11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E"

Transkript

1 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 25.!MI \i,x1fepir 11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E H 0 Ar EDOYER8 I UT. gem:tat numrcipod ne Ia populatior (?fl Norvi:ge pci1(lan1 «i/ 1900) 1. 1)GIVET DET STATISTISKE GENTRALBUREAU. KRISTIAN1A.,K0, ssion HOS H. A SCHEHOUG CO Pris : Kr. 1.01). rj

2 Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquiérrie série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed (Hospices ir aliénés.) - 2. Folkemmngdens- Bevaigelse 1901 og (Mouvement de la population.) 3. Kriminel RetsPleie 1901 og (Statistique de la justice criminate: Pröcédure.) 4. Folketælling 3 Deeember Hovedoversigt (Recensement. Aperçu ge"méral.) 5. Skolevmsenets tilstand (Instritetion publique,) 6. Fagskolestatistik ( Ecoles professionnelles.) 7. Fmngselsstyreisens A arbog (Ankuaire de radministration générale des prisons.) - 8. Socials i itistik. IV. Arbeidsi og tenningsforhold for Syersker i Kristiania tilligemed Oplysninger angaiténde Lønninger i andre kvindelige Erhverv i Norge. (Statistique, sociale et du travail. IV. Situatio n économique et sociale des couturiéres le Kristiania, et salaires d'autres ouerieres en Norvége.) - 9. _Norges Handel (Commerce.) Rekrutering (Reerutement.) - 11 Den- almindelige BrandforsikHno.s-Indretning for Bygninger (Iliastitution générale des assurances des bdtinzents centre rincendie.) Norges kommunale Finanser (Finances des communes.) Norges Skibsfart (Navigatienz) Private Aktiebanker (Banques privées-par actions.) - in Veteriniiervaisenet o I j edi ontrolleil 1904, (Service vétérinaire et inspection de la viande.) 16. Ulykkesforsikringen , (Assurances, centre les accidents du -travail.) 17. Norges -postvmsen (Statistique postale'.) 18. Norges Sparebanker (CaiiSes d'épargne.) 19. Norges Fiskerier (Grandes péches maritimes.) 20. Fattigvæsenet 1903 og (Assistance publique.) 21. Norges Telegrafvæsen (TélégrapheS et téléphones de lttat.) 22. De offentlige Jernbaner 1905/'06. (Chemins de fer publics.) 23. Simdhedstilstanden og Medieinalforhnidene (Rapport sur r état sanitaire et médical.) 24. Civil Retspleie 1903,og (Justice - 26;. Folkemmngdens Bevegelse Hovedoversigt. (IVIosioement de la population: Aperwu gén&al.)-

3 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 25. FOLKEMIENGDENS BEVIEGELSE HOVEDOVERSIGT. (Aper(n général du mouvement de la population en Norvége pendant les années (r 1900.) ITDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO, 190G.

4 For Aarene , se Norges officielle Statistik III, No For Aarene og tidligere Aar, se Norges officielle Statistik 1869, Cl. No. 1. STEEN'SKE BOGTRYKKERI.

5 Forord. Efterat der i Indledningen til Tabeller vedkommende Folkemængdens Bevægelse i Aarene var bleven givet en udforlig Oversigt over _Resultaterne af de hidhenhorende statistiske Opgaver indtil nævnte Aar, blev en lignende Oversigt for Aarene meddelt i Norges off. Statistik III, No Den efterfølgende Fremstilling af de vigtigste Resultater af samme Statistik for Tidsrummet slutter sig til sidstnævnte Oversigt, idet man væsentlig liar havt for Oie at fore de der meddelte Opgaver og Beregninger frem til Aaret 1900, delvis særskilte Publikationer (Norges off. Stat. III, No. 68 og 304; IV, No. 118) har man gjort Rede for Beregninger af Livs- og Dodstabeller for det norske Folk, Kristiania i September A. N. Kieer. Préface. Les résultats les plus importants de la statistique concernant le mouvement de la population out été exposés d'abord pour les années et années antérieures dans la Statistique officielle de la Norvége publiée en 1869, vol. C. 1 et ensuite pour les anmes dans la série ITT, N 106 de la lame collection. Le prsent expose, continuant ces investigations, en donne les résultats,jusqu'a Fan 1900, et en partie jusqu'a 1905, en se basant sur les publications sus.dites, et particuffitement sur celle pour les années Trois publications spéciales (Norges officielle Statistik Ill, NO' 68 et 304; I V, N 118) rendent compte des tables de mortalite et de survie. K vistiania en septembre A. N. Kiser.

6

7 Indhold. Side. Forord Oversigt over de vigtigste Resultater 1 72 Bilage Oversigt. I. Norges Folkemengde i ældre og nyere Tider 1 II. Folkemængdens Tilvækst særskilt for Land og By samt i forskjellige Landsdele og Byer 6 III. Forholdet mellem Befolkningens naturlige Tilvækst ved Overskuddet af Fedte over Døde og dens effektive Tilvækst 14 IV. Overskuddet af Fødte over Døde 17 V. Ægtevielserne a) Ægtevielsernes Antal i Forhold til den samlede Folkemængde 22 Ægtevielsernes Vekslinger i de enkelte Aar 24 e) Ægtevielsernes Antal i Forhold til Folkemængde i de forskjellige Aldersklasser 25 d) Antallet af existerende Ægteskaber, procentvis beregnet for forskjellige Aldersklasser 27 e) Ægtevielserne fordelte efter Brudgommens og Brudens Civilstand 28 f) De Ægteviedes Aldersfordeling 29 g) Ægtevielserne fordelte efter Brudgommens Livsstilling 30 h) Ægtevielsernes Fordeling efter Aarstid 34 i) Borgerlig stiftede Ægteskaber samt Ægteskaber stiftede mellem Dissentere 34 VI. Fødslerne a) Forholdet mellem Fødslerne og Folkemængden 3'i b) Fødslernes Vekslinger i de enkelte Aar 38 c) De gifte Kvinders Frugtbarhed i forskjellige Aldersklasser 38 d) Forældrenes Fordeling efter Alder ved de ægte Fødsler e) De ægte Fodslers Fordeling efter Forældrenes Vielsesaar.. 41 f) De ægte Fodsiers Fordeling efter Faderens Livsstilling. 41 g) Fødslernes Fordeling efter A arstid 41 b) Dodfodte Barn 42 i) Fodsler, ved hvilke mere end et Barn er kommet til Verden 43 j) Børnenes Fordeling efter Kjøn 43 k) Unte fødte Born 44

8 V I Side. Dødsfaldene a) Forholdet mellem Dødsfaldene og Folkemængden 46 b) Dødsfaldenes Vekslinger i de enkelte Aar 46 c) Dødeligheden i de forskjellige Aldersklasser 47 d) Dødsfaldene fordelt efter ægteskabelig Stilling 47 e) Dødsfald i de to første Leveaar blandt ægte- og uægtefødte Born 47 f) Dødsfald fordelt efter Livsstilling 51 g) Dødsfald fordelt efter Aarstid 52 h) Personer omkomne ved Ulykkestilfælde 53 i) Dræbte og Myrdede 55 j) Selvm ord 55 VIII. Indvandring og Udvandring a) Indvandringen 58 b) Udvandringen 61 e) Den norske Udvandring sammenlignet med andre europæiske Landes 63 d) Indvandrernes og Udvandrernes Fordeling efter Kjøn og Alder 63 e) Indvandrernes og Udvandrernes Fordeling efter ægteskabelig Stilling kombineret med Alder 65 f) De udvandrede Mænd fordelt efter Livsstilling 68 g) Udvandringens Fordeling paa Bygder og Byer 72 Bilage. Bilag 1. Folkemængdens aarlige Forandringer samt Hovedopgaver vedkommende Folkemængdens Bevægelse i hvert af disse Aar og femaarsvis 74 2 Folkemængde og dens Tilvækstproeent i forskjellige europæiske Lande i Aarene Bybefolkningens aarlige Forandringer Fortegnelse over nyoprettede Byer samt Byudvidelser i Aarene med Oplysning om den Folkemængde, som de a) siden 1801 og b) siden 1860 tillagte Territorier havde eller antages at have havt a) i Aaret 1801 saint b) i Aaret Oversigt over Landdistrikternes og Byernes Folkemængde i de stære Landsdele samt for enkelte større Byer i Aarene 1801, 1860 og 1900 efter de i sidstnævnte Aar gjwidende Grænser Forholdstal for den hjemmehørende Folkemængde den 1 Januar 1891 og 1901 i Henseende til (lens Fordeling efter ægteskabelig Stilling, for hver femaarig Aldersgruppe Forholdstal for den hjemmehorende Middel-Folkemængde i Aarene og i Renseende til dens Fordeling efter ægteskabelig' Stilling, for hver femaarig Aldersgruppe Den hjemmehørende Middel- Folkemængde i Aarene og fordelt paa Ugifte, Gifte, Enkemænd og Enker, fordelt i femaarige A ldersgrupper De i Aarene og Ægteviede fordelt i femaarige Aldersgrupper samt efter Civilstand

9 VII Side. Bilag 10. De i Aarene ægteviede Ungkarle og Piger fordelt paa hvert Aldersaar indtil det firtiende Detailleret Beregning over Frugtbarhedskvotienterne for gifte Kvinder i A arene 1899 og 1900 sammenlignet med Resultatet af tilsvarende Beregning for tiarene Frugtbarhedskvotienterne beregnet for forskjellige Kombinationer af gifte Mænd og gifte Kvinder paa Grundlag af Opgaver for Aarene 1899 og Forældrenes Fordeling efter Alder ved de ægte Fødsler i Aarene í og , Forholdstal for femaarige Aldersgrupper Opgaver over Fædre og Modre fordelt paa de enkelte Aldersaar i Aarene og samt Beregning over deres Gjennerasnitsalder Levendefødte og Dedfodte, ægte- og megtefedte af Mandkjen og Kvindekjøn med Oplysninger om Tvillinger og Trillinger m. in. i Aarene Forældrenes Aldersfordeling ved uægte Fødsler sammenstillet med de Ægteviedes Aldersfordeling for Aarene og Levendefedte, Dødfødte samt Døde i det forste og andet Leveaar indenog udenfor Ægteskab i Aarene for Riget Levendefodte, Dødfødte samt Døde i det forste Leveaar inden- og udenfor Ægteskab i Aarene særskilt for Rigets Bygder og Rigets Byer Dødsfald fordelt paa Aarets forskjellige Maaneder kombineret med Alder i Aarene Grafisk Fremstilling af Dodeligheden i Aarets forskjellige Maaneder for forskjellige Aldersklasser og i det hele for Aarene Antal Personer omkomne ved Ulykkestilfælde og paa anden voldsom Maade i Aaren e Antal Selvmord fordelt efter Kjon, Alder og ægteskabelig Stilling Forholdstal vedkommende Selvmord i Aarene og Den oversjøiske Udvandring i Aarene Den oversjøiske Udvandring fra forskjellige europæiske Lande i Aarene De i Tiaaret indvandrede og udvandrede Personer fordelt efter Kien og Alder De til oversjøiske Steder i Tiaaret Udvandrede fordelt efter Kjøn, Civilstand og Alder De i Aarene udvandrede Mænd over 15 Aar fordelt efter Erhverv og Livsstilling Borgerlig stiftede Ægteskaber samt Ægteskaber stiftede mellem Dissentere Sehemaer og Cirkulærer vedkommende Statistiken over Folkemængdens Bevægelse 116

10 Table des matiéres. Pages. Preface Aperçu des Résultats les plus importants 1 72 Appendices Aperçu. I. Population de la Norv6ge dans les temps anciens et modernes 1 Accroissement de la population séparément pour les campagnes et les villes et pour différentes régions du royaume III. Rapport entre Faccroissement naturel par l'excédant des naissances sus. les déc6s et l'accroissement effectif 14 IV. Excédant des naissances sur les déci, s 17 V. Les manages 2'2-36 a) Nombre des manages, par rapport h la population en géneral 22 b) Variations du nombre des manages dans les différentes années 24 () Nombre des manages contracts, par rapport h l'effectif des différentes classes duge 25 (i) Nombre des manages existants, par rapport h l'effectif des différentes classes dage 27 e) Mariages répartis selon l'état civil des mariés 28 f) Manages répartis selon rage des mariés 29 g) Professions des hommes mariés 30 h) Manages par mois 34 i) Manages civils et manages contracts parmi les Dissidents 34 VI. Les naissances a) Nombre des naissances par rapport h la population en général 37 b) Variations du nombre des naissances dans les différentes années 38 e) Fécondité des femmes mariées réparties par age 38 d) Répartition des naissances légitimes selon lage du Ore et de la mére 40 e) Répartition des naissances légitimes selon l'année du manage 41 f) Répartition des naissances légitimes selon les professions des péres 41 g) Naissances par mois 41 h) Mort-nés 42 i) Accouchements multiples 43 j) Naissances réparties par sexe 43 k) Naissances illégitimes 44

11 Pages VTT. Les dé6is a) Nombre des d(ws par rapport h la population en general 4( b) Variation dll nombre des d(ws dans les differentes annees 46 Mortalite clans les differentes classes duge 4 7 (1) Décés par état civil 47 e) Nombre des enfants légitimes et illégitimes morts avant Vage de deux ans 47 f) Décés par professions 51 Décés par mois 52 h) Decés par suite d'accidents i) Homicides et meurtres 55 fl Suicides 55 Migrations a) Immigration 58 b) Emigration 61 ()Emigration norvégienne comparee h celle des autres pays de l'europe 63 d) Immigrants et emigrants répartis par sexe et par age 63 e) Immigrants et emigrants répartis par sexe, age et etat civil 65 Hommes émigrés repartis par professions 68 g) kmigration des campagnes et des villes 72 ix Appendices. A ppendice no 1. Tableau rétrospectif du mouvement de la population pendant les années Population et accroissement de la population en différents pays d'europe pendant les années Population urbaine clans chacune des années Nouvelles villes et faubourgs incorporés pendant le 19iNne siècle79 5. Population rurale et urbaine des grandes regions de la Norvége et population des villes les plus importantes en 1801, 1860 et 1900, d'aprés leurs limites de Cliiffres proportionnels concernant la répartition par etat civil porn chaque classe d'age au 1 janvier 1891 et Idem pour la population moyenne et Population moyenne et répartie par sexe, age et état civil Manages contractés pendant les années et avec Vindication de rage et de l'état civil des maries Manages contractés pendant les années parmi les garons et les lilies repartis par chaque année d'age jusqu'au quarantiéme Calcul détaille concernant la feeondité des femmes mariées pendant les années 1899 et 1900 comparees aux al Caloul concernant la recondite pour différentes combinaisons (lage des bommes et femmes maries, base sur les donnees pour 1899 et Répartition des péres et des méres des enfants legitimes nes pendant les annees et , chiffres proportionnels pour cliaque gronpe quinquennal 90

12 Pages. Appendice no 14. Répartition des lames Ores et m6res pour amine année d'age, chiffres absolus et age moyen Divers renseignements sur les naissanees pendant les années (nés-vivants et mort-nés avec l'indication sexe, acconchements multiples, et(.) Naissances illégitimes réparties scion rage des pres et des méres, comparees aux 'navies répartis par age; chiffres proportionnels Alortalité pendant les deux prenli4es annees de la vie, caleulée separement pour les enfants légitimes et illégitimes, dams le Royaume Eden) separement pour les campagnes et les villes pendant les annees i 9. [Ves par age et par mois Representation graphique du lame rapport pour les annees Morts par -tc,cidents et mitres morts violentes Nombre des suicides répartis par sexe, age et état civil Chiffres proportionnels concernant les suicides pendant les aline& et Emigration transoeeanique norvégienne dans chaenne des années Emigration transocéanique pendant les années pour chaque période décennale et pour divers pays d'europe Immigrants et emigrants répartis par sexe et par age Emigrants pour des pays hors de l'europe répartis par sexe, par age et par état civil Homilies emigrés pendant les années répartis par professions Manages eivils et manages contract& parmi les dissidents Formulaires et instructions concernant les données primaires 116

13 I. Norges Folkemængde i ældre og nyere Tider. Ved Aaret 1349 eller før den store Pest er Norges Folkemængde af Professor Sars bleven anslaaet til omkring , iberegnet de senere tabte Landskaber Jæmtland, haerjedalen og Bohuslen, der i Aaret 1666 antages at have havt omtrent 1/lo af det bele Riges Folkemængde l). Derefter formindskedes Folkemængden som Folge af Pestens forfærdelige Herjinger efter samme Forfatter maaske til omkring , men var ved Aaret 1500 atter naaet op til ca , i 1600 til og i 1666 til , alt iberegnet de nævnte, da afstaaede Landskaber, hvis Folkemængde for sidstnævnte Aar ansloges til Medens disse Tal for en stor Del kun beror paa mere eller mindre lose Skjøn eller (ìjætninger, er Opgaverne over Norges Folkemængde inden dets nuværende Omraade for 1665 og følgende Aar bygget paa positive Opgaver, om end disse for sidstnævnte Aar alene omfattede Personer af Mandkjon over 12 og 14 Aar. ifølge disse Opgaver skulde Folkemængden i Aaret 1665 have udgjort ea , i 1700 ea , i 1800: , i 1900: og i 1905: ). For 1865 og følgende Aar hidsættes nedenstaaende Opgaver, der viser Folkemængden ved Udgangen af hvert Femaar, hvorved den i Oversigten for meddelte Opgave for Aaret 1885 er noget ændret i Henhold til nyere Beregninger 3): 31 December 1865* December 1890* * * ) ) Se forovrigt de i Norges off. Stat. III Nr. 106 meddelte nærmere Oplysninger. 2) Foreløbig Opgave. 3) Ved de med * mærkede Aar er Opgaverne byggede paa samtidig ; hvad Aaret 1900 angaar, dog med Tillæg af Forøgelsen i Tidsrummet 3-31 December. 1

14 '2 Den gjennemsnitlige aarlige Tilvækst udgjorde : Aar 1835 d Pet Aar Pct f Gjennemsnitstilvmksten for hele det foregaaende Aarhundrede var Pct. og for det næstforegaaende Pct. ; længere tilbage mellem og Pct. Til en Gjennemsnitstilvmkst af 0.94 Pct. aarlig svarer en Fordoblingsperiode af 74 Aar, medens der til 0.85 Pct. svarer 82 Aar. Opgave over Folkemængden og dens Tilvækst i hvert af Aarene samt femaarsvis vil findes meddelt som Bilag 1 i nærværende Hefte og tilsvarende Opgaver for Aarene i Norges off. Stat. III, Nr. 106, Tabel I, hvorved dog maa erindres, at de vedrørende Beregninger er lidt forskjellige fra de nu meddelte. Man hidsætter følgende Oversigt over Forholdet mellem den aarlige Tilvækst, Overskuddet af Fødte samt Overskuddet af Udvandrede for hvert Femaar siden (Tilvæksten saavelsom de øvrige Forholdstal beregnet paa Grundlag af Middel folkemængden i hvert Aar, medens de foregaaende Beregninger knytter sig til Folkemængden ved hvert Aars B egyndels e.) Aarlig Tilvækst. Overskud af Overskud af Fødte. Udvandrede = Pct. -F Pct Pet = I = d = = = F Folkemængden er i hele det heromhandlede trediveaarige Tidsrum foroget med eller næsten en halv Million Indbyggere. Medens Overskuddet af Fodte udgjorde , tabte Norge ved Overskuddet af Edvandring ; Udvandringen til oversjøiske Steder udgjorde endog , men dels var der ikke faa, som vendte tilbage, dels har der ogsaa, været nogen Indvandring fra andre Lande, saa at der, bortseet fra den oversjøiske Udvandring, var et Indvandringsoverskud i disse 30 Aar af , hvorved altsaa Nettoudvandringen bliver som ovenfor anført

15 8 Aarene tiltog Norges Folkemængde i en stærkere Grad end de fleste europæiske Landes, men fra sidstnævnte Aar har Forholdet vendt sig paa Grund af den overhaandtagende Udvandring. Gjennemsnitstilvreksten for Europa med Undtagelse af Tyrkiet og andre Balkanstater (for hvilke Opgaver mangler) var i førstnævnte Tidsrum Pct., for Norge derimod Pct. aarlig; i Aarene er Europas Folkemængde overhovedet vokset med Pet., Norges derimod kun med Pet. I Tidsrummet steg Europas Folkemængde fra til Millioner, eller aarlig med netop 1.0 Pct., og Norges med 0.92 Pct. Sammenligningen mellem Folkemængdens Tilvækst i Norge og i Nabolandene viser folgende Resultater : Norge Sverige. Danmark. Finland a) Folkemængde b. Aarlig Tilvækstprocent Pct Pct Pct Pct. - - _ Af de nordiske Lande er, som det vil sees, Finland det, hvis Folkemængde liar skudt den kraftigste Vækst. Navnlig har Forskjellen i saa Henseende mellem dette Land og de tre skandinaviske Lande fremtraadt meget stærkt i den sidste Halvdel af det 18de Aarhundrede. Ogsaa i de fleste Aar af det 19de Aarhundrede har der vist sig en temmelig udpræget Forskjel, medens dog Finlands Folkemængde i Slutningen af Sekstiaarene blev sau betydelig sat tilbage som Folge af ødelæggende Misymkstaar, at Hovedresultatet for Aarene ikke staar synderligt over Hovedresultatet for Norge og Danmark i de samme Aar. Af de skandinaviske Lande er nemlig Norge og Danmark de, der har havt den største Befolkningstilvækst i nævnte Tidsrum, Norge især i Tidsrummets forste Halvdel, Danmark især i dets sidste Del. 1*

16 4 For Aarene indtil og med 1885 henvises forovrigt angaaende disse Forhold til Oversigten for S. 13 og 14 og de der citerede Afhandlinger. I Bilag 2 vil findes angivet Folkemængden i samtlige Lande i Europa ved Udgangen af Aarene 1885, 1900 og Heraf fremgaar folgende Hovedresultater for de nedenfor nævnte Grupper af Lande: 1. Det skandinaviske Norden 2. Vesteuropa 3. Det sydvestlige Europa 4. Mellemeuropa 5. Det nordostlige Europa 6. Balkanstaterne Tilsammen Europa Norge Sammes Procentandel i Europas Folkemængde Folkemængdens Forøgelse i det skandinaviske Norden har i de senere Aar paa Grund af den stærke Udvandring været forholdsvis ringe, nemlig i Aarene alene Pct. aarlig, idet vistnok Danmarks og Norges Folkemængde er steget noget mere, men Sveriges mindre. Af de europæiske Folkegrupper viser alene den romanske Befolkning i det sydvestlige Europa en ringere Tilvækst ( Pct. aarlig), idet, som bekjendt, navnlig Frankriges Folkemængde stiger overmaade langsomt. For Norges Vedkommende nærmer Tilvækstprocenten i de heromhandlede Aar sig til den gjennemsnitlige i Vesteuropa, men vilde have vist et ugunstigere Forhold, hvis Sammenligningen havde kunnet fores frem til Aaret De mellemeuropæiske Landes og navnlig Tysklands Befolkningstilvækst har i de senere Aar været meget betydelig. Ligeledes har Rusland, dog vistnok med Undtagelse af de allersidste Aar, havt en meget betydelig Tilvækst. Forøvrigt kan om disse Forhold henvises til Sundbärg's i det svenske «Statistisk Tidskrift» offentliggjorte Oversigtstabeller, der i 1906 er udgivet i en ny fransk Udgave under Titelen : «Aperos statistiques internationaux» og indeholder en Række af værdifulde Oplysninger vedkommende dette Emne. Ligesaa til en af nærværende Forfatter for den VI. internationale Kongres for Hygiene og Demographi (Wien 1887) fremlagt Studie over Folkeimengdens aarlige Bevægelse i Europa (hovedsagelig for Aarene ). Al Sundbärg's Oversigtstabeller hidsættes folgende Uddrag over den aarlige Befolkningstilvækst i Lobet af forrige Aarhundrede for Norge, Sverige og Danmark sammenholdt med Gjennemsnitsforholdet i Europa :

17 Norge. Den aarlige Tilvm!Çstprocent. Sverige Danmark. Europa overhovedet. Norges Folkemængde i Prom(4444for af Europas. N. P i I i (1800) (1830) (1840) 5.0 -I (1850) (1860) (1870) (1880) (1890) (1900) 5.6 For 1902 er Norges Proeett andel beregnet til 5.5.

18 Folkemængdens Tilvækst særskilt for Land og By samt i forskjellige Landsdele og Byer. Oplysninger angaaende Folkemængden i Rigets Landdistrikter og Bydistrikter, Stifter, Amter, Fogderier, Herreder og Byer ifølge Tællingerne af 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855 og 1865 findes meddelte i Tabeller vedkommende Folkemængdens Bevægelse i Aarene S. 185 o. flg. Tilsvarende Oplysninger for 1865, 1875, 1890 og 1900 er, foruden i selve Folketællingstabellerne, tillige meddelte i Tabeller vedkommende Folkemængdens Bevægelse i Aarene S. 1 o. flg., og (Norges off. Stat. C. Nr. 1 udg. i 1880, III Nr. 276 og IV Nr. 117). Særskilt for Bybefolkningens Vedkommende kan derhos henvises til Norges officielle Statistik III Nr. 106, Indledningen S. 15 o. flg. samt det der citerede (Tabel 2, S. 132, og 3, m. m.); fremdeles til Statistiske Meddelelser for 1898 S , og 1905 S samt Bilag 3, 4 og 5 i nærværende Skrift. Bybefolkningen stiger dels ved Folkemængdens Tilvækst indenfor uforandrede Byterritorier, dels ved Indlemmelse af Forstæder paa Landets Grund samt ved Oprettelse af nye Byer. Vil man undersøge Tilvækstens Grad, er det derfor -- navnlig naar der handles om kortere Tidsrum nødvendigt at holde disse forskjellige Kilder til Bybefolkningens Stigen ud fra hverandre. Idet man for de tidligere Aar henviser til de i Oversigten for givne udførlige Oplysninger over Udviklingen i Aarene (delvis ogsaa for ), skal der i Tilslutning hertil i det folgende gjøres Rede for, hvorledes disse Forhold liar stillet sig i Aarene Efter de i vedkommende Aar faktisk gjældende Grænser mellem Landdistrikterne og Byerne udgjorde den hjemmehørende Folkemængde, som følger:

19 7 Kjob- Lade- Tilsammen Land- Procentvis i Forhold til Rigets Folkemængde. sta3der. steder. Byer. distrikter. Landdistrikter. Byer. 31 December ) I Lobet af disse 40 Aar bar altsaa Landdistrikternes Folkemængde alene tiltaget med , eller 16.8 Pct., medens Byernes Folkemængde har havt en Tilvækst af nær ind paa ( ) Pct., saa at deres Folkemængde i 1900 var omtrent 2 3/4 Gange saa stor som i Af den sidst anførte Tilvækst skyldes imidlertid omtrent Indlemmelser af Forstæder, der var indbefattede i Landdistrikternes Folkemængde i 1860 (jfr. Bilag 4 og 5), og der bliver saaledes tilbage en virkelig Forøgelse i Byerne med deres senere indlemmede Forstæder stor paa en Folkemængde i 1860 af , medens Landdistrikternes Folkemængde fraregnet disse Forstæder er bleven forøget med paa en Folkemængde i 1860 af Efter denne Berigtigelse bliver altsaa Folkemængdens Tilvækst i det heromhandlede Tidsrum af 40 Aar 154 Pet. for Byerne og 18.5 Pct. for Landdistrikterne, og den aarlige Tilvækstprocent henholdsvis 2.36 og Med Hensyn til Tilvæksten i hvert enkelt af Aarene henvises for Byernes Vedkommende til de i Bilag 3 meddelte Oplysninger, af hvilke ogsaa de aarlige Forandringer i Landdistrikternes Folkemængde vil kunne udledes, naar man sammenholder Bilag 3 med Bilag 1 2). Til videre Belysning af dette Forhold hidsættes folgende Opgave over Folkemængden og dens Tilvækst saavel i Riget som i dets Landdistrikter og Byer, efter deres Grænser den 31 December 1900: 1) Heri er Kragero fra 1 Januar 1891 indlemmede Forstæder med en Folkemængde af 809 ikke medregnet. 2) Ved denne Beregning bør forovrigt den i ovenstaaende Note 1 nævnte Omstændighed haves i Erindring.

20 8 Riget. Rigets Landdistrikter. Rigets Byer. 1. Folkemængde. Absolute Tali) ' Procenttal. Absolute Tal.,, Procenttal. Absolute Tal,Procenttal Aarlig Tilvækst Som det vil sees, var den relative Tilvækst i Aarene overhovedet mindre end i det foregaaende tyveaarige Tidsrum. Dette gjælder dog særlig Tiaaret , da der foregik en usædvanlig stor Udvandring.:), hvorimod Aarhundredets sidste Tiaar fremhæver sig ved en stærkere Befolkningstilvækst, navnlig i Byerne. Af de i Oversigten for , S. 17 meddelte Oplysninger hidsættes, at Byernes Folkemængde alene i et Tiaar, nemlig , viser en storre procentvis Stigning, nemlig Pct. aarlig mod Pct. aarlig i Tiaaret Derimod var i Tidsrummet Landdistrikternes Tilvækst betydelig større end senere, idet den for 1865 udgjorde i Regelen noget over 1 Pct. aarlig, medens den senere er sunket til under 1/2 Pct. aarlig. I Henseende til Folkemængdens Forandringer i de forskjellige Landsdele kan, foruden til de i Begyndelsen af dette Afsnit, S. 6, nævnte Skrifter, henvises 'al de i Statistisk Aarbog 1905, Tabel 4, meddelte Opgaver over den hjemmehorende Folkemængde amtsvis i Aarene 1801, 1860, 1890 og Paa Grundlag 1) For A arene er de her for Riget opførte Tal noget afvigende fra de i Afsnit I samt i Bilag 1 anførte. Aarsagen ligger deri, at man for det hele Rige kan beregne den hjemmehørende Folkemengde paa en noget fuldstændigere Maade end efter de paa hvert Hjemsted indhentede Opgaver. Forskjellen var i 1875: 549, 11890: 3185, i 1900: og er i Analogi hermed regnet til i 1880, i 1885 og i 1895,

21 af disse Oplysninger meddeles nedenfor en Oversigt over Udviklingen i hver af de seks storre Landsdele, i hvilke man i den senere Tid har begyndt at gruppere de enkelte Amter. Disse Landsdeles Befolkning og dens aarlige Gjennemsnitstilvvekst i 1801, 1860 og 1900 udgjorde, som følger: Aarlig Tilvækstprocent. Februar 1, Deebr. 31, Deebr. 3, Landsdele Landdistrikter og Byer underet. Østlandet Oplandene Sørlandet') Vestlandet 2) Trondelagen Nordlandet Riget Østlandet 2. Landdistrikterne. Oplandene Sørlandet Vestlandet Trøndelagen Nordlandet Tilsammen Landdistrikterne ' Østlandet Oplandene Sørlandet Vestlandet Trøndelagen Nordlandet 3. Byerne. Tilsammen Byerne ') Bratsberg, Nedenes saint Lister og Mandal Amt. 2) fl: Stavanger, Søndre og Nordre Bergenhus Amter samt Bergen.

22 10 Februar 1, Deebr. 81, Decbr. 3, Aarlig Tilv eastproeent De enkelte større Byer. Kristiania Bergen Trondhjem Stavanger Drammen Kristiansand Fredrikstad Kristiansund Fredrikshald Aalesund Skien Larvik Med Hensyn til Befolkningstilvæksten i Landdistrikterne og Byerne maa imidlertid ligesom tidligere bemærkes, at Jurisdiktionsforandringer tildels i ikke ringe Grad influerer paa Tilvækstprocentens Heide, og man har derfor i Bilag 5 meddelt en Beregning over, hvorledes Resultatet stiller sig, naar man for alle Aar gaar ud fra den i 1900 bestaaende Jurisdiktionsinddeling og altsaa tillægger den antagne Folkemængde i de senere indlemmede Forstæder samt paa de senere nyoprettede Byers Grund. Forovrigt viser Beregningerne størst Tilvækst for de nordlige Landsdele, der særlig i den sidste firtiaarige Periode bar havt en meget betydelig Forøgelse i Folkemængde, nemlig i Gjennemsnit 1.47 Pct. aarlig, deraf i Landdistrikterne 1.39 Pct. Naar Østlandet i sin Helhed opviser en næsten ligesaa hoi Procenttilvækst, nemlig 1.31, skyldes dette hovedsagelig Kristiania, hvis Befolkningstilvækst i samme Tidsrum var gjennemsnitlig 3.94 Pct. og 3.73 Pct., naar Forstædernes Befolkning i 1860 medregnes i dette Aars Folkemængde. I de estlandske Byer overhovedet var Tilvæksten beregnet paa sidstnævnte Maade, --I Pct. aarlig, i Østlandets Landdistrikter derimod kun 0.42 Pet. Den modsatte Yderlighed repræsenteres af Oplandene, hvor Befolkningstilvæksten fra 1.02 Pct. aarlig i Aarene , paa Grund af stærk Udvandring til Amerika og Udflytning til Byerne, er sunket til 0.1 Pct. i Aarene og, naar der bortsees fra Byerne, endog viser en (forøvrigt ganske ringe) Tilbagegang, nemlig Pct. aarlig. I de øvrige Landsdele falder den gjennemsnitlige Befolkningstilvækst i Landdistrikterne lidt lavere end i de østlandske Landsbygder, nemlig omkring 1/3 Pct. aarlig i Aarene mod Pct. aarlig

23 11 I Oversigten for Aarene er der i Indledningen S samt i Bilag 11 givet Oplysning om, hvorledes disse Forhold har stillet sig i Norge sammenlignet med Sverige og Danmark. De i nævnte Skrift meddelte Opgaver skal nedenfor suppleres indtil og med Aaret Da der, som i det foregaaende nævnt, for Norges Vedkommende er foretaget ny Beregning over Folkemængden i Aarene og derhos den i Danmark den 1 Februar 1901 afholdte Folketælling ligger 11 Aar efter den nærmest foregaaende, har de i ovennævnte Bilag 11 for 1880 meddelte Tal forsaavidt undergaaet nogen Forandring, hvilket, hvad Danmark angaar, er bleven udfort paa den Maade, at man efter de gjennemsnitlige Tilvækstprocenter, som viser sig for Tidsrummet 1 Februar Februar 1901, har beregnet Landdistrikternes og Byernes Folkemængde den 1 Februar 1881, saa at altsaa Tilvækstprocenterne bliver uforandrede, men Folkemængden er rykket et Aar frem. Efter disse Ændringer i Tallene stiller Folkemængden og dens procentvis beregnede aarlige Tilvækst sig, som følger 1 ) : Aar. Sverige. Byer. Danmark. (1 Febr og 1901) N. P. Byer. De tre nordiske Riger. Norge. Landdistrikter. Byer. Landdistrikter. Landdistrikter. Landdistrikter. Byer Aarlig Tilvækstprocent ca ca « Det fortjener her særlig at bemærkes, hvorledes Landdistrikternes Befolkningstilvækst siden Begyndelsen af Sekstiaarene liar vist en i det hele taget stadig synkende Tendents 2), medens omvendt Tilvækstprocenten for Byerne undér hele det 1 9de Aarhundrede liar vist en stigende Tendents, der imidlertid for Norges Vedkommende i de sidste tyve Aar er bleven afbrudt. 1) I efterfølgende Tabel er Byernes Grænser for alle Aar i det væsentlige regnet paa samme Maade som for Aaret 1900, jfr. ovennævnte Bilag 11, Anm. 2) Efter den i 1906 afholdte Folketælling. for Danmark er dog heri indtraadt en Forandring i de sidste Aar,

24 12 Hovedstædernes Folkemængde udover en voksende Indflydelse paa Tilvækstforholdene i den samlede Bybefolkning. Disses Folkemængde udgjorde: Aar. Kristiania (med senere indlemmede Forstæder). Kjobenhavn (med Frederiks- Stockholm. berg og Sundbyerne). 1 Februar.,De tre nordiske Ilovedstwders samlede Folkemængde (1801) ') (a) (1880) ) a) tb) (1881) b) (1901) (1906) Procenttal a 2) b Medens altsaa de tre nordiske Hovedstæders samledẹ Folkemængde i Lobet af forrige Aarhundrede er vokset fra ca til over 1 Million, er Kristianias Anpart vokset fra 6.6 Pet. i 1800 til 23.2 'Pct. i 1900; derefter er der indtraadt en Tilbagegang, der vistnok nærmest maa opfattes som en Reaktion efter den i Slutningen af Nittiaarene stedfundne voldsomme Tilvækst, men som ogsaa hænger sammen med den stærkere Udvikling, som de to andre nordiske Hovedstæder navnlig siden 1880 befundet sig i. I det hele Tidsrum har Udviklingen i alle tre Hovedstæder overhovedet været omtrent lige stærk 3). Med Hensyn til de øvrige norske Byer med en Folkemængde i 1900 af mindst henvises til de S. 10 samt i Bilag 5 meddelte Oplysninger, Opgave over Folkemengden i Forstæderne savnes, men har vistnok været ubetydelig. Den udgjorde i 1840 alene ) I dell under b (1881) anførte Folkemængde er medtaget nogle flere Forstæder (Gjentofte Kommune og Valby-Distriktet); ligesaa for 1901 og ) Angaaende Befolkningstilvæksten i senere Aar i de tre ovennævnte Hovedstæder samt desuden i Helsingfors kan forovrigt henvises til en Afhandling af nærværende Forfatter i «Aftenposten» Nr. 226 og 230 for 1905,

25 13 For samtlige Byer er der i Oversigten for Aarene , S. 24 meddelt Oplysninger angaaende Befolkningstilvæksten i Aarene for forskjellige Grupper af Byer inddelte efter deres Erhvervsforhold. Efter denne Inddeling, som forovrigt paa Grund of Forholdenes rdvikling bliver mere og mere vanskelig at gjennemfore fuldt konsekvent, skulde i Aarene Trælastbyerne have havt en Gjennemsnitstilvækst af 1.73 Pct., Skibsfartsbyerne af 0.61 Pct., Fiskebyerne af 2.27 Pct., de øvrige Byer udenfor Kristiania 1.96 Pet. samt Kristiania 3.83 Pct.

26 Forholdet mellem Befolkningens naturlige Tilvækst ved Overskuddet af Fødte over Døde og dens effektive Tilvækst. For Norges Vedkommende liar Befolkningstilvæksten lige indtil 1845 væsentlig faldt sammen med den saakaldte «naturlige» Tilvækst ved Overskuddet af Fødte over Døde; i Aarene liar derimod Udvandringsoverskuddet i en ikke ubetydelig Grad forringet Tilvæksten, og i Aarene er denne for det hele Tidsrum underet bleven reduceret til 58.3 Pct., altsaa kun lidet mere end Halvparten af den «naturlige». Til nærmere Belysning heraf hidsættes nedenstaaende Oversigt: Folkemængdens Tilvækst. Registreret Overskud af Fodte. Overskud af Ind- eller Udflyttede. Effektiv Befolkningstilvækst i Procenter af den naturlige Pct I Disse Opgaver er med Hensyn til Overskuddet af Fodte opgjort paa Grundlag af det i hvert Aar registrerede Antal af Fødte og Døde 1) samt, hvad Folketallet angaar, paa Grundlag af det for de enkelte Hjemstedskommuner foretagne Opgjør over deres hjemmehørende Folkemængde (for 1900 efter Folketællingen den 3 December). Da man imidlertid for de senere Aar liar opgjort Antallet af de Fødte og Døde ogsaa efter de i hvert Aar st edf tin dne Fødsler og Dødsfald blandt den hjemmehørende Folkemængde og derhos Folkemængden for det hele Rige underet for Aarene 1875, 1890 og 1900 er beregnet paa en noiagtigere Maade, end der ') For.Dødsfaldenes Vedkommende er herved alene de i Norge stedfundne medregnet, altsaa f. Ex. ikke Dødsfald af Sjøfolk under deres Fravær paa Reiser i Udlandet.

27 kan gjøres for de enkelte Distrikter (og for 1900 derhos ogsaa pr. 31 December), hidsættes paa Grundlag heraf folgende nye Beregning (jfr. Bilag 1 samt for Aarene Oversigten for , S. 39). Folkemængdens Tilvækst. Overskud af Fodte. Overskud af Udflyttede. Virkelig Befolkningstilvækst i Procenter af den naturlige. Pct d d '). -F Som det vil sees, viser Resultatet af denne Beregning kun ringe Forskjel i Sammenligning med den foregaaende. I Aarene udgjorde den virkelige Befolkningstilvækst kun 45.6 Procent af Overskuddet af de Fødte, men i de folgende Aar liar Forholdet bedret sig, saa at det i Aarene udgjorde 82.3 Procent, og, trods den siden 1900 indtraadte stærke Udvandring., i Aarene ') gjennemsnitlig 68.5 Procent. For det hele trediveaarige Tidsrum var Gjennemsnitsforholdet 57.6 Procent. Opgjores den foist anførte Tabel, forsaavidt angaar A arene , særskilt for Rigets Landdistrikter og Byer, viser der sig følgende Resultat: Landdistrikter: Folkemængdens øgning'). Registreret Overskud af Fødte. Overskud af eller U dflyttede. -I H E Effektiv Befolkningstilvækst i Procenter at den naturlige. Pct Byer: F F F I ) For Aarene er Opgaverne foreløbige. 2) : Bortseet fra de ved.jurisdiktionsforandringer bevirkede Formindskelser i Landdistrikternes og Forøgelse i Byernes Folkemængde.

28 16 Man vil heraf se, at medens Landdistrikterne i Tiaarsperioderne og , trods en ikke ubetydelig Udvandring til Byerne saint til Amerika, dog overhovedet beholdt henved 3/4 of sit Fodteoverskud, saa har de senere Aartiers stærke Edvandring bevirket, at de alene har beholdt en ringere Del deraf, i gjennemsnitlig 31.6 Pct. For Byernes Vedkommende har indtil 1 87F indflytningen udgjort en meget betydelig Del af deres hele Tilvækst, idet Indflytningsoverskuddet i Tiaaret var. 46 Pct. al denne og i de to folgende Tiaar 44 Pct. I Aarene er i dette Forhold indtraadt en væsentlig Forandring, idet Indflytningsoverskuddet neppe udgjorde 14 Pct. af Byernes Tilvækst, hvorimod Forholdet i atter hævede sig til 42 Pct. Hvad de enkelte Landdistrikter og Byer angaar, henvises i heromhandlede Henseende til Tabeller vedkommende Folkemængdens Bevægelse i Aarene No. 1 og 6, , , og (Norges off Stat. ITT 276 og IV 117.) For Kristiania hidsættes nedenstaaende Opgaver: Folkemængdens Ogning efter FolketaAlingen. Registreret Overskud at Fodte. Overskud af Indflyttede I Kristiania havde særlig i sidstanførte Tiaar hart et betydeligt Overskud af Indflyttede. Som det vil sees, har dette Forhold i Aarene (for hvilke Tallene iøvrigt er foreløbige, hvad Aaret 1905 angaar) stillet sig meget forskjelligt fra Udviklingen i de foregaaende Aar. Med Hensyn til de øvrige Byer kan foruden til den ovenfor citerede Statistik ogsaa henvises til de i «Meddelelserne» 1905 Ni. 2 givne Oplysninger.

29 Iv. Overskuddet af Fødte over Døde er et befolkningsstatistisk Forhold al stor Interesse. Det danner ikke alene, som allerede nævnt, i de fleste Lande Grundlaget for Folkemængdens Tilvækst, men er tillige, naar man betragter Menneskeheden under et, sammes eneste Kilde, hvorfor det ogsaa for de Landes Vedkommende, hvis egen Befolkning det alene for en Del kommer tilgode, dog liar sin Betydning som disse Landes Bidrag til Menneskeslægtens Formerelse og det nationale Elements Fremtræden i denne. Derhos synes det Overskud af Fodte, som et Folk Aar om andet faar, at maatte betragtes som et ikke uvigtigt Symptom paa samme Folks naturlige Livskraft eller maaske rettere paa Forholdet mellem denne og de nedbrydende Kræfter. Overskuddet af Fodte er i Norge forholdsvis meget betydeligt, og der er kun faa Lande, hvor det er storre, hvad enten det sammenlignes med Folkemængden eller med Antallet af Fodte. Efter de af Forfatteren foretagne Beregninger I), der omfatter de fleste Lande i Europa, skulde det gjennemsnitlige Overskud af Fodte i Aarene have udgjort 0.98 og i Aarene : ---I Pct. af Middelfolkemængdeu, altsaa paa det nærmeste 1 Pet. aarlig. Ifølge Sundbärg's Statistiska Öfversiktstabeller 1903 var Gjennemsnitsforholdet for Europa i Aarene : Pct. og : 1.1 Pct. I Norge var Overskuddet gjennemsnitlig 1.40 Pct. aarlig og : Pct. Et storre Fodteoverskud havde af europæiske Lande i Aarene : Serbien, Rusland og Finland, : Serbien og : Bulgarien, Rusland, Serbien og Nederlandene. (Sundbarg's Tabeller.) Ifølge de af samme Forfatter i hans i 1906 udgivne «Aperçus statistiques» meddelte Oplysninger stillede Forholdet sig siden , som følger, pr Indbyggere : 1) Se Indledning tit «Tabeller vedk. Folkemængdens Bevægelse », S. XVI samt <Arbeiten der Demographischen Section der VI. intern. Coup. für Hygiene und Demographie zu Wien 18871, Heft Nr. XXVI, S

30 18 Europa. Herat' Vesteuropa. Østeuropa. Norge. Sverige. Danmark. Finland ') Det gunstige Resultat for Norge skyldes udelukkende den ringe Dødelighed, da Fodsiernes Antal er under det gjennemsnitlige. I Oversigten for Aarene er S 42 meddelt en Opgave, der for hvert Tiaar siden 1816 meddeler Oplysning om det absolute og relative Antal Fødte og Dade, samt det deraf fremkomne Overskud. Denne Opgave suppleres her for de senere Aar. Antal Fodte. Antal Døde. Overskud af Fodte. Aarligt Antal pr. 100 af Middelfolkemængden. Fodte. Døde. Overskud. 1. Efter det i hvert Aar registrerede Antal Efter de i hvert Aar stedfundne Antal Fødsler og Dødsfald blandt den hjemmehørende Befolkning') ') ) ') Foreløbige Tal. 2) Se Bilag 1. 3) Efter ny Beregning, ved hvilken den gjennemsnitlige tilstedeværende Folkemængde ( : , : , : ) er lagt til

31 19 Sammenfatter man de i denne og i ovennævnte Oversigt meddelte Procenttal for de tre trediveaarige Perioder , og , vil man finde, at Overskuddet af Fodte har udgjort henholdsvis 1.243, og Pct. af Middelfolkemængden i hvert Tidsrum, og saaledes har vist en stigende Tendents. Som det nærmere vil blive paavist under vedkommende Afsnit, beror denne Stigning udelukkende paa en formindsket Dodelighed, idet det relative Antal af Fodte navnlig i de senere Aartier er aftaget. For hver trediveaarige Periode fra og med og derefter med Fremrykning af ti Aar for hver af de folgende Perioder stillede Forholdet sig saaledes: Levendefødte. Døde. Overskud at Fodte Særskilt for Rigets Landdistrikter og Byer stiller heromhandlede Forhold sig paa folgende Maade: 0-rund. Resultatet afviger i de to sidste Decimaler lidt fra den tidligere Beregning for (Fødte 3.125, Døde 1.679, Overskud Pct.) Efter den Hovedregel, som er lagt til Grund for Registreringen af Fødte og Døde, nemlig at hver Fødsel og hvert Dødsfald registreres med Numer i det Sogn, hvor henholdsvis Daab og Begravelse finder Sted, skulde den til st e dev ær end e Folkemængde være det rigtige Sammenligningsled. Dette gjælder navnlig Antallet af de Døde, da f. Ex. de i Udlandet døde Sjomvend ikke er medregnet i Hovedopgaverne ; derimod passer Sammenligningen med den tilstedeværende Befolkning ikke saa godt for Fodslernes Vedkommende. Medens man imidlertid for de enkelte Landsdele er henvist til denne noget ufuldkomne Beregningsmaade, har man for Riget i dets Helhed ogsaa Opgaver over de blandt den hjemmehørende Befolkning stedfundne Dødsfald og har derfor under Nr. 2 tilfoiet en dertil svarende Beregning. 2*

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième sériej No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

C. No. 1. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET 1868. IIDGI\'I^E DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 1870.

C. No. 1. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET 1868. IIDGI\'I^E DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 1870. C. No.. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET. IIDGI\'I^E AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 0. Til den kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre.

Læs mere

SELVMORD I NORGE STATISTISKE OPLYSNINGER 1826 1880. KRISTIANIA. BOYE STROM. 1883. ON! A. NV. BRØGGERS BOGTRYKKERI. VED

SELVMORD I NORGE STATISTISKE OPLYSNINGER 1826 1880. KRISTIANIA. BOYE STROM. 1883. ON! A. NV. BRØGGERS BOGTRYKKERI. VED STATISTISKE OPLYSNINGER ON! SELVMORD I NORGE 1826 1880. VED BOYE STROM. Særskilt Aftryk af -Meddelelser fra det statistiske Centralbureati', Iste Bind.) KRISTIANIA. A. NV. BRØGGERS BOGTRYKKERI. 1883. STATISTISKE

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 900. Folketællingen i Kong Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 900: Aperçu général) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. ' > * Kristiania. I Kommission

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK

NORGES OFFICIELLE STATISTIK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFICIELLE STATISTIK 1 JULI 1889-31 DECEMBER 1910. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1889 et 1910.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIAN1A.

Læs mere

den danske befolkningsudvikling siden 1953

den danske befolkningsudvikling siden 1953 Redegørelse den danske befolkningsudvikling siden 1953 c. Af: Otto Andersen, cand. polit. Uddrag fra: Demokrati for fremtiden Valgretskommissionens betænkning om unges demokratiske engagement Valgretskommissionen

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

Grønlands befolkning 1. januar 2006

Grønlands befolkning 1. januar 2006 Befolkningsstatistik 2006:1 Grønlands befolkning 1. januar 2006 Indholdsfortegnelse Del 1... 1 Forord... 4 Befolkning pr. 1. januar 2006... 5 Oversigt 1 Grønlands befolkning pr. 1. januar 1996-2006...

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:3 BEFOLKNING Fertilitetsudviklingen i Grønland 1971-1998 Indledning Grønland har i de sidste 50 år gennemlevet store

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Befolkningsstatistik 2004:4 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Side 2 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Kapitel 1 Sammenfatning... 5 Kapitel 2

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices -d'aliénés) - 2. Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

54 - Fødsler. Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996. Fødte 1996 fordelt efter fødselsmåned Births 1996, by month

54 - Fødsler. Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996. Fødte 1996 fordelt efter fødselsmåned Births 1996, by month Fødsler Births 54 - Fødsler Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996 Samtlige fødte børn Heraf født uden for ægteskab Levendefødte uden for Levendefødte Dødfødte I alt Levendefødte Dødfødte I alt ægteskab

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002 Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002 Nr. 7. 22. februar 2002 Befolkning 1. januar 2002 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Datagrundlag og definitioner

Læs mere

Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes

Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes al Særtryk af t Statsøkonomisk tidsskrift» for 1905. Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes aarsberetninger. Af A. N. Kiær. Efterat der, som fortsættelse af de om fabrikdriften i de

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

Befolkningens bevægelser 2006

Befolkningens bevægelser 2006 Befolkning 2007:3 Befolkningens bevægelser 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Befolkningsudvikling... 3 Figur 1 Befolkningstilvækst, fødselsoverskud og nettovandring pr. 1.000 indbyggere

Læs mere

2. Børn i befolkningen

2. Børn i befolkningen 23 2. Børn i befolkningen 2.1 Børnene i relation til resten af befolkningen En femtedel af befolkningen er under 18 år Tabel 2.1 Lidt mere end en femtedel af Danmarks befolkning er børn under 18 år. Helt

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2010:7 27. maj 2010 Befolkningsfremskrivninger 2010 Resume: I denne artikel offentliggøres en række hovedresultater fra Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivninger

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning Befolkning Befolkningsfremskrivning 2015-2040 Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning Det samlede folketal kan i de kommende 25 år forventes at falde fra de nuværende 55.984 personer

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-3 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

BEFOLKNINGENS BEVÆGELSER I ÅRHUS KOMMUNE,

BEFOLKNINGENS BEVÆGELSER I ÅRHUS KOMMUNE, Nr. 1.1 April 1995 BEFOLKNINGENS BEVÆGELSER I ÅRHUS KOMMUNE, -1995 x Pr. 1. januar 1995 var indbyggertallet i Århus Kommune på 277.477. x I Århus er befolkningen i løbet af 1 år steget med 1,1 %, svarende

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Nr. 8 se tidligere better. Trykt 9: Nr. 9. Private aktiebanker 909. (Banques privces par actions.) 0. Skolevæsenets

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2005 Nr. 4. 29. april 2005 Befolkning 1. januar 2005 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. 8 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. Januar 90l December 90, Side

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2005-2014 Pr. 1. januar 2015 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 326.246 personer. Befolkningen er steget med 2.353 personer i

Læs mere

Folkemarngden i Kongeriget Danmark

Folkemarngden i Kongeriget Danmark DANMARKS STATSTK STATSTSK TABELVJERK FJERDE R/EKKE Litra A Nr Folkemarngden i Kongeriget Danmark den lste Februar SSO Med et BeEólkningekaart UDGVET AF DET STATSTSKE BUREAU KJHBENHAVN BANCO LUTOS KGL HOF-

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 904. (hospices d'aliénés.) - 2. Folkemængdens Bevægelse 90 og 902.

Læs mere

Befolkningsudviklingen siden 1960

Befolkningsudviklingen siden 1960 Befolkningsudviklingen siden 196 Af Anita Lange Indledning Befolkningens størrelse og fordeling på alder har på den ene side afgørende betydning for, hvor meget der kan produceres i et samfund, da folketallet

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

FOR KONGERIGET NORGE SEKSOGTYVENDE AARGANG. 1906. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, VINGT-SIXIÈME ANNÉE. - 1906, KRISTIANIA.

FOR KONGERIGET NORGE SEKSOGTYVENDE AARGANG. 1906. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, VINGT-SIXIÈME ANNÉE. - 1906, KRISTIANIA. STATISTIS K AARBOG FOR KONGERIGET NORGE SEKSOGTYVENDE AARGANG. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE. VINGTSIXIÈME ANNÉE. 1906, KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser i Aarhus Kommune, 2007-2016 Pr. 1. januar 2017 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 335.684 personer. Befolkningen er steget med

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Levendefødte børn efter i København 1992-1998 Nr. 27. 1. september 2 Levendefødte efter Levendefødte børn opgjort efter moderens nationalitet. København

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942

DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942 1 DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942 2 Forord til reproduktionen Dette er en gengivelse af en beskrivelse af pallåsen

Læs mere

Poul Sveistrup. De københavnske Syerskers Tilfredshed.

Poul Sveistrup. De københavnske Syerskers Tilfredshed. Poul Sveistrup. De københavnske Syerskers Tilfredshed. Særtryk af Nationaløkonomisk Tidsskrift 1901 1 En Statistik over menneskelig Tilfredshed turde formentlig være noget nyt. Den kan ikke vente paa Forhaand

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2014-2025 Befolkningspyramide 2014 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2025 set i forhold til 2014? 95-99 årige 90-94 årige 117 485 34 190 95-99 årige 90-94

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2005-2015 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2005 2015. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2004-2013 Pr. 1. januar 2014 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 323.893 personer. Befolkningen er steget med 4.799 personer

Læs mere

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt.

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Befolkning Folketallet har været stigende fra 1990 til, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Den 1. januar boede der 183.912 personer i Odense Kommune, svarende til 3,5 procent af hele danmarks

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1973-2003 2004:23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Ilulissat kommune 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Ilulissat kommunea 2003-2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER,

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.05 Marts 2002 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1992-2002 x Pr. 1. januar 2002 er indbyggertallet i Århus Kommune på 288.837. På 10 år er kommunens befolkning

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) No. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 0 Juni, S.. findes opferte i

Læs mere

STATISTISK AARBO G FOR TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA VINGTIÈME ANNÉE. - 1900.

STATISTISK AARBO G FOR TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA VINGTIÈME ANNÉE. - 1900. STATISTISK AARBO G FOR KONGERIGET NORGE. TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. VINGTIÈME ANNÉE. - 1900. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG

Læs mere

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Økonomiafdelingen, 19. februar 2016 INDHOLD 1. Befolkningen i de fynske kommuner... 3 2. Befolkningen i Nyborg Kommune... 4 3. Årsagen til stigningen i Nyborg Kommune...

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Kræftdødeligheden på Færøerne 1962-79

Kræftdødeligheden på Færøerne 1962-79 BILAG I: Kræftdødeligheden på Færøerne 1962-79 (Af Knud Juel, DANSK INSTITUT FOR KLINISK EPIDEMIOLOGI Indledning Formålet med dette notat er at beskrive tidsudviklingen i kræftdødeligheden på Færøerne

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.446 personer og er dermed steget med 351 personer i. I blev der født 1.155 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

NUM WO- 111101111111E1

NUM WO- 111101111111E1 C. No. 0. KOMMUNALE FORIIOLDE NUM WO 0E AARET. UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOR HT INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 7. Til den Kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre. Som

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.441 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2015. Det

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet 25. Om Folkemængden, samt Sygdommene og Sundheds Anstalter. Efter den Fortegnelse som 1769 her og andere Steder i Riget, efter høi Kongelig Ordre blev forfattet, befandtes Folkemængden over dette hele

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK

Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK 25. ausgust 2015 Professor, mag. scient. soc. Lisbeth B. Knudsen Institut for Sociologi og socialt Arbejde Aalborg Universitet, Kroghstræde 5, 9220 Aalborg

Læs mere

3. TABELLER OG DIAGRAMMER

3. TABELLER OG DIAGRAMMER 3. TABELLER OG DIAGRAMMER Dette afsnit indeholder en række tabeller og tilhørende diagrammer, der viser antallet af stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 18. november 1997 i Århus

Læs mere

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 Den kommanderende General 1' Generalkommandodistrikt København den 27/7 1910 Fortroligt D. Nr. 197 HOVEDPLAN for ETABLERINGEN

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Ved udgangen af var befolkningstallet i Esbjerg kommune 115.748 personer og er dermed steget med 302 personer i. I blev der født 1198 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000.

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 00. Nr. 4 marts 0 v Folketallet faldt i løbet af 00 med 22 personer

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2003-2012 Pr. 1. januar 2013 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 319.094 personer. Befolkningen er steget med 4.549 personer

Læs mere

FATTIGITATIoni FOR ts7,

FATTIGITATIoni FOR ts7, A. No.. FATTIGITATIoni FOR ts, u. (TE AARGANG-.) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. KRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 9. Indhold. Side. Oversigt.. IIIXXII. Tabeller:

Læs mere

Lave og stabile topindkomster i Danmark

Lave og stabile topindkomster i Danmark 18 samfundsøkonomen nr. 3 oktober 1 Lave og stabile topindkomster i Danmark Lave og stabile topindkomster i Danmark Personerne med de højeste indkomster har fortsat kun en begrænset del af de samlede indkomster

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere - Få styr på definitionerne - Hvordan er sammensætningen i befolkningen lige nu Dorthe Larsen Indvandrere og efterkommere Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene

Læs mere

Repatriering i Marts 2018

Repatriering i Marts 2018 Repatriering i 2012-2017 Marts 2018 Opsummering Efter en kraftig stigning i antallet af repatrierede fra 2009 til 2011, er antallet stabiliseret på 300-350 repatrierede årligt i perioden 2014-2017. De

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÈGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÈGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE FEMOGTYVENDE AARGANG. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, ANNUAIRE STATISTIQUE

Læs mere

1.0 Opsummering I perioden 2008 til 2017 har Sønderborg Kommune haft en befolkningstilbagegang på borgere eller hvad der svarer til knap 3 %.

1.0 Opsummering I perioden 2008 til 2017 har Sønderborg Kommune haft en befolkningstilbagegang på borgere eller hvad der svarer til knap 3 %. Notat Økonomi 13-02-2017 Vor ref.: Kathrine Adelbert Scholdan Sags nr.: 16/5115 Danmarks statistik har netop offentliggjort kommunernes befolkningstal pr. 1. januar 2017 og der gives hermed en status på

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Folketingets Økonomiske

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse.

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse. 286 Økonomieke Anliggender 1885 1886. Ligeledes bifaldt Ministeriet under s. D., efter Indstilling fra Konsitorium. at Konsistoriums Normalsilm for Fiuansaaret 1885 86 paa Grund af de betydelige Trykniugsudgifter

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2013

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2013 Antal personer Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.095 personer og er dermed steget med 44 personer i. I blev der født 1.234 børn, mens antallet

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.114 personer, en stigning på 519 personer i 2009. I 2009 blev der født 1.239 børn, mens antallet

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog Befolkningen 1. Størrelse og vækst Størrelse og vækst Der bor 55.984 personer i Grønland (pr 1. januar 2015), hvilket har været befolkningens samlede størrelse +/- 1000 personer igennem

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. N Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés.) - 2. Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere