Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms"

Transkript

1 Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv, der oprindeligt blev udarbejdet i Nye aktiviteter er dukket op siden hen, men tilpasningen af reglerne følger sjældent samme tempo, fordi ændringer i momsdirektivet kræver enighed mellem de 28 EU-lande. Til gengæld afsiger EU-Domstolen minimum 50 nye domme om moms hvert år. I denne artikel vil konsekvenserne af to af de nyeste domme blive uddybet. Momsfradrag for omkostninger til køb af selskaber EU-Domstolen tog i juli stilling til momsfradrag for omkostninger i to tyske holdingselskaber. De to holdingselskaber havde fratrukket moms til omkostninger af køb af hvert sit datterselskab. Holdingselskaberne solgte efterfølgende administrative og kommercielle tjenesteydelser mod vederlag med moms til datterselskaberne. De tyske myndigheder havde nægtet holdingselskaberne fradrag for en del af momsen, fordi de netop var holdingselskaber. EU-Domstolen slog fast, at holdingselskaber har fuldt momsfradrag for omkostninger til køb af datterselskaber, hvis holdingselskaberne efterfølgende sælger administrative og kommercielle tjenesteydelser til datterselskaberne. Fremover vil et holdingselskab i nedenstående meget simple struktur have ret til at fratrække moms på omkostninger til købet af driftsselskabet, hvis holdingselskabet efterfølgende leverer administrative eller kommercielle ydelser med moms til driftsselskabet. Hvis omkostningerne til købet af driftsselskabet ligger hos investeringsfonden, vil fonden tilsvarende have fradrag for momsen vedrørende købet, hvis den efterfølgende leverer administrative eller kommercielle ydelser med moms til driftsselskabet.

2 Hidtil har de danske myndigheder været af samme holdning som de tyske myndigheder, og dommen er derfor en underkendelse af dansk praksis. SKAT har tilkendegivet, at de vil udsende et såkaldt styresignal om deres opfattelse af den ny praksis, og de bør samtidig give holdingselskaber og andre, der hidtil er nægtet momsfradrag for købsomkostninger, mulighed for at søge moms tilbage. En sådan mulighed bør gå tilbage til To-do på nuværende tidspunkt Når SKAT har offentliggjort styresignalet, vil der være en frist på seks måneder til at indsende krav om tilbagebetaling af moms for tidligere år. DVCAs medlemmer bør allerede på nuværende tidspunkt: 1: Undersøge hvor omkostningen er aflejret 2: Har selskabet haft momspligtige aktiviteter 3: I hvilket omfang har denne moms været en omkostning Sideløbende bør medlemmerne overveje, hvordan en opkøbsproces håndteres bedst muligt fremover, så momsen på omkostningerne til opkøbet ikke også ender som en reel omkostning. Det er vigtigt at være opmærksom på, at muligheden for at få moms tilbage også gælder på eventuelle opkøb foretaget af porteføljeselskaber, hvis disse har leveret ydelser til de opkøbte selskaber. Ny definition af institutter for kollektiv investering Momsloven indeholder en bestemmelse om, at institutter for kollektiv investering kan administreres/forvaltes uden moms. Til gengæld skal managementselskabet betale lønsumsafgift af sine lønninger m.v. med den høje sats på p.t. 12,2%, stigende til 15,3% i 2021, og der er ikke fradrag for moms på omkostninger. Tilbage i 2012 afsagde Landsskatteretten en kendelse om, at venturefonde ud fra en konkret vurdering var omfattet af begrebet institutter for kollektiv investering. EU-Domstolen har efterfølgende afsagt et par domme om, hvornår pensionskasser kunne anses for at være institutter for kollektiv investering, og SKAT har på baggrund af dommene taget tilløb til at ændre den danske praksis for, hvilke institutter for kollektiv investering, der kan forvaltes uden moms. Det seneste udkast til ændring af definitionerne har baggrund i EU-Domstolens dom vedrørende ATP PensionService A/S og selskabets leverancer til PensionDanmark. Ifølge SKATs seneste udkast til styresignal skal følgende betingelser være opfyldt, før en investeringsfond kan klassificeres som et institut for kollektiv investering : 1. Instituttet har til formål at foretage kollektiv investering 2. Der investeres i en række værdipapirer eller andre finansielle aktiver med henblik på risikospredning

3 3. Investeringsrisikoen bæres af investorerne Ad 1) Kollektiv investering Der skal være tale om en pulje af midler, der er indbetalt af flere juridiske eller fysiske personer. Hvis der er mindst otte investorer, er der helt sikkert tale om en kollektiv investering. Hvis der er færre investorer end otte, kan der alligevel være tale om en kollektiv investering, dog skal der altid være mere end én investor. Hvis der er færre end otte investorer, men der er foretaget en effektiv markedsføring, vil der altid være tale om en kollektiv investering. Hvis der er færre end otte investorer, uden at der er foretaget en effektiv markedsføring, kan der efter en konkret vurdering alligevel være tale om en kollektiv investering. Ved effektiv markedsføring mener SKAT, at der skal være sket markedsføring over for den relevante investormålgruppe på en sådan måde, at der er en rimelig sandsynlighed for, at de ønskede mål med markedsføringen opnås. Det er aktiviteterne frem til stiftelsestidspunktet, der er afgørende for vurderingen. Efterfølgende ændringer i f.eks. deltagerantal har således ingen betydning for vurderingen. Investorer, der i sig selv er institutter for kollektiv investering, betragtes ikke som én investor men som flere. Udenlandske investorer skal dog kunne rummes af den danske definition for institutter for kollektiv investering, før de tælles som flere. Det er vigtigt at være opmærksom på, at danske pensionskasser i denne sammenhæng tæller som flere investorer. Ad 2) Investering i værdipapirer eller andre likvide aktiver og risikospredning Instituttet for kollektiv investering skal investere i aktier eller andre finansielle aktiver som fremgår af UCITS-direktivets artikel 50 ud fra et formål om risikospredning. SKAT har bekræftet, at der kan investeres i såvel noterede som unoterede aktier, og at risikospredning ikke indebærer, at der skal investeres i flere risikoklasser. SKAT har senest anerkendt, at der f.eks. kan investeres i selskaber i en række europæiske lande, der ejer og udlejer fast ejendom både til erhverv og til boligudlejning. Til gengæld må der på nuværende tidspunkt ikke investeres direkte i aktiver som f.eks. fast ejendom, vindmøller eller lignende. Ad 3) Investeringsrisikoen skal bæres af investorerne Risikoen for gevinst eller tab på den enkelte investering skal først og fremmest ligge hos investorerne.

4 Vores vurdering og usikkerheder på nuværende tidspunkt Det er vores vurdering, at langt de fleste investeringsfonde vil blive omfattet af de nye regler. Den eneste forhindring er kollektivitetskriteriet. I praksis vil dette kriterie sandsynligvis altid være opfyldt for DVCAs medlemmer. Definitionen er baseret på SKATs seneste udkast til definitioner og tilkendegivelser. De kan således fortsat ændre opfattelse, hvilket dog ikke er særlig sandsynligt. EU-Domstolen behandler dog i øjeblikket en sag fra Holland, hvor instituttet for kollektiv investering investerer direkte i fast ejendom. I denne sag udtaler domstolens generaladvokat i et forslag til dom, at alle investeringsinstitutter, der er underlagt særligt offentligt tilsyn, skal betragtes som institutter for kollektiv investering. I den forbindelse henviser generaladvokaten særligt til FAIF-direktivet. SKAT har hidtil afvist at bruge reglerne om AIF og FAIF, når institutter for kollektiv investering skal defineres. Hvis dommerne følger generaladvokaten, skal der ske en udvidelse af den danske definition. Hvis dommerne mod forventning ikke følger generaladvokaten, kan der derimod ske yderligere indskrænkninger, alt afhængig af præmisserne for dommen. Hvad har det af betydning for DVCAs medlemmer? Momsfritagelserne er obligatoriske. Det vil sige, at managementselskaber ikke kan vælge at lægge moms på sine management fee s, hvis investeringsfonden opfylder ovenstående kriterier, og ydelserne er forvaltning. Hvis management fee et er momsfrit, skal managementselskabet betale fuld lønsumsafgift. Hvis man ser fonden, managementselskabet og investorerne under ét, vil en momsfritagelse være en fordel. Hvis de eksisterende managementaftaler medfører, at fonden betaler momsen, og managementselskabet betaler lønsumsafgiften, vil momsfritagelsen opleves som en fordel for fonden, men som en ulempe for managementselskabet, som også skal betale mere i lønsumsafgift. Det er på den måde vigtigt, at den nye praksis allerede nu tænkes ind, når der skal oprettes nye fonde. De managementselskaber der måtte have en fordel for de foregående år, kan anmode om at få moms tilbage fra SKAT. De managementselskaber for hvem momsfritagelsen af de eksisterende fonde er en

5 ulempe kan nøjes med at indrette sig pr. 1. januar SKAT kan ikke gennemtvinge en ændring til ulempe med tilbagevirkende kraft. Det er samtidig væsentligt, at managementselskaberne er opmærksomme på eventuelle interne omkostningsfordelinger m.v., da der kan være risiko for, at der genereres en ikke-fradragsberettiget moms til betaling. Konsekvenserne af den nye praksis er således forskellig fra managementselskab til managementselskab. Det er vigtigt, at alle overvejer konsekvenserne for netop deres forretningsmodel. En anden konsekvens er, at managementselskabet kan købe ydelser fra underleverandører uden moms. Det er dog en forudsætning, at underleverandøren reelt også leverer forvaltning/administration i form af investeringsforvaltning, administration eller markedsføring. Hvorvidt det er tilfældet, er en vanskelig undersøgelse, som dog bør foretages for at bringe niveauet for omkostninger til moms ned til det minimale. Hvis managementselskabet mener, at det har købt forvaltning/administration, kan leverandøren kontaktes med henblik på at få moms tilbage for de seneste løbende tre år, eller managementselskabet kan selv søge moms tilbage direkte fra SKAT på underleverancen. Det sidste er særligt gældende, når leverandøren har leveret ydelsen fra udlandet. Om Deloitte Deloitte leverer ydelser indenfor Revision, Skat, Consulting og Financial Advisory til både offentlige og private virksomheder i en lang række brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 150 lande sikrer, at vi kan stille stærke kompetencer til rådighed og yde service af højeste kvalitet, når vi skal hjælpe vores kunder med at løse deres mest komplekse forretningsmæssige udfordringer. Deloittes ca medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard. Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk.

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. H Ø R I N G SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. Høringssvar vedrørende Praksisændring - Investeringsforeninger

Læs mere

Eksklusiv Moms. Tema: Transfer Pricing på momsområdet Træk fribillet til gulpladebilen Hænger DU på momsen for din udenlandske håndværker?

Eksklusiv Moms. Tema: Transfer Pricing på momsområdet Træk fribillet til gulpladebilen Hænger DU på momsen for din udenlandske håndværker? Ajour med moms, told og afgifter Nr. 2 Juni 2008 Eksklusiv Moms Læs blandt andet om: Tema: Transfer Pricing på momsområdet Træk fribillet til gulpladebilen Hænger DU på momsen for din udenlandske håndværker?

Læs mere

Industrigruppe Finans Maj 2013. Analyse af investeringsforeningssektoren. Agendaen nu og fremadrettet

Industrigruppe Finans Maj 2013. Analyse af investeringsforeningssektoren. Agendaen nu og fremadrettet Industrigruppe Finans Maj 2013 Analyse af investeringsforeningssektoren Agendaen nu og fremadrettet Indledning 2 Årets undersøgelse af udfordringerne i investeringsforeningssektoren 1 har fokuseret på

Læs mere

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Ny erhvervsfondslov Januar 2015 Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Folketinget vedtog den 25. juni 2014 en ny lov om erhvervsdrivende fonde, som

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

2. februar 2015 Udkast til rapport. Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan

2. februar 2015 Udkast til rapport. Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan 2. februar 2015 Udkast til rapport Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Metode 4 3. Afgrænsning 8 4. Koncept for system 11 5. Skattemæssig behandling af typiske poster

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

Vejledning om momskompensationsordningen

Vejledning om momskompensationsordningen Vejledning om momskompensationsordningen. Version 3.0 Udarbejdet af: ISOBRO v/ Deloitte v/ Robert Hinnerskov Christian Dalmose Pedersen Lars Loftager Jørgensen Morten Espenhain Bunch Jesper Rasmussen 18.

Læs mere

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. I den nye fritekstfaktura har man en række muligheder som ikke er i den almindelige/gamle fritekstfaktura

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

eksklusiv Tema: Forårspakke 2.0 - Hvad er det, der spirer? Der lå guld gemt i spildevandet! Har SKAT skudt over målet på din ejendomsvurdering?

eksklusiv Tema: Forårspakke 2.0 - Hvad er det, der spirer? Der lå guld gemt i spildevandet! Har SKAT skudt over målet på din ejendomsvurdering? Ajour med moms, told og afgifter eksklusiv moms Nummer 4. April 2009 Tema: Forårspakke 2.0 - Hvad er det, der spirer? Der lå guld gemt i spildevandet! Har SKAT skudt over målet på din ejendomsvurdering?

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven i høring

Ændring af årsregnskabsloven i høring November 2014 Ændring af årsregnskabsloven i høring Erhvervsstyrelsen har den 7. november 2014 udsendt et høringsudkast om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som er mange, implementeres

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Aktieavancebeskatning for selskaber

Aktieavancebeskatning for selskaber Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD(R) 8. Semester Efteråret 2010 Aktieavancebeskatning for selskaber - Herunder virksomhedens tilpasning af de nye regler omkring koncern-,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 247 Offentligt J.nr. 11-0296888 Dato:21. juni 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges et revideret høringsskema vedrørende forslag

Læs mere

Analyse af autobranchen Markedsnyt december 2011 December 2011

Analyse af autobranchen Markedsnyt december 2011 December 2011 December 2011 Analyse af autobranchen Markedsnyt december 2011 Indhold 3 5 7 8 10 11 Indledning 4 Omlægning af bilafgifterne 4 Fremtidens udfordringer Strategiske udfordringer 5 Året der gik og lidt om

Læs mere

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN Af advokat Bodil Tolstrup og advokat Nikolaj Bjørnholm, Hannes Snellman Forfatterne har tidligere i dette nyhedsbrev fra DVCA genoptrykt en artikel fra Tidsskrift for Skatteret

Læs mere

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013 Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte Udstationering af medarbejdere Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ydelser og honorar... 4 Deloittes metode ved udstationering... 6 Deloittes-team...

Læs mere

September 2014. Udbud af bankforretninger for Himmerland Boligforening I henhold til tilbudslovens afsnit II 15

September 2014. Udbud af bankforretninger for Himmerland Boligforening I henhold til tilbudslovens afsnit II 15 September 2014 Udbud af bankforretninger for Himmerland Boligforening I henhold til tilbudslovens afsnit II 15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsbetingelser 4 2.1. Udbudsform 4 2.2. Ordregiver

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Cash & Working Capital Management August 2013. Arbejdskapital Et spørgsmål til 97 mia. kr.

Cash & Working Capital Management August 2013. Arbejdskapital Et spørgsmål til 97 mia. kr. Cash & Working Capital Management August 213 Et spørgsmål til 97 mia. kr. Indhold 3 4 97 mia. kr. kan frigøres Udviklingen i arbejdskapital følger selskabernes aktivitetsniveau 5 Potentiale på 97 mia.

Læs mere

Eksklusiv Moms. Marts Ajour med 2008moms, told og afgifter. Momspakken. dyrere. til koncerter. over grænsen. i kantinen.

Eksklusiv Moms. Marts Ajour med 2008moms, told og afgifter. Momspakken. dyrere. til koncerter. over grænsen. i kantinen. Marts Ajour med 2008moms, told og afgifter Eksklusiv Moms Nr. 1 Marts 2008 Tema: Momspakken Energi bliver dyrere Vi slipper ikke for moms til koncerter SKAT går over grænsen Momsen gør maden dyrere i kantinen

Læs mere

Juli 2015. Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar?

Juli 2015. Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar? Juli 2015 Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar? Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (Lov nr. 738 af 1. juni 2015).

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt 1. marts 2010 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 16. marts 2010 1. (FF) Alternative investeringsenheder Politisk drøflelse

Læs mere

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Sammendrag af de anbefalinger om lovændring, som findes i rapporten fra den eksterne Arbejdsgruppe om momsloven og 6. momsdirektiv. En arbejdsgruppe under Skatteministeriet

Læs mere

sig om indførelse af regler om repræsentanter i forbindelse med obligationsudstedelser

sig om indførelse af regler om repræsentanter i forbindelse med obligationsudstedelser Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø ministerbetjening@ftnet.dk Udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., straffeloven, retsplejeloven,

Læs mere

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Finanstilsynet 18. november 2013 Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Igennem nogle år er der i især i udlandet men også i Danmark gjort forsøg på at skaffe

Læs mere

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet.

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet. H Ø R I N G SKAT Att.: Karin S. R. Rasmussen, Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Karin.SR.Rasmussen@skat.dk og juraskat@skat.dk Høringssvar vedrørende Genoptagelse Forvaltning af investeringsforeninger

Læs mere

TilFolketinget Skatteudvalget

TilFolketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 2 Offentligt J.nr. 13-0172525 Den 17. januar 2014 TilFolketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere