Ansøgning om støtte fra 79 kontoen (Lov om social service 79)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om støtte fra 79 kontoen (Lov om social service 79)"

Transkript

1 FREDERICIAKOMMUNE Socialudvalget Ansøgning om støtte fra 79 kontoen (Lov om social service 79) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset, Gothersgade 2 7 Fredericia Den ansøgende forenings navn og adresse: d^/i2^a<^^^6^)^'^<^ ^7^1'^ /^/^J:^^^^^ '^^- Bankkonto: reg.nr '5:^x^1 kontonr: 4^^67f?^^ CVR eller CPR som kontoen er registreret på Ansøgningsfrist: 1. april og 1. september 1

2 O -O 3 O FREDERICIAKOMMUNE Socialudvalget Generelle oplysninger Foreningens navn Kontaktperson Ty 6^&r/o^:Æ^ jtr66 ^ Clz^ tky' Navn: /y'f,^^. Ål^^^l/l/ietj r' (é^'^a^ Adresse: -^^Jt^^i^^Omå^-^J Telefonnummer ^if-fi/^o^ ^ Mailadresse: ^^&,./ca/'>^'fc^''^ Oplysninger om aktiviteten, der søges om støtte til 1. Beskrivelse af målgruppen/ 2. Beskrivelse af aktiviteten; indhold, varighed og forventet udbytte ue.^utii'. ''5^6''< <>^i3&jtj ci^«i%t ^-^ Jm a^ cr^ å^^^ 'C-iiU^ ''^^ i'ijllje. o^ 2

3 FREDERICIAKOMMUNE Socialudvalget 3. Skal man være medlem af foreningen for at deltage? 4. Er der brugerbetaling på aktiviteten? 5. Hvor mange forventes at deltage og hvor mange af deltagerne har tilknytning til aktiviteter i Fredericia Kommune? Økonomi 6. Budget for afholdelse af aktiviteten (overslag over udgifter og evt indtægter/finansiering, herunder foreningens egen finansiering) 7. Beløb der søges om "^Sayo^ Foreningens vedtægter, samt senest godkendt regnskab og budget skal vedlægges. Fredericia d.^^m^i/l Underskrift: /^^ØÉ^ /g^^^å^'^-/é^^^ 3

4 Fredericia Knsecetoer Sjæltandsgadc Fredericia Tlf H fax dk Kære Socialudvalg i Fredericia Kommune 79-midler 21/8/211 VI vil gerae søge penge til dækning udgifter for at sende to personer til en stor konference omknng voldsramte kvinder Fredericia Krisecenter har eksisteret i 27 år, og vi har 5 ansatte og ca. 5 fhvillige vagter Vi er medlem af LOKK og har et ngtigt godt renomme i "egne rækker" Vi kan stille 5 værelser til rådighed tor 5 voldsramte kvinder og deres børn Vores belægningsprocent er total Blandt landets krisecentre er vi kendt for vores dygtige engagerede og store frivilliggruppe Kvinder, der varetager vagter aften, nat, weekender og helligdage året rundt således, at vi kan tilbyde døgnåbent Via vores aktivitetsudvalg tilbydes vagterne engagerede kurser og relevante udflugter Vi far jævnligt besøg af andre fnvilliggrupper, der gerne vil høre om, hvad vi gør for at holde på vores frivillige, og hvorfor vores fhvillige er så stabile og vedholdende Til septemtier kommer der bl a en bus med 25 personer fra Hvidovre Nat-herberg Ud over at rådgive og hjælpe kvinderne har vi gennem de sidste 8-1 år arbejdet på at udvide vores netværk for kvinder også på internationalt basis Vi har været aktive i WAVE (Women Against Violence Europe) gennem en årrække Vi har været med til etablering af et netværk hvor voldsramte udenlandske kvinder der udvises af Danmark til deres hjemland, modtages i lufthavnen af en kvinde fra et knsecenter eller lignende således, at de også er beskyttet, når de kommer hjem til deres eget land Vi har sporarisk kontakt til el krisecenter i HvideRusland Formanden for Fredericia Krisecenter har etableret kontakt til et knsecenter i udkanten af London, hvor VI blandt andet har hørt om at de har beskyttede lejligheder til rådighed, hvor voldsramte kvinder kan flytte ud for en periode - som en mellemstation, - inden de flytter i egen lejlighed Vi har gennem 8 år været med til at etablere knsecenter-virksomhed i Kaleningrad, hvor vores daglige leder har besøgt landet i flere omgange for at hjælpe med opstartet af krisecentre - ligeledes har en delegation i år besøgt vores knsecenter for at blive inspireret De fik et mdblik i hvordan et dansk krisecenter fungerer når der er frivillige vagter tilknyttet Hidtil har vi altså ageret på europæisk jord med blikket rettet lettere østligt Vi vil imidlertid geme rette blikket mod vest og se/høre, hvordan man på den anden side af Atlanten arbejder med krisecenterproblematikken Vi ønsker at deltage med to personer til Verdenskongressen i Washington, DC, USA d 27 februar - 1 marts 212 Her vil der være emmente forhold til at høre, hvordan andre kvinder ude omknng i verden tackler mænds vold mod kvinder Det bliver en øjenåbner af dimensioner, når kvinder fra andre verdensdele beretter om deres erfannger Erfaringsudveksling både omkring faglige problematikker og forskellige former for fnvillighedsarbejde prioriteres ligeledes højt Samtidig håber vi at kunne etablere en kontakt til i al fald et amerikansk krisecenter hvor vi også geme vil udveksle erfaringer med dem Blandt andet har vi en ide om, at de er betydelig længere fremme

5 med erfaring med den moderne teknologi i form af GPS, PC og mobil, ja og sikkert endnu mere avanceret udstyr Fredericia Knsecenter har som mange andre en overordentlig betrængt økonomi, hvorfor vi søger via 79-midlerae 212 et beløb på 35 kr Tilmeldingsgebyr 75 dollars Mad 1 dollars 1 dags kursus 275 dollars Selve konferencen 65 dollars lait 1775 dollars pr pers Plus fly (ca 4 kr pr pers ) + billigt hotel C) X 2 pers Priser med mere kan findes på nettet under Verdenskonferencen for kvmder Shelters www worldshelterconference org /en/participate html Det er indlysende, at når vi retumerer, ligger der et større arbejde foran os Vi finder det vigtigt, at VI far undervist både vores ansatte og vores frivillige, så den nye viden, vi har faet. udbringes videst muligt Vores nyvundne kompetence skal også udbnnges til de andre knsecentre i Region Syd, med hvilke VI afholder regelmæssige møder året rundt Alle fnvillige og ansatte på Fredencia Krisecenter har en stor viden om voldens mange aspekter og, hvad den gør ved de kvinder og børn, der udsættes for den Nye landvindinger er af yderste vigtighed og vil være med til at yderligere højne kvaliteten af det arbejde, fnviuige og ansatte udfører på vores knsecenter Vi ser frem til at høre fra jer Måske har 1 medarbejdere der har været årsag til, at Fredencia Knsecenter skulle benyttes, eller måske har 1 medarbejdere, der har benyttet Fredericia Knsecenter Venlig hilsen og rigtig god sensommer Fredencia Knsecenter v/ Daglig Leder og Formand formana /.. ^ Thyra Emstsen og Lise Kallmeyer Danske Bank Kontonr mærket "TE-LK'

6 Fredericia Knsecenter \^ /\ Odmsyej34 >_V>' /,--} 7(1 Fredericia V^ -^ X fredencia<<ikrise center dk tjlå^&ltsf Vedtægter for Fredericia Krisecenter. 1 Formål Stk.1 Den selvejende institution Fredericia Krisecenter har tii formål at yde midlertidigt ophold fysisk besk\ttelse psvkisk støtte og hjælp til selvhjælp til kvinder med eller uden børn, der har været udsat for vold voldtægt eller anden mishandling Stk. 2 Formålet er også at bistå kvindeme med forebyggende og opfølgende aktiviteter i tilknytning til Knsecentret Stk. 3. Registrering og journalføring skal finde sted under hensyntagen til lovtekst om mulighed for anonymt ophold såvel som i kvindens onske herom Stk. 4 Endvidere er det Fredericia Krisecenters tormål at udbrede oplysning om voldsproblemet i familien og i parforhold 2. Hæftelse Stk.1 Den selvejende institution Fredericia Krisecenter hæfter med sin kapital efter dansk rets almindelige regler for alle Krisecentrets gældsforpligtelser Forenings- og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke tor Fredericia Krisecenters gæld eller andre forpligtelser 3. Drift Stk.1 Fredericia Knsecenter har en dnftsaftale med Vejle Amt i henhold til 94 i lov om Social Service Driftsaftalen kan af begge parter opsiges med 9 måneders varsel Stk. 2 Fredencia Krisecenters regnskabsar tolger kalenderåret Kontingentet følger ligeledes kalenderåret

7 Stk. 3 Fredencia Knsecenters øverste mjndighed er generalforsamlingen der afholdes en gang.om året inden udgangen af 1 kvartal Stk. 4 Generalforsamlingen udøver sin myndighed ved at vælge en bestyrelse som varetager den overordnede ledelse i overensstemmelse med vedtægteme og Vejle Amt Stk. 5 Bestyrelsen ansætter og afskediger sammen med Vejle Amt en daglig leder Lederen og bestyrelsen ansætter og afskediger det øvrige personale og de frivillige Stk. 6. Den daglige leder har ansvaret for institutionen herunder tilrettelæggelse af arbejdsplaner tor såvel ansatte som fnvillige 4. Medlemskab Stk. 1. Alle kvinder over 18 år kan blive medlem at Fredericia Krisecenter, nar de 1 Tilslutter sig foreningens vedtægter 2 Betaler kontingent i indeværende år 3 Indvilger i at deltage som tnvillig vagt ved at tage et antal vagter Stk. 2. Fast ansat personale kan ikke være medlem af foreningen Stk. 3. Tidligere beboere kan tidligst blive medlem 1 år efter, at de er flvttet fra krisecentret Stk. 4. Medlemmer der at personlige grunde som f eks s> gdom midlertidig hårdt erhvervsmæssigt arbejde eller alder, ikke længere kan påtage sig arbejdet som triviuig vagt kan bevare deres medlemskab ved at indgå i "seniorgmppen" Herved bevares retten til at modtage nyhedsbrev og til at deltage i fællesmøder og generalforsamling dog uden stemmeret Stk. 5. Nye medlemmer optages germem et indslusningsmode efterfulgt at en samtale med den daglige leder og en frivillig person udpeget at bestyrelsen samt en tolordning og tilbud om etteruddannelse Stk. 3 Medlemskabet ophører, hvis fomdsætningeme 1 4 stk 1 ikke længere er til stede eller hvis arbejdet ikke udføres efter de anvisninger Fredericia Krisecenter anviser Stk. 4 Bestyrelsen meddeler eksklusioner efter høring fra den daglige leder Den ekskluderede kan kræve en skriftlig begrundelse for eksklusionen

8 Stk. 5 Eksklusion kan indankes for generalforsamlingen, der træffer den endelige beslutning ved almindelig stemmeflertal Stk. 6 Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt. 5. Generalforsamlingen Stk.1 Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af 1 kvartal. Stk. 2 1 mødet kan alle foreningens medlemmer deltage med stemmeret uden stemmeret Der kan ikke stemmes med fuldmagt eller brevstemme "Seniorgruppen" dog Stk. 3 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter 1. Valgafdingent 2. Valg af stemmetællere 3 Beretning fra bestyrelsen. 4 Beretning fra daglig leder 5 Regnskabsaflæggelse. 6 Behandling af indkomne forslag. 7 Godkendelse af kontingent. 8 Behandling og godkendelse af budget. 9. Valg af formand (på lige årstal) 1 Valg af bestyrelse, samt 2 bestyrelsessuppleanter. 11 Valg af 2 bilagskontrolanter for en etårig penode 12 Eventuelt Stk. 4 Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 5 uger før generalforsamlingen Stk.5 Kandidater til bestyrelsen samt forslag til vedtægtsændringer indhentes af bestyrelsen 5 uger før generalforsamlingen Opstilling kan også finde sted på generalforsamlingen Stk. 6 Generalforsamlingen er beslutmngsdygtig uanset antal fremmødte. Stk. 7. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal Stk. 8 Ved ændnnger af vedtægteme kræves 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer

9 Stk. 9 Dagsordenen revideret regnskab ændringsforslag til vedtægter skal være tilsendt medlemmerne senest 3 uger før generalforsamlingen Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes med 3 ugers varsel hvis bestyrelsen ønsker det eller hvis 1/3 af foreningens medlemmer har fremsendt ønske om det 6 Bestyrelsen Stk.1 Bestyrelsen består af en formand og 4 bestyrelsesmedlemmer - alle valgt blandt de frivillige samt 3 udefrakommende medlemmer, der indstilles af bestyrelsen De 3 vælges udenfor friviuighedsgruppen men skal have et dybere kendskab til fnvilligt socialt arbejde (et medlem), politisk arbejde (et medlem) og virksomhedskendskab (et medlem) samt via deres engagement arbejde for Fredericia Krisecenters formål og virke Formanden vælges separat for 2 år 2 frivillige og 1 udefrakommende vælges for en 2-årig penode på lige årstal og 2 frivillige og 2 udefrakommende vælges for en 2-ång periode på ulige årstal Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter tor 1 år ad gangen Alle arbejder vederlagsfrit for bestyrelsen Den daglige leder deltager i bestyrelsesmodeme uden stemmeret Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter selv sm forretningsorden og konstituerer sig med næstformand kasserer og sekretær Stk. 3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig nar mindst halvdelen at medlemmerne er til stede 1 tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende Stk. 4 Man er valgbar til bestyrelsen etter 1 maneders medlemskab Stk.5 Bestyrelsesmedlemmer der ansættes i Fredericia Krisecenter udtræder af bestyrelsen Stk. 6 Eksklusion af bestyrelsesmedlemmer tølger reglerne tor ovnge medlemmer Stk. 7 Referater fra bestyrelsesmøder skal v ære tilgængelige for alle medlemmer Dette gælder dog ikke sager vedrørende personer herander beboere personale og frivillige Stk. 8 1 samarbejde med vagtgruppeledeme udarbejder bestvrelsen kntener for eksklusion af trivillige Kriterierne skal godkendes at generalforsamlingen 4

10 7 Regnskab Stk.1 Fredericia Knsecenters regnskaber udarbejdes og revideres af et registreret eller statsautonseret revisionsfirma, som udpeges af bestyrelsen i samarbejde med den daglige leder Stk. 2 De at generalforsamlingen valgte bilagskontrollanter gennemgår den lobende bogfønng 8. Nedlæggelse Stk.1 Beslutning om Fredencia Krisecenters nedlæggelse træffes af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med en måneds mellemmm Det kræver tilslutning at mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberetttgede medlemmer Stk. 2 Ved nedlæggelse af Fredericia Knsecenter skal kapitalen, efter fomdgående beslutning på generalforsamlingen, anvendes til et lignende kvmdesocialt fonnål Stk. 3 Vejle Amt og Fredericia Kommune skal torudgående orienteres om at Fredericia Krisecenter påtænkes nedlagt De skal ligeledes onenteres om kapitalens anvendelse Vedtaget på generalforsamlingen den 31/3 25 Lissi Basse Lise Kallmver dirigent bestyrelsestormand ^ 5

11 o 3E r>j MOGENS PETERSEN Statsautonserel Reynsionsaktieselskab Vejlevej 5 7 Fredencia Telefon Telefax CVR

12 MOGENS PETERSEN Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Vejlevej 5-7 Fredencia Telefon Telefax CVR Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46,7 Fredericia CVR Årsregnskab 21 /

13 Mogens Petersen - Statsautonserel Revisionsaktieselskab 4 -si >o 3 CO Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning Den uafhzengige revisors påtegning Bilagskontrollantemes påtegning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Noter side Den Selvejende Institution Fredencia Knsecenter - Årsregnskab 21 Side 2 af I!

14 Ledelsespåtegning Mogens Petersen - Staisautonseret Revisionsaktieselskab Bestyrelse og leder har dags dato aflagt årsregnskabet for 21 for Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter. Den valgte regnskabspraksis anses for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Daglig leder: Fredericia, den 9. februar 211 Thyra Emstsen Årsregnskabet erfi-emlagt og godkendt af institutionens bestyrelse. Bestyrelse: Fredericia, den 9. februar 211 Lise Kallmeyer formand Jane Sørensen næstformand Jytte Krejl^erg sekretær å'?/]å.'-.^djral.^é<- k Annewethe Beck Allan Andersson Ninna Ebbesen Karsten Mikkelsen Hanne Lumby repræsentant, Fredericia Kommune Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på institutionens ordinære generalforsamling. Fredericia, den ^"V/3 211 dirigent Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter - Årsregnskab 21 Side 3 af 11

15 Den uafhængige revisors påtegning Mogens Petersen Statsautonserel Revisionsaktieselskab Til bestyrelsen i Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter. Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Den Selvejende Institution Fredencia Knsecenter for regnskabsåret 1 januar - 31 december 21, omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede Dette ansvar omfatter udformning, implementenng og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlmformation, uanset om fejlmformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er nmelige efter omstændighederne Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og efler revisionsinstruks for institutioner, der er omfattet af ngsrevisionslovens 4 Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå haj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlmformation En revision omfatter handlmger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet De valgte handlinger afhænger af revisors vurdenng, herunder vurdenngen af nsikoen for væsentlig fejlmformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl Ved nsikovurdenngen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for institutionens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlmger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er nmelige samt en vurdenng af den samlede præsentation af årsregnskabet Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion Revisionen har ikke givet anledning til forbehold KonkJusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr 31 december 21 samt af resultatet af institutionens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1 januar-31 december 21 Supplerende oplysning Nærværende årsregnskab kan ikke anvendes til eksterne vurdennger uden for institutionens formål Fredencia, den 9 februar 2! 1 IP Nielsen statsautonserel revisor Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter - Årsregnskab 21 Side 4 af 11

16 Bilagskontrollantemes påtegning Mogens Petersen - Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 1^ '^ ^1 O rj Vi har, jævnfør paragraf 7 stk 2 i institutionens vedtægter, foretaget en gennemgang af bilagsmaterialet og fimdet det i overensstemmelse med bogfønngen Vi har ikke foretaget lovpligtig revision i henhold til fonds- og foreningslovgivningen. Fredencia, den / 211 Kirsten Absalonsen Pia Hansen Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter - Årsregnskab 21 Side 5 af 11

17 Anvendt regnskabspraksis Mogens Petersen - Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Årsregnskabet for 21 er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fi'emtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt Forpligtelser indregnes i balancen, når institutionen som følge af en tidligere begivenhed har en reflig eller faktisk forpligtelse og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpns Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige nsici og tab, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen 1 resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret Værdiregulennger af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes 1 resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller fmansielle omkostninger RESULTATOPGØRELSEN Indtægter Indtægter i form af tilskud mv er opdelt i ordinære og eventuelt ekstraordinære indtægter Skat Institutionen er ikke skattepligtig Ekstraordinære poster Indtægter eller udgifter, der adskiller sig fra institutionens ordinære dnft, opføres som ekstraordinære poster BALANCEN Indretning af lejede lokaler Indretning af lejede lokaler værdiansættes til de samlede afholdte udgifter med fradrag af foretaget opspanng Restbeløbet afsknves over 5 år Debitorer Debitorer, bestående af beboerbetalinger, værdiansættes med fradrag af hensættelse til tabsnsici, opgjort på grundlag af en individuel vurdenng af debitorerne Feriepengeforpligtelse Fenepengeforpligtelse beregnes og afsættes med 12% af den totale udgiftsførte løn til fastansatte Den Selvejende Instituuon Fredencia Knsecenter Årsregnskab 21 Side 6 af 11

18 Mogens Petersen - Statsautoriseret Revisionsaktieselskab _, Resultatopgørelse for 21 1^ NOTE 29 5 KRISECENTRET o ro rj 1 Ordinære indtægter 2 Gaver og tilskud 2 3 Lønomkostninger ro 4 Lokaleomkostninger 5 Kontorholdsomkostoinger 6 Aktivitetsomkostnmger 7 Andre omkostninger Resultat før finansielle poster Renteindtægter RESULTAT FOR KRISECENTRET (UNDERSKUD) RESULTAT FOR PROJEKTER ( ) ( ) (83 281) (47 914) ( (36 876) (34 641) ( ) ( ) (8 822) (67 473) fl33 73) (25 312) (1 346) (432) SAMLET RESULTAT (UNDERSKUD) (34.641) (1.778) Den Selvejende Institution Fredencia Krisecenter Årsregnskab 21 Side 7 af 11

19 Mogens Petersen - Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Balance 31. december 21 Aktiver NOTE 31/12 29 Anlægsaktiver 8 Indretning af lejede lokaler 16 Omsætningsaktiver Tilgodehavender beboerbetalinger forudbetalinger Likvide beholdninger kontant Danske Bank erhvervskonto aftalekonti BALANCESUM Passiver Egenkapital Egenkapital Kortfristet gæld Skyldige omkostninger Skyldig løn Husleje Fenepengeforpligtelse BALANCESUM, Den Selvejende Institution Fredencia Knsecenter - Årsregnskab 21 Side 8 af 11

20 Mogens Petersen - Statsautonserel Revisionsaktieselskab Noter ro j^ 29 '^ 1 Ordinære indtægter Tilskudfi-a Fredencia Kommune ^ Beboerbetaling r^ Kontingent fra medlemmer Gaver og tilskud Fredencia Bloddonerkorps Legat, Lippmanns Fonde Gaver ' Øremærkede tilskud' tolke, Fredencia Kommune overført til næste år legeplads Fredencia Kommune overført til næste år Loge 21 og Set Georgs Gildeme overført til næste år kursus frivillige, Fredencia Kommune afholdte udgifter rest, overført til næste år 1 (1 ) 5 (5 ) 7 5 (7 5) 16 (6 466) (9 534) Lønomkostninger Lønninger og gager Regulenng fenepengeforpligtelse Personaleudgifter og personaleforsiknng Kørselsgodtgørelse Supervision (29 264) Lokaleomkostninger Husleje Vedligeholdelse El, vand og varme Inventar og nyanskaffelser Afsknvning, indretning af lejede lokaler Den Selvejende Institution Fredencia Knsecenter - Årsregnskab 21 Side 9 af 11

21 Mogens Petersen - Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Noter O o ro LrJ ro Kontorholdsomkostninger Annoncer og reklame Kontorartikler EDB-dnft Telefon TV, aviser og blade Bøger og faglitteratur Affaldsgebyr Kontingenter Forsiknnger Revisorhonorar Gebyrer Aktivitetsomkostninger Kurser for ansatte Aktiviteter for medlemmer Tilskud Fredencia Kommune Aktiviteter for bestyrelse Aktiviteter for beboere Indretning, bømerum og legetøj Tilskud, Hoffmanns Mindelegat Odd Felow Loge Andre omkostninger (12 5) (2 ) (2 5) Kost og småindkøb Fødselsdag Jubilæum Tilskud Repræsentation Tab på beboerbetalmg (3 ) Indretning af lejede lokaler Afholdte udgifter Heraf dækket af opsparing (egenkapital) Årets afsknvning (62 24) (4 1 Rest til afvikling Den Selvejende Institution Fredericia Knsecenter Årsregnskab 21 Side 1 af 11

22 Mogens Petersen Statsautoriseret Re\ isionsaktieselskab Noter r>j w 9 Egenkapital 29 im o OJ Fredencia Krisecenter saldo 1 januar 21 indretning. Set Joseph årets samlede resultat (underskud) 'øremærkede tilskud overført tolke, Fredencia Kommune legeplads, Fredencia Kommune Logo 21 og Set Georgs Gildeme kursus finvillige, Fredericia Kommune (62 24) (34 641) (4 921) (1 778) Samlet egenkapital Den Selvejende Institution Fredencia Knsecenter - Årsregnskab 21 Side 11 af 11

23 Freoiericia krisecenter 211 A-budget drift drift hus husleie vedligehold el vand varme inventar/nyanskaffelser lønudgifter løn personaleforsiknnger personaleudgifter kørsel supervision kontordrift pr annoncer div kontorartikler edb drift telefon tv/licens-you see bøger og faglitt lokk kontingent forsiknnger revision andre udgifter kost og småindkøb repræsentation aktiviteter kurser for ansatte kurser for medlemmer aktivteter for best/leder aktiviteter for beboere afdrag på byggeudgifter udgifter i alt 98, 2, 2 4, 19, 4, 1, 1, 1, 8, 4, 12, - 1, 5, 19, 12, 12, 1, 28 23, 7, 1, , 99, 1, 2, , 2 4, 19, 13, 1, 1, 8, 8, 7, 12, 4, - 5, 17, 12, 13, 2, 28, 2, 4, 1, 4, , Indtægter tilskud FA kommune beboerbetaling indtægter i alt 2 327, , , 13, , resultat af drift. B budget andre indtægter

24 metjlemskontingent kursuspuliemidler aridre tilskud/donationer øremærkede midler overførte puljemidler fra 21 overførte kursusmidier fra 21 overførte øremærkede midler renter bank 2 7, 2, 1 -NJ

25 ^M^.^J^i,tf*/:\' ^ ^^. / M28328

26

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 66 9 LO 16 LOL09$,Z 1 FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

KFUMs Soldaterhjem Vi er jo lige her

KFUMs Soldaterhjem Vi er jo lige her (..." Fredericia den 29. august 2012 KFUMs Soldaterhjem Vi er jo lige her PROTEKTOR M.K.S. KROMPPINSESS2 MARY Fredericia Kommune Ældre og Handicap Rådhuset, Gothersgade 20 7000 Fredericia Ansøgning om

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2010 TORSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2010 TORSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN Vedtægterne er vedlagt, som de midterste sider, der forsigtigt kan trækkes ud. INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2010 TORSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Danske Døves Ungdomsforbund

Danske Døves Ungdomsforbund ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ Danske Døves Ungdomsforbund CVR-nr. 25 27 46 95 ÅRSRAPPORT 2014 (æª ø Ê ª ªÆ ± º øºª Ô È i ÛÔÎÎÓ (æª ø fl ø ªÆÊ fl ø ªÆæƱ øºª ÓÎÌ i ÛÓÌ (æª ø Õ Ã ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈ i ø Ê ÌÌ ÔÎ

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Deloitte. SikkerhedsBranchen (Den Danske Brancheforening Sikkerhed og Sikring) Årsrapport 2010/11 (Regnskabsåret 01.04.2010-31.03.

Deloitte. SikkerhedsBranchen (Den Danske Brancheforening Sikkerhed og Sikring) Årsrapport 2010/11 (Regnskabsåret 01.04.2010-31.03. Deloitte. Deloitte StatsautoriseretRevisionsaktieselskab CVR-nr. 2421 3714 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 102030 Telefax 36 102040 www.deloitte.dk SikkerhedsBranchen (Den Danske

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT

Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 13, Glesborg Dato: Mandag den 23. marts 2015 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 20:45 Medlemmer: Orla Lund Kaj Aagaard Margit Schumacher Hans Stagstrup Kristensen

Læs mere

Antenneforeningen i Kolding (AFiK) CVR-nr. 28 16 06 82 Årsrapport for 2006

Antenneforeningen i Kolding (AFiK) CVR-nr. 28 16 06 82 Årsrapport for 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Antenneforeningen i Kolding (AFiK) CVR-nr. 28 16 06

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

DANSKE FORSTKANDIDATERS FORENING AKTIVITETSPULJEN EGELY ÅRSREGNSKAB

DANSKE FORSTKANDIDATERS FORENING AKTIVITETSPULJEN EGELY ÅRSREGNSKAB DANSKE FORSTKANDIDATERS FORENING AKTIVITETSPULJEN EGELY ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 CVR-NR. 17 89 30 84 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Årsrapport 2010 Ordinær generalforsamling Torsdag den 31. marts 2011 kl. 19.00 på Helnan Marina Hotel Dagsorden på den ordinære generalforsamling er: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3.

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere