vask hænder/huden før pauser og efter endt arbejde. Udvis normal god arbejdshygiejne. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under arbejdet. 9. Fysisk-kemiske egenskaber: Generel information: Fysisk tilstand: Farve: Lugt: Væske Klar svagt rød Sød Oplysninger vedr. sundhed, sikkerhed og miljø: ph-værdi: 1-3 Kogepunkt: 145 C Vægtfylde: 1,36 Opløselighed: Opløselig i vand Brandbarhed: Ikke brændbart Andre oplysninger: 10. Stabilitet og reaktivitet: Reaktivitet: Kemisk Stabilitet: Forhold der skal undgås: Materialer, der skal undgås: Risiko for farlige reaktioner: Farlige nedbrydningsprodukter: Farlig polymerisation forventes ikke at forekomme. Stabil under de anbefalede opbevaringsbetingelser. Undgå varme, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Inkompatibelt med alkalis (ex. hydroxider) og metaller. Kan danne giftige gasser (fosforoxider) ved opvarmning til nedbrydningstemperaturen. Kontakt med de fleste metaller kan danne brandbar hydrogengas. Side 4 af 7

5 11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber): Oplysning om toksikologiske virkninger: Akut toksicitet: Phosphorsyre: LD50 (oral, rotte): 1530 mg/kg LD50 (dermal, kanin): 2740 mg/kg Indånding: Hudkontakt: Øjnene: Indtagelse: Ætsende. Overeksponering kan forårsage irritation af næsen og halsen, hoste og bronkitis. Høje koncentrationer kan forårsage kronisk sårdannelse i de øvre åndedrætsorganer, skade på lungevævet, kemisk lungebetændelse og lungeødem. Effekterne kan være forsinkede og permanente. Ætsende. Kontakt kan forårsage irritation, rødme, smerter, udslæt, dermatitis og mulighed for ætsninger. Gentagen eller langvarig kontakt kan forårsage kronisk sårdannelser. Yderst ætsende. Kontakt kan forårsage irritation, tåreflåd, smerter, rødme, øjenbetændelse, og ætsninger på hornhinden. Mulighed for varige skader. Yderst ætsende. Indtagelse kan forårsage ætsninger i munden og halsen, kvalme, opkastning, kroniske sårdannelser på spiserøret, ødem, forhøjet hjerterytme, chok, bevidstløshed, kramper og døden. 12. Miljøoplysninger: Toksicitet: I høje koncentrationer, er phosphorsyre giftigt for organismer, der lever i vand. Mobilitet i jord: Persistens og nedbrydelighed: Bioakkumulationspotentiale: Resultater af PBT- og vpvb-vurdering: Andre negative virkninger: Ved udledning til jorden, vil produktet opsuges og kan opløse noget af jorden, særligt carbonat-baseret materiale. En del af syren vil blive neutraliseret, men større dele vil består og trænge ned i grundvandet. I tilfælde hvor surhedsgraden kan reduceres af de naturlige vandmineraler, kan phosphatet består uendeligt. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Undgå til kloakker, afløb og vand-, jordmiljøet. Ved forurening af kloakker, offentlige afløb, åer, søer eller andre vandveje. 13. Forhold vedr. bortskaffelse: Metoder til affaldsbehandling: Spild og rester af uhærdet materiale samt tom emballage afleveres til kommunal modtagestation eller til Kommunekemi for bortskaffelse. Affaldskoden afhænger af produktets anvendelse og fastsættes af brugeren. Side 5 af 7

6 14. Transportoplysninger: ADR/RID: Transportnavn: Phosphorsyre, opløsning UN* Klasse Klassif. kode Pak.grp. Label Specielle LQ Packning nr. forhold Instruk. Specielle forhold Mix pack C1 III 8-7 / E1 P001/IBC03 - MP19 LP01/R001 Transportkategori/Tunnelkode: 3 (E) IMDG: Shipping name: Phosphoric acid UN no. Class Pack.grp Limited quantities EMS III - F-A, S-A Marine pollutant: Yes IATA/ICAO: Shipping name: Phosphoric acid UN no. Class HAZ Pack.grp III 15. Oplysninger om regulering: Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet/blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø: Nationale bestemmelser: Anvendelsesbegrænsninger: Må ikke anvendes af unge under 18 år, jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges arbejde. Krav til særlig uddannelse: Ingen udover information om produktets farlige egenskaber, herunder oplysningerne i nærværende sikkerhedsdatablad. Kemikaliesikkerhedsvurdering: 16. Andre oplysninger: Tekst for R-sætninger i afsnit 3: 34- Ætsningsfare Tekst for H-sætninger i afsnit 3: H314- Forårsager svær forbrændinger af huden og øjenskader Fortsættes side 7. Side 6 af 7

7 Yderligere information: Ved blanding af syrer med vand, skal der udvises forsigtighed, da der vil dannes varme som forårsage voldsomme sprøjt. Sørg ALTID for at blande en lille mængde syre med store mængder vand. Referencer: Grænseværdier for stoffer og materialer - Arbejdstilsynets AT vejledning C.0.1. Grænseværdier i henhold til bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer nr. 507 af 17. maj Grænseværdier i henhold til kommissionens direktiv 2006/15/EF af 7. februar 2006: EF-forordning nr. 1272/ klassificering, mærkning og emballering for stoffer og materialer. EF-forordning nr. 1907/ registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH). Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj Bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april Bekendtgørelse om unges arbejde. Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods ADR/RID - forskrift af 1. april 2009 om landtransport af farligt gods. Opdateret: januar 2012 Opdateret i afsnit: 1, 2 (PR-nummer) Informationerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på leverandørens anvisninger, vor nuværende viden og på EF samt national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vort kendskab og kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af at produktet anvendes som angivet i afsnit 1, ligesom det er forudsat at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber. Side 7 af 7

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Neodisher FA Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Antibak Cleaner. Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 01.00/DNK

Sikkerhedsdatablad. Antibak Cleaner. Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 01.00/DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Antibak Cleaner Varenummer:

Læs mere

Nilfisk-ALTO SUPER PLUS / ALTRADAN

Nilfisk-ALTO SUPER PLUS / ALTRADAN SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: PR-nr.: 1303071 SUPER PLUS / ALTRADAN Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 01-07-2012 Version: 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Flurethan Gulvmaling PR-nummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1 SIKKERHEDSDATABLAD Bremsevæske DOT 5.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 5/19/2014 8:58:55 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Bremsevæske

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke. PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 298 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 15205+15206 REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr: 1038159 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 7573 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer SIKKERHEDSDATABLAD 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: POLY GP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01 Sikkerhedsdatablad Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 0101 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: LPS 2 Fluid Varenummer:

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: MULTITEC LÆKSØGESPRAY PRnr.: Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Hedegaardsvej 11 Boulstrup 8300 Odder Danmark

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Hedegaardsvej 11 Boulstrup 8300 Odder Danmark Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: SET XP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad Udstedt dato: 2009 06 30 Revideret den: 2014 04 30 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: CM 780 Hurtig Spartelmasse Fiber. Artikelnr:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1.1 Produktidentifikator Produktidentifikatorer Produktregestreringsnummer 418205 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator: Kaustisk Soda Produkt nr.: 945.005/-025 PR-nr.: 33 77 04 Anvendelse: Til produktioner og produkter,

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30 Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 CM 840 Håndspartel Byg.

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 CM 840 Håndspartel Byg. Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad... Udstedt dato: 2008 01 17 Revideret den: 2015 05 22 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: Artikelnr: 84001. 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Loxeal 53-11

SIKKERHEDSDATABLAD Loxeal 53-11 Revision 22/03/2012 Revision 1 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel.

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel. Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktets navn og/eller nummer HEMPALIN

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cillit Bang Stain & Mildew (trigger)

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cillit Bang Stain & Mildew (trigger) SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation af stoffet/det kemiske produkt DOKUMENT KODE: D0193169 VERSION: 4 PRODUKTNAVN: PRODUKT- BESKRIVELSE

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1341916 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse: Opløsningsmiddel til

Læs mere

Telefon: +49 (0)551/19240 Telefax: +49 (0)551/3831881

Telefon: +49 (0)551/19240 Telefax: +49 (0)551/3831881 Sikkerhedsdatablad iht. EF forordning nr. 453/2010 Trykdato: 13.02.2015 Seite 1 von 5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produkt kode: ASTI-OP Komp.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES Sid. 1 /14 SIKKERHEDSDATABLAD 1. FORBEREDELSE OG FIRMAIDENTIFIKATION 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR VAREBETEGNELSE: BRAKE CLEAN PRODUKTKODE: 2413 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/9 FIP S 280 P & B FIP S 385 & B PRnr. PRnr. PRnr: 1242950 PRnr: 1242977 Anvendelse: Leverandør: Klæbestof i blandingspatron til fastgørelse i byggematerialer.

Læs mere

SALTSYRE 30% / DK 23 KG

SALTSYRE 30% / DK 23 KG SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SALTSYRE 30% / DK 23 KG Udgave 5.1 Printdato 07.05.2014 Revisionsdato / gyldig fra 06.05.2014 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere