Rapport over mulige løsninger for ledningsrenovering i Søtofteparken og Højgårdsparken. for. Ganløse Nordre Vandværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport over mulige løsninger for ledningsrenovering i Søtofteparken og Højgårdsparken. for. Ganløse Nordre Vandværk"

Transkript

1 Dato Sag nr Rapport over mulige løsninger for ledningsrenovering i Søtofteparken og Højgårdsparken for Ganløse Nordre Vandværk DINES JØRGENSEN & CO. A/S

2 Mulige løsninger for ledningsrenovering i Søtofteparken og Højgårdsparken Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse 0.1 Samarbejdets parter Indledning og grundlag Problemstilling Økonomi Tekniske løsninger, skitse Deklaration Juridiske aspekter Konklusion/anbefaling 9 Bilag 1.1 Fotos fra området kommende arbejdsområder (bebyggelsen GF11Y) 11 Bilag 1.2 Fotos fra området niveauforskelle (bebyggelsen GF11Y) 12 Bilag 1.3 Fotos fra området området i Grundejerforeningen Søtofteparken (ulige nr.) 13 Bilag 2.0 Skitser over 5 løsninger skitse 1,2,3,4 og 5 14 Bilag 3.0 Oversigtstegning over hele bebyggelsen 19

3 Mulige løsninger for ledningsrenovering i Søtofteparken og Højgårdsparken Side 3 af Samarbejdets parter Bygherre Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a. Vandværksvej 1, Ganløse 3660 Stenløse Tlf Kontaktperson: Lars Kiibt Hecht Rådgiver Dines Jørgensen & Co. A/S Kirsebæralle Hillerød Tlf Fax Kontaktperson: Lise Djurhuus Ipsen

4 Mulige løsninger for ledningsrenovering i Søtofteparken og Højgårdsparken Side 4 af Indledning og grundlag Dines Jørgensen & Co. er blevet kontaktet i denne sag for at give Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a. (GNV) rådgivning i forbindelse med ledningsrenovering af Højgårdsparken og Søtofteparken i Ganløse. Renoveringen er en lille del af den samlede overordnede plan for ledningsrenovering i hele Ganløse, som flere steder har forældede ledninger, deraf en del brud og et større vandspild. Der er flere grunde til at GNV ønsker ledningsrenovering præcis i dette område, men hovedsagelig fordi: De eksisterende forsyningsledninger og stikledninger er af gammel udførelsestype (jern og pvc) og ligeledes i ret dårlig stand, specielt anboringer og stikledninger. Ikke alle ejendomme har egen stikledning (de fleste steder er der to ejendomme på én anboring på forsyningsledning, gælder dog ikke for Søtofteparken ulige nr.). Eksisterende ledninger ligger nogle steder meget dybt, ned til 3-4 m, det er meget svært og bekosteligt at komme til ved f.eks. brud eller vedligeholdelse. Der har været flere ledningsbrud og gennemtæringer de sidste par år og det vil eskalere. 0.3 Problemstilling I vurderingen af det fremtidige projekt må man indse, at der er nogle forskellige faktorer, som spiller ind i spørgsmålet om at finde den bedste løsning. Der er flere interessegrupper og forventninger. Skal det være en kortsigtet eller langsigtet plan? Hvordan bliver økonomien? Hvad kan lade sig gøre og hvad er fornuftigt? Her nævnes de aktuelle faktorer der spiller ind ved Højgårdsparken/Søtofteparken: Matrikelskel /deklaration I øjeblikket ligger alle forsyningsvandledninger, stikledninger og jordledninger på privat grund, inden for matrikelskel, dog ikke Søtofteparken ulige numre. Det betyder, at der i øjeblikket ligger gamle dårlige ledninger på private grunde. Ansvaret for jordledningerne påhviler de private ejere, mens vandværket har vedligeholdelsespligten på stikledningerne og forsyningsledningerne. Man ønsker fra GNV s side at få ledninger ud i fællesarealerne, så vandværket ikke skal vedligeholde forsyningsledningerne og stikledningerne på privat grund, idet de også har hovedansvaret for og pligten til den kontinuerlige forsyning, og styring af vandforbruget inkl. spild. Vandmåler Der findes i dag en vandmåler inde i hver ejendom, således at den enkeltes forbrug kan måles i selve husholdningen. Hvis der er brud udenfor huset på jordledningen, kan man ikke registrere spild/tab. De vil indgå som et samlet tab, som betales af vandværket. Ventiler/stophaner Der blev i 2012 etableret nye hovedskydeventiler på de eksisterende forsyningsledninger i området, således at der kan lukkes for vandet i området i forbindelse med brud uden at berører hele GNV s ledningsnet. På de eks. stikledninger er ligeledes monteret ventiler, men det er ikke kendt alle disse ventiler kan lukkes.

5 Mulige løsninger for ledningsrenovering i Søtofteparken og Højgårdsparken Side 5 af 19 Situation I dag er de fleste ejendomme tilsluttet på hovedforsyningsledning som par, to huse pr. anboring. Man har ikke sin egen tilslutning, men deler med naboen. Gælder dog ikke 15 ejendomme i Søtofteparken ulige numre. Det er ikke en nutidssvarende situation. Reparationer Vi har forhørt os hos de lokale VVS smede om stadevurdering og historik. De fortæller bl.a. om udrykning og reparation til mindst 6 brud i tiden til 2008, 5 brud efter 2008, og i reparationer på indføringer, som generelt er i meget dårlig stand. Tilstanden på dele beskrives som meget tærede (anboringsbøjle, tee stykke, stophane og indføring). Hovedforsyningsledningen, som er udført i PVC 75 og 110 mm PVC, fejler ikke noget og kan holde en del år endnu, og der har ikke været brud på disse ledninger. Praktisk udførelse Når man betragter mulighederne for at udføre ledningsrenovering, bør man tænke på den praktiske udførelse for entreprenøren. Nogen steder i bebyggelsen er der et meget højt spring fra vejniveau til fortovsniveau foran husene. Hovedforsyningsledningen kan disse steder ligge helt op til 3 meter nede under fortov (dybe huller skal graves) Andre steder er der plantet buske og etableret hegn imellem boliger, så disse skal fjernes inden arbejdet påbegyndes. Gravearbejdet foregår normalt med minigraver. Et praktisk problem er ligeledes hvordan man kan få minigraveren ind /op på området foran huset. Carporten kan være i vejen. Det bemærkes, at der på flere fortove er lagt helt ny ensartet belægning med betonsten. Denne belægning vil blive skånet mest ved løsning 1. Man skal være opmærksom på, at der i forvejen ligger mange andre forsyningsledninger. Der er gas, el, telefon, kabel-tv, spildevand og gamle olieledninger, hvilket gør det svært at komme til at grave foran ejendommene. Gravearbejdet med dertilhørende gener vurderes til at være mindst ved løsning 1. Brugerbetaling Grundejer skal betale en sum for sin egen private del, afhængig af løsningsmodel. Er det en løsning tæt ved husmur bliver udgiften kun for indføringsrøret og arbejdsløn. Hvis løsningen bliver en lang jordledning ud til en ny hovedforsynings-ledning i fællesareal uden for carporte, koster det mere. Ved løsning 5 skal forbrugere betale anslået 1000,- kr. ekskl. moms, som dækker de ca. 1,5 m Ø32 mm PE rør, overgangsfittings og 1 arbejdstime, inklusiv selve tilslutningen. Ud over dette, skal forbruger sørge for et nyt indføringsrør/en murgennemføring. Ved løsning 1 skal forbrugere betale anslået ,- kr. ekskl. moms, som dækker de ca. 9 m Ø32 mm PE rør, 9 m styret underboring, overgangsfittings og 2 arbejdstimer, inklusiv selve tilslutningen. Ud over dette, skal forbruger sørge for et nyt indføringsrør/en murgennemføring.

6 Mulige løsninger for ledningsrenovering i Søtofteparken og Højgårdsparken Side 6 af 19 Målerbrønde I forbindelse med renoveringen tilrådes det alle forbrugere at skifte deres murgennemføring, da denne mange steder er gennemtæret. Vandspild som følge af brud på dette sted kan på nuværende tidspunkt ikke måles af VV og fælleskabet betaler til dette spild, indtil lækage er fundet og bruddet repareret. I vurderingen af løsningsmuligheder er det derfor kommet på tale at lade målebrønde installere udenfor samtlige ejendomme, for at kunne måle et evt. spild og holde den enkelte lodsejer ansvarlig. Da murgennemføringen er en privat installation, kan vandværket ikke kræve det udskiftet, men kun anbefale en sådan. GNV har derfor ønsket muligheden for at montere målerbrønde med forventning om en bedre styring af økonomi og vandspild. Det ideelle vil naturligvis være, at alle forbrugere skifter samtlige murgennemføringer i forbindelse med ledningsrenoveringen og i dette tilfælde vil målerbrønde i princippet ikke være nødvendige. Vandmålere udskiftes Til orientering vil alle vandmålere i bebyggelsen efter ledningsrenoveringen blive udskiftet med nye digitale målere (Hydrus ultralydsvandmåler). Disse vandmålere kan aflæses udefra. Vandmålerne udskiftes af vandværkets faste entreprenør. Såfremt ledningsrenoveringen udskydes i flere år, kan et målerskifte dog komme på tale før ledningsrenoveringen. 2 grundejerforeninger Der eksisterer to forskellige grundejerforeninger i bebyggelsen, som situationen er i dag. På østlig side af vejen er Søtofteparken, ulige nr., hvis grundejerforening hedder GF Søtofteparken og på den anden side har vi Søtofteparken/Højgårdsparken, med grundejerforeningen GF11Y. Brudhistorik de sidste 5 år I år 2008 var der brud på Søtofteparken 62. I år 2011 var der brud på Højgårdsparken 19, Søtofteparken og Søtofteparken 60. I år 2013 var der brud på Søtofteparken Økonomi Vandværket har fået fremlagt 5 løsningsmodeller, som dækker alle de 111 ejendomme i bebyggelsen. Prisoverslaget for disse spænder fra 4,38 mio. DKK til 4,97 mio. DKK. En matrix er udarbejdet, så man kan se de 5 løsninger, prisen og produktet. Beregninger på næste side indeholder en brugerbetaling og under de enkelte løsningsforslag er brugerbetalingen skønsmæssigt beregnet.

7 Mulige løsninger for ledningsrenovering i Søtofteparken og Højgårdsparken Side 7 af 19 Opstilling over løsningsmuligheder og priser Inkl. honorar og uforudselige udgifter. Løsning nr. Type løsning Skitse 1 Ny hovedledning lægges uden for skel /bag skure. Lange privat stik til hvert hus. Pris for hele projektet Nr ,00 Ca. pris for forbruger ,00 2 Som løsning 1 + målerbrønd Nr , ,00 3 Lægge ny hovedledning i gammelt tracé. Lige foran huse. Nr , ,00 4 Som løsning 3+ målerbrønd Nr , ,00 5 Kun målerbrønde + renovering af jernledninger + ny ledning under Farumvej Nr , ,00 * Vandmåler ikke med i opstilling ** Priser ekskl. Moms *** For Søtofteparken ulige numre er prisen 1000,- kr. Disse priser blev fremlagt, og da forbrugerne fik forklaret, at der kunne være tale om en delvis egenbetaling, blev projektet igen revurderet. Hvis man gerne ville have den kvalitetsmæssige bedste løsning, kunne en mulig udskydelse af projektet måske give plads til en yderligere opsparing og granskning af evt. formindskelse af brugerbetalingen ved alternativ finansiering. Dette er stadig under overvejelse.

8 Mulige løsninger for ledningsrenovering i Søtofteparken og Højgårdsparken Side 8 af Tekniske løsninger, skitse 1-5 Teknisk løsning 1 Skitse 1 viser en løsning hvor den nye vandledning ligger uden for matrikelskel, uden for carporte. Ny hovedforsyningsledning inkl. anboringsbøjle og stophane ligger også udenfor skel. Grundejer skal selv betale indførings stik (lang jordledning) inde på privat grund. Hele anlægget vil være et helt nyt anlæg uden risiko for ledningsbrud i mange år. Praktisk set er den nem at gå til, idet den teknisk kan udføres med traditionel gravning til hovedledningen, i et tilgængeligt område. Lodsejer skal dog have gravet et mindre hul foran husmur til ny indføring og bekoste jordledningen, som laves med styret underboring eller jordfortrængningsmetode. Ejerforholdet skifter fra GNV til forbruger ved skel, efter stophane. Hele projektet er nyt og er en total renovering. Teknisk løsning 2 Skitse 2 viser den samme løsning som ovenstående 1, blot med tilføjelse af en målerbrønd, således at forbruget kan registreres. Større hul foran hus skal graves. Hele projektet er nyt og er en total renovering. Ejerforhold skifter fra GNV til forbruger mellem målerbrønd og stophane. Teknisk løsning 3 Skitse 3 en alternativ løsning, hvor man med styret underboring borer og lægger en helt ny ledning i samme tracé som den gamle, blot højere oppe. Den vil ligge foran husene inde på matriklen. Teknisk set består den af en helt ny ledning med ny anboringsbøjle og ny stophane. Jordledningen vil for grundejer kun bestå af et indføringsrør, overgangsfittings og arbejdsløn. Ejer skal selv bekoste dette, inklusiv montage af et nyt murgennemføringsrør. Hullet foran hus bliver noget større end ved løsning 1+2. Hele projektet er nyt og er en total renovering. Etableringen af ledningsanlæg besværliggøres af eksisterende ledninger og adgangsforhold. Ejerforholdet skifter fra GNV til forbruger lige efter stophane. Teknisk løsning 4 Skitse 4 viser den samme løsning som ovenstående løsning 3, blot med tilføjelse af målerbrønd, således at forbruget kan registreres. Hullet foran hus bliver noget større end ved løsning 3. Ejerforhold skifter fra GNV til forbruger mellem målerbrønd og stophane. Teknisk løsning 5 Skitse 5 viser installationerne skematisk. Den eksisterende PVC ledning (110mm/ 90mm/63mm) bibeholdes. Til hvert hus monteres ny anboringsbøjle, ny stophane, ny målerbrønd og Ø32mm PE rør mellem disse. Grundejer skal betale for jordledning som består af et indførings rør, overgangsfittings og arbejdsløn. Ejerforholdet skifter fra GNV til forbruger mellem målerbrønd og stophane. Der skal graves dybt og hullet bliver endnu større end ved løsning Deklaration I øjeblikket ligger alle vandforsyningsledninger inde på privat grund. Ledningsnettet er ikke deklareret. Det kan anbefales at vandværket får udarbejdet en deklaration af det eksisterende anlæg, hvor vandværkets ret til inspektion og servicering af ledningsanlægget tinglyses samt at skellet mellem forbruger og vandværkes vedligeholdelses pligt defineres mellem stik- og jordledning.

9 Mulige løsninger for ledningsrenovering i Søtofteparken og Højgårdsparken Side 9 af 19 Ved ledningsrenovering skal der lyses på ny deklaration og omfanget af denne deklarering er afhængig af den valgte løsningsmodel. Ved løsning 1-2 skal forsyningsledningerne og stikledningerne tinglyses, men kun grundejerforeningernes bestyrelse skriver under, da ledningerne ligger i fællesareal. Ved løsning ligger forsyningsledningen og stikledningerne inde på privat grund. Det er en forudsætning, at samtlige 96 grundejere i grundejerforeningen GF11Y samt bestyrelsen i de to grundejerforeninger, underskriver en fuldmagt for at kunne lyse en deklaration. Før arbejdets udførelse skal der udfærdiges en forhåndsaftale. 0.7 Juridiske aspekter GNV har i samråd med FVD (Foreningen af vandværker i Danmark) vurderet det forestående renoveringsarbejde, og forudsætter, at projektet følger alle de gældende vedtægter og regler. Der henvises til Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a. (Vedtægter), Fællesregulativ for private vandværker i Egedal Kommune 2009, vandforsyningsloven og grundejerforeningernes vedtægter. Regulativet henviser til tre typer ledninger, forsyningsledninger, stikledninger og jordledninger. Vandværket bærer den største part af udgiften for projektet, idet de har ansvaret for forsyningsledningen og stikledningerne, mens det er forbrugerne, der skal bekoste jordledningen. Vandværket betragter projektet som en renovering af ledningsnettet. 0.8 Konklusion/anbefaling At tage fat i ledningsrenoveringen i Søtofteparken /Højgårdsparken er en omfattende opgave, men absolut nødvendig på lang sigt for at opretholde en sikker og stabil forsyning. Uanset metodevalg og renoveringsløsning, skaber det stor gene for beboerne. Projektet er forholdsvis ukompliceret, men der er ikke meget plads og det bliver en udfordring for entreprenøren og for omgivelserne. I løbet af efteråret 2013 bølgede løsningsvalget frem og tilbage over GNV s først foreslåede løsning (totalrenovering, den dyreste og langsigtede løsning) til den umiddelbare billigste løsning for forbrugere (del renovering, billigste og kortsigtet løsning). Endelig løsningsmodel er endnu ikke valgt på nuværende tidspunkt. Vi vurderer, efter granskning af priserne for fittings og VVS dele, sammenholdt med anlægstiden samt arbejdsprocesserne, at det bedre kan svare sig at betale lidt mere og få en forholdsvis langt højere driftssikker løsning. Vi anbefaler derfor umiddelbart den dyreste løsning, løsning 1, som har den nemmeste og mest praktiske entreprenørmæssige udførelse, mindste gene for beboere, hurtigste udførelse, bedste kvalitet og længste levetid. Vi vil betegne denne model, som den, hvor man får mest for pengene. Kvalitet, effektivitet og økonomi på lang sigt. Prioritering: I betragtning af det input vi har fået fra de lokale VVS ere og smede, som har været på udrykning i forbindelse med ledningsbrud, der fortæller, at det hovedsagelig er den private 1 galv. rør/ murgennemføring der svigter, kunne man alternativt, med stor fordel, nøjes med at udskifte alle disse. Derved ville man muligvis kunne få 10 års livsforlængelse af det eksisterende system. Dette vil gøre en markant forskel. Efter dette tidsrum bør man renovere hele systemet (specielt anboringsbøjlerne, teestykker og de gamle jernledninger, foran hver ejendom, da disse er godt på vej til at være gennemtærede), og genvurdere projektet mht. løsningsmuligheder.

10 Mulige løsninger for ledningsrenovering i Søtofteparken og Højgårdsparken Side 10 af 19 Betragtes ledningsrenovering overordnet i hele Ganløse, vil man med de afsatte midler (4,38-4,97 mio. Kr.) måske kunne sætte ind på andre områder, som står svagere end Søtofteparken / Højgårdsparken i dag? GNV bør overvejen en helhedsvurdering af hele forsyningsområdet. Renovering af det eksisterende forsyningsnet skal vurderes og rækkefølgen for en renovering prioriteres over en årrække. Det anbefales derfor, at der først udføres disse forundersøgelser, før renoveringen af det eksisterende ledningsnettet i Søtofteparken / Højgårdsparken igangsættes. Hillerød den DINES JØRGENSEN & CO. A/S Lise Djurhuus Ipsen

11 Mulige løsninger for ledningsrenovering i Søtofteparken og Højgårdsparken Side 11 af 19 Bilag 1.1 Fotos fra området kommende arbejdsområder (Grundejerforeningen GF11Y) Foto nr. 1 Meget beplantning- men åbent Foto nr. 2 Læhegn og bænke Foto nr. 3 På nogen fortove er der rimelig god plads- dog er belægningen helt ny. Foto nr. 4 Nogen steder er der sat planter/krukker/grill og lukket hegn Foto nr. 5 meget lidt plads i forhold til anlægsarbejde med minigraver, hvordan kommer den ind her, der er lukket hæk? Foto nr. 6 nogen steder hegn, bænke og buske, her er der lagt helt ny ensartet belægning

12 Mulige løsninger for ledningsrenovering i Søtofteparken og Højgårdsparken Side 12 af 19 Bilag 1.2 Fotos fra området niveau forskelle (Grundejerforeningen GF11Y) Foto nr. 7 højde forskel fra vej til fortov, ledninger ligger dybt ift. murgennemføring Foto nr. 8 mange trapper Foto nr. 9 trapper, mini graver skal hejses ind Foto nr. 10 høje trapper Foto nr. 11 der er højdeforskel Foto nr. 12 lidt plads til at arbejde foran ejendommen, hvordan med minigraver?

13 Mulige løsninger for ledningsrenovering i Søtofteparken og Højgårdsparken Side 13 af 19 Bilag 1.3 Fotos fra området i Grundejerforeningen Søtofteparken (ulige nr.) Foto nr. 13 matrikelskel i selve husmuren, forsyningsledning ligger under græs Foto nr. 14 fremtidig lednings tracé uden for Søtofteparken ulige nr. Foto nr. 15 flisebelægning foran alle ejendomme, matrikelskel direkte i husmur Foto nr. 16 køreareal med SF belægning Foto nr. 17 eks. vandledning ligger her midt i køreareal Foto nr. 19 ledninger ligger under græs

14 Mulige løsninger for ledningsrenovering i Søtofteparken og Højgårdsparken Side 14 af 19 Bilag 2.0 Skitser over 5 løsninger skitse 1,2,3,4 og 5

15 Mulige løsninger for ledningsrenovering i Søtofteparken og Højgårdsparken Side 15 af 19

16 Mulige løsninger for ledningsrenovering i Søtofteparken og Højgårdsparken Side 16 af 19

17 Mulige løsninger for ledningsrenovering i Søtofteparken og Højgårdsparken Side 17 af 19

18 Mulige løsninger for ledningsrenovering i Søtofteparken og Højgårdsparken Side 18 af 19

19 Mulige løsninger for ledningsrenovering i Søtofteparken og Højgårdsparken Side 19 af 19 Bilag 3.0 Oversigts tegning over hele bebyggelsen (blå trace forslag nr. 1, rød trace eks.)

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse www.gnv.dk Referat af ordinær generalforsamling den 31. Marts 2014 Mødested: Rytterskolen, Østergade, Ganløse Deltagere ved Generalforsamlingen:

Læs mere

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Dato Ansvarlig Sags ID. 16. maj 2013 Frits Klemmensen USG-2013-00007 Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Spørgsmål Kloak: Hvorfor laver man ikke regnvandskloak alle steder? Hvor skelner

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET

GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET Tilstandsvurdering af fjernvarmenet samt opstilling af renoveringsforslag Februar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Eksisterende ledningsnet 3.1

Læs mere

Redegørelse for Bestyrelsens Forslag vedr. Indskud i Vejfonden

Redegørelse for Bestyrelsens Forslag vedr. Indskud i Vejfonden INDLEDNING...1 VEJUDVALGET...2 VEJENES TILSTAND...2 HVAD BØR MAN GØRE VED VEJENE...3 HVOR MEGET HASTER DET MED EN RENOVERING...3 PRISEN FOR EN VEJRENOVERING...4 FINANSIERING AF RENOVERINGEN...4 VEJFONDEN...5

Læs mere

Fremtidig varmeforsyning

Fremtidig varmeforsyning Grundejerforeningen Fasanvænget Fremtidig varmeforsyning Slutrapport - Forundersøgelser Marts 2007 Grundejerforeningen Fasanvænget Fremtidig varmeforsyning Forundersøgelser Marts 2007 Dokument nr. Revision

Læs mere

SANDET ETAPE 3 INDLEDNING GENERELT. Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00

SANDET ETAPE 3 INDLEDNING GENERELT. Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00 SANDET ETAPE 3 Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00 INDLEDNING Mødet blev afholdt i anledning af projektet kloakering af Sandet for Etape 3 del A, B og C. Nærværende dokument

Læs mere

Information til vandværkets forbrugere

Information til vandværkets forbrugere Hold øje med din måler også den trådløse måler Selv om vandværket selv aflæser målerne, så er ansvaret for vandforbruget stadig medlemmets. Det er derfor stadig en god idé regelmæssigt at aflæse sin måler

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE 1 er vandmålere en god idé? Når en boligforening overvejer individuelle vandmålere, skyldes det som regel, at den fordelingsmodel man bruger er upræcis. Lejlighedens

Læs mere

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A.

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Generalforsamling den 8. august 2012 kl. 19.00.på Norsminde Gl. Kro. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Gennemgang og godkendelse af regnskab.

Læs mere

Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker:

Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker: Indledning: Blidahlund og Esperancegaarden har valgt at tilslutte sig andre miljøbevidste boligforeninger ved at håndtere regnvand på egen grund og opnå en række fordele., herunder separering af regnvand

Læs mere

Referat. Stemmeberettigede i alt 36: 27 fremmødte andelshavere, + 10 medbragte fuldmagter.

Referat. Stemmeberettigede i alt 36: 27 fremmødte andelshavere, + 10 medbragte fuldmagter. Referat. 1 Vallensbæk Strands Vandforsyning a.m.b.a., afholdt tirsdag den 28. maj 2013, kl. 19:00 ordinær generalforsamling, på Korsagergård 121, Vallensbæk. Til stede var: Formand Børge Ravn, (BR), kasserer

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen 1DO Båstrup c/o Dannevang 455, 3480 Fredensborg, bestyrelsen1do@gmail.com

Grundejerforeningen 1DO Båstrup c/o Dannevang 455, 3480 Fredensborg, bestyrelsen1do@gmail.com Formandens beretning 203/ (Oktober 20) FORMANDENS BERETNING 203/ BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING DET FORLØBNE ÅR BEBOERSAGER EJERLAUGET GRØNNE OMRÅDER ARBEJDSDAGE VEJE KLOAKKER TAGENE I RÆKKEHUSENE ØKONOMI

Læs mere

!! " ### $ % $ && " " '

!!  ### $ % $ &&   ' !!" ### $% $&& ""' Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Hvad du kan bruge vejledningen til... 3 Hvad er vej og ikke vej?... 3 PRIVATE VEJPROJEKTER SOM DENNE VEJLEDNING GÆLDER FOR... 4 Hvad er mindre vejprojekter?...

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Kloak- og drænprojekt.

Kloak- og drænprojekt. Kloak- og drænprojekt. Nu foreligger der et færdigt projekt omfattende både den fremtidige kloakering og pumpelagets fremtidige drænsystem. Hele projektet udsendes til 5 entreprenørfirmaer, og der afholdes

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

har I styr på vandforbruget?

har I styr på vandforbruget? har I styr på vandforbruget? spar vand spar penge: få tilskud til vandbesparende installationer vi skal spare på vandet ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Rent vand er en

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 E/F Godthåbs Have 5902/JAH/hb INDKALDELSE Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Tirsdag den 24. februar 2015, kl.

Læs mere

Nye vandledninger i dit område

Nye vandledninger i dit område Nye vandledninger i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye vandrør? Mange af Kalundborg Forsynings vandledninger er gamle og lavet af støbejern. Støbejernsledningerne er ujævne indvendig, så kalk, jern

Læs mere

I/S Reedtzholm Vandværk

I/S Reedtzholm Vandværk I/S Reedtzholm Vandværk Referat fra Plenarmøde 18/4-2015 1. Valg af Diregent: Gert Bigum Valg af referent: Charlotte Vincent Jørgensen Begge godkendt af forsamlingen. Direngenten konstatere at indkaldelsen

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER BYGINORD TEMAGRUPPER Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation Brugere Kommune BYGINORD TEMAGRUPPER BYGiNORD - 3 BYGiNORD - 4 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget.

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Beretning for Vrist Pumpelag april 2012 april 2013. Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Nogle glæder

Læs mere

LedningsEjerRegister (LER) Rapport over muligheden for at etablere et landsdækkende ledningsejerregister

LedningsEjerRegister (LER) Rapport over muligheden for at etablere et landsdækkende ledningsejerregister LedningsEjerRegister (LER) Rapport over muligheden for at etablere et landsdækkende ledningsejerregister Marts 2003 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 4 2 SAMFUNDSMÆSSIG NYTTE VED AT ETABLERE ET LANDSDÆKKENDE

Læs mere