1. Budgetbemærkninger - Økonomiudvalgets

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Budgetbemærkninger - Økonomiudvalgets"

Transkript

1 NOTAT ØDC Økonomistyring bemærkninger - Økonomiudvalgets Udvalgets ansvarsområder og opgaver Økonomiudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning af Høje-Taastrup Kommunes samlede virksomhed. Økonomiudvalget beskæftiger sig også med borgerservice og drift af ejendomme. Derudover varetager Økonomiudvalget køb og salg af kommunens jord og bygninger. Udvalgets overordnede ansvar for de økonomiske forhold betyder, at udvalgets budget også dækker over blandt andet barselsfonden og kapacitetstilpasningspuljen. Det vil sige, at udvalget også har en rolle som omfordeler af tværgående fonde og puljer, og at dette er afspejlet i budgettets størrelse, som altid vil være væsentligt større end regnskabet, idet en del af Økonomiudvalgets budget fordeles til andre udvalgsområder i løbet af året. Økonomiudvalgets ansvarsområde omfatter en drifts- og anlægsmæssig del samt en finansiel del. I dette dokument rettes fokus på den driftsmæssige del, mens anlægsområdet og den finansielle del er beskrevet i andre budgetbemærkninger. Den driftsmæssige del er opdelt i 3 politikområder: Borgerservice og Administration Redningsberedskab Bygninger og arealer Borgerservice og administration Området omfatter udgifter til Høje-Taastrup Kommunes administration primært placeret på rådhuset. Administrationen udfører sagsbehandling i relation til borgerne og forskellige myndigheds og lovpligtige opgaver. Derudover servicerer administrationen Byrådet, Direktionen og kommunens decentrale institutioner og bidrager til den administrative og ledelsesmæssige styring af Høje-Taastrup Kommune. Endvidere afholdes hovedparten af kommunens IT-udgifter samt alle tjenestemandspensioner under dette område. Derudover omfatter området udgifter til Byrådet, udgifter til kommissioner, råd og nævn samt afholdelse af valg. Redningsberedskab Kommunens redningsberedskab er pr overdraget til Østsjællands Beredskab (ØSB) og kommunen betaler herefter bidrag til ØSB for løsning af beredskabsopgaverne. Beredskabsfællesskabet består af Køge, Vallensbæk, Ishøj, Roskilde, Stevns, Greve, Høje Taastrup og Solrød Kommuner i fællesskab. Østsjællands Beredskab skal være en samlende og tryghedsskabende beredskabsorganisation, der leverer forebyggende og afhjælpende beredskabsopgaver af enhver art på et højt kvalitetsniveau. Beredskabet skal endvidere være kundeorienteret, dynamisk og omkostningseffektivt. Bygninger og Arealer Området omfatter udgifter til ejendomsdrift samt vedligeholdelse af alle Høje-Taastrup Kommunes ejendomme. Ejendomsdriften omfatter bl.a. rengøring, intern service på skoler og institutio- Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LeneStr /16 16/60

2 ner, energi, bygningsvedligeholdelse, forsikringer samt skatter og afgifter. Derudover servicerer administrationen bygningsbrugeren i forbindelse med ønsker til bygningsændringer, udbedringer og arbejdsmiljøproblemer i forhold til indeklima. På området arbejdes der med ejendomsstrategien kloge m 2. Ejendomsstrategien har til formål, at optimere kommunens ejendomsmasse. Økonomisk oversigt Tabel 1: Økonomisk oversigt for Økonomiudvalget Politikområder Opr. budget Borgerservice og administration 414,0 445,4 445,1 436,2 433,6 Bygninger og arealer 142,4 143,6 143,5 143,8 143,8 I alt 556,4 589,0 588,6 580,0 577,4 Heraf Serviceudgifter 544,5 577,9 576,9 568,3 565,1 Overførsler 11,8 10,5 11,1 11,1 11,7 Tjenestemandspensioner, forsyning 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 Anm.: 2016 er angivet i 2016-priser og budget er angivet i 2017-prisniveau. 2

3 1.1 Politikområde Borgerservice og Administration Mål Nye rammer ny administration En effektiv administration er forudsætningen for at kunne levere velfærdsservices af høj kvalitet. Administration i dag er ikke længere blot det, der foregår på rådhuset. Det er for eksempel også vigtigheden af en dygtig planlagt arbejdsliste i hjemmeplejen eller en dialogplatform i folkeskolen, som understøtter, at videndeling er nemt. Det handler om at skabe administrative processer af høj kvalitet. Hvis Høje-Taastrup Kommune skal være på forkant, så kræver det en solid indsats i de kommende år. Der er derfor igangsat et udviklingsprogram, der hedder Nye rammer ny administration. Programmet indeholder 6 projekter, som på forskellig vis skal understøtte denne udvikling. Målene for programmet i perioden er overordnet set, at: Sikre at de it-systemer vi har anvendes optimalt Se på om nogle opgaver med fordel kan løses i større administrative enheder Sikre effektive administrative arbejdsgange Udarbejde en kanal- og servicestrategi for kommunen Styrke tilgangen til borgerkontakt Implementere de nye it-løsninger i forlængelse af monopolbruddet At implementere velfærdsteknologi på oplagte områder At implementere bruger- og læringsplatform på folkeskoleområdet. Sammenhængende og effektiv kommune Målsætningen for digitaliseringsstrategien er at realisere visionen om, at Digitalisering fremmer sammenhængende og effektive borgerforløb. For at skabe mere sammenhængende og effektive borgerforløb vil Høje-Taastrup Kommune både fokusere på at få mere ud af den eksisterende it og på at bruge digitalisering, som en driver til forretningsudvikling. Digitalisering skal øge forandringsparatheden og innovationsevnen i kommunen og samtidig bidrage til at effektivisere arbejdsprocesser. I regi af programmet Nye rammer ny administration er der på it- og digitaliseringsområdet fokus på følgende hovedtemaer: 1) Obligatoriske digitaliseringsinitiativer, hvor digitalisering skal udnyttes til at skabe bedre og mere effektive arbejdsgange 2) Mere effektiv anvendelse af eksisterende fagsystemer og 3) digital velfærd i bred forstand. Vækst Udviklingsstrategiens indsats om vækst understøttes af målsætningerne i vækstpolitikken Vækstpolitikken skal: - Sikre de bedsterammer for at etablere og drive virksomhed - Åbne nye strategiske samarbejder - Gøre kommunen mere endnu mere attraktiv at bosætte sig i Måltal for et reduceret sygefravær Byrådet fastsatte i 2014 måltal for sygefraværet i kommunen for perioden Målet var at komme ned på et sygefravær svarende til landsgennemsnittet. Ultimo 2015 var sygefraværet på gennemsnitlig 13,0 dage pr. medarbejder pr. år. De fastsatte måltal for hele perioden er: 2015: 12,5 dage 2016: 12,0 dage 2017: 11,5 dage 3

4 Seneste opgørelse viser, at sygefraværet i kommunerne for andet år i træk er steget i gennemsnit, mens det i Høje-Taastrup Kommune er faldet. Landsgennemsnittet var på 12,2 dage i 2015, mens sygefraværet i Høje-Taastrup Kommune var på 12,7 dage, dvs. 0,5 dage over landsgennemsnittet. Det stigende sygefravær i de øvrige kommuner betyder, at det fastsatte måltal for 2017 ikke længere svarer til landsgennemsnittet, men er 0,7 dage lavere end landsgennemsnittet. Væsentlige udfordringer og aktuelle problemstillinger Sygefravær Ultimo 2015 var det gennemsnitlige sygefravær på 13,0 dage pr. medarbejder. Dvs. at det i 2015 ikke lykkedes at nå måltallet. Resultatet skal imidlertid ses i lyset af, at sygefraværet steg i første halvår til gennemsnitlig 13,7 dage pr. medarbejder. Der har derfor været tale om et pænt fald i andet halvår af I januar 2016 var sygefraværet pr. medarbejder faldet til gennemsnitligt 12,8 dage og har i den efterfølgende periode ligget stabilt. I september 2016 (som er den senest opgjorte periode) var det gennemsnitlige antal sygefraværsdage pr. medarbejder 12,7 sygefraværsdage. En attraktiv bosætningskommune Høje-Taastrup Kommune er en udviklingskommune med plads til både flere borgere og virksomheder. Over de senere år har kommunen gennem en ambitiøs vækst- og erhvervspolitik tiltrukket mere end nye arbejdspladser og er kåret som hovedstadsregionens bedste erhvervskommune. I de kommende år skal kommunen tiltrække mange nye borgere, heraf ca alene til NærHeden. Der er imidlertid mange kommuner, som arbejder på at tiltrække ressourcestærke borgere. Der er derfor behov for en fokuseret indsats på at skabe opmærksomhed om Høje Taastrup Kommune som en attraktiv bosætningskommune. God borgerkontakt Kommunens samspil med borgerne flytter sig i disse år. Dette er ikke kun en tendens i Høje- Taastrup Kommune, men generelt i landet og på tværs af fagområder. Tendensen er, at borgerne ønsker at være med til at finde de konkrete løsninger i et samspil med kommunens medarbejdere. Kommunens medarbejdere skal altså i stigende grad se sig selv som facilitatorer og sparringspartnere frem for en klassisk myndighedsfunktion. Det gode møde mellem kommune og borger fordrer også, at Høje-Taastrup Kommune har fokus på at stille gode selvbetjeningsløsninger til rådighed, samt råd og vejledning om løsningerne til de borgere, som finder det vanskeligt at anvende de digitale platforme. I Høje-Taastrup Kommune er vi godt på vej, men der er et stykke før vi er i mål. For at understøtte denne forandring har Høje-Taastrup Kommune sat fokus på 6 principper for god borgerkontakt, som skal give retning for den videre udvikling af kommunens tilgang til borgerkontakt. Investeringer i ny digitalisering og kompetenceudvikling. Alle kommuner skal i forbindelse med bl.a. monopolbruddet investere i nye systemer og nye måder at organisere arbejdet på. Dette kræver, at den basale infrastrukturplatform er solid og opdateret. Her har Høje-Taastrup Kommune en række udfordringer, som i den kommende tid lægger beslag på store økonomiske og personalemæssige ressourcer. Udbygning af den fysiske datainfrastruktur pågår, men herudover står vi lige overfor en opgradering af den nuværende Office platform og opgradering eller udskiftning af det nuværende telefonisystem. Samtidig har kommunens faglige områder stadig større krav til oppetider, datatilgængelighed, ledelsesinformation mv. Ligeledes vil øget borgerinvolvering stille krav om, at vores løsninger skal kunne udstille data på en sikker og åben måde, som de ikke kan i dag. Disse forhold stiller store krav til både den tekniske, organisatoriske og økonomiske formåen i kommunens itafdeling. Medarbejdernes it-kompetencer i bred forstand både centralt i ØDC men også generelt i hele organisationen er et opmærksomhedspunkt, som i de kommende år vil være i fokus. 4

5 Økonomisk oversigt Tabel 2: Økonomisk oversigt for politikområde Borgerservice og administration Aktivitesområde Opr. budget Politisk organisation 7,9 7,9 8,0 7,7 7,7 Valg mv. 0,0 1,5 0,0 3,4 0,0 Administrativ organisation 321,8 344,6 342,4 339,5 337,7 Naturbeskyttelse, Miljøbeskyttelse og byggesagsbehandling Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer, Reservepulje og Effektiviseringskrav m.v. 7,0 9,7 9,1 8,6 8,4 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 71,1 76,0 78,7 70,2 73,0 Interne forsikringspuljer 4,1 3,7 4,8 4,8 4,8 I alt 414,0 445,4 445,1 436,2 433,6 Heraf Serviceudgifter 403,9 437,5 437,7 426,5 424,5 Overførsler 10,1 7,3 6,7 9,1 8,5 Tjenestemandspensioner, forsyning 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 Anm.: 2016 er angivet i 2016-priser og budget er angivet i 2017-prisniveau. Lønpuljer, Reservepulje og Effektiviseringskrav m.v. Aktivitetsområdet består af forskellige puljer, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse. Puljerne omfatter blandt andet lønpuljer, barselsudligningspuljer og demografipuljer. Tabel 3: Lønpuljer, Reservepulje og Effektiviseringskrav m.v. Område (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) Tjenestemandspensioner 59,7 61,1 61,0 61,0 Sygefravær -1,7-1,7-1,7-1,7 Barselsfond 11,7 11,7 11,7 11,7 Demografi 9,5 10,8 4,9 6,9 Investeringspuljer 5,0 10,3 12,1 13,7 Konkurrenceudsættelse -3,1-3,1-3,1-3,1 Udbud -1,9-3,2-4,0-4,5 Effektiviseringskrav -3,8-7,8-11,4-11,7 Diverse 0,6 0,6 0,7 0,7 I alt 76,0 78,7 70,2 73,0 5

6 2.1 Redningsberedskab Redningsberedskab er fra 1. januar 2017 ændret fra at være et selvstændigt politikområde til at indgå i politikområde Borgerservice og Administration. Mål Redningsberedskab Østsjællands Beredskab skal være en samlende og tryghedsskabende beredskabsorganisation, der leverer forebyggende og afhjælpende beredskabsopgaver af enhver art på et højt kvalitetsniveau. Beredskabet skal endvidere være kundeorienteret, dynamisk og omkostningseffektivt. Væsentlige udfordringer og aktuelle problemstillinger Jf. ejerstrategien for Østsjællands Beredskab (ØSB) fastholdes budgettet herunder kommunernes bidrag på samme niveau som i Der er i budgetforslaget for ØSB også i overslagsårene fastholdt samme niveau, dog med den bemærkning, at der dels er tillagt en overhead til fælles ledelse, dels at der på sigt jf. vedtægterne skal arbejdes med en harmonisering af kommunernes bidrag. Hos ØSB arbejdes der i 2017 fortsat på at indfri den forventede besparelse ved sammenlægningen, uden konsekvenser for serviceniveauet. tet for ØSB viser et merforbrug i 2017, som bliver finansieret af mindreforbrug i Merforbruget skyldes, at den forventede besparelse på Falckkontrakter først kan indfries når nye kontrakter træder i kraft primo Samlet generes der over årene et overskud, der som ønsket kan bruges til at nedsætte kommunernes bidrag. Høje-Taastrup Kommunes budget er tilpasset de udmeldte forventningerne til Økonomisk oversigt Tabel 2: Økonomisk oversigt for politikområde Redningsberedskab Funktion 3.niveau Opr. budget Redningsberedskab 9,3 9,5 9,5 9,5 9,5 Heraf Serviceudgifter 9,3 9,5 9,5 9,5 9,5 Anm.: 2016 er angivet i 2016-priser og budget er angivet i 2017-prisniveau. 6

7 3.1 Politikområde Bygninger og Arealer Mål De overordnede målsætninger på ejendomsområdet er fastsat i ejendomsstrategien, som er politisk besluttet. Det er ejendomsstrategiens opgave at omdanne kommunens ejendom til kloge m 2 og afvikle vedligeholdelsesefterslæbet. Opgaven består i løbende at ændre ejendomsmassen, så den honorerer det til enhver tid eksisterende ejendomsbehov og sikrer en optimal ejendomsøkonomi. Kommunens ejendom skal være kloge m 2. Det vil sige, at kommunens ejendom skal: - understøtte Høje-Taastrup Kommunes strategier omkring udvikling - være tidssvarende og fremtidssikrede til kommunens opgaver - være bedst og billigst at drifte - sikre og øge værdien af kommunens aktiver Med kommunens ejendom forstås hele kommunens ejendomsportefølje bygninger og arealer ejede og lejede. Herunder ejendomme der udlejes til eksempelvis selvejende institutioner eller boligformål. Ejendomsporteføljen omfatter ikke veje og stier o.lign. Væsentlige udfordringer og aktuelle problemstillinger Vedligeholdelse af kommunes ejendomme Kommunens bygninger vedligeholdes løbende for at sikre, at ejendommene holdes i en fornuftig stand. Hertil udarbejdes der hvert år en plan for gennemførsel af vedligeholdelsesopgaver (drift) samt vurdering af renoveringsefterslæb (anlæg). Årsplanen har vist, at den afsatte vedligeholdelsesramme på ca. 31,9 mio. kr. i 2017 bidrager til at holde renoveringsefterslæbet i ro. Det er dog stadigvæk en udfordring, at årsplanen viser et samlet renoveringsefterslæb på i alt 195 mio. kr. For at få nedbragt dette, skal driftsrammen til bygningsvedligeholdelse eller puljen til renovering på anlægsrammen prioriteres. Tabel 1: Bygningssyn 2016, anslået renoveringsefterslæb (Mio. kr.) Renoveringsopgaver på skoler, dagsinstitutioner, fritids- og kulturcentre m.v Note: Der arbejdes med 4-årige planer. Der kan løbende opstå uforudsete skader på bygningerne. I renoveringsefterslæbet indgår udgifter til Rådhuset, Selsmoseskolen, Hedehusene Skole og Charlotteskolen. Økonomisk oversigt Tabel 2: Økonomisk oversigt for politikområde Bygninger og Arealer Aktivitetsområde Opr. budget Administration 3,0 5,7 5,7 5,7 5,7 Teknisk Service 12,7 12,9 12,4 12,4 12,4 Ind- og udvendig vedligeholdelse, samt tekniske installationer 30,7 31,2 31,6 31,6 31,6 Energi (vand, varme, el) 31,7 30,4 30,3 30,3 30,3 Rengøring 44,2 44,6 44,6 44,6 44,6 Biler 0,9 4,6 4,9 4,9 4,9 Skatter og afgifter 3,0 3,0 2,9 3,1 3,1 7

8 Aktivitetsområde Opr. budget Grundejerforening 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Kantinerne 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 Forsikringer 5,5 3,9 3,9 4,0 3,9 Husleje -2,2-1,9-1,9-1,8-1,8 Vægter/risikostyring 3,2 3,4 3,4 3,4 3,4 Øvrige udgifter 6,4 2,2 2,2 2,2 2,2 I alt 142,4 143,6 143,5 143,8 143,8 Heraf Serviceudgifter 140,6 140,4 139,1 141,8 140,6 Overførsler 1,8 3,2 4,4 2,0 3,2 Anm.: 2016 er angivet i 2016-priser og budget er angivet i 2017-prisniveau. Mængder og forudsætninger Tabel 3: Mængder og forudsætninger i budget Forbrugsmængder 2015 Fjernvarme (MwH) EL (KwH) Vand(M 3 ) Kommunens samlede ejendomsmasse (M 2 ) De budgetmæssige forudsætninger for energiområdet er følgende: Fjernvarme (inkl. olie og naturgas) udtrykkes i MwH og mængden var i 2015 på MwH. Prisen afhænger af typen herunder abonnement, afgifter m.m. og prisen er derfor ikke angivet. El udtrykkes i KwH og mængden var i 2015 på KwH. Prisen afhænger af typen herunder abonnement, afgifter m.m., og derfor er prisen ikke angivet. Vand udtrykkes i m 3 og mængden var i 2015 var på m 3. Prisen afhænger af typen herunder abonnement, afgifter m.m. og derfor er prisen ikke angivet. Det forudsættes, at mængderne vil være uændret i 2017 dog er der indikationer om, at enhedsprisen kan stige som følge af øgede afgifter på området. Kommunens samlede ejendomsmasse er den samlede bygningsmasse og anført som m 2. Dette er både børneinstitutioner, skoler, administrationsbygninger, ældreboliger, fritid og kultur m.m. 8

1. Budgetbemærkninger - Økonomiudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Økonomiudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Økonomiudvalgets 2018-21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Økonomiudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration

Læs mere

1. Økonomiudvalgets budgetdokument

1. Økonomiudvalgets budgetdokument NOTAT ØDC Økonomistyring 11-04-2014 1. Økonomiudvalgets budgetdokument 2016 2019 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Økonomiudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale

Læs mere

NOTAT. Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme

NOTAT. Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme Baggrund og behov for en ejendomsstrategi Hvidovre kommune råder over ca. 285.000 m 2 bygninger og ca. 318,3 ha. arealer til skoler, institutioner, sports-, fritids-

Læs mere

Serviceopgaver -11,4-9,6 18,0-27,6-9,6 18,0-27,6-9,6 18,0-27,6-9,6 18,0-27,6

Serviceopgaver -11,4-9,6 18,0-27,6-9,6 18,0-27,6-9,6 18,0-27,6-9,6 18,0-27,6 Østsjællands Beredskab Sagsnr. 278396 Brevid. 2306391 Ref. MLW Dir. tlf. 4631 3943 mariewaar@oesb.dk NOTAT: Budget 2017-2020 efter Beredskabskommissionens møde 13 05 2016 (2) 18. august 2016 Jf. vedtægter

Læs mere

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget Udviklingsaftale Økonomiudvalget 1 Området Området Administration omfatter for hovedpartens vedkommende, udgifter til den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Herudover afholdes udgifter

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.

Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Økonomiudvalget Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politisk organisation Omfatter udgifter til aflønning

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget Økonomiudvalget Med et budget på 468,5 mio. kr. udgør Økonomiudvalgets område 12 % af Hjørring Kommunes samlede driftsbudget. Udvalget skal sikre, at den administrative driftsvirksomhed er i overensstemmelse

Læs mere

Revideret Forslag til ejendomsstrategi

Revideret Forslag til ejendomsstrategi Revideret Forslag til ejendomsstrategi Bruger Økonomi Bygning 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Baggrund og udfordringer... 4 Vision... 6 Mission... 6 Mål... 6 Hvor skal vi hen?...

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

Resultataftale for 2014 mellem Direktionen og Centerchefen for Ejendomme

Resultataftale for 2014 mellem Direktionen og Centerchefen for Ejendomme Resultataftale for 2014 mellem Direktionen og Centerchefen for Ejendomme 1. Indledning Denne resultataftale indgås mellem: Direktionen og Centerchefen for Center for Ejendomme. Aftalen er gældende for

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab Bilag 4 A opfølgning pr. 30.9. Økonomiudvalget Driftsvirksomheden U/ Forbrug pr ult. 9- Forbr. pct og Økonomiudvalget U 283.687 288.808 209.598 73 284.808-4.000-16.408-16.598-17.764 109-16.598 00 Byudvikling,

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service 1. primære aktiviteter Primære aktiviteter Der er tale om løn, drifts- og udviklingsbudgettet på følgende områder: (generelt) HR & Kommunikation Sekretariat Digitalisering & Effektivisering Økonomi 2.

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Økonomiudvalget, bilag 1 Politikområde 1 og 2

Økonomiudvalget, bilag 1 Politikområde 1 og 2 Økonomiudvalg, bilag 1 Politikområde 1 og 2 Budgrevision II April 2014 D forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korriger. Der er forskydninger i forhold

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde 2011 Generelt Udvalgets ansvarsområde Serviceydelser (Administration) Området dækker forskelligartede delområder, der på udgiftssiden omfatter serviceudgifter til administration, mens indtægtssiden vedrører

Læs mere

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a. offentlige

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 60.62

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 60.62 Bevillingsområde 60.62 Den centrale administrative funktion Ansvarligt udvalg Økonomiudvalget Beskrivelse af opgaver Den centrale administrative funktion varetager den overordnede administrative styring,

Læs mere

13. Direktion og sekretariater

13. Direktion og sekretariater 2015-18 13. 2015-18 2015-18 Præsentation har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

Direktionens årsplan 2013

Direktionens årsplan 2013 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2013 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, hvori der sættes retning for organisationen

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Ejendomsstrategi i kommunen

Ejendomsstrategi i kommunen Ejendomsstrategi i kommunen Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvilke politiske konsekvenser? Oplæg på Politisk Forum KL Teknik og Miljø 2. maj 2013 v. Centerchef John Larsen, Center for Ejendomme og Intern Service

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. marts 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Anlægspolitikken. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Anlægspolitikken. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Anlægspolitikken 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommune skal være en kommune i fortsat udvikling, og hvor eksisterende kvaliteter fastholdes. Det forudsætter en robust økonomi,

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2017

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. september 2017 for 2017 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet. I forhold til budget 2017 viser

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.v. Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget

Læs mere

Tema om effektivisering

Tema om effektivisering Tema om effektivisering Temadag for Byrådet den 19. juni 2017 Eksempler på effektivisering 2 Virtuel faglig sparring mellem SOSUhjælper og sygeplejerske 3 Intelligente senge i hjemmeplejen 4 Timer Traktormonteret

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget

Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget Oversigt over forslag til budgetændringer Ramme 390 Politiske udvalg og administration Nr. 1 Risikostyring 700 300 300 300 Nr. 2 Reduktion

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget

Udvalg Økonomiudvalget REGNSKAB 2008 Udvalg Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.60. Jordforsyning og faste ejendomme Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift

Læs mere

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Strategi og Organisation Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2011/08610 Dato: 11-08-2011 Sag: Sagsbehandler: Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Signe Friis Direktionskonsulent

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Økonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer

Økonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer 1. Regnskabsresultatet Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet af bevillingen. Desuden vises regnskabsresultatet for 2011. Formål/ (mio. kr. løbende priser) 1.1 Stabe og forvaltninger

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Mål og Midler Økonomi- og Erhvervsudvalget

Mål og Midler Økonomi- og Erhvervsudvalget Mål og Midler Økonomi- og Erhvervsudvalget Økonomi- og Erhvervsudvalget har i 2015 et samlet nettodriftsbudget på 540,6 mio. kr. tet udgør 10,2 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Udvalgets nettodriftsudgifter

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL

Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL Stillings- og personprofil for Plan- og byggechef Indhold 1. Indledning.... 2 2. Middelfart Kommune... 2 Byrådets vision... 2 3. Organisationen... 3 Administrativ

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Note 1 Økonomiudvalget

Note 1 Økonomiudvalget Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt**

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2015 ØKONOMIUDVALGET Tekst 31.08.2015 regnskab Politisk 3.925 2.755 4.325 400 Administrativt 87.128 59.193 85.228-1.900-1.000 Forsikringer 4.459 2.646 4.459 I alt 95.512 64.594

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Notat 6. april 2016 Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Indledning Skanderborg Kommune ønsker med projektet Mere velfærd færre mursten at optimere ejendomsanvendelsen

Læs mere

Dette notat præsenterer tilbagemelding på den politiske aftale for 2015 for Økonomiudvalget i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2015.

Dette notat præsenterer tilbagemelding på den politiske aftale for 2015 for Økonomiudvalget i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2015. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 30. juli 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.14-S00-1-15 Opfølgning på politisk aftale 2015 Dette notat præsenterer tilbagemelding

Læs mere

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016 Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Benchmark Greve HTK Facility Management

Benchmark Greve HTK Facility Management Benchmark Greve HTK Facility Management 2012 Hvad har vi undersøgt? Teknisk service Organisering Opgavefelt Økonomi Drift og vedligeholdelse af ejendomme Opgaveportefølje Organisering Pris per kvadratmeter

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Ejerstrategi August 2015

Ejerstrategi August 2015 Ejerstrategi August 2015 Formål og baggrund Albertslund, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Glostrup, Hvidovre, Københavns og Rødovre Kommune stifter i fællesskab Hovedstadens Beredskab I/S pr. 1. januar

Læs mere

Overblik over opgaver - organisation og styring

Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsnr.: 2014/0004936 Dato: 23. juni 2014 Titel: Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsbehandler: Pia Lægaard Andersen, Direktionskonsulent 1. Indledning Dette notat har til formål at skabe

Læs mere

Reform af ejendomsområdet i Høje- Taastrup Kommune

Reform af ejendomsområdet i Høje- Taastrup Kommune Reform af ejendomsområdet i Høje- Taastrup Kommune Oplæg V. Thomas Bundgaard Jensen, direktør og partner i CBFm Aps, tidligere ledelses- og strategikonsulent i Center for Ejendom og Intern Service (CEIS)

Læs mere