Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015"

Transkript

1 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl ) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den Referaterne blev godkendt og herefter fremlagt til underskrift.

2 2. Godkendelse af dagsorden (kl ) Dagsorden indstilles til godkendelse. Dagsorden blev godkendt.

3 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport og protokol2014 ved statsautoriseret revisor Klaus Grønbæk Jakobsen, BDO ( ) spunkt. Statsautoriseret revisor Klaus Grønbæk Jakobsen, BDO fremlægger årsrapport og protokol for Under punktet vil økonomi- og administrationschef Henning Markussen endvidere redegøre for hvilke tiltag, det anbefales bestyrelsen at tage i forhold til revisoranbefalinger i protokollen. Desuden vil der blive redegjort for skolens bygningstaxameter (opfølgning fra mødet i december). Indstillinger: A. Skolens ledelse indstiller, at årsrapport og protokol 2014 godkendes. B. Det indstilles endvidere at, bestyrelsen godkender ledelsens forslag til tiltag i forhold til revisoranbefalinger i protokollen. C. Skolens ledelse indstiller, at redegørelse om bygningstaxameter tages til efterretning. Indstilling A: Statsautoriseret revisor Klaus Grønbæk Jakobsen fremlagde årsregnskab 2014 og protokoller for det ottende år som selvejende institution og svarede på spørgsmål hertil. Overordnet set præsterede skolen i 2014 et flot regnskab. Dog er det belastet af et tilbagetrukket taxameter, som beløb sig til 1,25 mio. Korrigeres der for dette forhold ville man se, at skolens resultat ville have været forbedret i forhold til sidste år. Så grundlæggende står skolen med et styrket fundament på alle platforme - elevtallet har over de sidste år holdt sig nogenlunde jævnt. Der er interne udsving, men i en størrelsesorden, som skolen ikke forventer at kunne have forudset. Det er specielt tilgangen til grundforløb, åben uddannelse og AMU, der har været svære at forudsige, fordi de er konjunkturafhængige og betinget af især arbejdsgivernes budgetter til fx efteruddannelse. Resultatet for 2014 blev 0,6 mio, hvilket efter omstændighederne vurderes positivt. Under gennemgang af protokol 2014 er det revisors vurdering, at der er en god og omhyggelig administration ledelsesmæssigt bliver der lavet et godt forarbejde inden der træffes beslutninger. Der er ikke i årsregnskabet grundlag for forbehold.

4 Revisorens fremlæggelse af årsregnskab 2014 blev drøftet og herefter taget til efterretning. Regnskabet blev vedtaget enstemmigt. Årsregnskab og protokol blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Indstilling B: Særlige forhold vedrørende revisionsprotokollat. Forslag til tiltag i forhold til revisoranbefalinger blev godkendt og efterfølgende underskrevet af bestyrelsens næstformand Per Brobæk Madsen. Indstilling C: Økonomi- og administrationschef redegjorde herefter for bygningstaxameterets opbygning og påpegede sammenhængen mellem størrelsen på bygningstaxameteret og budget for bygninger og bygningsvedligehold. Redegørelsen blev taget til efterretning.

5 4. Kvartalsregnskab 1. kvartal 2015 ved direktør Bente Strager ( ) Drøftelses- og beslutningspunkt. Kvartalsregnskab for første kvartal 2015 præsenteres. Som omtalt på bestyrelsesmødet i december er der i 2015 på grund af ændret optag i forbindelse med EUD-reformen stadig stor usikkerhed om økonomien i 3. og 4. kvartal i Skolen har fastholdt det nuværende ressourceforbrug. Af hensyn til kvaliteten har vi valgt at fastholde personalenormeringen, hvilket kan resultere i større udsving og evt. underskud. Skolens budgetusikkerhed har været drøftet på SU møde den 18. marts, og der er i SU opbakning til fælles ansvarlighed overfor budgetmæssige udfordringer. Der er ikke i kvartalsregnskabet justeret i forhold til 3. og 4. kvartal og det endelige resultat for året. Og der kan ikke på nuværende tidspunkt vurderes hvor store ændringer, der kommer. Skolens ledelse indstiller kvartalsregnskabet for 1. kvartal til godkendelse. Direktør Bente Strager gennemgik kvartalsregnskabet for 1. kvartal Overordnet set har vi i første kvartal haft flere elever end forventet, men det kan ændre sig henover året. Der er for første kvartal realiseret et positivt resultat på samlet kr ,- mod et forventet underskud på kr. 0,3 mio. for skolen som helhed. EUD-reformen gør at det er meget svært at sige noget om hvorvidt der vil komme et fald eller en stigning i skolens aktiviteter. Denne uvished giver en budgetmæssig udfordring. På GF1 forventes mellem årselever, hvorimod der på nuværende tidspunkt er stor usikkerhed omkring hjælperoptaget til september. Tilsvarende er der samme store usikkerhed i forhold til de kommende optag til GF-1 og GF-2. Skolen har dog valgt at fastholde det nuværende ressourceforbrug og har af hensyn til kvaliteten valgt at fastholde personalenormeringen, hvilket kan resultere i større udsving og evt. underskud. Kvartalsregnskabet blev efterfølgende drøftet og taget til efterretning. Under drøftelserne blev det ligeledes foreslået og besluttet, at skolens ledelse udarbejder en risiko vurdering i forhold til at være afventende i forhold til EUDreformens konsekvenser. Risikovurderingen fremlægges på bestyrelsesinternatet i

6 juni. Skolens ledelse udarbejder oversigt over nøgletidspunkter ift. reformen med det forbehold at der fortsat er mange ukendte konsekvenser af reformen.

7 5. Nye lokaler i Skanderborg ( ) Lukket punkt Indstillingen blev godkendt.

8 6. Forslag til tema for bestyrelsesinternat ved direktør Bente Strager ( ) Drøftelses- og beslutningspunkt juni samles bestyrelsen til internat og 2. ordinære møde i bestyrelsen i Forslag til hvilke temaer bestyrelsen skal arbejde med på internatet præsenteres af direktør Bente Strager. Skolens ledelse kan arbejde videre med planlægningen af bestyrelsesinternatet inden for rammerne af de foreslåede temaer og bestyrelsens inputs. Der fandt en drøftelse sted, og der var tilslutning til, at skolens ledelse kan arbejde videre med planlægningen af bestyrelsesinternatet. Temaet for årets bestyrelsesinternat er skolens fremtid.

9 7. Orientering om EUD-reformen ved direktør Bente Strager ( ) Pr. 01. august 2015 træder en ny erhvervsuddannelsesreform i kraft. Landets erhvervsskoler er fortsat afventende i forhold til den endelige implementering af reformen. Direktør Bente Strager giver en status på EUD-reformen. Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Direktør Bente Strager orienterede om de forventede konsekvenser, som EUDreformen vil medføre. Præsentationen er vedlagt referatet.

10 8. Orientering på drøftelserne vedr. sammenlægningsplanerne for Danske SOSU-skoler og Danske Erhvervsskoler ved direktør Bente Strager ( ) Siden sidste bestyrelsesmøde er sammenlægningsplanerne mellem Danske SOSUskoler og Danske Erhvervsskoler stillet i bero. Der gives en kort status samtidigt med at bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at deltage i B-SOSUs repræsentantskabsmøde den maj. Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Sammenlægningsplanerne mellem Danske SOSU skoler og Danske Erhvervsskoler er indtil videre stillet i bero. Danske SOSU skoler vil dog fremadrettet få mulighed for at være repræsenteret i Danske Erhvervsskolers forskellige udvalg dog uden stemmeret. Orientering blev taget til efterretning.

11 9. Orientering om samarbejdsmøde mellem regionens social- og sundhedsskoler ved næstformand Per Brobæk Madsen ( ) Formandskabet for Aarhus Social- og sundhedsskole tog tidligere på året initiativ til at social- og sundhedsskolerne i hhv. Aarhus, Randers og Silkeborg skulle mødes til et samarbejdsmøde. Senere er kredsen af skoler blevet udvidet til at omfatte social- og sundhedsskolerne i hhv. Herning, Skive-Thisted-Viborg samt Horsens-Fredericia- Vejle. Deltagere i mødet, som finder sted den 30. april er direktører og deres bestyrelsesfor- og næstformænd. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Orientering blev taget til efterretning. Referat fra mødet den 30. april vil efterfølgende tilgå bestyrelsen. Under dette punkt blev der desuden opfordret til, at bestyrelsesmedlemmerne deltager i B-SOSU s repræsentantskabsmøde. Invitation og tilmeldingsformalia er efterfølgende tilgået bestyrelsen på mail pr. 07. april.

12 10. Forslag om etablering af solcelleanlæg ved administrations- og økonomichef Henning Markussen ( ) Skolen har indhentet tilbud på en solcelleløsning til opsætning på det flade tag på blok 3, og den sydvendte del af taget på blok 1. Anlægget vil dække ca. 20 % af skolens elforbrug. Bestyrelsen godkender at skolens ledelse kan arbejde videre med etablering af solcelleanlæg inden for en økonomisk ramme på kr ,00. Økonomichef Henning Markussen orienterede om baggrunden for det hensigtsmæssige i at etablere et solcelleanlæg. Grundet det lave renteniveau der pt. er i det finansielle marked giver det god mening at foretage investeringer i solcelleanlæg, som forventes at kunne forrente mellem 8-20%, alt efter prisudviklingen på strøm. Skolen har modtaget tilbud fra Svejgaard og er i proces med at indhente yderligere tilbud. Skolen har indgået en bygningsvedligeholdelsesaftale med ingeniørfirmaet Grontmij, som har udarbejdet en ti årig vedligeholdelsesplan hvoraf det fremgår, at tagbelægningen på blok 2, 4 og 5 bør udskiftes inden for de nærmeste år. Det blev endvidere påpeget at denne udskiftning kunne kombineres med opsætning af yderligere solpaneler. Det blev besluttet at skolens ledelse sammen med formandskabet arbejder videre med en kombineret løsning med etablering af solcelleanlæg og udskiftning af tag.

13 11. Orientering- og beslutningspunkt om handleplan for øget gennemførsel ved vicedirektør Karen Brix Roed ( ) Vicedirektør Karen Brix Roed giver en status på det foreløbige arbejde med årets handleplan for øget gennemførsel. Formandskabet bemyndiges til at afslutte arbejdet med årets handleplan for øget gennemførsel. Vicedirektør Karen Brix Roed orienterede om at vi har levet op til de parametre i forhold til blandt andet frafald som vi meldte ind til Ministeriet i sidste års handleplan for øget gennemførsel. Vi er sammen med social- og sundhedhedsskolen på Nykøbing Falster den skole som har det mindste frafald. Dog har vi på SSA et højere frafald end de tidligere år det viser sig, at det er i praktikken frafaldet sker. Fristen for skolernes indsendelse af handlingsplanen for øget gennemførelse 2015 er udskudt til den 29. april 2015, grundet forsinkede validerede tal for skolernes praktikpladsopsøgende arbejde. Herefter blev skolens indstilling vedtaget.

14 12. Orientering ved næstformand Per Brobæk Madsen og andre bestyrelsesmedlemmer ( ) Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Der var intet til punktet.

15 13. Orientering ved direktør Bente Strager ( ) Direktør Bente Strager giver en orientering fra skolens hverdag og drift. Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Orientering blev taget til efterretning. Bilaget orientering fra skolen sendes med referatet, da det ved en fejl ikke var medsendt dagsorden.

16 14. Eventuelt ( ) Intet til eventuelt

17 15. Deltagere, Bestyrelsesmøde den Navn Institution Afbud Bente Nielsen Region Midtjylland x Formand Silkeborg Kommune x Hans-Jørgen Hørning Malene Krag Sand Favrskov Kommune Michael Hansen Dansk Erhverv Næstformand FOA Skanderborg-Silkeborg Per Brobæk Madsen Thomas Cordtz Skanderborg Kommune Karin Lindstrøm Selvsupplerende medlem Lisbeth Binderup Selvsupplerende medlem x Lone Bahnsen Rodt Selvsupplerende medlem Stefan Dûrr Villadsen Elevrådet i Silkeborg Sonja Svenkerud Elevrådet i Skanderborg Susanne Bøgelund Medarbejderrepræsentant Rie Grotkjær Medarbejderrepræsentant x

18

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Mødet startede med, at to nye elevrepræsentanter blev budt velkommen i bestyrelsen hhv. Stefan Dürr Villadsen, som er SSA-elev i Silkeborg og formand for elevrådet samt SSH-elev og elevrådsmedlem i Skanderborg

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00.

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. 2. marts 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 24. februar 2015 Mødedato / sted: 24. februar 2015 /, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming Møller (FM) Susan Kjeldgaard

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Møde: Bestyrelsesmøde Dato: 9. december 2010 Sted: Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup

Møde: Bestyrelsesmøde Dato: 9. december 2010 Sted: Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup Tilstedeværende til bestyrelsesmødet Tilstede fra Bestyrelsen: Henrik Salée, Per H. Madsen, Anja Trier Wang, Simon Tøgern, Lena Haraldsson, Henrik Fugmann, Ole Bundgaard, Claus Hensing, Søren Slotsaa,

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3 Coloplasts bestyrelse og direktion forholder sig mindst en gang årligt til principperne for selskabsledelse, som bla. stammer fra lovgivning, praksis og anbefalinger. Bestyrelse og direktion vurderer selskabets

Læs mere

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Tal og ord 2013 I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 3 Uddannelserne... 3 Lock-out... 3 Organiseringen af arbejdet... 3 Samarbejde med

Læs mere

Børne- og uddannelsesudvalgets

Børne- og uddannelsesudvalgets Børne- og uddannelsesudvalgets forslag til ny dagtilbudsstruktur 2015-2018 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Version 2 BU møde den 9/12 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Dagpasningsprognosen...

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole Afbud til Lisa: Deltagere: Jeanette, Lotte, Bo, elevråd, Henriette, Jonas, Torben, Louise, Carsten, Lauge, Lisa, 1) Godkendelse og underskrive referat fra sidste møde 2) Meddelelser: a) Formand Skolerådsmøde

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014.

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Følgende medlemmer deltog: Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Sarah Børner, NaturErhvervstyrelsen (formand) Janne Birk Nielsen, Fødevareministeriets departement Jørn Jensen, Naturstyrelsen

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d 25.3.14

Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d 25.3.14 1 Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d 25.3.14 Til stede: Hans E. Zeuthen (HZ), Lars Bluhme (BL), Hans Kjeldsen (HK), Karsten Geertsen (KG), Lene Augusta Jørgensen (LEA), Uffe

Læs mere

STATUS. Statens it-projekter

STATUS. Statens it-projekter STATUS 02 2013 Statens it-projekter statens it-projekter 2/201 3 indhold 1. IT-projektrådets vurdering.... 3 2. Statusoverblik...6 It-projekter vurderet til rødt trafiklys.... 7 It-projekter vurderet til

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere