Masterplan for Ringe Ringe - en by i bevægelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Masterplan for Ringe 2011. Ringe - en by i bevægelse"

Transkript

1 Masterplan for Ringe 2011 Ringe - en by i bevægelse

2 Faaborg-Midtfyn Kommune 2011 Layout: COWI - lan, Udvikling og Trafik 2

3 Indhold Ringe - en by i bevægelse 4 Om tilblivelsen af Masterplanen 6 7 principper for Ringes udvikling En tilgængelig by 8 En koncentreret, varieret og levende bymidte 14 Et rigt handelsmiljø 20 Er godt ungemiljø 26 Boliger til nye behov og i attraktive omgivelser 28 lads til natur og bevægelse 32 Vækstby for erhverv 38 Fra plan til realisering 44 3

4 Ringe - en by i bevægelse Et stærkt udgangspunkt Ringe har de senere år oplevet en stærk befolkningstilvækst og er den hurtigst voksende by i Region Syddanmark. Ringe er især attraktiv for unge familier og kendetegnet ved et højt uddannelses- og indkomstniveau. Som en af de få byer i Region Syddanmark har Ringe så mange arbejdspladser, at indpendlingen er større end udpendlingen. Ringe udmærker sig også ved et stærkt handelsliv, og byen har et livligt idræts- og foreningsliv, der tiltrækker aktive fra et større opland. Alt sammen viser, at Ringe har et godt udgangspunkt for sin fortsatte udvikling. Ringe har en god og velplanlagt bystruktur, som skal fastholdes i fremtidens byudvikling. Ringes fordele er bl.a. kendetegnet ved den koncentrerede bymidte, de gode stisystemer, Ringe Sø og de grønne områder samt en god adskillelse mellem erhvervs- og boligområder. Faaborg-Midtfyn Kommune er af Kulturministeriet og Nordeafonden udpeget til breddeidrætskommune. Det betyder, at der i Ringe skal udvikles nye aktiviteter, der fremmer breddeidrætten, så flere begynder at motionere. De initiativer, der udvikles i Ringe, skal virke som inspiration for andre kommuner. Væksten skal fortsætte på den rigtige måde Kommunalbestyrelsen ønsker med Masterplanen at udvikle nogle gode og visionære bud på, hvordan Ringe skal udvikle sig fremover. lanen skal medvirke til, at væksten i Ringe fortsætter, så den kan udvikle sin position som hovedby i kommunens nordlige del og være et attraktivt alternativ til Odense og Svendborg for tilflyttere, virksomheder og kulturlivet. Masterplanens vision er, at Ringe skal være en by i bevægelse. Stilstand er ikke en mulighed. Masterplanen udstikker de store linjer for den byudvikling, der skal ske i Ringe de næste år. Derfor indeholder Masterplanen eksempelvis bud på, hvor fremtidens boligområder skal opføres, hvordan bymidtens attraktivitet kan udvikles yderligere, hvordan der skabes gode rammer for fremtidens erhvervsudvikling, hvordan kulturlivet kan forbedres, og hvordan det hele kan bindes godt sammen med veje, stier og kollektiv transport. Det har været en klar målsætning, at Masterplanen skal være ambitiøs i sine målsætninger og realistisk i sine projekter. Det er ønsket, at Masterplanen skal medvirke til at inspirere og give borgere, investorer og virksomheder et fingerpeg om, hvordan Ringe vil udvikle sig, og at byen også fremover vil være et godt sted at bosætte sig og investere. Masterplanen er blevet til i en god og inspirerende dialog med mange af byens borgere, foreninger og erhvervslivet både på møder og gennem inddragelse via Facebook. Kommunalbestyrelsen vil gerne rette en stor tak til de mange aktive, der har sat et positivt præg på planen. Kommunalbestyrelsen er overbevist om, at det gode samarbejde, der har været om Masterplanen, vil vise sin værdi i det fremadrettede arbejde med at realisere de mange planer og projekter, som Masterplanen lægger op til. roces for vedtagelse af Masterplanen Forslag til Masterplan for Ringe har været fremlagt til offentlig høring i perioden fra Ros og ris fremkom på et borgermøde og gennem skriftlige henvendelser. Hovedlinierne er fastholdt, men debatten har medført nogle mindre ændringer/justeringer af planen. I forslaget var der lagt 2 mulige byvækstretninger frem til offentlig debat. I den endelige plan er kun den sydlige byvækstretning fastholdt. Desuden er muligheden for placering af en dagligvarebutik på jernstøberigrunden udtaget og omfartsvej (Ring Nord) fra Industrivej og mod øst er udtaget af planen.der er desuden foretaget mindre justeringer i forhold til stiforløb og aktiviteter i biografen. Denne udgave er den endelige og disse rettelser er foretaget. Masterplanen vil herefter udgøre et betydningsfuldt planlægningsdokument i udviklingen af Ringe by, og vil danne grundlag for kommune- og lokalplanlægning fremover. Masterplan Ringe er screenet i henhold til Lov om miljøvurding af planer og programmer. Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer på baggrund af screeningen, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering. Masterplanens opbygning Masterplanen for Ringe består af en gennemgang af syv byudviklingsprincipper, der skal være kendetegnende for byens udvikling (se modstående side). For hvert princip beskrives de overordnede mål, og der vises kort, skitser, tegninger og inspirationsbilleder, der illustrerer, hvordan principperne kan videreføres i løsninger. Det er vigtigt at understrege, at tegningsmaterialet i Masterplanen udelukkende består af principskitser, der viser, hvordan en udvikling evt. kunne se ud. Skitserne er således ikke udtryk for et endeligt design. Eventuelle ændringer, ombygninger, nedrivninger etc. forudsætter grundejernes accept og myndighedernes godkendelse. 4

5 7 principper for Ringes udvikling 1. En tilgængelig by Det er afgørende for Ringes vækst, at byens trafik er velfungerende og sikker. Masterplanen indeholder forslag til forbedringer for den kollektive transport og cykeltrafikken. Vejnettet udvides og forbedres, hvor det er nødvendigt, men der lægges ikke op til større nye vejanlæg. 5. Boliger til nye behov og i attraktive omgivelser Ringe skal også fremover give mulighed for at opfylde ønsker hos de mange, der gerne vil bo i byen. Ringe skal også kunne tilbyde flere byboliger, bl.a. fordi der bliver flere ældre. Masterplanen indeholder forslag til, hvor det kan ske. 2. En koncentreret, varieret og levende bymidte Ringe bymidte skal over tid udvikles til et sted, som skal opleves. Eksisterende bygninger ifører sig en ny identitet eller afløses af noget helt andet, og imellem væggene skaber varierende beklædninger, lys og beplantninger et oplevelsesstrøg, der binder midtbyen og halområdet sammen på en ny måde. De nye rammer skal afspejle og stimulere vores bevægelser og sanser gennem varierende forløb af oplevelser, udfoldelser og pauser. 6. En sund by med plads til natur og bevægelse De grønne områder, naturen og nærheden til åbne landskaber er en stor kvalitet med Ringe Sø som byens grønne midtpunkt. Masterplanen lægger nye kvaliteter til det, Ringe allerede har. Et nyt netværk af bevægelsesstier og aktivitetssteder skal gøre det endnu sundere og sjovere at bo i Ringe. 3. Et rigt handelsliv Ringe er en god handelsby med et langt større udvalg af butikker, end byer af tilsvarende størrelse kan byde på - især når det tages i betragtning, at Odense ligger tæt på. Med Masterplanen får detailhandlen gode muligheder for udvikling samtidig med, at Ringes store styrke - det koncentrerede indkøbsmiljø - fastholdes. 7. Vækstby for erhverv Ringe skal fortsat være en stærk erhvervsby og skal derfor kunne tilbyde attraktive etableringsmuligheder, som matcher efterspørgslen. Der skal altid være plads på bar mark til at etablere nye virksomheder, som har brug for plads og nærhed til motorvejen. Erhvervsudvikling handler også om byerhverv, som Masterplanen giver attraktive muligheder for i bymidten mv. 4. Et godt ungemiljø Ringe skal have et ungemiljø, der giver de unge mulighed for udviklende, udfordrende og forpligtende fællesskaber. Der skal udvikles nye mødesteder, som tilgodeser de unges behov, og de unge skal have bedre muligheder for at være fysisk aktive uden nødvendigvis at skulle være en del af det organiserede foreningsliv. 5

6 Om tilblivelsen af Masterplanen Der er god tradition for borger- og aktørinddragelse i Ringe. Det har også været ambitionen for udarbejdelsen af Masterplanen, hvor der har været arbejdet målrettet med dels at skabe en åben og inddragende proces for borgerer, aktører og investorer, dels at anvende nye borgerinddragelsesmetoder. Idéværksted og bypanel med debatlystne borgere Opstarten på udarbejdelsen af Masterplanen for Ringe blev markeret den 21. april 2010 med afholdelsen af et idéværksted på Ringe Bibliotek. Der var mødt omkring halvtreds idérige og debatlystne interessenter og borgere op til arrangementet. En af hovedtankerne bag idéværkstedet var, at skabe rammerne om en struktureret debat om Ringes fremtidige udvikling inden for en række temaområder. Temaerne var bl.a. bo i byen, arbejde i byen og bevæg byen. Det blev til mange gode diskussioner, input og konkrete idéer om de udfordringer og visioner, som borgerne anser som vigtige for udviklingen af Ringe fremover. De deltagende havde herefter mulighed for at melde sig til et bypanel. Tredive borgere valgte at tage imod tilbudet. Bypanelet har haft medlemmer fra byens forenings- og handelsliv og borgere i al almindelighed, som hver især havde idéer og visioner for deres by. Samspillet og dialogen mellem bypanelets medlemmer skabte rum for innovative tanker, og mange gode idéer blev produceret i dialogen med bypanelet. Foruden ideværkstedet er der blevet afholdt tre møder med bypanelet. å møderne har der bl.a. været præsentation og dis- kussion af de overordnede idéer for byens nye hovedstruktur. Der har været arrangeret en byvandring, hvor repræsentanter fra kommunen fortalte om, hvordan de mange idéer kunne omdannes til konkrete projekter i udvalgte delområder i Ringe by. Kommunalbestyrelsen vil gerne rette en stor tak til alle, der deltog i idéværkstedet, og medlemmerne af bypanelet for de mange gode diskussioner og de mange idéer, som blev præsenteret undervejs. Facebook - en uformel platform for debat Som en af de første kommuner i landet har Faaborg-Midtfyn Kommune sideløbende med udarbejdelsen af forslaget til en Masterplan for Ringe oprettet en Facebook-side med navnet Ringe by Herigennem har borgerne haft mulighed for at sende idéer og forslag til en række debatindlæg, der løbende er blevet opslået på siden. Erfaringerne med brugen af Facebook har vist, at formen tiltaler en stor gruppe af borgere, da det ikke kræver meget tid at komme med svar på indlæggene, og man har mulighed for at bidrage, når man har tid og lyst. Facebook-siden havde 161 medlemmer, der løbende har kunnet følge med i de nye debatindlæg, der ca. hver uge er blevet lagt ind på siden. Sidens medlemmer er blevet opfordret til at skrive deres mening på siden, og mange har fulgt opfordringen. Debatindlæggene har været basis for diskussion på siden, ligesom borgernes input til tider også har givet anledning til en online debat brugerne imellem. Der rettes en tak til medlemmerne af 6

7 Facebook-siden for den store interesse og gode respons på debatoplæggene. Møder med aktører og investorer Der har som led i udarbejdelsen af Masterplanen været afholdt møder med en række aktører, som har særlige interesser og ressourcer at bringe ind i masterplanarbejdet og ikke mindst i realiseringsfasen. Der er foretaget interviews med repræsentanter fra handelslivet, erhvervslivet og idrætslivet, hvor fremtidige planer og ønsker blev drøftet. Der har desuden været afholdt møder med en række firmaer, der er kendt for at investere i byudviklingsprojekter og detailhandel. Møderne blev holdt med henblik på at få klarlagt, hvilke forventninger og ønsker evt. kommende investorer har til fremtidens Ringe. Inputs fra møder med borgere, bypanel, aktører, investorer og de mange indlæg på Facebook-siden er blevet samlet og indgår som et vigtigt inspirationsmateriale i forbindelse med processen omkring udarbejdelsen af masterplanen. En del af borgernes tilkendegivelser er gengivet flere steder i Masterplanen i form af grå kommentarbokse. Boksene er udtryk for borgernes holdninger, og de er derfor ikke nødvendigvis udtryk, der er i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens holdning og de beslutninger, der er truffet, i forbindelse med udarbejdelsen af Masterplanen. Eksempler på borgernes ideer til forbedringer og udsagn om elementer, som bør bibeholdes i fremtidens Ringe. Udsagn kommer fra dialog med bypanelet og Facebook-siden; Ringe-by 2025: Der skal være god tilgængelighed i hele byen Vi er en mangfoldig by - med alsidige aktivitetsmuligheder Vi har overnatningsmuligheder (hotel) Jernbanen er ikke længere en barriere Vi har en god, sammenhængende grøn struktur med mange grønne områder (ræsteskoven er bynær skov) Søen er mere spændende (ikke tivoli) Vi har et godt sammenhængende stisystem, der binder bydelene sammen og med gode motionsstier Vi har et sundhedscenter Mere liv og aktivitet i byens rum og på Centrumpladsen Flere aktiviteter for de unge i bymidten Ringe er en ren og miljøvenlig by Gode fritidsfaciliteterne til børn/unge Jernstøberiet er omdannet til ungemiljø og kultur Hovedgaden er omdannet til gågade med veldrevne butikker Vi har 10. klassecenter og HHX Ringe er en halv gang større i forhold til i dag Vi markedsfører Ringe som bo-by i det grønne Vi er gode til at tage imod tilflyttere Ringe opfattes som en stjerneby Ringe - en by i bevægelse (borger på ideværkstedet) 7

8 Byudviklingsprincip En tilgængelig by En tilgængelig by Det er afgørende for Ringes vækst, at byens trafik er velfungerende og sikker. Masterplanen indeholder forslag til forbedringer for den kollektive transport og cykeltrafikken. Vejnettet udvides og forbedres, hvor det er nødvendigt, men der lægges ikke op til større nye vejanlæg. Trafikal tilgængelighed er Ringes livsnerve Ringe er som Fyns midtpunkt i høj grad skabt af sin gode beliggenhed med opland til alle sider og nærhed til Odense og Svendborg. Motorvejen og opgraderingen af Svendborgbanen har gjort Ringe endnu mere velbeliggende, og Ringe kan i endnu højere grad bruge beliggenheden som løftestang for udviklingen. Som pendlerby mod Odense, Svendborg mv. er det også afgørende for Ringe, at det er let at komme rundt i byen og til og fra boligområderne. Masterplanen indeholder flere offensive forslag til forbedringer af trafikken i Ringe samtidig med, at der er lagt vægt på at økonomisere med nye større trafikanlæg. De tre vigtigste forslag er: Forholdene for den kollektive trafik i Ringe trænger til et løft. Lukningen af støberiet giver en enestående mulighed for at udvikle stationsområdet på begge sider af banen til et moderne og fremtidssikret trafikknudepunkt med tilstrækkelige pladsforhold og tidssvarende service. Boligudbygningen placeret syd for Ringe. Det betyder, at Ringes vækst kan planlægges uden andre større vejanlæg end udvidelse af Lombjergevej og nødvendige forbedringer af kryds mv. Der anlægges en cykelmotorvej langs jernbanen fra de nye boligområder i syd, til bymidten og videre til erhvervsområderne ved motorvejen nord for byen. Stationsområdet fremtidssikres og styrkes Masterplanen indebærer et markant løft af mulighederne for at cykle til strøgområdet og en opgradering af stationsområdet som trafikalt knudepunkt. Alt sammen vil styrke tilgængeligheden til strøgområdet og mulighederne for at skifte mellem kollektiv transport, bil og cykel. Status er, at området ved rutebil- og togstationen i dag er pladsmæssigt presset. De nuværende cykelparkeringsmuligheder er utilstrækkelige, og langtidsparkering af biler vil ved skifte til tog eller bus konkurrere mod parkering til byens butikker mv. I takt med, at Ringe vokser, vil pladsforholdene i stationsområdet blive endnu mere pressede. Et andet aspekt er, at efterhånden som Odense indfører begrænsninger på biltrafikken i bymidten, vokser behovet for let adgang til Odense bymidte med kollektiv transport, og planerne om letbane i Odense kan måske tænkes sammen med en forlængelse af banen til Ringe, hvilket vil give byens borgere let adgang til det nye sygehus, universitetet mv. i Odense. De væsentligste elementer i udviklingen af trafikknudepunktet er, at der lægges en adgangsvej ind til knudepunktet fra Østre Ringvej og fra Jernbanegade øst for baneoverskæringen. Trafikknudepunktet tænkes på østsiden af banen at bestå af : 8

9 etableringen af en ny busterminal som følge af lukning af den nuværende terminal med beliggenhed syd for stationen, pendlerparkeringspladser for bilister og cyklister, der skal skifte til tog eller bus, aflastningsparkeringspladser for bymidten til langtidsparkering mv., en ny fodgængerforbindelse på tværs af banen, i form af enten en tunnel eller en gangbro, hvor den bedste, men dyreste og mest pladskrævende løsning vil være en tunnel. lanen om udvikling af transportknudepunktet har flere fordele. Flytningen af rutebilstationen vil for det første give plads omkring stationen til bedre og mere sikker adgang til perronen og binde byen sammen på tværs af banen. Mulighederne for at krydse banen vil være en fordel for brugere af den kollektive transport og vil samtidig skabe en god og direkte fodgængerforbindelse mellem byudviklingsområdet øst for banen (Støberigrunden, banearealerne mm.) og bymidten. For det andet vil det trafik- og miljømæssigt være en fordel at få busserne væk fra Stationsvej. En flytning af busserne vil lette problemet med lange køer på Stationsvej, når bommene er nede. For det tredje kan der øst for banen anlægges en moderne trafikterminal med optimale forudsætninger for kombinationsrejser, hvor bil, bus, tog, cykel og gang mødes i ét sammenhængende omstigningspunkt. Langs en ny adgangsvej fra Østre Ringvej kan der f.eks. etableres en busterminal med langsgående parkering. Trafikknudepunktet omfatter desuden mulighed for cykelparkering tæt på gangtunnel eller -forbindelse, en pendlerparkeringsplads, der gør det let at skifte mellem bil og tog eller bus samt aflastningsparkering til strøgområdet, der kan dække et fremtidigt stigende behov i takt med, at strøgområdets handelsliv styrkes, antallet af besøgene og arbejdspladser stiger mv. Cykelparkering Byggefelt Stationsbygning Ny krydsning Jernbanegade Byggefelt Ny parkeringsplads Ny cykelmotorvej Gasværket Ny busterminal Ny vejadgang Ovenfor: Forslag til principiel placering ny busstation på Støberigrunden samt krydsning af banen Østre Ringvej Området omkring stationen skal udvikles til et trafikknudepunkt 9

10 Trafik og parkering i bymidten Masterplanen lægger vægt på, at der er en god og logisk tilgængelighed i bil til strøgområdet og frem til strøgområdets parkeringspladser. arkeringstællinger har tidligere vist, at der generelt er tilstrækkeligt med parkeringskapacitet - også fredag eftermiddag og lørdag formiddag. Eksisterende parkeringspladser Mulighed for nye parkeringspladser arkeringssøgering Vejtrafikken i bymidten fastholdes med de nuværende veje, der betragtes som velfungerende under de givne forudsætninger med to jernbaneoverskæringer. De væsentligste ankomstpunkter for biler er fra syd Ørbækvej, Svendborgvej og Assensvej og fra nord Algade. Vejadgangene vurderes som mest kapacitetsrige fra syd, hvor både Stationsvej og Algade kan lede biltrafikken frem til parkeringspladserne. I den nordlige del er Algade den eneste indfaldsvej til strøgområdet og byder på snævre pladsforhold. Strøgområdets vejsystem kendetegnes af, at Ørbækvej, Centrumpladsen, Jernbanegade og Stationsvej udgør en parkeringssøgering. Centrumpladsen fastholdes som overordnet ankomst- og parkeringsplads i strøgområdets vestlige del, mens parkeringspladserne ved Fakta og SuperBrugsen fungerer som overordnede ankomst- og parkeringspladser i strøgområdets østlige del. arkeringskapaciteten i bymidten kan forbedres, hvis posthuset omdannes til butik eller anden anvendelse og parkeringspladsen omdannes til bymidteparkering. En mulighed arkeringssøgering vil være at flytte Stationsvej ind til banen, så posthusets parkeringsplads kommer til at ligge på bysiden af vejen. Herudover kan der i sammenhæng med en ny gangforbindelse over jernbanen anlægges suppleringspladser (pendlerparkering, parkering for ansatte mv.) til strøgområdet på arealerne øst for banen. Ingen eksisterende parkeringspladser planlægges nedlagt. Stationsbygningen kan evt. fortsat anvendes til ventesal mv., men funktionerne kan også flyttes til nye faciliteter, og stationsbygningen kan omdannes til andre formål, ligesom rutebilstationens areal kan give plads til en ny byggemulighed, der styrker bymidten. Ny cykelmotorvej langs banen Mulighederne for en cykelmotorvej langs Faaborgbanen og Svendborgbanen er et vigtigt element i et generelt mål om at give cykling og gang et løft. En cykelmotorvej er bl.a. kendetegnet ved at have god vejbelægning og ved, at den kun krydser få eller ingen veje. Det er tanken, at cykelmotorvejen skal binde byen sammen fra erhvervsområderne i nord til de nye boligområder i syd uden at krydse andet end tre veje (Svendborgvej, Ørbækvej og Jernbanegade). Modstående side: Kort over eksisterende og fremtidig infrastruktur Målestok 1: Signatur Overordnet vej lanlagt omfartsvej Forslag til placering af nyt trafikalt knudepunkt Forslag til cykelmotorvej Forslag til nyt sammenhængende hovedstinet Forslag til stier i erhvervsområdet i Ringe Nord 10

11 lanlagt omfartsvej Ny sammenhængendehovedsti Gestelev Trafikalt knudepunkt Motorvejen Cykelmotovej Lørup Faaborgbanen Svendborgbanen 11

12 Cykelmotorvejen gør cyklen til det oplagte valg af transportmiddel til mål i bymidten og andre steder langs ruten. Cykelmotorvejen skal anlægges i samarbejde med Banedanmark, som skal give accept til anlæg af stien. Det vurderes umiddelbart, at stien kan anlægges med ganske få supplerende arealerhvervelser. Det endelige omfang vil afhænge af de konkrete løsninger, der vælges på de enkelte delstrækninger. Tre cykelmotorveje skaber sammenhæng Ringes hovedstinet er meget enkelt udformet. Ud over cykelmotorvejen langs banen er der tænkt en øst-vestgående cykelmotorvej i den nordlige del af byen, og en nord-sydgående sti i den vestlige del af byen. De tre cykelmotorvejstrækninger danner en trekant, som binder de større bydele sammen, og som giver forbindelse til de mange mindre stier i boligområderne mv. Den nordlige cykelmotorvej binder boligområderne i den nordlige bydel sammen med erhvervsområderne øst for motorvejen. Stien følger den eksisterende stibro over motorvejen og tænkes opbygget af stier langs Hestehavevej. Stegshavevej og andre eksisterende veje udgør cykelruterne i erhvervsområdet. Den vestlige cykelmotorvej består af eksisterende stier og binder byområderne på de to sider af Ringe Sø sammen og skaber forbindelse til stierne omkring søen mv. Ringe har med en breddediameter på kun ca. 3,5 km på tværs af byen alle muligheder for at blive en rigtig god cykelby. Begrænsede investeringer i vejanlæg roblemerne med krydsningerne af banen har været debatteret under udarbejdelsen af Masterplanen og opfattes som et væsentligt trafikproblem i Ringe. Krydsningerne giver problemer med kødannelser - især ved Stationsvejs udmunding i Ørbækvej. Banedanmark har været kontaktet og har oplyst, at etablering af tunnel under banen ikke indgår i de statslige planer og vil derfor blive en kommunal opgave. Ørbækvej, Vestergade og Assensvej er Ringes primære opkoblinger på motorvejen og det Forslag til Handlinger Forbedring af det kollektive transportknudepunkt med gode muligheder for at skifte mellem tog, bil, bus og cykel samt gode forhold for pendlerparkering En nord-sydgående cykelmotorvej langs Faaborgbanen og Svendborgbanen Et sammenhængende hovedstinet, der også binder byen sammen i den nordlige del af byen Forbedring af problematiske kryds Søge fremme netbaneforbindelse fra Odense Eksempler på borgernes udsagn omkring trafik og tilgængelighed. Udsagn kommer fra møder med bypanelet og Facebook-siden Ringe-by 2025: Der skal være god tilgængelighed i hele byen. Det gode stisystem er noget helt specielt. Det skal bevares. Nye boligområder skal kobles på byens hovedstier. Sløjfen fra søen til midtbyen mangler. Tilgængeligheden for cykler til bymidten er ikke god nok. Der mangler cykelparkering i bymidten. Krydset ved Rolighedsvej og Søvej er utrygt. Der bør opsættes flere trafiklys i bymidten. Der skal anlægges en omfartsvej vest om byen fra Ringe N til Assensvej. Der skal IKKE anlægges en omfartsvej vest om byen. Den vil dræne midtbyen for liv. Tilgængelighed for cykler til bymidten er ikke god nok, og der mangler bl.a. bedre cykelparkering. vigtigste øst-vestgående bindeled gennem byen. En tunnel under banen ville indebære bedre trafikafvikling, men muligheden er ikke undersøgt nærmere. Det kan meget enkelt konstateres, at en tunnel vil blive et omfattende projekt. Nedkørslerne til en tunnel vil blive lange, og også sidevejene, herunder Stationsvej Den gamle Faaborgbane omdannes til en natursti mellem Ringe og Korinth. Dele af denne kan opgraderes til en cykelmotorvej Kryds mellem Søvej og Rolighedsvej (forbedring af problematiske kryds) 12

13 Forbedringer af problematiske kryds Masterplanen peger på en række problematiske kryds, hvor der er behov for forbedringer af sikkerhed eller trafikafvikling. Krydsene er: Kryds 1 Kryds 2 1. Krydset mellem Rolighedsvej og Søvej er hårdt belastet af trafik om morgenen i forbindelse med sammenfald mellem aflevering af børn i skolen, trafik til gymnasiet, til arbejde mv. roblemerne vedrører både sikkerhed og fremkommelighed. Kommunens trafiksikkerhedsplan foreslår, at der etableres en rundkørsel. En rundkørsel vil dæmpe hastighedsniveauet på Rolighedsvej samtidigt med, at vigepligten i de enkelte tilkørsler bliver synliggjort. 2. Krydset mellem Jernbanegade og den nye cykelmotorvej og den nye adgangsvej til støberiområdet skal bearbejdes i detaljer i den efterfølgende planlægning. Mulighederne, der kan overvejes for stien, er en tunnel under Jernbanegade. En anden mulighed er at planlægge krydsning i vejniveau i en samlet løsning, hvor stikrydsningen er tænkt sammen med den nye adgangsvej. 3. Krydset mellem Ørbækvej og den nye cykelmotorvejen skal udformes på baggrund af et detaljeret projekt, hvor mulighederne, der kan overvejes, er en tunnelløsning eller en sikret krydsning i vejniveau. Kryds 3 Kryds 4 4. Krydset mellem Svendborgvej og den nye cykelmotorvej skal bearbejdes i detaljer i den efterfølgende planlægning. Der kan overvejes en sikret krydsning i vejniveau, eller der kunne overvejes et alternativt forløb, hvor stien føres via Tinghøj Allé og via rådhusområdet til Ørbækvej, hvor der anlægges et sikret kryds, som beskrevet ovenfor. skal sænkes, og den eksisterende bebyggelse skal indpasses i forhold til en nedgravet vej. Masterplanen tager således udgangspunkt i, at de tre overkørsler i byen ligger fast, og at de vedbliver med at være placeret på terræn. En omfartsvej vest om Ringe har indgået i den hidtidige planlægning. Omfartsvejen foreslås i Masterplanen fastholdt som arealreservation til et muligt, fremtidigt vejanlæg, men anlæg af vejen foreslås nedprioriteret. Begrundelsen er, at Masterplanen peger på en sydlig udviklingsretning. Det betyder, at trafikken på Hestehavevej ikke vil blive forøget af yderligere byudvikling mod vest. Masterplanen lægger som konsekvens heraf op til, at der i stedet satses på forbedringer af sikkerheden på Hestehavevej ved anlæg af stier, hastighedsdæmpende foranstaltninger mv. Herudover vil en omfartsvej lede trafikken uden om byen til skade for bymidtens butikker, serviceerhverv mv. Kryds mellem Ørbækvej og den nye cykelmotorvej (forbedring af problematiske kryds) Kryds mellem Svendborgvej og den nye cykelmotorvej (forbedring af problematiske kryds) 13

14 Byudviklingsprincip En koncentreret, varieret og levende bymidte En koncentreret, varieret og levende bymidte Ringe bymidte skal over tid være et sted, som skal opleves. Eksisterende bygninger ifører sig en ny identitet eller afløses af noget helt andet, og imellem væggene skaber varierende beklædninger, lys og beplantninger et oplevelsesstrøg, der binder midtbyen og halområdet sammen på en ny måde. De nye rammer skal afspejle og stimulere vores bevægelser og sanser gennem varierende forløb af oplevelser, udfoldelser og pauser. Ringe bymidte er kendetegnet ved et velfungerende handelsmiljø, flere karakteristiske pladser og en lang række smøger, der binder midtbyen sammen på kryds og tværs. Centralt i byen ligger Torvet, biblioteket og Centrumpladsen, der for mange udgør hjertet af midtbyen. Et nyt oplevelsesstrøg skaber sammenhæng og liv Visionen for midtbyen er, at den skal udvikle sig til en endnu mere koncentreret, varierende og levende bymidte. Fuld af oplevelser! Masterplanen foreslår, at midtbyens eksisterende kvaliteter suppleres med nye, og at disse placeres som perler på en snor, så der tilsammen dannes et oplevelsesstrøg med varierende byrum, funktioner, belægninger og beplantninger, der afspejler og stimulerer vores sanser gennem varierende forløb af oplevelser, udfoldelser og pauser. Overordnet foreslår Masterplanen, at dette bl.a. skal gøres ved at styrke tilgængeligheden og sammenhængen i mellem midtbyen, Ringe Sø og Midtfyns Fritidscenter (M.F.C.). De to forbindelser er handelsgaderne (omtales yderligere i afsnit Et rigt handelsmiljø ) og oplevelsesstrøget. Det er tanken, at oplevelsesstrøget skal løbe fra Støberigrunden i øst via en ny fodgængerforbindelse over banen. Herfra er det tanken, at smøgen mellem SuperBrugsen og Algade skal forskønnes og styrkes som bindeled til handelsgaden Algade. Herfra løber forbindelsen over Centrumpladsen via smøgen ved Nordea til en Kulturpark, der foreslås etableret ved sygehuset og via Kærlighedsstien til Ringe sø. Ved Ringe sø anlægges Søpladsen, der også markerer startskuddet på en bevægelsesrambla, der løber langs Søvej til halområdet. Masterplanen indeholder forslag til, hvordan de svage led i oplevelsesstrøget kan styrkes. Eksempler på borgernes udsagn om midtbyen. Udsagn kommer fra møder med Bypanelet og Facebook-siden Ringe-by 2025: Den tætte midtby med butikker skal bevares. Jernstøberigrunden bør omdannes til noget til de unge. Centrumpladsen mangler liv og er svær at parkere på. Der mangler at blive placeret et ansvar for sceneaktiviteter og multibanen på Centrumpladsen. Der mangler caféer med udendørs betjening. Midtbyen skal hænge bedre sammen med søen. Midtbyen skal have flere grønne lommer. Sygehuset kan omdannes til Sundhedshus. Der bør oprettes et bymidtefestudvalg. Midtbyen og arealet øst for jernbanen skal hænge bedre sammen. Etablere hotel- og restaurantfaciliteter (overnatning). Kulturlivet skal forbedres. 14

15 Visionen for midtbyen er at styrke to eksisterende forbindelser i midtbyen, så de i højere grad fremstår sammenhængende. De to forbindelser er handelsgaderne (stiplet rød streg) og oplevelsesstrøget (orange) Støberigrunden som trafikknudepunkt og mulighed for boliger og byerhverv Med lukningen af støberiet er der skabt mulighed for et stort og centralt beliggende byudviklingsområde. Blandt anvendelsesmulighederne, der har indgået i processen bag Masterplanen, kan der peges på, at området vil egne sig godt til tætte boligformer, der udnytter nærheden til strøgområdet og det kollektive trafikknudepunkt, eller til forskellige former for byerhverv, der foretrækker at ligge centralt og samtidig fordrer gode adgangsmuligheder i bil og med kollektiv trafik. Området er f.eks. også velegnet til et hotel. Mulighederne for anvendelse er mange og vil blive afklaret i forbindelse med en konkret projektudvikling af området. Det vigtige er i første omgang at fastlægge behov for veje, stier og forbedringer af den kollektive transport, således at der er mulighed for at skabe plads hertil, inden arealet bebygges. Oplevelsesstrøget kæder en række eksisterende byrum og parkeringsarealer sammen med en nye oplevelsesmuligheder Masterplanen viser en mulig løsning, som udviklingen af området vil tage udgangspunkt i. Her foreslår Masterplanen, at den overordnede trafikløsningen af området omfatter en adgangsvej fra Østre Ringvej og ind til arealerne over for stationen og herfra videre til Jernbanegade. Adgangsvejen skal både give adgang til de nye anvendelser, som området vil komme til at rumme, og til arealerne over for stationen, der er tænkt som byens trafikale knudepunkt, hvor begge sider af banen spiller sammen, og hvor der er ideelle muligheder for at kombinere f.eks. bil- med togrejse. Adgangsvejen fra Jernbanegade og cykelmotorvejen bør placeres så tæt på banen som muligt, så vej- og stiudlæg vil fungere som en bufferzone mellem denne og fremtidigt byggeri. En allébeplantning kan skabe en flot ramme om ankomst til området både for cyklister, gående og forbikørende i tog. En ny hegning ud mod banen - evt. afskærmet af en lav buskbeplantning - vil yderligere understrege indramningen af ankomsten til området. Byggeri på Støberigrunden kan opføres i en arkitektur, der er inspireret af områdets fortid med industriproduktion. Her ses apirfabrikken i Silkeborg En allébeplantning kan give en flot ankomst til området 15

16 Eksisterende bygninger Forslag til placering af ny detailhandel Områdets centrale placering og adskillelsen fra parcelhusområder o.l. peger på, at området vil egne sig til tæt og høj bebyggelse i op til 4-5 etager, ligesom det vurderes, at området vil egne sig til et højhus i 10 etager eller mere. Et højhus kunne f.eks. placeres tæt på stationsområdet og indgå i et hotelbyggeri og samtidig været et flot og markant vartegn for Ringe og markering af bymidten. Byggemulighederne i området skal selvfølgelig vurderes nærmere i forbindelse med et konkret projekt. Arkitektonisk må bygningerne gerne adskille sig fra de byggerier, der er at finde i strøgområdet. Her skal der være plads til at eksperimentere med nye materiale og formudtryk, hvor der evt. hentes inspiration fra områdets fortid som industriområde. For at bevare en del af områdets identitet kan det gamle gasværk restaureres, og evt. indrettes til et kultur- og medborgerhus. Fortætning giver mulighed for nye butikker og boliger Fra Støberigrunden vil de gående kunne bevæge sig ned i en gangtunnel under banen, der forbinder området med perroner og Stationsvej. Nedgangen til tunnellen skal på begge sider af jernbanen anlægges, så nedgang hertil fremstår åben og imødekommende, ligesom der skal sikres god belysning i selve tunnellen. Flytningen af rutebilsstationen giver en ny byggemulighed på Stationsvej. Her er det muligt at lave en pendant til bygningen overfor, der har butikker i stueetagen. Fra Stationsvej er der via Brugsens parkeringsplads adgang til Algade. I smøgen mellem Brugsen og Algade er der ligeledes en byggemulighed. Byggeri må gerne opføres, så det visuelt er synligt fra Stationsvej, så der skabes en stærkere både funktionel og visuel forbindelse. Bebyggelse bør opføres, så det i skala og udseende indpasser sig de eksisterende bygninger i Algade. Signaturforklaring Eksisterende bygninger Forslag til placering af ny detailhandel Forslag til byfornyelsesområde Forslag til placering af byggefelt Forslag til placering af ny bebyggelse Eks. bebyggelse med ny anvendelse Handelsgaderne Forslag til kulturpark Eksisterende byrum Modstående side: Kort over udviklingsmulighederne i midtbyen. Målestok 1:3.000 Torvet og multipladsen skal mere i spil Fra Algade kan de gående gå videre mod enten Torvet eller gennem smøgen ved Nordea mod Centrumpladsen, hvor byens multiplads ligger. Torvet fremstår som et klart defineret byrum med gode proportioner. Trods dette er der ikke i det daglige meget liv på Torvet. Der sker en opblomstring, når der er torvedag. For at styrke handelsmiljøet og livet på pladsen bør det tilstræbes at få en cafe eller alternativt, at kommunen 200m arbejder målrettet på at få nogle af byens restauranter og 50mspisesteder til 50m at flytte Forslag til nye by- og aktivitetsrum Smøger og forbindelser ind på Torvet. Bevægelsessteder Forslag til byfornyelsesområde Forslag til placering af byggefelt Forslag til placering af ny bebyggelse Eks. bebyggelse med ny anvendelse Handelsgaderne Forslag til kulturpark Eksisterende byrum Forslag til nye by- og aktivitetsrum Smøger og forbindelser Bevægelsessteder Forbindelse over banen Forslag til placering af ny parkering Mål 1:3000 Multipladsen Forbindelse rummer over banen potentialet til i langt højere grad, end det er tilfældet Forslag i dag, til placering at kunne af ny fungere parkering som et aktiverende byrum. Der har været en del forvirring omkring brugen af pladsen, herunder hvordan Mål 1:3000 man fik adgang til spilleredskaber. Hertil kommer at potentielle 200m brugere flere gange er blevet skuffet, da de ikke 50m har 50m kunnet bruge 50mpladsen på grund af parkerede biler. Kommunen har allerede taget initiativ til at gøre brugsmulighederne 50m 50m nemmere, så multipladsen på sigt i højere grad kan komme til at få den centrale position i byen, som den oprindeligt var tiltænkt. Grønne vægge bliver byens grønne lunger Bymidtens mange smøger er en vigtig del af de gåendes oplevelse af Ringe midtby. Masterplanen foreslår, at disse - og byens gavle i al almindelighed - kan indrettes med vertikale haver, der opsættes på bebyggelsens gavle. Vertikale haver er et godt supplement til at skabe en bedre luftkvalitet og større diversitet i midtbyers dyre- og planteliv. lanterne kan sammensættes på mange forskellige måder, så de kan tilpasses både skyggefulde og solvendte vægge. 50m 50m Brugerforholdene omkring multipladsen skal gøres tydeligere, så potentielle brugere ikke bliver skuffede over at møde parkerede biler Oplevelsesstrøget løber gennem sygehusets gårdrum, hvor der etableres en ny kulturpark 16

17 Multibane Klatreklodser Guldhøjskolen (ungdomsklub) Young Spot Midtfyns Fritidscenter Ny forplads Horisontal klatrevæg Tarzanbane Aktiverende belægning Rundkørsel Rolighedsvej Bevægelsesramblaen Algade Jernbanegade Støberigrunden Allébeplantning Bålpladser Søvej Danmarks længste bænk Stationsvej Tunnel Busterminal Søpladsen Algade Byggemulighed endler parkering Østre Ringvej lads til ophold Kærlighedsstien Ny trappe Multibane Bibliotek Kulturparken Torvet Cykelmotorvej Ørbækvej 17

18 Nyt trappeanlæg Kærlighedsstien Udeservering Lille sal Amfiscenen Blod bøg lads til udendørs arrangementer Teknikrum Store sal Forslag til ny bebyggelse Sygehusets gårdrum omdannes til en kulturpark (målestok 1:2000) Centrumhuset Samtidig er ideen om vertikale haver en nytænkende tilgang til begrønning af vores midtbyer, der kan være med til at fortælle historien om et Ringe, der bevæger sig i en mere bæredygtig retning. Foruden at bidrage til et bedre bymiljø, så medvirker vertikale haver nemlig til et formindsket varmetab for de bygninger, de er opsat på. Kulturpark - et nyt grønt åndehul Tanken er, at gårdrummet bag Centrumhuset indrettes som en kulturpark, der dels vil være et flot åndehul i bymidten, og dels give mulighed for at udnytte bygninger og gårdrum i en flot rumlig sammenhæng. Samtidig skal kulturparken være byens nye udendørs forestillingssted til små intime koncertbegivenheder eller rum for lyssætning og udendørs projektering af foredrag og film. Kulturparken skal indrettes, så der indtænkes optimale fysiske betingelser for udendørs arrangementer af vidt forskellig karakter. Der kan placeres flytbare bænke i parken, der let kan flyttes rundt af parkens brugere og fjernes ved behov. Der findes i dag flere store træer, og specielt den store blodbøg kan naturligt indgå som et karakterskabende element i Kulturparken. Terrænspringet i parkens nordøstlige del kan udnyttes til at skabe en lille amfiscene Man kan desuden forestille sig, at parken får et bæredygtig tema, hvor bevaring af de store træer suppleres med en række sol-træer, der ved hjælp af solceller lader op om dagen for derefter at lyse op mellem trækronerne om aftenen. Trappeanlægget i parkens vestlige del binder Kulturparken sammen med Kærlighedsstien og Ringe sø. Denne bør renoveres eller ombygges, så den i højere grad indgår som et identitetsskabende element i parken og danner en flot nedgang til Kærlighedsstien. To muligheder for kultur- og medborgerhus i spil Masterplanen peger på to muligheder til kultur- og medborgerhus. Gasværket har været overvejet længe, men processen med udarbejdelsen af Masterplanen har det vist, at der kan være mulighed for en placering i nogle af de gamle bygninger omkring sygehuset. Gasværket er en unik bygning i Ringe med en fremtoning, der appellerer til mange af byens borgere. Lignende bygninger er blevet sat i stand flere steder i landet, og fungere i dag som moderne forsamlingshuse, der kan huse større og mindre arrangementer. Bygningernes standard har været vurderet, og det står klart, at det vil være bekosteligt at sætte bygningen i stand. Sygehuset har en meget central og attraktiv beliggenhed, og en del af bygningerne er bevaringsværdige. Et kultur- og medborgerhus her vil medvirke til at understøtte ideen om Kulturparken og nærheden til biblioteket kan udnyttes positivt. Sygehusets teknikrum kunne omdannes til et sted for de unge, og selvfølgelig også til aktiviteter og arrangementer for andre aldersgrupper. Centrumhuset kunne anvendes til f.eks. cafe, restaurant eller iværksættermiljøer og måske kunne der være plads til en butik i dele af bebyggelsen. Der kan også opføres tilbygninger i tilknytning til de eksisterende bygninger, der kan rumme f.eks. en stor og en lille sal, der kan lejes til musikarrangementer, udstillinger, private arrangementer, foredrag og lignende. Tilbygninger bør opføres i en stil og med et materialevalg, der harmonerer med de gule murstensbygninger i parken. Visionen Den store for blodbøg oplevelsesstrøget kan blive kæde et identitetskabende række eksisterende element i byrum Kulturparken. samen med en nye oplevelsesmuligheder. Soltræer Flytbare bænke opstillet i Århus. 18 Tilbygninger i træ og glas vil kunne indpasses fint med de gule murstensbygninger

19 Sygehuset giver mange muligheder Udover mulighederne for at udnytte sygehusets bygninger mod Centrumpladsen til kultur- og medborgerhus, så indeholder Masterplanen ikke konkrete forslag til fremtidig udnyttelse af den resterende del af sygehuset. Mulighederne har været debateret intenst under processen, og der er enighed om, at sygehuset giver store udviklingsmuligheder. Sygerhusets arealer har en god placering, og udviklingen af oplevelsesstrøget vil yderligere forstærke denne. Blandt mulighederne tænkes der først og fremmest i at videreføre sygehuset inden for sygdomsbehandling og sundhed. Hvis det ikke er muligt, vil sygehusbebyggelsen give mulighed for forskellige former for byerhverv, som har været i vækst de senere år eller eksempelvis hotel. Der vil også være gode muligheder for at blande boliger med erhverv. Boliger i sygehusbygningerne kan blive et velbeliggende og attraktivt alternativ til byens mange parcelhuse og f.eks. give seniorer og ældre mulighed for at flytte til en mindre og centralt placeret bolig. Bevægelsesrambla udvider midtbyen Som et led i at fremhæve Ringe som byen i bevægelse foreslår Masterplanen, at en del af oplevelsesstrøget langs Søvej og til Midtfyns Fritidscenter anlægges som en bevægelsesrambla. Visionen er, at bevægelsesramblaen skal være udformet som en udfordrende, varierende og indbydende palette af aktivitetsmuligheder, der inspirerer til leg, bevægelse, samvær og ophold for alle - børn, unge, voksne og ældre, og at den skal blive et naturligt tilløbsstykke for byens og kommunens borgere, hvad enten de har lyst til at motionere lejlighedsvist eller mere regelmæssigt. Bevægelsesramblaen har to ankerpunkter - Søpladsen og et nyt bevægelsesområde ved M.F.C. Søpladsen, der placeres umiddelbart, hvor Kærlighedsstien møder Søvej (omkring Søvej nr. 24), kan udformes som en enkelt flade, der leder folk ud på en mole. For enden af molen kan der etableres en flydeponton, der indrettes, så den giver mulighed ophold af længere varighed. Her kan man solbade om sommeren og kigge på fugle om efteråret. Forslag til handlinger Etablering af oplevelsesstrøg Algade, Torvet, Jernbanegade, Stationsvej forstærkes som butiksstrøg Støberigrunden som udviklingsområde for byerhverv (kontor mv.) og tætte boliger (plejeboliger, ungdomsboliger mv.) Etablering af kulturpark ved sygehuset Gasværket, sygehusets teknikrum eller Centrumhuset kan omdannes til kultur, og forsamlingshus Etablering af bevægelsesrambla langs Søvej Grønne vægge i smøgerne Fra Søpladsen løber bevægelsesramblaen langs den eksisterende sti omkring søen. Her kunne opstilles Danmarks længste bænk, hvor der er mulighed for at kigge ud over søen. Bænken skal fremstilles som et skulpturelt element, der på sigt kan blive identitesskabende for Ringe. I hjørnet op mod skolen etableres bålpladser. Efter rundkørslen ved Rolighedsvej stiger pulsen, og på strækningen op mod hallen foreslås opført en lang række aktivitsmuligheder. Disponering af området tager udgangspunkt i en indsnævring af vejforløbet, så arealet foran hallen udvides, dog på en sådan måde, at der stadigvæk er plads til, at busserne kan holde. Herudover sker der en generel udnyttelse af alle restarealer til bevægelsesfremmende aktiviteter, så det organiserede idrætsliv inde i hallerne også bliver synlige for de forbipasserende. å hallens ydermur opsættes en horisontal klatrevæg, der males hinkeruder og lignende på belægningerne. I den eksisterende beplantning på den anden side af vejen kan der indrettes en tarzan-bane, der udnytter det kuperede terræn. å det eksisterende græsareal umiddelbart syd for Guldhøjskolen, kan der indrettes et Young Spot, som indrettes med bevægelsesredskaber, der appelerer specielt til de unge. Bevægelsesramblaen kan anlægges i etaper og udvikles løbende. Man kan også overveje at etablere aktiviteter, der har en midlertidig karakter, som kan være med til aktivere området. En opholdsplads giver plads til solbadning og fuglekiggeri Sol-træer Danmarks længste bænk skal være identitesskabende for byen. Her Gaudis bænk i Barcelona Et Young Spot indrettes specielt til de unge 19

20 Byudviklingsprincip Et rigt handelsmiljø Et rigt handelsmiljø Ringe er en god handelsby med et langt større udvalg af butikker, end byer af tilsvarende størrelse kan byde på - især når det tages i betragtning, at Odense ligger tæt på. Med masterplanen får detailhandlen gode muligheder for udvikling samtidig med, at Ringes store styrke - det koncentrerede indkøbsmiljø - fastholdes. Et stærkt udgangspunkt skal videreføres Midtbyen er i dag et velplanlagt centrum med et stærkt handelsliv. Detailhandelsanalysen fra 2008 viser, at handelslivet i Ringe klarer sig godt på alle væsentlige parametre trods byens begrænsede størrelse og trods nærheden til Odense. Modstående side: Kort over forslag til fremtidig struktur for detailhandel Målestok 1:6.000 Signatur Det vigtigste i Masterplanen for handelslivet er at holde fast i Ringes styrker og herfra løbende udvikle byens styrke og konkurrencefordele. Masterplanen indeholder derfor følgende vigtige elementer for detailhandlen: Strøgområdets koncentrerede handelsmiljø skal fastholdes, og for at skabe mulighed for det udpeges en række konkrete placeringsmuligheder for nye, større og velbeliggende butikker. Nye dagligvarebutikker skal placeres i strøgområdet for derved at trække kunder ind til de øvrige butikker. Udenfor strøgområdet skaber Masterplanen gode muligheder for større butikker og andre former for butikskoncepter, som vil supplere handelslivet i strøgområdet og skabe en stærk helhed. Koncentreret indkøbsmiljø og arbejdsdeling Det koncentrerede indkøbsmiljø, som er en af de vigtigste af Ringes styrkepositioner som handelsby og en af grundpillerne i en levende bymidte, skal fastholdes. Forslag til ny bymidteafgrænsning Forslag til afgrænsning af strøgområde Forslag til primære handelsgader Forslag til placering af butikker til større udvalgsvarer m.v. Forslag til placering af butikker med pladskrævende varer Muligheder for nye butikker i strøgområdet (eksempler) Eksisterende parkeringspladser Forslag til nye parkeringspladser Forslag til placering af cykelmotorvej 20

21 Rolighedsvej ca m2 3 Jernbanegade Bygmestervej Algade ca m2 2 Søvej Stationsvej 4 ca m2 Østre Ringvej Algade 1 ca. 750 m2 ca m2 6 5 ca. 750 m2 Ørbækvej 21

22 Derfor lægger Masterplanen op til, at udviklingen i detailhandlen først og fremmest skal ske i strøgområdet, der omfatter Centrumpladsen, Algade, Jernbanegade, Østergade, Stationsvej, Vestergade og Ørbækvej vest for jernbanen. Masterplanens vision for strøgområdet er overordnet set, at kunderne oplever en sammenhæng, hvor flotte og attraktive butikker ligger tæt sammen og gør en indkøbstur i Ringe til en god oplevelse. Visionen er, at de vigtigste handelsgader - Algade, Jernbanegade og Stationsvej - skaber en sammenhængende ring af attraktive butikker og andre bytilbud, og at der herudover udvikles en øst-vestgående fodgængerforbindelse - et oplevelsesstrøg gennem bymidten (se afsnit En koncentreret, varierende og levende bymidte ). Masterplanen fastholder kommuneplanens princip om, at bymidteområdet langs Odensevej, på kolonihavegrunden og ved Bygmestervej ikke skal udvikles med detailhandel, der konkurrerer med strøgområdet. I bymidteområdet langs Odensevej kan der derfor ikke etableres nye dagligvare- og udvalgsvarebutikker. Mulighederne for at etablere større udvalgsvarebutikker på kolonihavegrunden giver en god arbejdsdeling med butikkerne i strøgområdet og udnytter den gode placering langs indfaldsvejen fra motorvejen. Området er meget velegnet til større butikker og kan, som de fremgår af kommuneplanen, anvendes til store udvalgsvarebutikker samt til butikker med pladskrævende varer. Bymidteafgrænsningen omfatter også Støberigrunden. Under processen med Masterplanen har spørgsmålet om butikker på Støberigrunden været debateret indgående. Støberigrunden ligger tæt på strøgområdet, men områderne er adskilt af jernbanen. Samlet vurderes det, at det vil være vanskeligt at få butikker øst for banen til at indgå i et samlet strøgområde. Hvis arealet øst for banen udbygges med strøgorienterede butikker, er det vurderingen, at der vil blive skabt to på en gang konkurrerende og svagere bymidter i stedet for én stærk bymidte. Samtidig er området øst for banen en oplagt og nærliggende mulighed for at styrke Ringes detailhandelsmæssige styrke med butikstyper og koncepter, der supplerer bymidtens butiksudbud. Hvad dette konkret skal bestå i, ligger ikke fast, men området skal, hvis der er interesse for det, udvikles i processen med udviklingen af Støberigrunden mv. Uanset hvilke butikker eller koncepter, der kunne komme på tale, skal der arbejdes på at skabe bedst mulig sammenhæng med strøgområdet vest for banen og gode muligheder for fodgængertrafik på tværs af banen. Uden for strøgområdet er der herudover arealer til butikker med pladskrævende varer ved Bygmestervej, Stegshavevej og Odensevej. Området ved Bygmestervej har begrænset rummelighed, mens der er større rummelighed i industriområdet omkring Stegshavevej, samt ved Odensevej, hvor der er lokalplanlagt etableringsmuligheder for butikker med pladskrævende varer. Der kan herudover også etableres butikker med pladskrævende varer i bymidteområdet - eksempelvis på Støberigrunden og kolonihavegrunden. Muligheder for nye butikker i strøgområdet I strøgområdet er der mange steder mulighed for at udvikle butikslivet. Overalt i området, hvor der er bygninger, som i dag ikke anvendes til butik, er der, hvis ejeren ønsker det, mulighed for at ændre den nuværende anvendelse til butik. Der er også et større udviklingspotentiale i udvidelse af eksisterende butikker. Mange steder er byggemulighederne på bagarealerne ikke udnyttet fuldt ud. Det vurderes, at de almindelige muligheder, 1. Arealerne mellem SuperBrugsen og Algade-bebyggelsen 2. Tankstationen i den nordlige del af Algade 22

Forslag til Masterplan for Ringe 4. udkast - 2. december 2010. Ringe - en by i bevægelse

Forslag til Masterplan for Ringe 4. udkast - 2. december 2010. Ringe - en by i bevægelse Forslag til Masterplan for Ringe 4. udkast - 2. december 2010 Ringe - en by i bevægelse Faaborg-Midtfyn Kommune 2010 Layout: COWI - lan, Udvikling og Trafik Fotos: 2 Indhold Ringe - en by i bevægelse 4

Læs mere

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden I forbindelse med revision af kommuneplanen i Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker kommunen at udvide bymidten med et område,

Læs mere

Hvad vil vi med provinsbyerne? COWI 6. marts 2012

Hvad vil vi med provinsbyerne? COWI 6. marts 2012 Hvad vil vi med provinsbyerne? COWI 6. marts 2012 Befolkningsudviklingens geografi under finanskrisen Befolkningsudvikling pr. år 2008 til 2012 Kilde: Danmarks Statistik De unges flyttemønster under finanskrisen

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Kristian Bransager, 8. januar 2013 Levende bymidter eller butiksdød! Eksempler fra Hjørring bymidte Dagligvarer på

Læs mere

Temamøde 19. september 2012

Temamøde 19. september 2012 Brønderslev bymidte Temamøde 19. september 2012 Aktuelle udfordringer 110 105 100 95 90 85 80 2000M01 2000M07 2001M01 2001M07 2002M01 2002M07 2003M01 2003M07 2004M01 2004M07 2005M01 2005M07 2006M01 2006M07

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet).

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet). Bilag 8 Økonomiudvalgets møde den 20. september 2012 Plan og Udvikling Sagsnr. 73182 Brevid. 1338739 Ref. MOKP Dir. tlf. 46 31 35 46 dorteo@roskilde.dk NOTAT: Bilag 1 Forslag til rammer og krav for udviklingen

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE SUPERCYKELSTI ÅRSLEV-ODENSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund og formål

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Indhold Intro side 2 Vision side 4 Området i dag side 6 Hovedidé side 8 Trafik side 14 Den videre proces side 15 Helhedsplanen er udarbejdet af

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

Detailhandel. 2 byer 2 strategier

Detailhandel. 2 byer 2 strategier Detailhandel 2 byer 2 strategier Faaborg og Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg Gl. købstad i den sydlige del af kommunen Beliggende i naturskønne områder med rigt turistliv Rigt kulturliv Ringe Ringe

Læs mere

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Kristian Bransager, 25. oktober 2012 Detailhandlen på Fyn Odense 160.000 indbyggere Svendborg 27.000 indbyggere Nyborg

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Det overordnede mål er at fredeliggøre

Det overordnede mål er at fredeliggøre KOLDING KOMMUNE BYMIDTEN SKAL FREDELIGGØRES TRAFIKALT Det overordnede mål er at fredeliggøre bymidten i trafikal henseende og højne sikkerheden for de»bløde«trafikanter samt forbedre de handicappedes forhold.

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer

Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer Teknisk Forvaltning, den 07.12.2015 Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer 1 07.11.2015 Janni Grønbæk

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Udvidelse af Skagen bymidte

Udvidelse af Skagen bymidte Debatoplæg Udvidelse af Skagen bymidte Foroffentlighedsfase Indkaldelse af idéer og synspunkter 09.09.2016-23.09.2016 Baggrund Ét af Frederikshavn Kommunes fire vækstspor er Oplevelser & Turisme. Hvert

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

Notat fra møde 4. april Masterplan Ringe. Dato: 4. april Sted: Byrådssalen Ringe Rådhus.

Notat fra møde 4. april Masterplan Ringe. Dato: 4. april Sted: Byrådssalen Ringe Rådhus. Notat fra møde 4. april 2011 Masterplan Ringe Dato: 4. april 2011 Sted: Byrådssalen Ringe Rådhus. Plan og kultur Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Dato: Sagsnr.: P Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen er omfattet af lovens

Dato: Sagsnr.: P Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen er omfattet af lovens Masterplan Ringe Screeningen omfatter 7 principper for byens udvikling: En tilgængelig by En koncentreret, varierende og levende bymidte Et rigt handelsmiljø Et godt ungemiljø Plads til natur og bevægelse

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen. 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter

Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen. 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter Program Kl. 18.30 Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.30 Åben café med fagfolk Velkomst og introduktion v. Nils Borring, borgmester Oplæg

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR OG 21 MARTS. BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM TRAFIKALE FORHOLD VISION

Læs mere

BILAG 8. Banegårdspladsen

BILAG 8. Banegårdspladsen BILAG 8 Banegårdspladsen idéskitse, Januar 2004 S TA D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K TA F D. M A G I S T R AT E N S 2. A F D Banegårdens hovedindgang - eksisterende cykelparkering Banegårdspladsen

Læs mere

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - BORGERNES PRIORITERING PÅ BORGERMØDET D. 18 FEBRUAR 2013 BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE: STATIONSOMRÅDET

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

HVALSØ BYMIDTE - BORGERMØDE D.17 APRIL. Mangor & Nagel

HVALSØ BYMIDTE - BORGERMØDE D.17 APRIL. Mangor & Nagel HVALSØ BYMIDTE - BORGERMØDE D.17 APRIL Mangor & Nagel A R K I T E K T F I R M A BAGGRUND - INTENTIONER Handelslivet i Hvalsø er i dag begrænset til tre dagligvareforretninger samt få butikker langs hovedgaden.

Læs mere

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen Glostrup Station Forslag til strategiproces Plan Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk Tlf: 4323 6100 Strategiprocessen 25. august 2015 Dette notat beskriver et forslag til en strategiproces, hvor

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HVORFOR EN HELHEDSPLAN? FORMÅLET MED EN HELHEDSPLAN Virum er en attraktiv grøn bydel bygget op omkring stationen og Virum Torv efter en byplan fra 1930 erne.

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR BYFORNYELSESUDVALGET - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN FEBRUAR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE TEMAOMRÅDER TIL IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE

Læs mere

Stationsbyer i forandring

Stationsbyer i forandring Stationsbyer i forandring AA b y f o r n y e l s e Velkommen til Glamsbjerg Beliggenhed Tidligere vestfynsk stationsby opstået ca. 1890 i krydset mellem jernbanen Odense/Assens og landevejen Bogense/Fåborg

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder Projektforslag fra Solrød Kommune Jersie Center Fremtidens Forstæder Baggrunden for Solrød Kommunes projektforslag Ligesom i et stort antal øvrige danske forstæder,

Læs mere

Faglig evaluering af eksempelprojektet: Detailhandel- og bymidtestrategier i Faaborg

Faglig evaluering af eksempelprojektet: Detailhandel- og bymidtestrategier i Faaborg Ringe d. 06.11.2009 Faglig evaluering af eksempelprojektet: Detailhandel- og bymidtestrategier i Faaborg Projektet er udarbejdet i samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn Kommune, Cowi og Task Force Faaborg.

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland AARHUS LETBANE Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland Region Midtjylland, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Odder Kommuner samt Midttrafik Plan for en sammenhængende

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden Campus Odense Campus Odense I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden CAMPUS ODENSE Campus Odense er Danmarks mest ambitiøse udviklingsområde for forskning, uddannelse og erhverv. Over de næste 10 år

Læs mere

LUNDERSKOV BORGERPLAN

LUNDERSKOV BORGERPLAN LUNDERSKOV BORGERPLAN Sidst vi mødtes var opgaven at få ideer på bordet. I dag handler det om at prioritere. Ideerne fra sidst er samlet under otte emner. Start med at udfylde stemmesedlen for de emner,

Læs mere

POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011

POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011 POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011 OVERSIGTSKORT LUFTFOTO Ry Møllesø Målestok 1:2.000 Skanderborgvej Baneareal Klostervej Kyhnsvej DIAGRAMMER ANVENDELSER FLOW VISUELLE FORBINDELSER Hotel Restaurant

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

Borgermøde 6.juni 2017

Borgermøde 6.juni 2017 Borgermøde 6.juni 2017 Program 6.juni kl. 19-21 19.00 - Velkommen - ved rådmand Hans Henrik Henriksen 19.10 - Afsløring af vinder Instachallenge - ved Hans Henrik Henriksen 19.15 - Oplæg fra Midtbyens

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Teknik & Miljø, juni 2013 1 DEBATOPLÆG - Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Baggrund Bornholms

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

Kultur og oplevelser. Status

Kultur og oplevelser. Status Kultur og oplevelser Mål Bymidten skal have et mangfoldigt og varieret kulturliv, med stærke kulturinstitutioner og tilbud og mulighed for rekreation, der tilgodeser både borgere og turister i alle aldersgrupper.

Læs mere

Byplanlægning. Indhold

Byplanlægning. Indhold Byplanlægning Planlægningen af vore byer er med til at skabe de rammer, der gives for trafikken. Virkningerne af byplanlægning på cykeltrafikkens omfang er imidlertid små, hvis ikke cykeltrafikkens vilkår

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper 4.10 Detailhandel pladskrævende varegrupper Kortbilag nr. 4.10.1 Beliggenhed af detailhandel i Sønderborg Kommune Analyse af detailhandlen Der er i forbindelse med kommuneplanen foretaget en analyse af

Læs mere

Bind Roskilde sammen. Notat om Ny Østergade-arealet

Bind Roskilde sammen. Notat om Ny Østergade-arealet Bind Roskilde sammen Notat om Ny Østergade-arealet Vi skal binde Roskilde sammen. Vi skal bygge by bygge levende bygge bæredygtigt. Roskilde Kommune afholder en plankonkurrence om Ny Østergadearealet i

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse) Punkt 4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.023 og Lokalplan 3-2-106 Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse) 2015-019780 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

OMRÅDEPLAN FOR BLÅVAND ØST

OMRÅDEPLAN FOR BLÅVAND ØST OMRÅDEPLAN FOR BLÅVAND ØST 1 EKSISTERENDE FORHOLD En særligt sted i byen Områdeplanen dækker trekanten mellem Blåvandvej, Tane Hedevej og Hvidbjerg Strandvej samt arealet tilhørende den tidligere Blåvand

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

Konklusion.. Forslag til principbeslutninger. februar 2008

Konklusion.. Forslag til principbeslutninger. februar 2008 Konklusion.. Forslag til principbeslutninger februar 2008 Forslag til principbeslutninger INDHOLD Vision og strategier Forslag ved Thomas B. Thriges Gade - Byrum med letbane - Trafik- og mobilitet Letbane

Læs mere

Arkitekturstrategi for Odder Kommune September 2011

Arkitekturstrategi for Odder Kommune September 2011 Arkitekturstrategi 2011 1 Indhold Vision... 3 Arkitektur... 3 For byernes huse og rum vil byrådet:... 4 For nybyggeri vil byrådet:... 7 For bebyggelse i det åbne land vil byrådet:... 9 For erhvervsområder

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen 204 af borgerpanelets medlemmer har svaret på det elektronisk udsendte spørgeskema. Af dem, er 65% fra Odder by, 67% er mænd og 60% er mellem

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler området er en ny dynamisk bydel med uddannelsesinstitutioner, ungdomsboliger og unikke transportmuligheder. En investering i særklasse. SPÆNDENDE BYUDVIKLINGSOMRÅDE I HILLERØD TIL SALG Freja ejendomme,

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Baggrund for Byrumsplanen Kvarterplan by havn Vision Odense: at lege er at leve Trafik- og Mobilitetsplan Bylivsundersøgelse 2008 Baggrund for Byrumsplanen

Læs mere

idéoplæg Holbæk Have - en ny bydel midt i Holbæk 3. april 2012 Høringsfrist: 17. april 2012 Debatoplæg til idéfase før den videre planlægning for

idéoplæg Holbæk Have - en ny bydel midt i Holbæk 3. april 2012 Høringsfrist: 17. april 2012 Debatoplæg til idéfase før den videre planlægning for 3. april 2012 idéoplæg Høringsfrist: 17. april 2012 Debatoplæg til idéfase før den videre planlægning for Holbæk Have - en ny bydel midt i Holbæk Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til den videre

Læs mere

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV OKTOBER 2015 Analysen af transport, forbrug og adfærd En undersøgelse af danskernes handelsliv er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen COWI A/S Særlige fokusområder i VVM-redegørelsen for Odense Letbane etape 1 Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 VVM-redegørelsen 1 2 Baggrund

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Din guide til SilkeborgMotorvejen

Din guide til SilkeborgMotorvejen Din guide til SilkeborgMotorvejen Oplev med 130 i timen SilkeborgMotorvejen er ikke bare en almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

DEBATOPLÆG. Kommuneplan Indkaldelse af ideer og forslag. til debat om Kommuneplan Høringsperiode fra 20. august til 3.

DEBATOPLÆG. Kommuneplan Indkaldelse af ideer og forslag. til debat om Kommuneplan Høringsperiode fra 20. august til 3. DEBATOPLÆG Kommuneplan 2013-25 Indkaldelse af ideer og forslag til debat om Kommuneplan 2013 Høringsperiode fra 20. august til 3. september 2013 Indledning Dette debatoplæg er opstarten til udarbejdelse

Læs mere

kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg

kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg 2 Gode boliger midt i byen tæt på naturen 3 4 5 Central beliggenhed i attraktivt kvarter Området har tidligere huset Silkeborg

Læs mere