LA 17TU LA 25TU LA 40TU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LA 17TU LA 25TU LA 40TU"

Transkript

1 LA 17TU LA 25TU LA 40TU Monterings- og brugsanvisning Dansk Luft-til-vand varmepumpe til udendørs opstilling Best.-nr.: FD 9002

2

3 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk Vigtige henvisninger... DK Anvendelse efter formål... DK Lovbestemmelser og direktiver... DK Energiøkonomisk brug af varmepumpen... DK-2 2 Varmepumpens anvendelsesformål...dk Anvendelsesområde... DK Arbejdsmåde... DK-3 Dansk 3 Leveringsomfang...DK Basisapparat... DK Klemkassen... DK Varmepumpestyring... DK-4 4 Transport...DK-4 5 Opstilling...DK Generelt... DK Kondensafledning... DK-4 6 Montage...DK Generelt... DK Tilslutning på centralvarmesiden... DK Eltilslutning... DK-5 7 Opstart...DK Generelt... DK Forberedelse... DK Fremgangsmåde... DK-6 8 Rengøring / vedligeholdelse...dk Vedligeholdelse... DK Rengøring af centralvarmeside... DK Rengøring luftside... DK Vedligeholdelse... DK-7 9 Driftsfejl / fejlfinding...dk-7 10 Nedlukning / bortskaffelse...dk-7 11 Apparatoplysninger...DK-8... A-I DK-1

4 1 1 Bedes læst med det samme Arbejde på varmepumpen må kun udføres af den autoriserede og sagkyndige kundeservice. Dansk 1.1 Vigtige henvisninger Ved apparater med en kølemiddelmængde på 6 kg eller mere skal kølekredsløbet årligt kontrolleres for tæthed iht. forordningen (EF) nr. 842/ Anvendelse efter formål Apparatet er kun egnet til det af producenten bestemte anvendelsesformål. En anden eller videregående anvendelse regnes for at være i modstrid med formålet. Hertil hører også overholdelsen af de tilhørende produktinformationer. Der må ikke foretages ændringer eller ombygninger af apparatet. Apparatet er ikke egnet til frekvensomformerdrift. Varmepumpen må kun tippes til en hældning på maks. 45 (i hver retning) under transporten. Inden opstart skal transportsikringen fjernes. Indsugnings- og udblæsningsområdet må ikke indsnævres eller spærres. De i landet gældende byggevedtægter skal overholdes! Ved opstilling i nærheden af en væg skal de fysiske påvirkninger på bygningen på bygningen tages i betragtning. I ventilatorens udblæsningsområde bør der ikke være nogen vinduer hhv. døre. Ved opstilling i nærheden af en væg kan der opstå øget smudsaflejring pga. luftstrømningen i indsugnings- og udblæsningsområdet. Den koldere udendørsluft skal blæse ud på en sådan måde, at den ikke øger varmetabene i tilstødende, opvarmede rum. En opstilling i fordybninger eller gårde er ikke tilladt, da den afkølede luft samler sig ved jorden og ved længere drift igen indsuges af varmepumpen. Den medleverede stænkskærm skal monteres i varmereturløbet foran varmepumpen. Bemærk højredreje felt: Ved forkert ledningsføring bliver start af varmepumpen forhindret. En tilhørende advarselshenvisning bliver vist i varmepumpestyringen (tilpas ledningsføring). Der må aldrig anvendes, sand-, soda-, syre- eller kloridholdig rengøringsmidler, idet de angriber overfladen. For at undgå aflejringer (f.eks. rust) i varmepumpens kondensator anbefales det at anvende et egnet korrosionsbeskyttelsessystem. Vi anbefaler at udstyre diffusionsåbne opvarmningsanlæg med et elektrofysisk korrosionsbeskyttelsesanlæg (fx ELYSATOR-anlæg). Inden apparatet åbnes, skal det sikres, at alle strømkredse er gjort spændingsfrie. 1.3 Lovbestemmelser og direktiver Ved varmepumpens konstruktion og udførelse er alle EFdirektiver, DIN- og VDE-forskrifter blevet overholdt (jfr. CEoverensstemmelseserklæring). Ved den elektriske tilslutning af varmepumpen skal de relevante VDE-, EN- og IEC-standarder overholdes. Desuden skal forsyningsnetselskabernes tilslutningsbetingelser følges. Ved tilslutning af centralvarmeanlægget skal de respektive forskrifter overholdes. Personer, i særdeleshed børn, som på grund af deres fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller på grund af deres uerfarenhed eller uvidenhed ikke er i stand til at anvende apparatet sikkert, bør ikke anvende apparatet uden tilsyn eller instruktion fra en ansvarlig person. Lad altid børn være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med varmepumpen. Ved apparater med en kølemiddelmængde på 6 kg eller mere skal kølekredsløbet årligt kontrolleres for tæthed iht. forordningen (EF) nr. 842/2006. Nærmere angivelser dertil findes i kapitlet Rengøring / vedligeholdelse. 1.4 Energiøkonomisk brug af varmepumpen Med købet af denne varmepumpe bidrager du til at skåne miljøet. En korrekt dimensionering af varmekilde- og varmesystemet er forudsætningen for en energibesparende drift. Det er særlig vigtigt for varmepumpens effektivitet at holde temperaturdifferencen mellem centralvarmevandet og varmekilden så lille som mulig. Derfor anbefales det kraftigt at være omhyggelig ved dimensioneringen af varmekilden og centralvarmeanlægget. En temperaturdifference, som er en Kelvin (en C) højere, medfører en stigning af strømforbruget på ca. 2,5%. Sørg for, at der ved dimensioneringen af centralvarmeanlægget ligeledes tages hensyn til særlige forbrugere, som f.eks. varmt brugsvand, og at den dimensioneres til lave temperaturer. Gulvvarme er optimalt egnet til anvendelsen i en varmepumpe pga. lave fremløbstemperaturer (30 C til 40 C). Under driften er det vigtigt at undgå forurening i varmevekslerne, idet temperaturdifferencen derved forøges og COP reduceres. Ved en korrekt indstilling yder varmepumpestyringen ligeledes et betydeligt bidrag til en energibesparende drift. Flere henvisninger i den forbindelse fremgår af varmepumpestyringens brugsanvisning. DK-2

5 3.2 Varmepumpens anvendelsesformål 2.1 Anvendelsesområde Luft-til-vand varmepumpen er udelukkende beregnet til opvarmning af centralvarmevand og brugsvand. Den kan installeres i bestående centralvarmeanlæg eller nye centralvarmeanlæg. Dansk 2 Varmepumpen er egnet til en monoenergetisk og bivalent drift op -25 C udetemperatur. Ved kontinuerlig drift skal centralvarmereturtemperaturen på 18 C opretholdes for at sikre en ordentlig optøning af fordamperen. Varmepumpen er ikke konstrueret til det forøgede varmeforbrug under byggeriets udtørring, derfor skal det ekstra varmeforbrug dækkes af anden varmekilde. Til en bygningsudtørring om efteråret eller om vinteren anbefales det at installere et ekstra varmeelement (fås som tilbehør). Apparatet er ikke egnet til frekvensomformerdrift. 2.2 Arbejdsmåde Ventilatoren suger luft fra omgivelserne, der ledes over fordamperen (varmeveksler). Fordamperen afkøler luften, dvs. den tager varme fra luften. Den optagne varme overføres i fordamperen til arbejdsmediet (kølevæsken). Vha. den elektrisk drevne kompressor "pumpes" den optagne varme op på et højere temperaturniveau ved trykforhøjelse og afgives via kondensatoren (varmeveksler) til det varme vand. Den elektriske energi anvendes til at hæve omgivelsernes varme op på et højere temperaturniveau. Da den energi, som blev taget fra luften, overføres til det varme vand, betegnes dette apparat som luft/vand-varmepumpe. Luft-vand-varmepumpen består af hovedkomponenterne fordamper, ventilator og ekspansionsventil samt af de lydsvage kompressorer, kondensatoren og den elektriske styring. Ved lave omgivelsestemperaturer sætter luftfugtighed sig fast på fordamperen som rim og forringer varmeoverføringen. Fordamperen afrimes af varmepumpen efter behov. Afhængigt af vejret kan der herved opstå skyer af damp ved luftudblæsningen Leveringsomfang Basisapparat Varmepumpen leveres i kompakt konstruktion og indeholder de nedenfor angivne komponenter. 1) Fordamper 2) Kondensator 3) Ventilator 4) Klemkasse 5) Kompressor 1 6) Kompressor 2 7) Filtertørrer 8) Ekspansionsventil 9) Samler 3.2 Klemkassen Klemkassen sidder i varmepumpen. Efter aftagelse af den underste forplade og løsning klemskruen øverst til højre kan klemkassen klappes ud. I denne befinder der sig forsyningstilslutningsklemmer, såvel som effektrelæerne samt enheden til blød indkoblingskontrol. Kontaktforbindelsen til styreledningen befinder sig klemkassepladen i nærheden af omdrejningspunktet. ved Kølekredsløbet indeholder kølevæsken R404A med en GWPværdi på 3260, som fastsat i Kyoto-aftalen. Det indeholder ingen klorfluorkarboner, nedbryder ikke ozon og er ikke antændeligt. DK-3

6 3.3 Dansk 3.3 Varmepumpestyring Til styring af luft-vand-varmepumpen anvendes den medleverede varmepumpestyring. Varmepumpestyringen er et fint elektronisk apparat. Det styrer og overvåger det samlede centralvarmeanlæg afhængigt af udetemperaturen, det varme brugsvand og de sikkerhedstekniske installationer. Udetemperaturføleren der skal anbringes på opstillingsstedet incl. montagemateriale er vedlagt varmepumpe og manager. Varmepumpestyringens funktion og brug er beskrevet i den vedlagte brugsanvisning. 4 Transport Varmepumpen må kun tippes til en hældning på maks. 45 (i hver retning) under transporten. Transporten hen til det endelige installationssted bør ske vha. en palle. Varmepumpen og transportpallen er fast forbundne med 4 tipsikringer. Disse skal fjernes (kun ved LA 17TU und LA 25TU). Det er muligt at transportere basisapparatet på en løftevogn, kran eller vha. 3 4"-rør, som føres igennem boringer i grundpladen. Boringerne skal aflukkes på installationsstedet med 8 sorte beskyttelseskapper, som er vedlagt apparatet som ekstraudstyr (kun LA 17TU und LA 25TU): Efter transporten skal transportringene skrues ud, og pladehullerne skal lukkes med de 4 medleverede lukkepropper. Efter transporten skal transportsikringen i bunden af apparatet fjernes i begge sider. Dette er sikret, hvis de på billedet angivne afstande til faste vægge overholdes. Værdier i parantes gælder for LA 40TU. De angivne mål gælder kun for enkeltopstilling. Indsugnings- og udblæsningsområdet må ikke indsnævres eller spærres. De i landet gældende byggevedtægter skal overholdes! Ved opstilling i nærheden af en væg skal de fysiske påvirkninger på bygningen på bygningen tages i betragtning. I ventilatorens udblæsningsområde bør der ikke være nogen vinduer hhv. døre. Ved opstilling i nærheden af en væg kan der opstå øget smudsaflejring pga. luftstrømningen i indsugnings- og udblæsningsområdet. Den koldere udendørsluft skal blæse ud på en sådan måde, at den ikke øger varmetabene i tilstødende, opvarmede rum. Inden opstart skal transportsikringen fjernes. 5 Opstilling 5.1 Generelt Varmepumpen er kun egnet til opstilling udendørs. Apparatet skal installeres lodret på et permanent plant, glat og vandret fundament. I den forbindelse bør rammen ligge tæt mod underlaget for at sikre en egnet lydisolation og for at forhindre, at vandførende dele køles ned. I modsat fald kan det være nødvandigt at foretage yderligere isolerende foranstaltninger. Dersuden skal varmepumpen opstilles således, at ventilatorens luftudblæsningsretning løber på tværs af hovedvindretningen, for at muliggøre en problemfri afrimning af fordamperen. Det skal være muligt at udføre vedligeholdelsesarbejde uden problemer. En opstilling i fordybninger eller gårde er ikke tilladt, da den afkølede luft samler sig ved jorden og ved længere drift igen indsuges af varmepumpen. 5.2 Kondensafledning Kondensen, som opstår under driften, skal udledes frostfrit. For at sikre en korrekt afledning, skal varmepumpen opstilles vandret. Kondensvandrøret skal minimum have en diameter på 50 mm og bør føres frostsikkert ind i spildevandsledningen. Undlad at føre kondens direkte ind i klaringsbassiner og grave, idet de aggressive dampe kan ødelægge fordamperen. DK-4

7 6.3 6 Montage 6.1 Generelt Der skal etableres følgende tilslutninger til varmepumpen: Centralvarmesystemets frem- og returløb Kondensafløb Styreledning til varmepumpestyring Strømforsyning Frostsikring Ved varmepumper, som er installeret på et frostudsat sted, bør der planlægges en manuel dræning (se billede). Såfremt styringen og centralvarmecirkulationspumpen er driftsklare, arbejder styringens frostsikringsfunktion. Hvis varmepumpen tages ud af brug eller i tilfælde af strømsvigt skal systemet tømmes hhv. udblæses på tre steder (jfr. illustration). Ved varmepumpeanlæg, hvor et strømsvigt ikke kan registreres (sommerhus), skal varmekredsen sikres med en egnet frostsikring. Dansk 6.2 Tilslutning på centralvarmesiden Tilslutningerne på centralvarmesiden af varmepumpen skal foretages på indersiden af apparatet. De relevante tilslutningsstørrelser kan ses i apparatoplysningerne. Slangerne, som skal tilsluttes, føres nedad ud af apparatet. Det er muligt at få et rør-samlesæt, med hvilket tilslutningerne kan føres ud på siden. Ved tilslutning til varmepumpen skal der holdes igen ved overgangene med en nøgle. Inden varmepumpen tilsluttes på centralvarmesiden, skal centralvarmesystemet skylles for at fjerne eventuelle forureninger, rester af tætningsmateriale eller lignende samt for at forhindre, at der samler sig rester i kondensatoren. En samling af rester i kondensatoren kan føre til, et udfald i varmepumpen. Den medleverede stænkskærm skal monteres i varmereturløbet foran varmepumpen. Rengørings- og vedligeholdelseshenvisningerne findes i Stænkskærmens Monterings- og Betjeningsvejledning. Efter udført installation på centralvarmesiden skal centralvarmeanlægget fyldes, udluftes og trykprøves. Ved påfyldning af anlægget skal man være opmærksom på følgende: ubehandlet påfyldnings- og suppleringsvand skal have drikkevandskvalitet (farveløs, klar, uden aflejringer) påfyldnings- og suppleringsvandet skal være forfiltreret (maskebredde maks. 5µm). En stendannelse i varmtvands-opvarmningssystemer kan ikke forhindres fuldstændigt, den er dog minimal ved systemer med fremløbstemperaturer på under 60 C. Ved middel- og højtemperatur-varmepumper kan der ligeledes opnås temperaturer på 60 C. Derfor bør følgende vejledende værdier overholdes for påfyldnings- og suppleringsvandet iht. VDI 2035 blad 1: Samlet varmeeffekt i [kw] Sum jordalkalier i mol/m³ hhv. mmol/l Samlet hårdhed i dh bis 200 2,0 11,2 200 bis 600 1,5 8,4 > 600 < 0,02 < 0,11 Min. centralvarme flow Varmepumpens min. centralvarme flow (se apparatoplysninger kap. 11, pkt. 4.1) skal være sikret i hver af centralvarmesystemets driftstilstande. Dette kan f.eks. opnås ved at installere en overstrømningsventil. 6.3 Eltilslutning Varmepumpens effekttilslutning sker via et almindeligt 4-lederkabel. Kablet skal stilles til rådighed på stedet, og ledningstværsnittet skal vælges i henhold til varmepumpens effektforbrug (jfr. appendiks "Apparatoplysninger") samt de relevante VDE- (EN-) og VNB-forskrifter. I varmepumpens strømforsyning skal der konstrueres en alpolet afbryder med min. 3 mm kontaktåbningsafstand (f.eks. leverandørkontaktor, effektrelæ), samt en 3-polet sikringsautomat med fælles aktivering af alle udvendige ledere (aktiveringsstrøm i henhold til apparatoplysninger). Ved tilslutningen skal strømforsyning have et højredreje felt. Fasefølge: L1, L2, L3. Bemærk højredreje felt: Ved forkert ledningsføring bliver start af varmepumpen forhindret. En tilhørende advarselshenvisning bliver vist i varmepumpestyringen (tilpas ledningsføring). Styrespændingen tilføres via varmepumpestyringen. Varmepumpestyringens strømforsyning med 230V AC-50 Hz iht den tilhørende brugsanvisning (sikring maks. 16 A). Styreledningerne (ikke includeret i leveringsomfanget) har en firkantet kontaktforbindelser i begge ender. I den ene ende bliver de forbundet med varmepumpestyringen og i den anden ende med klemkassen i varmepumpen. Kontakttilslutningerne på varmepumpen befinder på undersiden af klemkassen. Som styreledning bruges to delte ledninger. Den ene ledning er beregnet til styrespændingsområdet på 230 V og den anden til området for signaler hhv. lav spænding. DK-5

8 7 Mere detaljerede henvisninger hertil fremgår af varmepumpestyringens brugsanvisning. For detaljerede informationer se appendiks "El-diagrammer". 8 Rengøring / vedligeholdelse Dansk 7 Opstart 7.1 Generelt For at sikre en korrekt opstart, bør den gennemføres af et servicefirma, som er autoriseret af fabrikken. Under bestemte betingelser fører dette til en forlængelse af garantiperioden (jf. garantiydelse). 7.2 Forberedelse Inden opstarten skal følgende punkter kontrolleres: Alle varmepumpens tilslutninger skal være monteret som beskrevet i kapitel 6. I centralvarmekredsen skal alle ventiler, som kan hindre det varme vands korrekte gennemstrømning, være åbne. Luftindsugnings-/-udblæsningsvejen skal være fri. Ventilatorens omdrejningsretning skal svare til pilretningen. Varmepumpestyringens indstillinger skal være tilpasset centralvarmesystemet i henhold til den pågældende brugsanvisning. Der skal være etableret et kondensafløbet. 7.3 Fremgangsmåde Varmepumpens opstart sker via varmepumpestyringen. Indstillinger skal være foretaget i henhold til dennes vejledning. Ved centralvarmetemperaturer på under 7 C er opstart ikke mulig. Vandet i buffertanken skal opvarmes til mindst 18 C med den 2. varmekilde. Følgende procedure skal overholdes for at realisere en fejlfri opstart: 1) Alle forbrugerkredse skal lukkes. 2) Varmepumpens vandgennemstrømning skal kontrolleres. 3) Vælg automatisk drift som driftsmåde på regulatoren. 4) I menuen "specielle funktioner" skal programmet "opstart" vælges. 5) Vent, indtil en returtemperatur på minimum 25 C er opnået. 6) Derefter åbnes varmekredsenes ventiler langsomt en efter en således, at centralvarmekredsen øges støt ved at åbne det pågældende varmekreds let. Centralvarmetemperaturen i buffertanken må ikke falde under 20 C for til enhver tid at muliggøre en afrimning af varmepumpen. 7) Når alle varmekredse er fuldstændigt åbne, og der holdes en returtemperatur på mindst 18 C, skal den minimale volumenstrømmængde indstilles på den forhåndenværende overstrømningsventil på centralvarmecirkulationspumpen. 8.1 Vedligeholdelse Undgå at læne eller lægge genstande op til eller ovenpå apparatet for at beskytte lakken. Varmepumpens udvendige dele kan tørres af med en fugtig klud og almindelige rengøringsmidler. Der må aldrig anvendes, sand-, soda-, syre- eller kloridholdig rengøringsmidler, idet de angriber overfladen. For at undgå fejl pga. snavsaflejringer i varmepumpens varmeveksler skal der sørges for, at varmeveksleren i centralvarmeanlægget ikke kan blive tilsmudset. Såfremt der alligevel opstår driftsfejl pga. tilsmudsninger, skal anlægget rengøres som beskrevet nedenfor. 8.2 Rengøring af centralvarmeside Ilt kan danne oxideringsprodukter (rust) i centralvarmeskredsen, især ved brug af stålkomponenter. Disse trænger ind i centralvarmeanlægget via ventiler, cirkulationspumper eller kunststofrør. Derfor bør der sørges for en diffusionstæt installation, især på gulvvarmens rør. For at undgå aflejringer (f.eks. rust) i varmepumpens kondensator anbefales det at anvende et egnet korrosionsbeskyttelsessystem. Vi anbefaler at udstyre diffusionsåbne opvarmningsanlæg med et elektrofysisk korrosionsbeskyttelsesanlæg (fx ELYSATOR-anlæg). Ligeledes kan rester af smøre- og tætningsmidler forurene det varme vand. Hvis tilsmudsningerne er så kraftige, at kondensatorens ydeevne i varmepumpen reduceres, skal anlægget rengøres af en installatør. Vi anbefaler, af rengøringen gennemføres med en 5 % fosforsyre eller - såfremt rengøringen skal foretages hyppigere - med en 5 % myresyre. I begge tilfælde bør rengøringsvæsken have rumtemperatur. Det anbefales at skylle varmeveksleren imod den normale gennemstrømningsretning. For at forhindre, at syreholdigt rengøringsmiddel trænger ind i centralvarmeanlæggets kredse, anbefaler vi at tilslutte skylleapparatet direkte til kondensatorens frem- og returløb på varmepumpens kondensator. Derefter skal der skylles grundigt efter med egnede neutraliserende midler for at undgå beskadigelser pga. rester af rengøringsmiddel, som evt. stadig befinder sig i systemet. Syrerne skal anvendes med omhu, og brancheforeningernes forskrifter skal overholdes. Hvis du er i tvivl, bør du rådføre dig med rengøringsmidlets producent! DK-6

9 Rengøring luftside Fordamperen, ventilatoren og kondensafløbet skal rengøres for forureninger (blade, grene osv.) inden fyringssæsonen. Lågpladerne til ventilatorsiden kan demonteres efter demontering af begge sideplader foroven. Hertil skal skruerne løsnes, pladerne skal skubbes let til højre hhv. venstre og efterfølgende tages ud forfra. Dansk Inden apparatet åbnes, skal det sikres, at alle strømkredse er gjort spændingsfrie. Undlad at bruge skarpe og hårde genstande til rengøringen for at forhindre beskadigelser på fordamperen og kondensbeholderen. Under ekstreme vejrforhold (f.eks. snestorm) kan der undtagelsesvis opstå isdannelser ved indsugnings- og udblæsningsgitrene. For at sikre minimumsluftstrømmen, skal der i dette tilfælde fjernes is og sne fra indsugnings- og udblæsningsområdet. Dertil skal begge forvridere åbnes. Efterfølgende skal låget kippes let fremefter og derefter løftes ud For at sikre et gnidningsfrit afløb fra kondenskarret skal dette regelmæssigt kontrolleres og om nødvendigt renses. For at komme ind i apparatets indre, er det muligt at tage alle frontplader af. I den henseende skal man være opmærksom på, at det øverste låg først kan tages af, når det nederste låg er fjernet Åbning af det øverste, forreste låg 8.4 Lukning af det øverste, forreste låg Vedligeholdelse Iht. forordningen (EF) nr. 842/2006 skal alle kølekredsløb, som indeholder en kølemiddelpåfyldningsmængde på minimum 3 kg og ved "hermetisk lukkede" kølekredsløb på minimum 6 kg, kontrolleres for tæthed engang om året af ejeren. Tæthedskontrollen skal dokumenteres og opbevares i minimum 5 år. Kontrollen skal iht. forordning (EF) nr. 1516/2007 udføres af autoriseret personale. Som dokumentation kan tabellen i appendikset anvendes Åbning af det underste låg Lukning af det underste låg De øverste plader på siden og bagest er hægtet fast i lågpladen. Til demontering skal begge skruer løsnes, og pladerne tages af hængslerne foroven ved at trække dem tilbage Åbning af lågpladerne på siden og bagest foroven Denne varmepumpe er et kvalitetsprodukt og bør arbejde fejl- og vedligeholdelsesfrit. Hvis der alligevel engang skulle opstå en fejl, vil denne blive vist i varmepumpestyringens display. I den forbindelse bedes du læse siden "Driftsfejl og fejlfinding" i varmepumpestyringens brugsanvisning. Hvis ikke det lykkes at afhjælpe fejlen selvstændigt, bedes du kontakte den ansvarlige kundeservice. Arbejde på varmepumpen må kun udføres af den autoriserede og sagkyndige kundeservice. 10 Nedlukning / bortskaffelse Driftsfejl / fejlfinding 2. Inden varmepumpen afmonteres, skal denne gøres spændingsfri og afspærres. Miljørelevante krav vedrørende genvinding, genbrug og bortskaffelse af driftsmateriel og komponenter i henhold til gældende standarder skal overholdes. Der skal herved lægges særlig vægt på en korrekt bortskaffelse af kølevæsken og køleolien. Lukning af lågpladerne på siden og bagest foroven DK-7

10 11 11 Apparatoplysninger 1 Type- og bestillingskode LA 17TU LA 25TU 2 Udformning 2.1 Udførelse / regulator Universel / ekstern Universel / ekstern 2.2 Varmemængdetælling integreret integreret Dansk 2.3 Installationssted / beskyttelsesgrad iht. EN Udenfor / IP24 Udenfor / IP Frostsikring kondensbeholder / varmt vand opvarmet / ja 1 opvarmet / ja Ydelsesniveau Indsatsgrænser 3.1 Centralvarmefrem / -returløb C op til 58 ± 2 / fra 18 op tilbis 58 ± 2 / fra 18 Luft (varmekilde) C -25 til til Ydelsesdata / gennemstrømning 4.1 Centralvarmegennemstrømning / 3,4 / ,5 / 8300 intern trykdifferentiering A7/W35/30 m³/h / Pa A7/W45/38 m³/h / Pa 2,3 / ,1 / 4000 Min. centralvarmegennemstrømning A7/W55/45 m³/h / Pa 1,7 / ,2 / Varmeeffekt / ydelseskoefficient (COP) 2 EN 255 EN EN 255 EN ved A-7 / W35 kw / ,2 / 3,0 10,3 / 2,8 17,0 / 3,1 16,7 / 3,0 kw / --- ved A2 / W35 kw / --- kw / --- ved A7 / W35 kw / --- kw / --- ved A7 / W55 kw / ,5 / 3,1 5,4 / 3,0 9,3 / 3,1 9,1 / 3,0 3 14,7 / 3,8 14,6 / 3,7 19,7 / 3,8 19,6 / 3,7 4 8,4 / 3,9 8,2 / 3,8 11,4 / 3,9 11,3 / 3,8 3 19,6 / 4,4 26,1 / 4,4 4 10,0 / 4,5 13,9 / 4,5 3 18,8 / 2,9 25,0 / 2,9 kw / ,2 / 2,8 12,4 / 2,8 ved A10 / W35 kw / ,9 / 4,9 20,5 / 4,8 28,4 / 4,9 28,2 / 4,8 kw / ,1 / 5,0 10,5 / 4,9 15,3 / 5,0 15,0 / 4,9 4.3 Lydeffektniveau db(a) Lydtryksniveau i 10 meters afstand (luftudblæsningsside) db(a) 4.5 Luftstrøm m³/h Mål, tilslutninger og vægt 5.1 Apparatdimensioner uden tilslutninger H x B x L mm 1940 x 1600 x 952 (750) 1940 x 1600 x 952 (750) 5.2 Apparatforbindelser til opvarmning Zoll G 1 1/4" fladetættende G 1 1/2" fladetættende 5.3 Transportenhedens (-enhedernes) vægt inkl. Emballage kg Kølevæske; samlet påfyldningsvægt Typ / kg R404A / 8,2 R404A / 10,2 5.5 Smøremiddel; samlet påfyldningsmængde Typ / Liter Polyolester (POE) / 2,9 Polyolester (POE) / 3,8 6 Eltilslutning 6.1 Nominel spænding; sikring V / A 400 / / Startstrøm m. softstarter A Nominelt strømforbrug A2 W35 / maks. optagelse 2, 3 kw 3,9 / 7,5 5,3 / 9,2 6.4 Nominel strøm A2 W35 / cos ϕ 3 A / --- 8,6 / 0,8 11,8 / 0,8 6.5 maks. effektforbrug kompressorbeskyttelse (pr. kompressor) W 70, termostatisk reguleret 70, termostatisk reguleret 7 Opfylder de europæiske sikkerhedsbestemmelser Øvrige modelegenskaber Afrimningsart (afhængigt af behovet) Kredsløbsreversering Kredsløbsreversering 1. Varmecirkulationspumpen og varmepumpekontrollen skal altid være driftsklare. 2. Angivelserne karakteriserer anlæggets størrelse og ydeevne iht. EN 255 ( 10K ved A2) hhv. EN (5K ved A7) uden vejrbeskyttelseskappe. I forbindelse med økonomiske og energieffektive betragtninger skal flere funktionspåvirkende størrelser, især afrimningsevne, bivalent punkt og regulering tilgodeses. Her betyder f.eks. A7/W35: Udendørslufttemperatur 7 C og varmtvands-fremløbstemperatur 35 C kompressordrift 4. 1-kompressordrift 5. Det angivne lydtryksniveau svarer til varmepumpens maskinstøj i opvarmningsdrift ved 35 C fremløbstemperatur. 6. fr. CE-overensstemmelseserklæring DK-8

11 11 1 Type- og bestillingskode LA 40TU 2 Udformning 2.1 Udførelse / regulator Universal / extern 2.2 Varmemængdetælling integriert 2.3 Installationssted / beskyttelsesgrad iht. EN Außen / IP Frostsikring kondensbeholder / varmt vand beheizt / ja Ydelsesniveau 2 3 Indsatsgrænser Dansk 3.1 Centralvarmefrem / -returløb C bis 58 ± 2 / ab 18 Luft (varmekilde) C -25 bis Ydelsesdata / gennemstrømning 4.1 Centralvarmegennemstrømning / intern trykdifferentiering A7/W35/30 m³/h / Pa 6,2 / 3900 A7/W45/38 m³/h / Pa 4,3 / 1900 Min. centralvarmegennemstrømning A7/W55/45 m³/h / Pa 3,0 / Varmeeffekt / ydelseskoefficient (COP) 2 ved A-7 / W35 kw / EN 255 EN ,3 / 3,1 23,8 / 3,0 kw / ,8 / 3,2 13,5 / 3,1 ved A2 / W35 kw / --- kw / --- ved A7 / W35 kw / --- kw / --- ved A7 / W55 kw / ,6 / 3,9 29,3 / 3,8 4 17,1 / 4,0 16,8 / 3,9 3 35,7 / 4,4 4 20,0 / 4,6 3 33,1 / 2,7 kw / ,6 / 2,7 ved A10 / W35 kw / ,5 / 4,8 38,1 / 4,7 kw / ,0 / 5,0 21,7 / 4,9 4.3 Lydeffektniveau db(a) Lydtryksniveau i 10 meters afstand (luftudblæsningsside) 5 db(a) Luftstrøm m³/h Mål, tilslutninger og vægt 5.1 Apparatdimensioner uden tilslutninger H x B x L mm 2100 x 1735 x 952 (750) 5.2 Apparatforbindelser til opvarmning Zoll G 1 1/2" innen 5.3 Transportenhedens (-enhedernes) vægt inkl. Emballage kg Kølevæske; samlet påfyldningsvægt Typ / kg R404A / 11,8 5.5 Smøremiddel; samlet påfyldningsmængde Typ / Liter Polyolester (POE) / 4,1 6 Eltilslutning 6.1 Nominel spænding; sikring V / A 400 / Startstrøm m. softstarter A Nominelt strømforbrug A2 W35 / maks. optagelse 2 3 kw 7,9 / 12,6 6.4 Nominel strøm A2 W35 / cos ϕ 3 A / ,2 / 0,8 6.5 maks. effektforbrug kompressorbeskyttelse 70, thermostatisch geregelt (pr. kompressor) W 7 Opfylder de europæiske sikkerhedsbestemmelser 6 8 Øvrige modelegenskaber Afrimningsart (afhængigt af behovet) Kreislaufumkehr 1. Varmecirkulationspumpen og varmepumpekontrollen skal altid være driftsklare. 2. Angivelserne karakteriserer anlæggets størrelse og ydeevne iht. EN 255 (10K ved A2) hhv. EN (5K ved A7) uden vejrbeskyttelseskappe. I forbindelse med økonomiske og energieffektive betragtninger skal flere funktionspåvirkende størrelser, især afrimningsevne, bivalent punkt og regulering tilgodeses. Her betyder f.eks. A7/W35: Udendørslufttemperatur 7 C og varmtvands-fremløbstemperatur 35 C kompressordrift 4. 1-kompressordrift 5. Det angivne lydtryksniveau svarer til varmepumpens maskinstøj i opvarmningsdrift ved 35 C fremløbstemperatur. 6. jfr. CE-overensstemmelseserklæring DK-9

12 11 Dansk DK-10

13 1 Målskitser... A-II 1.1 Målskitse LA 17TU...A-II 1.2 Målskitse LA 25TU...A-III 1.3 Målskitse LA 40TU...A-IV 2 Diagrammer... A-V 2.1 Kurver LA 17TU...A-V 2.2 Kurver LA 25TU...A-VI 2.3 Kurver LA 40TU...A-VII 3 El-diagrammer... A-VIII 3.1 Styring LA 17TU - LA 40TU...A-VIII 3.2 Belastning LA 17TU - LA 40TU...A-IX 3.3 Tilslutningsskema LA 17TU - LA 40TU...A-X 3.4 Figurtekst LA 17TU - LA 40TU...A-XI 4 Hydrauliske VVS principskemaer... A-XII 4.1 Monoenergetiske anlæg med dobbelt differenstrykløs fordeler...a-xii 4.2 Monoenergetiske anlæg med to varmekredse og varmtvandsproduktion...a-xiii 4.3 Figurtekst... A-XIV 5 Overensstemmelseserklæring...A-XV 6 Vedligeholdelsesarbejde...A-XVI A-I

14 1 1 Målskitser 1.1 Målskitse LA 17TU X ( 1 : 5 ) 0,4 m X ,0 m Luftstrømsretning 0,8 m 1,54 m 0,35 m 0,03 m Tilslutningsskema for valgfri rørkit 0,03 m 0,25 m 0,69 m Centralvarmefremløb Udgang fra varmepumpe 1 ¼ udvendigt gevind Centralvarmereturløb Indgang i varmepumpe 1 ¼ udvendigt gevind Gennemføringsområde Elkabler / kondensat Valgfri gennemføring Elkabler Valgfri gennemføring kondensat Frostsikring nødvendig Standflade og minimumsafstande Hovedvindretning ved udendørs installation ingen minimumsafstand påkrævet A-II

15 Målskitse LA 25TU X 240 X ( 1 : 5 ) ,4 m 40 2,0 m 0,8 m 1,54 m 0,35 m 0,03 m 0,25 m 0,03 m 0,69 m Centralvarmefremløb Udgang fra varmepumpe 1 1/2 udvendigt gevind Centralvarmereturløb Indgang i varmepumpe 1 1/2 udvendigt gevind Gennemføringsområde Elkabler / kondensat Valgfri gennemføring Elkabler Valgfri gennemføring kondensat Frostsikring nødvendig Tilslutningsskema for valgfri rørkit Standflade og minimumsafstande Luftstrømsretning Hovedvindretning ved udendørs installation ingen minimumsafstand påkrævet A-III

16 Målskitse LA 40TU A ( 1 : 5 ) A ,5 86, ,5 748 Luftstrømsretning Efter installationen skal ringskruer skrues ud for krantransporten! Gennemføringsområde Elkabler / kondensat Luftstrømsretning Standflade og minimumsafstande Hovedvindretning ved udendørs installation Option figurtekst tilslutninger i siden 1 Varme returløb, Indgang i varmepumpe 1 1/2 indvendigt gevind 2 Varme fremløb, Udgang fra varmepumpe 1 1/2 indvendigt gevind 3 Gennemføringsområde kondensatafløb 4 Gennemføringsområde Elkabler ? Centralvarme fremløb Udgang fra varmepumpe 1 1/2 indvendigt gevind 1,66 m 1 m 0,67 m 2 m 0,03 m 0,03 m 0,08 m 0,2 m 0,05 m 0,41 m 0,68 m 0m 0,4 m Centralvarme returløb Indgang i varmepumpe 1 1/2 indvendigt gevind 897 Luftstrømsretning A-IV

17 2.1 2 Diagrammer 2.1 Kurver LA 17TU A-V

18 Kurver LA 25TU A-VI

19 Kurver LA 40TU A-VII

20 3 3 El-diagrammer 3.1 Styring LA 17TU - LA 40TU A-VIII

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 6 70 63 303-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 4-3 C ZSB -3 C ZWB 8-3 C da Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren OSW Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Væghængt, kondenserende naturgasfyr med integreret varmtvandsbeholder med indbygget varmeveksler og ekstra stor kapacitet CGW-11/100 CGW-20/120 CGW-24/140 Wolf

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED Varmepumper til varmekilderne luft, jord og grundvand Varmepumper til nybyggeri og modernisering Varmepumper opvarmning eller varme/køle-kombination

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 151110 7084432-02 SBSes 7273... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions Mover SE R / TE R Gebrauchsanweisung Einbauanweisung Seite 2 Seite 9 Page 5 Page 20 To be kept in the vehicle! Mode d emploi Instructions de montage Da tenere nel veicolo! Pagina 56 Brugsanvisning Monteringsanvisning

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80

KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80 KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80 Dokumentets originalsprog er svensk Indholdsfortegnelse. Oversigt 3.. Generelt 3. Funktionsprincip 4 Sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE A www.baxi.dk Inholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning.......................3 1.1 Denne vejlednings indhold..................

Læs mere

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat 207575-DK 20-04-2012V.A001 (C.3.1) Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Produktoplysninger... 2 3.1 Generelt... 2 3.2 Tekniske data... 3 3.2.1 Mål og vægt Topvex

Læs mere

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING DK BRUGSANVISNING Udpakning. Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. ECO pumpeserien er fremstillet på baggrund af den nyeste innovation og tekniske udvikling indenfor pumper, og

Læs mere

Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1

Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1 Betjeningsvejledning campingvogn Weltweit Nummer 1 Forord Kære campist Tillykke med købet af Deres nye HOBBY-campingvogn. Vi håber De må få mange dejlige stunder i Deres mobile hjem. Læs venligst manualen

Læs mere

Kondenserende kedel. med præmixbrænder ZSBR 3-12 A23 ZSBR / ZWBR 7-25 A23 FOR DERES SIKKERHED

Kondenserende kedel. med præmixbrænder ZSBR 3-12 A23 ZSBR / ZWBR 7-25 A23 FOR DERES SIKKERHED Kondenserende kedel med præmixbrænder 6 0 60 89 Da (0.06) OSW -0./O ZSBR - A ZSBR / ZWBR - A Miljøvenlig efter RAL UZ 6 (BLÅ NGL) ZSBR - A ZSBR / ZWBR - A FOR DRS SIKKRHD I tilfælde af gaslugt: Luk for

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE BETJENINGSVEJLEDNING for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE Før De tager kedlen i brug, læs venligst denne betjeningsvejledning.

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Varmeanlæg i en- og tofamiliehuse

Varmeanlæg i en- og tofamiliehuse Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 4. udgave (Version 2011) 2 Velkommen til din personlige guide til cirkulationspumper i en og tofamiliehuse. 2 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave 3 Vejledningen indeholder

Læs mere

Luft/vand-varmepumper. Hvorfor Vaillant? Fordi vi kan få den friske luft til at levere varmen til din bolig

Luft/vand-varmepumper. Hvorfor Vaillant? Fordi vi kan få den friske luft til at levere varmen til din bolig Luft/vand-varmepumper Hvorfor Vaillant? Fordi vi kan få den friske luft til at levere varmen til din bolig geotherm plus geotherm Hvorfor geotherm? Fordi naturens ressourcer udnyttes Ideer til intelligent

Læs mere

ALT TIL KLIMAVÆRKSTEDET 2014 / 2015

ALT TIL KLIMAVÆRKSTEDET 2014 / 2015 WAECO AirCon Service ALT TIL KLIMAVÆRKSTEDET 2014 / 2015 LOW EMISSION HURTIG, ØKONOMISK, MILJØVENLIG YEARS Kølemidler og olie Klimaservicestationer Klimaanlægsskylning Lækagesøgningsteknik Klimaanlægsrengøring

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 IMDA-STP5-9TL Version 1.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere