Kollaboratoriet på Roskilde Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kollaboratoriet på Roskilde Universitet"

Transkript

1 Kollaboratoriet på Roskilde Universitet Kort rapport til Bygningsstyrelsen, april 2012 Simon B. Heilesen Roskilde Universitet

2 I brev af 16. april 2012 har Bygningsstyrelsen bedt om en kort rapport om forsøget på RUC med at indrette et nyt undervisningsmiljø. Følgende ønskes belyst: En kort beskrivelse af det initielle fysiske koncept og pædagogiske udgangspunkt samt beskrivelse af hvordan konceptet har udviklet sig, hvis der har været ændringer Procesbeskrivelse der kort opridser: Aktiviteter, Drivkraft, Involvering af undervisere og studerende, Samarbejde og videndeling. Erfaringer: En kort beskrivelse af den faktiske brug og umiddelbare oplevelse heraf der opridser konkrete ændringer i undervisningen og brugen af rummet. Hvordan oplever underviserne disse ændringer? Hvordan oplever studerende disse ændringer? Konkrete didaktiske og evt. teknologiske udfordringer og potentialer. Kort beskrivelse af en videre udvikling der opridser: hvad I vil gå videre med? Hvordan? hvad vil I ikke gå videre med? Hvorfor ikke? Inventar i Kollaboratoriet 2

3 Baggrund og rammer Projektansøgningen om et Kollaboratorium skitserede et koncept baseret på RUC s eksisterende fleksible undervisningslokaler, udbygget til at kunne facilitere en række arbejdsprocesser, som er karakteristiske for informationssamfundet. Konkret foreslog ansøgningen at: Inddrage erfaringer fra forskning i og praktisk udvikling af innovationslaboratorier og innovative miljøer i erhvervslivet. Udstyre rummet med avanceret informations- og kommunikationsteknologi med vægt på fleksible og ikke-kostbare løsninger. Skabe en kobling mellem det fysiske rum og det virtuelle rum samt integrere det fysiske undervisningsrum med nærmiljøet. Ansøgningen beskrev et forsøg med forløb over to semestre i 2012, med en midtvejsevaluering og et redesign af Kollaboratoriet mellem semestrene. Der blev i ansøgningen budgetteret med udgifter på i alt kr Til Kollaboratoriet har RUC modtaget tilsagn om kr fra Bygningsstyrelsen til indkøb af teknologi. Universitetet har selv bevilget projektet yderligere kr til indkøb af inventar. Yderligere har det modtagende institut stillet sekretariatsbistand, en IT-tekniker og en snedker (universitetsbetjent) til rådighed for indretning af lokalet og indkøring af teknologien, samt afholdt en række mindre udgifter. Universitetets IT-afdeling har stillet både materiel og arbejdskraft til rådighed for udformning af lokalets trådløse netværk. Akademisk IT har stillet ressourcer til rådighed for projektstyring, brugeroplæring og support. Kollaboratoriet blev i december 2011 januar 2012 indrettet på Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning (PAES) i auditorium P4. PAES flytter i juli 2012 til nye lokaler, og den første udgave af Kollaboratoriet har derfor været en midlertidig opstilling. I juli måned 2012 indrettes version to med overflytning af det indkøbte materiel og med forskellige tilretninger afstedkommet af erfaringerne med brug i foråret Forsøgsopstillingen Til Kollaboratoriet blev valgt et lyst og venligt undervisningslokale (plads til studerende), som i forvejen benyttes meget. Lokalet er dog også slidt. Men i lyset af den snarlige flytning og den betydelige nedskalering af projektet til et samlet materialebudget pr. kr blev det besluttet ikke at renovere rummet. Dermed fravalgte projektet både at arbejde med æstetiske, ergonomiske effekter, som især kendes fra innovationslaboratorier og at foretage en udbygning af de elektriske installationer. Det har ført til berettiget kritik fra de studerendes side om, at rummet er kedeligt og at der er alt for få strømudtag til pc er. Begge dele tages i betragtning ved indretning af version 2 af Kollaboratoriet. Foruden selve P4-auditoriet har der til undervisningen været knyttet et større og et mindre møde-/grupperum (det mindre indgik ikke i forårets undervisning), hvor grupper af studerende har kunnet gennemføre øvelser og diskussioner. Endvidere har det nærliggende studenterkøkken indgået i nærmiljøet. 3

4 Alt nyt inventar i P4-auditoriet er på hjul. Det gælder 10 trapez-formede 4-Learning borde, der for det meste har været opstillet parvis som sekskantede-borde. Ligeledes er der hjul under de 30 4-Learning kontorstole, 10 Steelcase Node stole, en højdejusterbar underviserpult og 4 Lintex kombinerede whiteboard/flipover tavler. To oprindelige, stationære borde er dog bevaret. Det ene bruges til den oprindelige lærer- PC og undervisningsmaterialer, det andet til buffet (kaffe, vand, frugt og kage indgår ofte i lange undervisningsdage). På væggene er monteret fire nye, tre meter lange Lintex whiteboards. De udgør et billige alternativ til at behandle alle vægge med skrivefast maling, så de ville kunne fungere som whiteboards. Det tekniske udstyr i P4 består af: To enheder hver af henholdsvis Apple tv, HDFury2 HDMI til VGA konverter, HDFury2 230V euro PSU power, Extron MMX32VGA-A 3 x 2 VGA og stereo audio matrix switcher, Acer L460 PC styringsenhed, Microsoft windows 7 home 32bit DK, Epson EB-455Wi interaktiv projektor, WXGA/2500, DIV. Interface, Tilslutning USB hvid Fuga, Neets Control - EcHo DK betjeningssystem for projektor, Neets volume expansion, Trådløs tastetur. Hertil kommer kabler, diverse monteringstilbehør, montering og Extron MBU 123 low profile mount kit. Samlet udgift for udstyr og montering ifl. tilbud kr ex. moms. PAES har selv bekostet trådløse mus samt diverse software. I mere forståeligt sprog består teknikken af to interaktive projektorer, der er sammenbygget med en PC og med et Apple-tv. Enhederne er forbundne, så de kan køre i tandem eller hver for sig. Betjeningen foregår enten trådløst via tastatur, mus og ipad-tablet eller med en interaktiv whiteboard pen. Underviserens og de studerendes upload og download af data foregår trådløst i skyen eller via et USB-stik indbygget i væggen. I det mindre af de tilstødende grupperum er indrettet en interaktiv projektor, som projicerer ned på en bordplade, som man kan arbejde rundt om. Pris for projektor og beslag er kr ex moms. RUC har selv leveret bord, pc, tastatur, mus og forskelligt software. Resten af Bygningsstyrelsens bevilling, kr er gået til indkøb af en ipad tablet til styring af Kollaboratorie-lokalet. Pædagogisk grundlag og proces Udgangspunktet for Kollaboratorie-projektet har været at skabe nye rammer for den form for studenterinddragende, skemalagt undervisning, som er meget udbredt på Roskilde Universitet. Undervisningen omfatter typisk en blanding af forelæsning i plenum og øvelser og diskussioner i mindre grupper. Der har som udgangspunkt ikke været noget ønske om at ændre undervisningens pædagogiske grundlag, men derimod at gøre arbejdet 4

5 lettere både for undervisere og studerende. Lettelserne har i vores indledende antagelser bestået i: Mobilitet. Det er let at ændre bord- og stoleopstilling i Kollaboratoriet. Det er også let at trække et whiteboard med ind i et andet rum og bruge det til at forberede en plenum-præsentation. Med de to projektorer (3 med den oprindelige konventionelle projektor) er det også muligt for studerende at samles i grupper ved en projektor. Ergonomi. De studerende kan nemt og diskret flytte lidt rundt for at få bedre udsyn. Selve det at kunne bevæge sig fremhæves af flere som noget, der hjælper til at bevare koncentrationen. Flerskærmsprojektionen gør det også lettere at se præsentationerne, hvis man sidder langt tilbage i lokalet. Lettere arbejdsgange. Underviseren slipper for at medbringe, montere og logge på en computer, opgaver som erfaringsmæssigt kan volde vanskeligheder og genere undervisningen. En lettelse for de studerende er, at de kan få indholdet af tavler kopieret som filer. Multitasking. Med to forskellige projektioner er det fx muligt at køre en præsentation på én maskine, mens den anden kan anvendes til supplerende materiale (video, tabeller, mm) eller til at bringe kursets virtuelle forlængelse i Learning Management Systemet ind i undervisningslokalet. Arbejdet med at planlægge og udvikle Kollaboratoriet har været baseret på principper for brugerdrevet design. I projektets planlægningsperiode blev der holdt et par møder og en enkelt design-workshop med en Kollaboratorie-arbejdsgruppe bestående af en halv snes interesserede undervisere samt en studievejleder og en studerende. På grundlag af disse møder udarbejdede en af projektlederne sammen med instituttets sekretariatsleder skitser til indretning af lokalet og anskaffelse af inventar. Efter at have modtaget feedback fra arbejdsgruppen gik den egentlige indretning i gang. Kolaboratorie-arbejdsgruppen bestod fortrinsvis af undervisere, som accepterede at gennemføre deres undervisning i foråret 2012 i de nye omgivelser. Da projektet først kom i gang løbet af efterårssemesteret 2011 fravalgte flere undervisere med kurser der strakte sig over to semestre Kollaboratorie-deltagelse for ikke at skulle ændre på allerede forberedt undervisning. Aktiviteterne i foråret 2012 har omfattet: En ugelang gruppedannelsesproces på faget pædagogik, En specialenetværksdannelse på faget psykologi, Et metodekursus i faget psykologi, To to-dages seminarer på en pædagogisk masteruddannelse, Et coaching-kursus i i universitetspædagogisk regi, Et TAP-seminar samt diverse møder. Alle undervisere har modtaget instruktion i at anvende Kollaboratoriets teknologi, inden de påbegyndte deres kursus, og ved første undervisningsdag (i visse tilfælde flere dage) har der været en Akademisk-IT-supporter til stede i lokalet. På flere af kurserne har supporteren ved kursusstart introduceret de studerende til Kollaboratoriets indretning. 5

6 Drivkraften i Kollaboratorie-projektet har været flerfoldig. De to projektledere fra henholdsvis rektorsekretariatet og Akademisk IT har udarbejdet grundlaget for projektet og taget sig af løbende opgaver. Men projektet er blevet båret frem til succes, dels gennem stor opbakning og aktiv deltagelse fra instituttets ledelse, dels gennem den kontante støtte fra rektoratet, dels ved en betydelig og innovativ indsats fra instituttets IT-folk, og dels i kraft af de deltagende underviseres entusiasme. Det nye miljø har været velkommet og fagligt interessant for instituttets forskere og teknikere. Der har været gennemført observationer og evalueringer af al skemalagt undervisning. Observationerne er foretaget dels af projektet selv, dels af et forskningsprojekt inden for psykologi, og dels af repræsentanter fra Bygningsstyrelsen. Evalueringerne har inddraget både undervisere og studerende. Efter afslutningen af forårets skemalagte undervisningsaktiviteter har der været gennemført et fællesmøde for alle involverede for at opsamle og dele erfaringer. Observationer og evalueringer fortsætter i efteråret 2012 og formodes at munde ud i et par videnskabelige publikationer, bl.a. et bidrag til et temanummer i tidsskriftet Læring og Medier om innovative undervisningsmiljøer. Gruppearbejde i Kollaboratoriet 6

7 Erfaringer De mange brugere af Kollaboratoriet har anvendt det meget forskelligt spændende fra udstrakt anvendelse af IT og høj grad af udnyttelse af mulighederne for fleksibel indretning i grupper; og til en yderst beskeden anvendelse af IT og opstilling af bordene i traditionel hestesko. Det er derfor vanskeligt generelt at beskrive ændringer i undervisningen og brugen af rummet. Selv når rummets muligheder har været anvendt i høj grad, har der været tale om støtte en kendt og velfungerende undervisningsform, snarere end at ændre den. Det har fx handlet om at inddrage præsentationsgrafik, audio, video og Learning Management System aktivt i undervisningen, at veksle let og hurtigt mellem plenum og gruppearbejde, samt ubesværet og diskret at kunne bevæge sig mellem bordene under gruppearbejde. Tilbagemeldingerne synes at vise, at såvel undervisere som studerende betragter Kollaboratoriet som et behageligt lokale, der kan bidrage til at skabe en uformel stemning. For underviserne generelt har den måske største værdi af Kollaboratoriet været at demonstrere nogle nye indretningsmuligheder og i forbindelse dermed at bidrage til en diskussion om undervisningsmiljøer, som er højaktuel, fordi PAES står for at skulle flytte ind i nye lokaler i sommeren Allerede nu har flere delt erfaringer og refleksioner med deres kolleger om, hvordan teknologi og lokaleindretning mere aktivt kan indtænkes i undervisningen. Lokaleindretning på RUC, og formentlig også på andre institutioner, har traditionelt primært været en sag for administrationen (arkitekt, budget-, IT-, AV- og indkøbsafdelinger). I den sammenhæng har Kollaboratorie-projektets brugerinddragende arbejdsform været en positiv nyskabelse. Undervisernes modtagelse af Kollaboratoriet og observationerne af deres praktiske anvendelse af den peger endvidere på, at det ikke er tilstrækkeligt at ombygge et lokale og bede folk om at gå ind og benytte det innovativt. Dels skal der finde en oplæring sted i at udnytte rummet og teknologien, dels er der behov for at opsamle og formidle eksempler på god praksis, dels kan der være et behov for en form for kollegial supervision, hvor en underviser kan få råd om, hvordan han eller hun vil kunne justere sin praksis, så teknologi og fysiske rammer udnyttes bedst muligt. De studerendes oplevelse af Kollaboratoriet er heller ikke entydig. Der opleves en tydelig forskel på dag-studerende og master-studerende. De første har idet de dog anerkender en række lokalemæssige forbedringer ikke været specielt imponerede af Kollaboratoriets indretning og teknologi. Men det har de master-studerende og mange mødedeltagere til gengæld. Baggrunden for de forskellige opfattelser har ikke været nærmere udforsket, men umiddelbart tegner der sig en generationsforskel, hvor de unge, som er meget teknologivante og tillige kendere af RUC-undervisningslokaler, ønsker sig noget, der gør en tydeligere forskel, mens de lidt ældre master-studerende oplever såvel teknogien som lokaleindretningen som nyskabende. I begge grupper er der enighed om, at mobiliteten og ergonomien er bedre end i konventionelle lokaler, samt at interaktive tavler bør være en selvfølge i tidssvarende undervisningsrum. 7

8 Observationer og evalueringer har bidraget med en lang række konkrete forhold, som enten kan videreføres i kommende undervisningsmiljøer eller ændres/tilpasses, så de vil komme til at fungere godt. Det handler især om ergonomiske forhold, fx bordstørrelse, siddekomfort, belysning, udluftning, støj, og udsyn. Egentlige fiaskoer i forbindelse med valg af materiel og indretning af lokale har projektet ikke oplevet. Selve Kollaboratoriet genopføres hen over sommeren 2012 i et lokale i PAES nye bygning. Endvidere søges erfaringerne med inventar og teknologi i videst mulig omfang udnyttet i de mange nye undervisningslokaler. Det skal her forsøges både at opskalere (til rum med pladser) og nedskalere (rum med 12 pladser) Kollaboratorie-modellen. Det er projektets håb, at den nye bygning, som også kommer til at rumme rektoratet, bliver et ansigt udadtil, som kan bidrage med inspiration til fornyelse af universitetets aldrende undervisningslokaler. Placering af Kollaboratorium i PAES nye bygning 8

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Scenarier i computer-medieret og netbaseret undervisning

Scenarier i computer-medieret og netbaseret undervisning CNCL OCCASIONAL PAPER 1.1/2002 ISSN 1602-334X Scenarier i computer-medieret og netbaseret undervisning Robin Cheesman robin@ruc.dk Simon B. Heilesen simonhei@ruc.dk Jens Josephsen phjens@ruc.dk Agnieszka

Læs mere

Virtuel undervisning i praksis

Virtuel undervisning i praksis Virtuel undervisning i praksis Rapport over FoU-projekt nr. 116323: Udvikling af efteruddannelseskurset Multimedieværkstedskursus for sproglærere No. 15 e-learning Lab Publication Series Center for User-Driven

Læs mere

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt Det bliver aldrig det samme igen Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt 3 University College Sjælland University College Sjælland er professionshøjskolen

Læs mere

Computerbaseret teknologi i folkeskolen. Andreas Willadsen Simon Moe Stephen Brown

Computerbaseret teknologi i folkeskolen. Andreas Willadsen Simon Moe Stephen Brown Computerbaseret teknologi i folkeskolen Andreas Willadsen Simon Moe Stephen Brown Vejledning: Bjørn Laursen & Henrik Høltzer Kommunikation & Datalogi, forår 2002 SIDE2 Baggrund Problemområde 1. del Forundersøgelse

Læs mere

inspirationsguide Indretning af arbejdspladser til undervisere

inspirationsguide Indretning af arbejdspladser til undervisere inspirationsguide Indretning af arbejdspladser til undervisere INSPIRATIONSGUIDE Indretning af arbejdspladser til undervisere Udgiver: Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 Kbh. K www.dlf.org Frie

Læs mere

Læringsmiljøer i folkeskolen

Læringsmiljøer i folkeskolen Læringsmiljøer i folkeskolen Samspillet mellem læringssynet, de fysiske rammer, undervisningens tilrettelæggelse og evalueringskulturen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Læringsmiljøer i folkeskolen Danmarks

Læs mere

DEF-rapport. http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32]

DEF-rapport. http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32] http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32] http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (2 of 39) [19-09-2001 16:32:32] Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Læs mere

Lærende møder og konferencer i praksis

Lærende møder og konferencer i praksis Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn Lærende møder og konferencer i praksis People s Press Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn, 2006 1. udgave, 1.

Læs mere

BRUGEN Af DEN INTERAKTIVE TAVLE I FOLKESKOLEN

BRUGEN Af DEN INTERAKTIVE TAVLE I FOLKESKOLEN BRUGEN Af DEN INTERAKTIVE TAVLE I FOLKESKOLEN Roskilde Universitet 2009 1. Semester Projektrapport Det Humanistisk-teknologiske Basisstudium Af: Louise Snowman, Sara Louise Hansen, Kathrine Krog Samuelsen,

Læs mere

Den Elektroniske Skole

Den Elektroniske Skole Den Elektroniske Skole Del 1 IKT-forsøg 1995-1998 på Holstebro Gymnasium og HF-kursus og Nørresundby Gymnasium og HF-kursus Skole- og fagrapporter Den Elektroniske Skole IKT-forsøg 1995-1998 på Holstebro

Læs mere

TRIVSELS SKÆRM AALBORG & GENTOFTE KOMMUNE

TRIVSELS SKÆRM AALBORG & GENTOFTE KOMMUNE TRIVSELS SKÆRM AALBORG & GENTOFTE KOMMUNE Kuben Manegement Oktober2012 Indholdsfortegnelse Forord/Opsummering... 2 FASE 0 - Projektudvikling... 4 Problemstilling... 4 Baggrund... 4 Brugerinddragelse...

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

VidenCenter. Sune Bjerre, Gitte Christensen, Lise Steinmüller Maj 2009

VidenCenter. Sune Bjerre, Gitte Christensen, Lise Steinmüller Maj 2009 Vejledning om mobil e-læring introduktion til mobil e-læring Sune Bjerre, Gitte Christensen, Lise Steinmüller Maj 2009 evidencenter Det Nationale Videncenter for e-læring Sønderhøj 30 8260 Viby J Tlf:

Læs mere

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Projektnummer: 127615 Pulje: OUP 2011 Sags nr.: 133.89J.261 Udvikling og udbredelse af åbent værksted Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Anbefalinger... 4 Formål... 6

Læs mere

DREJEBOG FOR ARBEJDE MED KOMPETENCEUDVIKLING I MINDRE- & MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

DREJEBOG FOR ARBEJDE MED KOMPETENCEUDVIKLING I MINDRE- & MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER DREJEBOG FOR ARBEJDE MED KOMPETENCEUDVIKLING I MINDRE- & MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER 2 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 KAPITEL 1: INTRODUKTION... 4 HVORDAN BRUGER SKOLERNE DREJEBOGEN... 4 HVAD ER VIRKSOMHEDSTILPASSET

Læs mere

GUIDE TIL RUM OG INDRETNING

GUIDE TIL RUM OG INDRETNING Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 FREMTIDENS LÆRINGS- ARBEJDS- OG SUPPORTRUM JUNI 2013 FORORD FORORD Uddannelsessektoren er under

Læs mere

Fremtidens undervisningsmiljø på universitetet Baggrundsrapport Sebastian Horst & Morten Misfeldt (red.)

Fremtidens undervisningsmiljø på universitetet Baggrundsrapport Sebastian Horst & Morten Misfeldt (red.) Fremtidens undervisningsmiljø på universitetet Sebastian Horst & Morten Misfeldt (red.) Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet Institut for Didaktik, DPU, Aarhus Universitet Fremtidens

Læs mere

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune Her kan du læse om hvilke didaktiske, pædagogiske, tekniske og organisatoriske målsætninger Ikast Brande kommunes skolevæsen har

Læs mere

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Ressourcevurdering, metode, brugerundersøgelsens resultater, prototype, interaktionsdesign, grafik og layout og integration

Læs mere

IT-support på AMU-centrene - nu og fremover

IT-support på AMU-centrene - nu og fremover IT-support på AMU-centrene - nu og fremover Arbejdsmarkedsstyrelsen IT-support på AMU-centrene Redigeret af Christian Hjortkjær IT-support på AMU-centrene - nu og fremover Rapporten er udarbejdet af Strategisk

Læs mere

Udbredelse og anvendelse af læremidler - hvad skete der med Netpilot?

Udbredelse og anvendelse af læremidler - hvad skete der med Netpilot? Udbredelse og anvendelse af læremidler - hvad skete der med Netpilot? Ann-Thérèse Arstorp Institut for didaktik ISBN 978-87-92489-00-5 1 Indledning... 2 2 Rapportens formål... 2 3 Netpilot projektet...

Læs mere

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63 Projekt læringsrum Elektronisk udgave Erhvervsrelateret projekt ved Danmarks biblioteksskole 2008 Indhold: Idekatalog Side 2 Bilag til idekataloget Side 37 Projektrapport Side 63 Bilag til projektrapporten

Læs mere

Kompetenceprofil It-support

Kompetenceprofil It-support Kompetenceskema for administration, it-support, undervisere og ledelse med tilhørende anbefalinger Kompetence skema Sosu FYN Deltagere Gennemførte AMU udd. Markedsføring Sosu FYN 0 Uddannelsen er markedsført

Læs mere