Børn og unge i bevægelse et samarbejdsprojekt mellem Skoleforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børn og unge i bevægelse et samarbejdsprojekt mellem Skoleforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen"

Transkript

1 Projekt Børn og unge i bevægelse - et samarbejdsprojekt mellem Skoleforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og CVU Nordjylland 1. Generelle oplysninger Aalborg Kommune Skole- og Kulturforvaltningen Godthåbsgade Nørresundby Telefon Kontaktperson Afdelingsleder Erik Kristensen, tlf.: , 3. Projektets titel Børn og unge i bevægelse et samarbejdsprojekt mellem Skoleforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og CVU Nordjylland 4. Ansøgte beløb I alt kr. fordelt med kr. (2004), kr. (2005) og kr. (2006) 5. Resume Det er projektets overordnede hensigt at styrke børn og unges interesse for bevægelse og idræt. 1 Idræt kan være en vigtig drivkraft for børn og unges lyst til at lære og indgå i sociale fællesskaber. I projektet arbejdes der derfor på at skabe nye bevægelsesrammer for børn og unge i et samspil mellem skoler, DUS ordninger 2, foreninger 3 og uddannelsesinstitutioner med henblik på at øge antallet af bevægelsesaktive. Projektets målgruppe er i princippet alle børn, men hovedsigtet er inaktive børn og unge. I forhold til at skabe ovennævnte nye bevægelsesrammer vil CVU Nordjylland, 4 repræsenteret ved Aalborg Seminarium og Skipper Clement Seminariet, få en væsentlig rolle. CVU vil i 1 Idræt og bevægelse skal i denne projektbeskrivelse forstås bredt. Her tænkes på fysiske aktiviteter i den organiserede idræt men også på lege og aktiviteter i mere uformelle bevægelsesarenaer. Desuden medtænkes sundhed eksempelvis sund mad som et vigtigt aspekt. 2 DUS er navnet på skolefritidsordningerne (SFO) i Aalborg Kommune. DUS er forkortelsen for Det Udvidede Samarbejde mellem Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, mellem daginstitution og skole, mellem pædagoger og lærere og mellem skole og fritid. 3 Her tænkes både på idrætsforeninger og spejderkorps. 4 CVU Nordjylland er en samling af Aalborg Seminarium, Hjørring Seminarium, Aalborg Socialpædagogisk Seminarium og Skipper Clement Seminariet. 1

2 projektperioden bidrage med faglig sparring og inspiration if. udvikling og kvalificering af lærere, pædagoger og foreningsledere. Denne sparring og inspiration skal danne grobund for at benytte nye tilgange til arbejdet med idræt og bevægelse, tilgange der primært tilgodeser de bevægelsessvage børn og unge. Desuden vil der i projektet bl.a. blive lagt vægt på at inddrage foreningslivet som en aktiv part samt øge forældrenes viden om værdien af bevægelse samt deres ansvar for deres børns/unges deltagelse. Projektet etableres som et samarbejdsprojekt mellem Aalborg Kommunes Skoleforvaltning og Kultur- og Fritidsforvaltning samt CVU Nordjylland. Projektet forankres på fire skoler i kommunen. 6. Projektets baggrund Indledning Idræt og bevægelse er en stor del af mange menneskers liv. Fokus på krop, bevægelse og idræt bliver noget vi i stigende grad bør forholde os til. Det er en integreret del af vores kultur. Der er fokus på krop og læring, sammenhæng mellem fysisk - og psykisk udvikling, krop, identitet, sundhed og livsstil. Børn og unge skal have bedre muligheder for at dyrke idræt i deres nærmiljø og på de tidspunkter af dagen, hvor det passer dem. Det er hovedmålsætningen med den nye pulje Børn og unge i bevægelse, som Kulturministeriet lancerede i forbindelse med konferencen Idrætten i bevægelse fremtidige muligheder, som Kulturministeriet afholdt 26. juni. Der er afsat 24 mio. kr. over tre år i puljen. Handleplaner Aalborg Kommunale Skolevæsen har igennem længere tid arbejdet på at udbrede og udvikle bevægelse og idræt i skolens virksomhed. I skolevæsenets handleplanhæfte står der således 5 : Den enkelte skole styrker arbejdet med børnenes sundhed i skolen. Konkret skal der tages initiativ til forbedring af følgende problemstillinger: Børnenes fysiske tilstand, frikvartersaktiviteter, ergonomi, kostvaner, øget bevægelse i skolehverdagen samt idræt og leg i DUS en. Som understøtning af handleplanen har Skoleforvaltningens pædagogiske udviklingsafdeling udsendt et idémateriale til skolerne. Heri beskrives forslag til konkrete undervisningsforløb samt forslag til lege og andre aktiviteter, der kan være til hjælp for lærernes undervisning og pædagogerne i DUS. 6 Forundersøgelse Med henblik på at undersøge forudsætningerne for at realisere Kulturministeriets målsætning blev der i starten af september 2003 gennemført en undersøgelse blandt samtlige DUSordninger i Aalborg Kommune. Formålet med undersøgelsen var at skabe et overblik over, hvilke aktiviteter der allerede på nuværende tidspunkt foregår i DUS. Undersøgelsen viste, at idræt og bevægelse prioriteres meget højt, at der gøres meget for at motivere de inaktive børn, og at der i det hele taget foregår mange idrætslige aktiviteter - 5 Aalborg Kommune, Skoleforvaltningen, Aalborgs rummelige skoler i skoleårene , Aalborg Kommune, Skoleforvaltningen, Børn og sundhed,

3 både traditionelle og alternative idrætsaktiviteter - i Aalborg Kommunes DUS er. Til gengæld havde kun ca. halvdelen af DUS erne samarbejde med foreningslivet, og det blev skønnet, at ca. 10 % af de børn, der er tilknyttet en DUS-ordning aldrig er fysisk aktive. 7 På den baggrund vurderes det, at der stadig er behov for at tage nye initiativer, der kan sætte fokus på og understøtte værdien af idræt og bevægelse. Derudover er der behov for at udvikle metoder, der bl.a. sætter de voksne i stand til iværksætte handleplaner overfor de inaktive børn. Nedenstående projekt er udarbejdet i et samspil mellem Aalborg Kommunes Skoleforvaltning og Kultur- og Fritidsforvaltning samt CVU Nordjylland. 7. Projektets målgruppe Baggrunden for udviklingspuljen er bl.a. den stadig kraftigere polarisering i børn og unges idrætsvaner. De aktive børn og unge dyrker mere og mere idræt, mens en anden gruppe af børn og unge bliver mere og mere inaktive og vanskeligere at få fat i gennem de gængse foreningsaktiviteter. Det er denne marginaliserede gruppe børn og unge, som Aalborg Kommune primært ønsker at tilgodese. 8. Vision, formål, metodeudvikling, mål og succeskriterier Projektets vision At skabe nye bevægelsesrammer for børn og unge i et samspil mellem skole, foreningsliv og uddannelsesinstitutioner med henblik på at få flere bevægelsesaktive og en mere optimal udnyttelse af samarbejdsparternes forskellige kompetencer. Projektets formål Der igangsættes et projekt, der har følgende overordnede formål: at styrke den sundhedsmæssige dimension i skolens undervisnings- og fritidsdel at der gennem holdningsbearbejdning, inspiration og opkvalificering af forældre, lærere, pædagoger og foreningsledere skabes en fælles referenceramme, der muliggør en helhedsorienteret indsats i forhold til idræt og bevægelse til motivation og inspiration for børn og unge at sætte øget fokus på idræt og bevægelse i skolens undervisnings- og fritidsdel at introducere de inaktive børn og unge til bevægelsesorienterede fritidsaktiviteter herunder foreningslivet. Metodeudvikling Projektet har derudover til hensigt at tilvejebringe viden om idræt og bevægelse. Det er vigtigt, at de høstede erfaringer indsamles med henblik på implementering i andre sammenhænge. Det er projektets hensigt, at der opnås metoder til: at identificere de inaktive børn og unge og iværksætte handlingsplaner at fastholde børn og unge i fritidsaktiviteter efter skoletid at inddrage foreningslivet i skolens aktiviteter at kunne involvere forældre aktivt i forhold til børnenes fysiske adfærd 7 Aalborg Kommune, Skoleforvaltningen, Forundersøgelse vedr. Børn og unge i bevægelse, september

4 at etablere et tværfagligt samarbejde mellem lærere, pædagoger og foreningsledere/trænere. Projektets mål at få alle børn i bevægelse der skal dog primært arbejdes på at skabe rammer for inaktive børn og unge at skabe rammer for idrætsoplevelser, der skaber glæde og begejstring for at bruge kroppen og være fysisk aktiv at etablere partnerskaber mellem skole, fritidsliv/foreningsliv og uddannelsesinstitutioner, at give børn og unge indflydelse på aktiviteternes form og indhold at gøre idrætsundervisningen mere rummelig at mindske konflikter mellem børn og unge og øge forudsætningerne for læring at inddrage forældrene i spørgsmål vedrørende børns fysiske tilstand og adfærd at forbedre børn og unges kostvaner at inddrage bevægelse i andre fag end idræt at tilrettelægge aktivitetsudbud med henblik på at nå mindre aktive børn og unge at udvikle nye dimensioner for bevægelse samt styrke kvaliteten i børn og unges idrætsliv. Projektets succeskriterier at lærere, pædagoger og idrætsledere oparbejder en fælles forståelse for en ny bevægelsesarena for bevægelsessvage børn og unge at ca. 10 % ikke bevægelses/foreningsaktive børn og unge nedbringes markant at forældre opleves som mere bevidste omkring fysisk aktivitet og sundhed generelt at antallet af samarbejdsrelationer mellem skole/dus og foreninger øges markant 9. Uddybning af projektet Holdningsbearbejdning, inspiration og opkvalificering for lærere, pædagoger og foreningslivet I projektet arbejdes der på at skabe en fælles begrebsramme hos forældre, lærere, pædagoger og repræsentanter fra den organiserede idræt. Adjunkt Martin Thomsen Langagergaard fra Skipper Clement Seminariet og Torben Vandet fra Aalborg Seminarium har fået til opgave at være inspiratorer i projektet samt udvikle nye tilgange til idræt og bevægelse. De vil ligeledes få til opgave at tilrettelægge opkvalificering for lærere, pædagoger og foreningslivet specielt målrettet mod at introducere/indføre inaktive børn i skolens og fritidens aktiviteter. Derudover får de til opgave at formidle kontakten til idrætsstuderende både pædagoger og lærere - der kunne være interesserede i at deltage i projektet. Øget fokus på idræt og bevægelse Der arbejdes på at styrke børnenes interesse for idræt og bevægelse i skolen. Flere af Aalborg Skolevæsens udviklingsprojekter 8 har vist, at idræt og bevægelse har en afsmittende virkning på indlæring i øvrigt. Dette giver sig bl.a. udslag i færre konflikter mellem børnene og bedre koncentrationsevne. Det er ambitionen gennem udvikling af nye dimensioner for bevægelse at give alle børn og unge såvel som voksne mulighed for gode bevægelsesoplevelser, der styrker selvtillid og velvære. 8 Bl.a. projektet Helhed i børnenes hverdag og forebyggelse af problemer med de svært underviselige 4

5 De voksne er forbilleder for børnene. Derfor er det vigtigt, at der skabes en bevidsthed blandt lærere, pædagoger, foreningsledere og forældre om værdien af idræt og bevægelse. Det er ligeledes af stor betydning, at aktiviteterne tilpasses målgruppen, således at alle børn og unge har glæde af og kan deltage i aktiviteterne. Den fælles referenceramme som skabes gennem inspiration, holdningsbearbejdning og opkvalificering fra de to seminarielærere og idrætsstuderende skulle gerne skabe mulighed for en helhedsorienteret indsats, hvor lærere, pædagoger og foreningsledere med hver deres indfaldsvinkler arbejder med bevægelse. Mere konkret arbejdes der på at udvikle en bevidsthed om, hvordan vi får fat i de marginaliserede børn og unge. Det er en viden, der vil have stor værdi. Hvis først der er skabt rammer for gode oplevelser med at bruge kroppen så er der øget mulighed for, at målgruppen på sigt vil udvikle en aktiv livsstil. Skal dette lykkes, er det nødvendigt at handle på tværs af det traditionelle idræts- og bevægelsesfelt, hvor idræt og bevægelse tilbydes og iscenesættes til og for børn og unge. I særdeleshed når målgruppen er de motionssvage! I et partnerskab mellem forening, skole (herunder både skoledel og fritidsdel) skal det være barnet eller den unge, der er omdrejningspunktet og ikke disciplin-, fag-, eller socialiseringsinteresser. Derfor tages der i partnerskabet ikke traditionelt afsæt i idrætsdiscipliner, men i tematiseringer. Det stiller fx boldspil i et andet lys. At lege med bold kan både ses fra et kamp-perspektiv; et boldspil med og mod hinanden. Fra et kultur-perspektiv; boldlege fra idrætshistorisk værksted. Fra et naturperspektiv; bold på stranden eller i skoven. Og fra et æstetik-perspektiv; boldmassage eller rytmelege med bold. De fire felter kamp, kultur, natur og æstetik er således det vindue, der kigges gennem i projektet, når der igangsættes idræts- og bevægelsesaktiviteter i de udvalgte lokalområder. Introduktion til fritidsaktiviteter Det er vigtigt, at projektet er bæredygtigt også efter projektperioden. Derfor skal der i projektet arbejdes på at integrere børn og unge i fritidsaktiviteter her tænkes både på den organiserede idræt og de mere uformelle bevægelsesaktiviteter som eksempelvis løb, vandreture, svømning, skateboard, streethockey og streetbasket, mountainbike, mm. Det handler om at skabe rammerne, og få de inaktive børn til at bevæge sig. Som udgangspunkt bør der arbejdes på at skabe partnerskaber mellem de foreninger, som er i umiddelbar nærhed til skolen. Foreninger udenfor skoledistriktet kan dog inddrages, hvis børnene har ønsker, som ikke umiddelbart tilbydes i nærområdet. Partnerskaber Partnerskabet mellem skole, DUS og foreninger i et udvalgt lokaleområde er omdrejningspunktet i organiseringen af projektet. Det centrale er, at skabe partnerskaber hvor de eksisterende ressourcer sættes i spil med det fælles fokus at skabe rammer for livskvalitet med idræt og bevægelse som middel og mål i sig selv! Udgangspunktet er, at det enkelte individ, er i centrum for dialogen mellem læreren, DUS-pædagogen og foreningslederen/træneren i foreningen. Ikke som det traditionelt er; en faglig polarisering mellem lærerens fokus på uddannelse og kundskab, pædagogens fokus på relationsarbejde og dannelse og foreningslederens/trænerens fokus på færdigheder og præstationer. Der er mange udviklingsmuligheder i partnerskaber, hvor der bidrages med de ressourcer, der er til stede i partnerskabet. Der etableres dialogmøder mellem de respektive partnere i 5

6 partnerskabet (lærere, pædagoger og trænere) med det mål for øje, dels at skabe forståelse og nysgerrighed if. kompetencer, dels at etablere konkrete samarbejdsprojekter. 10. Hvor gennemføres projektet? Projektet forankres på fire skoler, Sofiendalskolen, Filstedvejens skole, Tylstrup skole og Ferslev skole. Projektets overordnede formål er fælles for alle fire skoler. Det vil sige, at alle de 4 skoler som minimum arbejder for opfyldelse af mål og succeskriterier samt arbejder på at tilvejebringe viden om udvikling af metoder. Skolernes forudsætninger er meget forskellige, både hvad angår størrelse, placering i kommunen, antal af omkringliggende foreninger, tidligere igangsatte aktiviteter indenfor bevægelsesområdet, osv. Der gives derfor i det følgende en kort præsentation af skolerne, deres udgangspunkt for deltagelse samt hvilke handlinger, de ønsker at igangsætte i forbindelse med projekt Børn og unge i bevægelse. Sofiendalskolen Sofiendalskolen er beliggende i den syd-/vestlige del af Aalborg centrum. Lokalområdet består af et stort villakvarter, boligblokke samt let industri. Der er i alt 710 elever, 61 lærere, 7 børnehaveklasseledere, 36 pædagoger. Både i skoletiden og i fritiden er der god plads til ophold og leg på DUS-ordningens legeplads og på områderne rundt om skolen. Der hører desuden en stor sportsplads til skolen, og skolen har adgang til svømmehal. Der er ca. 7 foreninger i umiddelbar nærhed til skolen. Status med hensyn til Børn og unge i bevægelse Børns fysiske tilstand, sundhed og bevægelse har været meget i fokus på skolen de sidste år. Emnet er gjort til indsatsområde. Skolen har således allerede gjort en del på området. Bl.a. kan nævnes: 4 ugentlige bevægelsestimer bh. kl kl. - heraf en svømmelektion. To alm. idrætstimer i gymnastiksalen og en lektion bevægelse ude/inde, men ikke i gymnastiksalen. Idrætslærer med på et forældremøde og en skole-/hjemsamtale, så idræt kommer på programmet i alle klasser. Skolebestyrelsens indsatsområde om den sundhedsfremmende skole støtter op om flere (mange) områder, eksempelvis ved sund mad, børns cykelvaner og idræt/kropslig udfoldelse. Skolens valgsfagsordning 7.-9.kl. er blevet udvidet med friluftsliv, fiskeri/miljø, krop og bevægelse og fodbold. Nyt pædagogisk syn på overgang fra frikvarterer til elevpauser, jf. nuværende arbejdstidsaftale for lærere/bh. kl. ledere. DUS-ordningen bruger gymnastiksale i alle ledige lektioner om eftermiddagen. Projekt Børn og unge i bevægelse vil indeholde følgende områder Yderligere afprøvning af de allerede igangsatte aktiviteter herunder yderligere forsøg på at involvere forældrene aktivt i forhold til bevægelse og sundhed. Fortsat 4 ugentlige idrætstimer, igangsætning af events der sætter bevægelse i centrum og arbejder videre med at skabe alternative tilbud til børnene i DUS-tiden. De allerede igangsatte initiativer afprøves yderligere og indgår som dokumentation i projektet. 6

7 Fokus på elevpauserne. Der vil blive igangsat forsøg med at udnytte gymnastiksalene og andre indendørs faciliteter til bevægelse i elevpauserne. Med udgangspunkt i børnenes ønsker arbejdes der på at skabe nye aktivitetstilbud til børnene i elevpauserne. Der igangsættes et samarbejde mellem skole og nyoprettet fritidsklub, der bl.a. har til hensigt at skabe tilbud om bevægelse og idræt i fritiden. Sparring af duspædagoger og idrætslærere med folk fra lærerseminariet og pædagogseminariet. Dels teoretisk sparring, men også med folk samlet om og med eleverne direkte. Indlede dagen med idræt fra kl. 8-9 hver morgen for en gruppe elever det vil bl.a. blive undersøgt om en times idræt om morgenen medvirker til at højne børnenes koncentration og mindsker konflikter mellem børnene. Øget brug af nærområdets forskellige faciliteter og inddragelse af foreninger. DUS en arbejder hen imod en ordning, hvor der kan tilbydes sund og næringsrig morgenmad og eftermiddagsmad. Der nedsættes et sportsudvalg, som har til opgave at arrangere sportsaktiviteter og turneringer på tværs af DUS-afdelingerne. Filstedvejens skole Filstedvejens Skole er beliggende i Aalborgbydelen, Vejgaard. Det er en tresporet skole med skolefritidstilbud. Filstedvejens Skole har 888 elever fordelt på 45 klasser. Skolefritidsordningen omfatter ca. 300 børn i klasse samt en juniorklub (DUS II). For de årige. Skolen har forholdsvis trange udeområder, men råder over en multibane, gymnastiksal og en hal. Der er 14 foreninger i umiddelbar nærhed af skolen. Status med hensyn til Børn og unge i bevægelse Filstedvejens skole har sat fokus på børnenes sundhed i skolen. Det har bl.a. resulteret i følgende: 4 idrætslektioner for alle elever i børnehaveklasse til 4. klasse. I 4. klasse er 2 af timerne forbeholdt svømmeundervisning. Der er igangsat information og oplysning om skolens undervisning i sundhedslære og hjemkundskab. Skolen har en god og velfungerende kiosk med et varieret udbud af sund mad. Hvilke handlinger sættes i gang for at opfylde målsætninger? I projektet sættes der særlig fokus på DUS-børnenes bevægelses- og idrætsaktiviteter samtidig med, at skoledelens allerede igangsatte aktiviteter videreføres og intensiveres og indgår, som en del af projektets dokumentationsgrundlag. Der samarbejdes tæt mellem skole og DUS. Der sættes særlig fokus på de inaktive der indrettes et motoriklokale, hvor de lidt svagere børn gennem råd og vejledning motiveres til at bevæge sig. Derudover vil skolen prøve at aktivere børnenes/de unges interesser ved at introducere anderledes lege, sport o.a., som kunne tænkes at appellere til dem. Der arbejdes på at skabe et fælles syn på bevægelse mellem skole og DUS. Samarbejdet mellem foreningslivet videreudvikles skabe et kendskab, formidle og introducere foreningstilbud samt indgå i et tæt samarbejde omkring aktiviteter. Introducere til fritidstilbud, som ikke er bundet op på en klub eksempelvis skate og hockey. 7

8 Der ansættes en sportsmedarbejder, der har til opgave at sætte særlig fokus på bevægelse og idræt. Tylstrup skole I Tylstrup skoledistrikt bor der i alt ca indbyggere. Skoledistriktet er det nordligste i Aalborg Kommune. Skolen har i indeværende skoleår knap 170 elever fra BHKL - 6. kl. Skolen har forholdsvis gode udeområder. Ca. 200 m fra skolen ligger Tylstrup-hallen samt idrætsforeningens baner med tilhørende atletikfaciliteter, der alle benyttes i skolens idrætsundervisning samt af Landsbyordningen (DUS-ordningens børnehaveafdeling). Der er 5 foreninger i umiddelbar nærhed til skolen. Status med hensyn til børn og unge i bevægelse Der arbejdes på at tilbyde alle børn et sundt måltid mad. Skolen har en skolebod, der drives af 6. klasse og dens klasselærer(e). Vareudbuddet er godkendt af skolebestyrelsen. Børnehaven og DUS en har ligeledes en madordning, der for en mindre betaling sikrer børnene et sundt måltid. Skolen har et godt forhold til byens foreningsliv, skole og foreningsliv bruger samme faciliteter Meget tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger Skolen oplever, at mange børn er motorisk svage Hvilke handlinger sættes i gang for at opfylde målsætninger? Projektet gennemføres både i skole/dus Der vil blive arbejdet på at skabe frikvartersaktiviteter. En af skolens idrætslærere vil blive tilknyttet og får til opgave at tilrettelægge og gennemføre aktiviteter for børnene. Der etableres en motorikbane med voksenopsyn kan bruges af både skoledel og fritidsdel. Fem dage om året gennemføres sundhedsdage. I samarbejdet mellem pædagoger og lærere sættes særligt fokus på bevægelse. Ferslev skole Ferslev skole er beliggende i den sydlige del af Aalborg kommune. Skolen er to-sporet med ca. 410 elever fordelt på 20 klasser fra bhk klasse. Skolen har gode ydre rammer. Der er kort afstand til skov og vand, og tæt på skolen findes et idrætsanlæg med fodboldbaner. Desuden er byens hal placeret i umiddelbar tilknytning til skolen. Der er 7 foreninger i umiddelbar nærhed til skolen. Status med hensyn til Børn og unge i bevægelse Hvert år har skolen emneuge med temaet Et godt liv. Her behandles bl.a. emner som fysisk og psykisk sundhed og kostvaner. Endvidere er der for alle klassetrin indlagt fysisk aktivitet hver dag. Skolen arbejder på at øge elevens bevidsthed og refleksion om betydningen af mad og måltider som et middel til sundhedsfremme og forebyggelse af sygdom. Skolen har en velfungerende skolebod, som dagligt serverer et sundt måltid mad. Projekt Børn og unge i bevægelse vil indeholde følgende områder Der arbejdes på at skabe et udvidet samarbejde med den lokale idrætsforening. Formålet er at øge kvaliteten af børns bevægelse ved at gøre brug af både en pædago- 8

9 gisk og bevægelsesfaglig indgangsvinkel. Projektet har ligeledes til formål at sikre en optimal udnyttelse af byens idrætshal. Der arbejdes på at skærpe lærere og pædagogers bevidsthed om bevægelse og sundhed. Skolen arbejder på at forbedre de fysiske rammer, bl.a. er der planer om at etablere en junglesti. Der har de senere år været meget fokus på anvendelse af computer på skolen. Der vil i projektet blive sat fokus på computerens muligheder i forbindelse med bevægelse og sundhed, og det vil blive undersøgt, om der er sammenfald mellem inaktivitet og computerspil. 11. Projektets struktur og organisering Projektets struktur Projektets hovedstruktur etableres som et projektorienteret innovationsmiljø, hvor samspillet mellem de forskellige partnere primært bygger på deres nuværende kompetencer og samspil mellem disse. Partnerne i projektet vil være: Kultur- og Fritidsforvaltningen, Aalborg Kommune Skoleforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg Seminarium, CVU Nordjylland Skipper Clements Seminariet, CVU Nordjylland Tylstrup Skole Filstedvejens Skole Sofiendalsskolen Ferslev Skole Foreningslivet Samvirkende Idrætsforeninger Aalborg (SIFA) BUS (Børne- og Ungdomssamvirke i Aalborg) Fejl! Aalborg Kommune CVU Nordjylland Bevægelse Foreningslivet SIFA BUS Skoler/DUS'er de 4 delprojekter 9

10 Projektets organisering Projekt Børn og unge i bevægelse er organisatorisk forankret i Skole- og Kulturforvaltningen og følgende ledelsesstruktur vil være gældende for projektet. Styregruppe Kontaktperson/koordinator Delprojekt Skole/foreninger Delprojekt Skole/foreninger Delprojekt Skole/foreninger Delprojekt Skole/foreninger Styregruppe Der nedsættes en styregruppe med deltagelse af repræsentanter fra henholdsvis Skoleforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen, SIFA samt CVU Nordjylland. Styregruppen er den øverste ansvarlige gruppe for den samlede planlægning og gennemførelse af projekt Børn og unge i bevægelse. Herudover er det styringsgruppens hovedopgave: at tage stilling til principielle spørgsmål vedr. skolernes projekter at varetage den overordnede projektøkonomi at varetage det overordnede tilsyn med projektet Styregruppen kan i den udstrækning, der opstår spørgsmål/problemer af en sådan karakter, der kræver yderligere bistand, inddrage øvrige samarbejdspartnere. Der knyttes en kontaktperson/koordinator til styregruppen. Kontaktpersonen/koordinatoren har bl.a. til opgave at formidle kontakten mellem parterne i projektet, varetage kontakten til ministeriet og at sørge for projektets overordnede økonomi (regnskabsaflæggelse osv.) Nedsættelse af dialoggruppe på hvert af de 4 delprojekter De 4 skoler har hver især det overordnede ledelsesansvar for de enkelte delprojekters indholdsmæssige sammenhæng. På hver af de 4 skoler nedsættes en dialoggruppe med inddragelse af de relevante personer i projektet. Til hver dialoggruppe tilknyttes 1-2 proceskonsulenter fra Skoleforvaltningen, der inddrages i skolernes arbejde. De medvirker i opstilling af mål, handlinger og succeskriterier for indsatsen. Derudover deltager de i den løbende evaluering og justering af projekterne. CVU Nordjyllands rolle CVU Nordjylland bidrager med faglig sparring if. udvikling og kvalificering af de etablerede partnerskaber. Formålet er, at såvel pædagogseminariet (Skipper Clement Seminariet) og lærerseminariet (Aalborg Seminarium) har en god mulighed for at tydeliggøre de faglige kompetencer, som uddannelsesinstitutionerne hver især prioriterer i uddannelsen af henholdsvis pædagoger og lærere. Det er en afklaring af kernefaglighed! Endvidere er det oplagt, at pædagoger og lærere i langt højere grad samarbejder om involvering af børn og unge if. idræt og bevægelse. Vil man gerne se det i praksis i hverdagen så bør det også foregå 10

11 højere oppe i systemet dvs. succes en ligger i samarbejdet mellem de forskellige uddannelsesinstitutioner. Andre interessenter Paraplyorganisationerne SIFA (Samvirkende Idrætsforeninger i Aalborg) og BUS (Børne- og Ungdomssamvirke i Aalborg) har tilkendegivet interesse for at blive eksterne samarbejdspartnere og mulige bidragydere til de dele af projektet, der primært sigter mod idrætsforeningerne og spejderkorpsene. 12. Projektforløb. Projektet Børn og unge i bevægelse er principielt organiseret i 4 selvstændige delprojekter forankret på de enkelte skoler (områder). Alle delprojekter er tiltænkt at have en varighed på 3 år. 1. år (2004): Fokus rettet mod identificering af den primære målgruppe, opkvalificering af lærere, pædagoger og foreningsledere, herunder udvikling af partnerskaber samt igangsætning af bevægelsesaktiviteter. 2. år (2005): Projektets primære opgave er at øge udbuddet af aktiviteter i regi af skole/fritidsordninger og foreninger, der kan medvirke til at styrke interessen for bevægelse/sundhed og dermed fastholde børn og unge i en bevægelsesarena. Der vil ligeledes være fokus på en generel holdningsbearbejdning af den primære målgruppes forældre. Endvidere skal styrkelsen af partnerskaberne mellem pædagoger, lærere og foreningsledere fortsat styrkes og udvides bl.a. gennem afholdelse af konferencer. 3. år (2006): På baggrund af erfaringsopsamling og vidensdeling forøges antallet af skoler tilknyttet projektet. Der gennemføres fortsatte aktiviteter. Der gennemføres en samlet evaluering af projektet. 13. Formidling Det er intentionen, at der i projektperioden og efterfølgende skal ske en spredning af projektet til flere skoler/områder og foreninger. Formidling af erfaringerne fra 1. og 2. år skal danne grundlag for denne spredning. Der vil gennem hele projektperioden blive udarbejdet kampagnemateriale rettet mod: Den primære målgruppe (bevægelsessvage børn og unge) Primærmålgruppens forældre Skoler Fritidsordninger Foreninger 14. Evaluering Den nedsatte dialoggruppe på skolerne udarbejder løbende evalueringer af de opstillede mål og succeskriterier for projekterne. Ved projektafslutning gennemføres en større evaluering. 11

12 Foruden dialoggruppernes evalueringer gennemfører styregruppen en større evaluering blandt de involverede skoler, seminarier og foreninger. Evalueringen har til hensigt at vurdere om projektets overordnede målsætninger og succeskriterier er nået, samt undersøge hvilke aspekter af projektet, der kan overføres til det resterende skolevæsen/foreningsliv. Evalueringen tilrettelægges ved, at nogle af projektets involverede parter interviewes (evt. fokusgruppeinterview eller enkeltmandsinterview). Dels if. samarbejde og dels i forhold til vidensudvikling i partnerskabet mellem lærere, pædagoger og repræsentanter fra foreningslivet. Derudover gennemføres en spørgeskemaundersøgelse blandt den brede målgruppe (forældre, børn/unge, m.fl.) med henblik på at afklare effekter af indsatsen. 15. Økonomi/Driftsbudget Projekt Børn og unge i bevægelse vil skønsmæssigt fordre et budget på samlet 1.5 mio. kr. Finansieringen af projektet søges tilvejebragt med halvdelen fra Kulturministerens Udviklingspulje og halvdelen fra lokale bidragsydere primært Aalborg Kommune. Ansøgning År 2004 År 2005 År 2006 I alt Kulturministerens kr kr kr kr. Udviklingspulje Medfinansiering Aalborg kommune kr kr kr kr. m.fl. Total kr kr kr kr. Budget År 2004 År 2005 År 2006 I alt Timegodtgørelse, kr kr kr kr. foreningsbidrag, løn, mv. Administration, kr kr kr kr. drift Etablering, materialer kr kr kr kr. faciliteter mv. Ekstern bistand kr kr kr kr. CVU Evaluering kr kr. Konferencer kr kr kr kr. Kampagne kr kr kr kr. Samlet budget kr kr kr kr. 12

Børneidræt på tværs.

Børneidræt på tværs. Børneidræt på tværs. Baggrund: Den 18. november 1998 besluttede Social - og Arbejdsmarkedsudvalget, at der skal oprettes et antal alternative pasningspladser. Baggrunden for oprettelse af alternative pasningspladser

Læs mere

På Skovboskolen har vi nogle principper og værdier der kendetegner skolen. Vi lægger vægt på åbenhed, dialog, ansvarlighed og fleksibilitet.

På Skovboskolen har vi nogle principper og værdier der kendetegner skolen. Vi lægger vægt på åbenhed, dialog, ansvarlighed og fleksibilitet. Mål- og indholdsplan for Skovboskolens SFO 1, 2 & ungdomsklub: Skovboskolen er beliggende i Bjæverskov. Vi er en del af Køge Kommune. Skolen består af en undervisnings-del og en SFO-del. SFO 1, Regnemark:

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Forord Med Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede mål - og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Talent, bevægelse og samarbejde

Talent, bevægelse og samarbejde Talent, bevægelse og samarbejde Skoler og lokale idrætsforeninger går sammen om at styrke børnenes udvikling og trivsel Baggrund Idrætsskolerne skal gøre det sjovt, sundt, udfordrende og lærerigt at bevæge

Læs mere

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen.

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. Punkt 9. Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. 2014-12345. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget, orientering om de centrale udviklingspuljer Fælles Skoleudvikling

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Slutevaluering - Resumé

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Slutevaluering - Resumé Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner Slutevaluering - Resumé Udarbejdet for Af Juni 2012 1 Resumé I forsommeren 2009 udbød Kulturministeriet og Nordea-fonden en fælles pulje til breddeidrætskommuner.

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Skolereformen & Den Åbne Skole Med den nye skolereform er der taget hul på en ny æra

Læs mere

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform August 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft. Folkeskolereformen er en læringsreform. Det overordnede mål er, at alle elever bliver

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund Punkt 3. Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund 2016-008853 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,

Læs mere

Sundhed kost - motion, visionsbeskrivelse, oktober 2009

Sundhed kost - motion, visionsbeskrivelse, oktober 2009 Sundhed kost - motion, visionsbeskrivelse, oktober 2009 Forord Sundhed er i mange forskellige sammenhænge sat på dagsordenen i vores samfund. Sundhedsbegrebet kan anskues fra flere forskellige vinkler.

Læs mere

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole PULS - meget mere krop, sundhed og læring Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole Udviklingsprojektet starter august 2011 og er berammet til 3 år. Udviklingsprojektet evalueres løbende med

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Skolestarten som en del af en større sammenhæng i kommunen Baggrund Regeringen har nedsat et skolestartudvalg, der i februar 2006 har afgivet rapport En god skolestart.

Læs mere

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole 2013 2014 Indhold Indledning:... 2 Værdier:... 2 Visioner:... 3 Mål og Aktiviteter:... 3 Børn med specielle behov:... 3 Medindflydelse:...

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

Roadshow skoler og foreninger Projektbeskrivelse

Roadshow skoler og foreninger Projektbeskrivelse Roadshow skoler og foreninger Projektbeskrivelse Denne projektbeskrivelse dækker udelukkende de aktiviteter, der foregår på skolerne i hverdagene i uge 35 til uge 40. Arrangementer i weekender er ikke

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

Fælles Skoleudvikling

Fælles Skoleudvikling Fælles Skoleudvikling 2007 2 Fælles Skoleudvikling Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007 Illustrationer: Henning Aardestrup Layout: Lise Særker Tryk: Prinfo, Aalborg Trykt på svanemærket papir Redaktion: Funktions-

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

Nørrevangsskolen AFTALE 2010 2012 10. JUNI 2010

Nørrevangsskolen AFTALE 2010 2012 10. JUNI 2010 Nørrevangsskolen AFTALE 2010 2012 10. JUNI 2010 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Fælles Skoleudvikling Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Forord Mange spændende udviklingsprojekter er blevet udtænkt, gennemført og om sat i praksis på skolerne, siden Aalborg Kommunale

Læs mere

Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser. Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016

Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser. Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016 Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016 Formål Denne rammebeskrivelse skal ses som en vejledning til udarbejdelse af lokale

Læs mere

Børnenes personlige udvikling

Børnenes personlige udvikling Børnenes personlige udvikling Mål 1: at skabe tryghed for børnene Mål 2: at skabe rammer og indhold, der understøtter det enkelte barns følelse af selvværd : Vi er af den opfattelse, at trygheden for det

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

At lege er at lære..at lære er at lege

At lege er at lære..at lære er at lege At lege er at lære..at lære er at lege Vi tilstræber i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, at skabe en

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Kolding Februar 2007 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere og vurdere faktorer,

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Indledning Denne samarbejdsaftale omfatter kommende skolebørn i Sønderbroskolens skoledistrikt. Samarbejdsaftalen er baseret på

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Samarbejdsguide - skoler og foreninger i den åbne skole

Samarbejdsguide - skoler og foreninger i den åbne skole Samarbejdsguide - skoler og foreninger i den åbne skole Det siger Folkeskole- og Haderslevreformen Med folkeskolereformen forpligtes kommunerne til at sikre et samarbejde mellem folkeskolerne og det lokale

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Gladsaxe i bevægelse 2010-2013

Gladsaxe i bevægelse 2010-2013 Gladsaxe i bevægelse 2010-2013 Gladsaxe Kommunes strategi for motion og bevægelse hedder Gladsaxe i bevægelse 2010-2013. Bevægelse skal forstås både i betydningen fysisk aktivitet og som det at flytte

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Signaturskolens mål- og indholdsbeskrivelse på fritidsdelen 2015/2016

Signaturskolens mål- og indholdsbeskrivelse på fritidsdelen 2015/2016 Indhold Indledning:... 2 Signaturskolens mission... 3 Konkrete mål- og indholdsbeskrivelser:... 3 Trivsel og fællesskab:... 3 Krop og bevægelse:... 4 Helhed og overgange:... 4 Læring og Science:... 4 Børn

Læs mere

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Udviklingsplan Kirkeby Skole Maj. 2007. Sammenhæng. Kirkeby Skole er en skole fra 0. til 7. klassetrin

Læs mere

Profil for Gandrup Idrætsdus

Profil for Gandrup Idrætsdus Profil for Gandrup Idrætsdus Hvad indebærer det at være en Idrætsdus og hvordan arbejder vi med det? Gandrup Dus blev i 2009 certificeret som Idræts-dus 1. Ideen om Idræts-dusser er opstået ud af en samarbejdsaftale

Læs mere

Den frivillig idræt i Hillerød Kommunes læringsreform

Den frivillig idræt i Hillerød Kommunes læringsreform Den frivillig idræt i Hillerød Kommunes læringsreform kvalitet ved inddragelse af idrætsforeningerne Dagsorden Partnerskabsmodellen Baggrund Partnere Krav til klubber Krav til skolen Logistik Samarbejde

Læs mere

Ansøgningsskema. Brobygning styrkelse af indslusning til og fastholdelse af en erhvervsuddannelse. Idrætshøjskolen Århus

Ansøgningsskema. Brobygning styrkelse af indslusning til og fastholdelse af en erhvervsuddannelse. Idrætshøjskolen Århus Ansøgningsskema 1 Projektets titel Brobygning styrkelse af indslusning til og fastholdelse af en erhvervsuddannelse 2 Højskolen Navn: Idrætshøjskolen Århus 4 Baggrund fyldig beskrivelse påkrævet Idrætshøjskolen

Læs mere

Søndermarkskolen AFTALE JUNI 2010

Søndermarkskolen AFTALE JUNI 2010 Søndermarkskolen AFTALE 2010 2012 10. JUNI 2010 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Hvilke kendetegn har et godt breddeidrætsprojekt? Evalueringens hovedresultater Jørgen Hansen Brian Landbo 11. juni 2012

Hvilke kendetegn har et godt breddeidrætsprojekt? Evalueringens hovedresultater Jørgen Hansen Brian Landbo 11. juni 2012 Hvilke kendetegn har et godt breddeidrætsprojekt? Evalueringens hovedresultater Jørgen Hansen Brian Landbo 11. juni 2012 Den samlede evaluering 3 evalueringsrapporter 5 ERFA-møder 2 konferencer Hovedformål

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Formålet med samarbejdsaftalen er at sikre alle børn en god overgang fra børnehave til skole. Samarbejdsaftalen skal ses som et

Læs mere

Anmodning om disponering af 1 mio. kr. til projekter om mental sundhed i regi af Sundheds- og Kulturforvaltningen

Anmodning om disponering af 1 mio. kr. til projekter om mental sundhed i regi af Sundheds- og Kulturforvaltningen 2014 Anmodning om disponering af 1 mio. kr. til projekter om mental sundhed i regi af Sundheds- og Kulturforvaltningen 1 Anmodning Afdelingen for Kultur, Landdistrikter og Fritid anmoder om at kunne disponere

Læs mere

Godkendelse af helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af svag social baggrund

Godkendelse af helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af svag social baggrund Punkt 7. Godkendelse af helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af svag social baggrund 2016-001710 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at ni skoler i forbindelse

Læs mere

Idræts- og bevægelsesprofil. Brændgårdskolen Snejbjerg Skole Vildbjerg Skole

Idræts- og bevægelsesprofil. Brændgårdskolen Snejbjerg Skole Vildbjerg Skole Idræts- og bevægelsesprofil på Brændgårdskolen Snejbjerg Skole Vildbjerg Skole Indhold Forord... 3 Hvorfor vil vi have en idræts- og bevægelsesprofil?... 4 Hvad er ATK?... 5 Vildbjerg Skole... 6 0.-2.

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

Sundhedsplan Vonsild Skole 2010/2011 Skoleleder Jens Bay, sundhedskontaktlærer Mette Justesen. Sundhed generelt

Sundhedsplan Vonsild Skole 2010/2011 Skoleleder Jens Bay, sundhedskontaktlærer Mette Justesen. Sundhed generelt Sundhedsplan Vonsild Skole 2010/2011 Skoleleder Jens Bay, sundhedskontaktlærer Mette Justesen Sundhed generelt Forventninger at institutionslederen har ansvaret for, at institutionen opsamler og formidler

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Afprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget

Afprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Klik her for at angive en dato. på handicapområdet for børn 1. Resume I byrådsindstilling Styrkelse af handicapområdet

Læs mere

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011 Fra Kong Gulerod Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune Konference 30. november 2011 Baggrund I 2007 blev der i Lyngby-Taarbæk Kommune nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe til fremme af børns sundhed

Læs mere

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!!

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!! HØJVANGSKOLEN Skolereform 2014 Højvangskolen 2014 Forældreudgave 1 HØJVANGSKOLEN Højvangskolen 2014 3 Folkeskolens formål & Højvangskolens vision 4 Nye begreber i reformen 6 Motion og bevægelse 9 Fra børnehave

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Folkeoplysningsudvalget Kopi til Indtast Kopi til Fra Inge Brusgaard Sagsnr./Dok.nr. 2014-39974 / 2014-39974-40 Fritidsområdet Sundheds-

Læs mere

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT 1 FYSISKE RAMMER Hvordan udvikler vi bygninger og offentlige rum, så de understøtter og bidrager til fritids-

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Helhedsskole på Issø-skolen.

Helhedsskole på Issø-skolen. Helhedsskole på Issø-skolen. Beskrivelsen af Helhedsskole på Issø-skolen tager afsæt i: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser af SFO

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM 2014

FOLKESKOLEREFORM 2014 INFORMATIONSMØDE 2 FOR FORÆDLRENE DEN 10. JUNI 2014 SAMSØGADES SKOLE Tjek ind Velkomst v. Martin Præsentation af mødets program Mål for mødet PROGRAM 16.00 Tjek ind 16.10 Samsøgades Skole - version 2.0

Læs mere

Bevægelsespolitik i Kastaniehuset, Pusterummet og Hylke SFO.

Bevægelsespolitik i Kastaniehuset, Pusterummet og Hylke SFO. 1 Gadebakken 5e, 8660 Skanderborg Virring, 29. juni 2011 Tlf. 87 94 26 60 Fax. 87 94 26 80 E-mail: vs@virring-skole.dk Hjemmeside: http://si.virring-skole.dk Kastaniehuset tlf. 87 94 26 58 Hjemmeside:

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Forord...3 Særlige krav til pædagogiske læreplaner...4 Sammenhæng i børnenes hverdag:... 4 Anerkendelse af fritidspædagogikken...

Læs mere

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4 1 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Målsætninger... 3 Rammer for folkeoplysende virksomhed... 3 Udvikling af folkeoplysningen... 4 Folkeoplysningen i samspil med øvrige politikområder... 4 Afgrænsning

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Gl. Hasseris Skole Dus

Gl. Hasseris Skole Dus Gl. Hasseris Skole Dus Indledning... 2 Overordnet struktur i fritidsdelen... 3 Kontakter... 4 Dokumentation.... 5 Pædagogernes deltagelse i skoledelen... 6 Forældresamarbejdet... 6 Til slut... 7 1 Indledning

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Udviklingskonsulent Trine Rose Center for Skole Slagelse Kommune Knap 80.000 indbyggere Sundhedstilstand og adfærd generelt dårligere end landsgennemsnittet. Dog

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet

Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet Punkt 7. Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet 2015-004510 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Generelt: Fysisk aktiv leg og bevægelse er fundamentale elementer i et barns udvikling. At skabe rum og motivation for alsidig fysisk aktiv leg er derfor noget

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN. Horsens Kommunes Idrætspolitik

KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN. Horsens Kommunes Idrætspolitik KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN Horsens Kommunes Idrætspolitik December 2006 Indholdsfortegnelse 1. Mission... 3 2. Vision... 3 3. Målsætninger og indsatsområder... 3 3.1 Breddeidræt:... 3 3.1.1 Målsætning...

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Lev livet godt, hver dag hele livet Hvis man som borger i Glostrup Kommune ønsker at leve livet godt, hver dag hele livet, så kræver det, at man allerede fra fødslen

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO - fritidstilbuddet i FællesSkolen Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse samt beskrivelse af FællesSkolen... 3 Formål med mål- og indholdsbeskrivelse på SFO-området...

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer.

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer. A. Fritidsordningen skal danne rammen om et trygt og stimulerende miljø, hvori pædagogerne søger at tilgodese det enkelte barns behov for personlig udvikling og fællesskab (social udvikling) gennem skole/hjemsamtaler

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Gode relationer mellem børn og voksne samt et bredt udvalg af aktiviteter er det vi mener der skal og kan bære vores dagligdag.

Gode relationer mellem børn og voksne samt et bredt udvalg af aktiviteter er det vi mener der skal og kan bære vores dagligdag. Mål- og indholdsplan for Herfølge skoles SFO. Indledning. Herfølge skoles SFO er bestående af en SFO1 beliggende på Herfølge skole, en SFO2 og en ungdomsklub beliggende på Kirkepladsen ved Herfølge Kirke.

Læs mere