Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer"

Transkript

1 Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. oktober 2013 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 345 af 27. marts 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil. Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag 5. Der er pr. oktober 2013 sket følgende ændringer: Nye valgfrie specialefag Optimering af forsynings- og værdikæder Til afsnit 1 Uddannelsens formål og opdeling Handelsuddannelsen med specialer omfatter tre specialeretninger, der er opbygget i en fleksibel struktur. De tre specialer søger bredt at imødekomme virksomhedernes behov for fleksible, specialiserede medarbejdere såvel som generalister. Handelsuddannelse med specialer er en trindelt uddannelse, idet Kundekontaktcenter er trin i specialet Handelsassistent salg. Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser har ligeledes et trin i Kontoruddannelsens speciale Administration svarende til Kundekontaktcenter. Den fælles jobprofil i to selvstændige uddannelser betyder, at elever, der vil uddannes inden for kundekontaktcenter, bør vejledes om de forskellige betingelser for efterfølgende at fortsætte i enten kontoruddannelsens speciale Administration eller handelsuddannelsens speciale Handelsassistent salg. Til afsnit 2 Uddannelsens varighed og struktur m.v. Ad 2.3 Skoleperiodernes placering, længde og indhold Skolen fastlægger antallet af skoleperioder og specialefagenes fordeling på skoleperioderne. Det faglige udvalg anbefaler, at skolen tilrettelægger undervisningen under hensyn til virksomhedernes og elevernes behov. Skoleperioderne placeres tidsmæssigt og indholdsmæssigt, så de gennem en vekselvirkning med oplæringen i virksomheden bidrager til den løbende udvikling af elevens kompetencer. Dette betyder også, at specialefagsundervisningen så vidt muligt placeres hen over hele uddannelsesforløbet og i en sådan frekvens, at eleven har tid til at afprøve al teorien i praksis, inden arbejdet med fagprøveprojektet påbegyndes i det sidste halve år af uddannelsen. Skolen skal i tilrettelæggelsen give mulighed for, at valgfri specialefag og erhvervsrettet påbygning kan indgå i en vekselvirkning med de øvrige forløb, hvor emnet og indholdet i det valgfrie fag tilsiger dette. Det kan f.eks. være valgfrie fag af mere værktøjspræget karakter f.eks. branche- og Side 1 af 14

2 produktkendskab, truckkørekort, IT, skriftlig- og mundtlig fremstilling mv. som har til formål at støtte og udbygge elevens kompetence, før eleven fortsætter med det obligatoriske forløb, eller fordi der er behov for faget i forhold til elevens læring i praktikken. De bundne specialefag skal påbegyndes så tidligt som muligt i forløbet, så mindst to uger er gennemført inden for de første seks måneder af hovedforløbets første år. Skoleperiodernes placering i trinnet Kundekontaktcenter i specialet Handelsassistent salg Hovedforløbets skoleundervisning består af bundne specialefag og eventuelt valgfri specialefag og erhvervsrettet påbygning. For at elev og virksomhed kan målrette uddannelsen til den aktuelle virksomheds arbejdsområde (inbound, outbound m.v.), gives mulighed for at vælge blandt et antal specialefag, der kan støtte udviklingen af elevens kompetencer. Det er derfor væsentligt i vejledningen af elev og virksomhed såvel ved indgåelse af uddannelsesaftale som ved valg af valgfrie specialefag, at skolen vejleder om elevens behov for at udbygge sine kompetencer i forhold til det niveau inden for salg og service, IT og dansk, som eleven har ved overgang til hovedforløbet, for at eleven kan nå målene for hovedforløbets praktiske del. Ad Handelsuddannelse med specialer Handelsassistent - salg Indkøbsassistent Logistikassistent Praktikuddannelse og skoleperioder veksler i et 2-årigt forløb U. brancheretning M. brancheretning U. brancheretning U. brancheretning Bundne specialefag Valgfri specialefag Fagprøve I alt (ekskl. påbygning) Erhvervsrettet påbygning Studierettet påbygning Lovbestemt mulighed for at virksomhed og elev kan aftale påbygning i op til 4 uger. Der vælges fra katalog af specialefag. Lovbestemt mulighed for, at virksomhed og elev kan aftale studierettet påbygning af op til 1½-års varighed. Brancheretning Det faglige udvalg foretager løbende kvalitetssikring af Handelsuddannelsen og vurderer i ulige år, hvilke brancheretninger, der totalt set er mulige for uddannelsen, samt i hvilke specialer, der kan tilbydes brancheretning. Fastlæggelsen af hvilke brancheretninger, der kan udbydes i uddannelsen, sker på baggrund af udvalgets løbende kontakt med de brancher og virksomheder, Handelsuddannelsen henvender sig til. For det aktuelle udbud af brancheretning i Handelsuddannelsens tre specialer henvises til bekendtgørelsesbilaget punkt 1.5. Såfremt virksomhed og elev vælger brancheretning suppleres de bundne specialefag med faget Supplerende vare- eller produktkendskab, b, vejledende uddannelsestid 2,0 uger. Rammen for at Side 2 af 14

3 vælge valgfrie specialefag reduceres tilsvarende med 2 uger; der skal fortsat vælges valgfrie specialefag svarende til mindst 3 uger, men der kan højst vælges fag svarende til 5 uger. Vare- eller produktkendskab skal indholdsmæssigt matche den pågældende branche, og undervisningen integreres med undervisningen i de øvrige bundne specialefag. Ad 2.4 Slutmålene for specialet Handelsassistent salg kan nås ad to veje: - via et grundforløb på op til 76 ugers varighed og med de adgangskrav, som er nævnt i bekendtgørelsesbilagets punkt 3 eller - via trinet med Kundekontaktcenter. Elever, der opnår uddannelsesbevis for trin 1 Kundekontaktcenter kan fortsætte direkte på hovedforløbet i specialet Handelsassistent salg. - Elever, der har afsluttet uddannelsens trin 1, og som har opnået målene i det 1-årige merkantile grundforløb skal dog som udgangspunkt have en ekstra uges undervisning i skriftlig kommunikation. Formålet med at supplere med specialefaget Skriftlig fremstilling (vejledende uddannelsestid 1 uge) er udover at øge elevens kommunikative kompetence også at forberede eleven på fagprøvens projektarbejde. - Elever, der har afsluttet uddannelsens trin 1, og som har opnået målene i det 2-årige merkantile grundforløb, realkompetencevurderes af skolen ved overgangen til uddannelsens trin 2 med henblik på godskrivning af opnåede kompetencer. Til afsnit 4 Kompetencemål for hovedforløbet Skolen En væsentlig del af skoleundervisningen består af valgfrie specialefag, hvor formålet er at give virksomhed og elev mulighed for at vælge fag, der indholdsmæssigt og tematisk supplerer specialernes slutmål. De valgfrie specialefag; Salg, Indkøb, Logistik, International handel, Internationalt markedsvalg, Innovative arbejdsprocesser og projekter i handelsvirksomheden, Kommunikation via elektroniske midler, Salg ud af butik, Servicekoncepter i virksomheden, Digitale markedsvilkår, E-butikkens koncept, Kunde- og købsadfærd i e-butikken, Præsentation og formidling, Supplerende vare- eller produktkendskab, a, Gaffeltruckcertifikat, Servicekoncepter i virksomheden samt de tre ekspertfag Relationsmarkedsføring i praksis, Indkøbsmetode og Logistikmetode fokuserer snævret på temaer rettet mod handelsuddannelsens kernekompetencer/slutmålene, mens de øvrige valgfrie specialefag dækker et bredere merkantilt område. Udvalget anbefaler derfor, at elev og virksomhed vælger valgfrie specialefag svarende til mindst 3 uger inden for de nævnte fag. For at kunne vælge et af de tre ekspertfag forudsættes, at eleven har gennemført specialets bundne specialefag eller har tilsvarende kompetencer, som det enkelte ekspertfag er udviklet til. Relationsmarkedsføring i praksis knytter sig til Handelsassistent, salg, Indkøbsmetoder knytter sig til specialet Indkøbsassistent, mens Logistikmetoder knytter sig til specialet Logistikassistent. Den enkelte elev skal opleve, at der er progression i forhold til skolebaggrund. Den teoretiske undervisning må ikke være en gentagelse i forhold til grundforløb eller andre adgangsveje til hovedfor- Side 3 af 14

4 løbet. Hvor emner, som eleverne har beskæftiget sig med på grundforløbene, tages op igen i hovedforløbene, er det væsentligt, at eleverne oplever en progression. Elevernes umiddelbare genkendelse af emnet fra tidligere skal derfor erstattes med en oplevelse af at lære mere. Undervisningsforløb kan tilrettelægges med - Stigende sværhedsgrad, fx i sprogfærdighed - Stigende kompleksitet, fx at færdigheder eller begreber skal anvendes i situationer af stigende kompleksitet eller at færdigheder skal anvendes i nye situationer - Stigende krav om at kunne sætte i sammenhæng eller se forskelle - Stigende krav om selvstændighed i opgaveløsningen Praktikken Det faglige udvalg har til brug for uddannelsesplanlægning udarbejdet vejledende praktikplaner for specialerne. Planerne kan hentes på udvalgets hjemmeside ( og praktikmålene fremgår desuden af Elevplan. Udvalgets fastlæggelse af praktikmål og tilhørende oplæringsfunktioner tager udgangspunkt i taksonomien Kende, Kunne og Beherske; - Kende: Eleven kender og kan gøre rede for virksomhedens praksis. Eleven skal informeres om virksomhedens praksis på området og have en overordnet forståelse af områdets betydning og sammenhæng med andre områder. - Kunne: Eleven kan under vejledning eller i samarbejde med andre løse arbejdsopgaverne inden for området evt. på en sådan måde, at eleven udfører dele af en arbejdsopgave selvstændigt. - Beherske: Eleven kan ved afslutningen af uddannelsen udføre opgaverne inden for området selvstændigt fra start til slut. Eleven kan formidle sin viden og erfaring, dvs. forklare andre om opgaveløsningen. Udvalgets fastlæggelse af taksonomi for praktikmålene skal sikre overensstemmelse med taksonomien for fagene, således at indlæring på niveauer Kende, Kunne og beherske følger indlæring på niveauerne Begynder, Rutineret, Avanceret. Med henblik på at nå målene for uddannelsen skal virksomheden tilrettelægge uddannelsen sådan, at eleven får mulighed for i slutningen af praktiktiden at arbejde selvstændigt under anvendelse af de færdigheder, der er erhvervet gennem praktikuddannelsens forskellige funktioner. Den praktiske oplæring skal desuden understøtte udviklingen af elevens personlige kvalifikationer og udvikle elevens evne til samarbejde og til at løse nye problemstillinger. I løbet af praktikperioden afholdes mindst 3 evalueringssamtaler. Den første samtale afholdes umiddelbart inden prøvetidens udløb. Praktikplanen drøftes ved evalueringssamtalerne, og ajourføres løbende. Sammenhæng mellem praktikmål og fleksible oplæringsfunktioner Elev og virksomhed kan sammensætte relevante oplæringsfunktioner gennem et pointsystem i specialerne Indkøbsassistent, Logistikassistent, Handelsassistent, salg samt trinnet Kundekontaktcenter Side 4 af 14

5 Kravet til det samlede omfang og dybden af oplæringsfunktioner vurderes ved et pointsystem: - Trinnet Kundekontaktcenter; 100 point og der skal være mål fra alle kompetenceområder, jf. uddannelsens praktikplan. - Specialerne Indkøbsassistent, Logistikassistent og Handelsassistent, salg; 145 point. I specialerne Indkøbsassistent, Logistikassistent og Handelsassistent, salg er der fastlagt et antal bundne praktikmål, og derudover er der et minimumskrav til, hvor mange point de valgfrie mål mindst skal svare til. Inden for specialerne er praktikmålene desuden opdelt i områder, og for at sikre en tilstrækkelig bredde i oplæringen skal der vælges et vist antal funktioner inden for kerneområderne, mens de områder, der går på tværs af specialerne, ikke har minimumskrav: Handelsassistent, salg I. Salg og service; funktioner svarende til mindst 26 point II. Administration af salget; funktioner svarende til mindst 13 point III. Kalkulation og økonomi; funktioner svarende til mindst 13 point IV. Indkøbsfunktioner V. Logistikfunktioner Indkøbsassistent I. Indkøbet og leverandørkontakten; funktioner svarende til mindst 26 point II. Administration af indkøbet; funktioner svarende til mindst 13 point III. Kalkulation og økonomi; funktioner svarende til mindst 13 point IV. Salg- og V. Logistikfunktioner Logistikassistent I. Logistik og Lager; funktioner svarende til mindst 26 point II. Kvalitet og dokumentation; funktioner svarende til mindst 13 point III. Kalkulation, økonomi og jura; funktioner svarende til mindst 13 point IV. Indkøbsfunktioner V. Salg- og servicefunktioner Nogle praktikmål kan vælges på alle 3 niveauer (Kende, Kunne og Beherske), mens andre praktikmål kun kan indgå i oplæringen, hvis eleven mindst når enten Kunne eller i nogle tilfælde Beherske. Forskelle i point er udtryk for kompleksiteten i det enkelte praktikmål. Hvis virksomheden opnår flere point end minimumskravet 145, giver det mulighed for at udarbejde forskellige praktikplaner til eleverne i virksomheden. Hver praktikplan skal alene opfylde minimumskravene. Hermed kan én elev f.eks. have en praktikplan, der vægter personligt salg, mens en anden elev har en praktikplan, der vægter administration af salget. Det fremgår af de følgende oversigtsskemaer, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder hvilket eller hvilke kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Side 5 af 14

6 Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål findes sidst i denne uddannelsesordning. Side 6 af 14

7 Tabel 1 - Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål jf. bekendtgørelsen Præstationsstandard for faget Vejledende tid Trin 1 Kundekontaktcenter Specialerne Specialefag Bundne specialefag Kundekontaktcenteruddannelsen 3,8 uge 3, 5, Grundlæggende forretningsforståelse Begynder 0,6 uge X 1, 2, 5 Grundlæggende telekommunikation Begynder 0,6 uge X 1, 2, 4, 7 Grundlæggende kundeservice og kundekommunikation Begynder 1,0 uge X 4, 5 Anvendelse af IKT i et kundekontaktcenter Begynder 0,6 uge X 6 Samarbejde og samarbejde i teams Begynder 0,6 uge X Handelsassistent salg 4,0 uger 10, 11, 13 Skriftlig fremstilling Kun bundet specialefag for elever, der har gennemført 1. trin Kundekontaktcenter på baggrund af et 38 ugers grundforløb 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Handelsassistent salg med brancheretning 10, 11, 13 Skriftlig fremstilling Kun bundet specialefag for elever, der har gennemført 1. trin Kundekontaktcenter på baggrund af et 38 ugers grundforløb 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 9, 11, 12 Supplerende vare- eller produktkundskab, b Indkøbsassistent Avanceret (1,0 uge) Salgsanalyse Avanceret 3,0 uger X Salg Avanceret 1,0 uger X 6,0 uger Avanceret (1,0 uge) Salgsanalyse Avanceret 3,0 uger X Salg Avanceret 1,0 uger X Avanceret 2,0 uger X 4,0 uger 28, 29, 30, Indkøbsanalyse Avanceret 3,0 uger X X X Side 7 af 14

8 33, 34, 35, 36, 37, 38 33, 34, 35, 36, 37, 38 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål jf. bekendtgørelsen 31, 32 28, 29, 30, 31, 32 Præstationsstandard for faget Vejledende tid Trin 1 Kundekontaktcenter Specialerne Indkøb Logistikassistent 4,0 uger Logistikanalyse Avanceret 3,0 uger X Logistik Valgfri specialefag Kundekontaktcenteruddannelsen 0-4 uger 1 Administration i salg Rutineret 1,0 uge X 3 Administration og service Rutineret 1,0 uge X 2 Brugerservice og oplysningsvirksomhed Rutineret 1,0 uge X 5 Digital kommunikation 1 Rutineret 1,0 uge X 5 Digital kommunikation 2 8 E-design og brugervenlighed Rutineret 1,0 uge X 1 Generel Salgsteknik Rutineret 1,0 uge X 5 Integrerede administrationssystemer Rutineret 1,0 uge x 4 Kunde- og kerneværdier i e-butikken Rutineret 1,0 uge X 1,2 Kundeservice og kundekommunikation Rutineret 1,0 uge X 3 Kvalitet og service Rutineret 1,0 uge X 7 Markedskommunikation Rutineret 1,0 uge X 1 Personlig kommunikation og service Rutineret 1,0 uge X 8 Planlægning og redigering af internetsider Rutineret 1,0 uge X for administrative medarbejdere 8 Projekt som arbejdsform AMU 0,4 uge X 8 Projektudvikling og gennemførelse AMU 0,4 uge X 6 Registrering af aftaler i kundekontaktcenter Rutineret 1,0 uge X 3 Salgsorienteret kundeservice 8 Skriftlig fremstilling Begynder 1,0 uge X 8 Systematisk informationssøgning på Rutineret 1,0 uge X Side 8 af 14

9 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål jf. bekendtgørelsen Præstationsstandard for faget Vejledende tid Internettet 6 Teamwork og arbejdsplanlægning 1,2 Telekommunikation 2 Rutineret 1,0 uge X 3 Telemarketing Handelsassistent salg m./u. brancheretning, Indkøbsassistent samt Logistikassistent 3-7 uger, dog 3-5 v. brancheretning Trin 1 Kundekontaktcenter Specialerne Fælles for alle 3 specialer, når uddannelsesaftalen ikke omfatter brancheretning 9, 11, 12 Supplerende vare eller produktkundskab, Avanceret 2,0 uger X b Fælles for alle 3 specialer 11, 12, 13 Adm. arbejdsprocesser i handelsvirksomheden 9, 12, 13 Digitale markedsvilkår 9, 12, 13 E-butikkens koncept 9, 12, 13 Kunde- og købsadfærd i e-butikken 11 Gaffeltruckcertifikat Avanceret 1,5 uge X 10, 11, 13 Grafisk fremstilling 11, 12, 13 Indkøb Kan ikke vælges under specialet Indkøbsassistent 10, 11, 12 Innovative arbejdsprocesser og projekter 9, 11, 12 International handel 9, 11, 12 Internationalt markedsvalg 9, 10 Kommunikation via elektroniske medier Kulturforståelse og forhandlingskommunikation 10, 11, 12 Logistik Kan ikke vælges under specialet Logistikassistent Side 9 af 14

10 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål jf. bekendtgørelsen Præstationsstandard for faget Vejledende tid Trin 1 Kundekontaktcenter Specialerne 10, 11, 13 Mundtlig fremstilling 10, 11, 12, 13 Salg Kan ikke vælges under specialet Handelsassistent salg 12, 13 Optimering af forsynings- og værdikæder, Ekspert 3,0 uger X tilkoblet oktober 2013, tilkoblet oktober , 11 Præsentation og formidling 10, 11, 13 Skriftlig fremstilling 11, 12 Salg ud af butik 9, 11, 12 Supplerende vare eller produktkundskab, a 10, 11, 13 Teamwork og arbejdsplanlægning 10, 12 Trade marketing Avanceret 1,0 X 10, 12, 13 Vareeksponering og events 10, 11, 13 Visuel kommunikation og skilteskrivning Tabel 2 - Fag beskrevet med højere præstationsstandard i medfør af hovedbekendtgørelsen, 29, stk. 2. Fagnavn Præstationsstandard for faget Vejledende tid Bygger oven på faget: Præstationsstandard Indkøbsmetode Ekspert 1,0 Indkøb Avanceret Logistikmetode Ekspert 1,0 Logistik Avanceret Relationsmarkedsføring i praksis Ekspert 1,0 Salg Avanceret Side 10 af 14

11 Tabel 3 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål jf. bekendtgørelsen Praktikmål Trin 1 Kundekontaktcenter Bundne (B) eller valgfrie (V) Specialerne Bundne (B) eller valgfrie (V) med mulighed for at aftale højere niveau Kundekontaktcenter 3, 4, 8 A. Introduktion B 1, 2, 7 B. Udvikling og vedligeholdelse af kunderelationer V 3 C. Forretningsforståelse V 4, 5 D. IKT V 6, 8 E. Samarbejde og teambuilding V Handelsassistent salg 9, 10, 11, 12, Introduktionsperioden B 12, 14, 15, 16, 1.a Salg og service B 18, 20 9, 10, 12, 14, 1.b Salg og service V 15, 16, 18, 20 9, 10, 11, 17, 19 2.a Administration af salget B 9, 10, 11, 12, 2.b Administration af salget V 17, 19 10, 11, 12, 19 3.a Kalkulation og økonomi B 9, 10, 11, 12, 19 3.b Kalkulation og økonomi V 9, 10, 12, 21, 23 4 Indkøbsfunktioner V 9, 12, 26, 28 5 Logistikfunktioner V Indkøbsassistent 9, 10, 11, 12, Introduktionsperioden B 9, 21, 22, 23, 25 1.a Indkøbet og leverandørkontakten B 9, 10, 12, 21, 1.b Indkøbet og leverandørkontakten V 22, 23, 24 9, 10, 11, 21, 2.a Administration af indkøbet B 22, 23 9, 10, 11, 21, 2.b Administration af indkøbet V 22, 23, 24 11, 12, 22 3.a Kalkulation og økonomi B 9, 11, 12, 22, 24 3.b Kalkulation og økonomi V Side 11 af 14

12 10, 11, 12, 14, 4 Salg og servicefunktioner V 15, 17, 19 9, 12, 26, 28 5 Logistikfunktioner V Logistikassistent 9, 10, 11, 12, Introduktionsperioden B 9, 11, 12, 26, 1.a Logistik og Lager B 28, 30, 31 9, 10, 11, 12, 1.b. Logistik og lager V 26, 28, 29, 30, 31 10, 11, 12, 26, 2.a Kvalitet og dokumentation B 27, 30, 31 9, 10, 11, 12, 2.b Kvalitet og dokumentation V 26, 27, 30, 31 10, 11, 12, 26, 3.a Kalkulation, økonomi og jura B 27, 30 10, 11, 12, 26, 3.b Kalkulation, økonomi og jura V 27, 30 9, 10, 12, 21, 23 4 Indkøbsfunktioner V 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19 5 Salg og servicefunktioner V Til afsnit 5 Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Udvalget henviser til de generelle regler for erhvervsuddannelserne samt bekendtgørelsesbilaget. Til afsnit 6 Bedømmelse og beviser mv. Ad 6.3 Den afsluttende fagprøve Eleven skal ved fagprøven vise, at målene for specialet er nået. Fagprøven skal derfor afspejle det, der er særligt for det enkelte speciale, og skal vise såvel dybden som bredden i det pågældende speciale. Sigtet med fagprøven er, at eleven skal kunne - formulere en ide og fastsætte mål, - planlægge og gennemføre en aktivitet inden for et afgrænset arbejdsområde på praktikstedet og - evaluere egen indsats i forhold til de fastsatte mål. Side 12 af 14

13 Ved ideudvikling, planlægning og gennemførelse af aktiviteten skal eleven kunne inddrage teoretiske og praktiske forhold fra hele uddannelsen, herunder information af og samarbejde med andre i processen. Inden for de givne rammer skal eleven kunne forholde sig til helhed og sammenhænge og kunne fordybe sig i et problemfelt af relevans for elevens speciale. Endelig skal eleven kunne evaluere egen indsats i forhold til de fastsatte mål. Eleven skal ved fagprøven beskæftige sig med en arbejdsopgave, og hvordan den kan løses i virksomheden. En fagprøve kan ikke alene beskæftige sig med et teoretisk emne eller alene være en beskrivelse, men skal relateres til praktikvirksomheden og skal vise, at eleven kan vurdere, analysere, reflektere, bedømme eller på anden måde forholde sig selvstændigt til opgaven, og hvordan den kan løses i virksomheden. Det er den skole, hvor eleven har gennemført de bundne specialefag, der har ansvar for at tilrettelægge og afholde forløbet af fagprøven. Fagprøvens organisering Fagprøven gennemføres som et projekt, der forberedes i den næstsidste skoleperiode, hvor eleven formulerer sin opgave i samarbejde med en lærer. Den fagprøveansvarlige skole skal sørge for at planlægge den dialog og tidsplan, der skal til, for at sikre, at - eleven i samarbejde med virksomheden udarbejder en emneformulering - emneformuleringen godkendes - eleven kan modtage vejledning fra skolen om praksisrelaterede og teoretiske overvejelser i perioden frem til afleveringen af dokumentationen. I den sidste skoleperiode skal en skoles lokaler og øvrige undervisningsudstyr inden for normal undervisningstid så vidt muligt være til rådighed for eleven. I den sidste skoleperiode har eleven krav på den vejledning, som følger af de normale regler for undervisningens gennemførelse, og som på grundlag af bekendtgørelsen nærmere er beskrevet i skolens lokale undervisningsplan. Elevens praktikvirksomhed inddrages i emneformuleringen, således at der er mulighed for støtte og bistand i virksomheden til det videre arbejde, og så det konstateres, at det er muligt at behandle emneformuleringen i virksomheden. Her tænkes specielt på følsomme oplysninger mv. I den efterfølgende praktikperiode skal eleven have mulighed for informationssøgning i virksomheden eller på anden måde inddrage konkret viden og information fra praktikvirksomheden i forbindelse med fagprøveprojektet. Skolen skal i samspillet med elev og virksomhed løbende sikre, at eleven forfølger målet fra emneformuleringen. Da en elev ikke skal indstilles til fagprøve, og fagprøveproduktet ikke skal antages, for at eleven kan komme til mundtlig eksamination, er det væsentligt, at skolen så tidligt som muligt vejleder elev og virksomhed, hvor skolen vurderer, at eleven er i risiko for at dumpe til fagprøven. Det faglige udvalg støtter derfor, at skolerne afholder midtvejssamtaler eller lignende tæt dialog, hvor det sikres, at Side 13 af 14

14 eleven er på rette vej. Dialogen skal også ske med virksomheden, som skal kende sit ansvar for, at eleven sikres såvel information og støtte som tid til at gennemføre projektet i virksomheden. Dokumentation for opgaven sker som forudsat i emneformuleringen og afleveres inden for et tidspunkt fastsat af skolen. Det lokale uddannelsesudvalg Det er den skole, hvor eleven har gennemført de bundne specialefag, der har ansvar for at tilrettelægge og afholde forløbet af den afsluttende prøve, og det faglige udvalg vægter, at det sker i samråd med det lokale uddannelsesudvalg. Derfor skal skolen efter afholdelse af prøver orientere det lokale uddannelsesudvalg om resultatet af de gennemførte prøver med henblik på at drøfte, hvorvidt forløbet har givet anledning til at justere tilrettelæggelsen og gennemførelsen, herunder justere den lokale undervisningsplan og den heri indeholdte bedømmelsesplan. Side 14 af 14

Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af 4. marts 2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Handelsuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Handelsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Handelsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Handelsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 15. juli 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 345 af 27. marts

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. xxx om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SPECIALET INDKØBSASSISTENT AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag,

Læs mere

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af 4. marts 2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SPECIALET LOGISTIKASSISTENT AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SPECIALET HANDELSASSISTENT, SALG (EVENTUELT MED BRANCHERETNING) AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. oktober 2013 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 345 af 27. marts 2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Det faglige udvalg for isoleringsfaget

Det faglige udvalg for isoleringsfaget Det faglige udvalg for isoleringsfaget Udstedelsesdato: 21. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Handelsassistent Salg Auto Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 15. juli 2014 Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 345 af 27. marts 2013 om

Læs mere

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 7. februar 2013 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008. Greenkeeper Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen greenkeeper

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedelsesdato:. august 20 Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af.7.20 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Detailhandelsuddannelse med specialer. Udkast

Uddannelsesordning for uddannelsen til Detailhandelsuddannelse med specialer. Udkast 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedt af Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer Udstedt af Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 604 af 4. maj 2015 om

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 0 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 39 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato: 5. juni 2013 Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedt af Fællesudvalget for landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Elektronikoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. januar 20 Automatik og procesuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktionsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktionsgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Produktionsgartner Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 853 af 11/07/2011 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Hospitalstekniskassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 25/02/2011 om

Læs mere

Der er indgået uddannelsesaftale mellem eleven og 3F Midtvendsyssel. Uddannelsesaftalen registreres på EUC Nord.

Der er indgået uddannelsesaftale mellem eleven og 3F Midtvendsyssel. Uddannelsesaftalen registreres på EUC Nord. Grundlag for uddannelsen Lovgrundlag Uddannelsen er en erhvervsuddannelsen, der gennemføres efter reglerne for individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse, jævnfør BEK 1010 af 22/09/2014 Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Slagterfagets Fællesudvalg har i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008, som ændret af bekendtgørelse nr. 434 af 30.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 29.2.2008 Stenhugger og Stenindustriarbejder Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i administration. LMH september 2011 Side 1

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i administration. LMH september 2011 Side 1 Fagprøven Kontoruddannelse med speciale i administration LMH september 2011 Side 1 Indhold 1. Fagprøvens formål... 3 2. Organisering af fagprøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser

Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser Undervisningsministeriet den 21. september 2011 Sagsnr. 108.534.021 Udstedelsesdato: 25. maj 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser Udstedt af Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. marts 2010 murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kontoruddannelsen med specialer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kontoruddannelsen med specialer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Kontoruddannelsen med specialer Udstedt af Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse XXXX om uddannelsen

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skov- og naturtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skov- og naturtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til naturtekniker Udstedelsesdato: 22. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato 1. august 2011 Udstedt af Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 853 af 11/07/2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tandklinikassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tandklinikassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: Den 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 292 af 28. marts 2015 om erhvervsuddannelsen til. 2.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. 07. 2013 Frontline pc-supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Sundhedsservicesekretær Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december

Læs mere

IBC hovedforløb - Handel Valgfagskatalog

IBC hovedforløb - Handel Valgfagskatalog IBC hovedforløb - Handel Valgfagskatalog (Revideret oktober 2016) Indhold Indledning... 2 Kundekontaktcenter... 3 Handelsassistent - salg... 6 Handelsassistent med brancheretning tekstil... 11 Indkøbsassistent...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 203 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 32 af 2. marts 203 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 25/02/2011

Læs mere

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kapitalkædedrift Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere