11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E"

Transkript

1 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 25.!MI \i,x1fepir 11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E H 0 Ar EDOYER8 I UT. gem:tat numrcipod ne Ia populatior (?fl Norvi:ge pci1(lan1 «i/ 1900) 1. 1)GIVET DET STATISTISKE GENTRALBUREAU. KRISTIAN1A.,K0, ssion HOS H. A SCHEHOUG CO Pris : Kr. 1.01). rj

2 Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquiérrie série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed (Hospices ir aliénés.) - 2. Folkemmngdens- Bevaigelse 1901 og (Mouvement de la population.) 3. Kriminel RetsPleie 1901 og (Statistique de la justice criminate: Pröcédure.) 4. Folketælling 3 Deeember Hovedoversigt (Recensement. Aperçu ge"méral.) 5. Skolevmsenets tilstand (Instritetion publique,) 6. Fagskolestatistik ( Ecoles professionnelles.) 7. Fmngselsstyreisens A arbog (Ankuaire de radministration générale des prisons.) - 8. Socials i itistik. IV. Arbeidsi og tenningsforhold for Syersker i Kristiania tilligemed Oplysninger angaiténde Lønninger i andre kvindelige Erhverv i Norge. (Statistique, sociale et du travail. IV. Situatio n économique et sociale des couturiéres le Kristiania, et salaires d'autres ouerieres en Norvége.) - 9. _Norges Handel (Commerce.) Rekrutering (Reerutement.) - 11 Den- almindelige BrandforsikHno.s-Indretning for Bygninger (Iliastitution générale des assurances des bdtinzents centre rincendie.) Norges kommunale Finanser (Finances des communes.) Norges Skibsfart (Navigatienz) Private Aktiebanker (Banques privées-par actions.) - in Veteriniiervaisenet o I j edi ontrolleil 1904, (Service vétérinaire et inspection de la viande.) 16. Ulykkesforsikringen , (Assurances, centre les accidents du -travail.) 17. Norges -postvmsen (Statistique postale'.) 18. Norges Sparebanker (CaiiSes d'épargne.) 19. Norges Fiskerier (Grandes péches maritimes.) 20. Fattigvæsenet 1903 og (Assistance publique.) 21. Norges Telegrafvæsen (TélégrapheS et téléphones de lttat.) 22. De offentlige Jernbaner 1905/'06. (Chemins de fer publics.) 23. Simdhedstilstanden og Medieinalforhnidene (Rapport sur r état sanitaire et médical.) 24. Civil Retspleie 1903,og (Justice - 26;. Folkemmngdens Bevegelse Hovedoversigt. (IVIosioement de la population: Aperwu gén&al.)-

3 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 25. FOLKEMIENGDENS BEVIEGELSE HOVEDOVERSIGT. (Aper(n général du mouvement de la population en Norvége pendant les années (r 1900.) ITDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO, 190G.

4 For Aarene , se Norges officielle Statistik III, No For Aarene og tidligere Aar, se Norges officielle Statistik 1869, Cl. No. 1. STEEN'SKE BOGTRYKKERI.

5 Forord. Efterat der i Indledningen til Tabeller vedkommende Folkemængdens Bevægelse i Aarene var bleven givet en udforlig Oversigt over _Resultaterne af de hidhenhorende statistiske Opgaver indtil nævnte Aar, blev en lignende Oversigt for Aarene meddelt i Norges off. Statistik III, No Den efterfølgende Fremstilling af de vigtigste Resultater af samme Statistik for Tidsrummet slutter sig til sidstnævnte Oversigt, idet man væsentlig liar havt for Oie at fore de der meddelte Opgaver og Beregninger frem til Aaret 1900, delvis særskilte Publikationer (Norges off. Stat. III, No. 68 og 304; IV, No. 118) har man gjort Rede for Beregninger af Livs- og Dodstabeller for det norske Folk, Kristiania i September A. N. Kieer. Préface. Les résultats les plus importants de la statistique concernant le mouvement de la population out été exposés d'abord pour les années et années antérieures dans la Statistique officielle de la Norvége publiée en 1869, vol. C. 1 et ensuite pour les anmes dans la série ITT, N 106 de la lame collection. Le prsent expose, continuant ces investigations, en donne les résultats,jusqu'a Fan 1900, et en partie jusqu'a 1905, en se basant sur les publications sus.dites, et particuffitement sur celle pour les années Trois publications spéciales (Norges officielle Statistik Ill, NO' 68 et 304; I V, N 118) rendent compte des tables de mortalite et de survie. K vistiania en septembre A. N. Kiser.

6

7 Indhold. Side. Forord Oversigt over de vigtigste Resultater 1 72 Bilage Oversigt. I. Norges Folkemengde i ældre og nyere Tider 1 II. Folkemængdens Tilvækst særskilt for Land og By samt i forskjellige Landsdele og Byer 6 III. Forholdet mellem Befolkningens naturlige Tilvækst ved Overskuddet af Fedte over Døde og dens effektive Tilvækst 14 IV. Overskuddet af Fødte over Døde 17 V. Ægtevielserne a) Ægtevielsernes Antal i Forhold til den samlede Folkemængde 22 Ægtevielsernes Vekslinger i de enkelte Aar 24 e) Ægtevielsernes Antal i Forhold til Folkemængde i de forskjellige Aldersklasser 25 d) Antallet af existerende Ægteskaber, procentvis beregnet for forskjellige Aldersklasser 27 e) Ægtevielserne fordelte efter Brudgommens og Brudens Civilstand 28 f) De Ægteviedes Aldersfordeling 29 g) Ægtevielserne fordelte efter Brudgommens Livsstilling 30 h) Ægtevielsernes Fordeling efter Aarstid 34 i) Borgerlig stiftede Ægteskaber samt Ægteskaber stiftede mellem Dissentere 34 VI. Fødslerne a) Forholdet mellem Fødslerne og Folkemængden 3'i b) Fødslernes Vekslinger i de enkelte Aar 38 c) De gifte Kvinders Frugtbarhed i forskjellige Aldersklasser 38 d) Forældrenes Fordeling efter Alder ved de ægte Fødsler e) De ægte Fodslers Fordeling efter Forældrenes Vielsesaar.. 41 f) De ægte Fodsiers Fordeling efter Faderens Livsstilling. 41 g) Fødslernes Fordeling efter A arstid 41 b) Dodfodte Barn 42 i) Fodsler, ved hvilke mere end et Barn er kommet til Verden 43 j) Børnenes Fordeling efter Kjøn 43 k) Unte fødte Born 44

8 V I Side. Dødsfaldene a) Forholdet mellem Dødsfaldene og Folkemængden 46 b) Dødsfaldenes Vekslinger i de enkelte Aar 46 c) Dødeligheden i de forskjellige Aldersklasser 47 d) Dødsfaldene fordelt efter ægteskabelig Stilling 47 e) Dødsfald i de to første Leveaar blandt ægte- og uægtefødte Born 47 f) Dødsfald fordelt efter Livsstilling 51 g) Dødsfald fordelt efter Aarstid 52 h) Personer omkomne ved Ulykkestilfælde 53 i) Dræbte og Myrdede 55 j) Selvm ord 55 VIII. Indvandring og Udvandring a) Indvandringen 58 b) Udvandringen 61 e) Den norske Udvandring sammenlignet med andre europæiske Landes 63 d) Indvandrernes og Udvandrernes Fordeling efter Kjøn og Alder 63 e) Indvandrernes og Udvandrernes Fordeling efter ægteskabelig Stilling kombineret med Alder 65 f) De udvandrede Mænd fordelt efter Livsstilling 68 g) Udvandringens Fordeling paa Bygder og Byer 72 Bilage. Bilag 1. Folkemængdens aarlige Forandringer samt Hovedopgaver vedkommende Folkemængdens Bevægelse i hvert af disse Aar og femaarsvis 74 2 Folkemængde og dens Tilvækstproeent i forskjellige europæiske Lande i Aarene Bybefolkningens aarlige Forandringer Fortegnelse over nyoprettede Byer samt Byudvidelser i Aarene med Oplysning om den Folkemængde, som de a) siden 1801 og b) siden 1860 tillagte Territorier havde eller antages at have havt a) i Aaret 1801 saint b) i Aaret Oversigt over Landdistrikternes og Byernes Folkemængde i de stære Landsdele samt for enkelte større Byer i Aarene 1801, 1860 og 1900 efter de i sidstnævnte Aar gjwidende Grænser Forholdstal for den hjemmehørende Folkemængde den 1 Januar 1891 og 1901 i Henseende til (lens Fordeling efter ægteskabelig Stilling, for hver femaarig Aldersgruppe Forholdstal for den hjemmehorende Middel-Folkemængde i Aarene og i Renseende til dens Fordeling efter ægteskabelig' Stilling, for hver femaarig Aldersgruppe Den hjemmehørende Middel- Folkemængde i Aarene og fordelt paa Ugifte, Gifte, Enkemænd og Enker, fordelt i femaarige A ldersgrupper De i Aarene og Ægteviede fordelt i femaarige Aldersgrupper samt efter Civilstand

9 VII Side. Bilag 10. De i Aarene ægteviede Ungkarle og Piger fordelt paa hvert Aldersaar indtil det firtiende Detailleret Beregning over Frugtbarhedskvotienterne for gifte Kvinder i A arene 1899 og 1900 sammenlignet med Resultatet af tilsvarende Beregning for tiarene Frugtbarhedskvotienterne beregnet for forskjellige Kombinationer af gifte Mænd og gifte Kvinder paa Grundlag af Opgaver for Aarene 1899 og Forældrenes Fordeling efter Alder ved de ægte Fødsler i Aarene í og , Forholdstal for femaarige Aldersgrupper Opgaver over Fædre og Modre fordelt paa de enkelte Aldersaar i Aarene og samt Beregning over deres Gjennerasnitsalder Levendefødte og Dedfodte, ægte- og megtefedte af Mandkjen og Kvindekjøn med Oplysninger om Tvillinger og Trillinger m. in. i Aarene Forældrenes Aldersfordeling ved uægte Fødsler sammenstillet med de Ægteviedes Aldersfordeling for Aarene og Levendefedte, Dødfødte samt Døde i det forste og andet Leveaar indenog udenfor Ægteskab i Aarene for Riget Levendefodte, Dødfødte samt Døde i det forste Leveaar inden- og udenfor Ægteskab i Aarene særskilt for Rigets Bygder og Rigets Byer Dødsfald fordelt paa Aarets forskjellige Maaneder kombineret med Alder i Aarene Grafisk Fremstilling af Dodeligheden i Aarets forskjellige Maaneder for forskjellige Aldersklasser og i det hele for Aarene Antal Personer omkomne ved Ulykkestilfælde og paa anden voldsom Maade i Aaren e Antal Selvmord fordelt efter Kjon, Alder og ægteskabelig Stilling Forholdstal vedkommende Selvmord i Aarene og Den oversjøiske Udvandring i Aarene Den oversjøiske Udvandring fra forskjellige europæiske Lande i Aarene De i Tiaaret indvandrede og udvandrede Personer fordelt efter Kien og Alder De til oversjøiske Steder i Tiaaret Udvandrede fordelt efter Kjøn, Civilstand og Alder De i Aarene udvandrede Mænd over 15 Aar fordelt efter Erhverv og Livsstilling Borgerlig stiftede Ægteskaber samt Ægteskaber stiftede mellem Dissentere Sehemaer og Cirkulærer vedkommende Statistiken over Folkemængdens Bevægelse 116

10 Table des matiéres. Pages. Preface Aperçu des Résultats les plus importants 1 72 Appendices Aperçu. I. Population de la Norv6ge dans les temps anciens et modernes 1 Accroissement de la population séparément pour les campagnes et les villes et pour différentes régions du royaume III. Rapport entre Faccroissement naturel par l'excédant des naissances sus. les déc6s et l'accroissement effectif 14 IV. Excédant des naissances sur les déci, s 17 V. Les manages 2'2-36 a) Nombre des manages, par rapport h la population en géneral 22 b) Variations du nombre des manages dans les différentes années 24 () Nombre des manages contracts, par rapport h l'effectif des différentes classes duge 25 (i) Nombre des manages existants, par rapport h l'effectif des différentes classes dage 27 e) Mariages répartis selon l'état civil des mariés 28 f) Manages répartis selon rage des mariés 29 g) Professions des hommes mariés 30 h) Manages par mois 34 i) Manages civils et manages contracts parmi les Dissidents 34 VI. Les naissances a) Nombre des naissances par rapport h la population en général 37 b) Variations du nombre des naissances dans les différentes années 38 e) Fécondité des femmes mariées réparties par age 38 d) Répartition des naissances légitimes selon lage du Ore et de la mére 40 e) Répartition des naissances légitimes selon l'année du manage 41 f) Répartition des naissances légitimes selon les professions des péres 41 g) Naissances par mois 41 h) Mort-nés 42 i) Accouchements multiples 43 j) Naissances réparties par sexe 43 k) Naissances illégitimes 44

11 Pages VTT. Les dé6is a) Nombre des d(ws par rapport h la population en general 4( b) Variation dll nombre des d(ws dans les differentes annees 46 Mortalite clans les differentes classes duge 4 7 (1) Décés par état civil 47 e) Nombre des enfants légitimes et illégitimes morts avant Vage de deux ans 47 f) Décés par professions 51 Décés par mois 52 h) Decés par suite d'accidents i) Homicides et meurtres 55 fl Suicides 55 Migrations a) Immigration 58 b) Emigration 61 ()Emigration norvégienne comparee h celle des autres pays de l'europe 63 d) Immigrants et emigrants répartis par sexe et par age 63 e) Immigrants et emigrants répartis par sexe, age et etat civil 65 Hommes émigrés repartis par professions 68 g) kmigration des campagnes et des villes 72 ix Appendices. A ppendice no 1. Tableau rétrospectif du mouvement de la population pendant les années Population et accroissement de la population en différents pays d'europe pendant les années Population urbaine clans chacune des années Nouvelles villes et faubourgs incorporés pendant le 19iNne siècle79 5. Population rurale et urbaine des grandes regions de la Norvége et population des villes les plus importantes en 1801, 1860 et 1900, d'aprés leurs limites de Cliiffres proportionnels concernant la répartition par etat civil porn chaque classe d'age au 1 janvier 1891 et Idem pour la population moyenne et Population moyenne et répartie par sexe, age et état civil Manages contractés pendant les années et avec Vindication de rage et de l'état civil des maries Manages contractés pendant les années parmi les garons et les lilies repartis par chaque année d'age jusqu'au quarantiéme Calcul détaille concernant la feeondité des femmes mariées pendant les années 1899 et 1900 comparees aux al Caloul concernant la recondite pour différentes combinaisons (lage des bommes et femmes maries, base sur les donnees pour 1899 et Répartition des péres et des méres des enfants legitimes nes pendant les annees et , chiffres proportionnels pour cliaque gronpe quinquennal 90

12 Pages. Appendice no 14. Répartition des lames Ores et m6res pour amine année d'age, chiffres absolus et age moyen Divers renseignements sur les naissanees pendant les années (nés-vivants et mort-nés avec l'indication sexe, acconchements multiples, et(.) Naissances illégitimes réparties scion rage des pres et des méres, comparees aux 'navies répartis par age; chiffres proportionnels Alortalité pendant les deux prenli4es annees de la vie, caleulée separement pour les enfants légitimes et illégitimes, dams le Royaume Eden) separement pour les campagnes et les villes pendant les annees i 9. [Ves par age et par mois Representation graphique du lame rapport pour les annees Morts par -tc,cidents et mitres morts violentes Nombre des suicides répartis par sexe, age et état civil Chiffres proportionnels concernant les suicides pendant les aline& et Emigration transoeeanique norvégienne dans chaenne des années Emigration transocéanique pendant les années pour chaque période décennale et pour divers pays d'europe Immigrants et emigrants répartis par sexe et par age Emigrants pour des pays hors de l'europe répartis par sexe, par age et par état civil Homilies emigrés pendant les années répartis par professions Manages eivils et manages contract& parmi les dissidents Formulaires et instructions concernant les données primaires 116

13 I. Norges Folkemængde i ældre og nyere Tider. Ved Aaret 1349 eller før den store Pest er Norges Folkemængde af Professor Sars bleven anslaaet til omkring , iberegnet de senere tabte Landskaber Jæmtland, haerjedalen og Bohuslen, der i Aaret 1666 antages at have havt omtrent 1/lo af det bele Riges Folkemængde l). Derefter formindskedes Folkemængden som Folge af Pestens forfærdelige Herjinger efter samme Forfatter maaske til omkring , men var ved Aaret 1500 atter naaet op til ca , i 1600 til og i 1666 til , alt iberegnet de nævnte, da afstaaede Landskaber, hvis Folkemængde for sidstnævnte Aar ansloges til Medens disse Tal for en stor Del kun beror paa mere eller mindre lose Skjøn eller (ìjætninger, er Opgaverne over Norges Folkemængde inden dets nuværende Omraade for 1665 og følgende Aar bygget paa positive Opgaver, om end disse for sidstnævnte Aar alene omfattede Personer af Mandkjon over 12 og 14 Aar. ifølge disse Opgaver skulde Folkemængden i Aaret 1665 have udgjort ea , i 1700 ea , i 1800: , i 1900: og i 1905: ). For 1865 og følgende Aar hidsættes nedenstaaende Opgaver, der viser Folkemængden ved Udgangen af hvert Femaar, hvorved den i Oversigten for meddelte Opgave for Aaret 1885 er noget ændret i Henhold til nyere Beregninger 3): 31 December 1865* December 1890* * * ) ) Se forovrigt de i Norges off. Stat. III Nr. 106 meddelte nærmere Oplysninger. 2) Foreløbig Opgave. 3) Ved de med * mærkede Aar er Opgaverne byggede paa samtidig ; hvad Aaret 1900 angaar, dog med Tillæg af Forøgelsen i Tidsrummet 3-31 December. 1

14 '2 Den gjennemsnitlige aarlige Tilvækst udgjorde : Aar 1835 d Pet Aar Pct f Gjennemsnitstilvmksten for hele det foregaaende Aarhundrede var Pct. og for det næstforegaaende Pct. ; længere tilbage mellem og Pct. Til en Gjennemsnitstilvmkst af 0.94 Pct. aarlig svarer en Fordoblingsperiode af 74 Aar, medens der til 0.85 Pct. svarer 82 Aar. Opgave over Folkemængden og dens Tilvækst i hvert af Aarene samt femaarsvis vil findes meddelt som Bilag 1 i nærværende Hefte og tilsvarende Opgaver for Aarene i Norges off. Stat. III, Nr. 106, Tabel I, hvorved dog maa erindres, at de vedrørende Beregninger er lidt forskjellige fra de nu meddelte. Man hidsætter følgende Oversigt over Forholdet mellem den aarlige Tilvækst, Overskuddet af Fødte samt Overskuddet af Udvandrede for hvert Femaar siden (Tilvæksten saavelsom de øvrige Forholdstal beregnet paa Grundlag af Middel folkemængden i hvert Aar, medens de foregaaende Beregninger knytter sig til Folkemængden ved hvert Aars B egyndels e.) Aarlig Tilvækst. Overskud af Overskud af Fødte. Udvandrede = Pct. -F Pct Pet = I = d = = = F Folkemængden er i hele det heromhandlede trediveaarige Tidsrum foroget med eller næsten en halv Million Indbyggere. Medens Overskuddet af Fodte udgjorde , tabte Norge ved Overskuddet af Edvandring ; Udvandringen til oversjøiske Steder udgjorde endog , men dels var der ikke faa, som vendte tilbage, dels har der ogsaa, været nogen Indvandring fra andre Lande, saa at der, bortseet fra den oversjøiske Udvandring, var et Indvandringsoverskud i disse 30 Aar af , hvorved altsaa Nettoudvandringen bliver som ovenfor anført

15 8 Aarene tiltog Norges Folkemængde i en stærkere Grad end de fleste europæiske Landes, men fra sidstnævnte Aar har Forholdet vendt sig paa Grund af den overhaandtagende Udvandring. Gjennemsnitstilvreksten for Europa med Undtagelse af Tyrkiet og andre Balkanstater (for hvilke Opgaver mangler) var i førstnævnte Tidsrum Pct., for Norge derimod Pct. aarlig; i Aarene er Europas Folkemængde overhovedet vokset med Pet., Norges derimod kun med Pet. I Tidsrummet steg Europas Folkemængde fra til Millioner, eller aarlig med netop 1.0 Pct., og Norges med 0.92 Pct. Sammenligningen mellem Folkemængdens Tilvækst i Norge og i Nabolandene viser folgende Resultater : Norge Sverige. Danmark. Finland a) Folkemængde b. Aarlig Tilvækstprocent Pct Pct Pct Pct. - - _ Af de nordiske Lande er, som det vil sees, Finland det, hvis Folkemængde liar skudt den kraftigste Vækst. Navnlig har Forskjellen i saa Henseende mellem dette Land og de tre skandinaviske Lande fremtraadt meget stærkt i den sidste Halvdel af det 18de Aarhundrede. Ogsaa i de fleste Aar af det 19de Aarhundrede har der vist sig en temmelig udpræget Forskjel, medens dog Finlands Folkemængde i Slutningen af Sekstiaarene blev sau betydelig sat tilbage som Folge af ødelæggende Misymkstaar, at Hovedresultatet for Aarene ikke staar synderligt over Hovedresultatet for Norge og Danmark i de samme Aar. Af de skandinaviske Lande er nemlig Norge og Danmark de, der har havt den største Befolkningstilvækst i nævnte Tidsrum, Norge især i Tidsrummets forste Halvdel, Danmark især i dets sidste Del. 1*

16 4 For Aarene indtil og med 1885 henvises forovrigt angaaende disse Forhold til Oversigten for S. 13 og 14 og de der citerede Afhandlinger. I Bilag 2 vil findes angivet Folkemængden i samtlige Lande i Europa ved Udgangen af Aarene 1885, 1900 og Heraf fremgaar folgende Hovedresultater for de nedenfor nævnte Grupper af Lande: 1. Det skandinaviske Norden 2. Vesteuropa 3. Det sydvestlige Europa 4. Mellemeuropa 5. Det nordostlige Europa 6. Balkanstaterne Tilsammen Europa Norge Sammes Procentandel i Europas Folkemængde Folkemængdens Forøgelse i det skandinaviske Norden har i de senere Aar paa Grund af den stærke Udvandring været forholdsvis ringe, nemlig i Aarene alene Pct. aarlig, idet vistnok Danmarks og Norges Folkemængde er steget noget mere, men Sveriges mindre. Af de europæiske Folkegrupper viser alene den romanske Befolkning i det sydvestlige Europa en ringere Tilvækst ( Pct. aarlig), idet, som bekjendt, navnlig Frankriges Folkemængde stiger overmaade langsomt. For Norges Vedkommende nærmer Tilvækstprocenten i de heromhandlede Aar sig til den gjennemsnitlige i Vesteuropa, men vilde have vist et ugunstigere Forhold, hvis Sammenligningen havde kunnet fores frem til Aaret De mellemeuropæiske Landes og navnlig Tysklands Befolkningstilvækst har i de senere Aar været meget betydelig. Ligeledes har Rusland, dog vistnok med Undtagelse af de allersidste Aar, havt en meget betydelig Tilvækst. Forøvrigt kan om disse Forhold henvises til Sundbärg's i det svenske «Statistisk Tidskrift» offentliggjorte Oversigtstabeller, der i 1906 er udgivet i en ny fransk Udgave under Titelen : «Aperos statistiques internationaux» og indeholder en Række af værdifulde Oplysninger vedkommende dette Emne. Ligesaa til en af nærværende Forfatter for den VI. internationale Kongres for Hygiene og Demographi (Wien 1887) fremlagt Studie over Folkeimengdens aarlige Bevægelse i Europa (hovedsagelig for Aarene ). Al Sundbärg's Oversigtstabeller hidsættes folgende Uddrag over den aarlige Befolkningstilvækst i Lobet af forrige Aarhundrede for Norge, Sverige og Danmark sammenholdt med Gjennemsnitsforholdet i Europa :

17 Norge. Den aarlige Tilvm!Çstprocent. Sverige Danmark. Europa overhovedet. Norges Folkemængde i Prom(4444for af Europas. N. P i I i (1800) (1830) (1840) 5.0 -I (1850) (1860) (1870) (1880) (1890) (1900) 5.6 For 1902 er Norges Proeett andel beregnet til 5.5.

18 Folkemængdens Tilvækst særskilt for Land og By samt i forskjellige Landsdele og Byer. Oplysninger angaaende Folkemængden i Rigets Landdistrikter og Bydistrikter, Stifter, Amter, Fogderier, Herreder og Byer ifølge Tællingerne af 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855 og 1865 findes meddelte i Tabeller vedkommende Folkemængdens Bevægelse i Aarene S. 185 o. flg. Tilsvarende Oplysninger for 1865, 1875, 1890 og 1900 er, foruden i selve Folketællingstabellerne, tillige meddelte i Tabeller vedkommende Folkemængdens Bevægelse i Aarene S. 1 o. flg., og (Norges off. Stat. C. Nr. 1 udg. i 1880, III Nr. 276 og IV Nr. 117). Særskilt for Bybefolkningens Vedkommende kan derhos henvises til Norges officielle Statistik III Nr. 106, Indledningen S. 15 o. flg. samt det der citerede (Tabel 2, S. 132, og 3, m. m.); fremdeles til Statistiske Meddelelser for 1898 S , og 1905 S samt Bilag 3, 4 og 5 i nærværende Skrift. Bybefolkningen stiger dels ved Folkemængdens Tilvækst indenfor uforandrede Byterritorier, dels ved Indlemmelse af Forstæder paa Landets Grund samt ved Oprettelse af nye Byer. Vil man undersøge Tilvækstens Grad, er det derfor -- navnlig naar der handles om kortere Tidsrum nødvendigt at holde disse forskjellige Kilder til Bybefolkningens Stigen ud fra hverandre. Idet man for de tidligere Aar henviser til de i Oversigten for givne udførlige Oplysninger over Udviklingen i Aarene (delvis ogsaa for ), skal der i Tilslutning hertil i det folgende gjøres Rede for, hvorledes disse Forhold liar stillet sig i Aarene Efter de i vedkommende Aar faktisk gjældende Grænser mellem Landdistrikterne og Byerne udgjorde den hjemmehørende Folkemængde, som følger:

19 7 Kjob- Lade- Tilsammen Land- Procentvis i Forhold til Rigets Folkemængde. sta3der. steder. Byer. distrikter. Landdistrikter. Byer. 31 December ) I Lobet af disse 40 Aar bar altsaa Landdistrikternes Folkemængde alene tiltaget med , eller 16.8 Pct., medens Byernes Folkemængde har havt en Tilvækst af nær ind paa ( ) Pct., saa at deres Folkemængde i 1900 var omtrent 2 3/4 Gange saa stor som i Af den sidst anførte Tilvækst skyldes imidlertid omtrent Indlemmelser af Forstæder, der var indbefattede i Landdistrikternes Folkemængde i 1860 (jfr. Bilag 4 og 5), og der bliver saaledes tilbage en virkelig Forøgelse i Byerne med deres senere indlemmede Forstæder stor paa en Folkemængde i 1860 af , medens Landdistrikternes Folkemængde fraregnet disse Forstæder er bleven forøget med paa en Folkemængde i 1860 af Efter denne Berigtigelse bliver altsaa Folkemængdens Tilvækst i det heromhandlede Tidsrum af 40 Aar 154 Pet. for Byerne og 18.5 Pct. for Landdistrikterne, og den aarlige Tilvækstprocent henholdsvis 2.36 og Med Hensyn til Tilvæksten i hvert enkelt af Aarene henvises for Byernes Vedkommende til de i Bilag 3 meddelte Oplysninger, af hvilke ogsaa de aarlige Forandringer i Landdistrikternes Folkemængde vil kunne udledes, naar man sammenholder Bilag 3 med Bilag 1 2). Til videre Belysning af dette Forhold hidsættes folgende Opgave over Folkemængden og dens Tilvækst saavel i Riget som i dets Landdistrikter og Byer, efter deres Grænser den 31 December 1900: 1) Heri er Kragero fra 1 Januar 1891 indlemmede Forstæder med en Folkemængde af 809 ikke medregnet. 2) Ved denne Beregning bør forovrigt den i ovenstaaende Note 1 nævnte Omstændighed haves i Erindring.

20 8 Riget. Rigets Landdistrikter. Rigets Byer. 1. Folkemængde. Absolute Tali) ' Procenttal. Absolute Tal.,, Procenttal. Absolute Tal,Procenttal Aarlig Tilvækst Som det vil sees, var den relative Tilvækst i Aarene overhovedet mindre end i det foregaaende tyveaarige Tidsrum. Dette gjælder dog særlig Tiaaret , da der foregik en usædvanlig stor Udvandring.:), hvorimod Aarhundredets sidste Tiaar fremhæver sig ved en stærkere Befolkningstilvækst, navnlig i Byerne. Af de i Oversigten for , S. 17 meddelte Oplysninger hidsættes, at Byernes Folkemængde alene i et Tiaar, nemlig , viser en storre procentvis Stigning, nemlig Pct. aarlig mod Pct. aarlig i Tiaaret Derimod var i Tidsrummet Landdistrikternes Tilvækst betydelig større end senere, idet den for 1865 udgjorde i Regelen noget over 1 Pct. aarlig, medens den senere er sunket til under 1/2 Pct. aarlig. I Henseende til Folkemængdens Forandringer i de forskjellige Landsdele kan, foruden til de i Begyndelsen af dette Afsnit, S. 6, nævnte Skrifter, henvises 'al de i Statistisk Aarbog 1905, Tabel 4, meddelte Opgaver over den hjemmehorende Folkemængde amtsvis i Aarene 1801, 1860, 1890 og Paa Grundlag 1) For A arene er de her for Riget opførte Tal noget afvigende fra de i Afsnit I samt i Bilag 1 anførte. Aarsagen ligger deri, at man for det hele Rige kan beregne den hjemmehørende Folkemengde paa en noget fuldstændigere Maade end efter de paa hvert Hjemsted indhentede Opgaver. Forskjellen var i 1875: 549, 11890: 3185, i 1900: og er i Analogi hermed regnet til i 1880, i 1885 og i 1895,

21 af disse Oplysninger meddeles nedenfor en Oversigt over Udviklingen i hver af de seks storre Landsdele, i hvilke man i den senere Tid har begyndt at gruppere de enkelte Amter. Disse Landsdeles Befolkning og dens aarlige Gjennemsnitstilvvekst i 1801, 1860 og 1900 udgjorde, som følger: Aarlig Tilvækstprocent. Februar 1, Deebr. 31, Deebr. 3, Landsdele Landdistrikter og Byer underet. Østlandet Oplandene Sørlandet') Vestlandet 2) Trondelagen Nordlandet Riget Østlandet 2. Landdistrikterne. Oplandene Sørlandet Vestlandet Trøndelagen Nordlandet Tilsammen Landdistrikterne ' Østlandet Oplandene Sørlandet Vestlandet Trøndelagen Nordlandet 3. Byerne. Tilsammen Byerne ') Bratsberg, Nedenes saint Lister og Mandal Amt. 2) fl: Stavanger, Søndre og Nordre Bergenhus Amter samt Bergen.

22 10 Februar 1, Deebr. 81, Decbr. 3, Aarlig Tilv eastproeent De enkelte større Byer. Kristiania Bergen Trondhjem Stavanger Drammen Kristiansand Fredrikstad Kristiansund Fredrikshald Aalesund Skien Larvik Med Hensyn til Befolkningstilvæksten i Landdistrikterne og Byerne maa imidlertid ligesom tidligere bemærkes, at Jurisdiktionsforandringer tildels i ikke ringe Grad influerer paa Tilvækstprocentens Heide, og man har derfor i Bilag 5 meddelt en Beregning over, hvorledes Resultatet stiller sig, naar man for alle Aar gaar ud fra den i 1900 bestaaende Jurisdiktionsinddeling og altsaa tillægger den antagne Folkemængde i de senere indlemmede Forstæder samt paa de senere nyoprettede Byers Grund. Forovrigt viser Beregningerne størst Tilvækst for de nordlige Landsdele, der særlig i den sidste firtiaarige Periode bar havt en meget betydelig Forøgelse i Folkemængde, nemlig i Gjennemsnit 1.47 Pct. aarlig, deraf i Landdistrikterne 1.39 Pct. Naar Østlandet i sin Helhed opviser en næsten ligesaa hoi Procenttilvækst, nemlig 1.31, skyldes dette hovedsagelig Kristiania, hvis Befolkningstilvækst i samme Tidsrum var gjennemsnitlig 3.94 Pct. og 3.73 Pct., naar Forstædernes Befolkning i 1860 medregnes i dette Aars Folkemængde. I de estlandske Byer overhovedet var Tilvæksten beregnet paa sidstnævnte Maade, --I Pct. aarlig, i Østlandets Landdistrikter derimod kun 0.42 Pet. Den modsatte Yderlighed repræsenteres af Oplandene, hvor Befolkningstilvæksten fra 1.02 Pct. aarlig i Aarene , paa Grund af stærk Udvandring til Amerika og Udflytning til Byerne, er sunket til 0.1 Pct. i Aarene og, naar der bortsees fra Byerne, endog viser en (forøvrigt ganske ringe) Tilbagegang, nemlig Pct. aarlig. I de øvrige Landsdele falder den gjennemsnitlige Befolkningstilvækst i Landdistrikterne lidt lavere end i de østlandske Landsbygder, nemlig omkring 1/3 Pct. aarlig i Aarene mod Pct. aarlig

23 11 I Oversigten for Aarene er der i Indledningen S samt i Bilag 11 givet Oplysning om, hvorledes disse Forhold har stillet sig i Norge sammenlignet med Sverige og Danmark. De i nævnte Skrift meddelte Opgaver skal nedenfor suppleres indtil og med Aaret Da der, som i det foregaaende nævnt, for Norges Vedkommende er foretaget ny Beregning over Folkemængden i Aarene og derhos den i Danmark den 1 Februar 1901 afholdte Folketælling ligger 11 Aar efter den nærmest foregaaende, har de i ovennævnte Bilag 11 for 1880 meddelte Tal forsaavidt undergaaet nogen Forandring, hvilket, hvad Danmark angaar, er bleven udfort paa den Maade, at man efter de gjennemsnitlige Tilvækstprocenter, som viser sig for Tidsrummet 1 Februar Februar 1901, har beregnet Landdistrikternes og Byernes Folkemængde den 1 Februar 1881, saa at altsaa Tilvækstprocenterne bliver uforandrede, men Folkemængden er rykket et Aar frem. Efter disse Ændringer i Tallene stiller Folkemængden og dens procentvis beregnede aarlige Tilvækst sig, som følger 1 ) : Aar. Sverige. Byer. Danmark. (1 Febr og 1901) N. P. Byer. De tre nordiske Riger. Norge. Landdistrikter. Byer. Landdistrikter. Landdistrikter. Landdistrikter. Byer Aarlig Tilvækstprocent ca ca « Det fortjener her særlig at bemærkes, hvorledes Landdistrikternes Befolkningstilvækst siden Begyndelsen af Sekstiaarene liar vist en i det hele taget stadig synkende Tendents 2), medens omvendt Tilvækstprocenten for Byerne undér hele det 1 9de Aarhundrede liar vist en stigende Tendents, der imidlertid for Norges Vedkommende i de sidste tyve Aar er bleven afbrudt. 1) I efterfølgende Tabel er Byernes Grænser for alle Aar i det væsentlige regnet paa samme Maade som for Aaret 1900, jfr. ovennævnte Bilag 11, Anm. 2) Efter den i 1906 afholdte Folketælling. for Danmark er dog heri indtraadt en Forandring i de sidste Aar,

24 12 Hovedstædernes Folkemængde udover en voksende Indflydelse paa Tilvækstforholdene i den samlede Bybefolkning. Disses Folkemængde udgjorde: Aar. Kristiania (med senere indlemmede Forstæder). Kjobenhavn (med Frederiks- Stockholm. berg og Sundbyerne). 1 Februar.,De tre nordiske Ilovedstwders samlede Folkemængde (1801) ') (a) (1880) ) a) tb) (1881) b) (1901) (1906) Procenttal a 2) b Medens altsaa de tre nordiske Hovedstæders samledẹ Folkemængde i Lobet af forrige Aarhundrede er vokset fra ca til over 1 Million, er Kristianias Anpart vokset fra 6.6 Pet. i 1800 til 23.2 'Pct. i 1900; derefter er der indtraadt en Tilbagegang, der vistnok nærmest maa opfattes som en Reaktion efter den i Slutningen af Nittiaarene stedfundne voldsomme Tilvækst, men som ogsaa hænger sammen med den stærkere Udvikling, som de to andre nordiske Hovedstæder navnlig siden 1880 befundet sig i. I det hele Tidsrum har Udviklingen i alle tre Hovedstæder overhovedet været omtrent lige stærk 3). Med Hensyn til de øvrige norske Byer med en Folkemængde i 1900 af mindst henvises til de S. 10 samt i Bilag 5 meddelte Oplysninger, Opgave over Folkemengden i Forstæderne savnes, men har vistnok været ubetydelig. Den udgjorde i 1840 alene ) I dell under b (1881) anførte Folkemængde er medtaget nogle flere Forstæder (Gjentofte Kommune og Valby-Distriktet); ligesaa for 1901 og ) Angaaende Befolkningstilvæksten i senere Aar i de tre ovennævnte Hovedstæder samt desuden i Helsingfors kan forovrigt henvises til en Afhandling af nærværende Forfatter i «Aftenposten» Nr. 226 og 230 for 1905,

25 13 For samtlige Byer er der i Oversigten for Aarene , S. 24 meddelt Oplysninger angaaende Befolkningstilvæksten i Aarene for forskjellige Grupper af Byer inddelte efter deres Erhvervsforhold. Efter denne Inddeling, som forovrigt paa Grund of Forholdenes rdvikling bliver mere og mere vanskelig at gjennemfore fuldt konsekvent, skulde i Aarene Trælastbyerne have havt en Gjennemsnitstilvækst af 1.73 Pct., Skibsfartsbyerne af 0.61 Pct., Fiskebyerne af 2.27 Pct., de øvrige Byer udenfor Kristiania 1.96 Pet. samt Kristiania 3.83 Pct.

26 Forholdet mellem Befolkningens naturlige Tilvækst ved Overskuddet af Fødte over Døde og dens effektive Tilvækst. For Norges Vedkommende liar Befolkningstilvæksten lige indtil 1845 væsentlig faldt sammen med den saakaldte «naturlige» Tilvækst ved Overskuddet af Fødte over Døde; i Aarene liar derimod Udvandringsoverskuddet i en ikke ubetydelig Grad forringet Tilvæksten, og i Aarene er denne for det hele Tidsrum underet bleven reduceret til 58.3 Pct., altsaa kun lidet mere end Halvparten af den «naturlige». Til nærmere Belysning heraf hidsættes nedenstaaende Oversigt: Folkemængdens Tilvækst. Registreret Overskud af Fodte. Overskud af Ind- eller Udflyttede. Effektiv Befolkningstilvækst i Procenter af den naturlige Pct I Disse Opgaver er med Hensyn til Overskuddet af Fodte opgjort paa Grundlag af det i hvert Aar registrerede Antal af Fødte og Døde 1) samt, hvad Folketallet angaar, paa Grundlag af det for de enkelte Hjemstedskommuner foretagne Opgjør over deres hjemmehørende Folkemængde (for 1900 efter Folketællingen den 3 December). Da man imidlertid for de senere Aar liar opgjort Antallet af de Fødte og Døde ogsaa efter de i hvert Aar st edf tin dne Fødsler og Dødsfald blandt den hjemmehørende Folkemængde og derhos Folkemængden for det hele Rige underet for Aarene 1875, 1890 og 1900 er beregnet paa en noiagtigere Maade, end der ') For.Dødsfaldenes Vedkommende er herved alene de i Norge stedfundne medregnet, altsaa f. Ex. ikke Dødsfald af Sjøfolk under deres Fravær paa Reiser i Udlandet.

27 kan gjøres for de enkelte Distrikter (og for 1900 derhos ogsaa pr. 31 December), hidsættes paa Grundlag heraf folgende nye Beregning (jfr. Bilag 1 samt for Aarene Oversigten for , S. 39). Folkemængdens Tilvækst. Overskud af Fodte. Overskud af Udflyttede. Virkelig Befolkningstilvækst i Procenter af den naturlige. Pct d d '). -F Som det vil sees, viser Resultatet af denne Beregning kun ringe Forskjel i Sammenligning med den foregaaende. I Aarene udgjorde den virkelige Befolkningstilvækst kun 45.6 Procent af Overskuddet af de Fødte, men i de folgende Aar liar Forholdet bedret sig, saa at det i Aarene udgjorde 82.3 Procent, og, trods den siden 1900 indtraadte stærke Udvandring., i Aarene ') gjennemsnitlig 68.5 Procent. For det hele trediveaarige Tidsrum var Gjennemsnitsforholdet 57.6 Procent. Opgjores den foist anførte Tabel, forsaavidt angaar A arene , særskilt for Rigets Landdistrikter og Byer, viser der sig følgende Resultat: Landdistrikter: Folkemængdens øgning'). Registreret Overskud af Fødte. Overskud af eller U dflyttede. -I H E Effektiv Befolkningstilvækst i Procenter at den naturlige. Pct Byer: F F F I ) For Aarene er Opgaverne foreløbige. 2) : Bortseet fra de ved.jurisdiktionsforandringer bevirkede Formindskelser i Landdistrikternes og Forøgelse i Byernes Folkemængde.

28 16 Man vil heraf se, at medens Landdistrikterne i Tiaarsperioderne og , trods en ikke ubetydelig Udvandring til Byerne saint til Amerika, dog overhovedet beholdt henved 3/4 of sit Fodteoverskud, saa har de senere Aartiers stærke Edvandring bevirket, at de alene har beholdt en ringere Del deraf, i gjennemsnitlig 31.6 Pct. For Byernes Vedkommende har indtil 1 87F indflytningen udgjort en meget betydelig Del af deres hele Tilvækst, idet Indflytningsoverskuddet i Tiaaret var. 46 Pct. al denne og i de to folgende Tiaar 44 Pct. I Aarene er i dette Forhold indtraadt en væsentlig Forandring, idet Indflytningsoverskuddet neppe udgjorde 14 Pct. af Byernes Tilvækst, hvorimod Forholdet i atter hævede sig til 42 Pct. Hvad de enkelte Landdistrikter og Byer angaar, henvises i heromhandlede Henseende til Tabeller vedkommende Folkemængdens Bevægelse i Aarene No. 1 og 6, , , og (Norges off Stat. ITT 276 og IV 117.) For Kristiania hidsættes nedenstaaende Opgaver: Folkemængdens Ogning efter FolketaAlingen. Registreret Overskud at Fodte. Overskud af Indflyttede I Kristiania havde særlig i sidstanførte Tiaar hart et betydeligt Overskud af Indflyttede. Som det vil sees, har dette Forhold i Aarene (for hvilke Tallene iøvrigt er foreløbige, hvad Aaret 1905 angaar) stillet sig meget forskjelligt fra Udviklingen i de foregaaende Aar. Med Hensyn til de øvrige Byer kan foruden til den ovenfor citerede Statistik ogsaa henvises til de i «Meddelelserne» 1905 Ni. 2 givne Oplysninger.

29 Iv. Overskuddet af Fødte over Døde er et befolkningsstatistisk Forhold al stor Interesse. Det danner ikke alene, som allerede nævnt, i de fleste Lande Grundlaget for Folkemængdens Tilvækst, men er tillige, naar man betragter Menneskeheden under et, sammes eneste Kilde, hvorfor det ogsaa for de Landes Vedkommende, hvis egen Befolkning det alene for en Del kommer tilgode, dog liar sin Betydning som disse Landes Bidrag til Menneskeslægtens Formerelse og det nationale Elements Fremtræden i denne. Derhos synes det Overskud af Fodte, som et Folk Aar om andet faar, at maatte betragtes som et ikke uvigtigt Symptom paa samme Folks naturlige Livskraft eller maaske rettere paa Forholdet mellem denne og de nedbrydende Kræfter. Overskuddet af Fodte er i Norge forholdsvis meget betydeligt, og der er kun faa Lande, hvor det er storre, hvad enten det sammenlignes med Folkemængden eller med Antallet af Fodte. Efter de af Forfatteren foretagne Beregninger I), der omfatter de fleste Lande i Europa, skulde det gjennemsnitlige Overskud af Fodte i Aarene have udgjort 0.98 og i Aarene : ---I Pct. af Middelfolkemængdeu, altsaa paa det nærmeste 1 Pet. aarlig. Ifølge Sundbärg's Statistiska Öfversiktstabeller 1903 var Gjennemsnitsforholdet for Europa i Aarene : Pct. og : 1.1 Pct. I Norge var Overskuddet gjennemsnitlig 1.40 Pct. aarlig og : Pct. Et storre Fodteoverskud havde af europæiske Lande i Aarene : Serbien, Rusland og Finland, : Serbien og : Bulgarien, Rusland, Serbien og Nederlandene. (Sundbarg's Tabeller.) Ifølge de af samme Forfatter i hans i 1906 udgivne «Aperçus statistiques» meddelte Oplysninger stillede Forholdet sig siden , som følger, pr Indbyggere : 1) Se Indledning tit «Tabeller vedk. Folkemængdens Bevægelse », S. XVI samt <Arbeiten der Demographischen Section der VI. intern. Coup. für Hygiene und Demographie zu Wien 18871, Heft Nr. XXVI, S

30 18 Europa. Herat' Vesteuropa. Østeuropa. Norge. Sverige. Danmark. Finland ') Det gunstige Resultat for Norge skyldes udelukkende den ringe Dødelighed, da Fodsiernes Antal er under det gjennemsnitlige. I Oversigten for Aarene er S 42 meddelt en Opgave, der for hvert Tiaar siden 1816 meddeler Oplysning om det absolute og relative Antal Fødte og Dade, samt det deraf fremkomne Overskud. Denne Opgave suppleres her for de senere Aar. Antal Fodte. Antal Døde. Overskud af Fodte. Aarligt Antal pr. 100 af Middelfolkemængden. Fodte. Døde. Overskud. 1. Efter det i hvert Aar registrerede Antal Efter de i hvert Aar stedfundne Antal Fødsler og Dødsfald blandt den hjemmehørende Befolkning') ') ) ') Foreløbige Tal. 2) Se Bilag 1. 3) Efter ny Beregning, ved hvilken den gjennemsnitlige tilstedeværende Folkemængde ( : , : , : ) er lagt til

31 19 Sammenfatter man de i denne og i ovennævnte Oversigt meddelte Procenttal for de tre trediveaarige Perioder , og , vil man finde, at Overskuddet af Fodte har udgjort henholdsvis 1.243, og Pct. af Middelfolkemængden i hvert Tidsrum, og saaledes har vist en stigende Tendents. Som det nærmere vil blive paavist under vedkommende Afsnit, beror denne Stigning udelukkende paa en formindsket Dodelighed, idet det relative Antal af Fodte navnlig i de senere Aartier er aftaget. For hver trediveaarige Periode fra og med og derefter med Fremrykning af ti Aar for hver af de folgende Perioder stillede Forholdet sig saaledes: Levendefødte. Døde. Overskud at Fodte Særskilt for Rigets Landdistrikter og Byer stiller heromhandlede Forhold sig paa folgende Maade: 0-rund. Resultatet afviger i de to sidste Decimaler lidt fra den tidligere Beregning for (Fødte 3.125, Døde 1.679, Overskud Pct.) Efter den Hovedregel, som er lagt til Grund for Registreringen af Fødte og Døde, nemlig at hver Fødsel og hvert Dødsfald registreres med Numer i det Sogn, hvor henholdsvis Daab og Begravelse finder Sted, skulde den til st e dev ær end e Folkemængde være det rigtige Sammenligningsled. Dette gjælder navnlig Antallet af de Døde, da f. Ex. de i Udlandet døde Sjomvend ikke er medregnet i Hovedopgaverne ; derimod passer Sammenligningen med den tilstedeværende Befolkning ikke saa godt for Fodslernes Vedkommende. Medens man imidlertid for de enkelte Landsdele er henvist til denne noget ufuldkomne Beregningsmaade, har man for Riget i dets Helhed ogsaa Opgaver over de blandt den hjemmehørende Befolkning stedfundne Dødsfald og har derfor under Nr. 2 tilfoiet en dertil svarende Beregning. 2*

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. 8 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. Januar 90l December 90, Side

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

ÅR BEID S MÅR K EDET,

ÅR BEID S MÅR K EDET, ÅR BEID S MÅR K EDET, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRÅLBIJREAIJ. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOR VÉGE.) FJERDE LIRGgNG. (QUATRIÈME ANNÉE.) 906. KRISTIANIA. I KOMMISSION

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,)

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) A. No. I. A. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique. volumes.). Fattigstatistik

Læs mere

FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910.

FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910. FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO, 1911. TEEN

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. Norges officielle Statistik, Fjerde Række (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série) Nr 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges ofticielle Statistik m v 1 Januar 1901-31 December 1903,

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, serie V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, serie V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, serie V.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 315. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1891-1895. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1891-1895 UDGIVN E

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

)_,_._, BERETNING SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE. 1 ;II * 'Y'') g E. 1 f: ti 14. e.., CHRISTIANIA.. .._.

)_,_._, BERETNING SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE. 1 ;II * 'Y'') g E. 1 f: ti 14. e.., CHRISTIANIA.. .._. Ib A BERETNING OM SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE 1 ;II * 'Y'') g E I, 1 f: ti 14.._. e.., CHRISTIANIA.. TR YKT I DET ST F.:ENSKE BOGTRYKKERI. -"----- )_,_._, BERETNING OM SUNDIIEDSTILSTANDEN

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling. i Danmark i det sidste slaegtled

Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling. i Danmark i det sidste slaegtled Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling i Danmark i det sidste slaegtled MARCUS RUBIN DEN ØKONOMISKE UDVIKLING I I DET SIDSTE SLÆGTLED DANMARK Med 63 Illustrationer KJØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDELS

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i 'Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET X FESTSKRIFT Va* UDGIVET AF KØBENHAVNS UNIVERSITET I ANLEDNING AF UNIVERSITETETS AARSFEST NOVEMBER 1922 POUL JOHS. JØRGENSEN: MANDDRABSFORBRYDELSEN I DEN SKAANSKE RET FRA VALDEMARSTIDEN UNIVERSITETET

Læs mere

NORGES HANDEL OG SKIBSFART

NORGES HANDEL OG SKIBSFART C. No. 3 a. UDDRAG. AF CONSULATBERETNINGER VEDKOMMENDE NORGES HANDEL OG SKIBSFART 1 AARET 1873. UDGIVEN AF DEPARTEMENTETIOR BETINDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET BTEENSKE BOGTRYKKEUI. 1874. C. No. 3. Consulatberetninger

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

BETÆNKNING FRASKILTE HUSTRUERS PENSIONSRET DET AF FINANSMINISTEREN UNDER 31. MAJ 1938 NEDSATTE UDVALG KØBENHAVN AFGIVET AF ANGAAENDE

BETÆNKNING FRASKILTE HUSTRUERS PENSIONSRET DET AF FINANSMINISTEREN UNDER 31. MAJ 1938 NEDSATTE UDVALG KØBENHAVN AFGIVET AF ANGAAENDE BETÆNKNING AFGIVET AF DET AF FINANSMINISTEREN UNDER 31. MAJ 1938 NEDSATTE UDVALG ANGAAENDE FRASKILTE HUSTRUERS PENSIONSRET KØBENHAVN A/S J. H. SCHULTZ BOGTRYKKERI 1939 BETÆNKNING AFGIVET AF DET AF FINANSMINISTEREN

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. 8 findes opfert i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik i juli 889 december 90. Trykt 9: Nr. 9. Private

Læs mere

EN ALMINDELIG ENKEPENSION

EN ALMINDELIG ENKEPENSION BETÆNKNING OM PROBLEMERNE OMKRING EN ALMINDELIG ENKEPENSION AFGIVET AF ENKEPENSIONSUDVALGET AF 1956 BETÆNKNING NR. 205 1958 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING 5 1.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

OVERSIGT OV ER AARET 1877. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGEN OG UDGIVEN AF DIREKTOREN FOR DET CIVILE MEDICINALUESEN.

OVERSIGT OV ER AARET 1877. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGEN OG UDGIVEN AF DIREKTOREN FOR DET CIVILE MEDICINALUESEN. C ). OVERSGT OV ER 0000 AARET 8. EFTER DE FRA ASYLERNE NDKOMNE AARSBERETNNGER SAMMENDRAGEN OG UDGVEN AF DREKTOREN FOR DET CVLE MEDCNALUESEN. CHRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 88. ndholdsfortegnelse.

Læs mere

XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug.

XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug. XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning om den økonomiske Tilstand m. v. i Romsdals Amt i Femaaret 11--15. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug. Aarene 12, 13 og 14 gav for Jordbrugets Vedkommende i det store

Læs mere

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri.

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. Beretning den økonomiske Tilstand Romsdals Amt i Femaaret 1891-1895. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. 1897. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske

Læs mere