Forord. Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af den udbudspolitik, der blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 3. september 2001.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af den udbudspolitik, der blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 3. september 2001."

Transkript

1 Forord Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af den udbudspolitik, der blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 3. september Vejledningen henvender sig til de medarbejdere og chefer i forvaltningerne, der kommer ud for at skulle udbyde driftsopgaver, og skal kunne fungere som et hjælpeværktøj for de pågældende. Den er primært tænkt som en hjælp til den medarbejder, der ikke har prøvet at håndtere et udbud eller en udlicitering før, men det kan anbefales, at alle medarbejdere og chefer, der arbejder med udbud og udlicitering, gennemlæser vejledningen. Vejledningen er udarbejde af Britt Vonger, Kommunernes Landsforening og Juridisk kontor i samarbejde med medarbejdere fra fagforvaltningerne. Fællesafdelingen Side 1 af 14

2 Indledning Udbudsvejledningen handler kun om driftsopgaver (tjenesteydelser) og ikke varekøb og bygge- anlægsopgaver. Hvis man skal i gang med et varekøb, bør der rettes henvendelse til Indkøbschefen, og for bygge- anlægsopgavers vedkommende til Bygningsafdelingen. Vejledningen behandler både udlicitering, som er de situationer, hvor en opgave, der hidtil har været løst i kommunalt regi, efterfølgende udføres af en ekstern leverandør, og udbud, der generelt betegner den proces man gennemfører, før man indgår en kontrakt med en ekstern leverandør. Vejledningen er opdelt i 3 kapitler. Det første kapitel omhandler udbud, og dækker både EU-udbud og udbud, der ikke er omfattet af EU-reglerne. Det andet kapitel behandler de helt særlige spørgsmål, som kan opstå i forbindelse med udliciteringer. Det tredje og sidste kapitel indeholder en oversigt over udbudsprocessen i form af en checkliste. For den, der skal i gang med en udlicitering, vil det derfor være relevant at læse hele vejledningen. Hvordan sikres en god udbudsproces? I. Udbud De forhold, som man især bør være opmærksom på, fordi de ofte vil være afgørende for forløbet både af en udbudsproces og af en eventuel efterfølgende udlicitering er: Gå i gang i god tid En udbudsproces tager længere tid, end man tror. Hvis der er tale om en opgave, der ikke har været udbudt før, er det en god idé at gå i gang ca. 1 år før du har brug for at have en kontrakt på plads. Lav en klar opgavebeskrivelse Det er vigtigt, at udbudsmaterialet klart beskriver, hvilken opgave der skal løses, herunder at der er sket en grundig kortlægning af opgaver, arbejdsgange og kvalitets- og serviceniveau. Inddrag medarbejderne løbende og så tidligt som muligt ved udlicitering Om en udlicitering bliver vellykket afhænger i høj grad af, hvordan medarbejderspørgsmål bliver håndteret. Side 2 af 14

3 Søg hjælp Brug Personaleafdelingen og Juridisk Kontor, hvis der opstår tvivl om et spørgsmål vedr. personalet eller et juridisk spørgsmål. Hellere spørge en gang for meget end en gang for lidt. Man er ikke færdig, når udbudet er slut Det er vigtigt, at der bliver fulgt op på en indgået kontrakt, så det løbende sikres, at leverandøren faktisk lever op til kontrakten. Skal der ske EU-udbud af opgaven? Det er meget vigtigt, at der tidligt i forløbet bliver taget stilling til, om der er tale om et EU-udbud eller ej. Det skyldes, at EU-udbudsreglerne indeholder en lang række formelle og til dels indholdsmæssige krav til et udbud, som ikke findes, hvis udbudet ikke er omfattet af EU-udbudsreglerne. Hvis man er i tvivl om, hvorvidt den konkrete driftsopgave skal i EU-udbud eller ej, bør der rettes henvendelse til Juridisk Kontor. Der findes 4 udbudsdirektiver. Det vigtigste direktiv i relation til køb af driftsopgaver (tjenesteydelser) er tjenesteydelsesdirektivet. Der er to grundbetingelser, der skal være opfyldt, for at der er pligt til at foretage EU-udbud efter tjenesteydelsesdirektivet: 1. Kontraktens samlede værdi skal overstige ca. 1,6 mio. ( ECU), som er den gældende tærskelværdi i direktivet. 2. Den konkrete driftsopgave (tjenesteydelse) skal være nævnt i tjenesteydelsesdirektivets bilag A og ikke bilag B. Når det skal beregnes om tærskelværdien er overskredet, tager man udgangspunkt i et skøn over kontraktens samlede værdi i kontraktsperioden. Beløbet er eksklusiv moms. Hvis kontrakten løber i 4 år eller mere, er det kontraktens værdi set over 4 år, der anvendes. Eksempler på liste A tjenesteydelser er: revision, kloakering, affaldsbortskaffelse, transport og edb-tjenesteydelser m.fl. Alle disse opgaver skal derfor i EU-udbud, medmindre kontrakten ikke overstiger tærskelværdien. Eksempler på liste B tjenesteydelser er: advokatbistand, madproduktion, social- og sundhedsydelser og undervisning m.fl. Hvad er vigtigt at vide om EU-udbud? Alle de konkrete og detaljerede regler i EU-udbudsdirektiverne bygger på to grundprincipper: Ligebehandling og gennemsigtighed. De to principper skal sikre, at alle Side 3 af 14

4 leverandører bliver behandlet lige, og at der ikke kan opstå mistanke om, at ordregiveren har inddraget usaglige hensyn. Det er vigtigt at sikre sig juridisk rådgivning ved EU-udbud af tjenesteydelser. Enten fra en ekstern rådgiver (hvis der tilknyttes en ekstern konsulent til udbudet) eller fra Juridisk Kontor. Hvis en ekstern rådgiver anvendes, bør man sikre sig, at aftalen ikke kun omfatter teknisk rådgivning, men også medtager den juridiske del. Valg af udbudsform Der er to udbudsformer, der frit kan anvendes: Offentligt udbud og begrænset udbud. En tredje udbudsform - udbud efter forhandling - er i tjenesteydelsesdirektivet en undtagelse, som kun kan anvendes i helt specielle tilfælde. Offentligt udbud: alle interesserede kan afgive tilbud. Der er ikke en prækvalifikationsfase. Begrænset udbud: tilbud kan kun afgives af leverandører, der er opfordret hertil, efter en prækvalifikationsrunde. For både offentligt og begrænset udbud gælder der et forbud mod at forhandle med de potentielle leverandører. Fordelen ved offentligt udbud er, at processen ikke tager så lang tid som et begrænset udbud, fordi det begrænsede udbud består af to faser, og at det giver den bredeste afprøvning af markedet. Ulempen er, at man kan risikere at få mange (og omfangsrige) tilbud ind som skal læses. Fordelen ved det begrænsede udbud er, at man kan sortere en række leverandører fra i den første fase, så man kun har et begrænset antal tilbud. Til gengæld tager processen lidt længere tid. Valget mellem de to former må træffes efter de konkrete omstændigheder. Offentliggørelse Ved et EU-udbud skal der offentliggøres en udbudsannonce i EF-tidende. Hvad der sker herefter afhænger af, hvilken udbudsform der er valgt. Minimumstidsfrister Både for offentligt og begrænset udbud er der fastsat minimumsfrister, som er frister, der skal sikre, at leverandørerne får tilstrækkelig lang tid til at udarbejde deres materiale. Ved offentligt udbud er fristen for afgivelse af tilbud mindst 52 dage fra afsendelsen af udbudsannoncen til EF-tidende. Ved begrænset udbud skal fristen for modtagelse af anmodninger om at blive prækvalificeret være mindst 37 dage fra afsendelsen af annoncen, og fristen for modtagelse af tilbud mindst 40 dage fra kommunens afsendelse af opfordringen til at afgive tilbud. Udbudsmaterialet EU-udbudsreglerne indeholder ikke specielle regler om udbudsmaterialet. Der er dog to ting, som det er vigtigt at være opmærksom på. Udbudsmaterialet må godt uddybe det, der står i udbudsannoncen, men må ikke ændre i det. Hvis tildelingskri- Side 4 af 14

5 terierne f.eks. er nævnt i annoncen, må der ikke i udbudsmaterialet tilføjes yderligere kriterier eller ændres på formuleringen af dem. Derudover er der i direktivet fastsat specielle regler om tekniske specifikationer (standarder). Hvis der findes en EU-standard på et område, må man ikke anvende en national standard, og det er som udgangspunkt forbudt at henvise til et bestemt varemærke (eks. biler af mærket Volvo). Udvælgelses- og tildelingskriterier EU-udbudsreglerne regulerer også, hvilke kriterier der kan indgå i vurderingen af leverandørerne og deres tilbud. Der skelnes mellem udvælgelseskriterier, der er karakteriseret ved, at de handler om forhold vedrørende leverandøren, og tildelingskriterier, der handler om den opgave, som skal løses. De udvælgelseskriterier, som lovligt kan anvendes, og hvilken dokumentation man kan bede om, er udtrykkeligt opregnet i direktivet. Det er vigtigt, at et kriterium, der omhandler f.eks. leverandørens økonomi, ikke anvendes som et tildelingskriterium. Det samme kriterium må heller ikke anvendes som både udvælgelses- og tildelingskriterium. Der er to overordnede tildelingskriterier: laveste pris og økonomisk mest fordelagtige tilbud. Tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige bud udmøntes i en række underkriterier, som f.eks. kan være pris, kvalitet og service. Det er et krav, at tildelingskriterierne som udgangspunkt prioriteres. Hvis kriterierne er nævnt i udbudsannoncen, skal der anvendes præcis samme formulering i udbudsmaterialet, men det er lovligt at uddybe, hvad der menes med kriteriet. Kontrakten EU-udbudsreglerne indeholder ikke særlige regler om, hvad der må stå i kontrakten. Der gælder dog et princip om, at der skal informeres om væsentlige kontraktbestemmelser senest i udbudsmaterialet. Ved den senere indgåelse af kontrakten er det vigtigt at huske på, at der gælder et forbud mod forhandlinger. Efter udbudets afslutning Det er et krav i EU-udbudsreglerne, at der offentliggøres en meddelelse i EFtidende, efter at beslutningen om at indgå kontrakt er truffet. Det skal bl.a. oplyses, hvem der er indgået aftale med og visse af vilkårene. Derudover skal alle tilbudsgivere have besked om udfaldet af udbudet snarest muligt. Hvis én af leverandørerne beder om det, skal der endvidere gives en nærmere begrundelse senest efter 15 dage over for den pågældende. Kommunen kan vælge at annullere et udbud (ikke indgå kontrakt med nogen af leverandørerne), hvis den har en saglig grund til det. En saglig grund kan f.eks. være, at medarbejdernes eget bud var økonomisk mest fordelagtigt, at ingen af leverandørerne levede op til udbudsbetingelserne, eller at alle leverandørerne var meget dyrere end forudsat. Side 5 af 14

6 For hvert udbud skal der udarbejdes en skriftlig rapport, der som minimum skal indeholde en række nærmere opregnede oplysninger. Hvad er vigtigt at vide om udbud, der ikke er EU-udbud? Hvis kommunen køber tjenesteydelser fra en ekstern leverandør, og EUudbudsreglerne ikke finder anvendelse enten fordi kontrakten er for lille eller på grund af opgavens karakter, så gælder der ingen generelle regler for udbudsprocessen svarende til EU-udbudsreglerne. Det afgørende for behandlingen af denne type udbud er derfor de retningslinjer, som kommunalbestyrelsen har besluttet i udbudspolitikken. Det fremgår generelt af udbudspolitikken at: - Konkurrencen skal fremmes mest muligt, og at der derfor skal indhentes mindst 2 tilbud. - Principper svarende til EU-udbudsreglerne skal følges, også selvom reglerne ikke finder anvendelse, for at sikre en lige og åben konkurrence. Annoncering Det bør i den konkrete situation overvejes, om en annoncering vil sikre en bedre konkurrence, og dermed i sidste ende at kommunen får en bedre kontrakt, end hvis der blot indhentes tilbud fra to eller flere leverandører. Det skal selvfølgelig indgå i vurderingen, om udgiften til annonceringen vil overstige en eventuel besparelse eller serviceforbedring. Krav til leverandører Der skal stilles kvalitetskrav til kommunens leverandører, herunder særligt krav om hæderlighed og professionalisme samt størst mulig åbenhed. Der skal også lægges vægt på, om tilbudsgiver har en acceptabel personalepolitik og virksomhedskultur. Det er et generelt krav i Lyngby-Taarbæk kommune, at potentielle leverandører skal afgive en tro- og loveerklæring vedrørende gæld til det offentlige. Erklæringen kan fås ved henvendelse til Indkøbschefen. Udbudsmaterialet Med hensyn til udbudsmaterialet fremgår det af udbudspolitikken, at det bl.a. skal indeholde oplysninger om: Omfang og afgrænsning af den eller de udbudte opgaver Tekniske, kontraktmæssige, kvalitets- og kvantitetsmæssige krav Miljøforhold Tidsfrister i forbindelse med udbudet Kontraktperiodens længde. Side 6 af 14

7 Der skal så vidt muligt anvendes standardiserede krav, normer og specifikationer. Formålet med dette er at sikre, at tilbudsgiverne får mulighed for at afgive sammenlignelige bud, fordi vurderingen af tilbudene er lettere, hvis tilbudene er afgivet på et ensartet grundlag. Det skal dog ikke forstås sådan, at det ikke af andre grunde kan være hensigtsmæssigt at opdele en kontrakt i flere delkontrakter eller at tillade alternative bud. En opdeling af kontrakten kan f.eks. sikre, at små leverandører får en bedre chance for at byde, og at der dermed bliver en bedre konkurrence på opgaven. Tilladelse af alternative bud kan medvirke til at sikre, at kommunen får mulighed for at finde ud af, om markedet kan stille med andre og bedre løsninger end den kommunen har lagt op til. Det er også vigtigt, at udbudsmaterialet skaber et grundlag for: Efterfølgende opfølgning og kontrol Det er i den forbindelse vigtigt, at den ydelse der skal leveres er beskrevet så præcist, at det er let at konstatere, om kontrakten er overholdt. Det vil som regel være muligt at låne eksempler på udbudsmateriale fra andre kommuner, der har foretaget udbud af samme opgave. Indkøbschefen vil muligvis kunne oplyse, hvilke kommuner der har udbudt samme opgave. Lånt udbudsmateriale bør kun benyttes som inspiration, ligesom udbudsmateriale fra et tidligere udbud i kommunen af samme opgave heller ikke bør genanvendes uden at det først overvejes, om indholdet fortsat er dækkende. Tildeling af kontrakten Kontrakten skal tildeles den leverandør, som er bedst og billigst. Det betyder, at indkøb skal foretages der, hvor den ønskede kvalitet kan opnås til den billigst mulige pris. Der skal ske en afvejning i hvert enkelt tilfælde af forholdet mellem pris og kvalitet. Denne helhedsvurdering kan betyde, at det umiddelbart laveste tilbud ikke er det mest fordelagtige. Hvordan stiller man miljøkrav og sociale krav? Det fremgår af udbudspolitikken, at der i forhold til ethvert udbud skal ske en sikring af miljøhensyn og sociale hensyn. Sociale klausuler Det fremgår af udbudspolitikken, at det ved ethvert udbud skal vurderes, om det vil være formålstjenligt at indarbejde en social klausul, da Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker at mindske risikoen for, at medarbejdere bliver udstødt, og at bidrage til, at udsatte grupper bliver integreret på arbejdsmarkedet. Side 7 af 14

8 En social klausul, der forebygger nedslidning og fastholder medarbejderne, kan f.eks. gå ud på, at leverandøren skal have en acceptabel personalepolitik og arbejdsmiljøpolitik. En klausul, der integrerer, kan f.eks. gå ud på, at leverandøren skal ansætte et antal personer: med en vis forudgående ledighedsperiode på særlige vilkår, f.eks. i skåne/fleksjob og/eller fra særlige grupper, f.eks. etniske mindretal. Der findes mere information om sociale klausuler på hjemmesiden: som både indeholder generel information om sociale klausuler og også indeholder hjælp til at udforme dem. Miljøhensyn I relation til miljøhensyn skal der, hvor det er relevant, stilles krav til miljø og arbejdsmiljø. Kravene kan enten indgå som en del af kravspecifikationen eller som kontraktbetingelser. Et eksempel på et miljøkrav i en kravspecifikation kan være krav til de rengøringsmidler, som rengøringsmedarbejderne bruger. Hvad skal man særligt være opmærksom på i forhold til kontrakten? Normalt vil en klar beskrivelse af, hvad der præcis skal leveres (ydelsen) være en vigtig hjørnesten i en kontrakt, men i forbindelse med udbud vil dette typisk fremgå af kravspecifikationen, som kontrakten så kan henvise til. Generelt vil indholdet og relevansen af enkelte kontraktbestemmelser afhænge af den opgave der udbydes, og de krav man i udbudsmaterialet har stillet til leverandøren. Det vil dog i næsten alle situationer være vigtigt at være opmærksom på følgende emner i kontrakten: Misligholdelse - hvor meget skal der til, før kommunen kan reagere overfor leverandøren? - hvilke reaktionsmuligheder skal kommunen have (eks. bod)? Kvalitetsopfølgning i kontraktsperioden - hvem skal foretage kontrollen (kommunen og/eller leverandøren)? - hvordan skal kontrollen i praksis foretages (eks. besøg, brugerundersøgelser)? - adgang til oplysninger om f.eks. klager fra borgere - reaktionsmuligheder hvis der viser sig problemer (se ovenfor om misligholdelse) Krav til leverandørens personale (f.eks. en social klausul) og eventuelle rettigheder Kontraktslængden, herunder eventuelle muligheder for opsigelse og forlængelse Side 8 af 14

9 Du kan læse mere om, hvad du bør have med i en kontrakt i publikationen Udbud af kommunale driftsopgaver trin for trin fra 1992, der indeholder et bilag med kommenterede kontraktemner. Juridisk Kontor har bogen stående. Endvidere er der ved at blive udarbejdet en ABS Almindelige Betingelser for Serviceydelser som svarer til AB92 på bygge- anlægsområdet. Der er tale om en slags standardkontrakt, som man kan vælge at benytte i forbindelse med indgåelsen af en kontrakt om en serviceydelse, eller som man i hvert fald kan lade sig inspirere af. Håndtering af klager / offentlighed Efter afslutningen af en udbudsproces kan der opstå spørgsmål vedrørende klager, enten fra en leverandør der er utilfreds med, at han ikke har fået kontrakten, eller fra borgere der er utilfredse med opgaveløsningen. Der kan også opstå spørgsmål om offentlighed i form af henvendelser fra personer der ønsker aktindsigt. Klager Hvis en leverandør klager over udbudsprocessen, er der i forhold til EU-udbud oprettet en særlig klageinstans, som hedder Klagenævnet for Udbud. Konkurrencestyrelsen er ikke klagemyndighed, men kan indbringe sager for klagenævnet. Klagenævnet kan evt. pålægge kommunen at annullere en beslutning om at indgå kontrakt og kan tilkende en leverandør en erstatning. Hvis en leverandør klager over et udbud enten ved henvendelse til kommunen, via Konkurrencestyrelsen eller direkte til Klagenævnet for Udbud, bør du straks inddrage Juridisk Kontor og / eller den eksterne rådgiver. Hvis en borger klager over leverandørens udførelse af opgaven til kommunen, skal forvaltningen tage stilling til klagen. Klagen kan godt oversendes til leverandøren, så denne kan kommentere klagen, men kommunen vil principielt altid have det overordnede ansvar for, at opgaven bliver løst. Derfor er det også vigtigt, at det i kontrakten sikres, at der er mulighed for at reagere overfor en leverandør, der ikke løser opgaven godt nok. Offentlighed I relation til spørgsmålet om offentlighed efter afslutningen af en udbudsproces gælder der særlige regler, hvis der er tale om et EU-udbud (se ovenfor). Derudover er der de almindelige aktindsigtsregler. Der er imidlertid på EU-udbudsområdet en særlig bekendtgørelse, som undtager en række dokumenter i et EU-udbud fra aktindsigt. For andre typer af udbud gælder det, at de almindelige regler i forvaltningsloven finder anvendelse, og dermed også de undtagelser loven har fra princippet om offentlighed. Side 9 af 14

10 Ved henvendelser fra f.eks. en leverandør eller en borger, der ønsker oplysninger i en udbudssag, er det muligt at få hjælp til behandling af sagen i Juridisk Kontor. I Lyngby-Taarbæk Kommune betragtes kontrakten som hovedregel som fortrolig. Det skyldes hensynet til leverandøren, og særligt vedrørende prisen hensynet til at konkurrencen ikke mindskes, næste gang man går i udbud. Der kan gives flere oplysninger, end man er forpligtet til efter lovgivningen, hvis der ikke er noget beskyttelseshensyn til kommunen eller leverandøren. Dette vil dog som hovedregel kræve politisk stillingtagen i det relevante fagudvalg. II. Udlicitering Ved ethvert udbud hvor efterfølgende udlicitering kan komme på tale, og hvor der derfor kan blive tale om at overføre kommunalt ansatte til en privat leverandør, skal Personaleafdelingen inddrages. Hvordan sikres medarbejderne i forbindelse med udlicitering? Medarbejderforhold er et meget vigtigt delelement i en vellykket udlicitering. Udlicitering forstås her som den situation hvor en opgave, som hidtil har været udført i eget regi, overdrages til en anden leverandør end kommunen. Medarbejdernes krav på inddragelse undervejs i en udliciteringsproces fremgår af Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering, mens medarbejdernes retsstilling efter en eventuel udlicitering er reguleret i virksomhedsoverdragelsesloven. Der kan også i overenskomster være fastsat regler om inddragelse. Lyngby-Taarbæk Kommune betragter dette som minimumskrav, og er indstillet på, at der i alle sager skal gives medarbejderne en information og en reel medindflydelse, der er mere vidtgående end kommunen er forpligtet til. Medarbejderinddragelse i processen Medarbejderne inddrages på følgende måder i udbudsprocesser hvor der kan blive tale om en efterfølgende udlicitering, og dermed overførsel af medarbejdere til en privat leverandør: 1. Alle generelle sager, hvor der lægges op til en principiel stillingtagen til evt. udlicitering skal forelægges PTSU og de relevante SU, før der tages stilling i sagen. Forelæggelsen sker i form af information om forslaget og dets baggrund, og de berørte SU får adgang til at fremkomme med en udtalelse. Side 10 af 14

11 2. I forhold til konkrete driftsopgaver skal de berørte SU informeres og have adgang til at komme med en udtalelse, før kommunalbestyrelsen træffer beslutning om udbud. 3. De berørte SU skal under hele udbudssagen orienteres løbende om forløbet. Hvordan og på hvilke tidspunkter medarbejderne inddrages i forbindelse med forberedelsen af en konkret udlicitering fremgår også af oversigten over udbudsprocessen (checklisten) til sidst i vejledningen. Medarbejdernes retsstilling efter en udlicitering Hvis resultatet af udbudet bliver en udlicitering, er medarbejdernes retsstilling reguleret af lov om virksomhedsoverdragelse. Endvidere fremgår det af udbudspolitikken, at: 1. Der ikke vil blive foretaget afskedigelser i forbindelse med overgangen til privat regi. 2. Medarbejdere, der ikke ønsker at overgå til privat ansættelse, vil i muligt omfang blive søgt genplaceret i andre kommunale stillinger. Ved større udliciteringer og ved udliciteringer på meget specialiserede områder kan det dog ikke påregnes, at det vil være muligt at finde anden kommunal beskæftigelse til alle berørte medarbejdere. Der kan i så fald blive tale om afskedigelser med sædvanligt varsel. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der gælder helt særlige regler for tjenestemænd i forbindelse med udliciteringer, og at dette kan få betydning for kommunens udgifter i forbindelse med en konkret udlicitering. Det skyldes, at tjenestemænd har krav på rådighedsløn / ventepenge og efterfølgende egenpension, hvis de ikke ønsker at overgå til privat ansættelse, og der ikke kan tilbydes dem en passende stilling. Hvad gælder for udarbejdelsen af egne bud? De medarbejdere, som udfører de opgaver, som ønskes udliciteret, får i Lyngby- Taarbæk Kommune tilbud om selv at byde på den pågældende opgave. Hvis kommunens egne medarbejdere afgiver det bedste tilbud, forbliver opgaven i kommunalt regi. Det, der sker i praksis, hvis medarbejdernes eget bud er det bedste er, at udbudet annulleres, og at der eventuelt indgås en resultatkontrakt med den pågældende forvaltning / afdeling. Særligt i forbindelse med EU-udbud er det vigtigt at være opmærksom på, at der i forbindelse med udarbejdelsen af et eget bud vil være en risiko for, at de leverandører, der deltager i udbudet, vil kunne påstå, at ligebehandlingsprincippet er blevet overtrådt, hvis der ikke udvises forsigtighed på to punkter: Side 11 af 14

12 Beregningen af budet. Organisatorisk adskillelse. Det er vigtigt, at beregningen af budet foretages på en måde, som sikrer, at budet udregnes efter de samme principper, som hvis det havde været et eksternt bud. Derfor skal både direkte omkostninger (eks. løn) og indirekte omkostninger (eks. husleje, lys, personaleadministration) medregnes. Beregningen bør derfor ske på grundlag af statens regler om beregning af kontrolbud, der findes i Finansministeriets udbudscirkulære, og som svarer til beregningsreglerne fastsat i medfør af lov om kommuners og amtskommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder. Det er også vigtigt, at der både formelt og reelt sker en klar adskillelse mellem den del af kommunen, der udarbejder et eget bud, og den del af kommunen, der skal foretage sammenligningen af de indkomne tilbud og medarbejdernes bud. Eftersom medarbejderne i den berørte afdeling selv afgiver et bud, må de ikke deltage i evalueringen af de indkomne tilbud. Evalueringen skal således foretages af en anden afdeling i kommunen og/eller en ekstern rådgiver. III. Oversigt over udbudsprocessen (checkliste) 1. Indledende overvejelser ved udliciteringer a. Er opgaven egnet til udbud? - Er det vanskeligt / uhensigtsmæssigt at udlicitere opgaven? - Er der et vist antal mulige leverandører (konkurrence)? - Er det muligt at beskrive opgaven entydigt? - Vil omkostningerne overstige en evt. besparelse eller serviceforbedring? b. Kan opgaven lovligt udliciteres? - Er der tale om myndighedsopgaver? - Er udlicitering udelukket i lovgivningen på området? c. Afklare medarbejderforhold - Overvejelser om, hvor mange medarbejdere der forventes at blive berørt - Ansættelsesvilkår for nuværende personale - Mulighed for eventuel omplacering af medarbejdere d. Information og inddragelse af medarbejderne - Ved generel, principiel stillingtagen forelæggelse for PTSU og relevante SU - I konkrete sager om udliciteringer information af de berørte SU - Løbende orientering af de berørte SU under hele udbudsforløbet e. Beslutning om udbud Side 12 af 14

13 - Hvis der er tale om en udlicitering træffes beslutningen af kommunalbestyrelsen, evt. efter at sagen først har været forelagt det relevante udvalg. 2. Forberedelse og planlægning a. Afklaring af om der skal ske EU-udbud b. Stillingtagen til organisering vedr. eget bud (ved udlicitering) c. Valg af udbudsform d. Afklare behov for intern / ekstern ekspertise. 3. Udarbejdelse af udbudsmateriale a. Udarbejdelse af opgavebeskrivelse (kravspecifikation) b. Beskrivelse af personalemæssige forhold (ved udlicitering) c. Udvælgelses- og tildelingskriterier fastlægges d. Eventuel fastlæggelse af et max. antal leverandører, der skal prækvalificeres e. Tildelingskriterierne prioriteres (hvis EU-udbud) f. Eventuel adgang til alternative bud (alternative løsningsforslag) og om der kan bydes på dele af opgaven. g. Udarbejdelse af kontraktudkast. 4. Gennemførelse af udbudet a. Udbudet offentliggøres b. Eget bud udarbejdes (ved udlicitering) c. Spørgsmål til udbudsmaterialet d. Tilbudene modtages e. Tilbud med væsentlige mangler i forhold til udbudsmaterialets krav frasorteres (ved EU-udbud) f. Sammenligning af tilbud (og evt. eget bud) g. Valg af leverandør (evt. annullation) h. Kontraktindgåelse i. Resultatet offentliggøres 5. Efter udbudet a. Kvalitetsopfølgning i kontraktperioden (kontrol) b. Behandling af eventuelle klager fra andre leverandører eller borgere c. Behandling af eventuelle anmodninger om aktindsigt d. Evt. genudbud. Side 13 af 14

14 Supplerende information KL er ved at udarbejde en udbudsportal i samarbejde med Erhvervsministeriet, som bl.a. vil indeholde en udbudsvejledning. Udbudsportalen forventes offentliggjort på KLs hjemmeside ca. 1. januar Adressen på KLs hjemmeside er: Konkurrencestyrelsens hjemmeside har et område, der drejer sig om udbud, hvor man bl.a. under Lovgrundlag kan finde tjenestydelsesdirektivet (herunder også bilag A og B) og tærskelværdierne. Under Publikationer er der en nyttig checkliste for ordregivere. Adressen på Konkurrencestyrelsens hjemmeside er: Endvidere er der i bogform udgivet en række vejledninger om, hvordan man tilrettelægger en udbudsproces og forskellige problemstillinger, der kan opstå i forbindelse hermed. Vejledningerne står hos Juridisk Kontor. Side 14 af 14

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Udbudspolitik for Slagelse Kommune

Udbudspolitik for Slagelse Kommune for Slagelse Kommune Gyldighedsområde ken er gældende for Slagelse Kommunes udbud af egne driftsopgaver. ken er ikke gældende for ordinære indkøb udbud og licitation af bygge- og anlægsopgaver og andre

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK INDHOLD 1. De grundlæggende regler. 3 1.1. Baggrund for udbudspolitikken.. 3 1.1.2. Målsætning 3 1.2. Afgrænsning.. 3 2. Politisk ansvar og beslutning. 3 2.1. Leverandørvalg,

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi.

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi. Københavns Kommunes udbudspolitik 1. Indledning og overordnet målsætning Københavns Kommune har som mål at yde en service overfor borgere og virksomheder, som gør det attraktivt at bosætte sig og investere

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Udbudspolitik for Skanderborg Kommune

Udbudspolitik for Skanderborg Kommune Udbudspolitik for Skanderborg Kommune Innovation & IT December 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... 1 Valg af leverandører, kravspecifikationer og betingelser ved udbud... 2 Kontrolbud, herunder omkostningskalkulationer...

Læs mere

December Udbudspolitik

December Udbudspolitik December 2013 Udbudspolitik 1. Indledning Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien Udbudsstrategi for valgperioden 2010-2013 i Norddjurs Kommune Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en udbudsstrategi, der blandt andet indeholder en oversigt over hvilke driftsområder, hvor det overvejes

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

UDBUDSPOLITIK. Indledning. Principper for offentligt-privat samarbejde

UDBUDSPOLITIK. Indledning. Principper for offentligt-privat samarbejde UDBUDSPOLITIK 2012 Indledning Langeland Kommunes udbudspolitik gælder ved kommunens indkøb af tjenesteydelser og varer samt ved indgåelse af kontrakter om bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken udgør

Læs mere

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område,

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Lightregimet Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Program 1. Hvad er udbud? 2. Hvilke regler gælder? 3. Beregningsregler - kontraktberegning 4. Udbud efter light-regimet 5.

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 (H.P. Rosenmeier, Lykstoft Larsen, Viggo Olesen) 18. september 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (selv) mod Frederiksberg Kommune (advokat Charlotte

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Kommunale udbud på tandplejeområdet

Kommunale udbud på tandplejeområdet Kommunale udbud på tandplejeområdet Billundkursus 2014 10. januar 2014 1 Udbudsportalen i KL? Videnscenter Målgruppe: principielt alle, der har med OPS at gøre www.udbudsportalen.dk Sekretariat forankret

Læs mere

Når Furesø Kommune udbyder en opgave er det ud fra en forventning om at en eller flere af følgende scenarier indfries:

Når Furesø Kommune udbyder en opgave er det ud fra en forventning om at en eller flere af følgende scenarier indfries: Udbudspolitik 1.1 Indledning Det overordnede formål med Furesø Kommunes udbudspolitik er at sikre at borgerne - som skatteydere og som kunder - får den bedst mulige service og kvalitet for pengene. For

Læs mere

Københavns Kommunes Udbudspolitik

Københavns Kommunes Udbudspolitik 1. Indledning og overordnet målsætning Københavns Kommune har som mål at yde en service overfor borgere og virksomheder, som gør det attraktivt at bosætte sig og investere i byen. Kommunen skal være meget

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver Retningslinje for udbud af bygge- og anlægsopgaver 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overvejelser før en opgave udbydes... 4 Beslutningsprocedure ved udbud af bygge- og anlægsopgaver... 5 Gennemførelse

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune Udbudsstrategi for Glostrup Kommune 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december 2009 om kommunal udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse jf.

Læs mere

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: VLI, MSC Fra: Byrådssekretariatet Dok.nr. 1311 Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten 17. december 2007 Sags id: Lisbeth

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Gentofte Kommunes Udbudspolitik

Gentofte Kommunes Udbudspolitik Gentofte Kommunes Udbudspolitik 1. Om udbudspolitikken Hensigten med Gentofte Kommunes udbudspolitik er at give borgere, potentielle leverandører og medarbejdere et overblik over kommunalbestyrelsens holdninger

Læs mere

Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud

Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning.... 1 2. Politikkens omfang og afgrænsning.... 2 3. Lovgivning.... 2 4. Indkøb.... 3 4.1 Indkøbsaftaler... 3 4.2 Inddragelse....

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor.

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor. Advokatpartnerselskab Henrik Puggaard Advokat J.nr. 289785-3-1-GTH BILAG 9 TIL GRUNDKØBSAFTALEN Regler for gennemførelse af udbud af totalentreprisekontrakt 1. Udbudsforpligtelsen Til opfyldelse af Grundkøbsaftalens

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret september 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik

7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik 7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik Kommunerne er uden sammenligning Danmarks største indkøbere. Alligevel udbyder mange kommuner

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt den. 9. dec. 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Udbudsplan 5 4. Strategier

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? Juni 2015 Side 1/7 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Næstved Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Næstved Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Næstved Kommune Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1 FORMÅL... 4 2 INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIKKENS OMFANG OG AFGRÆNSNING... 4 3 ORGANISERING... 4 3.1 INDKØBS- OG UDBUDSKONTORET...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Sociale klausuler i FynBus udbud

Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud FynBus sikrer, at det i forbindelse med alle udbud bliver overvejet, hvorvidt det kunne være relevant og gavnligt at anvende sociale klausuler.

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms.

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms. Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for indkøb af varer og tjenesteydelser Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Henvisning

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Udbudsloven hvad er nyt? Hvad skal du være opmærksom på, når du køber ind på vegne af en offentlig myndighed? Få her en kort oversigt over, hvad de nye regler betyder. Indhold 3

Læs mere

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Vejen Kommune 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune, Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012.

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Politik for indkøb og udbud Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Indhold Forord... 3 1 Indkøb og udbud... 4 2 Baggrund, formål og mål... 4 3 Politik,

Læs mere

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION Sagsnr. 25024-1 NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION 1. Indledning Norddjurs Kommune (herefter benævnt Kommunen ) har bedt Bender von

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Alternative tilbud. Udarbejdet af UdbudsVagten. Alfabetisk rækkefølge.

Alternative tilbud. Udarbejdet af UdbudsVagten. Alfabetisk rækkefølge. Alternative tilbud o Alternative tilbud er hvis ordregiver i udbudsbekendtgørelsen har angivet, at der på nogle områder er frihed til, at tilbudsgiverne kan komme med løsninger, som afviger fra det ordregiveren

Læs mere

IKA leverandørjura. IKA Leverandørjura. Siden sidst. Sune Troels Poulsen

IKA leverandørjura. IKA Leverandørjura. Siden sidst. Sune Troels Poulsen IKA Leverandørjura Siden sidst Sune Troels Poulsen Emner 1. 2010 og 2011 KLFU s afgørelser i antal 2. Konkurrencepakken 3. Erstatning 4. Omkostninger ved omstilling 5. Forlængelse af tilbudsfrist 6. Manglende

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

UDBUD et overblik. EU-udbud Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af og som gennemføres efter reglerne i EU s udbudsdirektiver.

UDBUD et overblik. EU-udbud Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af og som gennemføres efter reglerne i EU s udbudsdirektiver. 1. Udbudsregler og begreber UDBUD et overblik Neden for ses nogle af de mest centrale begreber i forbindelse med udbud. Desuden er der en kort redegørelse for de vigtigste lovkomplekser, som regulerer

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

Kontrakten vedrører udlicitering af regelmæssig gennemførelse af uddannelser indenfor AMU kurser rettet imod transporterhvervet i Region MIDT.

Kontrakten vedrører udlicitering af regelmæssig gennemførelse af uddannelser indenfor AMU kurser rettet imod transporterhvervet i Region MIDT. Indledning: DEKRA AMU CENTER MIDTJYLLAND ApS inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på undervisning i specifikke AMU transportuddannelser. Baggrund og formål

Læs mere

Syddjurs Kommune Indkøbs- og udbudspolitik 18. januar 2017

Syddjurs Kommune Indkøbs- og udbudspolitik 18. januar 2017 Syddjurs Kommunes indkøbs- og udbudspolitik Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Politikkens omfang og afgrænsning... 2 3. Lovgivning... 2 4. Formål... 3 4.1 Indkøbsaftaler... 3 4.2 Inddragelse...

Læs mere

Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010. Advokat Andreas Christensen

Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010. Advokat Andreas Christensen Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010 Advokat Andreas Christensen side 2 Prækvalifikation Prækvalifikation Underretning af ansøgere Ordregivers begrundelse vedrørende manglende

Læs mere

Kapitel 8. Tidsfrister. 8.1 Indledning. Hvad er nyt?

Kapitel 8. Tidsfrister. 8.1 Indledning. Hvad er nyt? SIDE 163 JANUAR 2016 Kapitel 8 Tidsfrister 8.1 Indledning Hvad er nyt?» Kortere minimumsfrister (se afsnit 8.1).» Mulighed for at forkorte tidsfristen i særlige tilfælde for ikkestatslige ordregivere (se

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune 1. Forord Som en hjælp til det lokale erhvervsliv har Thisted Kommune udarbejdet denne guide, der skal være en hjælp til, hvordan man deltager i kommunens

Læs mere

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:37224-2011:text:da:html DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I:

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

Jammerbugt Kommunes udbudspolitik

Jammerbugt Kommunes udbudspolitik Jammerbugt Kommunes udbudspolitik Godkendt i kommunalbestyrelsen den 25. august 2011 Udviklingsafdelingen Indledning Indledning Jammerbugt Kommune har som overordnet mål at fastholde og udvikle kommunens

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Koncernudbudspolitik

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Koncernudbudspolitik Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Koncernudbudspolitik Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse - Koncernudbudspolitik 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. UDBUDSPOLITIKKENS GYLDIGHEDSOMRÅDE 4

Læs mere

Udbudsregler, krav og procedurer

Udbudsregler, krav og procedurer 23. august 2010 Udbudsregler, krav og procedurer - Lovgivning Tilbudsloven og Udbudsdirektivet - Entrepriseformer - Udbudsformer - Udvælgelseskriterier - tildelingskriterier Regler Tilbudsloven Hvad siger

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

SKI's ordbog. Forklaring. Ord

SKI's ordbog. Forklaring. Ord SKI's ordbog En forklaring på begreber, der ofte bruges af SKI ver. 2.5 Ord Forklaring Aftalenummer Et tal, der henviser til en specifik rammeaftale. Hver aftale har et egentligt navn, som beskriver hvad

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:168797-2015:text:da:html Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010 K E N D E L S E Clavis Sprog og Kompetence (selv) mod Hvidovre Kommune (Kammeradvokaten ved advokatfuldmægtig

Læs mere

Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger

Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger Peter Dann Jørgensen, Bender von Haller Dragsted Tina Braad, Holst, Advokater IKA Indkøbsjura 7, den 14. september 2010 Formål Formålet med

Læs mere

Udbudsstrategi Morsø Kommune

Udbudsstrategi Morsø Kommune U d v i k l i n g s a f d e l i n g e n Udbudsstrategi 2011-13 Morsø Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse UDBUDSSTRATEGI BAGGRUND OG INDHOLD... 1 PLAN FOR AFKLARING AF EVT. KONKURRENCEUDSÆTTELSE:...

Læs mere