Plejeplan 72-74: Vridsløsevej.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plejeplan 72-74: Vridsløsevej."

Transkript

1 Plejeplan 72-74: Vridsløsevej. Arealet indeholder følgende elementer: Fast belægning (beton-belægningssten), (parklamper, trådhegn, borde-bænke, havepejs, flagstang, gynger, legebåd ), Brugsplæne, Fritvoksende Træer, Trægruppe, Busket, Lav beplantning (Busket, Stauder, Klatreplanter). Arealet indeholder desuden et antal private skure og drivhuse, som ikke bliver behandlet i denne plejeplan, da de sandsynligvis vil blive forlangt ryddet i forbindelse med den forestående lovliggørelse af arealerne, og under alle omstændigheder hører under beboernes eget plejeansvar. Målbeskrivelse: Funktion: Området skal primært have rekreative funktioner. Området skal som udgangspunkt være nemt at vedligeholde, men kan gerne indeholde plejekrævende beboertiltag, så længe de bliver forsvarligt holdt. Rekreation: Børneleg, spadsereture, opholdsmuligheder, m.m. Der er desuden plads til etablering af nyttehaver og hønsehuse o.lign. Udformningen af sådanne indretninger må dog forventes reguleret af den kommende lokalplan for området. Æstetik: Området kan gerne være mere eller mindre naturpræget, så længe der sikres fri adgang for brugere og ejendomsfunktionærer, og så længe beplantningerne underlægges en ansvarsfuld pleje. Alt med størst mulig frodighed og blomsterrigdom. (Foto) Forslag til plejeplan: Belægningssten Ukrudtsbrænding 5-12 gange pr. år. Fugefyldning i nødvendigt omfang hvert tredje år. Årlig registrering af ujævnheder, der skal oprettes. Udføres indenfor rammerne af særskilt budget. Årlig registrering af behov for reparationer, der udføres indenfor rammerne af særskilt (trådhegn) budget. Agenda Center Albertslund 3. marts 2003 Side 1 af 5

2 (lamper, flag-stang, havepejs) (borde-bænke) (legeredskaber) Fritvoksende Træer Trægruppe (ved Spætten 3) Brugsplæne Busket Busket og Stauder (langs huse) Klatreplanter Renholdelse Maling 1 gang hvert tredje år el. oliebehandling 1 gang pr. år. Sikkerhedstjek af legeredskaber 1 gang pr. år. Smøring af bevægelige dele 2 gange pr. år. Maling 1 gang hvert tredje år el. oliebehandling 1 gang pr. år. Lugning omkring træernes basis 3 gange pr. år. Beskæring af syge, døde og knækkede grene i nødvendigt omfang hvert år. Beskæring desuden for sundhed og æstetik hvert andet år. Grovlugning under træerne 1 gang pr. år. Beskæring af syge, døde og knækkede grene i nødvendigt omfang hvert år. Beskæring desuden for sundhed og æstetik hvert andet år om nødvendigt. Udtynding af hele træer 1 gang hvert femte år om nødvendigt. Klippes ca. 20 gange pr. år. Der klippes omkr. forhindringer 4 gange pr. år. Der regnes med 2 afsamlinger af græsklip pr. år. Der regnes med 1 løvafsamling, eftersåning og ukrudtsbegrænsning pr. år. Lugning langs bevoksningens kant (synlig jord) 5 gange pr. år. Lugning af al rodukrudt samt frøukrudt over buskethøjde 2 gange pr. år (forsommer og efterår). Beskæring af syge, døde og knækkede grene samt for fri passage, i nødvendigt omfang hvert år. Beskæring desuden for sundhed og æstetik 1 gang hvert år. Lugning og jordkultivering af synlig jord 5 gange pr. år. Lugning af al rodukrudt samt frøukrudt over plantehøjde 3 gange pr. år. Beskæring af syge, døde og knækkede grene samt for fri passage, i nødvendigt omfang 1 gang hvert år. Beskæring desuden for sundhed og æstetik 1 gang hvert år. Afpudsning for visne staudetoppe 1 gang hvert år. Beskæring og opbinding 2 gange hvert år. Snavs og affald fjernes grundigt 4 gange pr. år, udover ugentlig miljøtur. Lokalplan og Beplantningsstrategi for Syd Afdelingens forarealer langs Vridsløsevej er fornylig blevet ryddet for sin tidligere bevoksning af tæt og ugennemtrængeligt krat, og er blevet omlagt til klippet græs med spredte, fritvoksende træer. Området må forventes at blive genstand for stor opmærksomhed i forbindelse med den Beplantningsstrategi for Albertslund Syd, som sendes i høring i løbet af 2003, og senere skal følges op af ny lokalplan og konkrete pasningsaftaler mellem Albertslund Kommune og boligselskaberne (AB og VA). Det kan derfor ikke anbefales, at afdelingen tager initiativ til omfattende nyplantninger og omlægninger på området, før disse forhold er blevet afklaret. Agenda Center Albertslund 3. marts 2003 Side 2 af 5

3 På grund af disse forhold vil arealerne i det følgende kun blive gennemgået mht. de mest markante elementer, og der bliver ikke fokuseret på de mange muligheder for nyindretninger, som området ellers indbyder til. Der kan imidlertid være et formål i, at afdelingens beboere gives mulighed for at etablere mindre og midlertidige indretninger på området, nu hvor arealerne er blevet frigivet, så arealerne ikke udvikler sig til et forladt og misrøgtet ingenmandsland, som kun ejendomsfunktionærerne (og hundelufterne) vil interessere sig for. Det kan derfor være fornuftigt, at give mulighed for diverse beboer-tiltag af midlertidig og/eller flytbar karakter, samt gerne mindre plantninger af en type som kan fjernes igen uden større besvær. Det må dog anbefales, at alle tiltag af denne art først bliver godkendt af nævnet. Det må i øvrigt forventes, at alle de indretninger på fællesarealet, som i dag har karakter af privatiseringer og udvidelse af de private gårdhaver, vil blive forlangt tilbageført til oprindelig stand i forbindelse med den forestående lovliggørelse af arealerne. Tilstandsvurdering og forslag til renoveringer: Buskettet og trådhegnet langs Vridsløsevej skal iflg. de gældende planer for området ryddes, som led i nedlæggelsen af dette vejstykke og omlægningen af de omkringliggende arealer. Hvornår rydningen kan ske er imidlertid usikkert, og busket og trådhegn bør derfor holdes vedlige indtil da, jf. plejebeskrivelserne under Forslag til plejeplan hvadenten det sker på kommunens eller boligafdelingens foranledning. Trådhegnet markerer i dag skellet mellem VA s og kommunens arealer. Rydningen af buskettet bør ske under hensyntagen til en nænsom og velovervejet bevarelse af værdifulde, velplacerede og veludviklede buske / træer. Græsarealet synes flere steder at være i dårlig stand, med komprimeret jord. Det gælder bl.a. strækningen udfor Ørnens Kvt. (plejeplan 73). Det anbefales at udføre vertidræn med 0/4 sand. Indtil videre bør græsset holdes som kortklippet plæne, aht. fremtidige, endnu ukendte indretninger på arealerne. Der kan dog gerne planlægges for en fremtidig differentiering af græsplejen, hvor udvalgte områder bliver klippet med større mellemrum som Græsflader (8-10 klip/år), Fælledgræs (3 klip/år) og/eller Naturgræs (1 klip/år). Der bør i alle tilfælde bevares et bælte af kortklippet græs til sikring af brugernes frie passage i hele arealets længde. Se i øvrigt rapportens afsnit Vridsløsevej og Græsarealerne. Det skal bemærkes, at det endnu er uklart, hvem der skal stå for arealets pleje, når trådhegnet er blevet ryddet. Det er kommunens ønske, at kommunens og boligselskabernes arealer skal samles i et integreret design, med en fælles pleje- og driftsaftale. Plejeplan 72: (vestlige del Uglens og Ravnens Kvt.). Uglen 14: Hele fællesarealet udfor husene er indhegnet som privathave uden offentlig adgang. Arealet må forventes forlangt tilbageført til oprindelig stand. En renovering af arealet bør dog ske med opmærksomhed på bevaringsværdige buske og træer. Det skal i den forbindelse bemærkes, at områdets fugleliv synes stedets varierede og fuglevenlige karakter. Hegn og facader bør gås efter for evt. problematisk opvækst. Uglen 16, 11: Egen og de tre Tjørn udfor 16B har god afstand til husene og anbefales bevaret. Birkestub bør ryddes. Tjørn udfor 16A-11 har god afstand til husene og anbefales bevaret. Hegn og facader bør renses for problematisk opvækst bl.a. Brombær. Den lille Ædelgran i græsset er uheldigt placeret i forhold til fremtidig udvikling, og kan tænkes at stride mod fremtidige planer for området. Den kan dog gerne bevares nogle år endnu. Frugttræ ved gavlen på 11B bør ryddes. Agenda Center Albertslund 3. marts 2003 Side 3 af 5

4 Uglen 7, Ravnen 14: Egen udfor 7A har god afstand til husene og bør ubetinget bevares. Tjørn udfor Ravnen 14 har god afstand til husene og anbefales bevaret. Borde-bænke sættet fremtræder som nyt. Hegn og facader bør renses for problematisk opvækst bl.a. Hyld. Ravnen 10, 7: Egen udfor gavlen på 10A står lovlig tæt på hus, men vurderes dog som bevaringsværdig. Eventuelle erstatningsplantninger kan med fordel afvente den lokalplan og beplantningsstrategi, som er under forberedelse. Borde-bænke sæt fremtræder som nyt, havepejs synes i god stand. Tjørn ved gavlen på 7B står lovlig tæt på hus, men vurderes dog som bevaringsværdig. Øvrige Tjørn har god afstand til husene og anbefales bevaret. Ravnen 5-3: Den store Robinie midt på arealet har god afstand til husene og bør ubetinget bevares. Træets skråt voksende rodskud kan dog med fordel ryddes. Der er rigelig plads til yderligere træplantninger på området. Gyngerne savner faldunderlag, men synes ellers i rimelig god stand. Legebåden synes derimod i forfald og anbefales repareret eller ryddet. Det vil være oplagt at planlægge for etablering af en naturlegeplads på stedet, integreret med egnet beplantning og gerne med terrænbevægelse. Konkrete tiltag bør dog afvente den lokalplan og beplantningsstrategi, som er under forberedelse. En del af fællesarealet ved 3B er indhegnet som privathave uden offentlig adgang. Arealet må forventes forlangt tilbageført til oprindelig stand. En renovering af arealet bør dog ske med opmærksomhed på bevaringsværdige buske og træer. Det skal i den forbindelse bemærkes, at områdets fugleliv synes stedets varierede og fuglevenlige karakter. Egen udfor gavlen på 3B har god afstand til hus og anbefales bevaret. Plejeplan 73: Vridsløsevej (midterste del Ørnens Kvt.). Ørnen 4, 8: Hele arealet vest for Ørnen 4A og B er omgivet af tæt krat, og der er foretaget udvidelse af privathaverne ud mod Sletbrovej. Arealet må forventes ryddet for krat og privathaverne forlangt tilbageført til oprindelig stand. En renovering af arealet bør dog ske med opmærksomhed på bevaringsværdige buske og træer. Det skal i den forbindelse bemærkes, at områdets fugleliv synes koncenteret på dette sted, hvilket yderligere taler for en nænsom og velovervejet renovering med bevarelse af stedets varierede og fuglevenlige karakter. Den øvrige del af fællesarealet udfor 4B og 8A (ud mod Vridsløsevej) er indhegnet som privathave uden offentlig adgang. Arealet må forventes forlangt tilbageført til oprindelig stand. Egene udfor gavlene på 4B og 8B står lovlig tæt på husene, og bør planlægges erstattet med nyplantninger på større afstand af husene. Nyplantninger kan dog med fordel afvente den lokalplan og beplantningsstrategi, som er under forberedelse. Ørnen 10: De tre træer udfor gavlen på 10B står lovlig tæt på hus, og bør planlægges erstattet med nyplantning på større afstand af husene. Nyplantninger kan dog med fordel afvente den lokalplan og beplantningsstrategi, som er under forberedelse. Rosenkrat og private indretninger udfor 10B kan tænkes forlangt ryddet. Hegn og facader bør renses for problematisk opvækst bl.a. Efeu på facaden af 10A. Dog kan Syrenen på hjørne af hegnet til 10A gerne bevares. Ørnen 14: Egen udfor haven til 14B har forholdsvis god afstand til hus og anbefales bevaret. Rosenkrat og private indretninger udfor 14B må forventes forlangt ryddet. Det ene af Kirsebærtræerne i krattet kan overvejes bevaret. Det samme gælder for Hylden nærmest gavl. Hegn og facader bør renses for problematisk opvækst bl.a. Efeu på facaden af 14A. Dog kan Hjortetaktræet på hjørne af hegnet til 14B gerne bevares. Ørnen 18: Egen udfor gavlen på 18B står lovlig tæt på hus, og bør planlægges erstattet med nyplantning på større afstand af husene. Nyplantninger kan dog med fordel afvente den lokalplan og beplantningsstrategi, Agenda Center Albertslund 3. marts 2003 Side 4 af 5

5 som er under forberedelse. Haveudvidelser må forventes forlangt tilbageført til oprindelig stand. Frugttræerne udfor 18A bør dog overvejes bevaret. Rosenkrat udfor 18B kan tænkes forlangt ryddet. Hegn og facader bør renses for problematisk opvækst bl.a. Hyld. Ørnen 24: Tjørn midt på græsarealet udfor 24B har god afstand til hus og anbefales bevaret. Hegn og facader bør renses for problematisk opvækst bl.a. Bambus og Brombær. Ørnen 30: Hele fællesarealet udfor husene er indhegnet som privathave uden offentlig adgang. Arealet må forventes forlangt tilbageført til oprindelig stand. En renovering af arealet bør dog ske med opmærksomhed på bevaringsværdige buske og træer. Det skal i den forbindelse bemærkes, at områdets fugleliv synes stedets varierede og fuglevenlige karakter. Spidsløn udfor hjørnet af 30A kan gerne bevares. Alternativt kan træet umiddelbart øst herfor bevares i stedet, men ikke begge to. Hegn og facader bør renses for problematisk opvækst bl.a. Efeu og Mirabel på gavlen af 30A. Plejeplan 74: Vridsløsevej (østlige del Spættens Kvt.). Spætten 11: Der er etableret private indretninger på fællesarealet, men dog med mulighed for offentlig adgang. Arealet kan tænkes forlangt tilbageført til oprindelig stand. En renovering af arealet bør ske med opmærksomhed på bevaringsværdige buske og træer det kan f.eks. gælde den solitære Sommerfuglebusk og en del af Rosenkrattet. Det skal i den forbindelse bemærkes, at områdets fugleliv synes koncenteret på dette sted, hvilket yderligere taler for en nænsom og velovervejet renovering med bevarelse af stedets varierede og fuglevenlige karakter. Egen udfor gavlen på 11A står lovlig tæt på hus, og bør planlægges erstattet med nyplantning på større afstand af husene. Nyplantninger kan dog med fordel afvente den lokalplan og beplantningsstrategi, som er under forberedelse. Spætten 9: Private indretninger udenfor havehegnene må forventes forlangt tilbageført til oprindelig stand. Løn udfor haven til 9A har forholdsvis god afstand til husene, og kan indtil videre gerne bevares. Det er dog sandsynligt, at beboerne i 9A i løbet af få år vil føle sig generede af skyggen fra Lønnens meget tætløvede krone. Til gengæld kan det nærtstående frugttræ gerne bevares på længere sigt. En Eg udfor gavlen på 9A er fornylig blevet fældet, og det anbefales at udnytte det ujævne terræn omkring stubben til en lettere naturpræget buskplantning med terrænbevægelse. Alternativt anbefales stubben ryddet ved stubfræsning. Spætten 7: Private indretninger udenfor havehegnene kan tænkes forlangt tilbageført til oprindelig stand (herunder fjernelse af skur og drivhus). Borde-bænke sæt er i forfald og bør repareres eller udskiftes. Gynger savner faldunderlag og anbefales udskiftet til et sæt gynger af mere robust karakter. Hegn og facader bør renses for problematisk opvækst bl.a. Efeu i sammenføjningen mellem huset og hegnet til hhv. 7A og B. Spætten 3: Private indretninger udenfor havehegnene må forventes forlangt tilbageført til oprindelig stand. Gruppen af Egetræer udfor husene står lovlig tæt på husene, og bør planlægges erstattet med nyplantninger på større afstand af husene. Dog kan det mest yderligt stående af træerne forsøges bevaret. Der ses opvækst af både Kirsebær, Løn og Eg i nærheden, som har bedre afstand til husene og anbefales bevaret efter en vis udtynding og udvælgelse af de bedst egnede træer. Nyplantninger kan i øvrigt med fordel afvente den lokalplan og beplantningsstrategi, som er under forberedelse. I øvrigt ses arealet at indeholde et antal frugtbuske og andre private indretninger, som fremtræder velintegereret i stedets skovlignende karakter. Arealet kan dog tænkes forlangt tilbageført til oprindelig stand. En renovering af arealet bør ske med opmærksomhed på bevaringsværdige buske og træer. Det skal i den forbindelse bemærkes, at områdets fugleliv synes koncenteret på dette sted, hvilket yderligere taler for en nænsom og velovervejet renovering med bevarelse af stedets varierede og fuglevenlige karakter. Agenda Center Albertslund 3. marts 2003 Side 5 af 5

Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård

Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Elementoversigt, sorteret efter plejeniveau... 5 Forklaring til Elementoversigt... 6 Tre forskellige Udtryk... 6 Plejeplaner tilpasset

Læs mere

Holbæk Kommune Teknik og Miljø

Holbæk Kommune Teknik og Miljø Holbæk Kommune Teknik og Miljø Administrationsgrundlag for PARKDRIFT Godkendt af Udvalget for Kultur og Fritid d. 23. maj 2011 1 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING... 3 1 PARKER... 4 2 GRØNNE AREALER... 10

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Hegn og et godt naboskab

Hegn og et godt naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme

Læs mere

Hegn og et godt naboskab

Hegn og et godt naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Lystruphave Efterskole

Lystruphave Efterskole Lokalplan nr. 42-003 Lystruphave Efterskole Med tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2000 Silkeborg Kommune Juni 2007 2 LOKALPLANER OG PLANSYSTEMET Det danske plansystem er fastsat i Planloven og er opbygget

Læs mere

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum Lokalplan nr. 3-646 Nyt boligområde ved Åsum Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune i perioden 17. oktober til 12. december 2006.

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 18. Maj 2011 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TORSDAG D. 24.

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

Anlægsgartnerens. plejehåndbog

Anlægsgartnerens. plejehåndbog Anlægsgartnerens plejehåndbog Forord Anlægsgartnerens plejehåndbog giver en kortfattet oversigt over, hvad haveejeren skal huske at gøre efter aflevering af en ny belægning, beplantning eller græsplæne.

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelser for kirkegårde

Kvalitetsbeskrivelser for kirkegårde Kvalitetsbeskrivelser for kirkegårde PARK- OG LANDSKABSSERIEN 41 / 2010 Standardbeskrivelser med mål og tilstandskrav for kirkegårdenes drift Af Susanne Guldager, Palle Kristoffersen og Christian Philip

Læs mere

Forsvarets fremtidige behov og ønsker

Forsvarets fremtidige behov og ønsker Forsvarets fremtidige behov og ønsker )5(07,',*(%(+292* 16.(5 )RUVYDUHWVIUHPWLGLJHEHKRYRJ QVNHU I forbindelse med udarbejdelsen af nærværende drifts- og plejeplan har Prinsens Livregiment beskrevet de

Læs mere

Redegørelse for Bestyrelsens Forslag vedr. Indskud i Vejfonden

Redegørelse for Bestyrelsens Forslag vedr. Indskud i Vejfonden INDLEDNING...1 VEJUDVALGET...2 VEJENES TILSTAND...2 HVAD BØR MAN GØRE VED VEJENE...3 HVOR MEGET HASTER DET MED EN RENOVERING...3 PRISEN FOR EN VEJRENOVERING...4 FINANSIERING AF RENOVERINGEN...4 VEJFONDEN...5

Læs mere

Stauder på en ny måde -

Stauder på en ny måde - Stauder på en ny måde - Af April 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Blomster på en helt ny måde i Danmark... 2 Inspirationskilden... 2 Miksplantning... 3 Fordele... 3 Udfordringer... 4 Forslag

Læs mere

Plejeplan for Ellingebjerg i. Odsherred Kommune. Benjamin Dyre. Odsherred Kommune. Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855

Plejeplan for Ellingebjerg i. Odsherred Kommune. Benjamin Dyre. Odsherred Kommune. Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855 2015 Plejeplan for Ellingebjerg i Odsherred Kommune Benjamin Dyre Odsherred Kommune Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855 Indhold Indledning... 3 Formål... 4 Beskrivelse af Ellingebjerg... 4 Juridiske forhold...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021. Vindmølleplan

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021. Vindmølleplan Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 Vindmølleplan 1 Indhold: 1. Forord 2. Formål og baggrund 3. Områder til store vindmøller 4. Rammer for lokalplanlægning 5. Generelle retningslinjer. 6.

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 20. Maj 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM NORD Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TIRSDAG

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn og et godt naboskab Bygninger Anke Hegnssyn

Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn og et godt naboskab Bygninger Anke Hegnssyn Hegn og et godt naboskab Naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som hovedregel selv bestemme,

Læs mere

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015.

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. LOKALPLAN 25-005 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS VEDTAGET Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning

Læs mere

Planlægning. September 2011 FORSLAG. Lokalplan nr. 1104. Handicapboliger ved Halsskovvej/Motalavej. Tillæg nr. 17 til Slagelse Kommuneplan 2009-2020

Planlægning. September 2011 FORSLAG. Lokalplan nr. 1104. Handicapboliger ved Halsskovvej/Motalavej. Tillæg nr. 17 til Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Planlægning September 2011 FORSLAG Lokalplan nr. 1104 Handicapboliger ved Halsskovvej/Motalavej Tillæg nr. 17 til Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN? Lokalplaner

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Lokalplan Nr. 10.01 Nyt boligområde i Svinninge - området er beliggende vest for Ringstedvej og syd for Landlystvej K al und bor gv e j j Le de gå r ds ve j j Rosenvej Erantisvej Erantisvej Erantisvej

Læs mere

Lokalplan 160. En bevarende lokalplan for Haldrup TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 160. En bevarende lokalplan for Haldrup TEKNISK FORVALTNING Lokalplan 160 En bevarende lokalplan for Haldrup TEKNISK FORVALTNING JULI 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 3 Lokalplanens målsætning. 3 BESKRIVELSEN 4 Baggrund for udarbejdelsen af lokalplanen. 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Boligområde i Svinninge

Boligområde i Svinninge LOKALPLAN NR. 10.01 Boligområde i Svinninge området er beliggende vest for Ringstedvej og syd for Landlystvej Kalundborgvej Ledegårdsvej Rosenvej Erantisvej Erantisvej Erantisvej Erantisvej Erantisvej

Læs mere

GF Søndervang Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003

GF Søndervang Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003 Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003 Der har i det forløbne år været en del for bestyrelsen at se til. Udover de planlagte bestyrelsesmøder har det også været nødvendigt at holde

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Høringsperiode: 22. januar til 18. marts 2013. 30.

Læs mere

SØLLERØD KOMMUNE LOKALPLAN 133

SØLLERØD KOMMUNE LOKALPLAN 133 SØLLERØD KOMMUNE LOKALPLAN 133 Lokalplan for Nærumvænge Indhold side Redegørelse Indledning... 3 Lokalplanens formål og indhold... 6 Forhold til anden planlægning... 8 Bilag - Tillæg nr. 9 til Søllerød

Læs mere

Forslag til Lokalplan 201. for en ny skole på Grundtvigsvej samt forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan 201. for en ny skole på Grundtvigsvej samt forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 Forslag til Lokalplan 201 for en ny skole på Grundtvigsvej samt forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer

Læs mere