LA 17TU LA 25TU LA 40TU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LA 17TU LA 25TU LA 40TU"

Transkript

1 LA 17TU LA 25TU LA 40TU Monterings- og brugsanvisning Dansk Luft-til-vand varmepumpe til udendørs opstilling Best.-nr.: FD 9002

2

3 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk Vigtige henvisninger... DK Anvendelse efter formål... DK Lovbestemmelser og direktiver... DK Energiøkonomisk brug af varmepumpen... DK-2 2 Varmepumpens anvendelsesformål...dk Anvendelsesområde... DK Arbejdsmåde... DK-3 Dansk 3 Leveringsomfang...DK Basisapparat... DK Klemkassen... DK Varmepumpestyring... DK-4 4 Transport...DK-4 5 Opstilling...DK Generelt... DK Kondensafledning... DK-4 6 Montage...DK Generelt... DK Tilslutning på centralvarmesiden... DK Eltilslutning... DK-5 7 Opstart...DK Generelt... DK Forberedelse... DK Fremgangsmåde... DK-6 8 Rengøring / vedligeholdelse...dk Vedligeholdelse... DK Rengøring af centralvarmeside... DK Rengøring luftside... DK Vedligeholdelse... DK-7 9 Driftsfejl / fejlfinding...dk-7 10 Nedlukning / bortskaffelse...dk-7 11 Apparatoplysninger...DK-8... A-I DK-1

4 1 1 Bedes læst med det samme Arbejde på varmepumpen må kun udføres af den autoriserede og sagkyndige kundeservice. Dansk 1.1 Vigtige henvisninger Ved apparater med en kølemiddelmængde på 6 kg eller mere skal kølekredsløbet årligt kontrolleres for tæthed iht. forordningen (EF) nr. 842/ Anvendelse efter formål Apparatet er kun egnet til det af producenten bestemte anvendelsesformål. En anden eller videregående anvendelse regnes for at være i modstrid med formålet. Hertil hører også overholdelsen af de tilhørende produktinformationer. Der må ikke foretages ændringer eller ombygninger af apparatet. Apparatet er ikke egnet til frekvensomformerdrift. Varmepumpen må kun tippes til en hældning på maks. 45 (i hver retning) under transporten. Inden opstart skal transportsikringen fjernes. Indsugnings- og udblæsningsområdet må ikke indsnævres eller spærres. De i landet gældende byggevedtægter skal overholdes! Ved opstilling i nærheden af en væg skal de fysiske påvirkninger på bygningen på bygningen tages i betragtning. I ventilatorens udblæsningsområde bør der ikke være nogen vinduer hhv. døre. Ved opstilling i nærheden af en væg kan der opstå øget smudsaflejring pga. luftstrømningen i indsugnings- og udblæsningsområdet. Den koldere udendørsluft skal blæse ud på en sådan måde, at den ikke øger varmetabene i tilstødende, opvarmede rum. En opstilling i fordybninger eller gårde er ikke tilladt, da den afkølede luft samler sig ved jorden og ved længere drift igen indsuges af varmepumpen. Den medleverede stænkskærm skal monteres i varmereturløbet foran varmepumpen. Bemærk højredreje felt: Ved forkert ledningsføring bliver start af varmepumpen forhindret. En tilhørende advarselshenvisning bliver vist i varmepumpestyringen (tilpas ledningsføring). Der må aldrig anvendes, sand-, soda-, syre- eller kloridholdig rengøringsmidler, idet de angriber overfladen. For at undgå aflejringer (f.eks. rust) i varmepumpens kondensator anbefales det at anvende et egnet korrosionsbeskyttelsessystem. Vi anbefaler at udstyre diffusionsåbne opvarmningsanlæg med et elektrofysisk korrosionsbeskyttelsesanlæg (fx ELYSATOR-anlæg). Inden apparatet åbnes, skal det sikres, at alle strømkredse er gjort spændingsfrie. 1.3 Lovbestemmelser og direktiver Ved varmepumpens konstruktion og udførelse er alle EFdirektiver, DIN- og VDE-forskrifter blevet overholdt (jfr. CEoverensstemmelseserklæring). Ved den elektriske tilslutning af varmepumpen skal de relevante VDE-, EN- og IEC-standarder overholdes. Desuden skal forsyningsnetselskabernes tilslutningsbetingelser følges. Ved tilslutning af centralvarmeanlægget skal de respektive forskrifter overholdes. Personer, i særdeleshed børn, som på grund af deres fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller på grund af deres uerfarenhed eller uvidenhed ikke er i stand til at anvende apparatet sikkert, bør ikke anvende apparatet uden tilsyn eller instruktion fra en ansvarlig person. Lad altid børn være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med varmepumpen. Ved apparater med en kølemiddelmængde på 6 kg eller mere skal kølekredsløbet årligt kontrolleres for tæthed iht. forordningen (EF) nr. 842/2006. Nærmere angivelser dertil findes i kapitlet Rengøring / vedligeholdelse. 1.4 Energiøkonomisk brug af varmepumpen Med købet af denne varmepumpe bidrager du til at skåne miljøet. En korrekt dimensionering af varmekilde- og varmesystemet er forudsætningen for en energibesparende drift. Det er særlig vigtigt for varmepumpens effektivitet at holde temperaturdifferencen mellem centralvarmevandet og varmekilden så lille som mulig. Derfor anbefales det kraftigt at være omhyggelig ved dimensioneringen af varmekilden og centralvarmeanlægget. En temperaturdifference, som er en Kelvin (en C) højere, medfører en stigning af strømforbruget på ca. 2,5%. Sørg for, at der ved dimensioneringen af centralvarmeanlægget ligeledes tages hensyn til særlige forbrugere, som f.eks. varmt brugsvand, og at den dimensioneres til lave temperaturer. Gulvvarme er optimalt egnet til anvendelsen i en varmepumpe pga. lave fremløbstemperaturer (30 C til 40 C). Under driften er det vigtigt at undgå forurening i varmevekslerne, idet temperaturdifferencen derved forøges og COP reduceres. Ved en korrekt indstilling yder varmepumpestyringen ligeledes et betydeligt bidrag til en energibesparende drift. Flere henvisninger i den forbindelse fremgår af varmepumpestyringens brugsanvisning. DK-2

5 3.2 Varmepumpens anvendelsesformål 2.1 Anvendelsesområde Luft-til-vand varmepumpen er udelukkende beregnet til opvarmning af centralvarmevand og brugsvand. Den kan installeres i bestående centralvarmeanlæg eller nye centralvarmeanlæg. Dansk 2 Varmepumpen er egnet til en monoenergetisk og bivalent drift op -25 C udetemperatur. Ved kontinuerlig drift skal centralvarmereturtemperaturen på 18 C opretholdes for at sikre en ordentlig optøning af fordamperen. Varmepumpen er ikke konstrueret til det forøgede varmeforbrug under byggeriets udtørring, derfor skal det ekstra varmeforbrug dækkes af anden varmekilde. Til en bygningsudtørring om efteråret eller om vinteren anbefales det at installere et ekstra varmeelement (fås som tilbehør). Apparatet er ikke egnet til frekvensomformerdrift. 2.2 Arbejdsmåde Ventilatoren suger luft fra omgivelserne, der ledes over fordamperen (varmeveksler). Fordamperen afkøler luften, dvs. den tager varme fra luften. Den optagne varme overføres i fordamperen til arbejdsmediet (kølevæsken). Vha. den elektrisk drevne kompressor "pumpes" den optagne varme op på et højere temperaturniveau ved trykforhøjelse og afgives via kondensatoren (varmeveksler) til det varme vand. Den elektriske energi anvendes til at hæve omgivelsernes varme op på et højere temperaturniveau. Da den energi, som blev taget fra luften, overføres til det varme vand, betegnes dette apparat som luft/vand-varmepumpe. Luft-vand-varmepumpen består af hovedkomponenterne fordamper, ventilator og ekspansionsventil samt af de lydsvage kompressorer, kondensatoren og den elektriske styring. Ved lave omgivelsestemperaturer sætter luftfugtighed sig fast på fordamperen som rim og forringer varmeoverføringen. Fordamperen afrimes af varmepumpen efter behov. Afhængigt af vejret kan der herved opstå skyer af damp ved luftudblæsningen Leveringsomfang Basisapparat Varmepumpen leveres i kompakt konstruktion og indeholder de nedenfor angivne komponenter. 1) Fordamper 2) Kondensator 3) Ventilator 4) Klemkasse 5) Kompressor 1 6) Kompressor 2 7) Filtertørrer 8) Ekspansionsventil 9) Samler 3.2 Klemkassen Klemkassen sidder i varmepumpen. Efter aftagelse af den underste forplade og løsning klemskruen øverst til højre kan klemkassen klappes ud. I denne befinder der sig forsyningstilslutningsklemmer, såvel som effektrelæerne samt enheden til blød indkoblingskontrol. Kontaktforbindelsen til styreledningen befinder sig klemkassepladen i nærheden af omdrejningspunktet. ved Kølekredsløbet indeholder kølevæsken R404A med en GWPværdi på 3260, som fastsat i Kyoto-aftalen. Det indeholder ingen klorfluorkarboner, nedbryder ikke ozon og er ikke antændeligt. DK-3

6 3.3 Dansk 3.3 Varmepumpestyring Til styring af luft-vand-varmepumpen anvendes den medleverede varmepumpestyring. Varmepumpestyringen er et fint elektronisk apparat. Det styrer og overvåger det samlede centralvarmeanlæg afhængigt af udetemperaturen, det varme brugsvand og de sikkerhedstekniske installationer. Udetemperaturføleren der skal anbringes på opstillingsstedet incl. montagemateriale er vedlagt varmepumpe og manager. Varmepumpestyringens funktion og brug er beskrevet i den vedlagte brugsanvisning. 4 Transport Varmepumpen må kun tippes til en hældning på maks. 45 (i hver retning) under transporten. Transporten hen til det endelige installationssted bør ske vha. en palle. Varmepumpen og transportpallen er fast forbundne med 4 tipsikringer. Disse skal fjernes (kun ved LA 17TU und LA 25TU). Det er muligt at transportere basisapparatet på en løftevogn, kran eller vha. 3 4"-rør, som føres igennem boringer i grundpladen. Boringerne skal aflukkes på installationsstedet med 8 sorte beskyttelseskapper, som er vedlagt apparatet som ekstraudstyr (kun LA 17TU und LA 25TU): Efter transporten skal transportringene skrues ud, og pladehullerne skal lukkes med de 4 medleverede lukkepropper. Efter transporten skal transportsikringen i bunden af apparatet fjernes i begge sider. Dette er sikret, hvis de på billedet angivne afstande til faste vægge overholdes. Værdier i parantes gælder for LA 40TU. De angivne mål gælder kun for enkeltopstilling. Indsugnings- og udblæsningsområdet må ikke indsnævres eller spærres. De i landet gældende byggevedtægter skal overholdes! Ved opstilling i nærheden af en væg skal de fysiske påvirkninger på bygningen på bygningen tages i betragtning. I ventilatorens udblæsningsområde bør der ikke være nogen vinduer hhv. døre. Ved opstilling i nærheden af en væg kan der opstå øget smudsaflejring pga. luftstrømningen i indsugnings- og udblæsningsområdet. Den koldere udendørsluft skal blæse ud på en sådan måde, at den ikke øger varmetabene i tilstødende, opvarmede rum. Inden opstart skal transportsikringen fjernes. 5 Opstilling 5.1 Generelt Varmepumpen er kun egnet til opstilling udendørs. Apparatet skal installeres lodret på et permanent plant, glat og vandret fundament. I den forbindelse bør rammen ligge tæt mod underlaget for at sikre en egnet lydisolation og for at forhindre, at vandførende dele køles ned. I modsat fald kan det være nødvandigt at foretage yderligere isolerende foranstaltninger. Dersuden skal varmepumpen opstilles således, at ventilatorens luftudblæsningsretning løber på tværs af hovedvindretningen, for at muliggøre en problemfri afrimning af fordamperen. Det skal være muligt at udføre vedligeholdelsesarbejde uden problemer. En opstilling i fordybninger eller gårde er ikke tilladt, da den afkølede luft samler sig ved jorden og ved længere drift igen indsuges af varmepumpen. 5.2 Kondensafledning Kondensen, som opstår under driften, skal udledes frostfrit. For at sikre en korrekt afledning, skal varmepumpen opstilles vandret. Kondensvandrøret skal minimum have en diameter på 50 mm og bør føres frostsikkert ind i spildevandsledningen. Undlad at føre kondens direkte ind i klaringsbassiner og grave, idet de aggressive dampe kan ødelægge fordamperen. DK-4

7 6.3 6 Montage 6.1 Generelt Der skal etableres følgende tilslutninger til varmepumpen: Centralvarmesystemets frem- og returløb Kondensafløb Styreledning til varmepumpestyring Strømforsyning Frostsikring Ved varmepumper, som er installeret på et frostudsat sted, bør der planlægges en manuel dræning (se billede). Såfremt styringen og centralvarmecirkulationspumpen er driftsklare, arbejder styringens frostsikringsfunktion. Hvis varmepumpen tages ud af brug eller i tilfælde af strømsvigt skal systemet tømmes hhv. udblæses på tre steder (jfr. illustration). Ved varmepumpeanlæg, hvor et strømsvigt ikke kan registreres (sommerhus), skal varmekredsen sikres med en egnet frostsikring. Dansk 6.2 Tilslutning på centralvarmesiden Tilslutningerne på centralvarmesiden af varmepumpen skal foretages på indersiden af apparatet. De relevante tilslutningsstørrelser kan ses i apparatoplysningerne. Slangerne, som skal tilsluttes, føres nedad ud af apparatet. Det er muligt at få et rør-samlesæt, med hvilket tilslutningerne kan føres ud på siden. Ved tilslutning til varmepumpen skal der holdes igen ved overgangene med en nøgle. Inden varmepumpen tilsluttes på centralvarmesiden, skal centralvarmesystemet skylles for at fjerne eventuelle forureninger, rester af tætningsmateriale eller lignende samt for at forhindre, at der samler sig rester i kondensatoren. En samling af rester i kondensatoren kan føre til, et udfald i varmepumpen. Den medleverede stænkskærm skal monteres i varmereturløbet foran varmepumpen. Rengørings- og vedligeholdelseshenvisningerne findes i Stænkskærmens Monterings- og Betjeningsvejledning. Efter udført installation på centralvarmesiden skal centralvarmeanlægget fyldes, udluftes og trykprøves. Ved påfyldning af anlægget skal man være opmærksom på følgende: ubehandlet påfyldnings- og suppleringsvand skal have drikkevandskvalitet (farveløs, klar, uden aflejringer) påfyldnings- og suppleringsvandet skal være forfiltreret (maskebredde maks. 5µm). En stendannelse i varmtvands-opvarmningssystemer kan ikke forhindres fuldstændigt, den er dog minimal ved systemer med fremløbstemperaturer på under 60 C. Ved middel- og højtemperatur-varmepumper kan der ligeledes opnås temperaturer på 60 C. Derfor bør følgende vejledende værdier overholdes for påfyldnings- og suppleringsvandet iht. VDI 2035 blad 1: Samlet varmeeffekt i [kw] Sum jordalkalier i mol/m³ hhv. mmol/l Samlet hårdhed i dh bis 200 2,0 11,2 200 bis 600 1,5 8,4 > 600 < 0,02 < 0,11 Min. centralvarme flow Varmepumpens min. centralvarme flow (se apparatoplysninger kap. 11, pkt. 4.1) skal være sikret i hver af centralvarmesystemets driftstilstande. Dette kan f.eks. opnås ved at installere en overstrømningsventil. 6.3 Eltilslutning Varmepumpens effekttilslutning sker via et almindeligt 4-lederkabel. Kablet skal stilles til rådighed på stedet, og ledningstværsnittet skal vælges i henhold til varmepumpens effektforbrug (jfr. appendiks "Apparatoplysninger") samt de relevante VDE- (EN-) og VNB-forskrifter. I varmepumpens strømforsyning skal der konstrueres en alpolet afbryder med min. 3 mm kontaktåbningsafstand (f.eks. leverandørkontaktor, effektrelæ), samt en 3-polet sikringsautomat med fælles aktivering af alle udvendige ledere (aktiveringsstrøm i henhold til apparatoplysninger). Ved tilslutningen skal strømforsyning have et højredreje felt. Fasefølge: L1, L2, L3. Bemærk højredreje felt: Ved forkert ledningsføring bliver start af varmepumpen forhindret. En tilhørende advarselshenvisning bliver vist i varmepumpestyringen (tilpas ledningsføring). Styrespændingen tilføres via varmepumpestyringen. Varmepumpestyringens strømforsyning med 230V AC-50 Hz iht den tilhørende brugsanvisning (sikring maks. 16 A). Styreledningerne (ikke includeret i leveringsomfanget) har en firkantet kontaktforbindelser i begge ender. I den ene ende bliver de forbundet med varmepumpestyringen og i den anden ende med klemkassen i varmepumpen. Kontakttilslutningerne på varmepumpen befinder på undersiden af klemkassen. Som styreledning bruges to delte ledninger. Den ene ledning er beregnet til styrespændingsområdet på 230 V og den anden til området for signaler hhv. lav spænding. DK-5

8 7 Mere detaljerede henvisninger hertil fremgår af varmepumpestyringens brugsanvisning. For detaljerede informationer se appendiks "El-diagrammer". 8 Rengøring / vedligeholdelse Dansk 7 Opstart 7.1 Generelt For at sikre en korrekt opstart, bør den gennemføres af et servicefirma, som er autoriseret af fabrikken. Under bestemte betingelser fører dette til en forlængelse af garantiperioden (jf. garantiydelse). 7.2 Forberedelse Inden opstarten skal følgende punkter kontrolleres: Alle varmepumpens tilslutninger skal være monteret som beskrevet i kapitel 6. I centralvarmekredsen skal alle ventiler, som kan hindre det varme vands korrekte gennemstrømning, være åbne. Luftindsugnings-/-udblæsningsvejen skal være fri. Ventilatorens omdrejningsretning skal svare til pilretningen. Varmepumpestyringens indstillinger skal være tilpasset centralvarmesystemet i henhold til den pågældende brugsanvisning. Der skal være etableret et kondensafløbet. 7.3 Fremgangsmåde Varmepumpens opstart sker via varmepumpestyringen. Indstillinger skal være foretaget i henhold til dennes vejledning. Ved centralvarmetemperaturer på under 7 C er opstart ikke mulig. Vandet i buffertanken skal opvarmes til mindst 18 C med den 2. varmekilde. Følgende procedure skal overholdes for at realisere en fejlfri opstart: 1) Alle forbrugerkredse skal lukkes. 2) Varmepumpens vandgennemstrømning skal kontrolleres. 3) Vælg automatisk drift som driftsmåde på regulatoren. 4) I menuen "specielle funktioner" skal programmet "opstart" vælges. 5) Vent, indtil en returtemperatur på minimum 25 C er opnået. 6) Derefter åbnes varmekredsenes ventiler langsomt en efter en således, at centralvarmekredsen øges støt ved at åbne det pågældende varmekreds let. Centralvarmetemperaturen i buffertanken må ikke falde under 20 C for til enhver tid at muliggøre en afrimning af varmepumpen. 7) Når alle varmekredse er fuldstændigt åbne, og der holdes en returtemperatur på mindst 18 C, skal den minimale volumenstrømmængde indstilles på den forhåndenværende overstrømningsventil på centralvarmecirkulationspumpen. 8.1 Vedligeholdelse Undgå at læne eller lægge genstande op til eller ovenpå apparatet for at beskytte lakken. Varmepumpens udvendige dele kan tørres af med en fugtig klud og almindelige rengøringsmidler. Der må aldrig anvendes, sand-, soda-, syre- eller kloridholdig rengøringsmidler, idet de angriber overfladen. For at undgå fejl pga. snavsaflejringer i varmepumpens varmeveksler skal der sørges for, at varmeveksleren i centralvarmeanlægget ikke kan blive tilsmudset. Såfremt der alligevel opstår driftsfejl pga. tilsmudsninger, skal anlægget rengøres som beskrevet nedenfor. 8.2 Rengøring af centralvarmeside Ilt kan danne oxideringsprodukter (rust) i centralvarmeskredsen, især ved brug af stålkomponenter. Disse trænger ind i centralvarmeanlægget via ventiler, cirkulationspumper eller kunststofrør. Derfor bør der sørges for en diffusionstæt installation, især på gulvvarmens rør. For at undgå aflejringer (f.eks. rust) i varmepumpens kondensator anbefales det at anvende et egnet korrosionsbeskyttelsessystem. Vi anbefaler at udstyre diffusionsåbne opvarmningsanlæg med et elektrofysisk korrosionsbeskyttelsesanlæg (fx ELYSATOR-anlæg). Ligeledes kan rester af smøre- og tætningsmidler forurene det varme vand. Hvis tilsmudsningerne er så kraftige, at kondensatorens ydeevne i varmepumpen reduceres, skal anlægget rengøres af en installatør. Vi anbefaler, af rengøringen gennemføres med en 5 % fosforsyre eller - såfremt rengøringen skal foretages hyppigere - med en 5 % myresyre. I begge tilfælde bør rengøringsvæsken have rumtemperatur. Det anbefales at skylle varmeveksleren imod den normale gennemstrømningsretning. For at forhindre, at syreholdigt rengøringsmiddel trænger ind i centralvarmeanlæggets kredse, anbefaler vi at tilslutte skylleapparatet direkte til kondensatorens frem- og returløb på varmepumpens kondensator. Derefter skal der skylles grundigt efter med egnede neutraliserende midler for at undgå beskadigelser pga. rester af rengøringsmiddel, som evt. stadig befinder sig i systemet. Syrerne skal anvendes med omhu, og brancheforeningernes forskrifter skal overholdes. Hvis du er i tvivl, bør du rådføre dig med rengøringsmidlets producent! DK-6

9 Rengøring luftside Fordamperen, ventilatoren og kondensafløbet skal rengøres for forureninger (blade, grene osv.) inden fyringssæsonen. Lågpladerne til ventilatorsiden kan demonteres efter demontering af begge sideplader foroven. Hertil skal skruerne løsnes, pladerne skal skubbes let til højre hhv. venstre og efterfølgende tages ud forfra. Dansk Inden apparatet åbnes, skal det sikres, at alle strømkredse er gjort spændingsfrie. Undlad at bruge skarpe og hårde genstande til rengøringen for at forhindre beskadigelser på fordamperen og kondensbeholderen. Under ekstreme vejrforhold (f.eks. snestorm) kan der undtagelsesvis opstå isdannelser ved indsugnings- og udblæsningsgitrene. For at sikre minimumsluftstrømmen, skal der i dette tilfælde fjernes is og sne fra indsugnings- og udblæsningsområdet. Dertil skal begge forvridere åbnes. Efterfølgende skal låget kippes let fremefter og derefter løftes ud For at sikre et gnidningsfrit afløb fra kondenskarret skal dette regelmæssigt kontrolleres og om nødvendigt renses. For at komme ind i apparatets indre, er det muligt at tage alle frontplader af. I den henseende skal man være opmærksom på, at det øverste låg først kan tages af, når det nederste låg er fjernet Åbning af det øverste, forreste låg 8.4 Lukning af det øverste, forreste låg Vedligeholdelse Iht. forordningen (EF) nr. 842/2006 skal alle kølekredsløb, som indeholder en kølemiddelpåfyldningsmængde på minimum 3 kg og ved "hermetisk lukkede" kølekredsløb på minimum 6 kg, kontrolleres for tæthed engang om året af ejeren. Tæthedskontrollen skal dokumenteres og opbevares i minimum 5 år. Kontrollen skal iht. forordning (EF) nr. 1516/2007 udføres af autoriseret personale. Som dokumentation kan tabellen i appendikset anvendes Åbning af det underste låg Lukning af det underste låg De øverste plader på siden og bagest er hægtet fast i lågpladen. Til demontering skal begge skruer løsnes, og pladerne tages af hængslerne foroven ved at trække dem tilbage Åbning af lågpladerne på siden og bagest foroven Denne varmepumpe er et kvalitetsprodukt og bør arbejde fejl- og vedligeholdelsesfrit. Hvis der alligevel engang skulle opstå en fejl, vil denne blive vist i varmepumpestyringens display. I den forbindelse bedes du læse siden "Driftsfejl og fejlfinding" i varmepumpestyringens brugsanvisning. Hvis ikke det lykkes at afhjælpe fejlen selvstændigt, bedes du kontakte den ansvarlige kundeservice. Arbejde på varmepumpen må kun udføres af den autoriserede og sagkyndige kundeservice. 10 Nedlukning / bortskaffelse Driftsfejl / fejlfinding 2. Inden varmepumpen afmonteres, skal denne gøres spændingsfri og afspærres. Miljørelevante krav vedrørende genvinding, genbrug og bortskaffelse af driftsmateriel og komponenter i henhold til gældende standarder skal overholdes. Der skal herved lægges særlig vægt på en korrekt bortskaffelse af kølevæsken og køleolien. Lukning af lågpladerne på siden og bagest foroven DK-7

10 11 11 Apparatoplysninger 1 Type- og bestillingskode LA 17TU LA 25TU 2 Udformning 2.1 Udførelse / regulator Universel / ekstern Universel / ekstern 2.2 Varmemængdetælling integreret integreret Dansk 2.3 Installationssted / beskyttelsesgrad iht. EN Udenfor / IP24 Udenfor / IP Frostsikring kondensbeholder / varmt vand opvarmet / ja 1 opvarmet / ja Ydelsesniveau Indsatsgrænser 3.1 Centralvarmefrem / -returløb C op til 58 ± 2 / fra 18 op tilbis 58 ± 2 / fra 18 Luft (varmekilde) C -25 til til Ydelsesdata / gennemstrømning 4.1 Centralvarmegennemstrømning / 3,4 / ,5 / 8300 intern trykdifferentiering A7/W35/30 m³/h / Pa A7/W45/38 m³/h / Pa 2,3 / ,1 / 4000 Min. centralvarmegennemstrømning A7/W55/45 m³/h / Pa 1,7 / ,2 / Varmeeffekt / ydelseskoefficient (COP) 2 EN 255 EN EN 255 EN ved A-7 / W35 kw / ,2 / 3,0 10,3 / 2,8 17,0 / 3,1 16,7 / 3,0 kw / --- ved A2 / W35 kw / --- kw / --- ved A7 / W35 kw / --- kw / --- ved A7 / W55 kw / ,5 / 3,1 5,4 / 3,0 9,3 / 3,1 9,1 / 3,0 3 14,7 / 3,8 14,6 / 3,7 19,7 / 3,8 19,6 / 3,7 4 8,4 / 3,9 8,2 / 3,8 11,4 / 3,9 11,3 / 3,8 3 19,6 / 4,4 26,1 / 4,4 4 10,0 / 4,5 13,9 / 4,5 3 18,8 / 2,9 25,0 / 2,9 kw / ,2 / 2,8 12,4 / 2,8 ved A10 / W35 kw / ,9 / 4,9 20,5 / 4,8 28,4 / 4,9 28,2 / 4,8 kw / ,1 / 5,0 10,5 / 4,9 15,3 / 5,0 15,0 / 4,9 4.3 Lydeffektniveau db(a) Lydtryksniveau i 10 meters afstand (luftudblæsningsside) db(a) 4.5 Luftstrøm m³/h Mål, tilslutninger og vægt 5.1 Apparatdimensioner uden tilslutninger H x B x L mm 1940 x 1600 x 952 (750) 1940 x 1600 x 952 (750) 5.2 Apparatforbindelser til opvarmning Zoll G 1 1/4" fladetættende G 1 1/2" fladetættende 5.3 Transportenhedens (-enhedernes) vægt inkl. Emballage kg Kølevæske; samlet påfyldningsvægt Typ / kg R404A / 8,2 R404A / 10,2 5.5 Smøremiddel; samlet påfyldningsmængde Typ / Liter Polyolester (POE) / 2,9 Polyolester (POE) / 3,8 6 Eltilslutning 6.1 Nominel spænding; sikring V / A 400 / / Startstrøm m. softstarter A Nominelt strømforbrug A2 W35 / maks. optagelse 2, 3 kw 3,9 / 7,5 5,3 / 9,2 6.4 Nominel strøm A2 W35 / cos ϕ 3 A / --- 8,6 / 0,8 11,8 / 0,8 6.5 maks. effektforbrug kompressorbeskyttelse (pr. kompressor) W 70, termostatisk reguleret 70, termostatisk reguleret 7 Opfylder de europæiske sikkerhedsbestemmelser Øvrige modelegenskaber Afrimningsart (afhængigt af behovet) Kredsløbsreversering Kredsløbsreversering 1. Varmecirkulationspumpen og varmepumpekontrollen skal altid være driftsklare. 2. Angivelserne karakteriserer anlæggets størrelse og ydeevne iht. EN 255 ( 10K ved A2) hhv. EN (5K ved A7) uden vejrbeskyttelseskappe. I forbindelse med økonomiske og energieffektive betragtninger skal flere funktionspåvirkende størrelser, især afrimningsevne, bivalent punkt og regulering tilgodeses. Her betyder f.eks. A7/W35: Udendørslufttemperatur 7 C og varmtvands-fremløbstemperatur 35 C kompressordrift 4. 1-kompressordrift 5. Det angivne lydtryksniveau svarer til varmepumpens maskinstøj i opvarmningsdrift ved 35 C fremløbstemperatur. 6. fr. CE-overensstemmelseserklæring DK-8

11 11 1 Type- og bestillingskode LA 40TU 2 Udformning 2.1 Udførelse / regulator Universal / extern 2.2 Varmemængdetælling integriert 2.3 Installationssted / beskyttelsesgrad iht. EN Außen / IP Frostsikring kondensbeholder / varmt vand beheizt / ja Ydelsesniveau 2 3 Indsatsgrænser Dansk 3.1 Centralvarmefrem / -returløb C bis 58 ± 2 / ab 18 Luft (varmekilde) C -25 bis Ydelsesdata / gennemstrømning 4.1 Centralvarmegennemstrømning / intern trykdifferentiering A7/W35/30 m³/h / Pa 6,2 / 3900 A7/W45/38 m³/h / Pa 4,3 / 1900 Min. centralvarmegennemstrømning A7/W55/45 m³/h / Pa 3,0 / Varmeeffekt / ydelseskoefficient (COP) 2 ved A-7 / W35 kw / EN 255 EN ,3 / 3,1 23,8 / 3,0 kw / ,8 / 3,2 13,5 / 3,1 ved A2 / W35 kw / --- kw / --- ved A7 / W35 kw / --- kw / --- ved A7 / W55 kw / ,6 / 3,9 29,3 / 3,8 4 17,1 / 4,0 16,8 / 3,9 3 35,7 / 4,4 4 20,0 / 4,6 3 33,1 / 2,7 kw / ,6 / 2,7 ved A10 / W35 kw / ,5 / 4,8 38,1 / 4,7 kw / ,0 / 5,0 21,7 / 4,9 4.3 Lydeffektniveau db(a) Lydtryksniveau i 10 meters afstand (luftudblæsningsside) 5 db(a) Luftstrøm m³/h Mål, tilslutninger og vægt 5.1 Apparatdimensioner uden tilslutninger H x B x L mm 2100 x 1735 x 952 (750) 5.2 Apparatforbindelser til opvarmning Zoll G 1 1/2" innen 5.3 Transportenhedens (-enhedernes) vægt inkl. Emballage kg Kølevæske; samlet påfyldningsvægt Typ / kg R404A / 11,8 5.5 Smøremiddel; samlet påfyldningsmængde Typ / Liter Polyolester (POE) / 4,1 6 Eltilslutning 6.1 Nominel spænding; sikring V / A 400 / Startstrøm m. softstarter A Nominelt strømforbrug A2 W35 / maks. optagelse 2 3 kw 7,9 / 12,6 6.4 Nominel strøm A2 W35 / cos ϕ 3 A / ,2 / 0,8 6.5 maks. effektforbrug kompressorbeskyttelse 70, thermostatisch geregelt (pr. kompressor) W 7 Opfylder de europæiske sikkerhedsbestemmelser 6 8 Øvrige modelegenskaber Afrimningsart (afhængigt af behovet) Kreislaufumkehr 1. Varmecirkulationspumpen og varmepumpekontrollen skal altid være driftsklare. 2. Angivelserne karakteriserer anlæggets størrelse og ydeevne iht. EN 255 (10K ved A2) hhv. EN (5K ved A7) uden vejrbeskyttelseskappe. I forbindelse med økonomiske og energieffektive betragtninger skal flere funktionspåvirkende størrelser, især afrimningsevne, bivalent punkt og regulering tilgodeses. Her betyder f.eks. A7/W35: Udendørslufttemperatur 7 C og varmtvands-fremløbstemperatur 35 C kompressordrift 4. 1-kompressordrift 5. Det angivne lydtryksniveau svarer til varmepumpens maskinstøj i opvarmningsdrift ved 35 C fremløbstemperatur. 6. jfr. CE-overensstemmelseserklæring DK-9

12 11 Dansk DK-10

13 1 Målskitser... A-II 1.1 Målskitse LA 17TU...A-II 1.2 Målskitse LA 25TU...A-III 1.3 Målskitse LA 40TU...A-IV 2 Diagrammer... A-V 2.1 Kurver LA 17TU...A-V 2.2 Kurver LA 25TU...A-VI 2.3 Kurver LA 40TU...A-VII 3 El-diagrammer... A-VIII 3.1 Styring LA 17TU - LA 40TU...A-VIII 3.2 Belastning LA 17TU - LA 40TU...A-IX 3.3 Tilslutningsskema LA 17TU - LA 40TU...A-X 3.4 Figurtekst LA 17TU - LA 40TU...A-XI 4 Hydrauliske VVS principskemaer... A-XII 4.1 Monoenergetiske anlæg med dobbelt differenstrykløs fordeler...a-xii 4.2 Monoenergetiske anlæg med to varmekredse og varmtvandsproduktion...a-xiii 4.3 Figurtekst... A-XIV 5 Overensstemmelseserklæring...A-XV 6 Vedligeholdelsesarbejde...A-XVI A-I

14 1 1 Målskitser 1.1 Målskitse LA 17TU X ( 1 : 5 ) 0,4 m X ,0 m Luftstrømsretning 0,8 m 1,54 m 0,35 m 0,03 m Tilslutningsskema for valgfri rørkit 0,03 m 0,25 m 0,69 m Centralvarmefremløb Udgang fra varmepumpe 1 ¼ udvendigt gevind Centralvarmereturløb Indgang i varmepumpe 1 ¼ udvendigt gevind Gennemføringsområde Elkabler / kondensat Valgfri gennemføring Elkabler Valgfri gennemføring kondensat Frostsikring nødvendig Standflade og minimumsafstande Hovedvindretning ved udendørs installation ingen minimumsafstand påkrævet A-II

15 Målskitse LA 25TU X 240 X ( 1 : 5 ) ,4 m 40 2,0 m 0,8 m 1,54 m 0,35 m 0,03 m 0,25 m 0,03 m 0,69 m Centralvarmefremløb Udgang fra varmepumpe 1 1/2 udvendigt gevind Centralvarmereturløb Indgang i varmepumpe 1 1/2 udvendigt gevind Gennemføringsområde Elkabler / kondensat Valgfri gennemføring Elkabler Valgfri gennemføring kondensat Frostsikring nødvendig Tilslutningsskema for valgfri rørkit Standflade og minimumsafstande Luftstrømsretning Hovedvindretning ved udendørs installation ingen minimumsafstand påkrævet A-III

16 Målskitse LA 40TU A ( 1 : 5 ) A ,5 86, ,5 748 Luftstrømsretning Efter installationen skal ringskruer skrues ud for krantransporten! Gennemføringsområde Elkabler / kondensat Luftstrømsretning Standflade og minimumsafstande Hovedvindretning ved udendørs installation Option figurtekst tilslutninger i siden 1 Varme returløb, Indgang i varmepumpe 1 1/2 indvendigt gevind 2 Varme fremløb, Udgang fra varmepumpe 1 1/2 indvendigt gevind 3 Gennemføringsområde kondensatafløb 4 Gennemføringsområde Elkabler ? Centralvarme fremløb Udgang fra varmepumpe 1 1/2 indvendigt gevind 1,66 m 1 m 0,67 m 2 m 0,03 m 0,03 m 0,08 m 0,2 m 0,05 m 0,41 m 0,68 m 0m 0,4 m Centralvarme returløb Indgang i varmepumpe 1 1/2 indvendigt gevind 897 Luftstrømsretning A-IV

17 2.1 2 Diagrammer 2.1 Kurver LA 17TU A-V

18 Kurver LA 25TU A-VI

19 Kurver LA 40TU A-VII

20 3 3 El-diagrammer 3.1 Styring LA 17TU - LA 40TU A-VIII

LA 9TU LA 12TU. Monterings- og brugsanvisning. Luft-til-vandvarmepumpe. Udendørs installation. Dansk. Best.-nr.: 452163.66.

LA 9TU LA 12TU. Monterings- og brugsanvisning. Luft-til-vandvarmepumpe. Udendørs installation. Dansk. Best.-nr.: 452163.66. LA 9TU LA 12TU Monterings- og brugsanvisning Dansk Luft-til-vandvarmepumpe til Udendørs installation Best.-nr.: 452163.66.09 FD 8909 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2 1.1 Vigtige henvisninger...

Læs mere

manual Monterings- og brugsanvisning

manual Monterings- og brugsanvisning manual Monterings- og brugsanvisning Weishaupt Luft-til-vand varmepumpe til udendørs opstilling 83259509 09/2009 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme... 2 1.1 Vigtige henvisninger... 2 1.2 Anvendelse

Læs mere

manual Monterings- og brugsanvisning

manual Monterings- og brugsanvisning manual Monterings- og brugsanvisning Weishaupt Luft-til-vand-varmepumpe Udendørs installation 83259409 09/2009 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme... 2 1.1 Vigtige henvisninger... 2 1.2 Anvendelse

Læs mere

manual Monterings- og brugsanvisning

manual Monterings- og brugsanvisning manual Monterings- og brugsanvisning Weishaupt Luft-til-vand-varmepumper til udendørs opstilling 83254309 06/2008 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme... 2 1.1 Vigtige henvisninger... 2 1.2

Læs mere

LA 11AS LA 16AS. Monteringsog brugsanvisning. Luft-til-vand varmepumper til udendørs opstilling. Dansk. Best.-nr.: 452158.66.

LA 11AS LA 16AS. Monteringsog brugsanvisning. Luft-til-vand varmepumper til udendørs opstilling. Dansk. Best.-nr.: 452158.66. LA 11AS LA 16AS Monteringsog brugsanvisning Dansk Luft-til-vand varmepumper til udendørs opstilling Best.-nr.: 452158.66.03 FD 8902 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2 1.1 Vigtige henvisninger...

Læs mere

manual Monterings- og brugsanvisning

manual Monterings- og brugsanvisning manual Monterings- og brugsanvisning Weishaupt Luft/vand-varmepumpe til udendørs installation 02/2009 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme... 2 1.1 Vigtige henvisninger... 2 1.2 Anvendelse efter

Læs mere

manual Monterings- og brugsanvisning

manual Monterings- og brugsanvisning manual Monterings- og brugsanvisning Weishaupt Luft-til-vand-varmepumper til udendørs opstilling 83254809 02/2009 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme... 2 1.1 Vigtige henvisninger... 2 1.2

Læs mere

LA 11PS. Monterings- og brugsanvisning. Luft/vand-varmepumpe til udendørs installation. Dansk. Best.-nr.: 452159.66.17 FD 8902

LA 11PS. Monterings- og brugsanvisning. Luft/vand-varmepumpe til udendørs installation. Dansk. Best.-nr.: 452159.66.17 FD 8902 LA 11PS Monterings- og brugsanvisning Dansk Luft/vand-varmepumpe til udendørs installation Best.-nr.: 452159.66.17 FD 8902 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2 1.1 Vigtige henvisninger...

Læs mere

LA 9 PS LA 12 PS LA 18 PS

LA 9 PS LA 12 PS LA 18 PS LA 9 PS LA 12 PS LA 18 PS Monteringsog brugsanvisning Dansk Luft/vand-varmepumpe til udendørs installation Best.-nr.: 452149.66.19 FD 8703 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2 1.1 Vigtige

Læs mere

WI 9 TE WI 14 TE WI 18 TE WI 22 TE WI 27 TE

WI 9 TE WI 14 TE WI 18 TE WI 22 TE WI 27 TE WI 9 TE WI 14 TE WI 18 TE WI 22 TE WI 27 TE Monterings- og brugsanvisning Dansk Vand/Vandvarmeepumpe til indendørs installation Best.-nr.: 452162.66.01 FD 8904 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det

Læs mere

LI 11TE LI 16TE. Monterings- og brugsanvisning. Indendørs opstilling af luft-til-vandvarmepumpe. Dansk. Best.-nr.: 452160.66.

LI 11TE LI 16TE. Monterings- og brugsanvisning. Indendørs opstilling af luft-til-vandvarmepumpe. Dansk. Best.-nr.: 452160.66. LI 11TE LI 16TE Monterings- og brugsanvisning Dansk Indendørs opstilling af luft-til-vandvarmepumpe Best.-nr.: 452160.66.02 FD 8905 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2 1.1 Vigtige henvisninger...

Læs mere

SIH 20TE. Monterings- og brugsanvisning. Brine/vandvarmepumpe. indendørs installation. Dansk. Best.-nr.: 452234.66.11 FD 8806

SIH 20TE. Monterings- og brugsanvisning. Brine/vandvarmepumpe. indendørs installation. Dansk. Best.-nr.: 452234.66.11 FD 8806 SIH 20TE Monterings- og brugsanvisning Dansk Brine/vandvarmepumpe til indendørs installation Best.-nr.: 452234.66.11 FD 8806 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2 1.1 Vigtige henvisninger...

Læs mere

SI 24TE SI 30TE SI 37TE

SI 24TE SI 30TE SI 37TE SI 24TE SI 30TE SI 37TE Monterings- og brugsanvisning Dansk Brine/vand varmepumpe til indendørs installation Best.-nr.: 452234.66.10 FD 8806 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2 1.1 Vigtige

Læs mere

Tekniske data LA 16MS

Tekniske data LA 16MS Tekniske data LA 16MS Apparatoplysning LA 16MS Type - Varmekilde Udendørsluft - Udførelse - Regulering - Installationssted Udenlandske - Ydelsesniveauer 1 Driftstemperaturgrænser - Min. vandtemperatur

Læs mere

Tekniske data LA 12TU

Tekniske data LA 12TU Tekniske data LA 1TU Apparatoplysning LA 1TU Type - Varmekilde Udeluft - Udførelse Universel konstruktion - Regulering WPM EconPlus vægmonteret - Varmemængdetælling integreret - Installationssted Udenlandske

Læs mere

355 980 HPK 200S. Monterings- og brugsanvisning. Hydrauliktower med VPM. Dansk. Best.-nr.: 452162.66.01 FD 8904

355 980 HPK 200S. Monterings- og brugsanvisning. Hydrauliktower med VPM. Dansk. Best.-nr.: 452162.66.01 FD 8904 355 980 HPK 200S Monterings- og brugsanvisning Dansk Hydrauliktower med VPM Best.-nr.: 452162.66.01 FD 8904 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2 1.1 Vigtige henvisninger... DK-2 1.2 Lovbestemmelser

Læs mere

SIK 7 TE SIK 9 TE SIK 11 TE SIK 14 TE

SIK 7 TE SIK 9 TE SIK 11 TE SIK 14 TE SIK 7 TE SIK 9 TE SIK 11 TE SIK 14 TE Monterings- og brugsanvisning Dansk Brine/vand varmepumpe til indendørs installation Best.-nr.: 452231.66.10 FD 8806 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2

Læs mere

manual Monterings- og brugsanvisning

manual Monterings- og brugsanvisning manual Monterings- og brugsanvisning Weishaupt Brine/vand-varmepumpe til indendørs installation 83255209 06/2008 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme... 2 1.1 Vigtige henvisninger... 2 1.2 Anvendelse

Læs mere

manual Monterings- og brugsanvisning

manual Monterings- og brugsanvisning manual Monterings- og brugsanvisning Weishaupt Luft-til-vand varmepumper til udendørs opstilling 83254409 02/2009 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme... 2 1.1 Vigtige henvisninger... 2 1.2

Læs mere

SI 50TE SI 75TE SI 100TE SI 130TE

SI 50TE SI 75TE SI 100TE SI 130TE SI 50TE SI 75TE SI 100TE SI 130TE Monterings- og brugsanvisning Dansk Brine/vand-varmepumpe til indendørs installation Best.-nr.: 452234.66.02 FD 8810 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2

Læs mere

LA 17TU LA 25TU LA 40TU

LA 17TU LA 25TU LA 40TU LA 17TU LA 25TU LA 40TU Monterings- og brugsanvisning Dansk Luft-til-vand varmepumpe til udendørs opstilling Best.-nr.: 452163.66.10 FD 8909 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2 1.1 Vigtige

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

LA 8AS. Monterings- og brugsanvisning. Luft-til-vand-varmepumper til udendørs opstilling. Dansk. Best.-nr.: FD 8806

LA 8AS. Monterings- og brugsanvisning. Luft-til-vand-varmepumper til udendørs opstilling. Dansk. Best.-nr.: FD 8806 LA 8AS Monterings- og brugsanvisning Dansk Luft-til-vand-varmepumper til udendørs opstilling Best.-nr.: 452158.66.41 FD 8806 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2 1.1 Vigtige henvisninger...

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

VIESMANN VITOCAL 300-A Luft/vand-varmepumpe

VIESMANN VITOCAL 300-A Luft/vand-varmepumpe VIESMANN VITOCAL 300-A Luft/vand-varmepumpe Datablad Best.nr. og priser: Se prislisten VITOCAL 300-A Type AWCI-AC 301.A og AWO-AC 301.A Op til 60 C fremløbstemperatur Varmeydelse modulerende 3 til 9 kw

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

LA 20AS LA 24AS LA 28AS

LA 20AS LA 24AS LA 28AS LA 20AS LA 24AS LA 28AS Monteringsog brugsanvisning Dansk Luft-til-vand-varmepumper til udendørs opstilling Best.-nr.: 452158.66.04 FD 8902 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2 1.1 Vigtige

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger Varmepumpe med,

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BUFFERBEHOLDER» SBP 200 E» SBP 400 E» SBP 700 E» SBP 700 E SOL» SBP 200 E cool» SBP 400 E cool BETJENING GENEREL VEJLEDNING BETJENING 2 1. Generel vejledning 2 1.1 Henvisning

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

SBP 100 Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V

SBP 100 Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V C 8 5 C bar C 8 C 8 SBP Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V Technik zum Wohlfühlen Dansk Bufferbeholder med varmeflange og varmepumpe-kompaktinstallation Brugs- og monteringsvejledning SBP Komfort

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da 0-0.I Combi Cylinder 00-00 LW/LW Cu Vejledning 0 00/0 da Tilhørende dele Service og vedligeholdelse b 9 a 8 0 Afmontering af fronten Ved service og vedligeholdelsesarbejde skal frontpladen afmonteres som

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000 Rev. 2. november 2009 Side 1 af 22 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold.... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 General information... 3 3.1.0 Forord... 3 3.2.0

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse af beholderen 1.1 Typeoversigt............................... 4 1.2 Korrekt anvendelse.........................

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning.

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning. SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark Gratis varme, ventilation, affugtning. SV VacPipe. SV VacPipe er udviklet til boliger, større bygninger,

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

Installationsplan. Vaskemaskine PW 5082 EL AV/LP. da - DK 08.11 09 235 190 / 01

Installationsplan. Vaskemaskine PW 5082 EL AV/LP. da - DK 08.11 09 235 190 / 01 Installationsplan Vaskemaskine PW 5082 EL AV/LP da - DK 08.11 09 235 190 / 01 09 235 190 / 01 2 Teknisk datablad Vaskemaskine: Opvarmningstype: PW 5082 AV/LP El (EL) Signaturforklaring Forkortelser

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Tørretumbler. frem PT 8333 / 8337 HW PT 8403 / 8407 HW PT 8503 / 8507 HW PT 8803 / 8807 HW. da - DK. Installationsplan

Tørretumbler. frem PT 8333 / 8337 HW PT 8403 / 8407 HW PT 8503 / 8507 HW PT 8803 / 8807 HW. da - DK. Installationsplan frem Installationsplan Tørretumbler PT 8333 / 8337 HW PT 8403 / 8407 HW PT 8503 / 8507 HW PT 8803 / 8807 HW Det er absolut nødvendigt at læse brugs- og installationsanvisningen inden opstilling, installation

Læs mere

AWP 30 HLW. Monterings- og brugsanvisning. Varmtvands-varmepumpe til indendørs installation. Dansk. Best.-nr.: 451902.66.45

AWP 30 HLW. Monterings- og brugsanvisning. Varmtvands-varmepumpe til indendørs installation. Dansk. Best.-nr.: 451902.66.45 AWP 30 HLW Dansk Monterings- og brugsanvisning Varmtvands-varmepumpe til indendørs installation Best.-nr.: 451902.66.45 FD 8812 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2 1.1 Vigtige henvisninger...

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere