Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet"

Transkript

1 Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet af civ.ing. Steen Lauritzen, Vejdirektoratet, Danmark I 1997 idriftsatte Vejdirektoratet et system til dynamisk indsamling, behandling og formidling af fremkommelighedsdata til brugerne af motorvejene omkring Storkøbenhavn (TRIM-systemet). Vejdirektoratet har til planlægningsbrug på baggrund af data fra TRIMsystemet udviklet et system, benævnt ASTRID, til systematisk bearbejdning af disse hastighedsdata med henblik på analyse af fremkommelighedsproblemernes tidsmæssige og geografiske udstrækning samt beregning af tidstab på grund af kø. Overvågning af trafikafvikling Fra 1993 til 1999 er trafikken steget med ca. 25% på motorvejene i det Storkøbenhavnske område. Stigninger er især observeret på de yderste motorveje, hvor specielt Køge Bugt Motorvejen har oplevet en kraftig stigning (ca. 4%) i perioden. På Motorring 3 (Motorringvejen) har stigningen været på 25-3%. På visse 4-sporede delstrækninger af Motorringvejen er hverdagsdøgntrafikken nu over 8. køretøjer. Generelt har stigningen været mindst på de radiale motorveje nærmest København. Trafikforøgelsen har medført en forringelse af fremkommeligheden i myldretiderne, hvor der på flere og flere strækninger kan observeres meget langsom trafikafvikling i længere perioder ad gangen. Figur 1. Køer på motorvejene er et dagligdags tilbagevendende problem på motorvejene i Københavnsområdet. (Motorring 4 ved Herstedøster). Den øgede fokus på fremkommelighedsproblemer på motorvejsnettet var anledningen til, at Vejdirektoratet udviklede det såkaldte TRIMsystem, der indsamler data fra hastighedsdetektorer, placeret med en afstand af 1-2 km på motorvejene. Én gang pr. minut sendes disse data fra detektorstationerne til en pc i Vejdirektoratets Trafikinformationscenter, hvor der beregnes en hastighedsbaseret trafiktilstand for hver delstrækning på motorvejsnettet. Trafiktilstanden præsenteres på et kort med en farve for hver strækning, afhængig af hvilken af tre trafiktilstande (kø, tæt trafik, normal), der

2 beregnes for hver strækning. DR's regionalradio i Københavnsområdet, Københavns Radio, har ligeledes adgang til disse data. Trafikproblemer udmeldes til trafikanterne via radioen. Trafikafviklingen kan også følges via internet på adressen Problemerne er især knyttet til morgenmyldretiden, men der er dog også væsentlige problemer om eftermiddagen på flere strækninger. Systematisk køanalyse Efter ibrugtagningen af TRIM har Vejdirektoratet konstateret et udviklingsbehov for forskellige applikationer med TRIM-systemet som platform. Der er således udviklet et optage/afspilningsprogram, således at de trafiktilstande, der minut for minut vises på internet, optages med mulighed for genafspilning af visningen af dagens myldretider. Herigennem er det muligt visuelt at reproducere de viste trafiktilstande, hvilket har vist sig nyttigt ved efterfølgende visualiseringer af trafikale problemer, fremkaldt af trafikuheld, vejarbejde, dårligt vejrlig eller myldretidstrafik. Vejdirektoratet forventer, at dette system i løbet af 1999 bliver tilgængeligt for offentligheden via internet. Et andet behov, som blev identificeret, var et værktøj, der gjorde det muligt at analysere de enkelte strækninger og ruter i systemet på tværs af datoer, ugedage, perioder og klokkeslæt. Med andre ord var det væsentligt at kunne besvare spørgsmål som: Hvor er der problemer? Hvornår er der problemer? Hvor ofte er der problemer? Hvor lange er køerne? Hvor store er forsinkelserne? Er nogle ugedage værre end andre? I TRIM-systemet lagres oplysninger om hvert eneste køretøjs passage af en detektor. Alle hastighedsdata under 8 km/t er efterfølgende lagt i en MS-ACCESS database sammen med tidspunkt og antal passerede køretøjer. Data er aggregeret i 5-minutters intervaller. Endvidere er der udviklet et udtræksprogram, der giver mulighed for at besvare de ovenfor stillede spørgsmål. Dette system benævnes ASTRID, der er en forkortelse for Analysesystem til beregning af trafikkens fremkommelighed på motorveje i Danmark. Det er naturligvis kun den del af motorvejsnettet, der er omfattet af TRIM, som kan analyseres med ASTRID. Erfaringerne viser, at der på nogle radialer ofte er kødannelser fra et punkt uden for TRIMnettet og ind i TRIM-nettet. Data fra disse radialer er derfor ikke komplette. Endelig er der strækninger, der ikke er omfattet af TRIM, hvor der dagligt er lav fremkommelighed, f.eks. Helsingørmotorvejen ved Hørsholm, en strækning som ikke er omfattet af den i gennemførte ombygning fra 4 til 6 spor. Vejdirektoratet har dog planer om at udbygge TRIM-

3 systemet i Hovedstadsområdet, og der er også planer om at inddrage motorvejsdata fra QUO VADIS-systemet ved Aalborg i ASTRID-systemet. Den beregnede trafiktilstand i TRIM er baseret på hastigheden i begge ender af et motorvejssegment. I ASTRID er TRIM-segmenterne opdelt i en række "sektioner". Et sektionsskift finder sted, når trafikmængden ændres (til- eller frakørsel) eller hastigheden ændres. På baggrund af hastigheden i TRIM's målepunkter udstrækkes denne hastighed til at gælde for hele sektionen samt eventuelle nabosektioner uden TRIM-målepunkter. Den målte hastighed sammenholdes med en referencehastighed, hvorved det er muligt at beregne forsinkelsen pr. køretøj og totalt på den pågældende sektion i et 5 minutters interval, der er det mindste tidsinterval, der benyttes. Efter behov kan data aggregeres til større tidsrum, f.eks. 15 min.-, time-, uge- og månedsintervaller. Med ASTRID er det muligt at lave en lang række forskellige udtræk for en strækning eller for hele nettet, f.eks.: Rejsehastighed Forsinkelse (pr. dag, pr. køretøj, pr. km, pr. periode) Køindeks Hastighed og forsinkelse: På baggrund af hastighederne for hver sektion er det muligt at beregne rejsehastigheden over en strækning, enten som gennemsnit for en periode eller for hvert eneste 5-min. interval i perioden. Det er herved muligt at se, hvorledes hastigheden og forsinkelsen udvikler sig gennem en myldretidsperiode enten for en enkelt dag eller som et gennemsnit over mange dage. Køindeks: ASTRID beregner også et såkaldt køindeks, der er defineret som det antal timer, multipliceret med det antal km motorvej, hastigheden har været under en given grænse. I denne sammenhæng er det derfor ligegyldigt, om der har været problemer på 2 km motorvej i en halv time, eller om der har været problemer på 1 km motorvej i 1 time. Køindeksberegningen vil give samme resultat. Køindekset kan beregnes for hastigheder fra 2 til 8 km/t i spring på 1 km/t. Køindekset kan benyttes til at se, om en evt. fremtidig stigning i forsinkelsen på motorvejsnettet skyldes en generel geografisk udvidelse af problemerne, eller om årsagen er en forværring på strækninger, der også tidligere var udnævnt til problemstrækninger. Vejdirektoratet vil i 1999 benytte ASTRID i forbindelse med Trafikministeriets udarbejdelse af en trafik- og miljøplan for Hovedstadsområdet. Eksempel: Køge Bugt Motorvejen I det følgende gives eksempler på, hvilke udtræk der kan laves for en given strækning ud fra data i ASTRID-systemet. Køge Bugt Motorvejen (E2/E47/E55) starter ved Motorringvejen øst for Brøndby Strand og slutter ved afgreningen mellem Syd- og Vestmotorvejen vest for

4 Køge, en samlet på strækning på 28 km. Heraf er de 17 km nærmest København dækket af TRIM-systemet. Om morgenen er der normalt problemer med trafikafviklingen i retning mod København. På figur 2 er vist en opgørelse over forsinkelsen pr. køretøj på hverdage fra 1. januar 1998 til 3. juni Det ses, at den typiske forsinkelse mellem kl. 7.3 og 8. typisk er 5-1 min. og at forsinkelsen varierer meget fra dag til dag. Det er ikke ualmindeligt med en forsinkelse på 15 min. På enkelte dage ses forsinkelser på 3 og 5 min. På disse dage har der været dårligt vejrlig evt. kombineret med trafikuheld på strækningen, hvilket erfaringsmæssigt giver u- kontrollable rejsetider. 6 5 Køge Bugt Motorvejen mod København Forsinkelse pr. køretøj kl ( ) Min. pr. ktj Figur 2. Forsinkelse på Køge Bugt Motorvejen pr. dag mellem kl for 1998 og 1. halvår Ved en flaskehals forstås et punkt eller en delstrækning i vejnettet, hvor antallet af køretøjer, der ønsker at benytte strækningen i et givet tidsrum, overskrider punktets eller delstrækningens kapacitet. Flaskehalse ses typisk i forbindelse med tilkørsler fra tilslutningsanlæg eller anden motorvej eller ved reduktion i antal kørespor. Begge typer af flaskehalse ses på Køge Bugt Motorvejen om morgenen. En flaskehals er karakteriseret ved, at trafikken flyder fint med en rimelig hastighed inde i selve flaskehalsen, mens der er meget langsom køkørsel frem til starten af flaskehalsen. Dette er analogt til den situation, hvor man hælder vand ud af en flaske. Vandet fosser fint ud gennem flaskehalsen, mens vandet inde i flaskens brede del bevæger sig meget langsommere. På figur 3 er illustreret, hvorledes ASTRID kan benyttes til udpegning af flaskehalse på motorvejsnettet. Figuren viser en opgørelse af den beregnede forsinkelse i morgenmyldretiden

5 opgjort pr. km vej for hver af de motorvejssektioner, som Køge Bugt Motorvejen i retning mod København er opdelt i. Ved at normere forsinkelsen til pr. km vej opnås, at længden af den enkelte sektion er uden betydning. Af figur 3 ses, at de typiske problemer om morgenen i retning mod København er knyttet til strækningen fra Karlslunde Rasteplads (km 26) frem til Greve C (km 22). Efter Greve N fordeler trafikken sig mod Motorring 4 og videre ad Køge Bugt Motorvejen mod København. Længere fremme ses problemer frem mod Vallensbæk S (Ring 3). Problemerne skyldes både tilkørslen ved Vallensbæk S og en førliggende indsnævring fra 3 til 2 spor. Strækningen fra Ring 3 og frem til Motorringvejen udgør således også en flaskehals. Forsinkelse (timer) Køge Bugt Motorvejen mod København Forsinkelse pr. km pr. dag , kl Solrød N Karlsl. Rast. Greve S Greve C Greve N Motorring 4 Ishøj Strand Vall.bæk S Motorring Km Mod København Figur 3. Forsinkelse pr. km på Køge Bugt Motorvejen. Flaskehalse er kendetegnet ved, at der sker et kraftigt fald i forsinkelsen inde i flaskehalsen. Flaskehalse ses mellem Greve C og Greve N og mellem Vallensbæk S og Motorring 3. På figur 4 er vist, hvorledes forsinkelsen kan illustreres ved hjælp af data fra ASTRID. Data er baseret på trafikafviklingen på hverdage i november Defineres en kø som en trafiktilstand med en hastighed under 5 km/t inden for en 15-minuttersperiode, ses af figur 4b, at der i hele perioden fra kl. 7.3 til kl i gennemsnit er en mindst 7 km lang kø fra km 22 (Greve C) og bagud til km 29 (Solrød N). Af figur 4a ses endvidere, at der ved tilslutningen ved Solrød N (km 29) er begyndende trafikproblemer i tidsrummet mellem kl. 7. og 7.3, mens der i dette tidsrum ikke er de store problemer umiddelbart længere fremme. Dette kunne tyde på begyndende flaskehalsproblemer på strækningen Solrød N - Greve S forårsaget af tilkørende trafik fra Solrød N.

6 Et samlet overblik over trafiksituationen på Køge Bugt Motorvejen i en morgenmyldretid kan illustreres ved et såkaldt konturdiagram (figur 5). For ethvert tidspunkt og ethvert punkt på motorvejen vises hastigheden vist med en farvekode. Herved er det muligt hurtigt at få et overblik over hvor, hvornår og hvor længe, der er problemer på en længere strækning af en motorvej. Data kan illustreres både for en enkelt dag eller som gennemsnit for mange dage. Km/t 12 Køge Bugt Motorvejen Snithastighed A Km/t 12 Køge Bugt Motorvejen Snithastighed B Km Mod København Km Mod København Figur 4. Opgørelser af hastigheden som en funktion af klokkeslæt. (Middel for 15 minuttersintervaller for perioden ). Køge Bugt Motorvejen mod Kbh. mandag den Kl :2 9: 8:4 8:2 8: 7:4 7:2 7: 6:4 6:2 6: 11,34 12,647 13,5 14,79 16,17 17,6 18,61 2,8 2,48 21,666 22,459 23,26 23,86 24,87 26,3 27,8 28,75 Km Figur 5. Konturdiagram for hastigheder på Køge Bugt Motorvejen den 23. nov

7 Visioner med ASTRID Med ASTRID åbnes mulighed for gennem de nærmeste år at overvåge såvel udviklingen i forsinkelserne på de enkelte strækninger som forskydningen i hastighedsniveauet. Vejdirektoratet agter i løbet af efteråret 1999 at gøre visse tal om fremkommeligheden tilgængelige for offentligheden via internet. Disse tal kan f.eks. være en oversigt for hver strækning, hvor forsinkelsen på en hverdag er opgjort som en funktion af klokkeslættet. D.v.s. trafikanterne via deres hjemme-pc vil have mulighed for at se, hvor meget rejsetid de i gennemsnit vil kunne vinde ved at forskyde deres afgangstidspunkt med f.eks. 15 minutter. Et eksempel på en sådan visualisering af hastigheden for Køge Bugt Motorvejen på strækningen mellem Solrød N og Motorring 4 ved Hundige ses på figur 6. Figuren viser forsinkelsen pr. køretøj på mandage i maj/juni I en senere fase kan dette udbygges til et egentligt rejseplanlægningssystem for motorvejene i Hovedstadsområdet. Det skal således være muligt for trafikanterne via internet at få oplysninger om de historiske rejsetider mellem en tilkørsel og en frakørsel på motorvejssytemet for vilkårlige ugedage og klokkeslæt. ASTRID forventes således blive et nyttigt værtøj både i vejplanlægningen og i trafikanternes individuelle rejseplanlægning. Forsinkelse (min.) Køge Bugt Motorvejen, Solrød N - Hundige Forsinkelse pr. køretøj, mandage i maj/juni : 6:3 7: 7:3 8: 8:3 9: Figur 6. Eksempel på historisk forsinkelse. Med et sådant diagram kan trafikanten planlægge sin rejse på baggrund af forventede historiske forsinkelser på en given strækning på en bestemt ugedag

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE 2 INDHOLD SAMMENFATNING 2 1. INDLEDNING 6 2. ITS-SYSTEMERNE I ANALYSEN 8 3. METODE 10 4. RESULTATER OG PERSPEKTIVERING 12 BILAG A. ITS VED UDBYGNING AF MOTORVEJE

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Rejsetidsmåling på Frederikssundsvej

Rejsetidsmåling på Frederikssundsvej Rejsetidsmåling på Frederikssundsvej Teknikumingeniør René Ring, Trafikal Drift, Vejdirektoratet Indledning Følgende gennemgang vil lægge hovedvægt på at beskrive det etablerede system til rejsetidsmåling

Læs mere

KONSEKVENSER FOR TRAFIKANTER OG SAMFUND BEDRE TRAFIKSIGNALER RAPPORT 411

KONSEKVENSER FOR TRAFIKANTER OG SAMFUND BEDRE TRAFIKSIGNALER RAPPORT 411 KONSEKVENSER FOR TRAFIKANTER OG SAMFUND BEDRE TRAFIKSIGNALER RAPPORT 411 Konsekvenser for trafikanter og samfund BEDRE TRAFIKSIGNALER Rapport 411-2012 DATO: April 2012 LAYOUT: Vejdirektoratet / MONTAGEbureauet

Læs mere

Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet

Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 464 Offentligt Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Maj 2007 Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Indhold 3. Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Udgivet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse. Trængselskortlægning i Hovedstadsområdet HUR. Notat

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse. Trængselskortlægning i Hovedstadsområdet HUR. Notat HUR Trængselskortlægning i Hovedstadsområdet Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Generelle forudsætninger

Læs mere

HUR og Københavns Amt. Bussen skal frem. En status over arbejdet med bussernes fremkommelighed. December 2006

HUR og Københavns Amt. Bussen skal frem. En status over arbejdet med bussernes fremkommelighed. December 2006 HUR og Københavns Amt Bussen skal frem En status over arbejdet med bussernes fremkommelighed December 2006 Udgivet December 2006 Tekst: COWI Foto: HUR Layout COWI Tryk COWI Oplag 50 ISBN nr 978-87-7971-201-0

Læs mere

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Trafikafvikling på motorveje

Trafikafvikling på motorveje Trafikafvikling på motorveje En studie af trafikdata fra danske motorveje, delvist sammenholdt med vejrdata, og sammenlignet med simulerede data fra VISSIM. Hans Martin Kaae Johansen Juli 2006 Polyteknisk

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

Bedre infrastruktur på S-banen Katalog over mulige infrastrukturforbedringer og tilhørende kapacitets- og driftsudvidelser Februar 2009 2 Bedre infrastruktur på S-banen Indholdsfortegnelse Indledning 4

Læs mere

BEDRE FREMKOMMELIGHED FOR BUSSER I KØBENHAVNS AMT

BEDRE FREMKOMMELIGHED FOR BUSSER I KØBENHAVNS AMT BEDRE FREMKOMMELIGHED FOR SER I KØBENHAVNS AMT Rammeplan Marts 2000 SIGNATURFORKLARING Separat busbane Kombineret busbane - højresvingsspor Flytning af stoppested Nedlæggelse af stoppested Linieomlægning

Læs mere

Undersøgelse af højklasset kollektiv transport i Aalborg

Undersøgelse af højklasset kollektiv transport i Aalborg Civilingeniør, Ph.D. Lene Denver Akademiingeniør Ole Kien COWI RAMBØLL 1 Baggrund og formål I forbindelse med en revision af Trafik- og Miljøhandlingsplanen har Aalborg Kommune undersøgt mulighederne for

Læs mere

DEN ALTERNATIVE TRÆNGSELSKOMMISSION

DEN ALTERNATIVE TRÆNGSELSKOMMISSION SEPTEMBER 2013 MICROSOFT DANMARK DEN ALTERNATIVE TRÆNGSELSKOMMISSION WHITE PAPER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2013 MICROSOFT

Læs mere

STATIONSZONEN MOBILITETSSTRATEGI OG KONSEKVENSANALYSE

STATIONSZONEN MOBILITETSSTRATEGI OG KONSEKVENSANALYSE STATIONSZONEN MOBILITETSSTRATEGI OG KONSEKVENSANALYSE FEBRUAR 2009 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1 Resume... 4 2 Sammenhæng... 5 3 Indledning... 6 3.1 Baggrund... 6 3.2 Vejnettet...

Læs mere

Udbygning af A7 Bordesholm Hamborg

Udbygning af A7 Bordesholm Hamborg Januar 2015 Udbygning af A7 Bordesholm Hamborg Dette notat er udarbejdet på baggrund af det udvidelsesarbejde på den tyske motorvej A7, der finder sted i Slesvig-Holsten og Hamborg fra 2014 og en række

Læs mere

HÅNDBOG Grundlag for udformning af trafikarealer ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2012 HØRINGSUDGAVE

HÅNDBOG Grundlag for udformning af trafikarealer ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2012 HØRINGSUDGAVE HÅNDBOG Grundlag for udformning af trafikarealer ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2012 HØRINGSUDGAVE FORORD Denne håndbog omhandler grundlaget for udformning af trafikarealerne både by og land. Håndbogen er

Læs mere

Det giver nye udfordringer og dermed behov for nye helhedsorienterede løsninger.

Det giver nye udfordringer og dermed behov for nye helhedsorienterede løsninger. Side 1/123 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund og Trængselskommissionens proces... 9 2.1 Proces for kommissionens arbejde... 12 2.2. Idékatalogets opbygning... 14 3. Trængsel, mobilitet og trafikkens

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. december 2011 11/14630-2 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR 1. VVM-processen

Læs mere

Kollektiv transport, bilrejser, rejsetid, kombineret transport, trængsel, miljø

Kollektiv transport, bilrejser, rejsetid, kombineret transport, trængsel, miljø Titel: Bilrejseplanen Forfattere: Birgitte Lomholt Woolridge, Rejseplanen. Sine Dyreborg, Vejdirektoratet Nøgleord: Kollektiv transport, bilrejser, rejsetid, kombineret transport, trængsel, miljø Abstract:

Læs mere

Trafiktællinger. Planlægning, udførelse og efterbehandling. Vejledning. Rapport nr. 315 2006. Tælleudvalget

Trafiktællinger. Planlægning, udførelse og efterbehandling. Vejledning. Rapport nr. 315 2006. Tælleudvalget Trafiktællinger Planlægning, udførelse og efterbehandling Vejledning Rapport nr. 315 2006 Tælleudvalget Trafiktællinger Planlægning, udførelse og efterbehandling Vejledning Rapport nr. 315 2006 Vejdirektoratet

Læs mere

Betalingsringen og Roskilde Kommune En konsekvensanalyse. Roskilde Kommune

Betalingsringen og Roskilde Kommune En konsekvensanalyse. Roskilde Kommune Betalingsringen og Roskilde Kommune En konsekvensanalyse Roskilde Kommune Januar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Sammenfatning og konklusion 3 02 Regeringens forslag 5 2.1 Forskellige løsninger for betalingsringen

Læs mere

Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej

Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej Trekantområdet Danmark Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej Teknisk notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Trekantområdet Danmark Supplerende

Læs mere

Bedre fremkommelighed for busserne betaler sig eksempler og erfaringer

Bedre fremkommelighed for busserne betaler sig eksempler og erfaringer Bedre fremkommelighed for busserne betaler sig eksempler og erfaringer Udgivet i oktober 2002 af: Hovedstadens Udviklingsråd Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon: 36 13 14 00 E-mail: hur@hur.dk www.hur.dk

Læs mere

Redskaber til monitorering af trafikken [REMOTE]

Redskaber til monitorering af trafikken [REMOTE] Redskaber til monitorering af trafikken [REMOTE] Forfattere: Harry Lahrmann 1 lahrmann@plan.aau.dk, Kristian Torp 2 torp@cs.aau.dk, Jesper Runge Madsen 7 jpm@cowi.dk, Poul Heide 3 heide@m-tec.dk, Jørgen

Læs mere

BYEN, VEJEN OG LANDSKABET Kortlægninger og resultater

BYEN, VEJEN OG LANDSKABET Kortlægninger og resultater BYEN, VEJEN OG LANDSKABET Kortlægninger og resultater Kolofon Titel: Byen, Vejen og Landskabet Kortlægninger og resultater, Forfattere: Nielsen, Thomas S., Hovgesen, H. H. og Nielsen, J. B. (2004) Analog:

Læs mere

SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode 2

SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode 2 DANSKE HAVNE SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Metode

Læs mere

Rastepladser langs motorveje. Strækningsanalyser

Rastepladser langs motorveje. Strækningsanalyser Rastepladser langs motorveje Strækningsanalyser Notat 2009 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 P0stboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax. 3315 6335 Rastepladser langs motorveje Strækningsanalyser

Læs mere