Ansøgning om støtte fra 79 kontoen (Lov om social service 79)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om støtte fra 79 kontoen (Lov om social service 79)"

Transkript

1 FREDERICIAKOMMUNE Socialudvalget Ansøgning om støtte fra 79 kontoen (Lov om social service 79) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset, Gothersgade 2 7 Fredericia Den ansøgende forenings navn og adresse: d^/i2^a<^^^6^)^'^<^ ^7^1'^ /^/^J:^^^^^ '^^- Bankkonto: reg.nr '5:^x^1 kontonr: 4^^67f?^^ CVR eller CPR som kontoen er registreret på Ansøgningsfrist: 1. april og 1. september 1

2 O -O 3 O FREDERICIAKOMMUNE Socialudvalget Generelle oplysninger Foreningens navn Kontaktperson Ty 6^&r/o^:Æ^ jtr66 ^ Clz^ tky' Navn: /y'f,^^. Ål^^^l/l/ietj r' (é^'^a^ Adresse: -^^Jt^^i^^Omå^-^J Telefonnummer ^if-fi/^o^ ^ Mailadresse: ^^&,./ca/'>^'fc^''^ Oplysninger om aktiviteten, der søges om støtte til 1. Beskrivelse af målgruppen/ 2. Beskrivelse af aktiviteten; indhold, varighed og forventet udbytte ue.^utii'. ''5^6''< <>^i3&jtj ci^«i%t ^-^ Jm a^ cr^ å^^^ 'C-iiU^ ''^^ i'ijllje. o^ 2

3 FREDERICIAKOMMUNE Socialudvalget 3. Skal man være medlem af foreningen for at deltage? 4. Er der brugerbetaling på aktiviteten? 5. Hvor mange forventes at deltage og hvor mange af deltagerne har tilknytning til aktiviteter i Fredericia Kommune? Økonomi 6. Budget for afholdelse af aktiviteten (overslag over udgifter og evt indtægter/finansiering, herunder foreningens egen finansiering) 7. Beløb der søges om "^Sayo^ Foreningens vedtægter, samt senest godkendt regnskab og budget skal vedlægges. Fredericia d.^^m^i/l Underskrift: /^^ØÉ^ /g^^^å^'^-/é^^^ 3

4 Fredericia Knsecetoer Sjæltandsgadc Fredericia Tlf H fax dk Kære Socialudvalg i Fredericia Kommune 79-midler 21/8/211 VI vil gerae søge penge til dækning udgifter for at sende to personer til en stor konference omknng voldsramte kvinder Fredericia Krisecenter har eksisteret i 27 år, og vi har 5 ansatte og ca. 5 fhvillige vagter Vi er medlem af LOKK og har et ngtigt godt renomme i "egne rækker" Vi kan stille 5 værelser til rådighed tor 5 voldsramte kvinder og deres børn Vores belægningsprocent er total Blandt landets krisecentre er vi kendt for vores dygtige engagerede og store frivilliggruppe Kvinder, der varetager vagter aften, nat, weekender og helligdage året rundt således, at vi kan tilbyde døgnåbent Via vores aktivitetsudvalg tilbydes vagterne engagerede kurser og relevante udflugter Vi far jævnligt besøg af andre fnvilliggrupper, der gerne vil høre om, hvad vi gør for at holde på vores frivillige, og hvorfor vores fhvillige er så stabile og vedholdende Til septemtier kommer der bl a en bus med 25 personer fra Hvidovre Nat-herberg Ud over at rådgive og hjælpe kvinderne har vi gennem de sidste 8-1 år arbejdet på at udvide vores netværk for kvinder også på internationalt basis Vi har været aktive i WAVE (Women Against Violence Europe) gennem en årrække Vi har været med til etablering af et netværk hvor voldsramte udenlandske kvinder der udvises af Danmark til deres hjemland, modtages i lufthavnen af en kvinde fra et knsecenter eller lignende således, at de også er beskyttet, når de kommer hjem til deres eget land Vi har sporarisk kontakt til el krisecenter i HvideRusland Formanden for Fredericia Krisecenter har etableret kontakt til et knsecenter i udkanten af London, hvor VI blandt andet har hørt om at de har beskyttede lejligheder til rådighed, hvor voldsramte kvinder kan flytte ud for en periode - som en mellemstation, - inden de flytter i egen lejlighed Vi har gennem 8 år været med til at etablere knsecenter-virksomhed i Kaleningrad, hvor vores daglige leder har besøgt landet i flere omgange for at hjælpe med opstartet af krisecentre - ligeledes har en delegation i år besøgt vores knsecenter for at blive inspireret De fik et mdblik i hvordan et dansk krisecenter fungerer når der er frivillige vagter tilknyttet Hidtil har vi altså ageret på europæisk jord med blikket rettet lettere østligt Vi vil imidlertid geme rette blikket mod vest og se/høre, hvordan man på den anden side af Atlanten arbejder med krisecenterproblematikken Vi ønsker at deltage med to personer til Verdenskongressen i Washington, DC, USA d 27 februar - 1 marts 212 Her vil der være emmente forhold til at høre, hvordan andre kvinder ude omknng i verden tackler mænds vold mod kvinder Det bliver en øjenåbner af dimensioner, når kvinder fra andre verdensdele beretter om deres erfannger Erfaringsudveksling både omkring faglige problematikker og forskellige former for fnvillighedsarbejde prioriteres ligeledes højt Samtidig håber vi at kunne etablere en kontakt til i al fald et amerikansk krisecenter hvor vi også geme vil udveksle erfaringer med dem Blandt andet har vi en ide om, at de er betydelig længere fremme

5 med erfaring med den moderne teknologi i form af GPS, PC og mobil, ja og sikkert endnu mere avanceret udstyr Fredericia Knsecenter har som mange andre en overordentlig betrængt økonomi, hvorfor vi søger via 79-midlerae 212 et beløb på 35 kr Tilmeldingsgebyr 75 dollars Mad 1 dollars 1 dags kursus 275 dollars Selve konferencen 65 dollars lait 1775 dollars pr pers Plus fly (ca 4 kr pr pers ) + billigt hotel C) X 2 pers Priser med mere kan findes på nettet under Verdenskonferencen for kvmder Shelters www worldshelterconference org /en/participate html Det er indlysende, at når vi retumerer, ligger der et større arbejde foran os Vi finder det vigtigt, at VI far undervist både vores ansatte og vores frivillige, så den nye viden, vi har faet. udbringes videst muligt Vores nyvundne kompetence skal også udbnnges til de andre knsecentre i Region Syd, med hvilke VI afholder regelmæssige møder året rundt Alle fnvillige og ansatte på Fredencia Krisecenter har en stor viden om voldens mange aspekter og, hvad den gør ved de kvinder og børn, der udsættes for den Nye landvindinger er af yderste vigtighed og vil være med til at yderligere højne kvaliteten af det arbejde, fnviuige og ansatte udfører på vores knsecenter Vi ser frem til at høre fra jer Måske har 1 medarbejdere der har været årsag til, at Fredencia Knsecenter skulle benyttes, eller måske har 1 medarbejdere, der har benyttet Fredericia Knsecenter Venlig hilsen og rigtig god sensommer Fredencia Knsecenter v/ Daglig Leder og Formand formana /.. ^ Thyra Emstsen og Lise Kallmeyer Danske Bank Kontonr mærket "TE-LK'

6 Fredericia Knsecenter \^ /\ Odmsyej34 >_V>' /,--} 7(1 Fredericia V^ -^ X fredencia<<ikrise center dk tjlå^&ltsf Vedtægter for Fredericia Krisecenter. 1 Formål Stk.1 Den selvejende institution Fredericia Krisecenter har tii formål at yde midlertidigt ophold fysisk besk\ttelse psvkisk støtte og hjælp til selvhjælp til kvinder med eller uden børn, der har været udsat for vold voldtægt eller anden mishandling Stk. 2 Formålet er også at bistå kvindeme med forebyggende og opfølgende aktiviteter i tilknytning til Knsecentret Stk. 3. Registrering og journalføring skal finde sted under hensyntagen til lovtekst om mulighed for anonymt ophold såvel som i kvindens onske herom Stk. 4 Endvidere er det Fredericia Krisecenters tormål at udbrede oplysning om voldsproblemet i familien og i parforhold 2. Hæftelse Stk.1 Den selvejende institution Fredericia Krisecenter hæfter med sin kapital efter dansk rets almindelige regler for alle Krisecentrets gældsforpligtelser Forenings- og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke tor Fredericia Krisecenters gæld eller andre forpligtelser 3. Drift Stk.1 Fredericia Knsecenter har en dnftsaftale med Vejle Amt i henhold til 94 i lov om Social Service Driftsaftalen kan af begge parter opsiges med 9 måneders varsel Stk. 2 Fredencia Krisecenters regnskabsar tolger kalenderåret Kontingentet følger ligeledes kalenderåret

7 Stk. 3 Fredencia Knsecenters øverste mjndighed er generalforsamlingen der afholdes en gang.om året inden udgangen af 1 kvartal Stk. 4 Generalforsamlingen udøver sin myndighed ved at vælge en bestyrelse som varetager den overordnede ledelse i overensstemmelse med vedtægteme og Vejle Amt Stk. 5 Bestyrelsen ansætter og afskediger sammen med Vejle Amt en daglig leder Lederen og bestyrelsen ansætter og afskediger det øvrige personale og de frivillige Stk. 6. Den daglige leder har ansvaret for institutionen herunder tilrettelæggelse af arbejdsplaner tor såvel ansatte som fnvillige 4. Medlemskab Stk. 1. Alle kvinder over 18 år kan blive medlem at Fredericia Krisecenter, nar de 1 Tilslutter sig foreningens vedtægter 2 Betaler kontingent i indeværende år 3 Indvilger i at deltage som tnvillig vagt ved at tage et antal vagter Stk. 2. Fast ansat personale kan ikke være medlem af foreningen Stk. 3. Tidligere beboere kan tidligst blive medlem 1 år efter, at de er flvttet fra krisecentret Stk. 4. Medlemmer der at personlige grunde som f eks s> gdom midlertidig hårdt erhvervsmæssigt arbejde eller alder, ikke længere kan påtage sig arbejdet som triviuig vagt kan bevare deres medlemskab ved at indgå i "seniorgmppen" Herved bevares retten til at modtage nyhedsbrev og til at deltage i fællesmøder og generalforsamling dog uden stemmeret Stk. 5. Nye medlemmer optages germem et indslusningsmode efterfulgt at en samtale med den daglige leder og en frivillig person udpeget at bestyrelsen samt en tolordning og tilbud om etteruddannelse Stk. 3 Medlemskabet ophører, hvis fomdsætningeme 1 4 stk 1 ikke længere er til stede eller hvis arbejdet ikke udføres efter de anvisninger Fredericia Krisecenter anviser Stk. 4 Bestyrelsen meddeler eksklusioner efter høring fra den daglige leder Den ekskluderede kan kræve en skriftlig begrundelse for eksklusionen

8 Stk. 5 Eksklusion kan indankes for generalforsamlingen, der træffer den endelige beslutning ved almindelig stemmeflertal Stk. 6 Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt. 5. Generalforsamlingen Stk.1 Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af 1 kvartal. Stk. 2 1 mødet kan alle foreningens medlemmer deltage med stemmeret uden stemmeret Der kan ikke stemmes med fuldmagt eller brevstemme "Seniorgruppen" dog Stk. 3 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter 1. Valgafdingent 2. Valg af stemmetællere 3 Beretning fra bestyrelsen. 4 Beretning fra daglig leder 5 Regnskabsaflæggelse. 6 Behandling af indkomne forslag. 7 Godkendelse af kontingent. 8 Behandling og godkendelse af budget. 9. Valg af formand (på lige årstal) 1 Valg af bestyrelse, samt 2 bestyrelsessuppleanter. 11 Valg af 2 bilagskontrolanter for en etårig penode 12 Eventuelt Stk. 4 Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 5 uger før generalforsamlingen Stk.5 Kandidater til bestyrelsen samt forslag til vedtægtsændringer indhentes af bestyrelsen 5 uger før generalforsamlingen Opstilling kan også finde sted på generalforsamlingen Stk. 6 Generalforsamlingen er beslutmngsdygtig uanset antal fremmødte. Stk. 7. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal Stk. 8 Ved ændnnger af vedtægteme kræves 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer

9 Stk. 9 Dagsordenen revideret regnskab ændringsforslag til vedtægter skal være tilsendt medlemmerne senest 3 uger før generalforsamlingen Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes med 3 ugers varsel hvis bestyrelsen ønsker det eller hvis 1/3 af foreningens medlemmer har fremsendt ønske om det 6 Bestyrelsen Stk.1 Bestyrelsen består af en formand og 4 bestyrelsesmedlemmer - alle valgt blandt de frivillige samt 3 udefrakommende medlemmer, der indstilles af bestyrelsen De 3 vælges udenfor friviuighedsgruppen men skal have et dybere kendskab til fnvilligt socialt arbejde (et medlem), politisk arbejde (et medlem) og virksomhedskendskab (et medlem) samt via deres engagement arbejde for Fredericia Krisecenters formål og virke Formanden vælges separat for 2 år 2 frivillige og 1 udefrakommende vælges for en 2-årig penode på lige årstal og 2 frivillige og 2 udefrakommende vælges for en 2-ång periode på ulige årstal Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter tor 1 år ad gangen Alle arbejder vederlagsfrit for bestyrelsen Den daglige leder deltager i bestyrelsesmodeme uden stemmeret Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter selv sm forretningsorden og konstituerer sig med næstformand kasserer og sekretær Stk. 3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig nar mindst halvdelen at medlemmerne er til stede 1 tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende Stk. 4 Man er valgbar til bestyrelsen etter 1 maneders medlemskab Stk.5 Bestyrelsesmedlemmer der ansættes i Fredericia Krisecenter udtræder af bestyrelsen Stk. 6 Eksklusion af bestyrelsesmedlemmer tølger reglerne tor ovnge medlemmer Stk. 7 Referater fra bestyrelsesmøder skal v ære tilgængelige for alle medlemmer Dette gælder dog ikke sager vedrørende personer herander beboere personale og frivillige Stk. 8 1 samarbejde med vagtgruppeledeme udarbejder bestvrelsen kntener for eksklusion af trivillige Kriterierne skal godkendes at generalforsamlingen 4

10 7 Regnskab Stk.1 Fredericia Knsecenters regnskaber udarbejdes og revideres af et registreret eller statsautonseret revisionsfirma, som udpeges af bestyrelsen i samarbejde med den daglige leder Stk. 2 De at generalforsamlingen valgte bilagskontrollanter gennemgår den lobende bogfønng 8. Nedlæggelse Stk.1 Beslutning om Fredencia Krisecenters nedlæggelse træffes af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med en måneds mellemmm Det kræver tilslutning at mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberetttgede medlemmer Stk. 2 Ved nedlæggelse af Fredericia Knsecenter skal kapitalen, efter fomdgående beslutning på generalforsamlingen, anvendes til et lignende kvmdesocialt fonnål Stk. 3 Vejle Amt og Fredericia Kommune skal torudgående orienteres om at Fredericia Krisecenter påtænkes nedlagt De skal ligeledes onenteres om kapitalens anvendelse Vedtaget på generalforsamlingen den 31/3 25 Lissi Basse Lise Kallmver dirigent bestyrelsestormand ^ 5

11 o 3E r>j MOGENS PETERSEN Statsautonserel Reynsionsaktieselskab Vejlevej 5 7 Fredencia Telefon Telefax CVR

12 MOGENS PETERSEN Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Vejlevej 5-7 Fredencia Telefon Telefax CVR Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46,7 Fredericia CVR Årsregnskab 21 /

13 Mogens Petersen - Statsautonserel Revisionsaktieselskab 4 -si >o 3 CO Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning Den uafhzengige revisors påtegning Bilagskontrollantemes påtegning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Noter side Den Selvejende Institution Fredencia Knsecenter - Årsregnskab 21 Side 2 af I!

14 Ledelsespåtegning Mogens Petersen - Staisautonseret Revisionsaktieselskab Bestyrelse og leder har dags dato aflagt årsregnskabet for 21 for Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter. Den valgte regnskabspraksis anses for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Daglig leder: Fredericia, den 9. februar 211 Thyra Emstsen Årsregnskabet erfi-emlagt og godkendt af institutionens bestyrelse. Bestyrelse: Fredericia, den 9. februar 211 Lise Kallmeyer formand Jane Sørensen næstformand Jytte Krejl^erg sekretær å'?/]å.'-.^djral.^é<- k Annewethe Beck Allan Andersson Ninna Ebbesen Karsten Mikkelsen Hanne Lumby repræsentant, Fredericia Kommune Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på institutionens ordinære generalforsamling. Fredericia, den ^"V/3 211 dirigent Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter - Årsregnskab 21 Side 3 af 11

15 Den uafhængige revisors påtegning Mogens Petersen Statsautonserel Revisionsaktieselskab Til bestyrelsen i Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter. Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Den Selvejende Institution Fredencia Knsecenter for regnskabsåret 1 januar - 31 december 21, omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede Dette ansvar omfatter udformning, implementenng og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlmformation, uanset om fejlmformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er nmelige efter omstændighederne Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og efler revisionsinstruks for institutioner, der er omfattet af ngsrevisionslovens 4 Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå haj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlmformation En revision omfatter handlmger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet De valgte handlinger afhænger af revisors vurdenng, herunder vurdenngen af nsikoen for væsentlig fejlmformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl Ved nsikovurdenngen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for institutionens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlmger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er nmelige samt en vurdenng af den samlede præsentation af årsregnskabet Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion Revisionen har ikke givet anledning til forbehold KonkJusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr 31 december 21 samt af resultatet af institutionens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1 januar-31 december 21 Supplerende oplysning Nærværende årsregnskab kan ikke anvendes til eksterne vurdennger uden for institutionens formål Fredencia, den 9 februar 2! 1 IP Nielsen statsautonserel revisor Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter - Årsregnskab 21 Side 4 af 11

16 Bilagskontrollantemes påtegning Mogens Petersen - Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 1^ '^ ^1 O rj Vi har, jævnfør paragraf 7 stk 2 i institutionens vedtægter, foretaget en gennemgang af bilagsmaterialet og fimdet det i overensstemmelse med bogfønngen Vi har ikke foretaget lovpligtig revision i henhold til fonds- og foreningslovgivningen. Fredencia, den / 211 Kirsten Absalonsen Pia Hansen Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter - Årsregnskab 21 Side 5 af 11

17 Anvendt regnskabspraksis Mogens Petersen - Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Årsregnskabet for 21 er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fi'emtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt Forpligtelser indregnes i balancen, når institutionen som følge af en tidligere begivenhed har en reflig eller faktisk forpligtelse og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpns Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige nsici og tab, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen 1 resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret Værdiregulennger af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes 1 resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller fmansielle omkostninger RESULTATOPGØRELSEN Indtægter Indtægter i form af tilskud mv er opdelt i ordinære og eventuelt ekstraordinære indtægter Skat Institutionen er ikke skattepligtig Ekstraordinære poster Indtægter eller udgifter, der adskiller sig fra institutionens ordinære dnft, opføres som ekstraordinære poster BALANCEN Indretning af lejede lokaler Indretning af lejede lokaler værdiansættes til de samlede afholdte udgifter med fradrag af foretaget opspanng Restbeløbet afsknves over 5 år Debitorer Debitorer, bestående af beboerbetalinger, værdiansættes med fradrag af hensættelse til tabsnsici, opgjort på grundlag af en individuel vurdenng af debitorerne Feriepengeforpligtelse Fenepengeforpligtelse beregnes og afsættes med 12% af den totale udgiftsførte løn til fastansatte Den Selvejende Instituuon Fredencia Knsecenter Årsregnskab 21 Side 6 af 11

18 Mogens Petersen - Statsautoriseret Revisionsaktieselskab _, Resultatopgørelse for 21 1^ NOTE 29 5 KRISECENTRET o ro rj 1 Ordinære indtægter 2 Gaver og tilskud 2 3 Lønomkostninger ro 4 Lokaleomkostninger 5 Kontorholdsomkostoinger 6 Aktivitetsomkostnmger 7 Andre omkostninger Resultat før finansielle poster Renteindtægter RESULTAT FOR KRISECENTRET (UNDERSKUD) RESULTAT FOR PROJEKTER ( ) ( ) (83 281) (47 914) ( (36 876) (34 641) ( ) ( ) (8 822) (67 473) fl33 73) (25 312) (1 346) (432) SAMLET RESULTAT (UNDERSKUD) (34.641) (1.778) Den Selvejende Institution Fredencia Krisecenter Årsregnskab 21 Side 7 af 11

19 Mogens Petersen - Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Balance 31. december 21 Aktiver NOTE 31/12 29 Anlægsaktiver 8 Indretning af lejede lokaler 16 Omsætningsaktiver Tilgodehavender beboerbetalinger forudbetalinger Likvide beholdninger kontant Danske Bank erhvervskonto aftalekonti BALANCESUM Passiver Egenkapital Egenkapital Kortfristet gæld Skyldige omkostninger Skyldig løn Husleje Fenepengeforpligtelse BALANCESUM, Den Selvejende Institution Fredencia Knsecenter - Årsregnskab 21 Side 8 af 11

20 Mogens Petersen - Statsautonserel Revisionsaktieselskab Noter ro j^ 29 '^ 1 Ordinære indtægter Tilskudfi-a Fredencia Kommune ^ Beboerbetaling r^ Kontingent fra medlemmer Gaver og tilskud Fredencia Bloddonerkorps Legat, Lippmanns Fonde Gaver ' Øremærkede tilskud' tolke, Fredencia Kommune overført til næste år legeplads Fredencia Kommune overført til næste år Loge 21 og Set Georgs Gildeme overført til næste år kursus frivillige, Fredencia Kommune afholdte udgifter rest, overført til næste år 1 (1 ) 5 (5 ) 7 5 (7 5) 16 (6 466) (9 534) Lønomkostninger Lønninger og gager Regulenng fenepengeforpligtelse Personaleudgifter og personaleforsiknng Kørselsgodtgørelse Supervision (29 264) Lokaleomkostninger Husleje Vedligeholdelse El, vand og varme Inventar og nyanskaffelser Afsknvning, indretning af lejede lokaler Den Selvejende Institution Fredencia Knsecenter - Årsregnskab 21 Side 9 af 11

21 Mogens Petersen - Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Noter O o ro LrJ ro Kontorholdsomkostninger Annoncer og reklame Kontorartikler EDB-dnft Telefon TV, aviser og blade Bøger og faglitteratur Affaldsgebyr Kontingenter Forsiknnger Revisorhonorar Gebyrer Aktivitetsomkostninger Kurser for ansatte Aktiviteter for medlemmer Tilskud Fredencia Kommune Aktiviteter for bestyrelse Aktiviteter for beboere Indretning, bømerum og legetøj Tilskud, Hoffmanns Mindelegat Odd Felow Loge Andre omkostninger (12 5) (2 ) (2 5) Kost og småindkøb Fødselsdag Jubilæum Tilskud Repræsentation Tab på beboerbetalmg (3 ) Indretning af lejede lokaler Afholdte udgifter Heraf dækket af opsparing (egenkapital) Årets afsknvning (62 24) (4 1 Rest til afvikling Den Selvejende Institution Fredericia Knsecenter Årsregnskab 21 Side 1 af 11

22 Mogens Petersen Statsautoriseret Re\ isionsaktieselskab Noter r>j w 9 Egenkapital 29 im o OJ Fredencia Krisecenter saldo 1 januar 21 indretning. Set Joseph årets samlede resultat (underskud) 'øremærkede tilskud overført tolke, Fredencia Kommune legeplads, Fredencia Kommune Logo 21 og Set Georgs Gildeme kursus finvillige, Fredericia Kommune (62 24) (34 641) (4 921) (1 778) Samlet egenkapital Den Selvejende Institution Fredencia Knsecenter - Årsregnskab 21 Side 11 af 11

23 Freoiericia krisecenter 211 A-budget drift drift hus husleie vedligehold el vand varme inventar/nyanskaffelser lønudgifter løn personaleforsiknnger personaleudgifter kørsel supervision kontordrift pr annoncer div kontorartikler edb drift telefon tv/licens-you see bøger og faglitt lokk kontingent forsiknnger revision andre udgifter kost og småindkøb repræsentation aktiviteter kurser for ansatte kurser for medlemmer aktivteter for best/leder aktiviteter for beboere afdrag på byggeudgifter udgifter i alt 98, 2, 2 4, 19, 4, 1, 1, 1, 8, 4, 12, - 1, 5, 19, 12, 12, 1, 28 23, 7, 1, , 99, 1, 2, , 2 4, 19, 13, 1, 1, 8, 8, 7, 12, 4, - 5, 17, 12, 13, 2, 28, 2, 4, 1, 4, , Indtægter tilskud FA kommune beboerbetaling indtægter i alt 2 327, , , 13, , resultat af drift. B budget andre indtægter

24 metjlemskontingent kursuspuliemidler aridre tilskud/donationer øremærkede midler overførte puljemidler fra 21 overførte kursusmidier fra 21 overførte øremærkede midler renter bank 2 7, 2, 1 -NJ

25 ^M^.^J^i,tf*/:\' ^ ^^. / M28328

26

Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05

Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05 Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05 Årsregnskab 2013 Mogens Petersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Indholdsfortegnelse side Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Krisecenter. 2012.

Vedtægter for Fredericia Krisecenter. 2012. Fredericia Krisecenter Odinsvej 34 7000 Fredericia Tlf.75 92 38 48 Fax 75 93 57 15 fredericia@krise-center.dk Vedtægter for Fredericia Krisecenter. 2012. 1 Formål Den selvejende institution Fredericia

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse Årsrapport for regnskabsåret 01.06.15-31.05.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28/8 2016 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie

Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie c/o SFAH Hørsvinget 5 2630 Taastrup CVR-nr. 84 31 56 13 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Grundejerforeningen SØPARKEN. Årsrapport. CVR.nr For perioden 1. september august 2016 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Grundejerforeningen SØPARKEN. Årsrapport. CVR.nr For perioden 1. september august 2016 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Grundejerforeningen SØPARKEN CVR.nr. 35 55 00 62 Årsrapport For perioden 1. september 2015 31. august 2016 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2009

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2009 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2009 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2009 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet er

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby Matr.nr. 16 AB Valby, København

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby Matr.nr. 16 AB Valby, København Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby Matr.nr. 16 AB Valby, København Årsregnskab 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring. Årsrapport 2013

Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring. Årsrapport 2013 Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring Årsrapport 2013 CVR-nr.: 17 93 86 49 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2014 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2 2. Ledelsespåtegning...

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 1 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 1. januar -

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

3. OVERORDNEDE VÆRDIER

3. OVERORDNEDE VÆRDIER Kolding Krisecenter Basagerhus, Nr. Bjertvej 89, 6000 Kolding Tlf. 75 53 17 81 mail: info@koldingkrisecenter.dk www.koldingkrisecenter.dk VEDTÆGTER 1. NAVN Den selvejende institutions navn er Kolding Krisecenter.

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. 2. Formål Herning Krisecenters formål er at være boform for voldsramte

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

REVISIONSFIRMAET JAN SCHREINER

REVISIONSFIRMAET JAN SCHREINER Registreret Revisbnsanpartsselskab FÅBORGVEJ 130 5762 VESTER SKERNINGE TELEFON 62 24 30 15 TELEFAX 62 24 25 00 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2010. Dirigent

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A.

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 27. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /.

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Foreningen Studenterhuset RUC Universitetsvej 1 4000 Roskilde. CVR-nr. 35 29 74 99. Årsregnskab 2013/14

Foreningen Studenterhuset RUC Universitetsvej 1 4000 Roskilde. CVR-nr. 35 29 74 99. Årsregnskab 2013/14 Foreningen Studenterhuset RUC Universitetsvej 1 4000 Roskilde CVR-nr. 35 29 74 99 Årsregnskab 2013/14 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår Mogens Knudsen, registreret revisionsselskab ApS Damgade 73, Telefon 74 42 15 89 Telefax 74 42 15 69 CVR nr. 44650819 Registreret revisor Mogens Knudsen, HD 2570 DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

I/S Ny Fløng Vandværk (CVR nr ) Krogager Hedehusene. Årsrapport for året samt. Resultatbudget

I/S Ny Fløng Vandværk (CVR nr ) Krogager Hedehusene. Årsrapport for året samt. Resultatbudget I/S Ny Fløng Vandværk (CVR nr. 21 82 91 37) Krogager 1 2640 Hedehusene Årsrapport for året 2013 samt Resultatbudget 2014-2015 Godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling, den / 2014 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Danske Døvblindefødtes Forening CVR-nr. 14 13 17 01

Danske Døvblindefødtes Forening CVR-nr. 14 13 17 01 CVR-nr. 14 13 17 01 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2013

ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2013 Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Kristiansvej 13 8660 Skanderborg T. 87 93 00 99 info@revisorerne-skanderborg.dk www.revisorerne-skanderborg.dk Cvr. nr. 12 54 96 79 ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR.

Læs mere

GF for Ledere i det private erhvervsliv

GF for Ledere i det private erhvervsliv Bredgade 7, 6100 Haderslev. CVR-nr. 19015580 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 24. april 2017. Tommy Haugaard Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr ) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle Roskilde. Årsrapport 1. januar 2015 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr ) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle Roskilde. Årsrapport 1. januar 2015 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015 Resultatbudget 2016 og 2017 Godkendt på

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2011

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2011 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2011 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2011 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

dbio - Sjælland Årsregnskab 1. januar december 2015

dbio - Sjælland Årsregnskab 1. januar december 2015 dbio - Sjælland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 59 49 67 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr CVR-nr. 27 61 88 55 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.04.14 Henry Bjerg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere