Projekt: Anvendelsesorienteret undervisning Netværk: Innovative undervisningsformer IBC Handelsgymnasiet Aabenraa

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt: Anvendelsesorienteret undervisning Netværk: Innovative undervisningsformer IBC Handelsgymnasiet Aabenraa"

Transkript

1 Projekt: Anvendelsesorienteret undervisning Netværk: Innovative undervisningsformer IBC Handelsgymnasiet Aabenraa Beskrivelse af undervisningslaboratorium i fag: Afsætning A Klasse: HH1c Lærer: KIL Sammenhæng Forløbet er en del af projektet anvendelsesorienteret undervisning innovative undervisningsformer, hvor flere skoler afprøver nye undervisningsmetoder. Lærere fra to forskellige teams på IBC-Aabenraa arbejder med nye undervisningsmetoder med udgangspunkt i forskellige Cooperative Learning strukturer samt i KIE-modellen. Dette laboratorium hører under innovationsteamet og er med udgangspunkt i Cooperative Learning. Mål Det overordnede formål er fastholdelse af elever gennem fokus på motivation, herunder at styrke den enkeltes FAPS-kompetencer. Det faglige mål for forløbet er, at eleverne skal lære at anvende afsætningsøkonomiske modeller (her segmentering), hvor kernestoffet er efterspørgselsforhold. Produktmålet efter forløbets gennemførelse er at skabe en værktøjskasse til andre undervisere, der skal uploades på EMU s hjemmeside. De fordele som ønskes opnået er Mere taletid til hver elev Forøget elevmotivation Udvikling af den enkelte elevs FAPS-kompetencer Tegn De tegn som skal indikere at forløbet bevæger sig i retning af ovenstående mål vil være: Forøget dynamik og elevaktivitet i timerne Øget samarbejdsevne At eleverne hver for sig forbedrer deres FAPSkompetencer.(fokus på mundtlige og skriftlige besvarelser) Tiltag De løbende tiltag vil være undervisning i klasseværelse A og C (Cooperativ Learning terminologi). Der vil blive eksperimenteret med forskellige strukturer fra CL, som hver vil være planlagt på baggrund af forskellige læreprocesdomæner. Evaluering og formidling Den løbende evaluering vil blive foretaget i logbogsform med udgangspunkt i ovennævnte tegn. 1

2 CL forløb i HH1c foråret 2011 Afsætning A/KIL Kernestof område: efterspørgselsforhold. Emne: Segmentering og målgruppevalg kapitel 9 (Trojka, Afsætning A). Forløbet forventes gennemført på 3 moduler á 100 minutter. Nedenfor kan ses planlægningen af de enkelte moduler. 1. modul Forventet tid Aktivitet CL strukturer (minutter) 5 Dagens program 25 Gennemgang af s m. 10 Nummerering af teams og medlemmer+ kort om formålet med teambuilding 20 Teambuilding Magiske stjerner 20 Teams får et produkt: 1. runde: forslag til konsumentenhed 2. runde: relevante segmenteringskriterier Bordet rundt 15 Teams skriver til sidst et fælles svar på de to runder og afleverer til min CL mappe (logbog) i Fronter : arkiv\cl\jeres materiale Computere lukkes efter gennemgang af teori. Nummerering: Teamene har bogstaver efter planen. Hvert team fordeler numrene 1-4. Formålet med teambuilding: At lære sine teammedlemmer at kende Skabe teamspirit Magiske stjerner: Stjernerne ligger på bordet med bagsiden opad. Teammedlem 1 trækker første stjerne og læser det højt og besvarer spørgsmålet. Dernæst besvarer de øvrige teammedlemmer samme spørgsmål. Teammedlem 2 trækker næste spørgsmål osv. 2

3 Bordet rundt Teammedlemmerne skriver efter tur på et ark papir og giver ark og pen videre til det næste teammedlem. 1. runde: forslag til konsumentenhed for parfume. 2. runde: forslag til segmenteringskriterier på parfumemarkedet. Hvert teammedlem skriver ét kriterium og sender papiret videre. Send videre, hvis du ikke kan huske flere. Lad papiret køre flere omgang, indtil der ikke kommer flere relevante kriterier. 3

4 2. modul Forventet Aktivitet tid (minutter) 5 Dagens program 20 Gennemgang af s Test dig selv (Gallup Kompas) CL strukturer og læs beskrivelsen af det segment, du tilhører. 10 Diskutér med din skuldermakker hvor I to er forskellige ifølge Gallup Kompas - find nogle hovedpunkter 10 Diskutér med din skuldermakker hvad forskellen på jer to betyder for, hvordan en konkret virksomhed bedst markedsfører sig overfor jer 10 Se på Minerva-modellen i figur 9.6 og 9.7 og diskutér den med dit team. Tag 4 stykker papir og skriv farverne på hver sit papir (ikke det grå segment). Luk jeres bøger! Tag hver et af papirerne 10 Skriv én ting, du kan huske om segmentet på papiret, og send det videre. Lad papirerne køre flere gange rundt 5 Tag hver en af sedlerne og find en makker fra et af de andre teams med samme segment-farve, sammenlign og diskutér resultaterne 10 Gå tilbage til dit team og fortæl hinanden om resultaterne Bordet rundt Rejse for en (her i tilpasset udgave: rejse for flere) 4

5 3. modul Forventet tid Aktivitet (minutter) 5 Dagens program 25 Gennemgang af s Checkopgave 9.10 (individuelt) 5 Teams får udleveret 4 med vigtige begreber, skal i fællesskab lave svar på bagsiden (med bog) 15 Elever går rundt med kort med repetitionsspørgsmål og svar, find en makker, svar på hinandens spørgsmål, byt kort og gå videre 15 Med udgangspunkt i vigtige begreber s En elev rejser sig, de andre i teamet interviewer denne 15 Opgave 9.2 til næste gang CL strukturer Quiz og byt Team-interview 5

6 Overvejelser i forbindelse med forløbets planlægning Inddelingen i teams Jeg har valgt at anvende den samme inddeling som deres matematiklærer, har inddelt dem i. Årsagen til dette er, at jeg tror, at det er vigtigt at starte med de sammen teams for at opbygge en bedre teamspirit. Desuden har jeg undersøgt hvilke overvejelser, der ligger til grund for inddelingen, nemlig at teamene skal være heterogene, her er der særligt set på faglighed. Denne faglighed kan jo være forskellig mellem fag, men i klassen er der rimelig stort sammenfald mellem elever, der er stærke i matematik og afsætning. Derfor giver det god mening efter min vurdering, at fortsætte med disse teams i hvert fald i starten, så vi kan samle erfaringer, som kan danne baggrund for en eventuel senere inddeling. Klasseværelser Modulerne foregår i henholdsvis klasseværelse A (gennemgang af dagens teori, opgaveløsning m.m.) samt i klasseværelse C (hvor eleverne arbejder med Cooperative Learning). Da det er nyt for eleverne at arbejde med CL, finder jeg det vigtigt, at der sker en vekselvirkning mellem den mere lærerstyrede undervisning i klasseværelse A og den mere elevstyrede/elevinvolverende undervisning i klasseværelse C. De bliver vænnet langsomt til CL, samtidig med at den kendte form kører sideløbende med den nye. Det giver desuden variation i modulet. Eleverne skal også have en mængde fagligt stof, at arbejde med og får således en fælles referenceramme, når de både har læst hjemmefra, og de vigtigste ting bliver ridset op i klasseværelse A. Jeg mener, at det er vigtigt at alle eleverne kommer godt med fra starten i klasseværelse C, og derfor vil jeg hjælpe dem, som ikke har forstået den læste lektie, så de føler sig mere sikre, når de senere skal svare i teamet. Jeg vil dog gennemgå teorien hurtigt, da de senere skal arbejde sig igennem det og forhåbentlig opnår et højere forståelsesniveau igennem CLstrukturerne. Antal strukturer Grunden til at jeg anvender flere CL-strukturer i hvert modul, er dels for at skabe variation i timen og dels for at aktivere eleverne i en stor del af modulet, så alle får sagt mere end ellers. Desuden kan det tænkes, at strukturerne appellerer til forskellige elevtyper, og at jeg dermed kan ramme flere. Jeg forventer samtidig, at det vil styrke den enkelte elevs selvtillid, så han/hun måske bliver mere aktiv i klasseværelse A også. 6

7 Begrundelser for valg af strukturer De valgte strukturer i de tre moduler er, som det fremgår af modulplanerne: de magiske stjerner, bordet rundt (anvendes i to moduler), rejse for én (som her er tilpasset til en rejse for flere nemlig alle i teamet), quiz og byt og team-interview. De magiske stjerner Anvendes i modul 1 med udgangspunkt i læreprocesdomænet: teambuilding. Da det er første dag, at jeg arbejder med CL i klassen (de har arbejdet ganske kort med CL med en anden lærer forinden, men uden at have teambuildingaktiviteter), vil jeg ryste teamene lidt sammen med en ufarlig teambuildingaktivitet. Bordet rundt Anvendes både i modul 1 og 2. Begge gange er læreprocesdomænet: viden og færdigheder. De er i starten af forløbet om segmentering, som erfaringsmæssigt er svært for eleverne. Der er mange nye fagudtryk, som eleverne skal tilegne sig. Vi vender tilbage til emnet mange gange senere, da emnet er meget centralt i faget. Nu skal de have lært, hvad begreberne betyder, og hvad modellerne anvendes til samt hvordan. I modul 2 anvendes strukturen mest som huskeøvelse (egenskaber ved livsstilssegmenter). Rejse for én (her flere) Anvendes i modul 2 ud fra læreprocesdomænet: vidensdeling. Teamene har lige forinden øvet sig i at huske segmentegenskaber, nu skal de have rettet deres arbejde gennem et møde med et andet team med et teammedlem, der har samme farve (segment i Minerva-modellen) med, som de selv har. Teammedlemmet går tilbage til sit team, og hele teamet får feedback på deres arbejde med alle segmenterne. På denne måde får teamene også tilbagemelding på, om deres arbejde er på niveau med, hvad der foregår i klassens øvrige teams. 7

8 Team-interview Egentlig var min første tanke at anvende denne struktur til teambuilding. Det vil jeg måske gøre senere, men jeg vurderede, at det ville virke mere ufarligt for eleverne at starte med de magiske stjerner. Her er spørgsmålene foruddefinerede. Derimod vil jeg denne gang anvende strukturen til læreprocesdomænet: tænkefærdigheder og kommunikative færdigheder. Som afslutning på forløbet vil jeg anvende lærebogens oplistning af vigtige begreber, som findes i slutningen af hvert kapitel. Eleverne i teamene skal på skift rejse sig op og blive interviewet af teamets øvrige medlemmer, hvor de skal forklare de vigtige begreber med deres egne ord og eventuelt svare på tillægsspørgsmål, teamet finder er relevante i forbindelse med begrebet. 8

9 Evaluering De fordele som ønskes opnået er Mere taletid til hver elev Forøget elevmotivation Udvikling af den enkelte elevs FAPS-kompetencer De tegn som skal indikere at forløbet bevæger sig i retning af ovenstående mål vil være: Forøget dynamik og elevaktivitet i timerne Øget samarbejdsevne At eleverne hver for sig forbedrer deres FAPSkompetencer.(fokus på mundtlige og skriftlige besvarelser) Forløbet gav mere taletid til hver elev i teamene. De fik øvet sig på de begreber, som var hensigten. Elevmotivationen er generelt meget lav i klassen, det var begrænset, hvor store ændringer, der var i dette. Nogle elever var meget svære at få væk fra deres computere, at få dem til at rejse sig og gå rundt, var der lidt modstand i mod. Udviklingen i faglige kompetencer Efter det første modul var teamenes bidrag til CL-mappen i Fronter ret mangelfulde. Efter det andet modul var bidragene noget bedre. Dynamikken og elevaktiviteten i klassen har været lidt højere end normalt, den nye bordopstilling, der lægger mere op til dialog har været medvirkende til dette. Jeg har indtryk af at nogle elever har fundet nye samarbejdspartnere på grund af bordopstillingen, og der har de måske forbedret deres sociale kompetencer (samarbejdsevne). Jeg er glad for, at jeg startede med et lille afgrænset forløb på tre moduler, for jeg synes at elevernes interesse var større, da jeg startede forløbet end den var den sidste gang. Da vi var flere fag, der kørte CL samtidig, kan det også have været lidt for meget for eleverne. 9

10 Jeg har kun indlagt pause i 2. modul. Det ville være hensigtsmæssigt med pause de andre to gange også. Selvom der er meget variation i et modul med CL, bliver eleverne trætte, de er meget på i en CL-time. Det ville derfor have været godt med en mindre pause midt i forløbet, men uden at bryde de sammenhængende strukturer i CL. 10

Maj 2012 METODEKATALOG. Cooperative Learning med SOSU øjne

Maj 2012 METODEKATALOG. Cooperative Learning med SOSU øjne Maj 2012 METODEKATALOG Cooperative Learning med SOSU øjne METODEKATALOG COOPERATIVE LEARNING MED SOSU ØJNE Udgivet i 2012 af: SOSU Nord - i samarbejde med Ministeriet for børn og undervisning - Afdelingen

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Cooperative Learning i børnehaveklassen.

Cooperative Learning i børnehaveklassen. Cooperative Learning i børnehaveklassen. Af Jette Stenlev Første gang offentliggjort i Skolestart nr. 1, 2007 Flere og flere lærere også i skolens yngste klasser begynder at anvende Cooperative Learning

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Skolens Sociale Liv. Introduktion til isbjergsmodellen og undervisningsøvelser. Anerkendelse Kommunikation Samarbejde Konflikthåndtering

Skolens Sociale Liv. Introduktion til isbjergsmodellen og undervisningsøvelser. Anerkendelse Kommunikation Samarbejde Konflikthåndtering Skolens Sociale Liv Introduktion til isbjergsmodellen og undervisningsøvelser Anerkendelse Kommunikation Samarbejde Konflikthåndtering 1 Indhold: Isbjergsmodellen...3 Isbjergets enkelte lag og kompetenceområder...5

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Råd og vink om gruppe- og projektarbejde

Råd og vink om gruppe- og projektarbejde Navn: Klasse: Råd og vink om gruppe- og projektarbejde Århus Akademi 2009 Redigeret af: Bjørn Christensen Kirsten Brink Lund Birte Schmidt Niels Teglskov Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Projektarbejdets

Læs mere

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE abcdef ijklmno rstuvxy æøå Inspiration og vejledning Testen i dansk, læsning De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede

Læs mere

Mundtlig formidling af projektopgaver

Mundtlig formidling af projektopgaver Mundtlig formidling af projektopgaver Jeg vil i dette oplæg se nærmere på, hvordan du kan formidle resultatet af et skriftligt projekt mundtligt, primært i en eksamenssituation, men også hvordan du kan

Læs mere

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Af Mette Stange, konsulent 34 Jeg vil i denne artikel redegøre for hvorfor ro, samarbejde og engagement hænger sammen med en stærk fællesskabskultur

Læs mere

EU-LLP/PRESTO Project No. 142301-LLP-1-IT-COMENIUS-CMP Redskaber der støtter grupperelateret undervisning Guide til peer-undervisning

EU-LLP/PRESTO Project No. 142301-LLP-1-IT-COMENIUS-CMP Redskaber der støtter grupperelateret undervisning Guide til peer-undervisning Projekt: P.R.E.S.T.O. Peer Related Education Supporting Tools 142301 LLP -1 IT COMENIUS CMP Guide til peer-undervisning Redigeret af Centro Studi Bruno Ciari Dette projekt er finansieret med støtte fra

Læs mere

TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT

TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT Af Henning Bøtner Hansen, Merete Dejgaard og Per Høberg Frederikshavn Gymnasium & HF-Kursus Gruppen har gennemført

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Innovation. et brugbart læringsredskab. Af Thomas Rose Innovationslærer

Innovation. et brugbart læringsredskab. Af Thomas Rose Innovationslærer Innovation et brugbart læringsredskab Af Thomas Rose Innovationslærer 52 Verden er under stor forandring. Vi har, om vi kan lide det eller ej, fået en ny børne- og ungdomskultur, og har dermed også fået

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

Mit eventyr med Diplomuddannelsen

Mit eventyr med Diplomuddannelsen Mit eventyr med Diplomuddannelsen Oplæg til HK konferencen d. 24. 25. september 2009 i Fåborg Jeg vil starte med kort at præsentere mig selv. Jeg hedder Maria Bagge Nielsen, jeg er 36 år, gift og har to

Læs mere

Integreret og differentieret vejledning på Å gå rd Efterskole

Integreret og differentieret vejledning på Å gå rd Efterskole Integreret og differentieret vejledning på Å gå rd Efterskole Indhold Indledning... 3 Formål for vejledning på Ågård Efterskole... 3 Fokus... 3 Metode... 3 Perspektiv... 3 Vejledning i samspil... 3 Undersøgelsens

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Justering af vejledninger juli 2012 Der er sket nogle få ændringer af vejledningerne for psykologi C og B. Der er især på C omkring udforming af eksamensspørgsmål,

Læs mere

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring Forord Værktøjerne i dette hæfte er en del af resultaterne fra udviklingsprojektet Innovation og nye arbejdsformer, som Undervisningsministeriet

Læs mere

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring Forord Værktøjerne i dette hæfte er en del af resultaterne fra udviklingsprojektet Innovation og nye arbejdsformer, som Undervisningsministeriet

Læs mere

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B KØBENHAVNS UNIVERSITET Lær fra dig Tips & tricks til undervisning Vi har valgt at samle vores tips og tricks, råd og redskaber samt gode

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold Denne side må ikke kopieres Glæde & Børn v/louise Tidmand Side 3 Indhold Velkommen til Min Styrkebog... s. 4 Øvelse 1: De 24 styrker... s. 5 Øvelse 2: Styrkespillet... s. 9 Øvelse 3: Find styrker i personerne

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Stian Holes Garmanns hemmelighed

Stian Holes Garmanns hemmelighed Opgave- og aktivitetsbog til Stian Holes Garmanns hemmelighed Udarbejdet af Morten Torndahl ~ 1 ~ Indholdsfortegnelse Indledning 3 Garmanns hemmelighed 3 Trinmål 4 Bogens opbygning 5 Differentiering 5

Læs mere

EVALUERING. Fokusgruppeinterview

EVALUERING. Fokusgruppeinterview EVALUERING. Evalueringen af den nuværende personlige uddannelsesplan er foregået ved hjælp af fokusgruppeinterview samt gennem dialog mellem praktik og skole ved erfa-gruppemøder. Denne metode er valgt,

Læs mere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere 2014 Udgivet af Brug for alle unge Undervisningsministeriet 2014 www.bfau.dk Redaktion Dorthea Funder Kaas, Brug for alle

Læs mere