Forslag til renovering af F-haven. I forgrunden ses E-husets bålhus, og bagerst ses F-husets sansehave.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til renovering af F-haven. I forgrunden ses E-husets bålhus, og bagerst ses F-husets sansehave."

Transkript

1 FORSLAG TIL RENOVERING AF PLEJEHJEMSHAVER I DE GAMLES BY B-HAVEN Sansehave E-HAVEN Aktivitetshave F-HAVEN Sansehave ALLÉEN Sol i haverne Forslag til renovering af F-haven. I forgrunden ses E-husets bålhus, og bagerst ses F-husets sansehave. BRUGERNES BEHOV RENOVERINGSFORSLAG BUDGETTER Agenda 21 Nørrebro Blegdamsvej 4B

2 RESUMÉ Udendørsarealerne i De Gamles By trænger til renovering. Der er masser af plads, men det meste ligger ubenyttet hen, fordi indretningen ikke er hensigtsmæssig for de gamle, som bor i De Gamles By. Det betyder, at beboernee ikke er så meget ude, som de kunne være. Beboerne i B-, E- og F-bygningerne har påtrængende behov for renovering af nærområderne ved deres bygninger. Beboerne er mennesker med henholdsvis demens og aktivt alkoholforbrug, som fysisk er relativt friske, og gennemsnitligt bor forholdsvis længe i De Gamles By. Demenscentrets beboere vil gerne ud, men risikerer at fare vild, fordi de mangler beskyttede haver, mens E- husets beboere sidder ude næsten hele året og hygger sig med øl og cigaretter. En del af B-husets nuværende have. Der er ingen terrasse, og beboerne er utrygge ved rampen. Her indrettes sansehave med opholdsområder og sansestier. I de senere år er der kommet øget opmærksomhed på naturens betydning for menneskers fysiske og psykiske helbred. Der er ny forskning som dokumenterer, at frisk luft og grønne omgivelser har stor betydning for gamle og svage borgere. Dette dokument beskriver forslag til tre haver, der indrettes i de arealer, der ligger øst for de tre bygninger. Haverne renoveres i overensstemmelse med den nyeste viden om sanse- og terapihaver for ældre og demente. Planerne er udarbejdet i tæt samarbejde med personale og beboere i E-huset og Demenscenter Nørrebro. Personale og beboere har bidraget med behov og ønsker, mens Agenda 21 Nørrebro har indhentet viden om sansehaver. Dokumentet er formuleret af Agenda 21 Nørrebro, der koordinerer og faciliterer projektet. Dokumentet er godkendt af Demenscenter Nørrebro og E-huset december Tegningen på forsiden viser forslaget til den kommende F-have, hvor E-huset har fået et bålhus i forgrunden, og Demenscentret i F-huset har fået en beskyttet sansehave i baggrunden. I B-haven og F-haven indrettes beskyttede demenshaver, med terrasser og overdækninger til al slags vejr, og sansestier med oplevelser og udfordringer i naturrige omgivelser. Den kommende E-have indrettes med terrasser, overdækket rygeveranda, fodbold og bordtennis, som beboerne har ønsket. Verandaer og pavilloner gør det muligt at være ude store dele af året. I alle haverne er der farver og dufte, der skifter med årstiderne og stauder fra dengang beboerne var unge. Der er fuglekvidder og rislende vand, og der er køkkenhaver, som beboerne kan dyrke sammen med personalet. Den her foreslåede haverenovering vil give plejehjemmene et synligt løft, som vil give øget livskvalitet i dagligdagen for beboere og personale. Haverne vil give meningsfuld beskæftigelse og relevante samtaleemner med personale og pårørende. Haverne vil give beboerne mulighed for at gå ud i deres egen have, når de har lyst, uden ekstra personaleressourcer. E-husets nuværende terrasse mellem asfaltveje i F-haven. Asfalten fjernes og erstattes af bålhus i en ny grøn indkørsel. (se forsiden). Indholdsfortegnelse Baggrund 3 Kvalitetsmål 4 Samarbejdspartnere 5 Proces 7 Om sansehaver til borgere med demens 8 Haverne i dag 11 Demenscentrets behov og ønsker 14 E-husets behov og ønsker 17 Fremtidens havedesign 20 Forslag til renovering af B-haven 21 Forslag til renovering af E-haven 23 Forslag til renovering af F-haven 25 Forslag til renovering af Alléen 27 Budgetter 28 Tidsplan 29 Renovering af B-haven, E-haven og F-haven Side 2 af 29

3 BAGGRUND I gamle dage var frisk luft i grønne omgivelser den mest udbredte behandling til gamle og syge mennesker. De Gamles By er bygget i et stort parkanlæg, ligesom datidens øvrige store plejehjem og hospitaler, for dengang var det almindeligt, at senge og kørestole blev kørt ud i lys og luft, når vejret tillod det. Efter mange års fokus på indendørs behandling og pleje, er man nu igen begyndt at forske i og gøre erfaringer med at anvende haver til terapeutiske formål, og der er efterhånden udkommet en del litteratur om emnet. Haver, der indrettes med terapeutiske elementer kaldes Sansehaver, Terapihaver, Demenshaver, og meget andet, alt efter, hvad der er havens terapeutiske formål. I De Gamles By bor der 600 gamle, men de bruger parken meget lidt. Dels fordi de gamle generelt er ret plejekrævende og i vidt omfang ikke selvstændigt kan bevæge sig udendørs medmindre stier m.m. er tilpasset deres særlige behov, dels fordi der mangler hyggelige opholdsområder og haveanlæg. Visse områ- der, herunder alléen, rummer landskabelige værdier i forlængelse af klassisk parktradition, mens andre arealer fremstår med et tilfældigt, ubearbejdet udtryk. Som helhed er udearealerne dog ret nedslidte og fattige på oplevelsesmæssige kvaliteter. Dyreog plantelivet er ligeledes relativt artsfattigt i betragtning af det betydelige areal. I foråret 2007 blev Agenda 21 Nørrebro bedt om at udarbejde forslag til renovering af nærområderne til tre af de ældste plejehjemsbygninger. De tre bygninger tilhører henholdsvis Demenscentret og E-huset, og bebos af borgere med henholdsvis demenssygdomme og alkoholforbrug. Det drejer sig om beboergrupper, hvor mange er fysisk friske, og derfor vil have særligt stor glæde af udearealer, der er mere tilgængelige for bevægelseshæmmede og indbyder mere til ophold. De to beboergrupper deler i et vist omfang udeareal i dag, men har meget forskellige behov. De demente har brug for beskyttede haver med tryghed, sanseoplevelser og meningsfuld beskæftigelse. Alkoholikerne er festlige og udadvendte og i gang med at bygge en ny havedør til E-haven. De ønsker aktivitetsmuligheder samt overdækket terrasse og bålplads, hvor de kan sidde ude om vinteren og ryge, hvilket med de nye rygeregler er svært inden døre. Dette dokument beskriver forslag til renovering af 3 haver, samt et forslag til renovering af Alléen. I løbet af processen blev der behov for at inddrage den allé, der løber forbi haverne, da allétræerne forhindrer solen i at komme ned i store dele af haver- ne. Alléprojektet er i dette dokument beskrevet som et lille tværgående projekt for sig selv. Under den store københavnske koleraepidemi i 1853 opdagede man, at mange patienter blev raske at ligge i teltlejr på fælleden. Denne opdagelse skabte idegrundlaget bag opførelsen af Lægeforeningens Boliger i Brumleby, fordi lægeforeningen ønskede at bevise, at befolkningen blev sundere af at bo i lyse og grønne omgivelser. Det førte til, at de mange store hospitaler og plejehjem, som blev bygget i sidste halvdel af tallet, er anlagt i store grønne parker. B-haven fik beskyttende hegn denne sommer. Men haven er så uinspirerende, at nogle beboere forsøger at forcere hegnet. E-haven ligger i dag ubenyttet hen med tætte hække langs bygningerne. Her vil E-huset gerne bygge en havedør med veranda og terrasse. F-haven har asfalt langs bygningerne. Terrasserne er for små og haven er ubeskyttet, så beboerne farer vild. Terapigyngen er tilvokset med græs. Renovering af B-haven, E-haven og F-haven Side 3 af 29

4 KVALITETSMÅL Brugerne Haverne skal renoveres i overensstemmelse med brugernes ønsker og behov, så beboere, personale og pårørende oplever øget livskvalitet i dagligdagen. Beboerne i henholdsvis Demenscentret og E-huset har meget forskellige behov, så planlægningen af haverne skal ske i tæt samarbejde med plejehjemmene. Brugerne er beboerne i de involverede bygninger samt personalet. Beboerne inviteres til at deltage i planlægningen i det omfang, det er muligt, ellers formuleres deres behov af personalet. Natur og Miljø Agenda 21 Nørrebro anbefaler som udgangspunkt, at renoveringen af haverne sker ud fra økologiske og bæredygtige principper, da dette både praktisk symbolsk er i overensstemmelse med målet om at skabe rige, organiske miljøer. Det betyder f.eks. at springvand skal anvende regnvand og drives af solceller, og at plantesammensætningen skal fremme biologisk mangfoldighed, jordforbedring og dyreliv. Faglig kvalitet De valgte løsninger og konstruktioner skal være af håndværksmæssig høj kvalitet og følge faglige byggestandarder. Haveindretningen skal baseres på faglig viden om sanse- og terapihaver. Plejeplan Plejeplanen skal være realistisk og overkommelig, således at haverne kan plejes af Teknisk Afdeling inden for nuværende ressourceramme. Dog er det muligt at undtage afgrænsede områder, som plejehjemmene selv ønsker at tage ansvar for, f.eks. små urtehaver eller blomsterbede. Renovering af B-haven, E-haven og F-haven Side 4 af 29

5 SAMARBEJDSPARTNERE Teknisk Afdeling i De Gamles By De Gamles By er én stor matrikel, som aktuelt tilhører Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Grunden er på vej til at blive overdraget til Københavns Ejendomme under Kultur- og Fritidsforvaltningen. Udendørsarealerne passes af Teknisk Afdeling under Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Teknisk Afdeling står for daglig pasning, mens afgrænsede renoveringsopgaver udføres af private entreprenører, der hyres fra opgave til opgave. Kontaktperson: Driftschef Niels Madsen. Agenda 21 Nørrebro Agenda 21 Nørrebro herefter kaldet Agenda er en selvejende fond med kommunalt driftstilskud, som arbejder med miljø og borgerinddragelse på Nørrebro. Teknisk Afdeling har bedt Agenda om at analysere B-husets, E-husets og F-husets behov til renovering af deres respektive udendørsarealer, samt at koordinere udførelsen af renoveringsopgaverne. Resultatet er dette dokument. Kontaktpersoner: Projektleder Lone Vendelhaven og naturvejleder Nils Grøngaard. Demenscenter Nørrebro Demenscentret råder over tre bygninger i De Gamles By. B- og F-huset er bogrupper (plejehjem), mens R-huset er daghjem. Daghjemmet er ikke omfattet af dette projekt. Demenscentret hører under Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Demenscentret deltager i projektet med personalerepræsentanter fra B-huset og F-huset. Kontaktperson: Souschef Henrik Wiegman (indtil december 2007). E-huset E-huset er et plejehjem under Socialforvaltningen, der bebos af alkoholikere med plejebehov. E-huset deltager i projektet med beboerrepræsentanter og personalerepræsentanter. Kontaktperson: Forstander Inge Fjordside Wejleby. Nedsivningsprojektet Det meste af regnvandet fra tagene i De Gamles By ledes i kloakken. For at aflaste kloaknettet og forbedre grundvandet gives der økonomisk kompensation til ejendomme, der leder regnvand til nedsivning i grundvandet, ligesom der gives støtte til anvendelse og synliggørelse af regnvand. Teknisk Afdeling har efter aftale med Agenda bedt konsulentfirmaet Rambøll udarbejde en helhedsplan for nedsivning og anvendelse af regnvand. Projektet forventes at være selvfinansierende. Projektet omtales herefter som Nedsivningsprojektet. Nedsivningsprojektet arbejder sammen med haveprojektet om nedsivning og synliggørelse af regnvand i springvand, vandløb, damme m.m. Nedsivningsprojektet omfatter foruden kloakarbejder også jordundersøgelser og fugtsikring af bygningsfundamenter, samt anlæg af opsamlingstanke og nedsivningsfaskiner under haverne. I havebudgettet er der ikke taget endelig stilling til fugtsikring af bygningerne fundamenter osv, idet dette vil afhænge af Rambølls anbefalinger på basis af kommende analyser. Renovering af B-haven, E-haven og F-haven Side 5 af 29

6 Landskabsarkitekt Plantegninger og teknisk rådgivning er udført af landskabsarkitekt Poul Erik Pedersen og landskabsarkitekt John Norrie, der har stor viden om sansehaver, økologi og naturligt samspil mellem planter og dyr. ByOaseprojektet Rundt om De Gamles By ligger Nørrebro med høje tætte boligkvarterer. På Nørrebro er der støj og luftforurening og stor mangel på grønne områder. Der er dårlige motionsmuligheder og overvægtige børn, og levealderen er 7 år kortere end på Østerbro. De Gamles By vil gerne udvikle parken, så den bliver attraktiv for både plejehjemsbeboerne og for byens børn og borgere. Områderne tættest på plejeboligerne skal opgraderes til attraktive haver med aktiviteter, oplevelser og terapeutiske elementer, der matcher beboerne i de enkelte bygninger. De øvrige fællesområder indrettes med mere natur, dyrehold samt rekreative og pædagogiske tilbud til børn og borgere fra lokalmiljøet. Der er tidligere udarbejdet arkitektforslag til renovering af de grønne områder i De Gamles By, men disse forslag har ikke taget hensyn til plejehjemmenes og lokalsamfundets ønsker. Teknisk Afdeling i De Gamles By opfordrede i efteråret 2006 Agenda 21 Nørrebro til at igangsætte og koordinere et tværgående udviklingsprojekt for friarealerne i De Gamles By. Agenda har sammen med borgere og relevante fagfolk formuleret et visionsoplæg med arbejdstitlen ByOasen, som udkom i marts Visionen beskriver en frodig økologisk naturpark med bondegårdsdyr, naturværksted, legeplads og motionsredskaber, foruden plejehjemshaver i plejeboligernes nærområder. Agenda er i gang med at søge finansiering til ByOaseprojektet hos kommunale og private sponsorer. Kontaktpersoner: Projektleder Lone Vendelhaven og naturvejleder Nils Grøngaard. Fårefolden i De Gamles By oktober 2007 Renovering af B-haven, E-haven og F-haven Side 6 af 29

7 PROCES Projektet startede i maj 2007, hvor Teknisk Afdeling indgik aftale med Agenda 21 Nørrebro om at koordinere renovering af området mellem E-huset og F-huset. Projektet blev ret hurtigt udvidet til også at omfatte området mellem B og A, idet Demenscentret havde akut behov for et hegn i hver ende af B-husets have. Der blev etableret et flethegn i juni, som gerne skulle dækkes af planter, men da planter ikke bør plantes om sommeren, blev det aftalt at foretage en større renovering af B-haven i efteråret. Hen over sommeren tilegnede projektgruppen i Agenda 21 Nørrebro sig viden om terapi- og sansehaver. Vi tog på studieture til sansehaver i Danmark og Sverige, og hyrede en økologisk landskabsarkitekt med stor viden om terapi- og demenshaver, og vores biolog og naturvejleder satte sig ind tilgængelig litteratur om emnet. I august 2007 præsenterede vi projektet på et personalemøde i E-huset og et ledermøde i Demenscentret. Begge steder var der glæde og positive forventninger til projektet. På personalemødet i E-huset kom det frem, at E-huset gerne vil bygge havedør og etablere terrasse i det område, som vender over mod D-huset, da dette område i dag ikke anvendes af nogen. Såfremt dette kan gennemføres, vil E-huset gerne overlade det meste af arealet mod F- huset til F-huset. E-huset tog kontakt til D-huset, som var indforstået med, E-huset fremover kan anvende det, som herefter kaldes E-haven. Således blev projektet udvidet til også at omfatte E- haven, da E-huset kun vil afgive F-haven, såfremt deres ønsker i E-haven bliver opfyldt. Der blev nedsat 2 arbejdsgrupper. Den ene arbejdsgruppe bestod af personale fra B-huset og F- huset, hvor demenscentret bor, idet de to bygninger gerne ville ideudvikle i fællesskab. Den anden arbejdsgruppe bestod af beboere og personale fra E-huset. E-husets arbejdsgruppe tog sig foruden E-haven også af den del af F-haven, som fremover skal benyttes af E-huset. Vi har holdt 3 møder med hver arbejdsgruppe i løbet af september Første møde var en åben brainstorm, hvor deltagerne blev opfordret til at tænke kreativt og fantasifuldt. Agendacentret supplerede med ideer og faglig viden om sansehaver og demenshaver. Næste møde medbragte vi skitser, og reviderede nogle af ideerne fra første møde. Sidste møde fremviste vi opdaterede skitser og afhandlede flere detaljer. Resultatet er dette dokument. Herefter skal haverne detailbeskrives, hvorefter leverandørerne er klar til implementering i løbet af Renovering af B-haven, E-haven og F-haven Side 7 af 29

8 OM SANSEHAVER FOR MENNESKER MED DEMENS Alle mennesker har behov for natur i deres nærmiljø. Naturen virker afstressende, indbyder til fysisk aktivitet, og tilbyder rigt sammensatte sanseindtryk. Naturen er et levende, organisk miljø, der vækker følelser af omsorg, livsglæde og mening med tilværelsen. Demenssygdomme indebærer forskellige svigt på visse centrale kognitive funktioner, f.eks. forandringer eller tab af sprogfunktioner, ændret tids- og rumopfattelse eller tab af erindringer. For en del gælder også, at de har svækket fysik. Tilsammen stiller disse forhold nogle særlige krav til naturen og haven, når mennesker med demens skal have optimalt glæde og udbytte af den. Og da mange mennesker med demens har mistet evnen til sikker orientering, har de brug for, at havene ud over oplevelser, også yder dem en vis beskyttelse. En sansehave kan bidrage afgørende til, at mennesker med demens får mulighed for at opretholde et meningsfuldt og godt hverdagsliv. Haven giver et unikt udgangspunkt for såvel meningsfuld beskæftigelse som indre ro. Samtidig indbyder den til samvær mellem beboere, pårørende og medarbejdere, hvor fællesoplevelser er i centrum. Den velindrettede terapihave for mennesker med demens tilbyder bl.a.: Samtidig stimulering ad mange kanaler Alsidig stimulering kan til dels kompensere for nedsat opfattelse og bearbejdning af sanseindtryk. Den røde rose er lettere genkendelig, når man også mærker tornene og duften, som i tilgift måske fremkalder mindet om den første forelskelse eller mormors smukke rosenbed. Tilsvarende tydeliggøres dagens og årets gang igennem et utal af ledetråde den lyse forsommeraftens syrenduft og solsortesang er umiskendeligt forskellig fra efterårsdagens kulde, fugt og ruskende blæst, dens smukt farvede løv og trinde æbler. Tryghed og nænsom stimulering Rige sanseindtryk, men uden at overvælde eller forvirre. Haven er visuelt afskærmet fra omgivelserne (se nedenfor), så trafik m.m. udenfor ikke forvirrer og foruroliger. Stiernes forløb, belægning og niveauforskelle er tilpasset brugernes fysiske formåen, og kroge med sol og læ beskytter mod træk og kulde. Der er fristeder, hvor man kan være privat uden at skulle langt væk, såvel som plads til at søge fællesskab. Et genkendeligt miljø Næsten alle ældre er fortrolige med naturen og havedyrkning, og mange vil stadig kunne vande eller rive visne blade sammen eller blot nyde følelsen og duften af at nulre en klump jord i hånden. Et levende miljø, der giver og påkalder sig omsorg Haven giver omsorg i form af velgørende solvarme i en lun krog, behagelig fuglesang, blødt græs at gå eller ligge på, blomsternes duft og smukke farver, osv. Samtidig påkalder haven sig omsorg der er blomster at vande, visne blomster at nippe af roserne, fugle at fodre om vinteren, m.m. Kæledyr som marsvin eller fugle har særlig stor effekt, men kræver personalemæssige og materielle resurser. Renovering af B-haven, E-haven og F-haven Side 8 af 29

9 Eksempler på virkemidler i den gode terapihave for demente Tryghed Visuel og fysisk afskærmning med hække, skjulte hegn eller lignende (må ikke virke fængselsagtigt), evt. låger camoufleres og sikres om fornødent med avanceret betjening. Stier der adskiller sig tydeligt fra omgivelserne (fx i kraft af belægning, kantsten eller gelænder), fører tilbage til udgangspunktet og ikke forgrener sig i spids vinkel. Planter, der er giftige, tornede m.m. bruges med stor omtanke. (En meget stor del af de gængse haveplanter er giftige eller på anden vis potentielt problematiske, derfor er det næppe ønskeligt helt at undgå dem, i stedet bør fx en plante med fristende, giftige bær placeres utilgængeligt.) Tilgængelighed (fysisk såvel som mentalt) Stier, siddepladser m.m. der lever op til designstandarder for bevægelseshæmmede, bl.a. må den maksimale hældning som udgangspunkt ikke overstige 5% på hovedstierne og 10% på de supplerende, mindre stier. Højbede hvor de mindre bevægelige kan komme tæt på jord og blomster. Evt. særlige planteborde og bordbede, hvor kørestolsbrugere kan sidde med benene inde under, så de bekvemt kan arbejde med jord og planter frem for at sidde akavet sidelæns. Synlighed indefra og sammenhæng mellem funktioner inden- og udenfor havedørene, så haven bliver en naturlig forlængelse af huset, som brugerne opsøger af sig selv. Rige, afstemte sanseindtryk og aktivitetsmuligheder Smukke eller duftende blomster, urter, buske og træer. (Dog ikke kaotiske sansebombardementer!) Træer og buske med frugter og bær, der kan spises, er smukke eller gode for dyrelivet. Planter der tiltrækker dyreliv (sommerfuglebuske, stedsegrønne træer/buske der giver føde og skjul til småfugle året rundt, m.m.) Et varieret havedesign med niveauforskelle, vand, stenhøj, etc. Også stibelægning samt tekstur på evt. gelænder kan varieres i takt med at man bevæger sig rundt i haven. En lydkulisse med fx rislende vand, bambus der rasler blidt i vinden, kvidrende småfugle, osv. Som sidegevinst gør dette det lettere at føre private samtaler i selv små haver. Havedesign og beplantning, der er attraktive året rundt og hvad enten de opleves på nært hold, fra en terrasse eller helt inde fra huset. Stier med forskellig sværhedsgrad det overordnede stisystem skal være tilgængeligt for alle, men bør suppleres med mindre smutveje, der er smallere og mere udfordrende. Mulighed for at udføre simpelt havearbejde enten selvstændigt eller som organiseret ergoterapi vande, rive visne blade sammen, plukke blomster, frugt eller krydderurter, etc. Renovering af B-haven, E-haven og F-haven Side 9 af 29

10 Udvalgt litteratur om terapihaver American Society of Landscape Architects: Hjemmesiden Berentsen, Vigdis Drivdal, Grefsrød, Ellen-Elisabeth, Eek, Arnfinn et al. 2007: Sansehager for personer med demens: utforming og bruk. Aldring og helse, Norge. Cooper Marcus, Clare & Barnes, Marni (red.), 1999: Healing Gardens: Therapeutic Benefits and Design Recommendations (Wiley Series in Healthcare and Senior Living Design). Wiley Publ., USA. Grefsrød, Ellen-Elisabeth 2001: Hage for personer med demens, formgivningsveileder. Nasionalt Kompetansesenter for Aldringsdemens. Kan frit læses og downloades på Johnsen, Gerd 2006: Grøn omsorg. Omsorgsorganisationernes Samråd. Nebelong, Helle: Hjemmesiden Niepel, Andreas & Emmrich, Silke, 2005: Garten und Therapie: Wege zur Barrierefreiheit. Eugen Ulmer, Tyskland. Renovering af B-haven, E-haven og F-haven Side 10 af 29

11 HAVERNE I DAG De Gamles By De Gamles By De Gamles By er gennem årene blevet udvidet med nye plejehemsbygninger, kontorbygninger og bygninger til daginstitutioner for børn. I dag er der 6 plejehjem med i alt 600 beboere samt dagcentre, en kirke, 6 daginstitutioner, kontorbygninger til sundhedsforvaltningen, kolonihaver, og meget andet. Den grønne park omkring og mellem de mange bygninger er blevet renoveret i mindre dele gennem årene. I dag er hovedindtrykket at parken består af store plæner med gamle træer, samt bøgehække og firkantede bede. Midt i området er der en ret populær indhegning med får, og i den fjerneste ende med støj fra Tagensvej er der hjørner med frodige uplejede buskadser. Rundt om hele parken er der højt trådhegn. Der er ikke noget gennemgående æstetisk udtryk, ud over at hele området fremstår nedslidt og trist. Nogle steder er der terrasser, der er for små eller for kedelige til at blive brugt i synderligt omfang, men mange steder er der ikke engang en bænk. De grønne områder bruges ikke ret meget. De gamle beboere er ret plejekrævende, og kommer sjældent ud. På gode sommerdage er der gamle, som sidder sammen i grupper ved de bygninger, de bor i. Ved fårefolden er der ofte børnefamilier om eftermiddagen, på vej hjem fra børnehave. På plænen ved Møllegade er der gymnasieelever, når gymnasiet overfor holder frikvarter. Hele året er der hundeluftere og løse hunde i parken, hvilket mange brugere finder generende eller skræmmende. Projektet omfatter de udendørsarealer, som benyttes af B-, E-, og F-huset. De tre bygninger ligger ud til Alléen, som udgør hovedaksen i den ældste del af De Gamles By. Renovering af B-haven, E-haven og F-haven Side 11 af 29

12 Luftfoto fra De Gamles By. Projektet omfatter B-haven nederst til venstre, E- og F-haverne til højre, samt Alléen i midten B-haven B-huset benytter i dag det område, som ligger mellem B- huset og A-huset. Området bruges som have, mens adgang til bygningernes øverste etager sker fra det område, som ligger mellem B- og C-huset. B-haven består af en langstrakt plæne med firkantede bede med buske i midten og delvist langs bygningerne. Langs bygningerne er der en halv meter meget slidt asfalt. Der er ingen terrasser eller stier. Der står havemøbler på græsset. B-huset har to døre direkte til haven. Dørene fører ind til to køkkener, som tilhører bogruppen i stueetagen. Der er cm. niveauforskel mellem stueetagens gulv og haven. Fra dørene til haven er der metalramper, som beboerne føler sig utrygge ved at bevæge sig på, da de ikke er skridsikre og mangler et ordentligt gelænder. A-huset har ingen døre til haven, og bruger ikke haven. Derudover er der kældertrapper til bygningerne, som ikke bruges i dagligdagen. I juni 2007 blev der sat et flethegn op i hver ende af haven, for at forebygge, at beboerne bliver væk, når de er ude i haven. Renovering af B-haven, E-haven og F-haven Side 12 af 29

13 E-haven E-huset og F-huset deler i dag det udendørsareal, som ligger mellem E-huset og F-huset. I løbet af det første møde med E-huset blev det klart, at E-huset gerne vil tage det område i brug, som ligger mellem D- og E- huset, da dette ikke benyttes i dag. E-haven er en langstrakt plæne med to lange bøgehække parallelt med husmurene og med en række små træer langs hver hæk. Inderst langs facaderne er der en halv meter meget dårlig asfalt, samt kældertrapper til bygningerne, som ikke benyttes i dagligdagen. Der er ingen stier eller terrasser. Ved gavlen af E-huset mod alléen er der to bænke, som benyttes af E-husets beboere. Bænkene står i et slidt underlag af skæve fliser og hullet asfalt. F-haven Området mellem E-huset og F-huset domineres af to asfalterede brandveje langs bygningerne. I hver ende af brandvejene er der indgange til bygningerne, samt asfalt tværs over fra bygning til bygning. I midten er der en græsplæne omkranset af rosenbuske, samt 4 halvmåneformede terrasser, der er for små til at være reelt brugbare. Mod alléen er der et slidt uafgrænset terrasseområde, hvor E-huset har havemøbler, mens F-huset har havemøbler stående på plænen i midten (bl.a. en terapi-gyngesofa, som ikke kan bruges pga. forkert underlag). Modsat alléen er der et skur, der benyttes til skrald og vasketøj for E-huset og F-huset. På hver side af skuret er der cykelstativer, som benyttes af personalet. De to brandveje bruges nogle gange til smutvejskørsel for bilister med børn til den nærmeste daginstitution. Ifølge brandvedtægterne er der ikke behov for brandveje mellem E- og F-huset, da der er mindre end 10.8 meter til underkanten af de øverste vinduer. Brandvæsenet kan nå bygningerne med en håndstige, der placeres ca. 3 meter fra bygningen, gerne på græs. Alléen Alléen udgør hovedaksen i den ældste del af De Gamles By. I den ene ende er hovedporten til De Gamles By, i den anden ligger kirken. Alléen består af en dobbeltret- tet kørebane i midten med to tætte rækker birketræer på hver side. Birketræerne vokser i græs mellem birkerækkerne er der fortovsfliser. Inderst langs husmurene er der flere steder opstået en trampet sti, og nogle steder står der københavnerbænke op ad husmurene på skæve fliser og slidt asfalt. Alléens 4 rækker høje birketræer betyder, at store dele af E-haven og F-haven altid ligger i skygge. En plan over det oprindelige byggeri viser, at der oprindeligt kun var to rækker træer. Renovering af B-haven, E-haven og F-haven Side 13 af 29

14 DEMENSCENTRETS BEHOV OG ØNSKER Vi holdt 3 møder med arbejdsgruppen i Demenscentret. Møderne handlede både om B-haven og F-haven. Første møde holdt vi brainstorm og de efterfølgende møder snakkede vi skitser og løsningsmuligheder. I dette afsnit opsummeres de krav og ønsker til fremtidens haver, som der blev enighed om i løbet af møderne. Mellemresultater og forslag, der blev frafaldet, er kun undtagelsesvis beskrevet. Brugere B-haven og F-haven bruges af beboere og personale i B-huset og F-huset. I begge bygninger bor tre bogrupper, på hver sin etage. I hver bogruppe bor 12 beboere. Beboerne er fra 50 år og opefter, og lider af varierende demenssygdomme. En del er fysisk friske, mens op mod halvdelen bruger kørestol eller rollator. Nogle beboere har haft have i deres yngre dage, og er stadig dygtige til mange ting, ligesom visse er opdagelseslystne men ofte har svært ved at orientere sig. Overordnet vision Man har ret til at gå ud i sin egen have, når man har lyst, også selv om man har demensproblemer. Man skal kunne færdes trygt i haven uden at fare vild. Haven er afskærmet mod forstyrrende indtryk udefra men uden at den ligner et bur. Terrasser, overdækkede arealer og pavilloner gør det muligt at sidde og spise ude eller blot nyde freden og mærke årets gang i al slags vejr. Ligeledes er der både rum for ensomhed og for fællesskab. Haverne er attraktive året rundt med frodig natur og organiske former. Der er sanseindtryk, oplevelser og meningsfuld beskæftigelse beboerne - duftende blomster og urter, rislende vand, kvidrende fugle, summende insekter, sten der opsuger solvarme, planter med stive, blødhårede, ru eller let stikkende blade, etc., etc. Disse indtryk kan opleves på sansestier, der leder rundt i haven og hjem igen. Indretningen sikrer, at alle kan færdes på terrasser og hovedstier, mens mindre stier og smutveje tilbyder ekstra muligheder og udfordringer til dem, der ønsker og magter det. Det gør ikke noget, at man kan blive lidt våd eller snavset. Der er mulighed for i det små at dyrke køkkenhaver eller på anden vis udføre havearbejde. Adgang til B-haven Bogruppen i stueetagen har adgang til haven via to havedøre, der sidder i køkken/opholdsrum. De ønsker en bedre adgang til haven, end de to nuværende ramper, som ikke er lovlige og som mange beboere er utrygge ved. Bogrupperne i de øverste etager skal i dag enten igennem stueetagens køkkener, når de skal ud i haven, eller ud af en af dørene på den anden side af huset. Begge dele er uhensigtsmæssigt og begrænser anvendelsen af haven. Den ideelle løsning vil være at ombygge den eksisterende elevator i opgangen nærmest alléen, så den får udgang direkte til haven. Haven skal derfor være forberedt til en kommende elevatordør. Da en elevatorombygning er uden for dette projekts råderum, ønsker B-huset en lukket sti rundt om gavlenmod alléen, så beboere bliver ledt fra den nærmeste opgang om til haven. Ved opgangen skal der i så fald etableres en skjult Renovering af B-haven, E-haven og F-haven Side 14 af 29

15 låge, da ambulancefolk fortsat vil have behov for adgang til elevatoren. Indefra skal åbningsmekanismen være skjult og kræve særlig viden for at udløse. Der er ikke behov for udgange fra haven til de omliggende veje. Dog skal der være en skjult låge, der ikke uden videre kan åbnes indefra, til græsslåmaskinen samt en evt. brandstige. Adgang til F-haven Fra F-haven er der i dag to indgange til E-huset og to indgange til F-huset. De to bygninger har ikke andre indgange. F-huset vil fremover gerne benytte døren nærmest alléen som hovedindgang, hvor taxaer let skal kunne køre op foran døren. Den anden dør vil man fremover gerne bruge som havedør. E-huset vil også bruge deres dør nærmest alléen som hovedindgang med let adgang for taxaer. Den anden dør skal have køreadgang for vareindlevering, men indkørslen må gerne være snæver, så man skal bakke ud. E-huset kan godt undvære en udvendig forbindelse mellem deres to døre på siden over mod F-huset, såfremt der etableres stiforbindelse i E-haven. Der skal være cykelstativer i nærheden af dørene og placeret synligt fra vinduerne. Opholdsarealer I hver demenshave er der behov for en terrasse til personer samt en mindre til personer, så to bogrupper være ude samtidig. Derudover skal der være mere private bænke eller stole i haverne. I B-haven skal den store terrasse ligge ud for den havedøren nærmest alléen, mens den lille skal ligge ude i plænen i havens modsatte ende. I F-haven er placeringerne i forhold til alléen omvendt. De store terrasser skal omfatte en overdækket veranda med læ ud for havedøren. Det er vigtigt, at verandaerne matcher husets arkitektur. Der skal være plads til grill på den store terrasse i begge haver. Evt. Udekøkken med kedelkrog. I begge haver skal der være en lukket pavillon med vinduer hele vejen rundt, hvor man kan drikke kaffe og nyde årstidernes skiften. De eksisterende havemøbler er af høj kvalitet, men meget tunge at flytte rundt på også for personalet. Der ønskes derfor lette stole til terrasserne, mens de nuværende kan bruges som stationære stole langs stier. B-haven vil gerne have en terapeutisk gyngesofa som den, der står i F-haven. Begge steder skal sofaerne placeres på et velegnet underlag, der ikke er græs. Sansestier I hver have skal der være en sansesti med oplevelser, som fører hjem igen. Fra stierne skal der være smutveje til terrasserne m.m. Hovedstier skal give god passage for kørestole. Smutveje kan være smallere, og med mere ujævn belægning. Det kan overvejes at forsyne hovedstierne med gelænder, hvor dette er muligt, dels for at højne brugbarheden og sikkerheden, dels som orienteringshjælp, hvor fx knopper eller skift i tekstur henviser til landemærker i haven. Der skal være udfordringer, hvor man fx skal gå op- og ned ad små høje og stentrapper eller på skiften- de underlag. Renovering af B-haven, E-haven og F-haven Side 15 af 29

16 Muligheder for havedyrkning Der skal være køkkenhaver i begge haver, som beboere og personale er ansvarlige for at holde. Der skal både være bede i jorden og højbede samt mindst et bordbed til kørestolsbrugere. Der skal være haveredskaber i et tilgængeligt redskabsskur i begge haver. Sandkasser I begge haver skal der være en sandkasse i god arbejdshøjde. Sandkasserne skal have låg eller net for at forhindre kattegødning. Vandkunst og vand I begge haver ønskes vand, som man kan se på, lytte til, røre ved og vande med. Der må gerne være en vandkunst, en bæk med bro over, et fuglebad, og en vandhane i begge haver. Hegn Haverne skal afgrænses så beboerne ikke farer vild, og således at synsindtryk udefra ikke forvirrer dem. Hegn må ikke ligne et bur, dvs. at trådhegn kun anvendes, hvis det er skjult af tæt beplantning. Høje tætte planter, stensætninger osv foretrækkes. Belysning Der skal være belysning i haverne ved terrasser og stier. En mindre del af belysningen skal være tændt hele natten, mens den øvrige belysning skal tændes, når nogen går ud i haven. Herved kan personalet se, når en beboer er gået udenfor. Sensorstyrede lamper skal kunne ses indefra, men alligevel være så dæmpede, at de ikke forstyrrer i lejlighederne. Dyr Der ønskes fuglekrat, fuglekasser, foderbræt og lignende, der kan tiltrække vilde fugle, herunder også meget gerne noget, der kan opleves fra de øvre etager i bygningerne. Der er tidligere udarbejdet skitser til at anlægge voliere, hønsegård og kaningårde i Demenscentrets haver. Personalet i især B-huset er dog ret betænkelige ved at påtage sig pasningen af dyr, hvorfor disse overvejelser er blevet stillet i bero. I stedet skal havedesign, beplantning og inventar vælges med tiltrækning af vilde fugle, sommerfugle, osv. for øje. Planter Der skal være græsplæner at gå rundt på, og planter til sanserne. Der skal være oplevelser året rundt planter med forskellig blomstringstid, stedsegrønne (også gode for småkryb og småfugle), frugter og bær der kan smages, er smukke eller giver føde til vinterens fugle, etc. Vindruer og blomstrende slyngplanter op ad skure og pavilloner og verandaer. Krydderurter at dufte til, og bær og frugter at smage på. Træer, som tiltrækker fugle og er pæne fra husenes høje etager, men ikke skygger for terrasserne. Plantesorter, beboerne genkender fra deres barndom og også ukrudt, som ligeledes er genkendelig natur, der igangsætter minder. De lyserøde roser i F-haven genbruges i det omfang de egner sig dertil og kan indpasses i det nye havedesign. Flagstang Der ønskes flagstang i begge haver til at markere genkendelige traditioner fra gamle dage. Renovering af B-haven, E-haven og F-haven Side 16 af 29

17 E-HUSETS BEHOV OG ØNSKER Vi holdt 3 møder med arbejdsgruppen i E-huset. Arbejdsgruppen bestod af repræsentanter for personale og beboere. Møderne handlede om den kommende E-have samt det område af F- haven, som fortsat skal benyttes af E-huset. Første møde holdt vi brainstorm, mens de efterfølgende møder tjente til at drøfte skitser og løsningsmuligheder. I dette afsnit opsummeres de krav og ønsker til fremtidens haver, som der blev enighed om i løbet af møderne. Mellemresultater og forslag, der blev frafaldet, er kun undtagelsesvis beskrevet. Brugere E-huset har 39 beboere plus personale. E-husets beboere er borgere med aktivt alkoholforbrug og plejebehov, f.eks. tidligere hjemløse, der er for gamle til livet som landevejsriddere sidder i kørestol, og nogle anvender rollator. Generelt er beboerne ret åndsfriske, i hvert fald først på dagen. E-husets beboere er de beboere i De Gamles By, som er mest ude. I E-huset er det tilladt at drikke, og hver dag en fest. Beboerne går til købmanden om morgenen, og derefter sidder mange uden for og hygger sig, når vejret er til det. Mange er ret sociale, og slår sig ned ved hoveddøren med udsigt til alléen. Om sommeren spises der ofte frokost udenfor. Overordnet Vision E-husets højeste ønske er at få en terrasse med overdækning i den nye E-have uden for opholdsrummet værestedet. E-huset har igangsat etablering af en havedør, og har stort behov for en terrasse udenfor. Det næsthøjeste ønske er at få et bålhus, hvor man kan sidde lunt om vinteren. Bålhuset må gerne ligge i den kommende indkørsel mod F. E-haven skal være en åben frodig have med græs, natur, og rislende vand. Havens udtryk skal være relativt naturnært med organiske former og noget til alle sanser. Haven skal invitere til hygge, samvær og aktiviteter. Nogle beboere vil gerne dyrke grøntsager og lave suppe. Der skal være plads til fester og grillmad, men også fredeligere hjørner, hvor man kan sidde mere for sig selv. Der skal være mulighed for at spille fodbold og bordtennis. E-huset vil fortsat gerne have opholdsområde ved deres hoveddør, som vender mod F-haven, foruden den nye E- have. E-huset vil gerne have sammenhæng rundt om gavlen mellem hoveddøren og E-haven. Dette ønske skal dog afstemmes med det overordnede hensyn til alléens arkitektoniske udtryk. Adgangsforhold og stier E-husets hovedindgang er døren nærmest alléen ud mod F-haven. E-huset vil fortsat gerne have et terrasseområde på denne side omkring hovedindgangen. E-haven skal have en gennemgående sti med udgang i begge ender, så der er let adgang til de to nærmeste købmænd. Haven skal ikke lukkes af med låger osv. men skal dog gerne markeres som et lidt privat område f.eks. med portaler over stier ind i haven. Renovering af B-haven, E-haven og F-haven Side 17 af 29

18 Terrasser og opholdsområder Der ønskes opholdsmuligheder omkring den nuværende hovedindgang med udsigt til alléen. Der skal være bænke i solen og et bålhus til de kølige årstider. Rundt om gavlen ved Alléen ønskes en sti eller lignende forbindelse, der binder hovedindgangen sammen med den kommende E-have. I E-haven ønskes en stor terrasse udenfor værestedet, med plads til 60 mennesker til spisning. E- huset finansierer en dør i et af de midterste vinduesfag. Der ønskes veranda med læ foran den kommende dør. Verandaen må gerne have værtshusstemning. Plads til grill og/eller bål, samt udendørs bordtennisbord. Mod alléen ønskes en let hævet terrasse med rampe, hvor kørestolsbrugere kan nyde udsigten over Alléen fra et lidt højere stade. Enkelte mindre og private hjørner med læ og sol og askebæger. Opholdsområder skal ikke være for tæt på D-bygningens vinduer. Statue E-husets beboere vil gerne have en statue af en nøgen dame. Beboerne er forholdsvis mænd, som gerne vil have noget kvindeligt at kigge på og røre ved. Personalet, der fortrinsvis er kvinder, synes det er en rigtig god ide, at haven får en statue med kvindelige former, som det er tilladt at røre ved. Skure E-huset bruger i dag skuret i F-haven til skrald og vasketøj. E-huset har brug for at kunne køre vogne fra den sydlige dør til skuret, hvilket ikke vil være muligt, når Demenscentret får en lukket have i F-haven. E-huset foreslår derfor, at der bygges et nyt skur ved de kommende hovedindgange. Derudover ønsker E-huset et mindre skur i E-haven til opbevaring af egne haveredskaber. Køkkenhave E-huset vil gerne tage ansvar for en mindre køkkenhave, hvor beboerne kan dyrke grøntsager og krydderurter. Gerne delvist i højbede og med bordbed. Beplantning Gerne træer, som tiltrækker fugle og er pæne fra husenes høje etager, men ikke skygger for terrasser osv. Birketræerne i Alléen skygger for de dele af haverne, der vender ud mod Alléen, hvor E-husets beboere holder mest af at opholde sig. E- huset vil gerne have træerne tyndet ud, så der kommer mere sol. Trærækkerne i E-haven er for ensformige og giver meget skygge. Gerne masser af blomster, og noget der blomstrer på skiftende årstider. Tulipaner, syrener, sommerfuglebusk osv. Gerne dufte og farver til sanserne. Humle, vindruer, efeu og andre slyngplanter opad bålhus, veranda, skur og portaler. Mod alléen ønskes både læ og sol og udsyn. Sol og udsyn er vigtigst. Modsat alléen må der gerne lukkes lidt af med læ osv., da vinden tit er kraftig. Det er vigtigt, at indkørslen og opholdsområdet i F-haven også får et grønt udtryk, med græs og bede omkring bålhuset og planter mod Demenscentrets have. Renovering af B-haven, E-haven og F-haven Side 18 af 29

19 Lys I bålhuset og ved terrassen skal der være lys, som tændes inde fra E-huset. Aktiviteter Fodbold på græs. Lille bane med små mål indrettet så bolden ikke knuser ruder eller bliver væk. Udendørs bordtennisbord ud for værestedets billardbord. Vand E-huset vil gerne have mest muligt vand i haven. Vi blev enige om en vandkunst, bestående af en stor natursten, der løber vand over, samt en bæk, evt. med fuglebad. Guldfiskedam blev frafaldet, da den er svær at holde. Møbler Der er brug for flere havemøbler, da de nuværende i F-haven ikke kan dække behovet i den kommende E-have. De skal være stabile og lettilgængelige for folk i kørestol. Beboerne vil også gerne have en gyngesofa i solen. Dyr Generelt er E-husets beboere meget glade for dyr. Vi talte en del om fordele og ulemper ved forskellige former for kæledyr. Det er blevet fremført, at eventuelle dyr skal kunne være ude hele året og i øvrigt være overkommelige at passe. Marsvin lever op til det sidste, men vil dog have behov for at komme indenfor i den koldeste og vådeste tid. Dette spørgsmål er således fortsat åbent. Derudover vil E-huset gerne have træer og krat, der tiltrækker fugle, sommerfugle, osv. samt stæremast, foderbræt osv. Renovering af B-haven, E-haven og F-haven Side 19 af 29

20 FREMTIDENS HAVEDESIGN Haverne i de kommende afsnit er designet i tæt samarbejde med arbejdsgrupperne. Begge arbejdsgrupper havde mange ønsker og visioner om de kommende haver, og de tilgængelige arealer er ret små. Den store udfordring er derfor at disponere haverne optimalt, så der bliver plads til mange oplevelser og aktiviteter på lidt plads. Begge arbejdsgrupper ønsker frodige haver med blomster, frugter, naturmaterialer og organiske former. Og begge grupper er enige om, at æstetiske valg skal tage hensyn til beboernes alder, med høj grad af genkendelighed fra gamle dage. Disse ønsker kombineret med den klassiske arkitektur i de gamle bygninger har ført os frem til en let romantisk, naturnær stil som gennemgående æstetiske udtryk. Linjerne defineres af slyngede stier, som snor sig gennem bakkede græsflader, der brydes af terrasser, buske og træer. De organiske linjer findes i forvejen i De Gamles By omkring børnehaven Kastaniehuset. I E- og F- haven er der anvendt en strammere klassisk linieføring, i den ende, som vender mod Alléen, hvor en U-formet indkørsel i F-haven og en U-formet terrasse i E-haven skaber symmetri mellem de gamle bygninger. Stierne slynger sig forskelligt i de enkelte haver alt efter de rumlige forhold og beboernes behov. Stier og terrasser er belagt med grå, gule eller røde herregårdssten, således at de fremstår genkendeligt i alle haver. Enkelte sekundære stier er belagt med andre materialer, for at skabe variation og sensorisk stimulering. I alle haverne fører stien ad en lille bro over en lille bæk, som får vand fra et solcelledrevet vandfald, hvor der løber regnvand ned over en stor sten. I alle haverne ønskes der veranda omkring den primære havedør, samt redskabsskur og pavillon eller bålhus, hvor man komme tæt på naturen om vinteren. Disse nye konstruktioner bygges i træ med grønt tag i klassisk robust design, der matcher de gamle bygninger. Med tiden bliver bygningerne delvist dækket af slyngplanter. Renovering af B-haven, E-haven og F-haven Side 20 af 29

21 FORSLAG TIL RENOVERING AF B-HAVEN B-haven i fremtiden Når man kommer ud af den sydlige hoveddør ledes man til højre, hvor en løvgang fører rundt om gavlen. Til venstre for hoveddøren er der en hemmelig låge, som kun kendes af personalet. Til højre er der en løvgang, der fører rundt om gavlen, om i haven. Løvgangen er bygget at pileflet til lidt over øjenhøjde, og beklædt med blomstrende slyngplanter. Om aftenen er løvgangen oplyst af dæmpede lamper. Løvgangen bliver til en sti, der fører ud i en have. Stien er en sansesti, der fører hele vejen rundt i haven, forbi forskellige oplevelser, og hjem igen. Det overordnede indtryk er en plæne med små bakker, der brydes af stier, terrasser, sten og varieret beplantning. Der er tætte beplantninger og små tilgroede bygninger, som gør at udsigten hele tiden ændrer sig, så man opmuntres til at gå på opdagelse, for at se, hvor stierne fører hen. Hovedstien fører forbi havens største terrasse, hvor der er indgang til stueetagens ene køkken. Terrassen er hævet en smule i forhold til havens niveau. Der er bænke, grill og borde og stole. Rundt om terrassen er der bede og højbede med blomster og urter, man kan røre ved og dufte til. Renovering af B-haven, E-haven og F-haven Side 21 af 29

22 Foran vinduerne mod køkkenet er der bygget en overdækket veranda, hvor der er plads til bænke og bord. Verandaens gulv flugter gulvet inden døre, og er forsynet med gelænder i forkanten, samt trappe og rampe, der fører ned til terrassen. For enderne er verandaen lukket med træ og glas, der giver læ og beskyttelse, samtidigt med udsyn. I løbet af nogle år vil verandaens hjørner være dækket af slyngplanter med blomster og druer. Hovedstien, der er belagt med herregårdssten, fører forbi planter og blomster med farver og dufte. Der er fuglekrat, frugter og bær, og stauder fra dengang beboerne var unge. Langs stien er der bænke og stole i små kroge, hvor man kan puste ud, nyde solen, røre ved planterne og kigge på sommerfugle. For de eventyrlystne er der små sidestier med anderledes belægninger. Den første sidesti er en stribe trædesten, der fører over plænen hen mod en stor sten med plaskende vand. Den næste afstikker fører forbi en lille lukket pavillon med glas hele vejen rundt, hvor man spise frokost næsten udendørs hele året. Herfra kan man opleve årstidernes skiften og føre samtaler om de minder, som vejret og naturen fremkalder. På plænen er der en stæremast bevokset med humle, med fuglekasser i første sals højde. Og der er en flagstang til fejring af mærkedage. I havens fjerneste ende tangerer stien en åben terrasse, hvor der er borde og stole, samt en terapigynge. Fra terrassen fører en sti med gelænder og svag stigning op til en dør, der fører ind til et af stueetagens køkkener. Bag terrassen er der en lille stenhøj med frodig natur. Her kan man gå på fjeldvandring ad en lille sti med trin og gelænder, der fører op ad højen og ned igen. Stien snor sig videre forbi en bænk ved en solvarm væg på et redskabsskur, der er delvist skjult af buske. Efter skuret er der urtehaver, hvor beboerne dyrker grøntsager og krydderurter i bede og højbede. Et af højbedene er bygget som et bordbed, dvs. et bord med muldjord i, hvor kørestolsbrugere i god arbejdsstilling kan så radiser og plukke krydderurter. I husmuren bag urtehaven er der en vandhane. Der er også et højbed, som er en sandkasse, hvor man kan arbejde med sand. Stien er næsten tilbage ved den store terrasse, da man mødes af lyden af rislende vand. Vandet løber ned over en kæmpestor sten ved siden af terrassen og ned i en bæk med sten og vandplanter. Stien krydser bækken over en lille bro. Er man heldig, kan man møde en frø. Vandet drives af en solcelle, som henter vand fra en regnvandstank under plænen og leder det til nedsivning i grundvandet gennem faskine. Om aftenen er terrasser og stier svagt oplyst af lave lamper. På dørene er der sensorer, således at lyset bliver stærkere, når nogen går ud i haven. Dette varskoer samtidig personalet, så de kan følge med i om beboeren i haven er passende påklædt og har det godt. Renovering af B-haven, E-haven og F-haven Side 22 af 29

23 FORSLAG TIL RENOVERING AF E-HAVEN E-haven i fremtiden Det er aldrig kedeligt at gå forbi E-huset, for der er altid glade beboere uden for, som hilser og har tid til en sludder. E-haven starter i F-haven, hvor E-husets hovedindgang er. Ved indkørslen er der en lille have med et bålhus, som hvor man på de kolde årstider kan sidde lunt ved ilden og ryge, mens man filosoferer over livet. En del af E-husets beboere har tilbragt mange år på landevejen, og sætter stor pris på bål. E-haven bevæger sig rundt om gavlen i Alléen, hvor der står to bænke op ad gavlen. Bænkene står på en stribe nye herregårdsfliser, som fører rundt om huset, og binder hoveddøren sammen med haven. Her sidder nogle af E-husets beboere og siger god morgen til forbipasserende. For enden af E-haven er der en terrasse, som er hævet 30 cm. over fortovet, så siddende beboere, især kørestolsbrugere, kan komme op i øjenhøjde og have overblik over livet i Alléen. Terassen har gelænder mod alléen, samt rampe og trappe. Renovering af B-haven, E-haven og F-haven Side 23 af 29

VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE

VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE FORORD 002 INDHOLDSFORTEGNELSE 004 005 Læsevejledning Den politiske baggrund 009 010 011 1.0 VISION OG VÆRDIER vision - fremtidens plejebolig

Læs mere

INDHOLD. Udgivet som pdf-fil til download april 2010 af Bolius Boligejernes videncenter Lautrupvang 2, 1 2750 Ballerup Tlf.: 70 23 63 13 www.bolius.

INDHOLD. Udgivet som pdf-fil til download april 2010 af Bolius Boligejernes videncenter Lautrupvang 2, 1 2750 Ballerup Tlf.: 70 23 63 13 www.bolius. INDHOLD 03 Planlægning af haven 07 Ny græsplæne 11 Større projekter i haven 15 Mindre projekter i haven 19 Hvad er en god terrasse 23 Terrasser af sten 28 Terrasser af træ 34 Udekøkkener 37 Sådan anlægger

Læs mere

Det er in at være ude

Det er in at være ude Det er in at være ude i Statsfængslet i Ringe Udeanlægget efter Udeanlægget før Evaluering af nyt udeanlæg i Statsfængslet i Ringe Benny Schytte 2010 DER ER 'IN' AT VÆRE UDE i Statsfængslet i Ringe. Evaluering

Læs mere

NR. 3 SEPTEMBER 2006. TEMANUMMER: Tilgængelige legepladser

NR. 3 SEPTEMBER 2006. TEMANUMMER: Tilgængelige legepladser NR. 3 SEPTEMBER 2006 TEMANUMMER: Tilgængelige legepladser LEGEPLADSEN ISSN 0907-9424 Udgives af Dansk Legeplads Selskab Nr. 3 september 2006 Tidsskriftet udkommer 4 gange årligt. Tidsskriftet sendes til

Læs mere

FAKTIS s Terapihave. Tekst og fotos af Marie Leer Jørgensen Haver & Sundhed

FAKTIS s Terapihave. Tekst og fotos af Marie Leer Jørgensen Haver & Sundhed FAKTIS s Terapihave Tekst og fotos af Marie Leer Jørgensen Haver & Sundhed Indholdsfortegnelse Kontekst - Beliggenhed, areal- og jordbeskrivelse - Terapihavens brugere og deres behov - Terapihavens formål

Læs mere

Sådan kan du indrette dementes boliger

Sådan kan du indrette dementes boliger Publikationen er udgivet af: Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 www.servicestyrelsen.dk aeldre@servicestyrelsen.dk Udgivelsesår: 2008 1. oplag: 2.500 stk. Layout: KreativGrafisk

Læs mere

Idekatalog for Gadehavegård. en case for forbedring af miljø og klima i alment boligbyggeri

Idekatalog for Gadehavegård. en case for forbedring af miljø og klima i alment boligbyggeri en case for forbedring af miljø og klima i alment boligbyggeri November 2013 en case for forbedring af miljø og klima i alment boligbyggeri November 2013 Udarbejdelsen af idekataloget er iværksat af Domea

Læs mere

Program for Det Gode Hospice i Danmark

Program for Det Gode Hospice i Danmark Program for Det Gode Hospice i Danmark En skitse til hospice som en del af den palliative indsats 2009 udgave 1 : forord forord Styregruppen bag Program for Det Gode Hospice i Danmark består af: Anne Nissen

Læs mere

Hvert af lokaludvalgene Bispebjerg, Christianshavn, Indre By, Nørrebro og Vanløse har henvendte sig med vedlagte ønsker til budget 2013.

Hvert af lokaludvalgene Bispebjerg, Christianshavn, Indre By, Nørrebro og Vanløse har henvendte sig med vedlagte ønsker til budget 2013. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til ØU Ønsker til budget 2013 fra lokaludvalgene Bispebjerg, Christianshavn, Indre By, Nørrebro og Vanløse Hvert af lokaludvalgene

Læs mere

Vision 2012. Natur, miljø og sundhed på Nørrebro. en vision om en grøn oase i den tættest bebyggede bydel i København

Vision 2012. Natur, miljø og sundhed på Nørrebro. en vision om en grøn oase i den tættest bebyggede bydel i København Vision 2012 Natur, miljø og sundhed på Nørrebro en vision om en grøn oase i den tættest bebyggede bydel i København Indholdsfortegnelse Side Baggrunden for projekt ByOasen 3 ByOasen i dag ByOasens værdigrundlag

Læs mere

MODELPROGRAM. for botilbud. til ældre med autisme

MODELPROGRAM. for botilbud. til ældre med autisme MODELPROGRAM for botilbud til ældre med autisme forord til deres botilbud pga. deres aldring. Der har ligeledes været en stor gruppe af mennesker i Danmark og har derfor i samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper

Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper FORSØG MED BOLIGER TIL SÆRLIGT UDSATTE BEFOLKNINGSGRUPPER Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT BY OG BYG

Læs mere

BLÅGÅRD SKOLE Udvikling af Hans Tavsens Gade sikker skolevej og mulighed for nye udearealer //Opsamling - By X 2012

BLÅGÅRD SKOLE Udvikling af Hans Tavsens Gade sikker skolevej og mulighed for nye udearealer //Opsamling - By X 2012 BLÅGÅRD SKOLE Udvikling af Hans Tavsens Gade sikker skolevej og mulighed for nye udearealer //Opsamling - By X 2012 1 2 Blågård Skole - Sikker skolevej og mulighed for nye udearealer Ideer og anbefalinger

Læs mere

At fremtidssikre almene boliger fra 50 erne. idékatalog på baggrund af 20 demonstrationsprojekter. Landsbyggefonden

At fremtidssikre almene boliger fra 50 erne. idékatalog på baggrund af 20 demonstrationsprojekter. Landsbyggefonden At fremtidssikre almene boliger fra 50 erne idékatalog på baggrund af 20 demonstrationsprojekter Landsbyggefonden I dette katalog præsenteres en række idéer fra 20 demonstrationsprojekter, som er et initiativ

Læs mere

Gør legepladsen grønnere

Gør legepladsen grønnere Gør legepladsen grønnere for små midler Vi vil gerne gøre legepladsen grønnere, uden at skulle give en bondegård for det. Denne frustration har vi tit mødt i daginstitutioner og boligområder. Mange ønsker

Læs mere

Byens friluftsliv. Idékatalog Friluftsliv i byens grønne område

Byens friluftsliv. Idékatalog Friluftsliv i byens grønne område Byens friluftsliv Idékatalog Friluftsliv i byens grønne område 3 Idékatalog Friluftsliv i byens grønne områder Forfatter: Vibeke Dalum, udviklingskonsulent Serie: Byens friluftsliv Foto: Styregruppen Friluftsrådets

Læs mere

ODSHERREDS GODE OMVEJ

ODSHERREDS GODE OMVEJ Projekt En god omvej - oktober 2010 ODSHERREDS GODE OMVEJ Et bevægelseseksperimentarium i Sundhedscentrets park INDHOLDSFORTEGNELSE 02 04 05 06 07 15 16 17 18 19 - Vision, proces og udfordringer - Det

Læs mere

Indledning... 2 Lederens beretning... 3 Forældrebestyrelsens principper.3

Indledning... 2 Lederens beretning... 3 Forældrebestyrelsens principper.3 Indhold Indledning... 2 Lederens beretning... 3 Forældrebestyrelsens principper.3 Forældrebestyrelsens årsberetning 5 Mission og vision... 6 Organisering af det pædagogiske arbejde... 7 Refleksion og metodisk

Læs mere

Evaluering af de indre byfælleder: Prismen og Korsgadehallen

Evaluering af de indre byfælleder: Prismen og Korsgadehallen Lokale- og Anlægsfonden Evaluering af de indre byfælleder: Prismen og Korsgadehallen Foto: Michael Reisch Foto: Thomas Petri Det er en god hal, fordi flere kan lave noget samtidig. Den er meget grøn. Der

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET FRI INSPIRATIONSKATALOG

FRIVILLIGHED I DET FRI INSPIRATIONSKATALOG FRIVILLIGHED I DET FRI INSPIRATIONSKATALOG INDHOLD Vil du være med til at sætte præg på København? 3 Frivillighed i fokus 4 Koncepter for frivillighed 6 Idéer og forslag fra konferencen om frivillighed

Læs mere

Helle Nørgaard og Sølvi Børresen. Byrum for alle... Udfordringer, konflikter og indsatser. Foto: Sisse Jarner/chiliarkiv.dk

Helle Nørgaard og Sølvi Børresen. Byrum for alle... Udfordringer, konflikter og indsatser. Foto: Sisse Jarner/chiliarkiv.dk Helle Nørgaard og Sølvi Børresen Byrum for alle... Udfordringer, konflikter og indsatser Foto: Sisse Jarner/chiliarkiv.dk Byrum for alle... Udfordringer, konflikter og indsatser af Helle Nørgaard og Sølvi

Læs mere

Udviklingsplan for gården

Udviklingsplan for gården Udviklingsplan for gården Sølvtorvet, Webersgade, Sølvgade og Øster Søgade September 2011 Gårdlauget Sølvtorvet Webersgade - Sølvgade - Øster Søgade www.1307.dk soelvtorvet@1307.dk Fælles gård - Webersgade

Læs mere

Modelprogram for terapihaver til fremtidens Kræftrådgivninger

Modelprogram for terapihaver til fremtidens Kræftrådgivninger Modelprogram for terapihaver til fremtidens Kræftrådgivninger Udarbejdet foråret 2010 af Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet for Kræftens Bekæmpelse i samarbejde med Realdania Indholdsfortegnelse

Læs mere

MARTS 2010. Modelprogram for plejeboliger

MARTS 2010. Modelprogram for plejeboliger MARTS 2010 Modelprogram for plejeboliger Titel Modelprogram for plejeboliger Udgiver Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania Ansvarlig institution Erhvervs- og Byggestyrelsen Forfatter Modelprogrammet

Læs mere

TRYGT OG SKØNT BOLIGOMRÅDE

TRYGT OG SKØNT BOLIGOMRÅDE TRYGT OG SKØNT BOLIGOMRÅDE - En designguide til social bæredygtighed Forandringer i det fysiske miljø kan øge tryghed, øge det sociale samvær, øge ejerskab, øge glæden ved at bo og gøre et boligområde

Læs mere

LABYRINTEN. Et sted, hvor man glemmer, hvor man er, så man kan være barn i stedet for at være syg

LABYRINTEN. Et sted, hvor man glemmer, hvor man er, så man kan være barn i stedet for at være syg LABYRINTEN Et sted, hvor man glemmer, hvor man er, så man kan være barn i stedet for at være syg Forfattere: Karen Feder, leder af Leg & Design, Designskolen Kolding Anne Corlin, cand. arch, maa Redaktion:

Læs mere

Publikationen tager udgangspunkt i en forsøgsproces i boligområdet Kærene i Rødovre.

Publikationen tager udgangspunkt i en forsøgsproces i boligområdet Kærene i Rødovre. Publikationen tager udgangspunkt i en forsøgsproces i boligområdet Kærene i Rødovre. KOLOFON 1. udgivelse, 2012 Nabo-Hood - et forsøgsprojekt om tryghedsvandringer Forfatter Tine Sønderby Assistenter Minja

Læs mere

STEMMER FRA KOKKEDAL. Interview med beboere, foreningsrepræsentanter og arbejdende i Kokkedal

STEMMER FRA KOKKEDAL. Interview med beboere, foreningsrepræsentanter og arbejdende i Kokkedal STEMMER FRA KOKKEDAL Interview med beboere, foreningsrepræsentanter og arbejdende i Kokkedal Indhold s. 2 Indledning s. 2 Metode s. 3 Hovedkonklusioner s. 4 Interview Indledning Dette bilag sammenfatter

Læs mere

RAVNKILDEVEJ. Min bolig i vores kvarter

RAVNKILDEVEJ. Min bolig i vores kvarter RAVNKILDEVEJ Min bolig i vores kvarter 870 870 1 2 870 INDHOLD VISION S. 5 HELHEDSPLAN S. 8 UDERUM OG LANDSKAB S. 10 INFRASTRUKTUR OG PARKERING S. 14 LUNDEN VED ETAGEHUSENE S. 16 FÆLLESRUM VED GÅRDHAVEHUSE

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere