NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning."

Transkript

1 AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. 2 Opgaven Opgaven omfatter teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med opførelse af nyt handicapvenligt og energirigtigt aktivitetscenter i Ørsted i henhold til Udbudsbrev dateret 14. marts Aftalen omfatter: - Bygningsarbejder, arkitekter - Bygningskonstruktioner, ingeniører - Bygningsinstallationer, herunder VVS-anlæg, el-anlæg etc. - Have- og parkeringsarealer - Fast inventar og udstyr Den enkelte fase, jfr. aftalens punkt 4, igangsættes ved klientens skriftlige bestilling. Såfremt rådgiveren igangsætter en ydelse (fase) uden klientens godkendelse, sker dette for egen regning. 2.1 Til opgaven er knyttet følgende øvrige underrådgivere 2.2 Som projekteringsleder er udpeget: 2.3 Som byggeleder er udpeget: 2.4 Som klientens kontaktperson er udpeget:

2 Kenneth Koed Nielsen 2.5 Klienten skal godkende alle eventuelle udskiftninger af personer jf. aftalens punkt 2.2 og Aftalegrundlag 3.1 Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) med de tilføjelser og ændringer, som fremgår af nærværende aftale. 3.2 Følgende ydelsesbeskrivelser med de tilføjelser og ændringer, som fremgår af nærværende aftale: Ydelsesbeskrivelser, Byggeri og Planlægning april 2012 udarbejdet af Foreningen af Rådgivende Ingeniører / Danske Arkitekt Virksomheder. 3.3 Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: Nærværende aftale mellem rådgiver og klient Offentliggjorte spørgsmål og svar samt evt. supplerende oplysninger til udbudsmaterialet, der ligger til grund for nærværende aftale. Udbudsmaterialet jævnfør udbudsbrev dateret 14. marts 2013 med tilhørende bilag. Rådgivers tilbud af [indsæt dd.mm.åååå i den endelige kontrakt]. Andet: Opgaven skal udføres således, at den kan udbydes samlet i fagentreprise i offentlig licitation og i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) og Boligministeriets cirkulære vedrørende pris og tid på bygge- og anlægsarbejder på grundlag af hovedprojekt. Udbuddet skal gennemføres digitalt ved brug af Byggeweb eller lignende digitalt udbud. Valg af fagentreprenører skal ske efter laveste bud. Rådgiverens og underrådgiverens medarbejdere arbejder i forbindelse med udførelsen af denne opgave under løn- og arbejdsvilkår, som mindst svarer til, hvad der er aftalt i gældende dansk overenskomst på området. Klienten kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til denne forpligtelse. Rådgiveren skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe relevant dokumentation fra såvel egne som underrådgiveres arbejdstagere. Dokumentation skal være klienten i hænde senest to arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan f.eks. være lønsedler, lønregnskab, opholdstilladelser og ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser. Såfremt rådgiveren ikke senest to arbejdsdage efter påkravets modtagelse har dokumenteret de ovennævnte krav, er Klienten berettiget til at tilbageholde alle betalinger, uden Rådgiveren har ret til at standse arbejdet, indtil dokumentationen er tilvejebragt, og/eller forholdet er bragt i orden.

3 Klienten er herudover berettiget til at anse Rådgiverens manglende overholdelse af denne bestemmelse som hæveberettigende misligholdelse. 4 Rådgiverens ydelser 4.1 Aftalerne vedrørende anlægsprojekterne omfatter udførelsen af: Ydelser Danske Ark FRI Byggeprogram 1.2 Projekteringsledelse 2.1 IT-koordinering 2.2 Dispositionsforslag 3.1 Projektforslag 3.2 Forprojekt 3.3 Hovedprojekt 3.4 Projektopfølgning 3.5 Byggeledelse 4.1 Fagtilsyn 4.2 Digitalt udbud og tilbud 8.5 Digital aflevering 8.7 Som udført 8.20 Bæredygtighed 8.30 Arbejdsmiljø 8.33 Aflevering Ydelserne indeholder udarbejdelse og koordinering af plan for kvalitetssikring, ligesom projekteringslederen skal udarbejde plan for tilsyn (tilsynsplan), samt plan for byggeledelse. Rådgiveren overtager planlægningen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet ligesom rådgiveren overtager afgrænsning, koordinering samt øvrige forpligtelser i forbindelse med sikkerheds- og sundhedsarbejde i henhold til Arbejdsministeriets seneste bekendtgørelse. Endelig skal rådgiveren som en del af honoraret efter sagens afslutning aflevere et sæt rettede tegninger i digital form til klienten. Tegningerne skal udføres efter ibb standard, eller dermed ligestillet, og skal leveres læsbart i AUTO-CAD 2007, da disse versioner understøtter den version Teknisk Afdeling vil anvende. Tekst og tegningsmateriale afleveres på enten Cd-rom eller USB-stick 4.2 Andre ydelser: Må alene iværksættes efter forudgående skriftlig aftale med klienten.

4 5 Klientens ydelser Jfr. ABR 89 punkt Tidsfrister 6.1 Tidsfrister for opgavens løsning: Hovedtidsplan fremgår af Bilag 4 til Udbudsbrev, dateret 14. marts Det påhviler rådgiveren at holde planen ajour og være opmærksom på, om forsinkelser må forudses og i bekræftende fald at stille forslag til disses indhentning. 7 Økonomisk grundlag for opgavens løsning 7.1 Økonomisk ramme: 8,52 mio. kr. ekskl. moms alt inkl. Den økonomiske ramme er opgjort ved prisniveau januar Overslag/budgetansvar: Såfremt den økonomiske ramme på grund af forhold, som var eller burde være kendt på overslagstidspunktet, ved prisindhentningen viser sig at være overskredet, revideres projektet i samarbejde mellem klienten og rådgiveren uden vederlag. 7.3 Rådgiveren udarbejder i forbindelse med projektforslaget et detaljeret overslag, der kan danne grundlag for klientens bedømmelse af projektet. Før prisindhentning / licitation ajourføres projektforslagets overslag for at sikre, at projektet fortsat holdes indenfor de godkendte rammer. 8 Honorar 8.1 For ydelserne, jævnfør aftalens punkt 4.1, afregnes efter Fast honorar. Honoraret ekskl. moms fremgår af aftalens bilag A (tilbudsliste). Regulering af det faste honorar fremgår af aftalens punkt Ydelser, jævnfør aftalens punkt 4.2 afregnes efter Honorar efter regning med timesatser jf. nedenfor ekskl. moms. Timepriser på følgende faggrupper:

5 Uddannelse Specialister/indehaver Kr. Arkitekt - Bygningskonstruktører - Tekniske assistenter - Specialister/indehaver Kr. Projektleder - Senior ingeniør - Ingeniør - Bygningskonstruktører - Tekniske assistenter - Arkitekt Ingeniør Regulering af timesatsen fremgår af aftalens punkt Rådgiveren skal inden arbejdets udførelse tilsende klienten overslag over honorarets størrelse. 8.4 Rådgiveren må ikke overskride godkendte overslag uden nærmere skriftlig aftale, og må ikke lade arbejde udføre, der foranlediger sådanne overskridelser. 9. Udlæg Rejse- og kørselsomkostninger samt anvendelse af Edb-, Cad-anlæg eller andet elektronisk og teknisk udstyr er indeholdt i honorarerne, jævnfør aftalens punkt I det omfang der rekvireres eksterne geotekniske undersøgelser og landsinspektør bistand afholdes disse som udlæg. I det omfang rådgiver udsender licitationsmateriale og mødereferater, betragtes porto som udlæg. Udgifter til skrivning, bearbejdning, pakning og lignende refunderes ikke. Tegninger og andet materiale skal mangfoldiggøres på billigste måde efter klientens anvisning, eventuelt ved indhentning af tilbud. Såfremt reproduktion foretages af rådgiveren på eget anlæg, afregnes efter vedlagte prisliste (bilag D) med en rabat på 20 %. Der ydes ikke det i ABR under punkt omhandlede tillæg, idet regningerne forudsættes fremsendt i attesteret stand til klienten. 10. Udbetaling af honorar og udlæg 10.1 Udbetaling: Fordelingen af honoraret, jævnfør aftalens punkt 8.1 fremgår af bilag A (tilbudsliste).

6 Klienten udbetaler honoraret en gang om måneden i forhold til det præsterede arbejde. I forbindelse med bestilling af de enkelte ydelser aftales rateplan. Sidste rate Aflevering forfalder først efter godkendt ibrugtagningstilladelse. På regningerne skal anføres tidligere udbetalte rater For honorar og udlæg, jævnfør aftalens punkt 8.2 og 9, fremsender rådgiveren månedsvise regninger. På regningerne skal anføres følgende: a. Kort beskrivelse af hvad det udførte arbejde omfatter. b. Hvem der har arbejdet på sagen i regningsperioden med angivelse af timetal og timesats. c. Opgørelse over tidligere fremsendte regninger i samme sag. d. Udlægsregninger vedlægges dokumentation. Klienten eller dennes revisor har krav på at få forelagt den til regningen nødvendige yderligere dokumentation. 11. Ansvar Det forhold, at klienten i samarbejde med rådgiveren normalt repræsenteres af medarbejdere med ekspertise indenfor de aktuelle fagområder, fritager på intet punkt rådgiveren for rådgiveransvaret. 12. Forsikring Rådgiveren har tegnet projektforsikring, jævnfør vedlagte kopi af police (bilag B). 13. Tvister Eventuelle tvister afgøres ved Byggeriets Voldgiftsret, med mindre anden fremgangsmåde aftales. 14. Særlige bestemmelser 14.1 Aftaler om ydelsesændringer fra rådgivere eller entreprenørers side kan kun ske ved klientens skriftlige godkendelse Til at disponere på klientens vegne er udpeget: Kenneth Koed Nielsen 14.3 Honorarbeløb jævnfør aftalens punkt 8.1 er faste frem til 1. maj år 2014 / ved procenthonorar er procenten fast i hele perioden. Herefter reguleres beløbene månedsvis i forhold til udviklingen i nettoprisindekset i alt. Basisindeks er 1. april år F.eks.: Udbetalingen for juni år 2014 reguleres med indekset pr. 1. april år 2014, og ovennævnte basisindeks.

7 14.4 Timesatsen jævnfør aftalens punkt 8.2 skal afgives på grundlag af "nettoprisindekset i alt" pr. 1. april år 2013 (2000 = 100) og være fast indtil den 30. april år 2014, hvorefter de reguleres hver den 1/1 (første gang den 1/5 år 2014) på grundlag af et basisindeks "nettoprisindekset i alt" pr. 1. april Eksempel: Timesats = T Basisindeks = BI Reguleringsindeks = RI T * RI BI = Ny timepris pr Til aftalen hører følgende bilag: A - Honorarspecifikation (tilbudsliste) B - Forsikringspolice C - Udbudsbrev, dateret 14. marts 2013 med tilhørende bilag D - Kopi af prisliste for reproduktion E - Sikkerhedsstillelse Dato Rådgiver Dato Klient

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning.

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning. AARHUS INTERNATIONALE SEJLSPORTSCENTER UDKAST: Aftale om teknisk rådgivning og bistand Bygherrerådgivning 1. Parterne 1.1. Undertegnede Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Sport

Læs mere

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole UDBUDSBREV Norddjurs Kommune udbyder i henhold til Lov om indhentning

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Aftale. om teknisk totalrådgivning og bistand ved renovering af støttet byggeri. Håndværkerudgifter på over 80 mio. kr., inkl.

Aftale. om teknisk totalrådgivning og bistand ved renovering af støttet byggeri. Håndværkerudgifter på over 80 mio. kr., inkl. PRJ-2014-00022 7801 / Lejer Aftale om teknisk totalrådgivning og bistand ved renovering af støttet byggeri Håndværkerudgifter på over 80 mio. kr., inkl. moms Side 2 af 21 1. Parterne 1.1 Undertegnede:

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Udarbejdet af Praktiserende Arkitekters Råd,

Læs mere

Rammeaftale. Rådgivning om forurenet jord i anlægsprojekter. Februar 2015. Sags nr.: 2014-0265617 Dok. nr.: 2014-0265617-6

Rammeaftale. Rådgivning om forurenet jord i anlægsprojekter. Februar 2015. Sags nr.: 2014-0265617 Dok. nr.: 2014-0265617-6 Teknik- og Miljøforvaltningen Rådgivning om forurenet jord i anlægsprojekter Rammeaftale Februar 2015 Sags nr.: 2014-0265617 Dok. nr.: 2014-0265617-6 2(11) 1. Parterne Mellem Københavns Kommune Teknik-

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

vedrørende indretning af Dokk1 og bistand med udbud af inventar, AV-udstyr og belysning.

vedrørende indretning af Dokk1 og bistand med udbud af inventar, AV-udstyr og belysning. RÅDGIVNINGSKONTRAKT mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Mølleparken 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ( Aarhus Kommune ) og [RÅDGIVER] CVR-nr. [***] ( Rådgiver )

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING

AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING mellem Frederiksberg Boligfond Dahlerupsgade 5, 4. 1603 København V CVR.nr. 43407511 (herefter bygherren ) og medundertegnede [indsæt firmanavn Indsæt firmaadresse Indsæt firma

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem BILAG 4 Kontrakt om ejendomsmæglerbistand mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Møllegade 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ("Aarhus Kommune, Multimediehuset") og [NAVN]

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Håndværkerydelser - forår 2012 til Fredericia kommune Offentlig annoncering Maj 2012 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

Københavns Energi A/S

Københavns Energi A/S Københavns Energi A/S Kvalifikationsordning vedrørende Teknisk Rådgivning og Bistand Mellem Københavns Energi A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter benævnt Københavns Energi

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

RAMMEAFTALE OM TIL- STANDSREGISTRERING AF KØ- REBANER OG CYKELSTIER

RAMMEAFTALE OM TIL- STANDSREGISTRERING AF KØ- REBANER OG CYKELSTIER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM TIL- STANDSREGISTRERING AF KØ- REBANER OG CYKELSTIER DATO: [XX/XX XXXX] Sags nr.: 2014-0191043 Dokument nr.: 2014-0191043-17 Parterne Undertegnede

Læs mere

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 INDHOLD

Læs mere

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR)

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) MAJ 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 2 af 12

Læs mere

RAMMEAFTALE FOR OM TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OGOG CYKEL- STIER. Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen VERSION SEPTEMBER 2014

RAMMEAFTALE FOR OM TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OGOG CYKEL- STIER. Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen VERSION SEPTEMBER 2014 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE FOR OM TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OGOG CYKEL- VERSION SEPTEMBER 2014 STIER. DATO 07/01/2015: [XX/XX XXXX] Sags nr..: 2014-0191043 Dokument

Læs mere

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune VERSION 2 Udbud På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune, Staben for Kultur, Borgere og Planlægning Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere