TDC A/S Nørregade København K. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TDC A/S Nørregade København K. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C"

Transkript

1 TDC A/S Nørregade København K TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C Klage fra Cybercity A/S over bundtning af samtrafiktjenesterne indkobling af rå kobber i centraler, herunder delstrækninger og opsætning af KAP pr. linie inkl. kørsel. Med brev af 19. januar 2005 til fra Cybercity har selskabet underrettet styrelsen om, at TDC 1 efter Cybercitys opfattelse i praksis bundter samtrafiktjenesterne Indkobling af rå kobber i centraler, herunder delstrækninger og Opsætning af KAP pr. linie inkl. kørsel. Cybercity har aftaget og aftager fortsat tjenesterne i henhold til selskabets samtrafikaftale med TDC af 30. april 2003 om rå kobber m.v. Cybercity har henvist til, at selskabet i længere tid i løbet af 2004 forsøgte at få adgang til at aftage de to tjenester separat af hinanden, da selskabet eller dets kunder sjældent havde brug for disse i kombination. Cybercity har anmodet om at træffe afgørelse om, hvorvidt TDC s salg af de omhandlede tjenester på disse vilkår er i overensstemmelse med reglerne i den dagældende samtrafikbekendtgørelses 18. Efter belysning af sagen gennem indhentelse af skriftlige indlæg fra Cybercity og TDC og på baggrund af møder, afholdt mellem dels Cybercity og og dels TDC og, har Cybercity tilkendegivet, at selskabet nu kan aftage de to tjenester hver for sig. Cybercity har ønsket at opretholde selskabets anmodning om, at tager stilling til, hvorvidt TDC uretmæssigt har bundtet tjenesterne i perioden indtil december juli 2006 Holsteinsgade København Ø Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Dan Asbjørn Smitt Telefon Telefax E-post Sagsnr Sagsfremstilling I henhold til parternes redegørelse for sagen ved breve fra hhv. Cybercity af 19. januar 2005 og fra TDC af 9. maj 2005 har TDC indtil december 2004 leveret rå kobberforbindelser under henvisning til selskabets standardtilbud om udleje af kobberledninger i accessnettet og til selskabets aftale om rå kobber med Cybercity. Begge aftaler gav ifølge aftalernes ordlyd principielt mulighed for bestilling og levering af rå kobber forbindelser uden samtidig opsætning af KAP. Fra og med december måned 2004 indførte TDC i et tillæg til selskabets standardtilbud om rå kobber en mulighed for at få leveret rå kobber som en gør-detselv variant (GDS-oprettelse) af produktet. Tillægsaftalen åbnede for adgang til af TDC at få foretaget en undersøgelse af, om der var et rimeligt grundlag for at gennemføre en bestilling af rå kobber uden, at et teknikerbesøg hos slutkunden for at opsætte KAP på adressen skulle gennemføres. 1 TDC A/S og herunder TDC Totalløsninger A/S er herefter i afgørelsen benævnt TDC.

2 Indtil december 2004 Ifølge TDC s oplysninger har det indtil december måned 2004 i praksis ikke været muligt at vælge oprettelser uden teknikerbesøg/opsætning af KAP ved elektronisk bestilling af rå kobber-produktet, idet Standard under punktet installationsform kun åbnede mulighed for bestilling af nye rå kobber-forbindelser med teknikerbesøg/opsætning af KAP. Det bemærkes i den forbindelse, at bestilling af rå kobber-produkter hos TDC som udgangspunkt skal ske elektronisk. Fra og med december 2004 TDC har videre oplyst, at operatørerne efter indførelsen af GDS-produktet i december 2004 ved elektronisk bestilling af rå kobber under punktet Installationsform har kunnet vælge mellem Standard og GDS, dvs. med eller uden teknikerbesøg/opsætning af KAP. Indførelsen i december 2004 af en tillægsaftale til standardtilbudet om rå kobber vedrørende adgang til en GDS-oprettelse har således også i praksis åbnet mulighed for bestilling af rå kobber uden teknikerbesøg/opsætning af KAP. Side 2 I februar 2006 har TDC indarbejdet denne mulighed for GDS-oprettelse i hovedaftalen i standardtilbudet for rå kobber. 2 har i januar 2006 gennemført høring hos parterne over et udkast til afgørelse af nærværende sag. Parternes anbringender Cybercity Før december 2004 Cybercity har i selskabets klage til tilkendegivet den opfattelse, at TDC i praksis har bundtet samtrafikydelserne indkobling af rå kobber i centraler, herunder delstrækninger og opsætning af KAP pr. linie inkl. kørsel i strid med forbudet i 18, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 930 af 19. november 2002 om samtrafik mv. Cybercity henviste i sin klage til, at selskabet fandt, at det teknisk affødte behov for opsætning af nyt KAP-stik reelt er mindre end 20% af bestillingerne på rå kobber forbindelser, mens den resterende andel vil kunne etableres ved anvendelse af eksisterende installationer. Selskabet havde desuagtet gennem længere tid forsøgt at få adgang til at kunne aftage de pågældende tjenester separat, men havde i tiden inden fremsendelse af selskabets klage 19. januar 2005 ikke haft mulighed for at bestille en rå kobber forbindelse uden samtidigt at skulle bestille et nyt KAP-stik opsat hos slutkunden. Cybercity har i af 30. juni 2005 til underbygget dette med beskrivelsen af et hændelsesforløb, hvor selskabet hos TDC i februar 2004 havde bestilt etablering af rå kobber uden samtidig oprettelse af KAP-stik i 12 til- 2 Jf. standardtilbud for rå kobber af 6. februar 2006.

3 fælde. 10 etableringer blev gennemført uden samtidig opsætning af KAP-stik, inden TDC afviste fremgangsmåden fra Cybercitys side som uberettiget bestilling af GDS. 3 Fra og med december 2004 For så vidt angår perioden fra og med december 2004 og fremover har Cybercity påtalt, at selskabet var nødsaget til at forhandle med TDC om indgåelse af en selvstændig tillægsaftale om GDS-oprettelser på rå kobber. Efter Cybercitys opfattelse var det eneste, der kunne opnås derved, en mulighed for at afgive en rå kobber bestilling uden samtidig at være tvunget til at bestille opsætning af et KAP-stik. Denne mulighed forelå efter Cybercitys opfattelse principielt allerede i parternes eksisterende samtrafik, og praktisk anvendelse af den burde ikke kræve fornyet aftale mellem parterne. TDC Generelt TDC gør generelt gældende, at tjenesterne Indkobling af rå kobber i centraler, herunder delstrækninger og Opsætning af KAP pr. linie inkl. kørsel efter selskabets opfattelse principielt ikke er to særskilte tjenester i relation til samtrafikbekendtgørelsens 18, idet ydelsen KAP som udgangspunkt må anses for at indgå som en nødvendig og naturlig delydelse i tilknytning til rå kobber. Side 3 I TDC s standardtilbud for rå kobber har selskabet defineret de to tjenester som følger: og Ved rå kobber forstås en galvanisk sammenhængende ubestykket kobberledning på strækningen mellem TDC s central og slutbrugerens adresse. Ved kabelafslutningspunkt (herefter KAP) forstås accessnettet/den rå kobberstræknings afslutningspunkt på slutbrugerens adresse. Før december 2004 TDC har anført, at selskabets standardtilbud af 13. august 2004 om udleje af rå kobber med udgangspunkt i tilbuddets bilag giver mulighed for separat bestilling og levering af rå kobber forbindelser uden teknikerbesøg i de tilfælde, hvor operatøren overtager en slutkunde og dermed frigør kobberlinien. TDC har videre anført, at det i disse tilfælde vil kunne tages for givet, at linien reelt er igennem og afsluttet i en egnet stikkontakt hos slutkunden, hvorfor det i sagens natur ikke er nødvendigt at undersøge behovet for opsætning af et KAPstik. TDC har derfor gjort opmærksom på, at selskabet i forbindelse med overtagelser således heller ikke forbindelse med overtagelser i praksis har stillet krav om betaling for opsætning af KAP pr. linie inkl. kørsel. 3 jf. brev fra TDC af 29. marts 2004 til Cybercity.

4 Endvidere har TDC henvist til, at det i alle andre tilfælde af køb af rå kobber. som udgangspunkt ikke uden teknikerbesøg vil kunne afgøres, om den sidste del af forbindelsen inkl. KAP-stik reelt eksisterer, idet TDC s registrering for accessnettet ikke inkluderer forbindelser fra den sidste fordeler og ind til slutkundens bopæl. TDC har således fastholdt, at selskabet også før december 2004 tilbød tjenesten oprettelse af rå kobber uden samtidig bestilling af opsætning af KAP-stik i forbindelse med overtagelser, hvor operatøren overtager en slutkunde fra TDC eller en anden operatør og dermed frigør kobberet. Fra og med december 2004 TDC har gjort gældende, at de foreliggende muligheder for at bestille rå kobberprodukter herunder GDS-produktet på udtømmende vis tilgodeser muligheden for at bestille produkterne i henhold til gældende regler herfor. Side 4 Der retlige grundlag Lovgivning I medfør af 76, stk. 1, i lov nr. 450 af 10. juni (2003-teleloven) kan ITog Telestyrelsen behandle sager om overholdelse af denne lovs afsnit IV og regler udstedt i medfør heraf af egen drift eller på baggrund af en klage. Overgangsreglerne i telelovens 7, stk. 4, fastslår, at blandt andet 42 i den hidtidige lov nr. 418 af 31. maj 2000 (2000-teleloven) fortsat finder anvendelse, med mindre der i medfør af 2003-teleloven er truffet endelig administrativ afgørelse, og forpligtelserne for det relevante marked er trådt i kraft. 42 er affattet som følger: 42. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester, der har en stærk markedsposition på et givet delmarked, jf. 45, skal på det pågældende delmarked imødekomme alle rimelige anmodninger om indgåelse eller ændring af aftaler om samtrafik om de i 39 og 40 nævnte samtrafikprodukter, jf. dog 43. Ved indberetning af 1. februar 2001 til EU-kommissionen udpegede TDC som havende en stærk markedsposition (SMP) på det samlede marked for fastnet- og mobilkommunikationstjenester. Denne udpegning var fortsat i kraft i perioden op til februar måned , stk. 1, i overgangsbestemmelserne i 2003-teleloven fastslår blandt andet, at bekendtgørelse nr. 930 af 19. november 2002 om samtrafik (samtrafikbekendtgørelsen) forbliver i kraft, indtil den ændres eller ophæves af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling. Samtrafikbekendtgørelsen præciserer blandt andet de beskrevne samtrafikprodukter i 39 og 40 i 2000-teleloven. 4 Jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 28. juli 2005 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, som ændret ved lov nr af 21. december 2005.

5 7, stk. 2, i overgangsbestemmelserne i 2003-teleloven fastslår blandt andet, at bekendtgørelse nr. 853 af 28. september 2001 om standardtilbud på samtrafikområdet (standardtilbudsbekendtgørelsen) forbliver i kraft, indtil den ophæves af ITog Telestyrelsen. Standardtilbudsbekendtgørelsen blev ændret med bekendtgørelse nr. 669 af 10. juli Overgangsreglernes 7, stk. 3, fastsætter videre, at blandt andet samtrafikbekendtgørelsen ikke finder anvendelse på de områder og mellem de parter, hvor der i medfør af 2003-teleloven er truffet endelig administrativ afgørelse, og forpligtelserne for det relevante marked er trådt i kraft. Overgangsreglerne er senere ændret ved lov nr af 21. december Ændringen nævnes for god ordens skyld, men er ikke relevant for behandlingen af nærværende sag. traf første gang afgørelse på engrosmarkedet for ubundtet adgang efter reglerne i 2003-teleloven den 5. januar 2006, og forpligtelserne på markedet trådte i kraft den 5. marts Engrosmarkedet for ubundtet adgang er det marked, der omfatter produktet rå kobber. Side 5 I medfør af 2 i samtrafikbekendtgørelsen har udbydere af telenet eller teletjenester adgang til at påberåbe sig reglerne i 2000-telelovens 42 og 44 for så vidt angår blandt andet leje af infrastruktur. 18, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 930 af 19. november 2002 er affattet som følger: 18. Aftaler om samtrafik som nævnt i i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet må ikke indeholde krav om gensidighed, pakkeløsninger eller bundtning, som tvinger en aftalepart til at betale for produkter eller tjenester, der ikke vedrører den ønskede samtrafik, eller til at levere eller modtage produkter eller tjenester, anvende priser eller kontraktvilkår eller lignende, som ikke har relation til den samtrafikydelse, som der i medfør af i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet er fremsat anmodning om at indgå aftale om. Stk. 2. Øvrigt retligt grundlag TDC indgik i perioden frem til december 2004 aftaler om leje af fysiske infrastrukturstrækninger med udgangspunkt i selskabets standardtilbud af 13. august 2004 om udleje af kobberledninger i access-nettet (rå kobber). Standardtilbudet var udfærdiget i medfør af reglerne i 1, stk. 1, nr. 2 i standardtilbudsbekendtgørelsen, jf. bilag 2, punkt A3, og i henhold til art. 3, 1 i Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 2887/2000 af 18. december 2000 om ubundtet adgang til abonnentledninger (ULL-forordningen). s vurdering skal indledningsvis bemærke, at vurderer, at samtrafiktjenesterne Indkobling af rå kobber i centraler, herunder delstrækninger og Opsætning af KAP pr. linie inkl. kørsel er to af hinanden uafhængige tjenester forstået således, at leje af en rå kobber-forbindelse ikke nødvendigvis og i alle tilfælde forudsætter teknikerbesøg og opsætning af KAP-stik for, at kobberforbindelsen kan anvendes efter hensigten. Denne vurdering baserer styrelsen på det faktum, at TDC rent faktisk nu udbyder de to tjenester som selv-

6 stændige tjenester, ligesom det kan konstateres, at markedet efterspørger tjenesterne separat finder således, at der i praksis kan konstateres et behov for at kunne aftage ydelserne separat af hinanden, og der synes modsat ikke som af TDC gjort gældende at være en sådan sammenhæng mellem produkterne, at disse alene i forening udgør ét samtrafikprodukt i telelovens forstand. skal videre bemærke, at det forbud mod bundtning, som findes i samtrafikbekendtgørelsens 18, stk. 1, vedrører forbud mod aftalevilkår om bundtning. Isoleret set fremgår det af parternes samtrafikaftale om rå kobber, at de pågældende produkter kan aftages uafhængigt af hinanden. Imidlertid har det ikke i praksis været muligt at afgive separat bestilling af de to ydelser, idet TDC s bestillingsgrænseflade ikke har åbnet mulighed herfor. IT- og Telestyrelsen finder derfor, at TDC s bestillingsblanketter konkret må betragtes som en integreret del af parternes samtrafikaftale, idet det ikke har været mulig at fravælge disse blanketter ved bestilling af produkterne til fordel for alternative bestillingsformer, der kunne have givet mulighed for separat bestilling. I kraft af, at bestillingsblanketten efter s opfattelse må betragtes som en reelt integreret del af parternes samtrafikaftale, og TDC dermed reelt har erstattet samtrafikaftalens vilkår om separat køb med vilkår i bestillingsblanketten om bundtet køb, vil vilkårene i bestillingsblanketten dermed også skulle vurderes i henhold til reglerne i samtrafikreguleringen, herunder samtrafikbekendtgørelsen. Side 6 Efter det oplyste i sagen, herunder at TDC i december måned 2004 indførte adgang til GDS-oprettelser af rå kobber, hvorefter samtrafiktjenesten Indkobling af rå kobber i centraler, herunder delstrækninger kunne bestilles uafhængigt af tjenesten Opsætning af KAP pr. linie inkl. kørsel, finder ikke grundlag for at fastslå, at TDC i perioden efter december 2004 i forbindelse oprettelse af rå kobber-forbindelser har bundtet de to tjenester i strid med bestemmelsen i samtrafikbekendtgørelsens 18. For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt TDC i perioden før december 2004 ulovligt har bundtet de to tjenester, skal indledningsvis fastslå, at eftersom ikke i december måned 2004 havde truffet konkurrenceregulerende afgørelse efter reglerne i 2003-teleloven på det relevante engrosmarked for ubundtet adgang, skal forholdet efter styrelsens opfattelse i henhold til overgangsreglerne i telelovens 7 bedømmes efter reglerne i samtrafikbekendtgørelsen. Det er s opfattelse, at reglen i samtrafikbekendtgørelsens 18, stk. 1, om forbud mod bundtning konkret indebærer, at de to samtrafiktjenester Indkobling af rå kobber i centraler, herunder delstrækninger og Opsætning af KAP pr. linie inkl. kørsel skal kunne bestilles uafhængigt af hinanden. kan konstatere, at den i standardtilbuddet definerede tjeneste Indkobling af rå kobber i centraler, herunder delstrækninger først fra december 2004 i praksis har været mulig at bestille og få leveret i ubundtet form, dvs. uden samtidig debitering for den i standardaftalen definerede tjeneste Opsætning af KAP pr. linie inkl. kørsel.

7 Adgang til GDS-oprettelser af rå kobber og dermed adgang til bestilling af rå kobber uden samtidig bestilling af opsætning af KAP/teknikerbesøg har således reelt først været til rådighed fra december Ikke desto mindre har der også i perioden op til december 2004 i standardtilbuddet for rå kobber været fastsat separate priser for de to tjenester Indkobling af rå kobber i centraler, herunder delstrækninger og Opsætning af KAP pr. linie inkl. kørsel. Endvidere fremgår det af standardtilbuddet, at der kun skal betales for Opsætning af KAP pr. linie inkl. kørsel, såfremt der ikke allerede findes et egnet KAP på adressen. Der fremgår ikke af standardtilbuddet andre situationer, der kan udløse krav om betaling for opsætning af KAP. Standardtilbuddet har således formelt givet adgang til at købe de to tjenester i ubundtet form, men dette var ikke muligt i den nævnte periode bortset fra bestillinger, der vedrørte overtagelse af eksisterende kunder. Side 7 s samlede vurdering Det er s samlede vurdering, at Cybercity såvel i perioden før som i perioden efter december måned 2004 har kunnet bestille rå kobber uden samtidig opsætning af KAP-stik. Dette har dog efter styrelsens opfattelse alene været muligt, hvis bestillingen angik tilfælde, hvor Cybercity samtidig overtog en eksisterende kunde fra TDC, idet der i disse tilfælde ikke har hersket tvivl om, at der hos den overtagne slutkunde allerede var opsat et egnet KAP-stik. For så vidt angår tilfælde, hvor Cybercity i perioden før december 2004 har ønsket at bestille rå kobber uden samtidig at overtage en eksisterende kunde fra TDC, er det s opfattelse, at TDC reelt har umuliggjort separat bestilling af oprettelse af rå kobber uden samtidig bestilling af opsætning af KAP-stik. I perioden frem til december 2004 har TDC således opkrævet betaling for teknikerbesøg med eventuel opsætning af KAP-stik uanset, om der allerede var et egnet KAP-stik på adressen eller ej, idet det ikke har været muligt for Cybercity at bestille en rå kobberforbindelse separat Det er derfor sammenfattende s vurdering, at TDC i tiden frem til december 2004 har handlet i strid med forbudet i samtrafikbekendtgørelsens 18, stk. 1, idet TDC har bundtet samtrafikprodukterne Indkobling af rå kobber i centraler, herunder delstrækninger og Opsætning af KAP pr. linie inkl. kørsel, ved køb af rå kobber-forbindelser i tilfælde, hvor der ikke var tale om en samtidig overtagelse af en eksisterende slutkunde på forbindelsen. Det er dog samtidig også opfattelse, at den ovenfor beskrevne bundtning er bragt til ophør i december 2004 med indførelsen af tillægsaftalen om GDS og den deraf følgende ændring af bestillingsblanketten, hvorefter det reelt har været muligt at bestille de pågældende produkter separat.. ooo0ooo

8 På baggrund af ovenstående træffer hermed i medfør af 76, stk. 1, i lov nr. 418 af 31. maj 2000 med senere ændringer, jf. 18, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 930 af 19. november 2002 om samtrafik m.v. følgende AFGØRELSE: TDC har i forbindelse med selskabets samtrafikaftale med Cybercity om leje af rå kobber forbindelser handlet i strid med forbuddet i 18, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 930 af 19. november 2002 om samtrafik m.v., idet selskabet i tiden frem til december 2004 har bundtet de i samtrafikaftalen selvstændigt prissatte tjenester Indkobling af rå kobber i centraler, herunder delstrækninger og Opsætning af KAP pr. linie inkl. kørsel. Det er imidlertid også s opfattelse, at TDC har bragt bundtningen af de pågældende tjenester Indkobling af rå kobber i centraler, herunder delstrækninger og Opsætning af KAP pr. linie inkl. kørsel til ophør med indførelsen af Gør-Det-Selv-produktet i december Side 8 Klagevejledning: Denne afgørelse kan i medfør af telelovens 101, stk. 1, nr. 7, påklages til Teleklagenævnet, sekretariatet for Telebrugernævnet og Teleklagenævnet, Bredgade 43, 1260 København K. Klagen skal i givet fald indgives skriftligt inden 4 uger efter, at denne afgørelse er meddelt selskabet. Opmærksomheden henledes på, at der i medfør af bekendtgørelse nr. 569 af 18. juni 2004 om Teleklagenævnets virksomhed skal betales et gebyr på kr. for behandling af klager af denne type i Teleklagenævnet. Beløbet vil blive opkrævet af Teleklagenævnets sekretariat. ooo0ooo Kopi af denne afgørelse er d.d. sendt til Cybercity. Med venlig hilsen Dan Asbjørn Smitt

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity A/S Overgaden Neden Vandet 7 1414 København K 65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity har ved brev af 10. juni

Læs mere

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse:

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse: Afgørelse vedrørende Hi3G s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS s mobilnet (marked 16) 2. september 2009 Indledning Den 4. april 2008 traf afgørelse over

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8)

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) 1 Indledning Den

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C

TDC A/S Nørregade København C TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse i 65 sag om ændring af aftale om tjenesteudbyderadgang på fastnettet mellem Tele2 og TDC ( hvilende abonnement ) Tele2 anmodede med brev af 7. juli 2004

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob.

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob. Sonofon A/S Juridisk afdeling Frederikskaj 1780 København V Afgørelse efter telelovens 63, stk. 3, vedrørende anmodning om ikke at offentliggøre dele af samtrafikaftale mellem Sonofon og CBB Sonofon A/S,

Læs mere

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning,

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, jf. telelovens

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om fastsættelse af pris for samtrafikproduktet "gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet"

Læs mere

I medfør af telelovens 73, stk. 3, skal TDC senest en måned efter, at denne afgørelse er truffet, udmønte denne i et opdateret standardtilbud.

I medfør af telelovens 73, stk. 3, skal TDC senest en måned efter, at denne afgørelse er truffet, udmønte denne i et opdateret standardtilbud. TDC A/S regulering@tdc.dk Telenor A/S regulation@sonofon.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende Telenor A/S (tidligere Cybercity A/S) klage over TDC A/S prissætning af ydelsen fall back 1

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej

Læs mere

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt 1 Indledning modtog den 26. november 2009 TDC s nye

Læs mere

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity har i brev af 2. august 2004 anmodet om at træffe afgørelse efter telelovens 65, fordi

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via mail

TDC A/S Fremsendes alene via mail TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende standardservice i TDC s standardtilbud om rå kobber/delt rå kobber (marked 4) og Ethernet BSA (marked 5) 1 Indledning TDC A/S (herefter

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Att: Juridisk afdeling

TDC A/S Nørregade København C. Att: Juridisk afdeling TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Att: Juridisk afdeling Afgørelse efter telelovens 1 76 vedrørende TDC A/S markedsføring om opgradering af bredbånd over for gensolgte bredbåndskunder 20. maj 2008

Læs mere

om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden (fastnet)

om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden (fastnet) TDC A/S regulering@tdc.dk Telia Danmark regulatory@telia.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s faktureringspraksis i forbindelse med opsætning af KAP-stik 1 Indledning Telia har den 24.

Læs mere

Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC

Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC Tele2s indgav den 12. marts 2004 en klage til Konkurrencestyrelsen vedrørende

Læs mere

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om mulig diskriminerende adfærd i forbindelse med adgang til TDC's fibernet 1 Indledning Telia Danmark (herefter

Læs mere

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende:

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende: TDC A/S Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om ændring af afgørelse af 2. november 2005 på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 12)

Læs mere

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på fastnetområdet

Læs mere

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om TDC s opkrævning af transitafgift i forbindelse med aflevering af opkaldstrafik til Fullrates og A+ Telecoms

Læs mere

Telia Danmark Afgørelse vedrørende TDC's faktureringspraksis i forbindelse med. opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1.

Telia Danmark Afgørelse vedrørende TDC's faktureringspraksis i forbindelse med. opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Telia Danmark regulatory@telia.dk 19. april 2012 Afgørelse vedrørende TDC's faktureringspraksis i forbindelse med opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Indledning Telia klagede den 24. november

Læs mere

Afgørelse vedrørende klage over TDC s manglende imødekommelse af anmodning om ændring af samhusningsaftale

Afgørelse vedrørende klage over TDC s manglende imødekommelse af anmodning om ændring af samhusningsaftale GlobalConnect A/S Hørskætten 3 2630 Taastrup Afgørelse vedrørende klage over TDC s manglende imødekommelse af anmodning om ændring af samhusningsaftale GlobalConnect A/S anmodede med brev af 8. juni 2004

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V

TDC A/S Nørregade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC's afvisning af bestillinger af rå kobber-forbindelser, der efterfølgende genbestilles og bekræftes som BSA uden samproduktion

Læs mere

Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64

Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64 Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Nørregade 21 0900 København C 2. juli 2008 Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64 Cybercity har d.

Læs mere

TDC A/S.

TDC A/S. TDC A/S 17. januar 2012 regulering@tdc.dk Påbud om offentliggørelse af månedlige KPI er til standardtilbud for rå kobber og delt rå kobber på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked

Læs mere

-J. L. j (J.oktober 2005. Teleklagenævnet

-J. L. j (J.oktober 2005. Teleklagenævnet ,,~ Teleklagenævnet TDC AIS Juridisk Afdeling Samtrafik - HJS Nørregade 21 0900 København C Bredgade 43 DK-1260 København K Tit 33929700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse af TDCs klage over IT-og

Læs mere

Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V. TDC A/S Teglholmsgade København C

Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V. TDC A/S Teglholmsgade København C Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse efter telelovens 76 om klage fra Cybercity over TDC s påbegyndelse af anvendelse af tillægspriser for standardydelser

Læs mere

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at:

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at: Telenor Danmark Holding A/S Regulering og Samtrafik, Wholesale Frederikskaj DK- 1780 København V Tele2 DMT2 A/S Gammel Køge Landevej 55 2500 Valby Afgørelse efter telelovens 1 76 vedr. Telenor Danmark

Læs mere

i forhold til den regulerede ydelse, som den er defineret i Den danske Telemyndigheds (nu Erhvervsstyrelsen) LRAICafgørelse

i forhold til den regulerede ydelse, som den er defineret i Den danske Telemyndigheds (nu Erhvervsstyrelsen) LRAICafgørelse Telia Danmark regulatory@telia.dk 7. august 2012 Afgørelse vedrørende TDC's produktdefinitioner i forbindelse med den LRAIC-regulerede ydelse opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Indledning

Læs mere

,!~. maj Teleklagenævnet

,!~. maj Teleklagenævnet Teleklagenævnet Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg Att.: advokat Niels Christian Ellegaard Amerika Plads 37 2100 København ø Bredgade 43 DK-1260 København K Tit 3392 9700 Fax 3392 9988 Deres anmodning

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via

TDC A/S Fremsendes alene via TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende TDC s standardtilbud af 16. maj 2008 1 om transmissionsydelser på engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Telenor regulation@telenor.dk 2. maj 2013 /mobljo Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Indledning Telenor har i brev af 18. december 2012

Læs mere

i~ juni 2002 Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C

i~ juni 2002 Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Bredgade 43 DK-1260 København K TIt 33929700 Fax 33929988 Afgørelse i klagesag indbragt af TDC A/S på vegne af TDC Tele Danmark A/S vedrørende IT-

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser

Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser Telia A/S Holmbladsgade 139 2300 København S Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser Telia Danmark (herefter Telia)

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone. Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom 5. februar 2013 /mobljo Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.com Afgørelse om den maksimale pris for terminering

Læs mere

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser.

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Klage fra Cybercity (nu Telenor) over høje priser for strømydelser på samhusningslokaliteter træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 TDC A/S regulering@tdc.dk Dato 25. september 2013 /Jonas Østrup Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 Indledning TDC

Læs mere

I forbindelse med høringen har IT- og Telestyrelsen modtaget fem høringssvar.

I forbindelse med høringen har IT- og Telestyrelsen modtaget fem høringssvar. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om TDC A/S standardtilbud af 26. januar 2009 om samhusning Indledning Den 19. december 2008 traf afgørelse om TDC A/S standardtilbud af 15.

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Afgørelse om fortsat anvendelse af oplysninger videregivet i strid med telelovens 64

TDC A/S Nørregade København C. Afgørelse om fortsat anvendelse af oplysninger videregivet i strid med telelovens 64 TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse om fortsat anvendelse af oplysninger videregivet i strid med telelovens 64 har modtaget TDC s brev af 24. januar 2008, hvori selskabet i henhold til s brev

Læs mere

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet AFGØRELSE Sags nr. 2015-1893 26-06-2015 Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet N A L U N A A R A S U A R T A A T E Q A R N E R M I A Q U T S I S U T T E L E S

Læs mere

IT- og Telestyrelsens iværksættelse af høring omkring TDC s praktisering af aftaler om samhusning

IT- og Telestyrelsens iværksættelse af høring omkring TDC s praktisering af aftaler om samhusning TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse om ændring af TDC's standardtilbud på Samhusning s iværksættelse af høring omkring TDC s praktisering af aftaler om samhusning Med brev af 28. april 2004

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V

TDC A/S Nørregade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V Afgørelse om diskrimination i forbindelse med udbetaling af samlerabat I denne afgørelse tages der stilling til Cybercitys

Læs mere

Afgørelse vedr. TDC s diskrimination af Tele2 i forbindelse med lanceringen af BSA uden samproduktion

Afgørelse vedr. TDC s diskrimination af Tele2 i forbindelse med lanceringen af BSA uden samproduktion TDC Totalløsninger A/S C/o TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse vedr. TDC s diskrimination af Tele2 i forbindelse med lanceringen af BSA uden samproduktion Tele2 har med brev af 27. februar

Læs mere

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet.

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet. Hi3G Denmark ApS anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 19. december 2013 Sag 13/05613 / camped ERHVERVSSTYRELSEN Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering

Læs mere

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com TDC A/S regulering@tdc.dk 9. maj 2014 /andlon Fremsendes alene via e-mail Afgørelse af Telias klage vedrørende udveksling af oplysninger internt i TDC

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 65 om pålæggelse af begrænsninger på 392 teknikhuse

Afgørelse efter telelovens 65 om pålæggelse af begrænsninger på 392 teknikhuse TDC A/S regulering@tdc.dk Cybercity A/S regulation@sonofon.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse efter telelovens 65 om pålæggelse af begrænsninger på 392 teknikhuse Cybercity har ved brev af 8. maj

Læs mere

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX 4. december 2007 Tillægsaftale om Grossist Service mellem TDC A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...3 3 Parterne...3 4 Tillægsaftalens ikrafttræden...3

Læs mere

Den 16. marts 2007 modtog IT- og Telestyrelsen fra TDC et revideret bilag 4 til det omhandlede standardtilbud.

Den 16. marts 2007 modtog IT- og Telestyrelsen fra TDC et revideret bilag 4 til det omhandlede standardtilbud. TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade 21 0900 København K Afgørelse vedrørende standardtilbud af 13. marts 2006 om transmissionsydelser (engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb) Indledning

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 65 om skæv prisstruktur i forbindelse med etablering af fremskudte indkoblingspunkter

Afgørelse efter telelovens 65 om skæv prisstruktur i forbindelse med etablering af fremskudte indkoblingspunkter TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V Afgørelse efter telelovens 65 om skæv prisstruktur i forbindelse med etablering af fremskudte indkoblingspunkter Cybercity

Læs mere

Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 52 i teleloven 1 følgende afgørelse:

Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 52 i teleloven 1 følgende afgørelse: TDC A/S regulering@tdc.dk 30. september 2014 /seyadi-erst Fremsendes alene via e-mail /mobljo-erst Afgørelse om prisen på TDC s gebyr NP SP Håndteringsgebyr Indledning Erhvervsstyrelsen har i forbindelse

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

De nye bilag vedrører produktbeskrivelse (bilag 1f) og priser (bilag 2c) for ethernet BSA G.SHDSL.

De nye bilag vedrører produktbeskrivelse (bilag 1f) og priser (bilag 2c) for ethernet BSA G.SHDSL. Notat G.SHDSL Et marked 5- eller marked 6-produkt? 1 Indledning Den 14. marts 2011 har TDC A/S (TDC) fremsendt nye bilag 1f og bilag 2c til selskabets produkttillæg for ethernet BSA. De nye bilag er således

Læs mere

Afgørelse om klage fra Telia over diskrimination i forbindelse med varsling fra TDC Mobil af højere termineringstakster

Afgørelse om klage fra Telia over diskrimination i forbindelse med varsling fra TDC Mobil af højere termineringstakster TDC A/S Juridisk afdeling Nørregade 21 0900 København C Telia A/S Holmbladsgade 139 2300 København S Afgørelse om klage fra Telia over diskrimination i forbindelse med varsling fra TDC Mobil af højere

Læs mere

Aftale nr.: 8. november 2007. Tillægsaftale om Installationsydelser. mellem TDC A/S XXX

Aftale nr.: 8. november 2007. Tillægsaftale om Installationsydelser. mellem TDC A/S XXX Aftale nr.: 8. november 2007 Tillægsaftale om Installationsydelser mellem TDC A/S og XXX 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.1. BILAGSLISTE... 3 2. PRÆAMBEL... 4 3. PARTERNE... 4 4. TILLÆGSAFTALENS

Læs mere

Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger

Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger Dette bilag udgør bilag 1f til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Rå kobber/delt rå kobber eller Standardaftale for Rå kobber eller Standardaftale

Læs mere

Hi3G Denmark ApS. Fremsendes alene via . Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata

Hi3G Denmark ApS. Fremsendes alene via  . Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata Hi3G Denmark ApS 15. juni 2017 Fremsendes alene via e-mail /chtoch Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata til fejlsøgning Indledning På baggrund af en borgerhenvendelse

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over TDC's diskrimination af Tele2 ved varsling af slutbrugerpriser, jf. telelovens 51b

Afgørelse vedr. klage over TDC's diskrimination af Tele2 ved varsling af slutbrugerpriser, jf. telelovens 51b TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Tele2 A/S Gl. Køge landevej 55 2500 Valby Afgørelse vedr. klage over TDC's diskrimination af Tele2 ved varsling af slutbrugerpriser, jf. telelovens 51b Tele2 A/S (Tele2)

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Aftale nr.: Dato: Standardaftale om. Frit operatørvalg. mellem XXX TDC A/S

Aftale nr.: Dato: Standardaftale om. Frit operatørvalg. mellem XXX TDC A/S Aftale nr.: Dato: Standardaftale om Frit operatørvalg mellem XXX og TDC A/S 1. Aftalens parter 1.1 Denne tillægsaftale er indgået mellem: XXX (Operatøren) og TDC A/S Wholesale Teglholmsgade 3 0900 København

Læs mere

Teleklagenævnet. TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C

Teleklagenævnet. TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C Teleklagenævnet TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse af TDC AIS' (TDC) klage over IT- og Telestyreisens

Læs mere

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: Ethernet BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S PT_EBSA_v_std_020913.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette

Læs mere

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via Hi3G anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Hi3G s mobilnet for 2018

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 17. september 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC iværksatte en prisklemme

Læs mere

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via Mundio Mobile legal@mundio.com Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Mundio Mobile s mobilnet

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Tillægsaftale. Ethernet Bitstream Access Multikanaler (Ethernet BSA Multikanaler) mellem. TDC Totalløsninger A/S. Cybercity A/S

Tillægsaftale. Ethernet Bitstream Access Multikanaler (Ethernet BSA Multikanaler) mellem. TDC Totalløsninger A/S. Cybercity A/S 20. september 2007 Tillægsaftale om Ethernet Bitstream Access Multikanaler (Ethernet BSA Multikanaler) mellem TDC Totalløsninger A/S og Cybercity A/S 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

følger direkte af bestemmelserne i rammedirektivets artikel 7 og 7a.

følger direkte af bestemmelserne i rammedirektivets artikel 7 og 7a. Vejledning Hørings- og notifikationsprocedurer i forbindelse med s markedsundersøgelser 1 Indledning Med den telelovgivning, der trådte i kraft den 25. maj 2011, blev s hørings- og notifikationsprocedurer

Læs mere

Cybercity giver følgende beskrivelse af produkterne multikanal og multicast;

Cybercity giver følgende beskrivelse af produkterne multikanal og multicast; UDKAST TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Cybercity A/S Ovengaden neden vandet 7 1414 København K Udkast til afgørelse vedr. anmodning fra Cybercity om adgang til regulerede multikanal og multicast

Læs mere

Rimelig anmodning om samtrafik på Ethernet VPN og WDM bølge over søkablet

Rimelig anmodning om samtrafik på Ethernet VPN og WDM bølge over søkablet AFGØRELSE Sags nr. 2015-388 26-06-2015 Rimelig anmodning om samtrafik på Ethernet VPN og WDM bølge over søkablet N A L U N A A R A S U A R T A A T E Q A R N E R M I A Q U T S I S U T T E L E S T Y R E

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Ændring af marked 5-afgørelsen med henblik på at relevante slutbrugerbredbåndsprodukter baseret på pair bonding medtages

Læs mere

Teleklagenævnet. ~~. maj 1998

Teleklagenævnet. ~~. maj 1998 Teleklagenævnet Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 ~~. maj 1998 Teleklagenævnets afgørelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 75 af 29. januar 1997 om radio- og fjernsynsvirksomhed 5d,

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Forpligtelse om regnskabsmæssig opsplitning for så vidt angår bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv-net UDKAST af 27.

Læs mere

København d. 31. oktober 2008

København d. 31. oktober 2008 Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup E-post: produktion@teknologisk.dk København d. 31. oktober 2008 Vedr.: Høring over udkast til rapport vedrørende Teknologisk Instituts undersøgelse af TDC

Læs mere

TDC A/S Nørregade 21 0900 København C. IT- og Telestyrelsens tilsyn med overholdelse af telelovens 52 - Ikkediskrimination

TDC A/S Nørregade 21 0900 København C. IT- og Telestyrelsens tilsyn med overholdelse af telelovens 52 - Ikkediskrimination TDC A/S Nørregade 21 0900 København C 28. januar 2005 s tilsyn med overholdelse af telelovens 52 - Ikkediskrimination I medfør af 52 i lov nr. 418 af 31. maj 2000 skal TDC A/S som udbyder med stræk markedsposition

Læs mere

af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang 4).

af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang 4). Comflex Networks ApS v/ Finn Lindau finn.lindau@comflex.dk 29. september 2014 /CHASTA Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende klage fra Comflex om TDC s administration af forpligtelsen til netadgang

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler

Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler TDC A/S regulering@tdc.dk 10. oktober 2013 / sunnie, seyadi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler 1. Indledning Erhvervsstyrelsen

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

1 AFGØRELSE IT- og Telestyrelsen træffer i medfør af 51f, stk. 8, nr. 2, jf. 51f, stk. 5, nr. 2 i teleloven 1 følgende:

1 AFGØRELSE IT- og Telestyrelsen træffer i medfør af 51f, stk. 8, nr. 2, jf. 51f, stk. 5, nr. 2 i teleloven 1 følgende: Barablu Mobile Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP UK Barablu Mobil Ørestads Boulevard 61, opgang 1(F), 1. sal 2300 København S Fremsendes alene via mail Bedste praksis 3-afgørelse overfor Barablu om

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for Dual Pair Bonding (DPB)

TDC A/S Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for Dual Pair Bonding (DPB) TDC A/S regulering@tdc.dk Dato 9. september 2013 /Jonas Østrup Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for Dual Pair Bonding (DPB) Indledning TDC er

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Fiber BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_FBSA_v_std_220114.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC

Læs mere

Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for TDC på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet

Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for TDC på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet TDC Regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for TDC på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet 1 Indledning fastsætter

Læs mere

Plenti ApS og TDC A/S Att: Kristian Høgsbro Pedersen

Plenti ApS og TDC A/S Att: Kristian Høgsbro Pedersen Plenti ApS og TDC A/S Att: Kristian Høgsbro Pedersen E-mail: regulering@tdc.dk Kontor/afdeling Center for Tele Dato 4. december 2017 J nr. 2017-4762 /anl Afgørelse om tilbagekaldelse af tilladelse til

Læs mere

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven 2016-64084 Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven Statsforvaltningens vejledende udtalelse til en borger: Henvendelse

Læs mere

[Til Indklagede] Klage indbragt for Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed

[Til Indklagede] Klage indbragt for Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed videnskabelig uredelighed [Til Indklagede] Klage indbragt for I har på vegne af [KLAGER] ved brev af 16. april 2012 indgivet klage mod [FORSKNINGSINSTITUTION] og [INDKLAGEDE] til (UVVU). I klagen anfører

Læs mere

Tillægsaftale. vedrørende håndtering af den elektroniske del af bestillingsprocesser ved Nummerportabilitet og opdatering af OCH ved Overdragelse

Tillægsaftale. vedrørende håndtering af den elektroniske del af bestillingsprocesser ved Nummerportabilitet og opdatering af OCH ved Overdragelse 15. september 2006 Tillægsaftale vedrørende håndtering af den elektroniske del af bestillingsprocesser ved Nummerportabilitet og opdatering af OCH ved Overdragelse mellem TDC Totalløsninger A/S og ELRO

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. oktober 2008 vedrørende delvis afslag på aktindsigt i ansøgninger om udvidelse/fornyelse af forbrændingskapacitet

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom Afgørelse om fastsættelse af maksimalprisen efter LRAIC-metoden over for Mundio Mobile (Denmark) Limited på markedet for mobilterminering

Læs mere

2006-09-13: TDC Totalløsninger A/S mod Konkurrencerådet/IT- og Telestyrelsen (Ophævet)

2006-09-13: TDC Totalløsninger A/S mod Konkurrencerådet/IT- og Telestyrelsen (Ophævet) 1 af 45 2006-09-13: TDC Totalløsninger A/S mod Konkurrencerådet/IT- og Telestyrelsen (Ophævet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. september 2006 i sag 2005-0004479. TDC Totalløsninger

Læs mere

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Se vedlagte modtagerliste Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Vedlagt fremsendes i høring Kommissions meddelelse

Læs mere