Råderet i Cowboybyen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Råderet i Cowboybyen"

Transkript

1 Råderet i Cowboybyen Indledning Ejerforeningen Sortemosen består af 22 ejerlejligheder: 21, hvor beboerne ejer deres hus som ejerlejlighed, og én ejerlejlighed bestående af Afdeling Sortemosen, som er almennyttige boliger. Beslutninger, der gælder Ejerforeningen, træffes på det årlige møde i ejerforeningen, hvor hver af de fremmødte 21 ejerlejlighed har 1 stemme hver, men ejerlejligheden Afdeling Sortemosen har 99 stemmer svarende til de i alt 120 lejligheder som ejerforeningen består af. Beslutninger, der kun gælder lejerne, træffes på det årlige afdelingsmøde for lejerne, hvor hvert fremmødt lejemål har 2 stemmer. Begreberne råderet og installationsret stammer fra lovgivningen om almene boliger og beskriver, hvad man må og ikke må gøre ved sin bolig. Råderetsreglerne beskriver også mulighederne for økonomisk kompensation i forbindelse med forbedringer, man har lavet i sin bolig. En oversigt over den vigtigste lovgivning ved dette papirs vedtagelse kan findes i afsnit 6. Der er også henvisning til regler på KABs hjemmeside. Bestemmelserne om råderet indvendigt i husene og installationsret, som også handler om det indvendige, gælder kun for lejerne. Bestemmelserne om, hvad man ifølge råderetsreglerne må gøre udvendigt og i haverne gælder i princippet også kun for lejerne, herunder den økonomiske del af råderetsbestemmelserne. I realiteten gælder de samme muligheder for ejere og lejere for ændringer af det udvendige på husene og haver og skure. Denne oversigt har følgende afsnit: 1. Råderet og andre ændringer - hvad er det 2. Råderet og andre ændringer, økonomi 3. Råderet inden i boligen 4. Råderet uden for boligen 5. Installationsret 6. Gældende lovgivning. Vedtaget på afdelingsmøde 7. september 2011 og generalforsamling 27. oktober 2011 Råderet side 1

2 Tabellen giver en oversigt over, hvilke bestemmelser der er relevante hvornår: Lejere Indvendigt Ændringer Muligt efter anmeldelse og godkendelse Husets klimaskærm Forbedringer Ændringer Forbedringer Muligt, med godtgørelse Ejere Muligt efter anmeldelse og godkendelse Muligt efter anmeldelse og godkendelse, med godtgørelse Haver Ændringer Muligt efter anmeldelse og godkendelse Installationsret Forbedringer Muligt efter anmeldelse og godkendelse, med godtgørelse Altid muligt, evt. med retablering, for egen regning Altid muligt, for egen regning Muligt efter anmeldelse og godkendelse, for egen regning Muligt efter anmeldelse og godkendelse, for egen regning Altid muligt, for egen regning Desuden er der i bilagene oversigter over, hvad der allerede er taget stilling til, der kan gøres udvendigt og indvendigt og eventuelt på hvilke betingelser, herunder om der gives godtgørelse. Hvis du har forslag om tilføjelser til listen over tilladte/mulige boligændringer, så kontakt din afdelingsbestyrelse, som kan tage dine forslag med på det næste afdelingsmøde eller ejerforeningsmøde. Er du i tvivl om noget, kan du kontakte ejendomskontoret, bestyrelserne eller KAB, se Sortemosens hjemmeside 1. Råderet hvad er det? Individuel råderet giver lejere i almennyttige boliger mulighed for at foretage forbedringer i deres boliger. Det gælder både indvendigt i husene, udvendigt og i haverne. Lejere har ret til at udføre alle forbedringsarbejder inde i boligen. De skal dog anmeldes til Ejendomskontoret inden de iværksættes. Det er lejeren selv, som står for gennemførelse af arbejdet. Hvis det er besluttet af afdelingsmødet, kan forbedringer uden for selve boligen også omfattes af råderetten og godtgørelse. Ejerforeningen skal også godkende muligheden for forbedringer/ændringer på husets klimaskærm, men tager ikke stilling til godtgørelse eller ej. Alle forbedringer og ændringer skal anmeldes til ejendomskontoret, inden de sættes i værk. Der skelnes mellem ændringer, der ikke giver mulighed for økonomisk kompensation, og forbedringer, der kan give mulighed for økonomisk kompensation. Hårde hvidevarer er ikke omfattet af råderetten, men af installationsretten, se afsnit 5. Der kan ikke ydes godtgørelse til særlig energikrævende installationer som sauna eller spabad. Vedtaget på afdelingsmøde 7. september 2011 og generalforsamling 27. oktober 2011 Råderet side 2

3 Lejere har ret til at flytte vægge, der ikke er bærende, og derved ændre ruminddelingen i husene. Der er ikke mulighed for godtgørelse ved sådanne ændringer. Forbedringer skal være rimelige og hensigtsmæssige og skal forøge boligens brugsværdi. Det er Afdeling Sortemosen/Ejerforeningen Sortemosen, der beslutter, hvad der er rimeligt og hensigtsmæssigt, men hvis der gives afslag, må bestyrelsen/afdelingen kunne begrunde, at det ikke er en forbedring. Ejendomskontoret sørger for byggetilladelse, hvis det er nødvendigt, og besigtiger de færdige forbedringer. For nogle ændringer kræves det, at lejerne ved fraflytning retablerer det, der er ændret. Dette aftales inden arbejdet går i gang. Hvis der er vedtaget et vedligeholdelsesreglement, skal det følges. Kollektiv råderet er kun relevant for lejere og består i, at afdelingen beslutter, at en bestemt forbedring af boligerne kun gennemføres hos de lejere, der ønsker forbedringen og vil være med til at betale den. Afdeling Sortemosen sørger for, at disse arbejder gennemføres, og opkræver de nødvendige lejeforhøjelser. Arbejderne finansieres med lån, der højst kan løbe i 20 år. Denne ordning bliver ikke omtalt mere her, fordi det kræver et særligt projekt at igangsætte forbedringer via den kollektive råderet. 2. Råderet og andre ændringer, økonomi Hvis en lejer laver forbedringer under råderetten, får lejeren en godtgørelse for de udgifter, der er afholdt, normalt dog højst kr. (2009-niveau). Godtgørelsen udbetales ved fraflytning. Kompensationen nedskrives på normalt mindst 10 og højst 20 år. Afskrivningsperioden fastsættes efter den enkelte forbedrings holdbarhed og fastsættes i forbindelse med tilladelsen. Der er et minimumsbeløb for godtgørelse for forbedringer på kr. Udgifterne skal kunne dokumenteres. Beregningsgrundlaget for godtgørelsen kan reduceres med værdien af de bygningsdele eller installationer, der var der i forvejen, og hvis arbejdet er støttet via anden lovgivning, trækkes det også fra. En ny lejer, der flytter ind, kan vælge mellem kontant betaling af udgiften eller en midlertidig lejeforhøjelse. Hvis forbedringer eller ændringer giver anledning til særlige vedligeholdelsesudgifter, skal disse betales af ejer eller lejer. Det kan aftales, om det skal ske via huslejen eller ved, at ejer/lejer selv sørger for vedligeholdelse, for eksempel til nye vinduer eller tilbygninger. Hvis en lejer laver ændringer, der kræver retablering ved fraflytning, skal der betales et rimeligt depositum til sikkerhed for udgifterne til retablering. Depositum skal betales inden arbejdet går i gang. Hvis en ejer eller lejer laver ændringer eller forbedringer, som senere ændres kollektivt, vil ejer eller lejer skulle bidrage til de kollektive ændringer via huslejen, selv om de har installeret for eksempel nyt køkken eller bad eller isat nye termoruder. Vedtaget på afdelingsmøde 7. september 2011 og generalforsamling 27. oktober 2011 Råderet side 3

4 3. Råderet inde i boligen Indvendigt betyder alt indvendigt yderdøre og vinduer omfattes ikke af det indvendige. Ejere kan ændre husene indvendigt som de ønsker. Lejere har ret til lave forbedringer med godtgørelse efter råderetten, se også afsnit 1. Anmeldelse sendes til Ejendomskontoret. Inden anmeldelsen sendes, er det en god ide at se efter i vedligholdelsesreglementet, som kan have betydning for, hvordan arbejdet skal udføres. Hvis arbejdet kræver anmeldelse, kan arbejdet gå i gang 8 uger efter anmeldelsen er modtaget, med mindre der kommer et skriftligt afslag. Ved beregning af fristen regnes juli ikke med. Når arbejdet er færdigt, skal det synes og godkendes af ejendomskontoret. Se bilag I for eksempler på forbedringer og oversigt over ændringer inden i husene, der er taget stilling til. 4. Råderet udenfor boligen Mulighederne for at ændre ved haver og husenes klimaskærm er begrænset af Lokalplanen for Sortemosen, som kan findes på Herlev kommunes og Sortemosens egen områdeplan, som kan findes på Sortemosens hjemmeside Ejerforeningen afgør, hvilke arbejder der må udføres, og hvordan. Afdeling Sortemosen afgør, hvad der kan betragtes som forbedringer og derfor hører under råderetsreglerne, dvs. med økonomisk godtgørelse. For ændringer, der ikke er forbedringer, kan det besluttes, at lejerne skal reetablere det ved fraflytning. Hvis der ved fraflytning skal ske en reetablering, skal der inden arbejdets igangsættelse betales et rimeligt depositum. Hvis en lejer etablerer for eksempel markise, overdækning af carport, drivhus, legehus eller udvider terrasser, er det op til lejeren at vedligeholde det. Er det ikke intakt ved fraflytning, skal lejeren enten fjerne det eller sætte det i stand. Hvis ejere etablerer de samme ting, er ejeren forpligtet til at vedligeholde det. Afdelingsmødet for Afdeling Sortemosen skal lave en liste over, hvilke forbedringer og ændringer, der er vedtaget. Hvis der ikke er etableret en sådan liste, kan den enkelte lejer aftale med Boligselskabet Sortemosen, hvad der kan udføres på hvilke betingelser. Husenes klimaskærm Husenes klimaskærm består af de udvendige dele af husene: vægge, tag, yderdøre og vinduer. Ændringer og forbedringer skal følge lokalplanen og den til enhver tid gældende renoveringsplan for bebyggelsen. Vedtaget på afdelingsmøde 7. september 2011 og generalforsamling 27. oktober 2011 Råderet side 4

5 Lejere kan lave forbedringer efter råderetten, se også afsnit 1. Anmeldelse eller ansøgning sendes til Ejendomskontoret. Hvis arbejdet er en forbedring under råderetsreglerne, dvs. med økonomisk godtgørelse, kan arbejdet gå i gang 8 uger efter anmeldelsen er modtaget, med mindre der kommer et skriftligt afslag. Ved beregning af fristen regnes juli ikke med. Når arbejdet er færdigt, skal det synes og godkendes af ejendomskontoret. Ejere kan lave de arbejder på husets skal, som er vedtaget i ejerforeningen. Almindelig vedligeholdelse som udskiftning af rådne brædder på væggene udvendigt, utætte tage eller slidte brædder på gulvene på altanerne udføres løbende af ejendomskontoret. Se bilag II for oversigt over ændringer og forbedringer ved husenes skal, der er taget stilling til. Haver For- og baghaver kan ændres i overensstemmelse med Sortemosens områdeplan og Kommunens lokalplan. Haven kan anlægges med beplantning og flisebelægning efter ønske under hensyntagen til naboerne, dvs. hækken højst 1,80 m og træer, der kan skygger for naboens have, højst 1,80 m + afstanden til hækken med mindre man kan enes med naboen om højere planter. Se bilag III for oversigt over ændringer og forbedringer ved haverne, der er taget stilling til. 5. Installationsret Installationsretten er som udgangspunkt kun relevant for lejere. Ejere kan indvendigt i husene gennemføre de ting, installationsretten omfatter, som de vil. Lejeren har en ret til at foretage sædvanlige installationer, antenner og hjælpemidler. Ønsker lejeren f.eks. et nyt køleskab eller andre hårde hvidevarer, kan lejeren bruge installationsretten. Lejeren betaler selv og kan tage det med ved fraflytning. Ejendomskontoret skal have besked om installationen, inden den bliver lavet. Hvis ejendomskontoret kan godtgøre, at ejendommens el- eller afløbskapacitet ikke er tilstrækkelig til installationen, kan der gives afslag på installationen. Ejendomskontoret skal inden 14 dage enten sende en tilladelse til at lave installationen med eventuelle betingelser eller sende et afslag med begrundelse. Hvis man udskifter noget, som er en del af husenes faste installationer, for eksempel emhætte eller termostatventiler, kan man ikke tage dem med sig, når man flytter, med mindre man geninstallerer de oprindelige installationer. Installationer under installationsretten er ofte vand- og elinstallationer, og man skal være opmærksom på de bestemmelser, der gælder i den forbindelse, for eksempel stærkstrømsreglementet ved installation af tørretumbler/tørreskab. Tørretumbler/tørreskab, som ikke er kondenserende, kræver særskilt aftræk som udføres efter ejendomskontorets anvisninger, da tilslutning til ejendommens aftrækskanaler ikke er tilladt jævnfør Vedtaget på afdelingsmøde 7. september 2011 og generalforsamling 27. oktober 2011 Råderet side 5

6 bygningsreglementet. Bygningsreglementet foreskriver, at boligens ventilationsåbninger ikke må lukkes. Ejendommens ventilationssystem udelukker andre former for tilslutning. Stærkstrømsreglementet kræver, at installationen er ekstra beskyttet med jordforbindelse eller HPFIrelæ. Radio- og fjernsynsantenne kan anbringes på husene efter ejendomskontorets anvisninger. Lejeren afholder selv udgiften til opsætning, vedligeholdelse og senest ved fraflytning nedtagning af antenneinstallationen. Det er afgørende for, at man kan bruge installationsretten, at der er tale om sædvanlige installationer som for eksempel dem, der er nævnt i Bilag IV. 6. Oversigt over lovgivning Regler om almene boliger kan findes på retsinformation De vigtigste love er Lovbekendtgørelse nr. 884 af 10. august 2011: Lovbekendtgørelse af lov om almene boliger (Almenboligloven) og Lovbekendtgørelse nr. 961 af 11. august 2010: Lovbekendtgørelse af lov om leje af almene boliger (Almenlejeloven) samt Bekendtgørelse nr af 15. december 2009 om drift af almene boliger m.v. og Bekendtgørelse nr af 15. december 2009 om udlejning af almene boliger. Bemærk, at lovgivningen kan være ændret siden udarbejdelse af dette papir. KABs hjemmeside indeholder også oversigter over relevante love, bekendtgørelser og vejledning for almene boliger. Vedtaget på afdelingsmøde 7. september 2011 og generalforsamling 27. oktober 2011 Råderet side 6

7 Bilag I: Ændringer og forbedringer inde i husene Kun relevant for lejere, se afsnit 3. Eksempler på forbedringer og på ændringer, der er taget stilling til: Køkken Samlet forbedring af køkken eller Udskiftning af: - Bordplader - Køkkenelementer - Køkkenbatteri - Vask - Afløbsinstallationer - Gulvbelægning Udskiftning/opsætning af - Komfur - Ovn - Mikrobølgeovn - Køle/fryseskab - Emhætte - Lamper - Stikkontakter - Radiator - Gulvvarme Bad Samlet forbedring af bad eller Udskiftning af: - Toilet - Håndvask - Håndvaskbatteri - Brusebatteri Udførelse af: - Ny gulvbelægning - Ny vægbeklædning - Ny loftbeklædning - Brusekabine Nedtagning af badekar Godtgørelse Skal anmeldes Tilladt uden ansøgning eller anmeldelse Alle rum Etablering/forbedring af ventilationsanlæg Isolering af lofter Anden beklædning af lofter Træbeklædning af vægge Klinker og fliser i kælder Opsætning eller fjernelse af vægge (kræver retablering) Blænding eller flytning af døre (kræver retablering) Opsætning eller nedtagning af faste skabe Farveændringer, vægge, lofter, døre, paneler, vinduespartier Andet tapet Opsætning af glasvæv Flisebeklædning over køkkenbord (gem ekstra fliser til reparation) Vedtaget på afdelingsmøde 7. september 2011 og generalforsamling 27. oktober 2011 Råderet side 7

8 Isolering af gulv i kælder Fjernelse af dørtrin Ændring af håndtag Bilag II: Ændring af husets skal Vinduer Udskiftning af ruder (energibesparende) Nye vinduer som godkendt i henhold til lokalplanen (projekt pt. under udarbejdelse) Kældervindue Vindfang Opførelse af nyt vindfang som godkendt i lokalplanen Altaner Trapezplader i stedet for brædder over altanen Lukning af altan i højde med rækværk Udvidelse mod forhave eller have Arealet under balkonen kan isoleres og lukkes med vinduer og døre, så det bliver en del af køkken eller stue. (Afventer tilføjelse til lokalplanen). Udvidelse af køkken Udvidelse af køkken efter godkendte tegninger (Afventer tilføjelse til lokalplanen) Godtgørelse for lejere Skal anmeldes Tilladt uden ansøgning eller anmeldelse Bilag III: Haver og skure Haver Udvidelse eller indskrænkning af haver i overensstemmelse med Sortemosens haveplan Opførelse af legehus max 5 m 2 Opførelse af drivhus max 5 m 2 Ændring af terrasser i gårdhave og have Overdækning af carport med klare trapezplader Opsætning af markise af stof (anvisning til fastgørelse skal følges, fås på ejendomskontoret) Opsætning af læhegn inden for haven Skal tillades (Mulighed for godtgørelse for lejere) Skal anmeldes Tilladt uden ansøgning eller anmeldelse Opsætning af drivhus større end 5 m 2 Opførelse af overdækket terrasse i have Udvidelse af terrasse, hvis den er fæstnet til nabohuset (godtgørelse ikke mulig) Fællesarealer Brug af fællesarealer efter godkendelse af (godtgørelse Vedtaget på afdelingsmøde 7. september 2011 og generalforsamling 27. oktober 2011 Råderet side 8

9 Ejerforeningens bestyrelse ikke mulig) Vedtaget på afdelingsmøde 7. september 2011 og generalforsamling 27. oktober 2011 Råderet side 9

10 Bilag IV: Ændringer under installationsretten Det er afgørende, at der er tale om sædvanlige installationer som for eksempel: Udskiftning/opsætning af lampeudtag Udskiftning/opsætning af afbrydere Udskiftning/opsætning af stikkontakter Udskiftning/opsætning af lysdæmpere Udskiftning/etablering af flere telefonstik Opsætning af vandbesparende blandingsbatterier Udskiftning af komfur Udskiftning/opsætning af emhætte Udskiftning af køleskab Opsætning af vaskemaskine Opsætning af opvaskemaskine Opsætning af tørretumbler Opsætning af tørreskab Opsætning af strygerulle Udskiftning af termostatventiler Installationer som vandbesparende køkkenbatteri, håndvaskbatteri, brusebatteri eller toilet Elbesparende installationer Radio- og fjernsynsantenner Internetforbindelse Tørretumbler/tørreskab, som ikke er kondenserende kræver særskilt aftræk, som skal udføres efter ejendomskontorets anvisninger, da tilslutning til ejendommens aftrækskanaler ikke er tilladt jævnfør bygningsreglementet. Bygningsreglementet foreskriver, at boligens ventilationsåbninger ikke må lukkes. Ejendommens ventilationssystem, udelukker andre former for tilslutning. Vær opmærksom på stærkstrømsreglementet ved installation og opsætning af tørretumbler/tørreskab. Stærkstrømsreglementet kræver, at installationen er ekstra beskyttet med jordforbindelse eller HPFIrelæ. Vedtaget på afdelingsmøde 7. september 2011 og generalforsamling 27. oktober 2011 Råderet side 10

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for MØLLEPARKEN 1 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Marts 2015 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for HØJGÅRDSPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Juni 2015 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG FOR BORREPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Juni 2015 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG FOR SKOLEPARKEN 1 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Juni 2015 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for MØLLEPARKEN 2 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN September 2012 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG FOR KILDEPARKEN 1 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN. Januar 2012

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG FOR KILDEPARKEN 1 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN. Januar 2012 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG FOR KILDEPARKEN 1 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Januar 2012 1 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for LYKKEPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Juni 2015 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG. for LYNGPARKEN I RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN. Januar 2012

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG. for LYNGPARKEN I RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN. Januar 2012 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for LYNGPARKEN I RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Januar 2012 1 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for KONGSHVILEPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Januar 2012 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for TORVEPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Marts 2014 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG. for VADGÅRDSPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG. for VADGÅRDSPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for VADGÅRDSPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN 1 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge Lov

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for PILEPARKEN 2 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Marts 2014 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for Afd. 28 KILDEPARKEN 3 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN En lejer i en almennyttig bolig har ret til at foretage forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for Afd.35, Kagsåvej RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN En lejer i en almennyttig bolig har ret til at foretage forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Råderetsregler gældende fra 1. juli 2005

Råderetsregler gældende fra 1. juli 2005 Boligselskabet Danbo Råderetsregler gældende fra 1. juli 2005 Forbedring inden for boligen Lejeren har ret til at udføre enhver form for forbedring inde i boligen og få økonomisk godtgørelse ved fraflytning.

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for LYNGPARKEN II RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Januar 2012 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen

Læs mere

Råderet inde i boligen Reglerne for råderet inde i boligen er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Råderet inde i boligen Reglerne for råderet inde i boligen er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. De tre typer af muligheder Lov om leje af almene boliger giver dig en række muligheder for at indrette din bolig efter dine egne ønsker og behov. Dette kaldes råderet. Du har to typer råderet, som giver

Læs mere

1. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering, forsatsvinduer, termostatventiler

1. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering, forsatsvinduer, termostatventiler De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 Positivlisten ser således ud: 1. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering,

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG FOR KILDEPARKEN 2 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Juni 2015 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

AFD. - Lavbrinkevej 11 45 & 14 48. R Å D E R E TT E N

AFD. - Lavbrinkevej 11 45 & 14 48. R Å D E R E TT E N AFD. - Lavbrinkevej 11 45 & 14 48. R Å D E R E TT E N Den 1. juli 2005 blev der vedtaget en lov om råderet i den almene boligsektor. Boligindretning optager mange danskere, og ideer og muligheder for at

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for Afd.30 HØJE GLADSAXE RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN En lejer i en almennyttig bolig har ret til at foretage forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger Indhold Generelt om råderet og godtgørelse for individuelle forbedringer i Baunevangens Ældreboliger... 3 Generelle betingelser... 4 Ansøgningsprocedure...

Læs mere

Råderetskatalog - Lillerød Boligforening, afdeling 12 - Lindebakken/Lindehøj

Råderetskatalog - Lillerød Boligforening, afdeling 12 - Lindebakken/Lindehøj Generelt om boligændringer og forbedringer Lov om leje af almene boliger giver en række muligheder for, at den enkelte beboer kan indrette sin bolig efter egne ønsker og behov. 1. juli 2005 er reglerne

Læs mere

Råderetskatalog for Boligselskabet Birkebo Råderets

Råderetskatalog for Boligselskabet Birkebo Råderets Råderetskatalog for Boligselskabet Birkebo 723-06 Råderets Generelt om boligændringer og forbedringer Lov om leje af almene boliger giver en række muligheder for, at den enkelte beboer kan indrette sin

Læs mere

Råderetskatalog for Andelsboligforeningen Engparken Råderets

Råderetskatalog for Andelsboligforeningen Engparken Råderets Råderetskatalog for Andelsboligforeningen Engparken 754-01 Råderets Generelt om boligændringer og forbedringer Lov om leje af almene boliger giver en række muligheder for, at den enkelte beboer kan indrette

Læs mere

AFD. 14 - Skovkrogen 1-20 RÅDERETTEN

AFD. 14 - Skovkrogen 1-20 RÅDERETTEN AFD. 14 - Skovkrogen 1-20 RÅDERETTEN Den 1. juli 2005 blev lov om råderet i den almene boligsektor vedtaget. Boligindretning optager mange danskere, og ideer og muligheder for at forandre boligerne synes

Læs mere

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret.

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret. Råderetten Om råderet Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller ændre deres

Læs mere

De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372

De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 Positivlisten ser således ud: 1. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering,

Læs mere

Råderetskatalog for Boligselskabet Strandparken Råderets

Råderetskatalog for Boligselskabet Strandparken Råderets Råderetskatalog for Boligselskabet Strandparken 755-04 Råderets Generelt om boligændringer og forbedringer Lov om leje af almene boliger giver en række muligheder for, at den enkelte beboer kan indrette

Læs mere

De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372

De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 Positivlisten ser således ud: 1. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering,

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Afd. 128 Svinget og Ærøvej 1-23 RÅDERETTEN

Afd. 128 Svinget og Ærøvej 1-23 RÅDERETTEN Afd. 128 Svinget 11 33 og Ærøvej 1-23 RÅDERETTEN Den 1. juli 2005 blev der vedtaget en lov om råderet i den almene boligsektor. Boligindretning optager mange danskere, og idèer og muligheder for at forandre

Læs mere

Råderetskatalog for Boligselskabet Strandparken Råderets

Råderetskatalog for Boligselskabet Strandparken Råderets Råderetskatalog for Boligselskabet Strandparken 755-06 Råderets Generelt om boligændringer og forbedringer Lov om leje af almene boliger giver en række muligheder for, at den enkelte beboer kan indrette

Læs mere

De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372

De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 Positivlisten ser således ud: 1. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering,

Læs mere

De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372

De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 Positivlisten ser således ud: 1. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering,

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for Afd. 36 KILDEPARKEN II RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN En lejer i en almennyttig bolig har ret til at foretage forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Råderetten i Fortegårdens udlejningsboliger

Råderetten i Fortegårdens udlejningsboliger Råderetten i Fortegårdens udlejningsboliger Hvad er råderet Råderetten blev indført i lovgivningen i 1993 og er siden blevet udvidet, og er nu fastlagt i lejeloven 62.a, lov om almene boliger og bekendtgørelse

Læs mere

Afd. 110 Højbo 1 19 og 2 26 Bakkebo 1-12 RÅDERETTEN

Afd. 110 Højbo 1 19 og 2 26 Bakkebo 1-12 RÅDERETTEN Afd. 110 Højbo 1 19 og 2 26 Bakkebo 1-12 RÅDERETTEN Den 1. juli 2005 blev der vedtaget en lov om råderet i den almene boligsektor. Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedringer af boligen. danmarks almene boliger

Råderetten og andre muligheder for forbedringer af boligen. danmarks almene boliger Råderetten og andre muligheder for forbedringer af boligen bl danmarks almene boliger 2 Råderetten Indhold Om råderet 4 Arbejder inde i boligen 6 Arbejder uden for boligen 8 Anmeldelse af arbejderne 10

Læs mere

Råderetsreglement for Baunevangen. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab

Råderetsreglement for Baunevangen. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab Råderetsreglement for Baunevangen Hvidovre Boligselskab Hvidovre Boligselskab 3802-9 - Baunevangen Råderetsreglement vedtaget på afdelingsmødet den 11 marts 2008 Indhold Generelt om råderet og godtgørelse

Læs mere

Indledning. Det er dit hjem. Design: Rumfang.dk Maj 2015 BO-VEST

Indledning. Det er dit hjem. Design: Rumfang.dk Maj 2015 BO-VEST Råderet Indledning Når du bor alment, kan du sætte dit eget præg på din bolig. Med råderetten kan du indrette din almene bolig, så den passer til dine krav og forventninger. Det er dit hjem. Design: Rumfang.dk

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i ' 82 til og med ' 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

På side 8 kan man dog finde en beskrivelse af indholdet i ovenstående tre begreber.

På side 8 kan man dog finde en beskrivelse af indholdet i ovenstående tre begreber. Lejerbo Rødovre Råderet Gældende for: Afd. 60, Maglekær Gældende fra: 1. Juli. 2009. Individuel råderet, kollektiv råderet og installationsret. Emnet for de følgende sider er den individuelle råderet.

Læs mere

Råderetsregler 2006. Afd. 13. Præsteskoven 1-109.

Råderetsregler 2006. Afd. 13. Præsteskoven 1-109. Råderetsregler 2006 Afd. 13 Præsteskoven 1-109. Indledning Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst

Læs mere

Råderetskatalog. Afdeling 28, Nørrebrogade. Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig

Råderetskatalog. Afdeling 28, Nørrebrogade. Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig Råderetskatalog Afdeling 28, Nørrebrogade Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig Vedtaget den 30. januar 2006 Side 2 boligforeningen Østerbo Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hovedregler

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Råderet. I det følgende kan du læse om, hvilke muligheder der er for at forbedre og ændre din bolig udenfor boligen.

Råderet. I det følgende kan du læse om, hvilke muligheder der er for at forbedre og ændre din bolig udenfor boligen. Råderet Generelt om boligændringer og boligforbedringer i en almen bolig. Udvidet råderet inde i boligen. Udvidet råderet udenfor boligen. Installationsretten. Råderet udenfor boligen Reglerne er beskrevet

Læs mere

Tønder Andelsboligforening

Tønder Andelsboligforening Tønder Andelsboligforening Råderetskatalog Afdeling 2 Hvad er råderet? Råderet er en ret for lejerne i alle almene boliger. Det gælder både for familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Råderetten

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. De 5 hovedregler side 1-2. Forbedringer side 3. Forandringer side 4. Kollektiv råderet side 5. Godtgørelse side 6

INDHOLDSFORTEGNELSE. De 5 hovedregler side 1-2. Forbedringer side 3. Forandringer side 4. Kollektiv råderet side 5. Godtgørelse side 6 RÅDERET 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE De 5 hovedregler side 1-2 Forbedringer side 3 Forandringer side 4 Kollektiv råderet side 5 Godtgørelse side 6 Installationsretten side 7 RÅDERET i din afdeling Princippet

Læs mere

De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372

De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 Den legale råderet De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 Positivlisten ser således ud: 1. Energibesparende foranstaltninger,

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Du kan læse mere om de to typer af råderet nedenfor.

Du kan læse mere om de to typer af råderet nedenfor. De tre typer af muligheder Lov om leje af almene boliger giver dig en række muligheder for at indrette din bolig efter dine egne ønsker og behov. Dette kaldes råderet. Du har to typer råderet, som giver

Læs mere

Råderetsregler 2014. Afd. 28. Barsøvænget Løjt Kirkeby

Råderetsregler 2014. Afd. 28. Barsøvænget Løjt Kirkeby Råderetsregler 2014 Afd. 28 Barsøvænget Løjt Kirkeby Indledning Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle forbedringsarbejder inde

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Om mulighederne for. Forbedringer / ændringer. af din bolig. Hvad kan du ændre? Skal der retableres? Har du mulighed for godtgørelse?

Om mulighederne for. Forbedringer / ændringer. af din bolig. Hvad kan du ændre? Skal der retableres? Har du mulighed for godtgørelse? Afsnit 8 - Råderets katalog Om mulighederne for Forbedringer / ændringer af din bolig Hvad kan du ændre? Skal der retableres? Har du mulighed for godtgørelse? Vedtaget på Beboermøde den 24 august 2000

Læs mere

Råderetten. - og andre muligheder for forbedringer af boligen

Råderetten. - og andre muligheder for forbedringer af boligen Råderetten - - og andre muligheder for forbedringer af boligen Indhold Om råderet... 2 Forbedringsarbejder... 2 Forandringsarbejder... 2 Arbejder inde i boligen... 2 Installationsretten... 2 Forandringsarbejder...

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i ' 82 til og med ' 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

RÅDERET i din afdeling... 3 DE 5 HOVEDREGLER FORBEDRINGER, ret til godtgørelse ved fraflytning og der kan ikke kræves retablering fx:...

RÅDERET i din afdeling... 3 DE 5 HOVEDREGLER FORBEDRINGER, ret til godtgørelse ved fraflytning og der kan ikke kræves retablering fx:... RÅDERET 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold RÅDERET i din afdeling... 3 DE 5 HOVEDREGLER... 3 FORBEDRINGER, ret til godtgørelse ved fraflytning og der kan ikke kræves retablering fx:... 6 FORANDRINGER, ingen

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i ' 82 til og med ' 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Råderetskatalog. Afdeling 14 Grønnevej

Råderetskatalog. Afdeling 14 Grønnevej Råderetskatalog for Afdeling 14 Grønnevej Domea Hedensted Tørring Råderetskatalog Grønnevej, Tørring Side 2 af 11 INDHOLD 1. Lejet men helt dit eget... 3 2. Forbedringer... 5 3. Forandringer... 7 4. Økonomisk

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Haderslev Boligselskab. Råderetskatalog. om dine muligheder for at forbedre og forandre din bolig i Haderslev Boligselskab afd.

Haderslev Boligselskab. Råderetskatalog. om dine muligheder for at forbedre og forandre din bolig i Haderslev Boligselskab afd. Haderslev Boligselskab Råderetskatalog om dine muligheder for at forbedre og forandre din bolig i Haderslev Boligselskab afd. 1627 Byhusene Boligselskabet Haderslev/DOMEA Side 1 INDHOLD Lejet men helt

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i ' 82 til og med ' 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Tønder Andelsboligforening

Tønder Andelsboligforening Tønder Andelsboligforening Råderetskatalog Afdeling 6 Hvad er råderet? Råderet er en ret for lejerne i alle almene boliger. Det gælder både for familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Råderetten

Læs mere

Tønder Boligselskab Klostervej m.fl., afd Råderetskatalog. Om dine muligheder for at forbedre og forandre din bolig

Tønder Boligselskab Klostervej m.fl., afd Råderetskatalog. Om dine muligheder for at forbedre og forandre din bolig Tønder Boligselskab Klostervej m.fl., afd. 1303 Råderetskatalog Om dine muligheder for at forbedre og forandre din bolig Godkendt på afdelingsmødet 17-08-2016 Godkendt af org.bestyrelsen 20-09-2016 INDHOLD

Læs mere

Tønder Andelsboligforening

Tønder Andelsboligforening Tønder Andelsboligforening Råderetskatalog Afdeling 36 Hvad er råderet? Råderet er en ret for lejerne i alle almene boliger. Det gælder både for familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Råderetten

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i ' 82 til og med ' 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

RÅDERETTEN. Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige.

RÅDERETTEN. Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Principperne bag råderetten. RÅDERETTEN Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i ' 82 til og med ' 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Tønder Andelsboligforening

Tønder Andelsboligforening Tønder Andelsboligforening Råderetskatalog Afdeling 27 Hvad er råderet? Råderet er en ret for lejerne i alle almene boliger. Det gælder både for familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Råderetten

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i ' 82 til og med ' 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Råderetskatalog. Egeparken

Råderetskatalog. Egeparken 1. Råderetskatalog for Egeparken Domea Fredensborg EGEPARKEN INDHOLD Råderetskatalog Afdeling Side 2 af 10 1. Lejet men helt dit eget... 3 2. Forbedringer... 5 3. Forandringer... 7 4. Økonomisk godtgørelse

Læs mere

Afdeling Sønderpark Ringsted Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

Afdeling Sønderpark Ringsted Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Afdeling Sønderpark Ringsted Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!... 3 Forbedringer og forandringer.... 3 Udenfor

Læs mere

Råderetskatalog. (Vedtaget på afdelingsmødet november 2005) Om mulighederne for. forbedringer og forandringer. af din bolig. Hvad kan du ændre?

Råderetskatalog. (Vedtaget på afdelingsmødet november 2005) Om mulighederne for. forbedringer og forandringer. af din bolig. Hvad kan du ændre? Råderetskatalog Råderetskatalog (Vedtaget på afdelingsmødet november 2005) Om mulighederne for forbedringer og forandringer af din bolig Hvad kan du ændre? Skal der retableres? Har du mulighed for godtgørelse?

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i ' 82 til og med ' 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Råderetskataloget VILLABYERNES BOLIGSELSKAB. Råderetskatalog. Om dine muligheder for at forbedre og forandre din bolig

Råderetskataloget VILLABYERNES BOLIGSELSKAB. Råderetskatalog. Om dine muligheder for at forbedre og forandre din bolig Råderetskatalog Om dine muligheder for at forbedre og forandre din bolig 1 Indhold 1. Lejet men helt dit eget..3 Forbedringer og forandringer 3 Udenfor eller indenfor boligen...4 Hvidevarer...4 Om installationsretten.4

Læs mere

Råderetskatalog. Domea Hjørring. Afdeling Bellevue, Klosterparken og Kollegieparken. Om dine muligheder for at forandre og forbedre din bolig

Råderetskatalog. Domea Hjørring. Afdeling Bellevue, Klosterparken og Kollegieparken. Om dine muligheder for at forandre og forbedre din bolig Råderetskatalog Domea Hjørring Afdeling 1951 Bellevue, Klosterparken og Kollegieparken Om dine muligheder for at forandre og forbedre din bolig Råderetskatalog Afdeling Side 2 af 9 Indhold 1. Introduktion...

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i ' 82 til og med ' 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab side 28 af 33 VIRUMGÅRD RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

Lyngby almennyttige Boligselskab side 28 af 33 VIRUMGÅRD RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Lyngby almennyttige Boligselskab side 28 af 33 RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Lyngby almennyttige Boligselskab side 29 af 33 Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov! Du har gode muligheder for

Læs mere

RÅDERETSKATALOG I. LEJET MEN HELT DIT EGET... 2 II. FORANDRINGER OG FORBEDRINGER... 2 III. UDEN FOR ELLER INDEN FOR BOLIGEN... 2

RÅDERETSKATALOG I. LEJET MEN HELT DIT EGET... 2 II. FORANDRINGER OG FORBEDRINGER... 2 III. UDEN FOR ELLER INDEN FOR BOLIGEN... 2 DANSKE FUNKTIONÆRERS BOLIGSELSKB KLOSTERGÅRDEN II KLOSTERGÅRDEN 70-112 3550 SLANGERUP RÅDERETSKATALOG INDHOLDSFORTEGNELSE I. LEJET MEN HELT DIT EGET... 2 II. FORANDRINGER OG FORBEDRINGER.... 2 III. UDEN

Læs mere

Råderet inde i boligen Reglerne for råderet inde i boligen er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Råderet inde i boligen Reglerne for råderet inde i boligen er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. De tre typer af muligheder Lov om leje af almene boliger giver dig en række muligheder for at indrette din bolig efter dine egne ønsker og behov. Dette kaldes råderet. Du har to typer råderet, som giver

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Humlebæk Boligselskab. Råderetskatalog Stejlepladsen 2. Administreret af

Humlebæk Boligselskab. Råderetskatalog Stejlepladsen 2. Administreret af Humlebæk Boligselskab Råderetskatalog Stejlepladsen 2 Administreret af Indhold RÅDERETTEN Lejet men helt dit eget!... 3 Forbedringer og forandringer... 3 Udenfor eller indenfor boligen... 3 Hvidevarer

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Råderetskatalog. Lejet men helt dit eget

Råderetskatalog. Lejet men helt dit eget Råderetskatalog Lejet men helt dit eget Du har gode muligheder for at ændre din lejebolig, så den passer til netop dine ønsker og behov. Reglerne for at ændre din bolig er fastsat af afdelingsmødet i din

Læs mere

AFDELING 21. Råderetsregler 2006. Karpedam 2 A - D.

AFDELING 21. Råderetsregler 2006. Karpedam 2 A - D. AFDELING 21 Råderetsregler 2006 Karpedam 2 A - D. Indledning Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har

Læs mere

Råderetskatalog for Seniorbofællesskabet Strandhusene

Råderetskatalog for Seniorbofællesskabet Strandhusene Råderetskatalog for Seniorbofællesskabet Strandhusene 1 Hvad må man!!! Hvad må man ikke!!! Inde i boligen: Fri råderet til forbedringer og forandringen Uden for boligen: Råderetten er betinget af de løbende

Læs mere

Råderetsregler 2013. Afd. 6. Ege-, Bøge-, Gran og Rønnevænget

Råderetsregler 2013. Afd. 6. Ege-, Bøge-, Gran og Rønnevænget Råderetsregler 2013 Afd. 6 Ege-, Bøge-, Gran og Rønnevænget Arbejder inde i boligen Inde i boligen må du udføre enhver form for forbedringer og forandringer. Arbejderne skal være rimelige og hensigtsmæssige

Læs mere

AAB Afdeling 40. Råderetskatalog

AAB Afdeling 40. Råderetskatalog AAB Afdeling 40 Råderetskatalog Lov om leje af almene boliger giver en række muligheder for, at den enkelte beboer kan indrette sin bolig efter egne ønsker og behov. 1. juli 2005 er reglerne ændret, det

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Afdeling 25 RÅDERET. Hvis du vil lave om i din bolig!

Afdeling 25 RÅDERET. Hvis du vil lave om i din bolig! Afdeling 25 RÅDERET Hvis du vil lave om i din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!... 3 Forbedringer og forandringer.... 3 Udenfor eller indenfor boligen....

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov! 3 Forbedringer og forandringer. 3 Udenfor eller indenfor boligen. 3 Installationer, der ikke er omfattet

Læs mere