Bogen er sat i fotosats. med skriften Times hos. Tryk: DANTRYK-HURUP A-S. Forsidefoto: Chr. Christoffersen. 1. udgave. Marts DAN SATS-HURUP ApS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bogen er sat i fotosats. med skriften Times hos. Tryk: DANTRYK-HURUP A-S. Forsidefoto: Chr. Christoffersen. 1. udgave. Marts 1982. DAN SATS-HURUP ApS"

Transkript

1

2 Bogen er sat i fotosats med skriften Times hos DAN SATS-HURUP ApS Tryk: DANTRYK-HURUP A-S Forsidefoto: Chr. Christoffersen 1. udgave. Marts 1982

3 REDIGERING OG TEKST: Børge Steffensen BILLEDER: Knud Jensen, Hurup Sydthy Egnshistoriske Arkiv og mange private bidragydere UDGIVER: Hurup Håndværker- og Borgerforening, som hermed retter en tak til SPAREKASSEN THY for velvillig økonomisk støtte, der har været et kærkomment bidrag til bogens udgivelse.

4 HURUP FYLDER 100 ÅR. Og med HURUP menes i denne forbindelse det nuværende bysamfund og ikke Hurup Sogn, der er af langt ældre og mere ubestemmelig oprindelse. Derimod kan man med stor nøjagtighed bestemme Hurup bys 100 års dag, som er hin forårsdag, den 20. april 1882, då Thybanen åbnede for ordinær toggang. Da det første tog rullede ind på Hurup station med røgen blæsende ud af skorstenen og med dampen hvæsende ud fra stempler og ventiler blev Hurups fødselsattest skrevet. Der findes intet særligt optegnet om den store dag. Det skulle vente, til den officielle åbning af banen fandt sted en hel måned senere, nemlig den 23. og 24. maj samme år, da kongefamilien med Kong Christian IX og dronning Louise i spidsen, ledsaget af et stort følge af alt, hvad der kunne opdrives af ministre, folketingsmænd, biskopper, stiftamtmænd, amtmænd, kommanderende generaler m. v. i spidsen behagede at foretage en køretur med toget fra Thisted til Oddesund N. med ophold på samtlige 10 stationer undervejs, så de kunne få lejlighed til at hilse på de første beboere i de nye stationsbyer og de talrige landmandsfamilier, som også havde indfundet sig på stationerne - og omegnens beboere udgjorde unægtelig overalt et stort flertal. Men inden vi tager fat på Hurup stationsbys historie, vil det nok være både rigtigt og nødvendigt at fortælle om grundvolden, det gamle Hurup Sogn, hvis oprindelse fortaber sig i historiens mørke. De ældste budskaber fra det ældste Hurup er faktisk nået frem til nutiden i form af oldtidsfund, som senere blev afløst af kirkelige indberetninger, som alene kunne berette om et sogn, der var»gerådet i den yderste fattigdom og armod«, så Hurup i nogle århundreder blev betragtet som et af de fattigste sogne i Thy, så elendigt stillet, at det hverken kunne føde præst eller degn, hvorfor Hurup i et par hundrede år var henlagt som et kirkeligt anneks til Boddum- Ydby. Da Hurup i var ved at udbygge det kompleks, bestående af skole, svømmehal, idræts- og ungdomshal, som nu udgør en enhed for ungdommens undervisning og fritidsglæder, ramlede gravemaskinerne ind i store stensætninger. Nationalmuseet blev underrettet, og museumsinspektør L. C. Vebæk, som i årene forinden havde udgravet og delvis frilagt en betydelig jernalderbygd ved Vestervig kirke kunne fastslå, at man i Hurup havde fundet endnu en jernalderby, der var begravet under det, som arkæologerne kalder en byhøj eller tell, et begreb, som danske arkæologer i forvejen kendte nøje fra udgravninger i middelhavslandene,

5 men som man første gang i Danmark mødte i Vestervig. I Hurup fandt man den anden byhøj. Den blev udgravet og undersøgt af magister K. Salevicz fra Nationalmuseet. Der blev fundet ialt 36 tomter af jernalderhuse og på grundlag af den viden, arkæologerne havde i forvejen, kunne det bestemmes med sikkerhed, at jernalderbygden i Hurup var anlagt i den romerske jernalder et par hundrede år før Kristi fødsel, og at den havde bestået til en periode år efter, hvorefter enhver bebyggelse syntes ophørt. En lignende skæbne var overgået jernalderbyerne i Vestervig, Taabel og Ginnerup. De havde en så nær indbyrdes beliggenhed, at beboerne må have levet i fredeligt, indbyrdes samkvem. Hvorfor de så pludseligt forsvandt og næsten samtidig, ved man intet om. Måske er beboerne udvandret til et mildere himmelstrøg, for jernalderen var klimatisk en barsk og hård tid, måske er Thy invaderet af fremmede folkeslag, som har udryddet de oprindelige beboere. Man kan gætte, men man ved intet. Jernalderbyen ved Hurup skole var et fattigt samfund. Der blev ved udgravningerne fundet en mængde potteskår, men kun en eneste jerngenstand, en spydspids, som var brugt så meget, at den tilsidst var slebet ned til størrelse med en kniv. Derimod vidnede potteskårene om, at der i perioder må have boet kunstnerisk begavede mennesker i bygden. Potteskårene var ofte forsynet med fint udformede ornamenter, og arkæologerne fandt også en arneplade afbrændt ler, smykket med geometrisk nøjagtige streger, et tegn på, at sans for kunst er noget, naturen har givet til nogle mennesker, der har kunnet udnytte deres fantasi, helt fri for påvirkning fra andre kilder. Nu er arnepladen bevaret i Hurup skoles nye aula. For perioden indtil omkring år 1000 ved man intet som helst om Hurup, bortset fra fund af en runesten i kirkégårdsdiget ved Hurup kirke, gjort i Ved gennembrydning af det oprindelige kampestensdige om kirkegården fandt man - og helt tilfældigt - et stort brudstykke af en runesten. Der blev søgt med lys og lygte efter den manglende del, men den blev aldrig fundet. De tiloversblevne sten fra kirkegårdsdiget blev afhændet til Vandbygningsvæsenet og anvendt som fyld ved høfdebygningen i Agger, men i hvilken høfde, runestenens top var endt, blev aldrig opklaret. Det er dog muligt, at den ligger skjult et eller andet sted i det bestående kirkegårdsdige, men det er altsammen teorier. Såvidt det er lykkedes at oversætte runeinskriptionen på den fundne del, som siden fundet er opstillet på Hurup kirkegård, står der: THORMOD EN VELBYRDIG DRENG REJSTE STEN EFTER... (fader eller broder) Men bortset fra disse oldtidsfund har historien været tavs omkring Hurup. Sognet var hverken stort eller rigt. Fra den katolske kirkes tid ved man, at nogle af de store gårde i Refs tilhørte Vestervig Kloster. Det kunne ikke være nogen overraskelse, for kirken vidste at sikre sig både gods og guld. I den katolske tids sidste periode i Danmark var kirken måske nok så interesseret i at samle på jordegods fremfor at frelse sjæle, og den enorme rigdom var naturligvis også en fristelse for kronen, der 6

6 Ved Nationalmuseets udgravning af jernalderbopladsen i området, hvor den nuværende kommuneskole, S vømmehallen og Huruphallen er placeret, blev der fundet tomter af 36 huse eller mere end 3 gange så mange, som var bygget i stationsbyen, da deførste borgere bød thybanen velkommen den 20. april Jernalderbyen har bestået i år, men hvad der er sket med beboerne, om de er fordrevet af indtrængende fjender eller om de frivilligt har forladt egnen i de store folkevandringers tid, er en uløst gåde. Som billedet viser, blev der ved udgravningerne fundet masseraf husgeråd, som gjorde arkæologerne i stand til med sikkerhed at bestemme bopladsens ælde. Derimod blev der ved udgravningen, som fandt sted i 1966, ikke fundet gravpladser eller rester af menneskeskeletter. Nationalmuseet foretog ved udgravningen af jernalderbygden i Hurup omhyggelige opmålinger og fandt grundspor af 36 huse, hvoraf mange var bygget på tomterne af tidligere beboelser. Det kunne konstateres, at mennesker og husdyr havde opholdt sig under samme tag. Her levedejernalderfolkene i år, og så forsvandt de pludseligt. 7

7 ganske som i vore dage savnede penge. Ved reformationens indførelse sagde kronen (kongerne) haps og beslaglagde alle kirkelige ejendomme. Bønderne var undertrykte i den katolske kirkes tid, men det blev langtfra bedre - måske tværtimod - da kronen overtog deres ejendomme. Historien har levnet få og sparsomme oplysninger om Hurup sogn. Der var en skoleholder i året 1555, men allerede få år senere blev sognet betegnet som så forarmet og forgældet, at det hverken kunne føde præst eller degn. Derfor blev Hurup i henlagt som kirkeligt anneks under Boddum-Ydby, og sådan forblev det til året 1690 blev sognet betegnet som»meget forarmet«. Alene i Refs henlå 14 gårde som en slags ødegårde, fordi fæstebønderne skulle udføre så meget hoveriarbejde på Vestervig kloster, at de ikke kunne passe deres egen jord. Herremændene, som afløste munkesamfundet på Vestervig kloster, var nogle forfærdelige børster, som pinte og plagede de arme fæstebønder, og bondefrigørelsen med stavnsbåndets ophævelse blev derfor også betragtet som indgangen til en ny og bedre tid. Efterhånden blev gårdene købt til selveje, men fattigdommen fulgte sognet mange årtier efter. Om Hurup kirke ved man, at den i 1690 tilhørte kronen, men i 1749 blev den købt af Niels Sommer, Thisted, kommerceråd og ejer af»boddum Bisgaard«. Han solgte siden kirken til proprietær Hjardemaal, som dengang ejede»bubbel«mellem Hurup og Vestervig, og Hjardemaal er, så vidt det har kunnet opspores, den sidste private ejer af Hurup kirke. Kirkeejerne havde ret til at opkræve kirketiende. Til gengæld skulle de sørge for kirkernes vedligeholdelse, og med det kneb det en hel del. I de senere år er de fleste af kirkerne i Hassing-Refs herreder blevet smukt restaurerede, og det var ganske artige ting, man stødte på undervejs, store huller, som var tættet med marksten og klinet til med mørtel. Hurup Kirke overgik til selveje i 1910, og i 1929 blev der gennemført en storstilet restaurering og udvidelse. I sin oprindelse er kirken en romansk kvaderstenskirke, opført antagelig samtidig med de øvrige romanske kirker i Thy, altså for godt 800 år siden. ET NYT SAMFUND SÅ DAGENS LYS Sådan var stort set forudsætningerne for det nye samfund, som skulle opstå sammen med Thybanen. De ydre betingelser var langtfra gode. Hurups byområde er opført på den allerringeste jord i sognet, uopdyrket, bestående af lyngklædte bakker og dale med vandgrave og strømmende bække fra højdedraget ved Ashøje. Hurups område var ganske enkelt udmarker for gårdene i Refs og Ettrup, og når staten valgte at anbringe Hurup jernbanestation, hvor den ligger, må det skyldes, at mange veje krydsedes på den øde hede, vejen fra Oddesund landevej til Vestervig, vejene fra Refs og Ettrup, vejen fra Bedsted og også vejen fra Ydby og Flarup. Altså et trafikalt knudepunkt efter den tids såre beskedne intentioner. 8

8 4 ' IT* ~J> k ' 7? " i Således var den oprindelige Hurup Kirke før den store udvidelse og istandsættelse i en typisk romansk kvaderstenskirke, opført for ca. 800 år siden efter et byggeri, som måske har strakt sig over år. Det hvidkalkede tårn er aflangt senere oprindelse end kirkeskibet og koret. Runestenen - eller rettere det væsentlige brudstykke deraf er nu opstillet på Hurup Kirkegård. Runestenen er det eneste historiske vidnesbyrd om, at der i vikingetiden boede mægtige slægter på egnen. Der erfundet andre runestene, bl. a. den meget betydelige Flarupsten, som isin tid blev opmålt og beskrevet, men siden forsvandt sporløst og aldrig er genfundet, heller ikke som brudstvkker. Der er gættet på, at Flarupstenen er anvendt som overligger i en vejoverføring ved et vandløb, men man ved det ikke. 9

9 Og her skulle nybyggerne så slå sig ned, for de første håndværkere og handlende, som satte bo i Hurup, var i ordets alleregentligste betydning nybyggere. I forvejen var der udbygget jernbanelinjer mange steder i landet, nye bysamfund var opstået omkring stationerne, og det lod til, at man klarede sig godt, alt i sammenligning med, hvad det var at være landhåndværker. Da Rigsdagen, som det hed dengang, i 1878 havde vedtaget, at den vestjyske længdebane skulle forlænges fra Struer til Thisted, var der straks nogle håndværkere, som var parat til at prøve lykken, bl. a. i Hurup. En helt ny samfundsstruktur var ved at se dagens lys. Det helt ukendte begreb: stationsbyer, var ved at vinde indpas i datidens Danmark. I de gamle købstæder rynkede man på næsen over de nye opkomlinge. Disse småsamfund blev beboet af fattigfolk, som hverken ejede det ene eller det andet og som først og sidst ikke ejede det, man havde i købstæderne, nemlig kultur og levemåde. Men man indså måske ikke, at det kollektive trafikmiddel, togene, ville sætte folk i stand til at komme fra sted til sted med en hidtil ukendt fart, og at et opland kunne blive større for de nye samfund, der ville kende deres besøgelsestid. I Hurup var der en halv snes håndværkere og småhandlende, som vovede pelsen og byggede huse, så de var rede til at modtage den nye tid, men den 20. april 1882, da Thybanen åbnede for ordinær drift, kunne der kun tælles 10 huse i Hurup. De var væsentligt bygget ved de gamle trafikveje, vejen fra Oddesund landevej mod Vestervig, Søndergade og Nørregade. Og her ventede man så med spænding på, hvad fremtiden ville bringe med sig. Mange var der ikke i det første fællesskab, men de var besjælet af den samme tanke. De var kommet for at blive og ikke for at vige. 10 præster talte på 10 stationer Inden Thybanens åbning den 20. april 1882 var der bemærkelsesværdig lidt at læse i»thisted Amtsavis«, dengang Thys eneste dagblad. Nogle dage inden køreplanens ikrafttræden bragte bladet på sin forside en artikel, lånt fra»berlingske Tidende«, som havde haft en medarbejder i Thy for at undersøge det nye område af Danmark, som nu fik bane og derved kom med i datidens moderne trafikforhold. Artiklen forekommer også i nutiden både interessant, velskrevet og meget objektiv. Indledningsvis kunne»berlingeren«fortælle, at anlæget af Thybanen ville koste kr. pr. Mil (ca. 7,5 km), og at de kommuner, som fik banen gennem deres områder med anlæg af stationer, sammen med amtet skulle udrede kr. pr. mil, at afdrage over en årrække. Staten skulle for anlæg af stationsbygninger, færgeanlæg i Oddesund m. v. alene betale godt kr. Det havde vakt nogen opmærksomhed landet over, at Vestervig, dengang ubestridt Sydthys centrum med mange institutioner og et stort befolkningstal, ikke fik banen til sit område. Den daværende.sognerådsformand i Vestervig, sagfører Abildhauge, havde indtaget det urokkelige standpunkt, at»banen kan ikke komme udenom Vestervig, så Vestervig vil ikke 10

10

11 betale«. Den københavnske journalist skrev i sin artikel, at afslaget fra Vestervig ingenlunde kom ubelejligt for banebyggerne. Ingeniørerne, som udstak banelinjen, var på forhånd meget betænkelige ved de terrænvanskeligheder, som måtte overvindes, såfremt banen fra Ydby måtte føres over højderne til Gettrup, derfra til Vestervig og videre over nye højdedrag til Bedsted eller måske mere vestligt til herredsbyen Hundborg. Banen ville derved blive anlagt meget vestligt, i et ringe bebygget område, og så foretrak man at tage Vestervigs afslag til følge og lade banelinjen følge den østlige del af Thy.»Berlingske Tidende«s medarbejder skrev meget begejstret om Thys naturskønhed, om de brede, velbyggede gårde, som tydede på velstand, men han undrede sig over, at landskabet var aldeles træløst, og at gårdenes haver kun blev beskyttet af jorddiger. Den eneste undtagelse fra denne regel fandt han på Thyholm, hvor der mange steder var plantet læhegn af Pil, og han anbefalede thyboerne at følge dette eksempel. Men så oprandt da dagen, da Thybanen åbnede for ordinær drift den 20. april Begivenheden blev overhovedet ikke noteret i»thisted Amtsavis«, som åbenbart havde valgt at vente med en nærmere omtale til den 22. og 23. maj - en hel måned senere - da den officielle åbning ville ske i overværelse af kongefamilien. Hvad der egentlig skete den 20. april, da det første tog futtede gennem Thy, ved man ikke meget om, men at begivenheden ikke gik helt stille af, fremgår af»thisted Amtsavis«annoncespalter i dagene derefter. Allerede den 24. april kunne man i avisen se annoncer fra to vognmænd, der meddelte, at de med omgående virkning åbnede dagvognsruter fra Bedsted station til Vestervig og ligeledes fra Ydby til Vestervig. Fra Vestervig kom der harmfulde læserbreve med klage over forringet postbesørgelse, medens andre områder af Thy priste banen, som gav dem en bedre postbesørgelse. Der lød mere beskedne suk over, at de to dagvognsruter blev gennemført med åbne vogne, og inden der var forløbet en måned, meddelte daværende kromand i Koldby, Johs. Nyboe, at han nu åbnede en dagvognsforbindelse mellem Hurup og Vestervig og med lukket vogn. Johs. Nyboe havde da besluttet at bygge en kro i Hurup - det nuværende missionshotel - så han meldte sig straks i Hurup-patrioternes rækker. Tirsdagen den 2. maj kunne man i Amtsavisen læse, at krigen mellem Vestervig og Hurup var udbrudt i lys lue, og at anledningen skulle være den, at Hurup havde søgt om at få både tinghus og sygehus flyttet til Hurup fremfor at disse institutioner skulle forblive i det nu»afsides liggende Vestervig«. Fra Hurup kom der ingen reaktioner, men læserbrevskrigen fortsatte, bl. a. med et indlæg, hvori en Vestervigborger skrev, at man ikke skulle tro, at Vestervig, et samfund med mange store forretninger, følte sig truet af nogle fattige opkomlinge i Hurup. Der ville gå mange år, spåede indsenderen, Chr. Larsen, inden man kunne tale om nogen konkurrence. Men så kom da de store dage, den 23. og 24. maj, da Thybanen skulle indvies af Kong Christian den IX, af dronning Louise og flere medlemmer af kongefamilien 12

12 Det er ikke lykkedes at fremskaffe et billede af det første tog på Thy banen, men det her afbildede lokomotiv blev i 1883 anskaffet til en del sidestrækninger. Maskinen rådede ikke over mange hestekræfter og havde besvær med at komme over de stejle strækninger. Til gengæld gik det hurtigt nedad, så køreplanen blev nogenlunde overholdt. I det første år af banens drift solgtes 7.904'A billetter for kr. og 82 øre. Et hyggeligt motiv fra baneoverskæringen ved Bredgade. Toget holder foran posthuset (det nuværende Erhvervs- og Turistkontor) for at komme videre sydpå, og ledvogterkonen er ude for at passe sine bomme. Damen med cyklen synes ikke at vise stor respekt for togtrafikken. Billedet er fra

13 foruden alt, hvad der kunne samles af honoratiores fra hoffet og fra Jyllands embedsstand.»thisted Amtsavis«meddelte, at kongefamilien ville ankomme til Thisted med det gode, gamle kongeskib»dannebrog«og antydede forsigtigt et håb om, at majestæterne ville vælge at drage til Thy med jernbanen, da det dog var en baneindvielse, der skulle ske. Men det ville Kong Christian den IX ikke. Han ville ikke udsætte sig for en lang togrejses strabadser, sejlede med sit gode skib til Limfjorden, steg med følge ombord i en mindre damper et eller andet sted ved Løgstør og ankom til Thisted den 22. maj, hilst af en vældig menneskemængde. Der var middag på Hotel Aalborg, indkvartering i amtmandsboligen og tændte stearinlys i alle Thisteds vinduer. Næste dag drog kongeparret med følge gennem Thy i et ekstratog, forspændt med to lokomotiver. Der blev gjort ophold på alle 10 stationer undervejs til Oddesund N. og på hver af stationerne talte den stedlige sognepræst, priste kongeparret, fordi det beærede Thy med deres nærværelse og takkede for thybanen. Den gamle konge nikkede mildt og venligt til de mange mennesker, der var mødt op overalt og takkede sine»kjære jyder og thyboer«. Dagens sensation - elektrisk lys Efter ankomsten til Oddesund hilste kongefamilien på en mængde mennesker, og så rullede Kongetoget tilbage mod Thisted, men nu uden ophold på stationerne og med gardiner for vinduerne. Den gamle konge fik sig en fortjent middagslur, for dagens begivenheder skulle først nu rigtigt begynde. I Thisted var der arrangeret festmiddag i lokomotivremisen, dengang endnu ikke tilsmudset af kulrøg og lokomotivsmuds. Middagen bestod af 8 retter og 7 forskellige vine, og der blev holdt et utal af taler, først og fremmest henvendt til majestæterne. Kun enkelte politikere talte om det betydningsfulde i, at Thy nu havde fået forbindelse med det øvrige Danmark. Dagens største sensation, måske mest for de udenforstående, var dog, at det elektriske lys for første gang skinnede i Thisted. Statsbanerne havde i festens anledning sendt et transportabelt elektricitetsværk til Thisted. Det var meningen, at stationsbygningen, hele stationsområdet og remisen skulle stråle i elektricitetens glans, men ak og ve. Det primitive elværk kunne kun levere strøm til to vældige lysekroner, anbragt over kongebordet, medens resten af remisen blev belyst af 500 vokskerter. Men Thisted havde dog fået et blik ind i teknikkens fremtid. Slidsomme år - og fremskridt Men så begyndte hverdagen igen, både i Hurup og i alle de øvrige nye stationsbyer. Den lille kreds af håndværkere, som havde valgt at slå sig ned i Hurup, var både 14

14 dygtige, stædige og fremsynede folk. De indså hurtigt, at skulle Hurup klare sig i konkurrencen med de øvrige stationsbyer, som ved starten var omtrent lige store, måtte byen altid være et hanefjed eller to foran de øvrige - en indstilling, som holder endnu og i høj grad har været medvirkende til at skabe byens vækst til Sydthys ubestridte handels- og servicecenter. Det var småt nok i begyndelsen. De håndværkere, som havde slået sig ned i Hurup, var et udsnit af datidens håndværksfag. Der var tømrere, snedkere, møllebyggere, karetmagere, bagere og en enkelt købmand. Om de første år ved man i nutiden ikke så meget, men de få familier i byen levede under nybyggervilkår og måtte være utroligt nøjsomme, hvis de ville overleve. I efterårs- og vintertiden henlå byens veje som et pløret morads, og der var store vandfyldte lergrave mange steder. Ved vintertid gik mændene ofte på ålestangning i den største af lergravene, der lå, hvor det senere Hotel Hurup, nu S. P. Ydes bolighus ligger, og imedens sad konerne hjemme ved spinderokkene og spandt garn til strømper og undertøj. Arbejdsdagene var lange. De begyndte meget tidligt og sluttede meget sent. Den 23. april 1889 skete der noget afgørende for byens udvikling. En kreds af håndværksmestre gik sammen og oprettede den forening, som siden skulle få så stor direkte og indirekte betydning for Hurups udvikling - Hurup Håndværker- og Borgerforening. Den første bestyrelse kom til at bestå af drejer J. J. Jeppesen (formand), tømrermester Hans Jensen, møllebygger P. K. Jeppesen, brøndgraver O. Kristensen og bager N. P. Kristensen. Foreningens formål skulle være at»virke for håndværkerstandens fælles interesse, dens oplysning og teoretiske uddannelse samt oprettelse af en sygekasse«. Allerede året efter blev det besluttet at begynde på en slags teknisk skole. Hans Jensen stillede sit værksted og andre lokaler til rådighed, og det blev besluttet at indbyde til mødeaftener et par gange ugentlig i den lange vintertid. Her blev der underholdt med oplæsning, man drøftede byens forhold og hvad der kunne gøres for dens udvikling, og ville nogen have kaffe, kunne»kaffe og hvedebrød erhverves for 10 øre«. Men så gik det da iøvrigt hurtigt med udviklingen. I samarbejde med Hurup Afholdsforening besluttede håndværkerforeningen at bygge et gæstehjem, det senere Hotel Hurup. Allerede i 1896 blev Hurup private mellem- og realskole oprettet, Hurup Jernstøberi og Maskinfabrik blev etableret i 1898, Hurup fik sit første apotek i 1908, der blev oprettet fælles vandværk i 1909, posthus i 1909, byen fik biografbevilling i 1912 og som noget meget bemærkelsesværdigt Thys første elektricitetsværk i Men ind imellem disse mange fremskridt var der også trange tider og mange vanskeligheder, som skulle overvindes. 15

15 - Et billede fra en af de første veje i Hurup, af ukendte grunde døbt Pistolstræde (folkeviddet har altid haft travlt). Siden nedsatte en urmager sig i Pistolstræde, også fik den navneforandring til Klokkedal, og det hedder den såmænd den dag i dag. 16

16 pilsen fra jiurup Hurupfikså tidligt som i 1896privat mellem-og realskole. Bygningerne er såmænd genkendelige de dag i dag, men det er nu adskillige år siden, der var undervisning i de gamle bygninger. Hilst* fra Hurwp. Kurap f.,til-g<ii»lf8»i'fr/>ift (( >ln) 798 <H<Jfe*J Endnu et billedefra Hurup private Mellem- og Realskole og den nvopførte Thylands Bank i forgrunden. Det gik smat fremad med byggevirksomheden i nogle år, og på hjørnegrunden, hvor den legendariske ejendom»strygejernet«senere blev bygget, står der endnu kun en træbarak 17

17 Bækken dannede skoleskel Den åbne bæk, som kom strømmende fra højdedragene ved Ashøje for at fortsætte gennem Hurup og videre gennem ådalen på Aldershviles jorder til Visby Å spillede en ikke ubetydelig rolle. Fra gammel tid dannede bækken skel mellem de to skoledistrikter i kommunen. Børn, som boede vest for bækken, skulle gå i Hurup Skole, hvor lærer Nørby, far til den senere urmager Ingvard Nørby, var enelærer, og børn fra hjem øst for bækken skulle i Refs forskole. Det vakte nogen fortrydelse, at en elendig bæk skulle spille så stor en rolle, og i en årrække var der friskole i»aldershvile«s stuehus. Hvorfor friskolen blev oprettet, er der ingen entydig forklaring på i dag, men de fleste af eleverne var børn fra det, man dengang kaldte for»bedre hjem«. Nu er»aldershvile«nedrevet og jorderne er omdannet til et af byens attraktive nye boligområder, så der er kun spredte minder tilbage. Også på anden vis kom bækken til at spille en rolle. I mange år var der en vis strid om, i hvilken retning udviklingen i Hurup skulle fremmes, om det skulle være øst eller vest for banen. Disse stridigheder afvikledes inden døre. Udadtil var der enighed, og siden har en ganske naturlig udvikling afgjort stridsspørgsmålet.»smørhullet«, det vil sige den korte strækning mellem jernbaneoverskæringen og Søndergade-Kirkevejkrydset, blev det foretrukne forretningsområde, men i vore dage har udviklingen forlængst sprængt de snævre rammer, så erhvervsudviklingen har bredt sig i alle retninger i byen. Og tiderne var fortsat fattige og nøjsomme. Byen var i høj grad henvist til at leve af sit opland, og landmændene var forsigtige og påpasselige med penge.»lad wos nu lige si' hudden æ høst blywwer. Så ka' vi altid skjøn, om der blywwer nøj å gi' ud. Hels må vi vent' til næjst oer«. Sådan lød det i mange landbohjem, og stationsbyens folk fulgte med spænding høstberetningerne. Dengang kunne høsten trække ud - meget længe endda - og før kornet var i lade, så man ikke mange landmandsfamilier i forretningerne. I lange perioder var der næsten ingen penge i omløb i byen, men man klarede sig endda. Håndværkere og handlende byttede varer indbyrdes, og med passende mellemrum gjorde man op. Enhver vidste på kroner og ører, hvad han havde tilgode hos sin næste, men han vidste ikke altid, hvad han skyldte, og hvem skulle så være den, som først fremsendte sin regning? Men også det problem kom man om ved, og de fleste mellemværender kunne opgøres ved nytårstide. Fra de rigtig pengeknappe år omkring 1930 fortælles en anekdote om en tikroneseddel som en morgenstund var kommet»te' gaang«i forretningerne. Dens skæbne kunne følges et godt stykke af vejen, og da den ved aftenstid havnede hos»bette Bach«, daværende isenkræmmer Chr. Bach, som notabene drev Thys største og mest velassorterede isenkramforretning, sagde gamle dr. Henrik Kjær:»Deri er der da ingen overraskelse, for pengene havner jo før eller siden hos Bach«. 18

18 Thy var for blot et halvt århundrede siden vindmøllernes land med snurrende møller fra så at sige alle landejendomme, og der var også adskillige vindmøller i Hurup. Hurup Maskinfabrik specialiserede sig i at bygge vindmøller, som var stærkt efterspurgte i hele Vestjylland. På den anden side af Nørregade ses det første andelsmejeri FREM, og i baggrunden kan man måske øjne Refsbøl Mølle, der nu er Hurups vartegn. Men måske - hvem ved - kommer møllebyggeriets dage tilbage. Sådan tog lystanlæget i Hurup sig ud i de første år, efter at kroejer Johs. Nyboe og hustru havde skænket grunden til byen. Mange af træerne er nyplantet, og lige udenfor skellet var der landbrugsarealer, som hørte til den beskedne stråtækte ejendom i baggrunden. 19

19 Teknisk skole betød alt Men tilbage til Hurup Håndværker- og Borgerforening, som ganske hurtigt fik en ganske vist uofficiel, men i praksis stor betydning som byens talerør overfor sognerådet. I tidens løb blev der rettet mange henvendelser til sognerådet, som for det meste beklagende måtte svare, at»riget fattedes penge«, men at sognerådet iøvrigt så med stor sympati på de problemer, som byen forelagde. Respekten skyldtes ganske sikkert også, at alle henvendelser til det kommunale styre var udformet med stor saglighed. Håndværkerforeningen var i starten en forening til varetagelse af håndværkernes interesser. Ikke enhver kunne blive medlem. Der skulle stemmes om, hvorvidt ansøgere var værdige nok, og nogen direkte indflydelse i ledelsen fik ingen udenfor håndværkernes kreds. Det var ganske enkelt en forening til varetagelse af mestrenes interesser, men ingenlunde ensidigt, fordi det ideelle mål var at sørge for unge håndværkeres faglige og teoretiske dygtiggørelse. Det blev både alfa og omega for foreningen. Men alt skulle ikke gå op i saglighed. Derhjemme var der både koner og børn, som ventede sig noget af byens egen forening. I de første år efter oprettelsen blev der jævnlig afholdt udstillinger, som også vandt god tilslutning, men når regnskabets time kom, viste det sig, at udgifterne havde været større og indtægterne mindre end beregnet. I stedet blev der så arrangeret dilettantforestillinger og siden også juletræsfester, hvor forventningsfulde børn blev lukket ind til byens største juletræ i»hotel Hurup«s store sal. Her sad mødrene på rad og række på stolene salen rundt, medens mændene holdt sig mere beskedent i baggrunden og børnene morede sig hjerteligt med at danse omkring juletræet for at få udleveret godteposer. Åh, hvilken herlighed! Det var ganske enkelt årets store begivenhed for børn, der ikke var vant til så store forhold. Ved en af de sidste udstillinger brasede gulvet i salen sammen. Nedenunder var der rejsestald, og forskrækkelsen over den uventede udgang på udstillingen blev, at foreningen siden holdt sig tilbage med at arrangere udstillinger. Men på det saglige plan fortsatte foreningen sin virksomhed, støt og roligt. Også i nutiden er det interessant og lærerigt at læse foreningens forhandlingsprotokol, som oftest ført med tømrermester Hans Jensens sikre håndskrift. Han formåede, uden stavefejl af nogen art og uden at anvende et eneste overflødigt ord at give udtryk for, hvad der var vedtaget på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Modsætningsforholdet til Vestervig, som syntes at spille en stor rolle, berørte ikke Hurup. Dengang var der mellem Hurup og Vestervig næsten uafbrudt lyngklædt hede og iøvrigt dårlig vejforbindelse, så de to konkurrerende bysamfund lå på hver sin side af en næsten uoverstigelig skanse, men Hurup Håndværkerforening strakte ved adskillige lejligheder hånden ud til et broderligt håndværkersamarbejde med indbydelse til fælles drøftelse af forhold, der kunne gavne håndværkerne begge steder. Indbydelser blev også sendt til Hvidbjerg Håndværkerforening på Thyholm, men 20

20 det fremgår ikke af protokollerne, at der kom nogen forhandling ud af henvendelserne fra Hurup. For Hurup Håndværker- og Borgerforening kom den tekniske skoleundervisning til at betyde alt. I adskillige år forhandledes der om opførelse af en teknisk skole, men med thyboernes sindighed blev afgørelsen ikke truffet over hals og hoved. Tømrermester Hans Jensen havde efterhånden fået et stort ord at sige udadtil. Han blev kreditforeningsrepræsentant og senere kreditforeningsdirektør i Husmandskreditforeningen som særlig bygningssagkyndig. Byen havde stor respekt for ham. Thyboerne har altid været ganske gode til at finde på øgenavne eller tilnavne, og Hans Jensens tilnavn blev»kong Hans«, men alene ment i respektfuld betydning. Endelig i 1924 var man kommet så langt og så vidt i forhandlingerne, bl. a. med tilsynsrådet for den tekniske skoleundervisning, at Hurup kunne bygge sin egen tekniske skole på Søndergade - det nuværende hovedbibliotek for Sydthy Kommune. Den nye tekniske skole blev opført som en efter tidens forhold overordentlig monumental bygning, og de mestre, som fik arbejdet overdraget, så en ære deri og leverede et håndværksarbejde, der var ypperligt. Hurup Håndværker- og Borgerforening havde demonstreret, at håndværkerungdommens teoretiske dygtiggørelse var den største opgave, foreningen beskæftigede sig med, og i mangfoldige år, lige til udviklingen gjorde det nødvendigt at standse undervisningen, var teknisk skole foreningens et og alt. Foreningen som sådan havde en kummerlig økonomi, men skolen skulle opretholdes, undervisningen skulle være den bedst tænkelige efter byens muligheder og på skolen skulle der bruges, hvad der var nødvendigt. Det var håndværkernes vilje, og den blev respekteret. Hvad der siden skete med Teknisk skole, berettes der om senere. Det første elektricitetsværk i Thy Der skete mange fremskridt i Hurup i tiden indtil 1940, men det vil være temmelig uoverkommeligt at nævne dem i en kronologisk rækkefølge. Det var dog bemærkelsesværdigt, at Hurup fik det første elektricitetsværk i Thy. Det daværende sogneråd havde ingen penge at stille til rådighed men måtte som så mange gange før og siden nøjes med gode ønsker og henvisning til det private initiativ. Daværende mejeriejer i Gettrup, Kr. Møller, tilbød at bygge et elektricitetsværk i Hurup på betingelse af, at byens borgere efter en kortere årrække ville overtage værket som andelsselskab, en betingelse, som blev accepteret. Kr. Møller var en virkelig foregangsmand. Han anskaffede den første dieselmotor, som blev brugt til el-produktion i Danmark, og snart strålede det elektriske lys i Hurup. I 1913 indfriede Hurups borgere deres løfte til Kr. Møller, købte elværket og oprettede et andelsselskab, som blev drevet med så megen økonomisk sans, at Hurup indtil begyndelsen af 2. verdenskrig i 1939 havde Danmarks billigste strømpriser. Den første bestyrer var Thorvald Jeppesen, som virkede til Han blev afløst af J. M. Jensen, der ledede 21

21 ts) ro Hurup fik det første elektricitetsværk i Thy, og det»hvide lys«tændtes første gang den 29. november Initiativtageren var mejeriejer K. Møller, som var en usædvanlig fremsynet mand. Han anskaffede til det nye værk den første dieselmotor, som i Danmark blev anvendt til elektricitetsproduktion. K. Møller havde betinget sig, at Hurupborgerne ville oprette et andelsselskab og overtage værket, når det havde vist sig, at det duede, og denne aftale blev overholdt. Kr. Møller med sort fuldskæg og lang porcellænspibe er sammen med sin medhjælper foreviget foran det tekniske vidunder.

22 værket til 1936, efter ham kom H. Villemoes til 1948 og derefter har Svend Christensen været teknisk leder, både af elværket og Hurup Fjernvarme, hvis historie også vil blive nævnt senere. Det var ganske typisk for udviklingen, at borgerne selv måtte påtage sig løsningen af de fleste opgaver. Derfor er der så mange andelsselskaber i Hurup og så få kommunale. Og udviklingen skred frem oprettedes Thylands Bank med overretssagfører Eugen Schoug som den første direktør. Han var sagfører i kælderetagen og bankdirektør på 1. sal, og så blev han iøvrigt den første sognerådsformand, valgt i stationsbyen. Som sognerådsformand blev han afløst af trikotagehandler Ludvig Klitgaard, som beklædte denne post i mere end 25 år til sin død i Som kasserer havde han sin genbo, malermester P. K. Sørensen, og de to i forening styrede med fast og sikker, men også med meget sparsommelig hånd den kommunale økonomi i Hurup i en menneskealder. Den kommunale medvirken til udviklingen var sparsom. I de første år efter Thybanens åbning henlå hovedgaden, Bredgade, som et rædsomt og leret ælte i den lange og våde årstid. Når det blev for slemt med pløret, kom en hestetrukket skraber og fejede det værste mudderlag sammen, hvorefter der blev udstrøet nogle læs grus. Fortovene var også i en elendig forfatning, og det var temmelig tilfældigt, hvor fortovsanlægene hørte op og hvor de begyndte igen. Men fremad gik det da, år efter år med nye virksomheder og forretninger, med øget byggevirksomhed, så hovedgaden Bredgade efterhånden blev udbygget. Nogle af de første bygninger var forsvundet til fordel for nye og mere statelige forretningsejendomme, men i det store og hele kunne Hurups oprindelige profil genkendes, da krigen kom i 1939 og for en årrække satte en bom for udviklingen, i Hurup som andre steder i landet. Stationsbyen lå stadig indenfor det afstukne område, og hvor der nu er udstrakte, moderne boligkvarterer og også store industriområder, lå der landbrugsejendomme. Bevillingsspørgsmålet - den nød kunne ikke knækkes Bevillingsspørgsmålet, det vil sige afgørelsen af, hvorvidt hoteller og kroer i Hurup Kommune skulle have ret til at udskænke og sælge stærke drikke, og om byens købmænd skulle have den samme ret til at forhandle øl og spiritus, kom i tidens løb til at spille en stor rolle i Hurup, men udfra skiftende og derfor også stærkt varierende meninger. Ved Thybanens åbning synes der ikke at have foreligget store problemer. Hvor der var en bane skulle der også være en kro, og derfor blev der også bygget kroer så at sige ved alle stationer af betydning, og de havde efter datidens skik og brug spiritusbevillinger. Stationerne var bygget med korte indbyrdes afstande og udfra ikke tilfældigheder, men en ganske bestemt samfundsmæssig teori og indstilling. Banen kom straks til at betyde en omvæltning i det transportsystem, man 23

23 havde kendt i århundreder. Nu var det sket med at snegle sig frem med egne hestekøretøjer eller med langsomme dagvogne. Godtfolk kunne komme med toget, og der måtte ikke være større afstand mellem stationerne, end at alle kunne komme frem til den nærmeste uden at skulle tilbagelægge lang vej, enten transporten til banen så skete med egne hestekøretøjer eller til fods med træsko. Forresten var det ikke særlig billigt at rejse med toget. En returbillet fra Thisted til Struer kostede 3 kr 75 øre,og omregnet efter nutidens inflationspenge var det ikke så lidt. Det var mere end en dagløn for utallige mennesker, så det var ikke alle beskåret at få råd til at prøve den nye bane. Hertil kom, at det materiel, som blev sat ind på Thybanen, ikke var det allermest moderne, som statsbanerne kunne opdrive. Lokomotiverne havde ikke mange hestekræfter, og 3. klasse var virkelig 3. klasse med hårde træbænke og afspærrede småkupeer, så de rejsende måtte vente med at træde af på naturens vegne, til de nåede frem til nærmeste station. Straks efter, at banen var åbnet, løb der rygter om, at lokomotiverne ikke kunne slæbe vognstammerne op over de stejleste stigninger, men at passagererne - dem på 3. klasse - måtte ud for at skubbe på.»thisted Amtsavis«modtog nogle dage efter banens åbning en rejsebeskrivelse fra en prøvetur og så sig i stand til at dementere disse slemme rygter/ Ganske vist var stigningsgraden på Thybanen nogle stede 1:80, medens den højest acceptable stigning hidtil var ansat til 1:100, hvilket ville sige, at Thytogets lokomotiver måtte slide hårdt i det for at forcere de stejleste stigninger. Men det gik da uden standsninger, selvom lokomotivet stønnede astmatisk på bakketoppene. Men så gik det til gengæld hurtigt nedad, så farten kunne varieres så meget, at køreplanen blev overholdt. Af sparsommelighedshensyn og fordi det nu engang var en sidebane, der var anlagt, blev banen ikke indhegnet, og det var lodsejerne, som fik hegnspligten overfor banen, ligesom de fleste vejoverskæringer, og dem var der mange af, var aldeles ubeskyttede. Til gengæld var den vejkørende trafik ikke stor, og hvor der var særlig vigtige overskæringer, blev der bygget ledvogterhuse og ansat ledvogtere. Det betød ikke ret meget for den offentlige økonomi, og ledvogterlønnen var så minimal, at den på årsbasis ikke engang svarede til en dagløn i nutiden. Ledvogteren havde derfor ofte et ekstrajob som banearbejder, og så måtte konen derhjemme sørge for, at bommene blev rullet ned og op men altid på den fraværende ægtemands ansvar. Husdyrene på markerne i banens nærhed reagerede vidt forskelligt på det prustende dampuhyre, som så uvant afbrød den velsignede fred og ro. Nogle steder stak hundene halen mellem benene og løb skælvende i sikkerhed. Andre hunde var nok så kry og satte med rasende gøen efter toget, hvad der ikke skete noget ved, fordi de enten af mangel på hurtighed eller måske også af respekt holdt sig i en passende afstand af toget. Hestene slog sig i tøjret på markerne, medens køerne tog det hele med flegmatisk ro, værst gik det ud over får og lam. I den første tid omkom mange får ved at løbe foran toget med det sørgelige resultat, at de ramtes af lokomotivets kofanger og dræbtes på stedet. 24

24 Bredgade-Søndergade krydset har altid været betragtet som Hurups midte. De to efter tidens forhold meget statelige bygninger på hver sin hjørnegrund er stadig genkendelige og anvendes som før i tiden til manufaktur og isenkram. Til venstre ses bageriet, som formentlig er den ældste håndværksvirksomhed i Hurup. Refsbøl Mølle blev bygget i 1882, og den kværnede bl. a. mel til bagerens virksomhed. i Der var skam også børn og unge i Hurup dengang, og her har nogle af dem ladet sig opstille til fotografering på Bredgade. Bilerne behøvede man ikke at bekymre sig om, for der var ingen. 25

25 Men kro måtte man have ved de største stationer, så ventende eller ankommende rejsende kunne få en hjertestyrkning, inden de sjculle videre. I Hurup byggede kroejer Johs. Nyboe Hurup Kro - det nuværende HURUP MISSIONSHOTEL - lige overfor stationsbygningen. Som nærmeste nabo fik han købmand Jens Hancke, som havde den bygning, hvori der siden har været købmandsforretning, og efter kom så lidt senere»thylands Bank«s ejendom. Der blev tidligt lagt op til, at Hurup kunne få et efter den tids forhold præsentabelt udseende omkring byens midtpunkt, banen. Blandt beboerne i Hurup var stemningen overfor kroer med bevilling noget anderledes. Ingen havde råd til at gå på kro, og afholdsbevægelsen var i stærk fremgang. Da H. H. B. og afholdsforeningen i fællesskab besluttede at bygge et gæstehjem, det senere»hotel Hurup«, var der da også enighed om at tinglyse en servitut, så der ingensinde kunne opnås bevilling til stærke drikke på hotellets matrikelsnummer. Kun hvis de to foreninger var enige derom, kunne servitutten ophæves, men den enighed nåedes aldrig. Hurup Kro skiftede ejer et par gange, og efterhånden opstod der stor misfornøjelse med drikkeriet. Det blev i agitationen sagt, at»hveranden gård i Thy blev drukket op eller spillet væk i kortspil engang i hver generation«, og da den stærkt voksende Indre Mission og den endnu stærkere voksende afholdsbevægelse besluttede sig til at købe kroen og nedlægge bevillingen, var der ingen større vanskeligheder med at tegne den nødvendige aktiekapital hertil. Det var ikke alene I. M. og afholdsbevægelsens medlemmer, der tegnede sig som aktionærer. Ved forhandling med daværende kroejer Thonsgaard opnåedes der enighed om en salgssum, og Thonsgaard, der ejede betydelige arealer omkring kroen, måtte forpligtige sig til at lade tinglyse servitutter på alle sine grunde, indeholdende en bestemmelse om, at der på en række nærmere betegnede matrikelsnumre ingensinde måtte forhandles eller udskænkes stærke drikke. Køberne ville sikre sig imod, at der i Missionshotellets nærhed skulle blive opført en ny kro. Lovene for Missionshotellet var særdeles restriktive. Spiritusbevillingen blev med omgående virkning nedlagt, og det blev i lovene bestemt, at enhver aktionær havde vetoret. Såfremt blot en eneste stemte imod en ændring af bevillingsforholdene i fremtiden, var det tilstrækkeligt. H. H. B. foretog i»den nyere tid«, altså længe efter krigens afslutning, en henvendelse til Missionshotellets bestyrelse med en forsigtig forespørgsel om, hvorvidt hotellet ikke kunne tænke sig at ændre bevillingsforholdene. Det skete med henvisning til, at hotellet var byens eneste, og at det kunne være ønskeligt at have nutidige bevillingsforhold. Svaret tilbage var kort og venligt men ikke til at tage fejl af. Hurup Missionshotel havde ingen som helst ønsker eller planer ved at ændre noget på de bestående forhold. I krigens sidste år, i 1944, blev der gjort et alvorligt forsøg på at få bygget et nyt og moderne hotel med spiritusbevilling. Det var ikke et luftkastel, der blev arbejdet for. 26

26 Daværende entreprenør P. Høje-Kristensen stillede den store og attraktive grund på hjørnet af Bredgade (dengang Vestergade) og Ny Refsvej til rådighed, der blev udarbejdet fuldt færdige tegninger til et hotel, og der blev tegnet en indbetalt aktiekapital på kr, hvilket dengang skulle være en fuldt tilstrækkelig egenkapital. Men inden man kom videre, skulle der søges om en spiritusbevilling til det nye hotel, og så blev kanonerne kørt i stilling fra begge sider. Sognerådet sagde nej, og der skulle holdes kommuneafstemning om bevillingsspørgsmålet. Modstanderne havde mobiliseret den gamle afholdsagitator, redaktør Larsen-Ledet til et fællesmøde om sagen, og Larsen-Ledet lagde så sandelig ikke fingrene imellem. Han spurgte, om det kunne være i småfolks interesse, at»de rige skulle mæske deres bug og tylle spiritus i sig i lange baner«. Kommuneafstemningen blev lige så følelsesladet, som optakten havde været det. Ikke alene kom spiritus, men mange personlige forhold ind i billedet, og resultatet blev, at ansøgningen om en spiritusbevilling til»hotel THY«, som det kommende hotel allerede var navngivet, faldt med et brag. Det blev dog bestemt ikke at give op lige med det samme, men at opretholde aktieselskabet og indsætte den stort set intakte aktiekapital i banken. En betydelig del af aktiekapitalen var tegnet hos borgere i Thisted, og da pengerigeligheden efter krigsårene brat svandt ind, fik flere og flere øje for, at de jo havde bundet nogle penge i Hurup, og at de nu godt kunne bruge dem, bl. a. til at betale den bundne opsparing, som da var på trapperne. Mange havde ganske opgivet troen på, at hotelplanerne kunne realiseres i en rimelig fremtid og nogle fandt på at opkøbe aktiebrevene eller interimsbeviserne til underkurs. Tilsidst var hovedparten af aktiekapitalen samlet i Thisted, og ved en meget bevæget generalforsamling i 1950 blev det vedtaget at ophæve aktieselskabet og udbetale aktiekapitalen. Der blev råbt»svindel, hambug og bedrag«, da det viste sig, at der blev stemt for nogle - vistnok 5 aktier - uden lovgyldig fuldmagt, og der blev protesteret fra Hurup og indsendt klage til aktieselskabsregistret. Men mere kom der ikke ud af historien. Aktieselskabsregistret fastslog, at der havde været et så klart flertal for aktieselskabets ophævelse, at de fem aktier ikke spillede nogen rolle. Sådan blev»hotel Thy«s rolle udspillet. H. H. B. sikrede sig byggegrunden med den motivering, at den ikke burde anvendes tilfældigt, men helst til et formål, som kunne komme hele byen tilgode. Efter at have ejet grunden i nogle år solgte H. H. B. byggegrunden til Post- og Telegrafvæsenet, som nu har bygget det nye posthus på grunden, stort og rummeligt, fordi det er udset til at være centralposthus for hele egnen. Men måden, hvorpå hotelaktieselskabet var blevet ophævet og Thisteds indblanding i Hurups interne forhold skabte stor bitterhed, og i lang tid var det ikke rart for repræsentanterne for Thistedfirmaer at komme til Hurup og tilbyde deres varer. I 1958 blev der, men denne gang uden H. H. B.s direkte initiativ igen forhandlet om bevillingsholdene. Den daværende ejer af Hotel Hurup, hotelejer Anders Møller, havde henvendt sig til foreningen med forespørgsel om, hvorvidt den for sit 27

27 L 4 y?er de mange tovtrækkerier om bevillingsforholdene i Hurup indrettede værten på Hotel Hump, A nders Møller, kro med bevilling på Refsbøl Bakke nedenfor Refsbøl Mølle, og Møllekroen er siden udvidet og moderniseret betydeligt. vedkommende ville indgå på at slette den servitut, som i sin tid var tinglyst sammen med afholdsforeningen, så hotellet muligvis kunne få en spiritusbevilling. På en generalforsamling blev det med stort flertal vedtaget, at H. H. B. gerne gik ind for at slette servitutten, men mere kom der ikke ud af sagen, for afholdsforeningen sagde nej, og da udvejene for at få Hotel Hurups bevillingsforhold ændret, dermed syntes udtømte, solgte Anders Møller få år senere hotellet til A/S S. P. YDEs boligmontering. Der er nu indrettet et moderne bolighus i det tidligere hotel. Bevillingsspørgsmålet spillede i en lang årrække en betydelig rolle i Hurup. I mange år havde kun to købmænd i byen ret til at sælge øl og spiritus, og deres kolleger henvendte sig efterhånden med forestillinger om, at der skete en konkurrenceforvridning, når bevillinger skulle være forbeholdt enkelte. Det kom der nogle vældige debatter ud af i sognerådet, som ellers kun sjældent havde længere forhandlinger om noget af betydning. H. H. B. gjorde endnu et forsøg på at løse hotelspørgsmålet på en efter foreningens mening rimelig måde. Da Teknisk Skole var nedlagt som undervisningssted, både for teknisk og for handelsskoleundervisning, var foreningen pludselig blevet velhavende, og der blev forhandlet med Hurup Sogneråd om et mageskifte, så kommunen overtog teknisk skole, medens foreningen fik den gamle realskole, som man så ville modernisere og indrette til hotelvirksomhed. Men det viste sig, at der 28

28 Kroejer J. C. Nyboe og hustru, Else Marie, skænkede Hurup den store grund til Ivstanlæget. Til gengæld rejste de første Hurupborgere en mindesten med broncerelief af det gavmilde ægtepar. 29

29 var en så afgrundsdyb forskel i sognerådets og H. H. B.s vurdering af de to bygningers værdi, at der ikke blev bukser af det skind. H. H. B. mente, at kr måtte være en rimelig byttesum i foreningens favør medens sognerådet ikke ville snakke om mere end kr. Skolen blev i»ren handel«solgt til kommunen for kr, men herom senere. Alle mand på vagten I det sidste krigsår, da den tyske besættelsesmagt havde sat dansk politi ud af spillet ved at anholde mange og tvinge det øvrige politi til at gå underjorden eller flygte til Sverige, manifesterede det gode borgersammenhold i Hurup sig endnu en gang. Der var mange fremmede arbejdere i byen, og der blev hurtigt optræk til ballade. H. H. B. besluttede derfor med omgående virkning at etablere et vagtværn til aftenlig og natlig patruljering i byen,-og der skikkedes bud til alle våbenføre mænd. Der var ingen, som gav afslag, og i løbet af ingen tid havde man samlet en styrke på ca. 160 mand, så det blev muligt hver aften og nat at sende 18 mand ud til vagttjeneste, fordelt med 6 mand i tre patruljer og i tre vagtskifter, nemlig fra kl , 24-3 og endelig»hundevagten«fra kl. 3 til 6 morgen. Vagttørnene gik på omgang, og der blev hver uge udsendt duplikerede vagtlister til samtlige deltagere, så enhver kunne se, hvornår og til hvilke tider, han skulle ud næste gang. Foreningen rettede henvendelse til denne bogs forfatter med anmodning om, at jeg ville påtage mig at holde praktisk styr på ordningen og udsende vagtlisterne. Det skete godt nok med den tilføjelse, at foreningen ikke havde penge at betale med, men at den side af sagen nok ordnede sig. Efterhånden fik jeg kr tilgode for portoudlæg, duplikering og konvolutter, og det svarede faktisk dengang til en hel månedsløn. Så kom der en dag besked om, at jeg bare skulle henvende mig ved kassen i»thylands Bank«med en opgørelse. Jeg lagde en kvitteret opgørelse ved kassen og fik pengene udbetalt. Det foregik uden forespørgsler af nogen art og vistnok, uden at der blev vekslet et ord om, hvad det var for penge. Den samme forestilling gentog sig et par gange, inden vinteren var omme og befrielsens dag kommet, så vagtværnet kunne opløses lige så hurtigt, det var etableret. Den sidste krigsvinter blev som de foregående temmelig streng, og det var ingen absolut fornøjelse at blive purret ud til hundevagt kl 3 og sammen med sin makker at gå en runde i det tildelte distrikt. Men vagtværnet var ude, også i rygende snestorm og med frostsneen knirkende under skosålerne. Når den første runde var overstået, samledes alle 6 mand i et vagtskur på Pølsetorvet, som hed noget andet dengang, og når det var konstateret, at alt var roligt, gik holdene ud igen. Det var efterhånden blevet god skik, at de enkelte 2 mandshold listede hjem til en rullepølsemad og en dram til at varme næsen på, og det gode sammenhold og kammeratskab holdt sig den lange vinter igennem, indtil alle den 5. maj 1945, da befrielsens time slog, kunne konstatere, at Hurup jo var sluppet ganske godt gennem 30

Udgivet af: Egnshistorisk Forening for Sydthy

Udgivet af: Egnshistorisk Forening for Sydthy SYDTHY ÅRBOG 2011 1 Udgivet af: Egnshistorisk Forening for Sydthy Redaktionsudvalg: Eigil T. Andersen, Ullerupvej 5, 7760 Hurup, tlf. 97 95 31 65 E-mail: eigil.andersen@karby.dk Poul Martin Kjær, Valmuevej

Læs mere

Der indkaldes til Generalforsamling onsdag d 28. marts 2007 kl. 19.30 Se side 20

Der indkaldes til Generalforsamling onsdag d 28. marts 2007 kl. 19.30 Se side 20 Nr. 25 Forår 2007 Der indkaldes til Generalforsamling onsdag d 28. marts 2007 kl. 19.30 Se side 20 For næsten 100 år siden var det ikke får, der søgte føden her på heden ved Kongenshus. Johannes Bech.

Læs mere

Landsbyen bliver Stationsby

Landsbyen bliver Stationsby JENS GLOB SAMVIRKET og EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1984 Bind 1 (10. årgang ). Siderne 9-34 Landsbyen bliver Stationsby Af ERLING MORS NIELSEN I Egnshistorisk Forenings

Læs mere

Færdsel. landskendt under navnet»vestervig Marked«.

Færdsel. landskendt under navnet»vestervig Marked«. E. BODDUM Rønheden Følgende artikel handler om forfatterens barndomsland, Rønheden. Men det er ikke en traditionel barndomserindring. Den beretter om, hvordan udviklingen gennem beplantning, bebyggelse

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

Øster Hornum Idrætsforening 1931 2006

Øster Hornum Idrætsforening 1931 2006 Øster Hornum Idrætsforening 1931 2006 Redigeret af Niels Nørgaard Nielsen i samarbejde med jubilæumsudvalget at samle ungdommen til god og sund idræt Ved et møde der er afholdt i byen af idrætsinteresserede,

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Silkeborg Kommune er her i 2007 blevet større. Den består nu af de tidligere kommuner: Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them. Derfor

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 7 MARTS 1984 184 Indhold - Da Gustav Kaiser kom med tog til Bedsted 185 - Aabenraa Amts Jernbaner 1901-26 186 - Andre

Læs mere

HISTORIEN. Idéen undfanges 1893. Vand til markerne

HISTORIEN. Idéen undfanges 1893. Vand til markerne HISTORIEN Idéen undfanges 1893 Vand til markerne Der går ofte år fra ideerne fødes, til de føres ud i livet, og det sker også, at der kommer noget helt andet tid af ideerne, end det man oprindeligt havde

Læs mere

Fagforeningerne dannes

Fagforeningerne dannes Fagforeningerne dannes I slutningen af 1800-tallet begyndte industrialiseringen for alvor i Danmark. De mange nye arbejdspladser trak landbefolkningen til byerne, hvor der var arbejde at få. I takt med

Læs mere

Oprettelsen og forstander N.P. Jensens tid 1893-1901

Oprettelsen og forstander N.P. Jensens tid 1893-1901 Tredje del Højskolen ved Ekkodalen. Kapitel 11 Oprettelsen og forstander N.P. Jensens tid 1893-1901 De første forberedelser Da det i efteråret 1892 blev kendt, at Alfred Foverskov havde opgivet at videreføre

Læs mere

Fra én til hundreder af heste. træk af 100 års vognmandshistorie i Viborg og omegn

Fra én til hundreder af heste. træk af 100 års vognmandshistorie i Viborg og omegn Fra én til hundreder af heste træk af 100 års vognmandshistorie i Viborg og omegn Fra én til hundreder af heste træk af 100 års vognmandshistorie i Viborg og omegn Indhold Da Viborg fik en vognmandsforening.........................................

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Tvis kirke 1886-2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

Læs mere

En sognerådsformand fortæller. De fire kommuners alderdomshjem. Emil Tolstrup Christensen

En sognerådsformand fortæller. De fire kommuners alderdomshjem. Emil Tolstrup Christensen En sognerådsformand fortæller og De fire kommuners alderdomshjem Emil Tolstrup Christensen En sognerådsformand fortæller... 4 Ny i kommunalt arbejde... 4 Dramaet om konstitueringen... 5 Den lille lærer...

Læs mere

Flid, selvværd og slagsmål

Flid, selvværd og slagsmål Flid, selvværd og slagsmål - erindringer fra 1800-tallets Sorø og Lynge Sogn Af Karsten Byrgesen Blandt arkivalierne på Sydvestsjællands Museum i Sorø findes nogle erindringer fra 1800-tallets Sorø og

Læs mere

POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET. Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig

POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET. Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig SKOLEN FOR FOLKET Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig 2 Se tekst

Læs mere

Ellen Amtoft Gregersen & Ingvard Jakobsen. Udgivet 1995 af: Lokalhistorisk forening for Sydhannæs & Lokalhistorisk forening for Frøstrup & omegn

Ellen Amtoft Gregersen & Ingvard Jakobsen. Udgivet 1995 af: Lokalhistorisk forening for Sydhannæs & Lokalhistorisk forening for Frøstrup & omegn HANNÆS Folk og egn HANNÆS Folk og egn Ellen Amtoft Gregersen & Ingvard Jakobsen HANNÆS Folk og egn Udgivet 1995 af: Lokalhistorisk forening for Sydhannæs & Lokalhistorisk forening for Frøstrup & omegn

Læs mere

Optegnelser. om Løvel sogn. hentet fra bøger, aviser og blade.

Optegnelser. om Løvel sogn. hentet fra bøger, aviser og blade. Optegnelser om Løvel sogn. hentet fra bøger, aviser og blade. Arkivets kommentarer: Som det fremgår af artiklens overskrift, drejer det sig om optegnelser, som Ejvind Sørensen havde gjort sig gennem årene.

Læs mere

Jerslev gennem 100 år

Jerslev gennem 100 år Jerslev gennem 100 år Ved udarbejdelsen af artiklerne til denne bog har jeg benyttet mig af de oplysninger, jeg har kunnet finde frem til på Det lokalhistoriske arkiv i Jerslev. Jeg har dels søgt i protokoller,

Læs mere

Her sker ikke noget særligt Bodil Nørgaard

Her sker ikke noget særligt Bodil Nørgaard Her sker ikke noget særligt Bodil Nørgaard Som i de fleste andre landsogne er der i Helligsø og Gettrup sket store forandringer op gennem dette århundrede. Især har affolkningen betydet meget for, hvordan

Læs mere

Thisted i gamle dage AF TORSTEN BALLE

Thisted i gamle dage AF TORSTEN BALLE Denne bog udsendes i anledning af 450årsdagen for kong Frederik den 1.s brev af 10. august 1524, hvormed han gav Thisted købstad de første kendte privilegier. Den afløser til dels P. L. Halds Af Thisted

Læs mere

LETHRICA ÅRGANG 2, NR. 4 DE HISTORISKE FORENINGER I LEJRE KOMMUNE NOVEMBER 2007 I DETTE NUMMER: LEDER: HISTORISKE ARTIKLER: Kulturmiljøer i lejre

LETHRICA ÅRGANG 2, NR. 4 DE HISTORISKE FORENINGER I LEJRE KOMMUNE NOVEMBER 2007 I DETTE NUMMER: LEDER: HISTORISKE ARTIKLER: Kulturmiljøer i lejre ÅRGANG 2, NR. 4 DE HISTORISKE FORENINGER I LEJRE KOMMUNE NOVEMBER 2007 Lokalhistorisk interesserede er jo normalt besindige folk, der først og fremmest er optaget af vores egns kultur og historie. Dette

Læs mere

Livet i en husmandsfamilie

Livet i en husmandsfamilie Livet i en husmandsfamilie Jens Sofus Mandal Andersen FORORD Forside tegningen er formentlig tegnet efter hukommelse af forfatteren, men det vides ikke med sikkerhed. Fortællingen beror på Sofus Mandals

Læs mere

Ægteparret Magdalene og Anders Christian Vestergaard. 1890 1910, Nr. Omme

Ægteparret Magdalene og Anders Christian Vestergaard. 1890 1910, Nr. Omme Indholdsfortegnelse: Personliste... 3 Forord... 4 Tvislund... 5 Far Laurits Jensen, kaldet Laust Vestergaard... 7 Gæster i Vestergård... 8 Lauralyst... 9 Far, Laurits Vestergaard, sognefoged... 10 Mor,

Læs mere

Lokalhistorisk Forening for Gug Sdr. Tranders Årbog 2000

Lokalhistorisk Forening for Gug Sdr. Tranders Årbog 2000 1 2 3 Lokalhistorisk Forening for Gug Sdr. Tranders Årbog 2000 Lokalhistorisk forening kan i år udsende vores 4. årbog. Denne gang handler den om Sdr. Tranders, idet vi har modtaget to manuskripter. Det

Læs mere

DET VAR SURT sagde den ene grundejer til den anden: - Vores liv begyndte med en byggegrund og et sommerhus. Så byggede vi vores

DET VAR SURT sagde den ene grundejer til den anden: - Vores liv begyndte med en byggegrund og et sommerhus. Så byggede vi vores EGNS-AVIS for område V'4RJLØSE-EGNEN 3500 Vaerløse Forlsættelse af Hareskov-Værløse Avis der udsendtes første gangt-9-1945 Man mangler endnu en festlighed i Værløse Bymidte når byggeriet på BYMIDTEN kan

Læs mere

Driftsikker forsyning. - gennem 100 år

Driftsikker forsyning. - gennem 100 år Driftsikker forsyning - gennem 100 år Værdier: Udvikling Rummelighed Ejerskab Indhold 5 Tillykke med de 100 år 6 Det hele begyndte... 16 Overgang til fjernvarme 18 Fra Thorsgade til Europavej 26 Samarbejde

Læs mere

Frode Aagaards tid 1923-34

Frode Aagaards tid 1923-34 Kapitel 14 Frode Aagaards tid 1923-34 Ansættelsen Efter at Andreas Hansen havde meddelt bestyrelsen sin afgang, så snart der var fundet en afløser, spillede bestyrelsen bolden tilbage til ham ved at opfordre

Læs mere

KOLDINGFJORD 100 ÅR 1911-2011

KOLDINGFJORD 100 ÅR 1911-2011 KOLDINGFJORD 100 ÅR 1911-2011 FRA JULEMÆRKESANATORIUM TIL INTERNATIONALT HOTEL 06 KOLDINGFJORD 100 ÅR INDHOLD Forord.......................................... 08 Forfatterens forord.... 11 Posthornet på

Læs mere

Vejby-Tibirke Selskabet. Årbog 2006

Vejby-Tibirke Selskabet. Årbog 2006 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 2006 Udgivet af Vejby-Tibirke Selskabet 2006 Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt med Vejby-Tibirke Selskabets skriftlige

Læs mere