Job- og kravprofil. Koncerndirektør Region Syddanmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Job- og kravprofil. Koncerndirektør Region Syddanmark"

Transkript

1 Job- og kravprofil Koncerndirektør Region Syddanmark Januar 2016

2 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven Vejle Telefon: Stilling Koncerndirektør Refererer til Regionsdirektør Jane Kraglund Ansættelsesforhold Stillingen ønskes besat snarest muligt. Løn- og ansættelsesform efter gældende regler og gensidig aftale. Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til: regionsrådsformand Stephanie Lose på , regionsdirektør Jane Kraglund på MUUSMANN bistår i rekrutteringsprocessen med search. Kontakt gerne adm. direktør Lars Muusmann på Der henvises desuden til Region Syddanmarks hjemmeside Rekrutteringsforløbet Ansøgningsfrist: 18. februar 2016 Udvælgelsesmøde: 22. februar samtaler: 10. marts 2016 Test og referencer: Uge samtaler: 15. marts 2016 Ansættelse: 1. maj

3 Visionær koncerndirektør - som vil udvikle det syddanske sundhedsvæsen til en førende position. Region Syddanmark er en region i positiv udvikling. Regionen har store ambitioner. Koncerndirektøren har et innovativt stærkt fokus på udvikling af det syddanske sundhedsvæsen. Der skal skabes resultater i et sammenhængende sundhedsvæsen til gavn for borgere og patienter i et tæt samarbejde med kommunerne. Du bliver topleder i en moderne og dynamisk politisk styret organisation med ansvar for den overordene udvikling af regionens sundhedsvæsen. Du brænder for borgere, patienter og for at udvikle sundhed i forhold hertil. Du motiveres af ansvaret for at positionere Region Syddanmark inden for disse områder, så vi nationalt og internationalt ligger i front. Region Syddanmark er i den unikke situation at kunne sammensætte et nyt samlet direktionsteam, som giver mulighed for, sammen med den politiske ledelse, sygehusene og institutionerne, at nytænke ledelsen af Region Syddanmark. En spændende og, med de rette personer, enestående mulighed for at skabe nye gode resultater for det syddanske sundhedsvæsen. Du vil som en del af direktionsholdet gøre regionen kendt og anerkendt inden for udvalgte strategiske områder med innovation som tilgang og med et solidt fundament i de erfaringer, regionen allerede har. Som koncerndirektør i Region Syddanmarks nyetablerede direktion er fokus at arbejde tværgående og sammenhængende og på dette grundlag sætte den strategiske retning, omsætte den til konkrete handlinger og sikre følgeskab til gennemførelsen. Dette sker i et tæt samarbejde med sygehusene, hvor udviklingsansvaret tillige er placeret, og i respekt for det decentrale råderum, der har været et stærkt fundament i en veldrevet region. Det er væsentligt, at koncerndirektøren kan koble sit ansvarsområde tæt til direktionens øvrige ansvarsområder, så direktionen fremstår som et koordineret team. Kvalitet, udvikling, innovation og forskning står højt på den politiske og administrative dagsorden. Den nye koncerndirektør skal være med til at sætte den strategiske retning, så Region Syddanmarks visionære tiltag på kvalitets- og patientsikkerhedsområdet udvikles yderligere, og regionens position som dagsordensættende cementeres. Koncerndirektøren vil således få ansvar for og indflydelse på det regionale sundhedsvæsens fremtid gennem udvikling af kvaliteten, fagligheden i bred forstand, samarbejdet, sammenhængskraften, innovationen og forskningen i Region Syddanmark. Hovedopgaven er at stå i spidsen for sundhedsområdets (somatik og psykiatri) udvikling inden for kvalitet, forskning, innovation, patientsikkerhed og specialeplanlægning. At lykkes med dette vil helt afgørende omfatte en fortsat stærk udvikling af samarbejdet til regionens 22 kommuner. På den nationale scene arbejder koncerndirektøren tæt sammen med de øvrige regioner og Danske Regioner i forhold til de store sundhedsdagsordener, særligt kvalitetsområdet, patienten i centrum og behandlingskrav. 3

4 Koncerndirektøren har et betydeligt erfaringsbaseret internationalt udsyn og formår at bringe nye landvindinger herfra ind i regionens dagsordener og dermed sikre regionen en plads på den internationale scene i forhold til de områder, hvor vi går i front. Der etableres samarbejde med førende regioner, sygehuse mv. i international sammenhæng. I forhold til forskning er koncerndirektøren med til at sikre, at Region Syddanmark kommer i front. Det kræver en fælles koordineret indsats på forskningsområdet i tæt samarbejde med blandt andet sygehusledelserne og Syddansk Universitet. Koncerndirektøren påtager sig overordnede opgaver i forbindelse med organisations- og ledelsesudvikling, herunder den syddanske forbedringsmodel, som bygger på samarbejde med Virginia Mason Institute, og som handler om opbygning af kapacitet til arbejdet med patientsikkerhed, kvalitetsforbedringer og innovation. En væsentlig opgave bliver at stå i spidsen for den nye kvalitetsdagsorden og sikre, at det nationale kvalitetsprogram, jf. regionsrådets beslutning, bliver suppleret med lokale mål, der har fokus på effekt og resultater for patienterne, samt at der sker en nedbringelse af uhensigtsmæssige arbejdsgange og frigøres tid til kerneopgaven. At lykkes hermed kræver en strategisk tilgang til innovation og en tæt kobling mellem innovative tiltag og driftens behov og udfordringer. I den forbindelse er det betydende, at koncerndirektøren kan etablere et tæt og tillidsfuldt samarbejde med enhederne, så det lykkes at opfange nytænkning fra driften, få den systematiseret og få bragt den ind i et tværgående samarbejde, hvor det er muligt og gavnligt. Det tværsektorielle samarbejde har et meget betydeligt fokus, og særlige samarbejdspartnere vil for koncerndirektøren være de 22 kommuner. Region Syddanmark skal tænke og agere tværsektorielt til gavn for borgerne og kræve, at hensynet til borgerne er den afgørende parameter i forhold til opgavefordelingen mellem sektorerne. Kommunesamarbejdet vil foregå i tæt samarbejde med regionsdirektøren. Center for Kvalitet og Syddansk Sundhedsinnovation refererer til koncerndirektøren. Koncerndirektøren vil have ansvaret for at betjene politiske udvalg, regionsråd og -formand og forventes herunder at kunne påvirke og kvalificere de dagsordener, der bliver drøftet. Succeskriterier Succeskriterier i jobbet er: At bidrage til at skabe en tværgående og sammenhængende direktion, der skaber resultater på tværs af regionens forretningsenheder i tæt samarbejde med enhederne, borgere, kommuner, uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet og andre aktører. At sikre Danmarks højeste patienttilfredshed. At sikre, at Region Syddanmark er i front i forhold til kvalitet, innovation og forskning. At bidrage til opfyldelsen af pejlemærkerne for regionen og derigennem de syv mål, som regeringen har sat op for regionerne herunder bidrage til at løse udfordringerne i forhold til udrednings- og behandlingsgarantien og sikre bedre kronikerbehandling. At løfte kvaliteten i et samtidigt konstant presset økonomisk paradigme. 4

5 At udvikle samarbejdet med de øvrige regioner, herunder etablere et stærkt tværregionalt samarbejde om alle væsentlige dagsordener. At kunne gennemføre de politiske dagsordener, så politikere kan stå på mål herfor. At være med til at sætte en tydelig innovationsdagsorden, hvor der findes nye måder at løse opgaverne på, og hvor borgerne inddrages i opgaveløsningen til gavn for patienterne. At videreføre og udvikle det tætte og tillidsfulde samarbejde med enhederne i en løbende dialog om løsning af kerneopgaven. Herunder at respektere det decentrale råderum, men samtidig lykkes med at forene enhederne om fælles indsatser i forhold til kvalitet, forskning og innovation. At etablere et tæt og udviklende samarbejde til Regional Udvikling blandt andet via dit ansvar for Syddansk Sundhedsinnovation. At være internationalt orienteret og bringe nye internationale landvindinger ind i regionen og markere Region Syddanmark internationalt sammen med den øvrige direktion. At sætte mål og retning for regionens overordnede kvalitet, faglige udvikling og forskningsindsats og sikre fælles engagement i og opbakning til disse dagsordener i hele organisationen. Direktionen Koncerndirektøren vil indgå i en nyetableret direktion, der på foranledning af regionsrådet og i samarbejde med koncernledelsen, sygehusene, institutionerne, ledere, medarbejdere samt regionens 22 kommuner og andre væsentlige aktører skal videreføre og udvikle regionens stærke fundament. Organisatorisk er dette udmøntet gennem regionsrådets vedtagelse af en ny direktionsmodel med fokus på både horisontal og vertikal sammenhængskraft, og med direktionen og koncernledelsen som strategisk omdrejningspunkt. Den vedtagne tværgående direktionsmodel skal bidrage til, at direktionen opleves som et koordineret team, der agerer helhedsorienteret og sammenhængende på tværs af regionens driftsområder, løser de tværgående udfordringer og sikrer synergi mellem bl.a. somatik og psykiatri. Det skal være muligt at lede smidigt og hurtigt og sikre en innovativ og helhedsorienteret løsning af regionens kerneopgaver, så de løses med patienten i centrum. Direktionen består af fire medlemmer, hvoraf de to nye koncerndirektører samt direktør for Regional Udvikling alle refererer til regionsdirektør Jane Kraglund. Direktionen forventes samlet at være på plads den 1. maj Ansvaret for betjening af regionsrådet og de politiske udvalg ligger i direktionen. Direktionen har samlet set den koordinerende rolle omkring samspillet med den politiske ledelse af regionen, og den enkelte koncerndirektør vil have ansvaret for betjening af ét eller flere konkrete politiske udvalg. Direktionen skal, som samlet enhed, varetage ledelsen af de enkelte driftsenheder. Dvs. alle driftsenheder (somatik, psykiatri og social) refererer til direktionen som udgangspunkt til regionsdirektøren idet mindre enheder (Center for Kvalitet, vaskeri, friklinik, AMK, Medicoteknik, Syddansk Sundhedsinnovation) dog refererer til en koncerndirektør. 5

6 Målstyring og det decentrale råderum i regionens enheder er helt afgørende for fortsat at skabe solide resultater. Dette for Region Syddanmark særlige paradigme videreføres med henblik på, at direktionen som sygehusenes strategiske ledelse understøtter, at sygehusene fortsat kan løfte deres ansvar for drift og udvikling i en koordineret tilgang, herunder i samarbejde med kommunerne. Det er endvidere vigtigt, at Region Syddanmark fortsætter med at bidrage til de nationale dagsordener samt agere herpå i tætte samarbejder med de øvrige regioner. Heri er direktionens internationale udsyn også væsentligt. For at sikre disse mål er innovation og nytænkning helt afgørende. Derfor er det vigtigt, at direktionen formulerer og leverer en innovationsdagsorden og forpligter sig til, at innovation er et helt afgørende element i udviklingen af regionen. Fortsættelsen af det gode kommunesamarbejde er et af de vigtigste områder for den nye direktion. Dette skal styrkes og videreføres som en helt afgørende faktor for at kunne løse sundhedsområdets samlede opgaver. Direktionen skal se sin samlede funktion som en spændende, samfundsmæssig vigtig topledelsesopgave, der fokuserer på at sætte en klar retning for regionens fortsatte udvikling, hvor væsentlige fokusområder er kvalitetsdagsordenen, det borgernære sundhedsvæsen, patienten i centrum, tværgående samarbejde, samarbejde med kommunerne og innovation. Uddannelse og erfaring Vi forventer, at den nye koncerndirektør har en samfundsvidenskabelig eller sundhedsvidenskabelig baggrund samt dokumenteret topledererfaring fra den offentlige sektor herunder betydelig erfaring med politisk betjening fra politisk ledede organisationer. Erfaring med både det somatiske og psykiatriske område er en fordel. Koncerndirektøren har eksempelvis erfaring som direktionsmedlem på et sygehus eller fra en anden region. Der kan også være anden relevant baggrund, der kvalificerer til jobbet. Afgørende er den dybe og brede viden om det samlede sundhedsområde, dets ledelses- og styringsmæssige paradigmer, samt dets udvikling fremover. Vi forventer samtidig, at koncerndirektøren er vant til at tænke og agere på strategisk topniveau. Dette inden for direktionens overordnede målsætninger såvel som inden for den daglige strategiske ledelse af kerneområderne. Det er således væsentligt, at koncerndirektøren har indgående erfaring med sundhedsvæsenet (somatik og psykiatri) og kan koble kvalitet, udvikling og forskning sammen med regionens øvrige målsætninger og dagsordener. Ledelsesopgaven kræver desuden, at koncerndirektøren er en holdspiller, der, sammen med væsentlige samarbejdspartnere, kan levere kvalitet ind i regionen med fokus på at styrke forskningen og nytænke måder at drive sundhedsvæsnet på. Evne til at skabe følgeskab er derfor helt afgørende for at opnå succes i jobbet. Koncerndirektøren formår at skabe holdbare relationer og bruge sit netværk til at indgå i et strategisk samarbejde med mange forskellige aktører både nationalt og internationalt. 6

7 Personlige kompetencer Direktøren skal være reflekterende, nærværende, tilgængelig og empatisk, og med dette fundament kunne handle og træffe holdbare beslutninger i samspil med andre. Det er en klar ambition, at ledelsesfælleskabet omkring at implementere den nye ledelsesstruktur skal udvikles og styrkes, og den nye direktør er en vigtig aktør i dette. Direktøren skal derfor være en holdspiller i forhold til direktionen og spille en markant rolle i denne. Samarbejdsformen i direktionen skal være kendetegnet ved en afslappet og uhøjtidelig tone samt en høj grad af delegering af beslutningskompetence til de enkelte direktionsmedlemmer ud fra de fastlagte mål og strategier. Det forventes, at den nye direktør evner at udøve ledelse under disse vilkår og udvikle samarbejdsformen yderligere. Det forventes ligeledes, at direktøren kan være drivkraft i nye udviklings- og forandringsprocesser. Koncerndirektøren skal på én gang evne at gå foran og at give plads til regionens store kapaciteter, således at direktøren fremstår som en facilitator af excellente resultater. Der skal ikke herske tvivl om, at den rette i jobbet er én, der kan og vil udvikle. Det er samtidig meget vigtigt, at koncerndirektøren har en værdibaseret adfærd, og at vedkommende fungerer som organisationens topfigur med afsæt i regionens værdier. Region Syddanmark ønsker en koncerndirektør, som bærer en åben og reflekterende ledelsesstil, og som med humør og indsigt kan bidrage til at sikre, at regionens potentiale på kvalitets- og forskningsområdet udleves. Politisk forståelse og indsigt Koncerndirektøren skal kunne fungere i et åbent samspil med det politiske system og indgå konstruktivt i arbejdet med de politiske beslutningsprocesser. Dermed skal direktøren også være i stand til både at rådgive og udfordre det politiske system herunder udvikle fremadrettede løsningsforslag og gerne på en måde, der bidrager til debat i Regionsrådet med henblik på at tilvejebringe differentierede politiske og faglige løsninger. Direktøren skal samlet set bidrage konstruktivt til, at der leveres en sikker, serviceorienteret og koordineret rådgivning og betjening af det politiske system i regionen. Lederskab og udviklingsorientering Koncerndirektøren skal være en forandringsorienteret, strategisk og resultatskabende leder, som i ledelsesfunktionen tager tydeligt ansvar for Region Syddanmarks drift og udvikling. Dette indebærer evnen til hurtigt at identificere, formidle og finde løsninger på udfordringerne, herunder gerne ved at tænke anderledes og udfordre systemet. Indadtil skal direktøren fremstå som et naturligt samlingspunkt, der kan formidle de politiske visioner, målsætninger og beslutninger til organisationen på en forståelig og motiverende måde. Evnen til at skabe ejerskab og opbakning i organisationen skal være tydelig. 7

8 Som leder har direktøren mod og evne til at prioritere indsatserne, træffe beslutninger og skære igennem. Dette gælder ikke mindst i forhold til de større strukturelle forandringer på sygehusområdet. I vanskelige situationer er direktøren ordførende, handlingsorienteret og udviser den fornødne styrke til at stå fast, når en beslutning er taget. I pressede situationer skal direktøren være rolig og demonstrere overblik. Koncerndirektøren skal være en robust og udadvendt leder, som udadtil er en tydelig og markant repræsentant for regionen og indadtil sikrer dynamik og synlighed i ledelsesarbejdet, samtidig med at der lægges vægt på dialog og medinddragelse. Direktøren skal formå i sin ledelse at anvende de mange kompetencer, der findes i organisationen. Samarbejde og kommunikation Koncerndirektøren er synlig i organisationen og skal agere som kulturbærer og vise vej gennem konkrete handlinger og få det bedste frem i medarbejdere og ledere. Med en dialogorienteret og anerkendende stil skal direktøren formå at skabe og formidle samarbejde med politikere, ledere, medarbejdere, kommunale samarbejdspartnere og andre interessenter, også på tværs af faglige og organisatoriske niveauer. Ledelsesstilen skal være åben, tilgængelig og involverende. Samspillet med omgivelserne baseres på gensidig tillid og ordentlighed i kombination med synlig ledelse. Direktøren skal være en dygtig kommunikator. Direktøren skal kunne rumme og håndtere konflikter og agere med forståelse for balancen mellem proces- og resultatorientering. 8

9 Fakta om Region Syddanmark Regionen løser sine kerneopgaver inden for fire hovedområder: Sundhed Social og Specialundervisning Psykiatri Regional Udvikling Region Syddanmarks strategier for de fire områder kan findes på: Region Syddanmarks væsentligste og budget-/opgavemæssigt langt største opgave er at drive det syddanske sundhedsvæsen (somatik og psykiatri). Regionen tager sig også af specialiserede opgaver på det sociale område og i forhold til handicappede børn og voksne. Endelig skal regionen sikre og koordinere udvikling og vækst i det syddanske område, herunder grænseområdet, i samarbejde med kommuner, erhvervsliv og andre relevante aktører. Region Syddanmark er en veldrevet region, der har en god økonomi i balance samt stærke strategiske planer og indsatser på sundhedsområdet og øvrige områder. Der investeres betydeligt i kvalitet i patientbehandlingen, der skabes gode resultater, og der er skabt et samlet set solidt fundament, som nu skal føres videre og udvikles i et tværgående og sammenhængende samarbejde mellem regionsrådet, den nye direktion og regionens mange drifts- og udviklingsenheder. Regionen skal bidrage til at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med patienten i centrum og i et tæt samspil med regionens 22 kommuner og alle øvrige samarbejdspartnere. Læs mere om Region Syddanmarks sundhedsvision her. Region Syddanmark ledes bl.a. gennem et sæt af værdier: Åbenhed, dialog og borgerinddragelse. Disse værdier er vigtige pejlemærker i Region Syddanmarks kontakt til og dialog med borgere, kommuner, erhvervsliv og videninstitutioner. Formålet er at skabe løsninger, som alle trives med, og som alle vil arbejde for. Hertil kommer et værdigrundlag for hele organisationen, der sætter retning for samarbejde og opgaveløsning i regionens enheder: Vækst i fagligheden Ordentlighed i det vi gør og siger Rum til fornyelse og begejstring Nøgletal Der er ca ansatte i Region Syddanmark. Region Syddanmarks samlede budget er i 2016 på 24,1 mia. kr. netto fordelt på: Sundhed Somatik, Psykiatri og Sygesikring: 23,5 mia. kr. netto Social og Specialundervisning: 0,8 mia. kr. brutto Regional Udvikling: 0,5 mia. kr. netto. Hertil kommer indstillingsret vedr. EU s strukturfondsmidler på i alt 614 mio. kr. i perioden

Job- og kravprofil. Koncerndirektør Region Syddanmark

Job- og kravprofil. Koncerndirektør Region Syddanmark Job- og kravprofil Koncerndirektør Region Syddanmark Januar 2016 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling Koncerndirektør Refererer

Læs mere

Job- og Kravprofil. Afdelingschef. Råds- og direktionssekretariatet Region Syddanmark. Maj 2017

Job- og Kravprofil. Afdelingschef. Råds- og direktionssekretariatet Region Syddanmark. Maj 2017 Job- og Kravprofil Afdelingschef Råds- og direktionssekretariatet Region Syddanmark Maj 2017 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling

Læs mere

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015 Stillings- og personprofil Lægelig direktør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark April 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling

Læs mere

Job- og kravprofil. Medicoteknisk chef Region Syddanmark

Job- og kravprofil. Medicoteknisk chef Region Syddanmark Job- og kravprofil Medicoteknisk chef Region Syddanmark Februar 2019 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling Medicoteknisk chef Refererer

Læs mere

Job- og Kravprofil. Vicedirektør. Nyt OUH Region Syddanmark. Februar 2019

Job- og Kravprofil. Vicedirektør. Nyt OUH Region Syddanmark. Februar 2019 Job- og Kravprofil Vicedirektør Nyt OUH Region Syddanmark Februar 2019 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Projektorganisationen for Nyt

Læs mere

Administrerende sygehusdirektør

Administrerende sygehusdirektør Stillings- og personprofil Administrerende sygehusdirektør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark Februar 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63

Læs mere

Administrerende Sygehusdirektør

Administrerende Sygehusdirektør Stillings- og personprofil Administrerende Sygehusdirektør Sydvestjysk Sygehus Region Syddanmark September 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon:

Læs mere

Administrerende sygehusdirektør

Administrerende sygehusdirektør Stillings- og personprofil Administrerende sygehusdirektør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark September 2018 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. OUH - Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus Region Syddanmark

Stillings- og personprofil. Direktør. OUH - Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus Region Syddanmark Stillings- og personprofil Direktør OUH - Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus Region Syddanmark Marts 2014 Opdragsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon:

Læs mere

Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt

Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt 1) Formål At skabe klarhed over generelle ledelsesmæssige krav, kompetencer og forventninger til sygehusets ledere. 2.1) Fundamentet for ledelsesgrundlaget i Sygehus

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

God ledelse og styring i Region Midtjylland

God ledelse og styring i Region Midtjylland God ledelse og styring i Region Midtjylland Koncernledelsen Region Midtjylland God ledelse og styring i Region Midtjylland Til alle ledere og medarbejdere Region Midtjylland er en politisk ledet organisation,

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Administrerende Sygehusdirektør

Administrerende Sygehusdirektør Stillings- og personprofil Administrerende Sygehusdirektør Sygehus Sønderjylland Region Syddanmark Janaur 2017 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76

Læs mere

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune DIAmanten God ledelse i Solrød Kommune Indhold 1. Indledning 3 2. Ledelsesopgaven 4 3. Ledelse i flere retninger 5 4. Strategisk ledelse 7 5. Styring 8 6. Faglig ledelse 9 7. Personaleledelse 10 8. Personligt

Læs mere

God ledelse og styring i Region Midtjylland

God ledelse og styring i Region Midtjylland God ledelse og styring i God ledelse og styring i Til alle ledere og medarbejdere ligeværdig dialog. Vi er alle forpligtede til at Demokratisk udgangspunkt Vi ønsker en god tone, respekt og ordentlig-

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Afdeling: Råds og direktionssekretariatet Udarbejdet af: Jane Kraglund E mail: jak@rsyd.dk Dato: 18. november 2015 Telefon: 28993240

Afdeling: Råds og direktionssekretariatet Udarbejdet af: Jane Kraglund E mail: jak@rsyd.dk Dato: 18. november 2015 Telefon: 28993240 Afdeling: Råds og direktionssekretariatet Udarbejdet af: Jane Kraglund E mail: jak@rsyd.dk Dato: 18. november 2015 Telefon: 28993240 Notat Den administrative organisering i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet

Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet Koncern HR, Stab 21.05.13/PG Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet God ledelse er en forudsætning for et effektivt og velfungerende sundhedsvæsen, som er karakteriseret ved høj

Læs mere

Ungdomsskoleleder Job- og Kravprofil

Ungdomsskoleleder Job- og Kravprofil Ungdomsskoleleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Ungdomsskoleleder

Læs mere

Stillings- og personprofil. Enhedschef, Planlægning Sundhedsstyrelsen

Stillings- og personprofil. Enhedschef, Planlægning Sundhedsstyrelsen Stillings- og personprofil Enhedschef, Planlægning Sundhedsstyrelsen September 2016 Opdragsgiver Sundhedsstyrelsen Adresse Islands Brygge 67 2300 Københavns S (arbejdssted) Stilling Refererer til Ansættelsesforhold

Læs mere

God ledelse og styring i Region Midtjylland

God ledelse og styring i Region Midtjylland UDKAST God ledelse og styring i God ledelse og styring i er en politisk ledet orga- tage problemer op med ledelsen, hvis der er Demokratisk udgangspunkt Dygtighed nisation, hvor regionsrådet beslutter

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

Stillings og personprofil. Lægefaglig direktør. Sygehus Sønderjylland Region Syddanmark. April 2017

Stillings og personprofil. Lægefaglig direktør. Sygehus Sønderjylland Region Syddanmark. April 2017 Stillings og personprofil Lægefaglig direktør Sygehus Sønderjylland Region Syddanmark April 2017 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Job- og Kravprofil. Direktør. OUH og Nyt OUH Region Syddanmark. April 2017

Job- og Kravprofil. Direktør. OUH og Nyt OUH Region Syddanmark. April 2017 Job- og Kravprofil Direktør OUH og Nyt OUH Region Syddanmark April 2017 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 OUH Odense Universitetshospital

Læs mere

Stillings- og personprofil. Overtandlæge. Frederikssund Kommune August 2017

Stillings- og personprofil. Overtandlæge. Frederikssund Kommune August 2017 Stillings- og personprofil Overtandlæge Frederikssund Kommune August 2017 Opdragsgiver Frederikssund Kommune Adresse Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Telefon: 47 35 10 00 www.frederikssund.dk

Læs mere

Learning Pipeline sammen om læring og ledelse

Learning Pipeline sammen om læring og ledelse MEDARBEJDER Skaber et ambitiøst læringsmiljø, hvor alle elever trives og ser, at de bliver bedre fagligt og socialt Learning Pipeline sammen om læring og ledelse + Fremmer børn og unges læring, trivsel

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Ledelse sådan! helhedsorienterede blik på, hvad der er bedst for borgeren, barnet eller den opgave, der står i centrum.

Ledelse sådan! helhedsorienterede blik på, hvad der er bedst for borgeren, barnet eller den opgave, der står i centrum. Ledelse - sådan! Ledelse sådan! Ledelsesgrundlaget i Rebild Kommune skal være med til at sikre, at vi har den rigtige ledelse til den bedst mulige løsning af kerneopgaven og den rigtige ledelse i forhold

Læs mere

Vær fornyende. Ta ledelse. Kerneopgaven. Skab følgeskab. Ledelse - sådan! Ha styr på driften

Vær fornyende. Ta ledelse. Kerneopgaven. Skab følgeskab. Ledelse - sådan! Ha styr på driften Vær fornyende Ta ledelse Kerneopgaven Skab følgeskab Ha styr på driften Ledelse - sådan! Vær fornyende Ledelse sådan! Ta ledelse Kerneopgaven Ha styr på driften Skab følgeskab Ledelsesgrundlaget i Rebild

Læs mere

Job- og Kravprofil. Klinikchef. Friklinikken Region Syddanmark. august 2017

Job- og Kravprofil. Klinikchef. Friklinikken Region Syddanmark. august 2017 Job- og Kravprofil Klinikchef Friklinikken august 2017 Arbejdsgiver Adresse Stilling Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Klinikchef Refererer til Koncerndirektør Rikke Vestergaard Ansættelsesforhold

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Stillings- og personprofil. Psykiatridirektør. Region Nordjylland Oktober 2015

Stillings- og personprofil. Psykiatridirektør. Region Nordjylland Oktober 2015 Stillings- og personprofil Psykiatridirektør Region Nordjylland Oktober 2015 Opdragsgiver Region Nordjylland Adresse Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Tlf. 97 64 80 00 www.rn.dk Stilling

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Direktør for Regional Udvikling i Region Syddanmark.

Direktør for Regional Udvikling i Region Syddanmark. Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Direktør for Regional Udvikling i Region Syddanmark. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene...

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Stillings- og personprofil. Centerchef til Borger- og Arbejdsmarkedscenter

Stillings- og personprofil. Centerchef til Borger- og Arbejdsmarkedscenter Stillings- og personprofil Centerchef til Borger- og Arbejdsmarkedscenter Høje-Taastrup Kommune Oktober 2015 Opdragsgiver Høje-Taastrup Kommune Adresse Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup 43

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI. Version 1 (2013)

HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI. Version 1 (2013) HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI Version 1 (2013) INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 1 Om Holbæk Kommunes Strategi for velfærdsteknologi... 4 1.1 Strategiens sammenhæng til øvrige strategier...

Læs mere

Økonomi- og indkøbschef

Økonomi- og indkøbschef Stillings- og personprofil Økonomi- og indkøbschef Norddjurs Kommune Opdragsgiver Norddjurs Kommune Adresse Torvet 3 8500 Grenaa Telefon 89 59 10 00 Stilling Økonomi- og indkøbschef Refererer til Afdelingen

Læs mere

Stillingsbeskrivelse af leder for Handicap og Botilbud

Stillingsbeskrivelse af leder for Handicap og Botilbud Stillingsbeskrivelse af leder for Handicap og Botilbud Frederikssund Kommune tilbyder spændende lederstilling inden for Handicap og Botilbud Indledning Frederikssund Kommune søger en ny engageret leder

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016

LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016 LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. Ledelsesgrundlaget viser ledelsesfunktionerne i Guldborgsund

Læs mere

Afdelingsleder til Aktiv Pleje og Omsorg. Job- og personprofil

Afdelingsleder til Aktiv Pleje og Omsorg. Job- og personprofil Afdelingsleder til Aktiv Pleje og Omsorg Job- og personprofil Refererer til: Chef for Sundhed og Rehabilitering Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen er en selvstændig organisatorisk enhed under Social-

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Om i UCC For UCC er det ambitionen, at udøves professionelt og med et fælles afsæt. UCC skal fungere som én samlet organisation. Om i UCC er en del af UCC s sgrundlag og

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre.

LEDELSESGRUNDLAG. Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre. LEDELSESGRUNDLAG Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre. Du sidder nu med Greve Kommunes ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlaget er en del af ledelseskonceptet, som sætter retning for Greve

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør 17.06.2015. Morsø Kommune Vicekommunaldirektør Job- og personprofil Baggrund Morsø Kommune har gennemført en evaluering og udvikling af den eksisterende organisations- og ledelsesstruktur. Dette har medført,

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

HVIDOVREVEJEN. Ledelses- og medarbejdergrundlag for Hvidovre Kommune

HVIDOVREVEJEN. Ledelses- og medarbejdergrundlag for Hvidovre Kommune HVIDOVREVEJEN Ledelses- og medarbejdergrundlag for Hvidovre Kommune 1 LEDELSES- OG MEDARBEJDERGRUNDLAG for Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune er en veldrevet organi sation, der bygger på en anerkendende

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør PLO. Praktiserende Lægers Organisation

Stillings- og personprofil. Direktør PLO. Praktiserende Lægers Organisation Stillings- og personprofil Direktør PLO Praktiserende Lægers Organisation Oktober 2015 Opdragsgiver PLO s bestyrelse Adresse Praktiserende Lægers Organisation PLO Kristianiagade 12 2100 København Ø Tlf.

Læs mere

STILLINGS- OG PERSONPROFIL. Servicedirektør. med ansvar for Skole, Børn og Familie, Sundhed og Forebyggelse, Psykiatri og Handicap samt Ældre

STILLINGS- OG PERSONPROFIL. Servicedirektør. med ansvar for Skole, Børn og Familie, Sundhed og Forebyggelse, Psykiatri og Handicap samt Ældre STILLINGS- OG PERSONPROFIL Servicedirektør med ansvar for Skole, Børn og Familie, Sundhed og Forebyggelse, Psykiatri og Handicap samt Ældre Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Stillingsprofil... 4 Stillingsbetegnelse

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Maglegårdsskolen Marts 2015 Generelle oplysninger Adresse Maglegårdsskolen Maglegård Skolevej 1 2900 Hellerup Telefon: 39 98 56 00 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Maj 2016

Ledelsesgrundlag. Maj 2016 Ledelsesgrundlag Maj 2016 1 Indledning I efteråret 2015 blev det besluttet at igangsætte arbejdet med et nyt ledelsesgrundlag for Trekantområdets Brandvæsen Alle afdelingschefer og sektionsledere har udarbejdet

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

Stillings- og personprofil for leder i Visitation og Hjælpemidler

Stillings- og personprofil for leder i Visitation og Hjælpemidler Januar 2019 Stillings- og personprofil for leder i Visitation og Hjælpemidler Sundheds- og omsorgsområdet, Norddjurs Kommune Ansættelsessted Stilling Refererer til Ansættelsesforhold Sundheds- og omsorgsområdet,

Læs mere

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil Skoleleder distrikt Kystskolen Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Skoleleder

Læs mere

Ledelsesgrundlag SAMSKABELSE

Ledelsesgrundlag SAMSKABELSE Ledelsesgrundlag SAMSKABELSE - er et samskabende team - understøtter organisationen i at samskabe med borgere og virksomheder - understøtter tværgående politikker og samarbejder - understøtter politisk

Læs mere

Handicap- og psykiatrichef

Handicap- og psykiatrichef Stillings- og personprofil Handicap- og psykiatrichef Herning Kommune Oktober 2011 Opdragsgiver Herning Kommune Adresse Herning Kommune Torvet 7400 Herning Telefon: 96 28 28 28 www.herning.dk Stilling

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Sundhedschef. Frederikssund Kommune

Sundhedschef. Frederikssund Kommune Sundhedschef Frederikssund Kommune 1. Indledning Frederikssund Kommune ønsker at ansætte en sundhedschef. Stillingen, der er nyoprettet i forbindelse med en organisationsændring, er vakant og ønskes besat

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Kalundborg Kommunes. Ledelses- og styringsgrundlag

Kalundborg Kommunes. Ledelses- og styringsgrundlag Kalundborg Kommunes Ledelses- og styringsgrundlag Velkommen til Kalundborg Kommunes nye ledelsesog styringsgrundlag Det beskriver, hvordan vi skaber fælles retning og samarbejde for bedre resultater. Vi

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Direktør. Job- og kravprofil

Direktør. Job- og kravprofil Direktør Job- og kravprofil Introduktion Hvidovre Kommune søger ny direktør. Det er Hvidovre Kommunes vision at være Børnenes og Familiernes by med udfordrende tilbud om læring og fritidsliv. Visionen

Læs mere

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Job- og personprofil Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Medarbejderprofilen er inddraget i samme oversigt som lederprofilerne her er hovedvægten på ns deltagelse i opnåelse af målet indenfor hver lederkompetence. Tekst

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering,

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Leder af Center for Læring og Trivsel. Job- og Kravprofil

Leder af Center for Læring og Trivsel. Job- og Kravprofil Leder af Center for Læring og Trivsel Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 3 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 4 Ledelsesopgaven... 6 Lederprofil... 7 Ansættelsesvilkår... 7

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Jobprofil for direktør til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune

Jobprofil for direktør til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Analyse, HR og Kvalitet NOTAT Jobprofil for direktør til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune Genopslag 1. Indledning Stillingen

Læs mere

Stillings- og Personprofil. Administrationschef Dansehallerne April 2018

Stillings- og Personprofil. Administrationschef Dansehallerne April 2018 Stillings- og Personprofil Administrationschef Dansehallerne April 2018 Kort om Dansehallerne Dansehallerne en national platform og vigtig aktør inden for ny koreografisk scenekunst i Europa. Det er en

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Notat. Oplæg til ny administrativ organisation

Notat. Oplæg til ny administrativ organisation Notat Oplæg til ny administrativ organisation Fredericia Kommune December 2018 Indhold Baggrund... 2 Målsætninger og principper for ny organisering... 4 Borger- og interessentperspektivet:... 4 Forvaltningsperspektivet...

Læs mere

Stillings- og personprofil. Lægefaglig vicedirektør Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Region Sjælland

Stillings- og personprofil. Lægefaglig vicedirektør Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Region Sjælland Stillings- og personprofil Lægefaglig vicedirektør Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Region Sjælland Maj 2019 Opdragsgiver Region Sjælland Adresse Slagelse Sygehus (primære arbejdssted) Ingemannsvej

Læs mere

Stillings- og personprofil for leder i Sundhed og Træning

Stillings- og personprofil for leder i Sundhed og Træning November 2018 Stillings- og personprofil for leder i Sundhed og Træning Sundheds- og omsorgsområdet, Norddjurs Kommune Ansættelsessted Stilling Refererer til Ansættelsesforhold Sundheds- og omsorgsområdet,

Læs mere

KONTORCHEF/ OVERLÆGE TIL KONTORET FOR SUNDHEDSFAGLIGE OG SAGKYNDIGE STYRELSEN FOR PATIENTKLAGER. Aarhus december Job- og personprofil

KONTORCHEF/ OVERLÆGE TIL KONTORET FOR SUNDHEDSFAGLIGE OG SAGKYNDIGE STYRELSEN FOR PATIENTKLAGER. Aarhus december Job- og personprofil Aarhus december 2018 Job- og personprofil KONTORCHEF/ OVERLÆGE TIL KONTORET FOR SUNDHEDSFAGLIGE OG SAGKYNDIGE STYRELSEN FOR PATIENTKLAGER GENITOR KØBENHAVN & AARHUS WWW.GENITOR.DK TLF. 3141 0178 KONTAKT@GENITOR.DK

Læs mere