1\W HXURS LVN QHWY UN WLO KM OS IRU IRUEUXJHUH YHG XGHQUHWVOLJ ELO JJHOVH DI JU QVHRYHUVNULGHQGH WYLVWHU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1\W HXURS LVN QHWY UN WLO KM OS IRU IRUEUXJHUH YHG XGHQUHWVOLJ ELO JJHOVH DI JU QVHRYHUVNULGHQGH WYLVWHU"

Transkript

1 ,3 Bruxelles, den 16. oktober \W HXURS LVN QHWY UN WLO KM OS IRU IRUEUXJHUH YHG XGHQUHWVOLJ ELO JJHOVH DI JU QVHRYHUVNULGHQGH WYLVWHU.RPPLVV U 'DYLG %\UQH RJ GHW EHOJLVNH IRUPDQGVNDE ODQFHUHGH L GDJ GHW HXURS LVNHQHWY UNIRUXGHQUHWVOLJELO JJHOVHDIWYLVWHU((-1HWVRPSLORW SURMHNW1HWY UNHWIRUXGHQUHWVOLJELO JJHOVHDIWYLVWHUSnIRUEUXJHURPUnGHW YLOJ UHGHWOHWWHUHIRUIRUEUXJHUQHDWInELODJWWYLVWHUPHGOHYHUDQG UHUIUDHW DQGHW (8ODQG HOOHU 1RUJH RJ,VODQG 'H HQNHOWH GHOWDJHUODQGH KDU GHUIRU RSUHWWHW HW FHQWUDOW NRQWDNWSXQNW HW FOHDULQJ KRXVH KYRU IRUEUXJHUQH NDQ LQGKHQWH RSO\VQLQJHU RJ In ELVWDQG KYLV GH QVNHU DW In DGJDQJ WLO HNVLVWHUHQGHRUGQLQJHUWLODOWHUQDWLYELO JJHOVHDIWYLVWHU((-1HWVXSSOHUHV DI ),11(7 GHW HXURS LVNH QHWY UN IRU XGHQUHWVOLJ ELO JJHOVH DI WYLVWHU YHGU UHQGH ILQDQVLHOOH WMHQHVWH\GHOVHU VRP DOOHUHGH HU RSHUDWLYW 6DPWLGLJ PHG ODQFHULQJHQ DI ((-1HW EOHY GHU RJVn L GDJ L %UX[HOOHV neqhw HW Q\W HXURS LVN IRUEUXJHUFHQWHU IRU %HOJLHQ ceqlqjhq EOHY IRUHWDJHW DI &KDUOHV 3LFTXp %HOJLHQV PLQLVWHU PHG DQVYDU IRU NRQRPLVNH DQOLJJHQGHU RJ 0DJGD $HOYRHW %HOJLHQV PLQLVWHU PHG DQVYDU IRU IRONHVXQGKHG RJ IRUEUXJHUEHVN\WWHOVH'HWHXURS LVNHIRUEUXJHUFHQWHUNRPPHUWLODWIXQJHUH VRP%HOJLHQVFOHDULQJKRXVHIRU((-1HW "Forbrugernes tillid er af afgørende betydning for oprettelsen af et moderne, konkurrencedygtigt indre marked", sagde David Byrne, kommissær for sundhed og forbrugerbeskyttelse. "EEJ-Net er et uundværligt led i bestræbelserne på at skabe tillid ved at give forbrugerne adgang til enkle, billige og effektive midler til bilæggelse af grænseoverskridende tvister. Jeg forventer, at EEJ-Net bliver et fleksibelt system i konstant udvikling, som kan hjælpe virksomheder og forbrugere med at bilægge tvister på det indre marked hurtigt og effektivt, således at de kan undgå langvarige og bekostelige retssager. I Belgien benytter man sig som i flere andre lande af de europæiske forbrugercentres erfaringer og kontakter til at gøre "clearing house"- funktionen så effektiv og nyttig som muligt", tilføjede David Byrne. "Denne kombination vil blive til stor gavn for forbrugerne fremover i tilfælde af problemer med grænseoverskridende køb. Jeg håber, at disse praktiske redskaber vil øge forbrugernes tillid til handel på det indre marked." Det europæiske netværk for udenretslig bilæggelse vil tage sig af alle tvister mellem forbrugere og virksomheder vedrørende varer og tjenesteydelser, som f.eks. problemer med levering, mangelfulde produkter eller produkter eller tjenesteydelser, som ikke svarer til deres beskrivelse. Alle problemer vil blive behandlet af et og samme "clearing house" i de enkelte medlemsstater.

2 "Clearing house"-funktionen vil give utilfredse forbrugere oplysninger og hjælpe dem med at klage til det alternative system til bilæggelse af tvister i det land, hvor virksomheden med de købte produkter eller tjenesteydelser er beliggende. "Clearing house"-netværket vil være operativt som pilot-projekt fra i dag. Når man har fundet frem til de mest effektive og nyttige arbejdsmetoder i prøveperioden, vil EEJ-Net blive oprettet endeligt i 2002 og udstyret med et EU-websted. På grund af flere udlandsrejser og lettere adgang til internettet er forbrugerne ved at blive mere opmærksom på de muligheder, der ligger i grænseoverskridende handel. Indførelsen af euroen fra januar 2002 forventes at lette grænseoverskridende indkøb yderligere. Det stadig større udbud af mere og mere sofistikerede varer og tjenesteydelser på internettet virker også i høj grad stimulerende. Men samtidig vil der uvægerligt opstå grænseoverskridende tvister, når flere og flere forbrugere begynder at gøre deres indkøb direkte i udlandet. Bilæggelse af tvister med leverandører, som befinder sig hundredvis af kilometer væk, og som taler et andet sprog, kan indebære store problemer for en forbruger. EEJ-Net kan hjælpe dem med at løse sådanne problemer ved at give dem praktiske informationer og bistand. Der findes allerede et tilsvarende EU-netværk for finansielle tjenesteydelser. Støder forbrugere på problemer, når de køber finansielle tjenesteydelser på tværs af grænser, kan de allerede nu gøre brug af FIN-NET, det grænseoverskridende udenretslige klagesystem for finansielle tjenesteydelser. FIN-NET blev lanceret i februar 2001 (jf. IP/01/152). Listen over samtlige udenretslige klageorganer under FIN-NET findes på Europa-serverens websted: Det kan i høj grad virke hæmmende på den grænseoverskridende handel, hvis forbrugerne rent faktisk kun har mulighed for at få bilagt tvister ved en retssag, eller hvis de tror, at det er deres eneste mulighed. I tilfælde af problemer med køb på tværs af grænser er det hverken praktisk eller rentabelt for forbrugerne eller virksomhederne at skulle bilægge tvister på traditionel vis. Tanken om langvarige og komplicerede retssager, sprog- og kulturforskelle samt udgifterne i den forbindelse afholder normalt forbrugerne fra at anlægge sag. Der er derfor en stigende efterspørgsel efter alternative systemer til bilæggelse af tvister, som ikke indebærer formelle retssager. Nationale politikere og politikere på EU-plan, som ønsker, at handel og samarbejde på tværs af grænser skal blive ligeså let som inden for de nationale grænser, lægger stor vægt på at udvikle effektive systemer til alternativ bilæggelse af tvister. På nationalt plan findes der allerede en lang række ordninger for alternativ bilæggelse af tvister på forbrugerområdet. Selvom de ikke fungerer på helt samme måde, så har de alle til hovedformål at give både forbrugere og virksomheder adgang til uafhængig tredjepartsbilæggelse af tvister med få eller ingen udgifter til følge. EEJ-Net skal sikre, at centrale principper overholdes, og at de enkelte nationale organer behandler alle klager på samme effektive, retfærdige og uafhængige måde. Disse principper fremgår af Kommissionens henstilling fra Kommissionens henstilling 98/257/EF om de principper, der finder anvendelse på organer med ansvar for udenretslig bilæggelse af tvister på forbrugerområdet (EFT L 115 af ). 2

3 Kommissionen har i det sidste år arbejdet tæt sammen med medlemsstaterne omkring oprettelsen af dette netværk. Alle nøgleaktørerne, dvs. repræsentanter for nationale myndigheder og udenretslige organer samt eksperter og de berørte parter, mødtes til en konference i Lissabon i maj måned 2000, hvor de tog stilling til de praktiske og tekniske spørgsmål i forbindelse med netværket. Regeringseksperter har opstillet regler om minimumsfunktioner og udarbejdet retningslinjer for "clearing house"-funktionen. Europa-Parlamentet har vist stor interesse for oprettelsen af EEJ- Net og var ved lanceringen repræsenteret af EU-parlamentsmedlem Diana Wallis. Parlamentsmedlemmerne vedtog i år i juli måned en rapport, udarbejdet af Diana Wallis, hvor der lægges vægt på, at netværket skal sikre borgerne det høje serviceniveau, som de med rette kan forvente, og at der er behov for langsigtet finansiering, navnlig til de lande, som har begrænsede erfaringer med alternativ bilæggelse af tvister. Kommissionen har tilbudt alle nationale "clearing houses" finansiel bistand på op til EUR i det første år. Der oprettes på indeværende tidspunkt "clearing houses" i alle EU-lande og i Norge og Island (jf. vedlagte liste). Med åbningen af det belgiske center i dag findes der nu europæiske forbrugercentre i tretten EU-medlemsstater (jf. vedlagte liste). Centrene har ydet forbrugerne forskellige tjenester i ti år. De formidler informationer om rettigheder på europæisk og nationalt plan samt rådgiver og bistår forbrugere om spørgsmål i forbindelse med grænseoverskridelse i EU. 3

4 $QQH[ /LVWRI&OHDULQJ+RXVHVE\FRXQWU\ $8675,$ Europäische Verbraucherberatung Mariahilfer Straße 81 A Wien Tel: Fax: HXURSDLQIR#YNLRUDW Internet KWWSZZZHXURSDNRQVXPHQWDW %(/*,80 Verbraucherschutzzentrale Rue des Chevaliers, 18 B-1050 Bruxelles Tel 0032 (0) Fax: 0032 (0) '(10$5. National Consumer Agency of Denmark - Forbrugerstyrelsen Amager Faelledvej 56 - DK Kobenhavn S or Tel )5$1&( From 2002 Centre Européen des Consommateurs 47 bis, rue B. Delespaul F LILLE Tel Fax Internet: KWWSZZZHXURFRQVRRUJ ),1/$1' Kuluttajavirasto (Konsumetverket, Finnish Consumer Agency) PL 5 - FIN HELSINKI Internet Tel Fax *(50$1< 7REHRIILFLDOO\GHVLJQDWHGE\WKH*HUPDQ*RYHUQPHQW 4

5 *5((&( Ministry of Development Consumer Protection Directorate Tel Fax ,5(/$1' Formal designation foreseen by Clearing Houses in other Member States can, in the meantime, contact the following addresses: or Foreseen for November/December 2001 The Italian European Consumer Centre is currently being set up. It will also act as the Italian Clearing House /8;(0%285* Union Luxembourgeoise des Consommateurs 55, rue des Bruyères L HOWALD-LUXEMBOURG Tel Fax LQIR#HXURJXLFKHWOX Internet KWWSZZZHXURJXLFKHWOX 1(7+(5/$1'6 Foreseen officially for but can assist consumers In the meantime Foundation of Consumer Complaints Boards Surinamestraat 24 - NL 2585 GJ The Hague Tel Fax *$/ Centro Europeu do Consumidor Praça Duque de Saldanha 31/3 P Lisboa Internet: KWWSZZZLFSW Tel / Fax

6 63$,1 Instituto nacional del Consumo Principe de Vergara 54 - e Madrid DOLFLDPHQHQGH]#FRQVXPRLQFHV Tel Fax :('(1 Konsument Europa Postal address: Box 16014, S Stockholm DJQHWDJLOOEDFN#NRQVXPHQWHQHXURSDVH Internet ZZZNRQVXPHQWHXURSDVH Tel: / (Direct line) Fax: ,7('.,1*'20 NACAB The Development Centre, Science Park - Coxwell Avenue UK - Wolverhampton WV 10 9 RT ((-QHW#QDFDERUJXN Internet ZZZ((-1HWRUJXN Tel Fax ,&(/$1' Ministry of Commerce Clearing House Section Arnarhvall IS-150 Reykjavik Tel Fax :$< The Consumer Council P.O. Box 4594 Nydalen - N Oslo (PDLOWHUMHVRUHQVHQ#IRUEUXNHUUDGHWQR. Tel Fax

7 $QQH[ /LVWRI(XURSHDQ&RQVXPHU&HQWUHVE\0HPEHU6WDWH $8675,$ Europäische Verbraucherberatung Wien Mariahilfer Straße 81 A-1060 Wien Tel: Fax: HXURSDLQIR#YNLRUDWRUJPHQWVFKO#YNLRUDW InternetKWWSZZZHXURSDNRQVXPHQWDW %(/*,80 Centre Européen des Consommateurs Rue des Chevaliers, Bruxelles Tel: 0032 (0) Fax: 0032 (0) )5$1&( Centre Européen des Consommateurs 47bis, rue B. Delespaul F LILLE Tel Fax Internet KWWSZZZHXURFRQVRRUJ 63$,1 Centro Europeu del Consumidor Institut Català del Consum Gran Via Carles III, 105, lletra B-I E BARCELONA Tel Fax Internet KWWSZZZLFFRQVXPRUJFHF Centro Europeo del Consumidor Dpto. de Industria, Comercio y Turismo Gobierno Vasco Donostia - San Sebastian 1 E VITORIA-GASTEIZ Tel Fax FHF#HMJYHV Internet KWWSZZZHXVNDGLQHWFRQVXPRLQIR 7

8 ,5(/$1' European Consumer Centre 13A Upper O Connell Street IRL - DUBLIN 1 Tel Fax LQIR#HFLFLH Internet KWWSZZZHFLFLH *(50$1< Euregio Enscheder Straße 362 D GRONAU Tel Fax FRQVXPHQWHQ#HXUHJLRGH Internet: KWWSwww.verbraucher.euregio.de Europäisches Verbraucherzentrum der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein e.v. Willestraße. 4-6 D KIEL Tel Fax HY]#HY]GH Internet KWWSZZZHY]GH ),1/$1' City of Helsinki Environment Centre (Helsinginkatu 24, Helsinki 53) P.O. Box 500 FIN CITY OF HELSINKI Tel Fax Internet *$/ Centro Europeu do Consumidor Praça Duque de Saldanha, 31 1 P LISBOA Tel Fax Internet: KWWSZZZLFSW 8

9 81,7('.,1*'20 National Association of Citizens Advice Bureaux Myddelton House Pentonville Road UK - LONDON N1 9LZ Tel Fax / QLFRODVLPSVRQ#QDFDERUJXN Internet: KWWSZZZQDFDERUJXN /8;(0%285* Union Luxembourgeoise des Consommateurs 55, rue des Bruyères L HOWALD-LUXEMBOURG Tel Fax LQIR#HXURJXLFKHWOX Internet KWWSZZZHXURJXLFKHWOX 6:('(1 Konsument Europa Box S Stockholm Tel: Fax: Internet 9

FIN-NET Udenretslig bilæggelse af grænseoverskridende tvister: Forbrugerhåndbog

FIN-NET Udenretslig bilæggelse af grænseoverskridende tvister: Forbrugerhåndbog Page 1 of 12 med borger ne og erhver vslivet D i a l o g FIN-NET Udenretslig bilæggelse af grænseoverskridende tvister: Forbrugerhåndbog EUROPA D I R E K T E DA Denne håndbog indeholder oplysninger om

Læs mere

Europa-Kommissionen. Anden udgave af resultattavlen for forbrugermarkederne

Europa-Kommissionen. Anden udgave af resultattavlen for forbrugermarkederne Europa-Kommissionen Anden udgave af resultattavlen for forbrugermarkederne Hverken Europa-Kommissionen eller personer, der handler på dennes vegne, kan gøres ansvarlig for anvendelsen af oplysningerne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. CORRIGENDUM : annule et remplace le document COM(2009) 25 final

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. CORRIGENDUM : annule et remplace le document COM(2009) 25 final DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.5.2009 KOM(2009) 25 endelig/2 CORRIGENDUM : annule et remplace le document COM(2009) 25 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. oktober 2009 (14.01) (OR. en) 15058/09 CONSOM 198 MI 397 TELECOM 221

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. oktober 2009 (14.01) (OR. en) 15058/09 CONSOM 198 MI 397 TELECOM 221 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. oktober 2009 (14.01) (OR. en) 15058/09 CONSOM 198 MI 397 TELECOM 221 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.01.2003 KOM(2003) 42 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Om gennemførelsen og evalueringen af Fællesskabets

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1. Kapitel 1

Forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1. Kapitel 1 Forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1 Kapitel 1 Lovens formål, anvendelsesområde og definitioner 1. Formålet med loven er at fastlægge rammerne

Læs mere

Direktiv 98/34/EF: et instrument til samarbejde mellem institutioner og virksomheder for at sikre, at det indre marked fungerer gnidningsløst

Direktiv 98/34/EF: et instrument til samarbejde mellem institutioner og virksomheder for at sikre, at det indre marked fungerer gnidningsløst ERHVERVSPOLITIK Direktiv 98/34/EF: et instrument til samarbejde mellem institutioner og virksomheder for at sikre, at det indre marked fungerer gnidningsløst En vejledning i proceduren for indberetning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om et europæisk program for beskyttelse af kritisk infrastruktur. (fremsat af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om et europæisk program for beskyttelse af kritisk infrastruktur. (fremsat af Kommissionen) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2005) GRØNBOG om et europæisk program for beskyttelse af kritisk infrastruktur (fremsat af Kommissionen) DA DA GRØNBOG OM ET EUROPÆISK

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2009 KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 FØLGESKRIVELSE fra: MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123 Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

Databeskyttelse i Den Europæiske Union. Dialog med borgerne og erhvervslivet EUROPA DIREKTE

Databeskyttelse i Den Europæiske Union. Dialog med borgerne og erhvervslivet EUROPA DIREKTE Databeskyttelse i Den Europæiske Union Dialog med borgerne og erhvervslivet DA EUROPA DIREKTE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING DEN EUROPÆISKE LOVGIVNING OM DATABESKYTTELSE REGLER FOR REGISTERANSVARLIGE

Læs mere

RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010. Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder. Retlige Anliggender

RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010. Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder. Retlige Anliggender RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010 Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder Retlige Anliggender DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.10.2010 KOM(2010) 603 endelig RAPPORT OM

Læs mere

RETSUDVALGET FORUM OM SAMARBEJDE OM CIVILRETLIGE SPØRGSMÅL: EN DEBAT MED DE NATIONALE PARLAMENTER NOTATER 2. DECEMBER 2008

RETSUDVALGET FORUM OM SAMARBEJDE OM CIVILRETLIGE SPØRGSMÅL: EN DEBAT MED DE NATIONALE PARLAMENTER NOTATER 2. DECEMBER 2008 NOTATER Direktorat C Borgernes Rettigheder og Konstitutionelle Anliggender FORUM OM SAMARBEJDE OM CIVILRETLIGE SPØRGSMÅL: EN DEBAT MED DE NATIONALE PARLAMENTER 2. DECEMBER 2008 MØDE III KONTRAKTER OG CIVILRETLIGE

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Sociale hensyn ved indkøb En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Denne publikation støttes under EU-programmet for beskæftigelse og social solidaritet (2007-2013)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.3.2005 KOM(2005) 87 endelig 2005/0020 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.1.2012 COM(2011) 942 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En sammenhængende

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Få forbrugernes tillid. En guide i otte trin til (fremtidige) medlemmer af Europaparlamentet

Få forbrugernes tillid. En guide i otte trin til (fremtidige) medlemmer af Europaparlamentet Få forbrugernes tillid En guide i otte trin til (fremtidige) medlemmer af Europaparlamentet Få forbrugernes tillid Få forbrugernes tillid En guide i otte trin til (fremtidige) medlemmer af Europaparlamentet

Læs mere

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg)

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg) EUROPA-KOMMISSIONEN Generaldirektoratet for Det Indre Marked FINANSIERINGSINSTITUTTER Forsikring MARKT/2517/02 DA Orig. EN Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde

Læs mere

Elektronisk handel og forsikring (Diskussionsoplæg til arbejdsgruppen)

Elektronisk handel og forsikring (Diskussionsoplæg til arbejdsgruppen) EUROPA-KOMMISSIONEN GD for Det Indre Marked FINANSIELLE INSTITUTIONER Forsikringsvæsen MARKT/2522/02 DA Rev. 1 Orig. EN Elektronisk handel og forsikring (Diskussionsoplæg til arbejdsgruppen) 1 I. BAGGRUND

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

XXIX Beretning om Konkurrencepolitikken 1999

XXIX Beretning om Konkurrencepolitikken 1999 Europa-Kommissionen XXIX Beretning om Konkurrencepolitikken 1999 (udgivet i tilslutning til Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed 1999) Europa-Kommissionen XXIX Beretning om Konkurrencepolitikken

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10/12/2008 KOM(2008) 845 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 23.2.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING med henstillinger til Kommissionen om adgang til basale bankydelser (2012/0000(INI)) Økonomi- og Valutaudvalget

Læs mere

XXXIII Beretning om Konkurrencepolitikken 2003

XXXIII Beretning om Konkurrencepolitikken 2003 ISSN 1606-3007 Europa-Kommissionen XXXIII Beretning om Konkurrencepolitikken 2003 (udgivet i tilslutning til Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed 2003) Europa-Kommissionen XXXIII

Læs mere

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 198 Offentligt Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 198 Offentligt Justitsministeriet jm@jm.dk Att.: Rikke-Louise Ørum Petersen Lovafdelingen, Formueretskontoret Vedr. sagsnr. 2006-7020/1-0003 30. april 2007 Benedicte

Læs mere