Modul 4. Sygepleje - grundlæggende klinisk virksomhed.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 4. Sygepleje - grundlæggende klinisk virksomhed."

Transkript

1 2016 Modul 4. Sygepleje - grundlæggende klinisk virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt

2 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Modulets tema Centrale fagområder Studieaktiviteter Mål for den kliniske undervisning Modulets indhold Tilrettelæggelsesformer og tilknyttede læringsaktiviteter Den kliniske vejleders rolle De studerendes rolle Pensum Fastlagte og planlagte studieaktiviteter på modul Evaluering Intern klinisk prøve på modul Formål Mål Rammer Prøveforløbet Den praktiske gennemførelse af prøveforløbet Bedømmelsesgrundlaget Pensum Øvrig information

3 Modulbeskrivelse for modul Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: At reflektere over patientsituationer i relation til den enkeltes levevilkår, evner, muligheder samt sygeplejeinterventioner i forbindelse hermed. At begrunde valg af sygeplejeinterventioner på baggrund af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om grundlæggende klinisk virksomhed. At observere og identificere fænomener knyttet til fysiologiske behov og reaktioner på sygdom og lidelse. At anvende kliniske metoder til vurdering af patienters fysiologiske tilstand, herunder ernæringstilstand. At identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere og dokumentere individuelle patientforløb. At anlægge et patientperspektiv og samarbejde med patient og fagpersoner om planlægning, udførelse og evaluering af sygepleje. At foretage udvalgte kliniske vurderinger og instrumentelle sygeplejehandlinger. At anvende grundlæggende hygiejniske principper og overholde gældende retningslinjer. 2. Modulets tema Modulet retter sig mod den grundlæggende sygepleje i somatiske senge- og behandlingsafdelinger i sekundær sektor, i forhold til kliniske eksemplariske patientforløb. Fokus er, at de studerende kan planlægge, udføre, evaluere og dokumentere grundlæggende sygepleje i forhold til menneskets fysiologiske behov, samt reflekterer over og opnår indsigt i samspillet med og inddragelse af patienter. I fokusområdet inddrages mikrobiologiske refleksioner, der fører til, at de studerende kan anvende og overholde de hygiejniske principper i et patient- og sygehusperspektiv. De studerende anvender velfærdsteknologiske løsninger i relation til den grundlæggende sygepleje. 2.1 Centrale fagområder Fag/ECTS Teoretiske Kliniske Sygeplejefaget 7 Anatomi og fysiologi 4 Mikrobiologi 2 Ernæringslære og diætetik 2 3

4 2.2 Studieaktiviteter Modul 4 1: Initieret af underviser med deltagelse af både underviser og studerende: Forventningssamtale, introduktion, vejledning, feedback, øve kliniske færdigheder, kompetencer og beslutningstagen, refleksion, undervisning, evalueringer, intern prøve. 3:23% 4:2% 1:12% 2: Initieret af underviser med deltagelse af studerende: Studiedage, følge patientforløb, øve kliniske færdigheder, kompetencer og beslutningstagen, litteraturstudier, forberede og bearbejde studieaktiviteter, klinisk undervisning og prøve 2:63% 3: Initieret af de studerende med deltagelse af studerende:forberedelse til og efterbearbejdning vejledning og prøver, dagbog, portfolio, studieaktiviteter, opsøge viden og forholde sig til nye tiltag i sundhedsvæsenet. 4: Initieret af de studerende med deltagelse af både underviser og studerende: Vejledning, debatarrangementer, øve kliniske færdigheder, kompetencer og beslutningstagen, refleksioner over kliniske oplevelser, justering af klinisk uddannelsesforløb. Det kliniske undervisningsforløb har en varighed af 10 uger. De 10 uger kan stække sig over længere tid grundet helligdage og landdækkende fælles modulstart. Den studerende har en deltagelsespligt i på 300 timer. En deltagelsespligt henviser til at den studerende bør tilstræbe 300 timer, selv om en deltagelse på 75 % af et forløbs samlede timetal kan godkendes og berettige den studerende til den interne kliniske prøve. 4

5 3. Mål for den kliniske undervisning Mål for den kliniske undervisning er, at den studerende har opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer: Viden: Redegøre for sygeplejeprocessen som klinisk metode Redegøre for menneskets anatomi og fysiologi i relation til de kliniske eksemplariske patientforløb Redegøre for mikrobiologi, håndhygiejne og hospitalshygiejne Viden om de kliniske metoder der anvendes på det kliniske uddannelsessted Redegøre for patienters ernæringstilstand Forståelse for patienters reaktioner på sygdom og lidelse ud fra patientologisk viden Forståelse for patienters forskellige levevilkår og ressourcer Redegøre for den grundlæggende sygepleje på det kliniske uddannelsessted på baggrund af praksis-, udviklings- og forskningsviden Færdigheder: kan observere patientens fysiologiske tilstand med henblik på at identificere afvigelser kan opstille mål med henblik på at opfylde grundlæggende sygeplejebehov kan udføre grundlæggende sygepleje i individuelle patientforløb kan evaluere de grundlæggende sygeplejeinterventioner ud fra de opstillede mål kan dokumentere den grundlæggende sygepleje kan udføre hånd- og hospitalshygiejne kan anvende kliniske metoder til vurdering af patienters fysiologiske tilstand kan vurdere patienters ernæringstilstand kan identificere patienters reaktioner på sygdom og lidelse ud fra patientologisk viden kan inddrage overvejelser om patienters levevilkår og ressourcer i forbindelse med sygeplejeinterventioner begrunde sygeplejeinterventioner i relation til den grundlæggende sygepleje på det kliniske uddannelsessted på baggrund af praksis-, udviklings- og forskningsviden Kompetencer: selvstændigt og i samarbejde med patient og fagpersoner kan anvende sygeplejeprocessen som metode til at identificere, analysere, planlægge, udføre, evaluere og dokumentere grundlæggende sygeplejebehov o Selvstændigt samarbejde med patienter ud fra patientologisk viden o Selvstændigt samarbejde med patienter ud fra patienters levevilkår og ressourcer Selvstændigt kan beherske grundlæggende hygiejniske principper og overholde gældende retningslinjer, herunder håndtering af mikrobiologiske prøver Selvstændigt kan foretage kliniske vurderinger af patienters fysiologiske tilstand i relation til kliniske eksemplariske patientforløb Selvstændigt og i samarbejde med patient og fagpersoner kan udøve grundlæggende sygepleje på baggrund af praksis-, udviklings- og forskningsviden 5

6 4. Modulets indhold Den kliniske undervisning tager udgangspunkt i det teoretiske indhold på modul 1 og 2. Desuden danner det kliniske undervisningsforløb grundlag for, at de studerende får kendskab til diætetik og ernæringsmæssige problemstillinger samt patofysiologiske fænomener og sygdomssymptomer, der er i fokus på det efterfølgende teoretiske modul 3. Den studerende modtager et velkomsthilsen via Praktikportalen fra det kliniske undervisningssted ca. 4 uger før modulstart. Det forventes, at den studerende orienterer sig om det kliniske undervisningssted ud fra informationer på Praktikportalen. Forløbet er inddelt i introduktions-, trænings- og selvstændighedsperiode. Introduktionsperioden inkl. forventningssamtale uge 1-2 Introduktion til afdelingens specialeområde og det kliniske undervisningsforløb Introduktion til organisatoriske, sociale og kulturelle forhold på det kliniske sted Patientkarakteristika Eksemplariske patientforløb Plejeform Værdier og mål for sygeplejen Læringsmuligheder Når introduktionsperioden er slut, skal der være udarbejdet en individuel studieplan for det kliniske undervisningsforløb (se den Kliniske studiemappe bilag 1.4 og 1.5. på Træningsperioden inkl. midtvejsevaluering uge 2-6 Perioden fokuserer på det kliniske undervisningssteds grundlæggende sygeplejeopgaver og udvalgte dele af den specielle sygepleje. I perioden indgår: Udarbejdelse af to planlagte studieaktiviteter (se afsnit 9) Afholdelse af midtvejssamtale, hvortil både den studerende og vejleder har forberedt sig. Ved samtalen drøftes, hvor langt den studerende er nået i forhold til målene for det kliniske modul. Opfølgning på den individuelle studieplan Selvstændighedsperioden inkl. intern klinisk prøve og slutevaluering uge 7-10 Perioden har fokus på at opnå læringsudbyttet og målene for det kliniske undervisningsforløb. Der arbejdes selvstændigt med anvendelsen af sygeplejeprocessen i forhold til den grundlæggende sygepleje. I perioden indgår udarbejdelse af den fastlagte studieaktivitet. Den studerende skal i løbet af det kliniske modul have mulighed for at arbejde med målene for det kliniske modul med udgangspunkt i sygeplejeprocessen som klinisk metode med fokus på følgende områder: Hygiejne f.eks. personlig hygiejne, sygehushygiejne, sygehusinfektioner, håndtering af affaldsprodukter 6

7 Mikrobiologi f.eks. infektioner, screening af MRSA, håndtering og forsendelse af prøver og Podninger m.m. Væskebalance f.eks. ødemer, væskebehov, - skema, -tilskud Ernæring f.eks. kostens indhold, ernæringsscreening, ernæringshjælpemidler Kredsløb f.eks. puls, blodtryk, hyper-/hypotension, ortostatisk hypotension, trombose profylakse Respiration f.eks. dyspnø, pneumoni, lejring, cyanose, respirationsfrekvens, iltbehandling Fordøjelse f.eks. obstipation, diarré, mave/tarmfunktion Urinveje f.eks. diurese, urinvejsinfektion, kateterpleje Huden f.eks hudpleje, tryksårsprofylakse Bevægeapparatet f.eks. mobilitet, immobilitet, hjælpemidler Temperaturregulering f.eks. temperaturmåling, feber, afkøling Søvn og hvile f.eks. søvnrytme, uro, træthed, søvnhygiejne Sanser f.eks. syn, hørelse, følelser Psykosociale behov f.eks. netværk, samtale, følelser, forventninger Ergonomi f.eks. forflytningsteknikker, lejring, hjælpemidler, arbejdsstillinger 5. Tilrettelæggelsesformer og tilknyttede læringsaktiviteter Det kliniske undervisningsforløb planlægges af, og følges af en klinisk vejleder, som er sygeplejeske. Denne kan delegere dele af vejlederopgaven til andre sundhedsprofessionelle, såfremt det er meningsgivende og har læringsværdi for den studerende. Men den kliniske vejleder har det overordnede ansvar for opfølgning, evaluering samt bedømmelse af den studerende. Vejledning kan foregå individuelt eller i grupper. Den studerende deltager i afdelingens daglige arbejde inden for modulets tema, således at den studerende bliver en del af arbejdsfællesskabet og kan forholde sig undrende og konstruktivt kritisk til afdelingens praksis og kultur. Sygeplejeprocessen udgør en væsentlig ramme for læringsaktiviteterne, idet de studerende i løbet af det kliniske modul øver sig i klinisk beslutningstagen og arbejder systematisk med de enkelte elementer i sygeplejeprocessen med henblik på at planlægge, udføre og evaluere sygeplejeinterventioner i relation til grundlæggende sygepleje. Den studerende deltager i autentiske patientsituationer, hvor den studerende skal samarbejde, samt øve og udvikle kliniske færdigheder og kompetencer. Hertil er knyttet læringsaktiviteter som fx bedside undervisning, demonstration, instruktion, øvelse og tilbagemelding kombineret med reflekterende drøftelser mellem vejleder og den studerende. Refleksion anvendes som metode i den studerendes læreproces i samspil med den kliniske vejleder i form af før-, under- og eftervejledning. Refleksionerne er praksisnære, og inddrager den studerendes viden og færdigheder om den grundlæggende sygepleje. Den studerende kan reflektere sammen med kliniske vejleder/ tværfagligt personale/ uddannelseskoordinator/ medstuderende, enten mundtligt og/ eller skriftligt via Praktikportalen. 7

8 Den studerende kan følge eksemplariske patientforløb på tværs af undersøgelses- og behandlingsafdelinger samt mellem primær og sekundær sundhedssektor. Det anbefales, at den studerende gennemfører flere studiebesøg af minimum én dags varighed for at tilegne sig en dybere indsigt i patientforløb. 6. Den kliniske vejleders rolle Den kliniske vejleder eller praktik- og uddannelsesansvarlige har ansvar for at den studerende har adgang til relevant viden om det kliniske undervisningssted og evt. program for undervisningen, ca. en måned før opstart af den kliniske undervisning via Praktikportalen. Den kliniske vejleder er ansvarlig for tilrettelæggelse af samtaler med den studerende bl.a. forventnings-, midtvejs- og slutevaluering, samt planlægning og afvikling af klinisk prøve. Den kliniske vejleder er med til skabelse af gode læringsrammer og miljø. I samspil med den studerende skal den kliniske underviser tage ansvar for at refleksion anvendes som metode i den studerendes læreproces. Den kliniske vejleder skal hjælpe den studerende med at få tildelt eksemplariske patientforløb, samt planlægge forløb, så den studerende har mulighed for at arbejde med og nå målene for det kliniske modul. Den kliniske vejleder skal i samarbejde med den studerende udforme den individuelle studieplan med afsæt i den studerendes læringsforudsætninger. Den kliniske vejleder lægger den individuelle studieplan på Praktikportalen under den studerendes klinikflow under dokumenter senest i 4. uge (se Klinisk studiemappe bilag 1.4. og 1.5). Den kliniske vejleder planlægger og dokumenterer at den studerende har gennemført den fastlagte studieaktivitet via Praktikportalen ved at godkende aktiviteten. Den kliniske vejleder har ansvar for at godkende deltagelsespligten for modul 4 på aktiviteten for deltagelsespligten i Praktikportalen. Den kliniske vejleder har ansvar for at introducerer den studerende til den interne kliniske prøve og sikrer, at den studerende er orienteret om rammer og bedømmelsesgrundlag for prøven. Den kliniske vejleder har ansvar for, at der indhentes mundtligt samtykke fra patienten til at medvirke ved intern klinisk prøve 7. De studerendes rolle Den studerende skal være bevidst om egne læringsmetoder og tage ansvar for egen læring i form af at udvise engagement, være aktiv deltagende og velforberedt til klinisk undervisning, studiebesøg, refleksioner og samtaler med den kliniske vejleder og andre sundhedsprofessionelle. Den studerende kan med fordel tilrettelægge sin tilstedeværelse i klinikken ved at skelne til den kliniske vejleders arbejdsplan. Den studerende er ansvarlig for at benytte og tilrettelægge de studiemuligheder, der er på det kliniske undervisningssted. Den studerende er ansvarlig for at være videns søgende i forhold til kliniske problemstillinger og aktuelle tendenser i sundhedsvæsnet. Den studerende er ansvarlig for at opsøge vejledning med henblik på at øve kliniske færdigheder, og tage initiativ til refleksion over kliniske oplevelser, så sammenhængen mellem teori og praksis tydeliggøres. 8

9 Den studerende anvender Praktikportalen aktivt i sit uddannelsesforløb 8. Pensum Pensum på modulet er pensum fra Modul 1 og 2 samt: Pensum på Modul 4 9. Fastlagte og planlagte studieaktiviteter på modul 4 Som fastlagt studieaktivitet indgår udarbejdelse af øvelse i klinisk beslutningstagen (se vejledning i klinisk studiemappe bilag 6 på /Praktikportalen eller dette direkte link Øvelse i klinisk beslutningstagen) med udgangspunkt i et eksemplarisk patientforløb med anvendelse af sygeplejeprocessen som klinisk metode. Den studerende og kliniske vejleder identificerer og udvælger et fokusområde, som relaterer sig til den grundlæggende sygepleje. Den studerendes fokus er redegørelse og analyse med anvendelse af teori fra Modul 1,2 og 4, samt formulering af problemdiagnose, mål og forslag til interventioner og evaluering, med teoretiske begrundelser og med overvejelser om inddragelse af patienten. Formålet er at den studerende øver sig i at argumentere og reflektere skriftligt med baggrund i teoretisk viden mhp. at udvikle kompetence i klinisk beslutningstagen i forhold til patienters behov for grundlæggende sygepleje. Den kliniske vejleder dokumenterer, at den studerende har gennemført den fastlagte studieaktivitet via Praktikportalen ved at godkende aktiviteten. Desuden anbefales, at den studerende udarbejder to planlagte studieaktiviteter med fokus på praksisrelateret skriftlighed, f.eks. indlæggelses- og udskrivelsessamtale, tjeklister, plejeplan, sygeplejenotat, mv. Hensigten er at styrke den studerendes evne til skriftlighed i praksis i forhold til fagets terminologi, samt at forstå sammenhængen mellem teori og praksis. Øvelserne udarbejdes i de notatark, der anvendes som dagligt dokumentationsredskab i afdelingen. 10. Evaluering Med afsæt i målene for modulet drøfter den kliniske vejleder og den studerende, i hvilken grad den studerende har opnået mål og læringsudbyttet for modulet. Slutevalueringen skal have et fremadrettet sigte i forhold til den studerendes læring. Den studerende er selv ansvarlig for at tage noter under samtalen og kan anvende et skema dertil (se den Kliniske studiemappe bilag 4.1. på Den studerende foretager en elektronisk evaluering af det kliniske undervisningsforløb (se en Kliniske studiemappe bilag 4.2 på Evalueringen drøftes med den kliniske vejleder og/ eller den praktik- og uddannelsesansvarlige i forbindelse med slutevalueringen. 9

10 11. Intern klinisk prøve på modul 4 Den interne kliniske prøve i sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed har fokus på kliniske eksemplariske patientforløb inden for grundlæggende sygepleje i somatiske sygehusafdelinger, såvel senge- som behandlingsafdelinger. Prøven er individuel og består af en kombineret praktisk og mundtlig prøve i klinisk virksomhed Formål Den interne kliniske prøve er en praktisk gennemførelse af og en mundtlig redegørelse for den grundlæggende medicinske og/eller kirurgisk sygepleje til en udvalgt patient. Fokus er, at de studerende viser, at de behersker kompetencer i grundlæggende sygepleje, herunder ernæringslære og mikrobiologi. I sammenhæng med dette skal de studerende vise, at de kan reflektere over, planlægge, udføre, evaluere og dokumentere grundlæggende sygepleje og kan indgå i samspil med en patient Mål Målene er, at den studerende selvstændigt og i samarbejde med patient/ borger og andre faggrupper kan planlægge, udføre, evaluere og dokumentere den grundlæggende sygepleje selvstændigt kan anvende sygeplejeprocessen som metode og udarbejde den fastlagte studieaktivitet kan begrunde de planlagte og udførte sygeplejeinterventioner ved at inddrage praksis-, forsknings- og udviklingsbaseret viden selvstændigt kan observere, forklare og vurdere fysiologiske behov og fremsætte forslag til sygeplejeinterventioner selvstændigt kan anvende og overholde grundlæggende hygiejniske principper i et patientsygehusperspektiv selvstændigt kan håndtere og forsende mikrobiologiske prøver i relevant omfang kan foretage en klinisk vurdering af en patients/borgers grundlæggende ernæringstilstand i relevant omfang 11.3 Rammer Prøven afvikles på det kliniske undervisningssted og inden for de sidste 2 uger af det 10 ugers undervisningsforløb. Hele prøveforløbet varer 2 timer og 45 minutter, og fordeles med to timer til den praktiske del og 45 minutter til den mundtlige prøve, heri er indeholdt 15 min. til votering og tilbagemelding til den studerende. Den kliniske vejleder udvælger patienten / borgeren og informere og indhente samtidig mundtligt samtykke fra patienten/borgeren, der mundtligt skal informeres om sin deltagelse i et klinisk prøveforløb. Anonymitet og fortrolighed skal overholdes. Eksaminator og bedømmer er den kliniske vejleder, der deltager under hele forløbet. Studiekontoret på Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle meddeler uddannelseskoordinator, hvilken underviser, 10

11 der deltager i den mundtlige del af prøven og i bedømmelsen af den mundtlige præstation i sammenhæng med de teoretiske redegørelser for det kliniske forløb. Den kliniske vejleder har ansvar for både planlægning af prøvedato ud fra de datoer Studiekontoret fra Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle har meddelt og for gennemførelse af prøven. Der skal reserveres lokale i afdelingen til prøven. Prøvedagen skal meddeles den studerende senest 4 uger før gennemførelse af prøven Prøveforløbet Godkendelse af deltagelsespligten og gennemførelse af studieaktiviteterne er forudsætninger for, at den studerende kan gennemføre den interne prøve Den praktiske del af prøven består af praktisk udførelse af sygepleje i forhold til en patients grundlæggende fysiologiske behov inden for grundlæggende sygepleje til medicinske og / eller kirurgiske patienter. Den mundtlige del af prøven udgøres af den studerendes fremlæggelse og begrundelser af sygeplejefaglig, anatomisk, fysiologisk og mikrobiologisk art. Desuden inddrager den studerende redegørelser for de grundlæggende ernæringsaspekter i forhold til patienten. Endeligt indgår den studerendes svar på de spørgsmål, der stilles under eksaminationen Den praktiske gennemførelse af prøveforløbet Det praktiske prøveforløb afhænger af de muligheder, som findes på det kliniske uddannelsessted som følge af forskellige eksemplariske patientforløb i de enkelte afdelinger. Det tilstræbes, at den praktiske del af prøven afvikles samme dag som den mundtlige del af prøven, men der kan afviges herfra af hensyn til patientforløbet. Hvor det er muligt tildeles den studerende én patient ud fra den gruppe af patienter, som den studerende har deltaget aktivt i plejen af, to dage før prøven gennemføres. På afdelinger med kortere patientforløb udvælges i stedet eksemplariske patientforløb. I de to dage centrerer den studerende sig om at udarbejde plejeplan og gennemføre plejen af denne patient eller denne kategori af patienter Den studerende planlægger den pleje, der skal udføres til prøven og anvender sygeplejeproces og plejeplan På prøvedagen fremlægger den studerende planen for plejeforløbet, udleverer kopi af plejeplanen og forbereder den praktiske gennemførelse Den studerende udfører den grundlæggende sygepleje (ca. 2 timer). Den studerende kan vælge at inddrage en hjælper i plejeforløbet, og skal kunne begrunde dette valg Ved den mundtlige prøve er der afsat 30 minutter til eksaminationen, heraf indleder den studerende med et oplæg på max 10 minutter. Herefter stiller de to eksaminatorer spørgsmål til den studerende. I eksaminationen skal den kliniske vejleder give den studerende anledning til at begrunde og diskutere den praktiske gennemførelse og inddrage teori til dette Til votering (som den studerende ikke kan overvære) samt tilbagemelding til den studerende på prøven med en kort begrundelse, er der samlet afsat 15 min. 11

12 11.5 Bedømmelsesgrundlaget Den interne kliniske prøve bedømmes som en samlet præstation af den praktiske og den mundtlige del ud fra formål og mål med intern klinisk prøve på modul 4. Der må ikke udtales bedømmelse af dele af prøveforløbet, før hele forløbet er gennemført. Bedømmere er den kliniske vejleder og underviseren fra Sygeplejerskeuddannelsen. Prøven bedømmes ud fra betegnelsen Bestået/ Ikke bestået Prøven er bestået, når den studerende som minimum viser en tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af målene. Den tilstrækkelige præstation er kendetegnet ved at være noget usammenhængende og uklar samt præget af flere væsentlige mangler. Prøven afvikles med juridisk hjemmel i: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen) BEK nr 114 af 03/02/2015 Gældende [Lokaliseret ] Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr 1046 af 30/06/2016 Gældende [Lokaliseret ] Det kliniske undervisningsforløb er godkendt, når den studerende har bestået prøven og gennemført den fastlagte studieaktivitet. Deltagelsespligten og gennemførelse af den fastlagte studieaktivitet skal dokumenteres og attesteres af vejlederen via Praktikportalen på aktiviteten for studieaktiviteterne og deltagelsespligten. Når den kliniske prøve er overstået, skal både klinisk vejleder og UC underviser godkende via Praktikportalen på aktiviteten for klinisk prøve Pensum Pensum til eksaminationen udgøres af pensum for det kliniske uddannelsesforløb på modul 4 og pensum fra sygeplejefaget, anatomi og fysiologi samt mikrobiologi på modul 1 og Øvrig information Se i øvrigt: Generelle informationer om afvikling af prøver. 12

Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed.

Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed. 2013 Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 11-11-2013 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:... 3

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Opgavetype:

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold BosF15 Efterår 2015 Revideret oktober 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet retter sig mod kliniske patientsituationer og individuelle patientforløb knyttet til grundlæggende medicinsk og kirurgisk

Læs mere

Modul 8. - patienter/borgere med psykisk sygdom og udsatte grupper. UCL Vejle Sygeplejerskeuddannelsen Januar 2017

Modul 8. - patienter/borgere med psykisk sygdom og udsatte grupper. UCL Vejle Sygeplejerskeuddannelsen Januar 2017 2017 Modul 8 - patienter/borgere med psykisk sygdom og udsatte grupper UCL Vejle Sygeplejerskeuddannelsen Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte for modulet... 4 2. Modulets tema... 4 2.1 Centrale

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modul 4. Sygepleje - grundlæggende klinisk virksomhed.

Modul 4. Sygepleje - grundlæggende klinisk virksomhed. 2015 Modul 4. Sygepleje - grundlæggende klinisk virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 01-01-2015 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:...

Læs mere

Modul 2 Sundhed og sygdom

Modul 2 Sundhed og sygdom Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Sundhed og sygdom Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje - sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelserne i Odense, Svendborg og Vejle Generel klinisk studieplan Skabelon Godkendt af Taktisk Styregruppe d. 20.2.2017. 24-02-2017 TS 1180943 Indhold Indledning 2 Den almene del 2 Overordnet

Læs mere

Modul 8. - patienter/borgere med psykisk sygdom og udsatte grupper. UCL Campus Vejle Sygeplejerskeuddannelsen 30. januar 2015

Modul 8. - patienter/borgere med psykisk sygdom og udsatte grupper. UCL Campus Vejle Sygeplejerskeuddannelsen 30. januar 2015 2015 Modul 8 - patienter/borgere med psykisk sygdom og udsatte grupper UCL Campus Vejle Sygeplejerskeuddannelsen 30. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte for modulet... 4 2. Modulets tema...

Læs mere

Uddannelsesprogram. 2. semester på intensivafdelingen, Kolding sygehus

Uddannelsesprogram. 2. semester på intensivafdelingen, Kolding sygehus Uddannelsesprogram 2. semester på intensivafdelingen, Kolding sygehus Sygepleje - klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb Gældende for studieordningen 2016 Temabeskrivelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 11. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 11. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 11 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 11 KOMPLEKS

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje (BEK

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 4

Modulbeskrivelse Modul 4 Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse Viborg/Aarhus Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed VIA University College Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk

Læs mere

Modul 11. Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed.

Modul 11. Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed. 2015 Modul 11. Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 19-08-2015 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2. Sygepleje, sundhed og sygdom. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 2. Sygepleje, sundhed og sygdom. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 2 Sygepleje, sundhed og sygdom Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen... 3 Modul 2 Sundhed og sygdom... 3 Studieaktivitetsmodel for modul

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Modul 12. Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse.

Modul 12. Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse. 2015 Modul 12. Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 24-08-2015 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:...

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 19. september i Svendborg den 22. september i Odense Udvalgte dele af

Læs mere

Vejledning til undervisere der vejleder og bedømmer udvekslingsstuderende i forbindelse med interne prøver

Vejledning til undervisere der vejleder og bedømmer udvekslingsstuderende i forbindelse med interne prøver Modul 6, Studieordningen 2008 Hold 2016 AB Intern, skriftlig klinisk prøve. Rammer for prøven vil i stor udstrækning følge de ordinære kriterier og vil være beskrevet i den pågældendes læringskontrakt

Læs mere

KLINISK UNDERVISNING PÅ MODUL 2. Modul 2 - Sygeplejerskeuddannelsen Sundhed og sygdom

KLINISK UNDERVISNING PÅ MODUL 2. Modul 2 - Sygeplejerskeuddannelsen Sundhed og sygdom KLINISK UNDERVISNING PÅ MODUL 2 Modul 2 - Sygeplejerskeuddannelsen Sundhed og sygdom Modul 2 fokuserer i høj grad på teoretisk undervisning, men der er også to ugers klinisk undervisning. Den kliniske

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Opgavetype:

Læs mere

Modulet varer 10 uger og svarer til 15 ECTS-point. Der er 11 teoretiske ECTS-point og 4 kliniske ECTS-point.

Modulet varer 10 uger og svarer til 15 ECTS-point. Der er 11 teoretiske ECTS-point og 4 kliniske ECTS-point. Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 2 Sundhed og sygdom Modulbeskrivelse Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje sundhed og sygdom Modulet handler

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 6. Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 6. Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 6 Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, folkesundhedsvidenskab, herunder epidemiologi

Læs mere

Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem.

Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. 2015 Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 24-03-2015 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende

Læs mere

Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem.

Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. kl 2015 Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 10-08-2015 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus. Modulbeskrivelse - Modul 2

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus. Modulbeskrivelse - Modul 2 Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds - og sygdomsbegreber og kliniske metoder i sygepleje herunder klinisk observation, vurdering og

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 6

Retningslinjer for modulprøve 6 Retningslinjer for modulprøve 6 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 6 og afprøves i ergoterapeutisk intervention. Mål Den studerende skal præsentere viden om

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 9

Retningslinjer for modulprøve 9 Retningslinjer for modulprøve 9 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 9 og afprøves i ergoterapeutisk indsats i et helhedsorienteret forløb med vægt på terapeutrolle

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Medicinsk afdeling Card-IMA

Medicinsk afdeling Card-IMA Medicinsk afdeling Card-IMA Udarbejdet juli 2088 souschef Karin Østergaard Forord: Dette program er udarbejdet for at du kan få bedst mulige udbytte af dit 10 ugers kliniske kursus i grundlæggende sygepleje

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modul 8. Psykisk syge patienter og udsatte grupper.

Modul 8. Psykisk syge patienter og udsatte grupper. 2014 Modul 8. Psykisk syge patienter og udsatte grupper. Sygeplejeerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 27-01-20142014 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Modulbeskrivelse Omsorg for mennesket i radiografi. Modul 4 - Klinik

Modulbeskrivelse Omsorg for mennesket i radiografi. Modul 4 - Klinik Modulbeskrivelse Omsorg for mennesket i radiografi Modul 4 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid

Læs mere

Studieaktivitetsmodellen

Studieaktivitetsmodellen Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 25. oktober i Odense og den 3. november i Svendborg Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 1 Fag og profession Professionsbachelor i sygepleje Introduktion til modul 1 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel for modul 1... 5 Fag: Sygeplejefaget...

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester Semesterbeskrivelse 1. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 2016 Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 22-01-2016 Rev. 08-03-2016 (SUTR) Indhold 1. Efter modulet har den

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2010 Modulbeskrivelse modul 9 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

MODULBESKRIVELSE Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

MODULBESKRIVELSE Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul Kompleks klinisk virksomhed 02/2017 Intern klinisk prøve modul 11 Internationalt modul Titel: Intern klinisk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i klinisk praksis

Modulbeskrivelse Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i klinisk praksis Modulbeskrivelse Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i klinisk praksis Modul 11S Klinik/ Teori Studieretning: Stråleterapi Oktober 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2013 Modulets tema og læringsudbytte Somatisk sygdom og lidelse Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Modulbeskrivelse Mødet med mennesket i radiografi. Modul 3 - Klinik

Modulbeskrivelse Mødet med mennesket i radiografi. Modul 3 - Klinik Modulbeskrivelse Mødet med mennesket i radiografi Modul 3 - Klinik Revideret April 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 60 ECTS

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 60 ECTS VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse 1.2. semester STF Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 6 ECTS INDHOLD 1 Indledning 3 2 Temaer 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og

Læs mere

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er, at indsamle oplysninger om de

Læs mere

Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode.

Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode. 2015 Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet har de studerende opnået

Læs mere

Introduktion til klinisk uddannelse 3., 5. og 6. semester Erfaringsudveksling 2. semesters klinisk uddannelse

Introduktion til klinisk uddannelse 3., 5. og 6. semester Erfaringsudveksling 2. semesters klinisk uddannelse Introduktion til klinisk uddannelse 3., 5. og 6. semester Erfaringsudveksling 2. semesters klinisk uddannelse v/ Mette Bønløkke og Britta Stenholt Programmet vil indeholde introduktion og drøftelse af

Læs mere

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 1 Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 Spørgeskemaet består af 25 spørgsmål, svarmulighederne er angivet med en 5-trins skala,

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Modulet varer 10 uger og svarer til 15 ECTS-point. Der er 11 teoretiske ECTS-point og 4 kliniske ECTS-point.

Modulet varer 10 uger og svarer til 15 ECTS-point. Der er 11 teoretiske ECTS-point og 4 kliniske ECTS-point. VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 2 Sundhed og sygdom Modulbeskrivelse Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje sundhed og sygdom Modulet handler om sundheds- og

Læs mere

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.11.2013 Modulbeskrivelse modul 9 justeret 27.06.2016, pebe, heng)

Læs mere

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende.

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er at indsamle oplysninger om de uddannelsestilbud, du som sygeplejerstuderende

Læs mere

3. Modulbeskrivelse. Gældende pr. 1. september Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 3

3. Modulbeskrivelse. Gældende pr. 1. september Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 3 3. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2008 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske vejledere i forhold til

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 10

Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Udfold dit talent VIA University College Dato: 15. august 2014 Journalnr.: U0275-1-05-1-14 Ref.: sfs Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Formål Det er formålet med denne prøve at du som studerende viser at

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Børneafdelingen Regionshospitalet Randers 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom

Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom 1. semester Hold Februar 2015 Modulbeskrivelse Modul 2 14.4.-2015 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 25. oktober i Odense den 3. november i Svendborg Udvalgte dele af ikke

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modulbeskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Akutafsnit 1, HE Midt Regionshospitalet Viborg 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske

Læs mere