MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0595/2010 af Henryka Magdalena Andersen, polsk statsborger, om de danske bestemmelser om brøkpension og den dermed forbundne misligholdelse af principperne i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet Andragende 0799/2010 af Britta Schulz, dansk statsborger, om de danske bestemmelser om brøkpension og den dermed forbundne misligholdelse af principperne i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet 1. Sammendrag af andragende 0595/2010 Andrageren, der har boet i Danmark i 18 år, henviser til de danske pensionsregler, i henhold til hvilke retten til pension optjenes på baggrund af det antal år, en person har haft fast bopæl i Danmark. Det er uden betydning, om den pågældende har haft arbejde eller har indbetalt skat. Har man ikke haft bopæl i Danmark i det antal år, der kræves efter loven, udbetales en lavere pension, den såkaldte brøkpension. Andrageren påpeger, at dette forhold er i modstrid med principperne i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, og hun henviser navnlig til forordningens artikel 3, stk. 1, hvori det hedder, at personer, der er bosat på en medlemsstats område, og som er omfattet af denne forordning, har de samme pligter og rettigheder i henhold til en medlemsstats lovgivning som denne medlemsstats egne statsborgere, medmindre andet følger af særlige bestemmelser i denne forordning, samt til artikel 4 (Særligt anvendelsesområde) og artikel 46 (Fastsættelse af ydelserne). Andrageren understreger tillige, at brøkpensionisterne i Danmark må leve i relativ CM\ doc PE v01-00 Forenet i mangfoldighed

2 fattigdom på to tredjedele eller sågar halvdelen af en førtids- eller folkepension, selvom det i forordningens artikel 50 hedder, at der i den stat, på hvis område en person, der modtager ydelser i henhold til dette kapitel, er bosat, og efter hvis lovgivning der tilkommer ham en ydelse, ikke kan ydes ham et beløb, der er mindre end den minimumsydelse, der i den nævnte lovgivning er fastsat for en forsikringsperiode, som svarer til samtlige de perioder, der efter bestemmelserne i de foregående artikler er lagt til grund ved ydelsens fastsættelse. Den kompetente institution i den pågældende stat skal i givet fald for hele det tidsrum, hvor han er bosat på denne stats område, yde ham et tillæg, der svarer til forskellen mellem summen af de ydelser, der tilkommer ham i medfør af dette kapitel, og minimumsydelsens beløb. Andrageren anmoder derfor Europa-Parlamentet om at træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at sikre, at de danske myndigheder overholder EU's på området gældende lovgivning. Sammendrag af andragende 0799/2010 Andrageren er dansk statsborger men stammer fra Sydslesvig, hvor hun har været beskæftiget i den danske offentligheds interesse af det danske mindretals hovedorganisation "Dansk Skoleforening". Andrageren, der nu er bosat i Danmark, henviser til de danske pensionsregler, i henhold til hvilke retten til pension optjenes på baggrund af det antal år, en person har haft fast bopæl i Danmark. Det er uden betydning, om den pågældende har haft arbejde eller har indbetalt skat. Har man ikke haft bopæl i Danmark i det antal år, der kræves efter loven, udbetales en lavere pension, den såkaldte brøkpension. Andrageren påpeger, at dette forhold er i modstrid med ligestillingsprincipperne og Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet. Andrageren påpeger tillige, at den såkaldte "starthjælp", som er en offentlig overførselsindkomst til personer, som er indvandret til Danmark efter 1. juli 2002, er en skamplet på velfærdsstaten Danmark. Andrageren anmoder derfor Europa- Parlamentet om at træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at sikre, at de danske myndigheder overholder ånden og indholdet af EU's på området gældende bestemmelser. 2. Opfyldelse af betingelserne for behandling Andragende 0595/2010 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 4. oktober 2010). Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6). Andragende 0799/2010 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. november 2010). Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6). 3. Kommissionens svar, modtaget den 29. marts "Andragenderne De to andragere modtager begge dansk førtidspension. Eftersom de har været bosiddende uden for Danmark i visse perioder (en af andragerne er født i Polen, og den anden i Tyskland, men begge er senere flyttet til Danmark), modtager de kun en brøkdel af det fulde beløb, som er fastsat for førtidspension i dansk lovgivning. Andragerne mener, at dette er uberettiget forskelsbehandling på baggrund af det faktum, at de ikke har været bosat i Danmark i visse perioder, og at det dermed udgør indirekte forskelsbehandling, som er forbudt i henhold til PE v /8 CM\ doc

3 artikel 4 i forordning (EF) nr. 883/ (indtil 1. maj 2010: artikel 3 i forordning (EØF) nr. 1408/71 2 ) og artikel 45 i TEUF og/eller artikel 21 i TEUF. Som supplement til deres førtidspension modtager begge andragere et tillæg efter 27a i den danske lov om aktiv socialpolitik, som de er blevet tildelt, fordi de kun modtager en brøkdel af den fulde førtidspension. Andragerne mener, at dette tillæg beregnes uretfærdigt. Efter deres opfattelse bør tillægget beregnes, så det supplerer brøkpensionen (som de modtager) helt op til en fuld førtidspension. De mener desuden, at de kompetente danske myndigheder i henhold til artikel 58 i forordning (EF) nr. 883/2004 (indtil 1. maj 2010: artikel 50 i forordning (EØF) nr. 1408/71) skal betale dem et tillæg, der beregnes, så det supplerer deres brøkpension op til en fuld førtidspension. En af andragerne henviser til den måde, hvorpå hun er blevet beskattet i Danmark, efter at hun også har modtaget polsk invalidepension. Hun forklarer, at der er sket en regulering af hendes danske indkomstskat, hvilket har medført, at visse ydelser er blevet justeret. Andrageren mener, at beskatningen af hendes polske pension generelt er for høj. Den anden andrager henviser til beskæftigelsesperioder, som hun har haft i Tyskland for Dansk Skoleforening for Sydslesvig. I henhold til dansk lov kan sådanne beskæftigelsesperioder under visse omstændigheder betragtes som beskæftigelse i offentlig dansk interesse og dermed blive medregnet i optjeningen af rettigheder til alderdoms- og/eller førtidspension i Danmark. I andragerens tilfælde anerkender de danske myndigheder dog ikke disse perioder som perioder, hvor der kunne optjenes rettigheder til dansk pension, da hun var forsikret i henhold til tysk lovgivning i den pågældende periode. Kommissionens bemærkninger a. EU's begrænsede kompetence inden for social sikring EU's kompetence inden for social sikring er begrænset. Som det er blevet fastslået af Domstolen i flere tilfælde 3, giver traktaterne mulighed for at koordinere, ikke harmonisere, medlemsstaternes lovgivning. Det betyder, at der fortsat er forskel på medlemsstaternes sociale sikringsordninger og dermed på de rettigheder, som arbejdstagere i medlemsstaterne har. De materielle og formelle forskelle mellem de sociale sikringsordninger i de forskellige medlemsstater, og dermed de forskellige rettigheder for de personer, som arbejder i medlemsstaterne, berøres ikke af traktaterne. b. Princippet om optjeningsperioder som grundlag for berettigelse til alderdoms- og 1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger, EUT L 200 af , s. 1, ændret ved forordning (EF) nr. 988/2009 (EUT L 284 af , s. 43). 2 Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, EFT L 28 af , s. 1, senest ændret ved forordning (EF) nr. 592/2008 (EUT L 177 af , s. 1). 3 Se sag 41/84 Pinna mod Caisse d'allocations familiales de la Savoie, Sml. 1986, s. 16, præmis 20; sag C-340/94 de Jaeck mod Staatssecretaris van Financiën, Sml. 1997, s. I-495, præmis 18; sag C-221/95 Institut National d'assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants mod Hervein, Sml. 1997, s. I-635, præmis 16. CM\ doc 3/8 PE v01-00

4 invalideydelser Inden for alderdoms- og invalideydelser 1 har reglerne for koordinering af den sociale sikkerhed altid været baseret på princippet om, at en person, som i løbet af sit liv har været underlagt lovgivningen for social sikring i mere end en medlemsstat, vil modtage en særskilt ydelse (almindeligvis pension) i hver af de berørte medlemsstater, og at denne ydelse beregnes på baggrund af den fulde periode i den pågældende medlemsstat. Navnlig inden for alderdoms- og invalideydelser kræves det i henhold til lovgivningen i de fleste medlemsstater, at man opfylder et vist minimum for forsikrings-, beskæftigelses- eller bopælsperioder eller perioder med selvstændig erhvervsvirksomhed (som i Danmark), førend man har optjent retten til en ydelse. I henhold til princippet om sammenlægning af perioder som fastsat i artikel 6 i forordning (EF) nr. 883/2004 (indtil 1. maj 2010 i henhold til artikel 45, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1408/71) skal medlemsstaten i forbindelse med optjening af retten til en ydelse i det nødvendige omfang tage højde for forsikrings-, beskæftigelses- eller bopælsperioder eller perioder med selvstændig erhvervsvirksomhed, som er optjent i andre medlemsstater (for så vidt summen af de perioder, der er optjent under landets lovgivning er kortere end minimumsperioden). Det er vigtigt at understrege, at dette princip om sammenlægning af perioder ikke betyder, at perioder, som er optjent i en medlemsstat, nødvendigvis skal tages i betragtning i en anden medlemsstat som grundlag for beregningen af det ydelsesbeløb, som sidstnævnte medlemsstat skal udbetale 2. Hvis perioderne fra en anden medlemsstat skulle tages i betragtning ved beregning af pensionsydelsen, skulle hver enkelt ydelse, som den pågældende person modtager fra en medlemsstat, være baseret på summen af perioder optjent i alle medlemsstater. Med andre ord ville den pågældende person modtage adskillige pensioner, som alle ville være baseret på hans/hendes fulde karriere. Dette ville ikke blot være grundlæggende i strid med den regel, at EU's lovgivning inden for social sikring ikke bør føre til en situation, hvor en person modtager flere ydelser af samme art for den samme forsikringsperiode (artikel 10 i forordning (EF) nr. 883/2004 (indtil 1. maj 2010 artikel 12 i forordning (EØF) nr. 1408/71), det ville også fuldstændig ugyldiggøre bestemmelserne om beregning af nationale ydelser i artikel 52 i forordning (EF) nr. 883/2004 (indtil 1. maj 2010: artikel 46 i forordning (EØF) nr. 1408/71), den såkaldte "pro rata-beregning". Sammenlægning af perioder og beregning af den pension, som en medlemsstat skal udbetale, er derfor to forskellige sager. De perioder, der sammenlægges i overensstemmelse med artikel 6 i forordning (EF) nr. 883/2004 (indtil 1. maj 2010: artikel 45, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1408/71) har kun direkte relevans for optjeningen af en minimumsperiode, som er nødvendig for at have ret til en ydelse som sådan ("optjening" af en rettighed), ikke for beregningen af det konkrete ydelsesbeløb. Ifølge de oplysninger, som Kommissionen har til rådighed, foreskriver den danske lovgivning 1 Det bemærkes, at der gælder forskellige regler for invalideydelser på baggrund af såkaldt "type-alovgivning", som er lovgivning, i henhold til hvilken beløbet for invalideydelsen er uafhængigt af forsikringseller bosættelsesperioder, hvilket er specifikt anført i bilag VI til forordning (EF) nr. 883/2004, se artikel 44, stk. 1, i forordning (EF) 883/2004. Eftersom bilag VI til forordning (EF) nr. 883/2004 ikke indeholder punkter vedrørende Danmark, er dette ikke relevant her. 2 Der gælder dog særlige regler, som ikke er relevante for andragerne, for perioder under et års varighed, se artikel 57 i forordning (EF) nr. 883/2004 (indtil 1. maj 2010: artikel 48 i forordning (EØF) nr. 1408/71). PE v /8 CM\ doc

5 om invalideydelser, at personer, som har været bosat i landet i mindst 4/5 (fire femtedele) af tiden, fra de var 15 år og frem til begyndelsen af deres invaliditet, er berettiget til det fulde beløb for førtidspension, som er fastsat i dansk lovgivning. Personer, som har været bosat i Danmark i kortere tid end 4/5 (fire femtedele) af tiden, fra de var 15 år og frem til begyndelsen af deres invaliditet, modtager en brøkdel af det fulde beløb for førtidspension. Brøkdelen svarer til den faktiske periode, hvor den pågældende person har været bosat i Danmark, fra denne var 15 år og frem til begyndelsen af invaliditeten, delt med fire femtedele af den samlede periode fra personen var 15 år og frem til begyndelsen af invaliditeten. Det er i henhold til disse regler i dansk lovgivning, at andragerne modtager henholdsvis 18/40 (atten fyrretyvendedele) og 27/40 (syvogtyve fyrretyvendedele) af en fuld førtidspension grundet det faktum, at de har været bosat i Danmark i en periode, der er kortere end 4/5 (fire femtedele) af den samlede tid, fra de var 15 år og frem til begyndelsen af invaliditeten. De respektive beløb for den danske førtidspension for begge andragere er således baseret på de perioder, de har været bosat i Danmark. Dette er i overensstemmelse med de grundlæggende principper i EU for koordinering af social sikring inden for invalideydelser, som er beskrevet ovenfor, særligt princippet om optjening af perioder som grundlag for berettigelse. Ganske vist udgør det faktum, at bopælsperioder i Danmark behandles anderledes end bopælsperioder i udlandet i den danske lovgivning i forbindelse med fastsættelse af beløbet for en dansk førtidspension, en klar forskelsbehandling på baggrund af bopæl. Denne forskelsbehandling kan dog ikke betragtes som værende uforenelig med EU-lovgivningen, navnlig artikel 21 og 45 i TEUF og artikel 4 i forordning (EF) nr. 883/2004. Som beskrevet ovenfor er EU-lovgivningen for koordinering af sociale sikringsordninger inden for alderdoms- og invalideydelser netop baseret på dette princip at der kun optjenes rettigheder gennem de faktiske perioder i den pågældende medlemsstat. c. Tillægget i henhold til 27a i den danske lov om aktiv socialpolitik Ifølge de oplysninger, som Kommissionen har til rådighed, tildeles tillægget efter 27a i lov om aktiv socialpolitik til førtidspensionister, som kun modtager en brøkdel af den fulde førtidspension. Tillægget kan ikke være højere end forskellen mellem en fuld førtidspension og den brøkpension, som den pågældende person modtager. Beløbet fastsættes på niveauet for den generelle sociale bistandsydelse. Det er tydeligt, at formålet med tillægget er at sikre en eksistensminimumsindtægt for førtidspensionisterne ved at supplere deres brøkpension op til beløbet for social bistand. Tillægget efter 27a i lov om aktiv socialpolitik lader således til at have karakter af særlig ikkebidragspligtig kontantydelse som beskrevet i artikel 70, stk. 2, litra a), nr. i), og litra b) i forordning (EF) nr. 883/2004. Ydelserne har karakter af både sociale sikringsydelser (som er omfattet af anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 883/2004) og social bistand (som ikke er omfattet af anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 883/2004 i henhold til artikel 3, stk. 5, litra a), deri. Da ydelsen ikke er anført i bilag X til forordning (EF) nr. 883/2004, kan den dog ikke betragtes som en særlig ikkebidragspligtig kontantydelse i henhold til den pågældende forordning (se artikel 70, stk. 2, litra c), i forordning (EF) nr. 883/2004. På den anden side kan tillægget efter 27a i lov om aktiv socialpolitik også betragtes som et tillæg op til en "minimumsydelse" i henhold til artikel 58 i forordning (EF) nr. 883/2004 CM\ doc 5/8 PE v01-00

6 (indtil 1. maj 2010: artikel 50 i forordning (EØF) nr. 1408/71), hvor minimumsydelsen svarer til niveauet for den generelle sociale bistandsydelse. Kommissionen vil yderligere undersøge den nøjagtige klassificering af tillægget efter 27a i lov om aktiv socialpolitik og vil kontakte de danske myndigheder i denne forbindelse. Dog skal det understreges, at EU-lovgivningen ikke forpligter medlemsstaterne til at tildele ydelser på et bestemt niveau. I overensstemmelse med det princip, der er beskrevet ovenfor, er medlemsstaterne mere eller mindre frie til selv at fastsætte niveauet for de ydelser, der udbetales i henhold til deres lovgivning vedrørende social sikring. Andragernes opfattelse, at EU-lovgivningen berettiger dem til et tillæg efter 27a i lov om aktiv socialpolitik, som skal beregnes på en bestemt måde, nemlig så det supplerer deres brøkpension op til en fuld pension, deles således ikke. Opdelingen af tillægget i de ydelseskategorier, som er fastsat i forordning (EF) nr. 883/2004, er irrelevant i denne sammenhæng. d. Tillægget til "minimumsydelsen" i henhold til artikel 58 i forordning (EF) nr. 883/2004 For så vidt angår andragernes påstand om, at de er berettiget til en fuld førtidspension i henhold til artikel 58 i forordning (EF) nr. 883/2004 (indtil 1. maj 2010: artikel 50 i forordning (EØF) nr. 1408/71), påpeger Kommissionen, at det tydeligt fremgår af formuleringen af den pågældende bestemmelse, at udtrykket "minimumsydelse" skal opfattes under henvisning til den nationale lovgivning i bopælsmedlemsstaten. Der findes ingen fælles definition af begrebet "minimumsydelse" på EU-plan, som gælder for alle medlemsstater. Artikel 50 i forordning (EØF) nr. 1408/71 finder derfor kun anvendelse " i de tilfælde, hvor lovgivningen i den medlemsstat, på hvis område arbejdstageren er bosat, hjemler en minimumspension" 1. Selve EU-lovgivningen forpligter ikke medlemsstaterne til at medtage sådanne "minimumsydelser" i deres lovgivning. Under alle omstændigheder foreligger en sådan "minimumsydelse" i henhold til artikel 58 i forordning (EF) nr. 883/2004 (indtil 1. maj 2010: artikel 50 i forordning (EØF) 1408/71) kun "såfremt bopælsstatens lovgivning indeholder en udtrykkelig garanti, som har til formål at sikre modtagere af sociale sikringsydelser en minimumsindkomst, der overstiger det ydelsesbeløb, de kan gøre krav på alene efter deres forsikringsperioder og bidrag". 2 En "minimumsydelse" i henhold til artikel 58 i forordning (EF) nr. 883/2004 (indtil 1. maj 2010: artikel 50 i forordning (EØF) nr. 1408/71) eksisterer således kun i tilfælde, hvor den nationale lovgivning garanterer en eksistensminimumsindkomst. Som anført ovenfor indeholder 27a i lov om aktiv socialpolitik i forbindelse med førtidspension en ydelse, som supplerer en brøkpension op til det niveau for social bistand, der er fastsat i dansk lovgivning. Det faktum, at denne bestemmelse i det hele taget eksisterer, betyder, at en fuld førtidspension ikke kan betragtes som en eksistensminimumsindkomst og dermed en "minimumsydelse" i henhold til artikel 58 i forordning (EF) nr. 883/2004 (indtil 1. maj 2010: artikel 50 i 1 Sag 64/77 Mario Torri mod Office national des pensions pour travailleurs salaries, Sml. 1977, s. 2299, præmis 13; se også sag 22/81, Regina mod Social Security Commissioner, ex parte Norman Ivor Browning, Sml. 1981, s. 3357, præmis Sag 22/81, Regina mod Social Security Commissioner, ex parte Norman Ivor Browning, Sml. 1981, s. 3357, præmis 15. PE v /8 CM\ doc

7 forordning (EØF) nr. 1408/71). Dermed kan der ikke gives medhold til andragernes påstande om, at sidstnævnte bestemmelse berettiger dem til at modtage et tillæg svarende til forskellen mellem en fuld førtidspension og deres brøkpension. e. Beskatning i Danmark af danske og polske invalidepensioner Direkte beskatning er ikke harmoniseret på EU-plan og hører derfor fortsat hovedsageligt under medlemsstaternes kompetence. For så vidt angår beskatning af pension er det op til medlemsstaterne at beslutte, hvad og i hvilket omfang de vil beskatte, så længe de ikke indfører lovgivning, der forårsager direkte eller indirekte forskelsbehandling mod personer, der ikke er statsborgere eller ikke er bosat i den pågældende medlemsstat. Det bevirker, at Kommissionen ikke må blande sig i den danske beskatning af pensionsindkomst, medmindre der sker skattemæssig forskelsbehandling. I de forelagte oplysninger har Kommissionen ikke fundet nogen indikation af, at der skulle være tale om skattemæssig forskelsbehandling af andrageren, og Kommissionen ville således ikke have grundlag for at indlede nogen form for sag mod Danmark i denne sammenhæng. Derudover bemærker Kommissionen, at det er i overensstemmelse med generel international praksis at beskatte udenlandsk indkomst (som den polske pension) på brutto- frem for nettobasis og tillade, at den skat, der betales i udlandet (den polske skat), trækkes fra det endelige beløb, der skal betales i skat, som en metode til at undgå, at indkomsten beskattes to gange (i Danmark og Polen). Det er også et iboende element i et progressivt skattesystem, at den beskatning, der gælder for en bestemt skatteyder, beregnes igen, hvis det viser sig, at skatteyderens indkomst er steget. Det lader således ikke til, at Danmark har afveget fra den almindelige skattemæssige praksis i denne forbindelse. f. Ingen anerkendelse af perioder i Tyskland som del af optjeningen af pensionsrettigheder i Danmark I henhold til reglerne vedrørende fastsættelse af gældende lovgivning i afsnit II i forordning (EF) 883/2004, mere præcist artikel 11, stk. 3, litra a), deri (indtil 1. maj 2010: artikel 13, stk. 2, litra a), i forordning (EØF) nr. 1408/71) var andrageren omfattet af den tyske lovgivning om social sikring, mens hun arbejdede i Tyskland. Hun har således haft perioder med alderdoms- og invalideforsikring, som har talt med i optjeningen af de respektive pensioner i Tyskland, mens hun var beskæftiget der. Eftersom andrageren således ikke var omfattet af den danske lovgivning om social sikring, mens hun arbejdede i Tyskland, kan det ikke betragtes som værende i strid med EU-lovgivningen, at de danske myndigheder ikke anerkender de pågældende perioder som optjening af pensionsrettigheder i Danmark. Kommissionen tilføjer, at EU-lovgivningen inden for social sikring desuden specifikt foreskriver, at den ikke bør medføre en situation, hvor en person modtager flere ydelser af samme art for den samme forsikringsperiode (artikel 10 i forordning (EF) nr. 883/2004 indtil 1. maj 2010: artikel 12 i forordning (EØF) nr. 1408/71). Dette ville netop være tilfældet, hvis der blev givet medhold til andragerens påstand om, at hendes beskæftigelsesperiode i Tyskland ikke kun skulle fungere som optjening af pensionsrettigheder i Tyskland, men også i Danmark. Uafhængigt at disse regler, som er fastsat ved EU-lovgivning, og i overensstemmelse med det CM\ doc 7/8 PE v01-00

8 faktum, der omtales ovenfor, om at medlemsstaterne selv kan fastsætte detaljerne i deres sociale sikringsordninger, kan medlemsstaterne naturligvis ensidigt beslutte, at perioder, der foregår i andre medlemsstater, medregnes i optjeningen af retten til en ydelse. En sådan ensidig anerkendelse som tilsyneladende er tilfældet i Danmark for så vidt angår visse perioder i udlandet i offentlig dansk interesse ligger uden for EU-lovgivningens anvendelsesområde og er således udelukkende et spørgsmål om national lovgivning. Der kan således ikke gives medhold til andragerens påstande efter EU-lovgivningen i denne sammenhæng. Konklusion I lyset af det klare koordineringsbegreb inden for alderdoms- og invalidepensioner, som er fastsat i EU-lovgivningen, kan der ikke gives medhold til andragernes påstand om, at de i henhold til EU-lovgivningen er berettiget til at modtage fuld førtidspension. Den skattemæssige behandling af andragerens indkomst i Danmark lader til at være i overensstemmelse med almindelig international skattemæssig praksis, og selv hvis det ikke var tilfældet, er Kommissionen ikke i stand til at blande sig i den danske direkte beskatning af pensioner, eftersom direkte beskatning ikke er harmoniseret på EU-plan, og eftersom det vurderes, at der ikke er sket forskelsbehandling. Desuden er det faktum, at de danske myndigheder ikke anerkender perioder i udlandet i forbindelse med optjening af pensionsrettigheder, i overensstemmelse med EU-lovgivningen. På nuværende tidspunkt kan Kommissionen således ikke se nogen elementer i andragenderne, der antyder, at EUlovgivningen ikke overholdes. Af hensyn til retssikkerheden vil Kommissionen yderligere undersøge den nøjagtige klassificering af tillægget efter 27a i lov om aktiv socialpolitik og de juridiske konsekvenser af klassificeringen. På nuværende tidspunkt er der dog intet, der tyder på, at udfaldet af denne undersøgelse vil få nogen betydning for andragernes sager." PE v /8 CM\ doc

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 20.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0595/2010 af Henryka Magdalena Andersen, polsk statsborger, om de danske bestemmelser om brøkpension

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 20.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0302/2009 af Eugenia Ioan, tysk statsborger, om tab på grund af valutakurserne i forbindelse med

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

Britta SCHULZ Liliane MORRIELLO Kim PEDERSEN NYBERG

Britta SCHULZ Liliane MORRIELLO Kim PEDERSEN NYBERG Britta SCHULZ Liliane MORRIELLO Kim PEDERSEN NYBERG Europa-Kommissionen GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion Att. Kontorleder Jackie Morin Kontor J-54 2/57 BE-1049

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 28.02.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 0141/2006 af Jean Noël, fransk statsborger og Gaby Hantscher, tysk statsborger, om de tyske skattemyndigheders

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 16.11.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0752/2008 af Anneli Manner, finsk statsborger, og 1 medunderskriver, om hendes problemer med "Kela"

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 10.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0752/2008 af Anneli Manner, finsk statsborger, og 1 medunderskriver, om hendes problemer med "Kela"

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0921/2012 af Sorin Stelian Torop, rumænsk statsborger, for fagforeningen for tjenestemænd ved

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0045/2011 af Christian Frener, østrigsk statsborger, om manglende overholdelse af EU's udbudsprocedure

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Socialudvalget SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt

Socialudvalget SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 26. oktober 2012 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 26.08.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0267/2013 af Giuseppe Messina, italiensk statsborger, om afvisning af at registrere brugte

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.5.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0587/2013 af Winnie Sophie Füchtbauer, tysk statsborger, om muligheden for at ændre og vælge

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER SOCIAL SIKRING I ANDRE EU-MEDLEMSSTATER Det er nødvendigt at koordinere de sociale sikringsordninger for at fremme den frie bevægelighed for personer på EU's område. Tidligere har arbejdstagere og andre

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholds tale (det talte ord gælder) Tak formand og tak for spørgsmålet.

Læs mere

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, Nordisk Konvention om social sikring Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender reglerne

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 26.10.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0943/2006 af Hans-Heinrich Firnges, tysk statsborger, og én medunderskriver, om manglende fradragsberettigelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1)

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Nr. 40 10. december 2004 Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Den 18. august 2003 undertegnedes i Karlskrona, Sverige, en nordisk

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.1.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0006/2009 af Jean Marie Taga Fosso, fransk statsborger, om den forskelsbehandling på grundlag af

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 27.1.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1563/2014 af D. G., polsk statsborger, om den praksis, der Andragende nr. 1618/2014 af D. G.,

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.06.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0461/2011 af Martin Stauns Hansen, dansk statsborger, om det danske integrationsministeriums fortolkning

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 311 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 311 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 311 Offentligt (01) 11. marts 2014 J.nr. 14-0671908 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 311af 3. marts 2014

Læs mere

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER SOCIAL SIKRING I ANDRE EU-MEDLEMSSTATER Det er nødvendigt at koordinere de sociale sikringsordninger for at fremme den frie bevægelighed for personer på EU's område. En grundlæggende reform, der moderniserede

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 17.12.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1103/2007 af Laurent Hermoye, belgisk statsborger, for the Association for the Protection of the

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. november 2007 (27.11) (OR. en) 15213/07 Interinstitutionel sag: 2006/0008 (COD) SOC 459 CODEC 1256

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. november 2007 (27.11) (OR. en) 15213/07 Interinstitutionel sag: 2006/0008 (COD) SOC 459 CODEC 1256 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 23. november 2007 (27.11) (OR. en) 15213/07 Interinstitutionel sag: 2006/0008 (COD) SOC 459 CODEC 1256 RAPPORT fra: Socialgruppen til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 17.12.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1223/2007 af Marc Wisbey, britisk statsborger, om skattemyndighedernes positive forskelsbehandling

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

P6_TA(2007)0269 Overførsel af pensionsrettigheder ***I

P6_TA(2007)0269 Overførsel af pensionsrettigheder ***I P6_TA(2007)0269 Overførsel af pensionsrettigheder ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20. juni 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en styrkelse af retten

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2007/0229(COD) 2.3.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 Udkast til udtalelse Alejandro Cercas (PE439.114v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 25.11.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0653/2005 af Marion Locker, tysk statsborger, for den østrigske dyrevelfærdsorganisation, om ændringer

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * BOURGARD DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * I sag C-172/02, angående en anmodning, som Cour de cassation (Belgien) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.01.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0458/2010 af Garbiș Vincențiu Kehaiyan, rumænsk statsborger, for foreningen til beskyttelse af

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 8.10.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0192/2010 af Klaus P. Schacht, tysk statsborger, og 50 spiludbydere, om fritagelse for merværdiafgift

Læs mere

30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1. I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1. I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 27.10.2010 2010/0067(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1967R0422 DA 07.10.2012 032.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M27 RÅDETS FORORDNING Nr. 422/67/EØF, Nr. 5/67/EURATOM af 25. juli 1967

Læs mere

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 N O T A T September 2008 Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 J.nr. JAIC Baggrund Den 3. april 2008 afsagde EF-domstolen dom i sagen C-346/06, Dirk Rüffert

Læs mere

Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring. Hæfte 4. Pensioner. Social pension og ATP. Den Sociale Sikringsstyrelse

Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring. Hæfte 4. Pensioner. Social pension og ATP. Den Sociale Sikringsstyrelse Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring Hæfte 4 Pensioner Social pension og ATP Den Sociale Sikringsstyrelse Hæfte 4 Pensioner Social pension og ATP Den Sociale Sikringsstyrelse Vejledning

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 19.2.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1112/2009 af Velina Stefanova Stefanova, bulgarsk statsborger, og 46 medunderskrivere, om manglende

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.2.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0267/2012 af József Darányi, ungarsk statsborger, om afskaffelse af førtidspensionsordningerne

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Notat Modtager: SU-forligskredsen 10. april 2015 Konsekvenser af EU-Domstolens dom i C-359/13, Martens Den 26. februar 2015 afsagde

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.2.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1484/2008 af Catherine Le Comte, fransk statsborger, om virkningen af støj- og luftforurening

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. november 2006 (27.11) (OR. en) 15600/06 Interinstitutionel sag: 2006/0006 (COD) SOC 557 CODEC 1353

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. november 2006 (27.11) (OR. en) 15600/06 Interinstitutionel sag: 2006/0006 (COD) SOC 557 CODEC 1353 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 22. november 2006 (27.11) (OR. en) 15600/06 Interinstitutionel sag: 2006/0006 (COD) SOC 557 CODEC 1353 NOTE fra: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

Optjeningskrav for børnecheck hvem påvirkes?

Optjeningskrav for børnecheck hvem påvirkes? 8. maj 2014 Optjeningskrav for børnecheck hvem påvirkes? Af Kristian Thor Jakobsen og Neil Gallagher For børne- og ungeydelsen ( børnecheck ) blev der i 2012 indført et generelt optjeningsprincip, således

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 24.04.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0930/2005 af Marc Stahl, tysk statsborger, om Tysklands anerkendelse af eksamensbeviser for fysioterapeuter

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 31.8.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0662/2014 af Jerzy Jankowski, polsk statsborger, om forskelsbehandling af kooperative virksomhedsformer

Læs mere

EU-bestemmelserne om social sikring

EU-bestemmelserne om social sikring Opdatering 2010 EU-bestemmelserne om social sikring Dine rettigheder, hvis du flytter inden for Den Europæiske Union Europa-Kommissionen EU-bestemmelserne om social sikring Dine rettigheder, hvis du flytter

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 24.10.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0230/2009 af Spiridon Andriopoulos, græsk statsborger, om de græske myndigheders manglende hensyntagen

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Fællesskabsbestemmelserne om social sikring

Fællesskabsbestemmelserne om social sikring Fællesskabsbestemmelserne om social sikring Deres rettigheder, hvis De flytter inden for Den Europæiske Union Beskæftigelse sociale anliggender Social sikring og social integration Europa-Kommissionen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 12.02.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0596/2006 af Odysseas Poimenidis, græsk statsborger, om de græske myndigheders beslaglæggelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.6.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0238/2012 af Svend D. Adler, tysk statsborger, om opførelse af erhvervet som landskabsarkitekt

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.06.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0677/2009 af Maria Luise Rau, tysk statsborger, om det spanske elselskab Iberdrolas opkrævning

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 24-37

ÆNDRINGSFORSLAG 24-37 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2011/0059(CNS) 2.4.2012 ÆNDRINGSFORSLAG 24-37 Udkast til udtalelse Marina Yannakoudakis (PE478.403v01-00) om udkast til Rådets

Læs mere

B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger

B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger 2004R0883 DA 28.06.2012 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 20.9.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1577/2012 af J.C., britisk statsborger, om tandblegning udført af ikkedentale kosmetiske virksomheder

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om flygtninges optjening af førtidspension

Forslag til folketingsbeslutning om flygtninges optjening af førtidspension Beslutningsforslag nr. B 80 Folketinget 2011-12 Fremsat den 17. april 2012 af Martin Henriksen (DF), Karina Adsbøl (DF), Bent Bøgsted (DF), René Christensen (DF), Christian Langballe (DF) og Karin Nødgaard

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2009R0987 DA 08.01.2013 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 987/2009 af 16. september

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 Udvalget for Andragender 2009 19.10.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1362/2002 af Ralf Biester, tysk statsborger, om opkrævning af licensgebyr

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt Europaudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 2. februar 2017 Kontaktperson: Lotte Rickers Olesen Lokal

Læs mere

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande. (Lempelse af dobbeltbeskatning for danske søfolk på skibe indregistreret i Finland, Island,

Læs mere

Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck

Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 140 Offentligt (01) Notat J.nr. 14-0062545 Den18. februar 2014 Person og Pension CFB/KHK Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck Der redegøres i afsnit

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast. 1. I 2, stk. 1, nr. 7, 1. pkt.,indsættesefter vedrører :, jf. dog stk. 4.

Skatteministeriet J. nr Udkast. 1. I 2, stk. 1, nr. 7, 1. pkt.,indsættesefter vedrører :, jf. dog stk. 4. Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 114 Offentligt (02) Skatteministeriet J. nr. 13-0578850 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.3.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0313/2007 af Mauro Guizzardi, italiensk statsborger, om den argentinske statsgæld og landets manglende

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 16.11.2010 2010/0289(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af hastende autonome

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

GAP Anvendelsesområde

GAP Anvendelsesområde København April 2017 GAP Anvendelsesområde Forklaring af lysregulering Forklaring Vurderes at få stor betydning Vurderes at få betydning Vurderes ikke at få betydning København Langelinie Allé 35 2100

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 8.10.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0994/2008 af Stathis Trachanatzis, græsk statsborger, for "Somateio" (sammenslutning af arbejdstagere

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 15.5.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 284/2004 af Charles Winfield, britisk statsborger, om drikkevandskvaliteten i Alicante i Spanien

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0805/2006 af A. Rosa Montilla Diaz og Juan A. Gavira Menédez, spanske statsborgere, om forskelsbehandling

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.9.2009 KOM(2009) 505 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 754/2009 om undtagelse af visse fartøjsgrupper

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.3.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0160/2014 af Ottó Hermann, ungarsk statsborger, om klassificering af et fuglepar avlet i fangeskab

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 80, SOU alm. del Bilag 106 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 80, SOU alm. del Bilag 106 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 80, SOU alm. del Bilag 106 Offentligt Unionsborgeres rettigheder efter EF-traktaten og Rådets forordninger 1612/68 og 1408/71 samt anvendelsen

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 29.11.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0079/2012 af foreningen "Victoria Revoluției din decembrie '89", og otte andre foreninger, om

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 20.02.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0951/2004 af Jan Dolezal, polsk statsborger, for "Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu",

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt Folketingets Skatteudvalg. /. Vedlagt fremsendes besvarelse af spørgsmål nr. 306, (Alm. del), som Folketingets Skatteudvalg har stillet til

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1971R1408 DA 01.09.2001 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING(EØF) Nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.12.2012 C(2012) 8806 final KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning DA DA KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) L 40/72 17.2.2017 AFGØRELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2017/274 af 10. februar 2017 om fastsættelse af principper for at give feedback vedrørende de opgaver, som de kompetente nationale

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING Pensionsstyrelsens vejledning af 5. april 2011 International Social Sikring, j.nr. 93-00033-11 INDHOLD pkt. INDLEDNING 1. ALMINDELIGE

Læs mere

Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 81 af 20. januar 2009 (alm. del).

Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 81 af 20. januar 2009 (alm. del). Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren 16. marts 2009 Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 81 af 20. januar 2009 (alm. del). Spørgsmål: Ministeren bedes fremsende et notat,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.2.26 KOM(25) 539 endelig 25/215 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

6269/17 jn/ag/kf/sl 1 DG B 1C

6269/17 jn/ag/kf/sl 1 DG B 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0397 (COD) 6269/17 SOC 91 EMPL 61 CODEC 207 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE ood EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2010/0067(CNS) 8.10.2010 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Retsudvalget om

Læs mere