TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT. Plejefamilier Eksempler Principper. Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT. Plejefamilier Eksempler Principper. Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer"

Transkript

1 TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Plejefamilier Eksempler Principper Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer 1

2 Eksempel A på Tema 1 TEMA 1 Uddannelse og beskæftigelse KRITERIE 1 ALLE INDIKATORER 2

3 Eksempel A Vurdering på temaniveau Tema 1 TEMA 1: UDDANNELSE & BESKÆFTIGELSE Det vurderes at plejefamilien på en kompetent og relevant måde er i stand til at understøtte plejebørn, herunder plejebørn med særlige behov, i forhold til skole og dagtilbud. Plejefamilien har god forståelse af vigtigheden af skolegang i forhold til plejebørns fremtidige uddannelses og beskæftigelsesmuligheder, og formår i praksis at støtte med udgangspunkt i plejebørnenes individuelle behov. Plejefamilien vurderes ligeledes til at have en konstruktiv tilgang til samarbejdet med dagtilbud og skole. Teksten er selvbærende, idet den kan læses uafhængigt af de andre niveauer Konkluderende og generel - er ikke er afhængig af de konkrete børn i plejefamilien - behøver ikke blive ændret med nye børn 3

4 Eksempel A Vurdering på kriterieniveau Kriterie 1 KRITERIE 1: Plejefamilien guider, motiverer og støtter barnet i at udnytte sit potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Plejefamilien vurderes i høj grad at leve op til kriteriet. I bedømmelsen lægges der vægt på at det ældste plejebarn har aldersvarende klassetrin, klarer sig fint og har stabilt fremmøde i skolen. Der er endvidere lagt vægt på, at plejefamilien kan redegøre for, hvordan de støtter børnene i hverdagen, fx ved at være meget opmærksomme på at børnene er veludhvilede, velsoignerede, har madpakke med samt at den ældste får lavet sine lektier, så han er møder velforberedt i skolen. Ligeledes vurderes det, at plejefamilien har en relevant tilgang til det yngste barns særlige behov og udfordringer. Barnet kommer, ifølge det plejefamilien fortæller, ikke i børnehave hver dag, men familien oplyser at de efter aftale med anbringende kommune sørger for at barnet kommer i børnehave, i det omfang barnet magter. Udtalelser fra den kommunale sagsbehandler understøtter, at plejefamilien handler relevant i forhold til de aftaler, der er indgået. Bedømmelse af indikatorer understøtter vurdering af kriteriet. Der er inddraget andre forhold end det indikatorerne omhandler Der tages hensyn til plejefamiliens målgruppe (barn med særlig behov). Lav bedømmelse af indikator 1b vurderes ikke at være udtryk for mangler i plejefamiliens formåen og tillægges ikke vægt. Vurderinger begrundes i konkrete data. 4

5 Eksempel A Vurdering på indikatorniveau Indikator 1.a INDIKATOR 1a: Barnet er i dagtilbud eller opfylder undervisningspligte n ved at gennemføre et grundskoletilbud med undervisning fra børnehaveklasse til 9. klasse. Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på at det ældste plejebarn, ifølge plejeforældrene,går i den lokale folkeskole og klarer sig godt i skolen. Dette bekræftes i interview med barnet. Ligeledes lægges der i bedømmelsen vægt på, at plejefamilien fortæller at det yngste barn går i børnehave. Tydelig bedømmelse koblet med en tydelig begrundelse. Bedømt i forhold til ordlyd Begrundelser tager udgangspunkt i datakilder (5) 5

6 Eksempel A Vurdering på indikatorniveau Indikator 1.b INDIKATOR 1b: Barnet har et stabilt fremmøde i sit dagtilbud, undervisningstilbud eller uddannelsestilbud. I bedømmelsen er der lagt til grund, at det ældste plejebarn, ifølge plejefamilien, kommer i skole hver dag. Samtidig lægges der vægt på, at det yngste barn kun kommer i børnehave 3 ud af 5 dage om ugen. Socialtilsynet bedømmer på den baggrund, at indikatoren i middel grad er opfyldt. Bedømmelse efter ordlyd (3) 6

7 Eksempel B på Tema 5 TEMA 5 - Kompetencer KRITERIE 8 ALLE INDIKATORER 7

8 Eksempel B Vurdering på temaniveau Tema 5 TEMA 5 KOMPETENCER Det vurderes, at plejefamilien har de nødvendige menneskelige og faglige kompetencer til at kunne varetage opgaven som plejefamilie for plejebørn med behov for nogen grad af hjælp og støtte. Socialtilsynet lægger vægt på at der kan skabes og fastholdes tilknytning, at plejefamilien kan rumme og imødekomme plejebørn med særlige behov, og at plejeforældrene har en konstruktiv tilgang til samarbejdet med anbringende myndighed. Det vurderes samtidig, at plejefamilien bør have fokus på løbende udvikling af deres kompetencer.. Selvbærende Kvaliteten vurderes generelt og ikke konkret ift. plejefamiliens aktuelle børn Ingen kildehenvisninger Bedømmelse af indikatorer afspejlet - Mangler bemærkes 8

9 Eksempel B Vurdering på kriterieniveau Kriterie 8 KRITERIE 8: Plejefamilien har relevante kompetencer i forhold til at varetage opgaven som plejefamilie Kriteriet bedømmes til i nogen grad at være opfyldt. I bedømmelsen lægges vægt på at plejefamilien har kunnet sandsynliggøre, at de er i stand til at etablere og fastholde tilknytning til deres plejebørn og drage omsorg for deres særlige behov. Det er vægtet i vurderingen af kriteriet at plejefamilien har øje for drengens udfordringer og ressourcer, og kan beskrive, hvordan de arbejder med dem i dagligdagen. Samtidig lægges der vægt på at plejeforældrene ikke modtager, eller har været opsøgende ift., kompetenceudvikling. Socialtilsynet anser dette for et væsentligt udviklingspunkt for plejefamilien. Socialtilsynet opfordrer familien til at kontakte deres familieplejekonsulent med henblik på at undersøge mulighederne for relevante kurser eller lignende. Der er i dette eksempel ikke inddraget forhold, som ikke fremgår af indikatorerne, (fordi de forhold, der afdækkes på indikatorniveau er dækkende for kriteriet - til forskel fra tema 1). Det er afspejlet i vurderingen af kriteriet, at der er mangler i opfyldelsen af en af indikatorerne (8.d). Udviklingspunkt angivet. 9

10 Eksempel B Vurdering på indikatorniveau Indikator 8.a INDIKATOR 8a: Plejefamilien er kompetente til at etablere og fastholde tilknytning til barnet (5) Socialtilsynet har fra plejefamilien fået tilsendt socialrapport, udarbejdet i forbindelse med deres godkendelse,hvoraf det fremgår, at plejefamiliens tilknytnings- og mentaliseringsevne er god. Ved interview kan plejefamilien redegøre for, hvordan tilknytningen blev etableret i opstarten, og hvad de gør for at fastholde tilknytningen. Plejemoderen fortæller at da XX kom til dem, var han meget reserveret og fortalte ikke ret meget. De var meget opmærksomme på ikke at presse ham, men samtidig være nysgerrige og tilgængelige når han fik lyst til at snakke, hvilket typisk var ved sengetid. Nu, efter meget kort tid, er han åben og fortæller meget fra sin hverdag. Plejefamilien giver flere eksempler på, hvordan de i deres tilgang til drengen udviser forståelse for hans situation og er anerkendende fx i forhold til at hjælpe ham med at sætte ord på sine følelser, også de svære, fx savnet af sin mor. Under tilsynsbesøget observeres det ligeledes, at XX virker meget tryg og har god kontakt til begge plejeforældre, vil fx sidde på skødet af plejemoderen. Tilsynet vurderer på baggrund af ovenstående at indikatoren i meget høj grad er opfyldt. Der er en tydelig begrundelse for bedømmelsen. Der er inddraget andre datakilder end oplysninger fra plejefamilien Der er anvendt eksempler til at illustrere, hvad der er lagt vægt på. 10

11 Eksempel B Vurdering på indikatorniveau Indikator 8.b INDIKATOR 8b: Plejefamilien er kompetent til at drage omsorg for barnets særlige behov, udvikling og opdragelse (5) Ved interview giver plejefamilien flere eksempler, der viser at de er kompetente til at drage omsorg for plejebørnenes særlige behov og udvikling, afpasset efter børnenes alder og modenhed. Fx giver plejefamilien udtryk for at den ældste dreng har nogle særlige problem-stillinger/udfordringer med sociale kompetencer, og har vanskeligt ved at mærke egne grænser, fortæller plejemoderen. Dette kommer fx til udtryk, når han chatter på nettet. Derfor har plejefamilien øget opmærksom på børnenes brug af sociale medier, og har løbende samtaler med børnene om deres brug af dem, og om hvordan man skal passe på sig selv, i fx et chatforum. Plejefamilien fortæller også, at de lægger vægt på at stille opgaver til drengen i dagligdagen, fx i forhold til tøjvask og madlavning, men er samtidigt opmærksomme på at opgaven ikke bliver for stor og er opsøgende i forhold til at hjælpe. Dette bekræftes af det som drengen, i samtalen med Socialtilsynet, fortæller om hans hverdag i familien. Anbringende kommune har oplyst, at plejefamilien er meget kompetent i forhold til opgaven og understøtter børnenes udvikling. Socialtilsynet bedømmer på ovenstående baggrund, at indikatoren er opfyldt i meget høj grad. Der er anvendt eksempler til at illustrere, hvad der er lagt vægt på. Der er tydelige datakilder Det er tydeligt, hvad der ligger til grund for bedømmelsen Eksplicit bedømmelse 11

12 Eksempel B Vurdering på indikatorniveau Indikator 8.c INDIKATOR 8c: Plejefamilien bidrager aktivt og konstruktivt til samarbejdet med anbringende myndighed og andre professionelle omkring barnet (5) Plejefamilien giver udtryk for, at de oplever at de har et godt og konstruktivt samarbejde med sagsbehandler. Plejefamilien fortæller at de jævnligt kontakter sagsbehandleren, hvis der er noget med børnene. Fx orienterede de hende sidst det ene barn havde haft samvær med sin far, og reagerede stærkt på dette. Planlægningen af børnenes samvær med deres biologiske familie i julen blev også planlagt i tæt samarbejde med børnenes sagsbehandlere. De fortæller også at de jævnligt deltager i møder omkring det ene barns indkøring i børnehaven. Anbringende kommune oplyser, at plejefamilien er meget samarbejdsvillige, at de følger de beslutninger der tages, og har bidraget aktivt i samarbejdet, fx omkring børnenes skole og dagtilbud, hvor der har været nogle særlige problematikker, som plejefamilien har håndteret på en god måde. Indikatoren bedømmes på baggrund af ovenstående, at være opfyldt i meget høj grad. Der er anvendt eksempler på aktivt samarbejde Der er tydelige kilder Der er en begrundelse for vurderingen. 12

13 Eksempel B Vurdering på indikatorniveau Indikator 8.d INDIKATOR 8d: Plejefamilien har fokus på kontinuerligt at udvikle nødvendige kompetencer i forhold til plejeopgaven (2) Plejefamilien oplyser at de ikke har fået tilbudt kompetenceudvikling af anbringende kommune, men er blevet opfordret til at tilegne sig faglig viden på egen hånd. I starten, da den mindste lige var blevet anbragt, fik de vejledning fra familieplejekonsulenten. Nu synes de at det går fint og har ikke oplevet behov for yderligere. I samtalen med Socialtilsynet siger plejefamilien, at de ikke rigtig ved hvad der kunne være relevant for dem. Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren på baggrund af ovenstående, er opfyldt i lav grad. Der er lagt vægt på at familien ikke har været opsøgende, og at Socialtilsynet anser dette for et væsentligt udviklingspunkt for plejefamilien. Der er tydelige datakilder Det er tydeligt, hvad der ligger til grund for bedømmelsen Eksplicit bedømmelse 13

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for Sociale tilbud Tilsynsrapport for: Uanmeldet tilsyn for Boligerne Svalevej, afd. Himmelbovej. 1 Tilsynskonsulenter: Else Mørk, seniorkonsulent

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder:

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Familieplejen For plejefamilier Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Aflastningsfamilie: Her er tale om en frivillig anbringelse, hvor den kan være i aflastning hos jer få hverdagsdøgn,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsenss undersøgelse om Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 3: Praksis sundersøgelse om anbragte børn og unge,, der flytter fra f en plejefamilie til et nytt anbringelsessted

Læs mere

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen.

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen. Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere