LA 17TU LA 25TU LA 40TU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LA 17TU LA 25TU LA 40TU"

Transkript

1 LA 17TU LA 25TU LA 40TU Monterings- og brugsanvisning Dansk Luft-til-vand varmepumpe til udendørs opstilling Best.-nr.: FD 9002

2

3 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk Vigtige henvisninger... DK Anvendelse efter formål... DK Lovbestemmelser og direktiver... DK Energiøkonomisk brug af varmepumpen... DK-2 2 Varmepumpens anvendelsesformål...dk Anvendelsesområde... DK Arbejdsmåde... DK-3 Dansk 3 Leveringsomfang...DK Basisapparat... DK Klemkassen... DK Varmepumpestyring... DK-4 4 Transport...DK-4 5 Opstilling...DK Generelt... DK Kondensafledning... DK-4 6 Montage...DK Generelt... DK Tilslutning på centralvarmesiden... DK Eltilslutning... DK-5 7 Opstart...DK Generelt... DK Forberedelse... DK Fremgangsmåde... DK-6 8 Rengøring / vedligeholdelse...dk Vedligeholdelse... DK Rengøring af centralvarmeside... DK Rengøring luftside... DK Vedligeholdelse... DK-7 9 Driftsfejl / fejlfinding...dk-7 10 Nedlukning / bortskaffelse...dk-7 11 Apparatoplysninger...DK-8... A-I DK-1

4 1 1 Bedes læst med det samme Arbejde på varmepumpen må kun udføres af den autoriserede og sagkyndige kundeservice. Dansk 1.1 Vigtige henvisninger Ved apparater med en kølemiddelmængde på 6 kg eller mere skal kølekredsløbet årligt kontrolleres for tæthed iht. forordningen (EF) nr. 842/ Anvendelse efter formål Apparatet er kun egnet til det af producenten bestemte anvendelsesformål. En anden eller videregående anvendelse regnes for at være i modstrid med formålet. Hertil hører også overholdelsen af de tilhørende produktinformationer. Der må ikke foretages ændringer eller ombygninger af apparatet. Apparatet er ikke egnet til frekvensomformerdrift. Varmepumpen må kun tippes til en hældning på maks. 45 (i hver retning) under transporten. Inden opstart skal transportsikringen fjernes. Indsugnings- og udblæsningsområdet må ikke indsnævres eller spærres. De i landet gældende byggevedtægter skal overholdes! Ved opstilling i nærheden af en væg skal de fysiske påvirkninger på bygningen på bygningen tages i betragtning. I ventilatorens udblæsningsområde bør der ikke være nogen vinduer hhv. døre. Ved opstilling i nærheden af en væg kan der opstå øget smudsaflejring pga. luftstrømningen i indsugnings- og udblæsningsområdet. Den koldere udendørsluft skal blæse ud på en sådan måde, at den ikke øger varmetabene i tilstødende, opvarmede rum. En opstilling i fordybninger eller gårde er ikke tilladt, da den afkølede luft samler sig ved jorden og ved længere drift igen indsuges af varmepumpen. Den medleverede stænkskærm skal monteres i varmereturløbet foran varmepumpen. Bemærk højredreje felt: Ved forkert ledningsføring bliver start af varmepumpen forhindret. En tilhørende advarselshenvisning bliver vist i varmepumpestyringen (tilpas ledningsføring). Der må aldrig anvendes, sand-, soda-, syre- eller kloridholdig rengøringsmidler, idet de angriber overfladen. For at undgå aflejringer (f.eks. rust) i varmepumpens kondensator anbefales det at anvende et egnet korrosionsbeskyttelsessystem. Vi anbefaler at udstyre diffusionsåbne opvarmningsanlæg med et elektrofysisk korrosionsbeskyttelsesanlæg (fx ELYSATOR-anlæg). Inden apparatet åbnes, skal det sikres, at alle strømkredse er gjort spændingsfrie. 1.3 Lovbestemmelser og direktiver Ved varmepumpens konstruktion og udførelse er alle EFdirektiver, DIN- og VDE-forskrifter blevet overholdt (jfr. CEoverensstemmelseserklæring). Ved den elektriske tilslutning af varmepumpen skal de relevante VDE-, EN- og IEC-standarder overholdes. Desuden skal forsyningsnetselskabernes tilslutningsbetingelser følges. Ved tilslutning af centralvarmeanlægget skal de respektive forskrifter overholdes. Personer, i særdeleshed børn, som på grund af deres fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller på grund af deres uerfarenhed eller uvidenhed ikke er i stand til at anvende apparatet sikkert, bør ikke anvende apparatet uden tilsyn eller instruktion fra en ansvarlig person. Lad altid børn være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med varmepumpen. Ved apparater med en kølemiddelmængde på 6 kg eller mere skal kølekredsløbet årligt kontrolleres for tæthed iht. forordningen (EF) nr. 842/2006. Nærmere angivelser dertil findes i kapitlet Rengøring / vedligeholdelse. 1.4 Energiøkonomisk brug af varmepumpen Med købet af denne varmepumpe bidrager du til at skåne miljøet. En korrekt dimensionering af varmekilde- og varmesystemet er forudsætningen for en energibesparende drift. Det er særlig vigtigt for varmepumpens effektivitet at holde temperaturdifferencen mellem centralvarmevandet og varmekilden så lille som mulig. Derfor anbefales det kraftigt at være omhyggelig ved dimensioneringen af varmekilden og centralvarmeanlægget. En temperaturdifference, som er en Kelvin (en C) højere, medfører en stigning af strømforbruget på ca. 2,5%. Sørg for, at der ved dimensioneringen af centralvarmeanlægget ligeledes tages hensyn til særlige forbrugere, som f.eks. varmt brugsvand, og at den dimensioneres til lave temperaturer. Gulvvarme er optimalt egnet til anvendelsen i en varmepumpe pga. lave fremløbstemperaturer (30 C til 40 C). Under driften er det vigtigt at undgå forurening i varmevekslerne, idet temperaturdifferencen derved forøges og COP reduceres. Ved en korrekt indstilling yder varmepumpestyringen ligeledes et betydeligt bidrag til en energibesparende drift. Flere henvisninger i den forbindelse fremgår af varmepumpestyringens brugsanvisning. DK-2

5 3.2 Varmepumpens anvendelsesformål 2.1 Anvendelsesområde Luft-til-vand varmepumpen er udelukkende beregnet til opvarmning af centralvarmevand og brugsvand. Den kan installeres i bestående centralvarmeanlæg eller nye centralvarmeanlæg. Dansk 2 Varmepumpen er egnet til en monoenergetisk og bivalent drift op -25 C udetemperatur. Ved kontinuerlig drift skal centralvarmereturtemperaturen på 18 C opretholdes for at sikre en ordentlig optøning af fordamperen. Varmepumpen er ikke konstrueret til det forøgede varmeforbrug under byggeriets udtørring, derfor skal det ekstra varmeforbrug dækkes af anden varmekilde. Til en bygningsudtørring om efteråret eller om vinteren anbefales det at installere et ekstra varmeelement (fås som tilbehør). Apparatet er ikke egnet til frekvensomformerdrift. 2.2 Arbejdsmåde Ventilatoren suger luft fra omgivelserne, der ledes over fordamperen (varmeveksler). Fordamperen afkøler luften, dvs. den tager varme fra luften. Den optagne varme overføres i fordamperen til arbejdsmediet (kølevæsken). Vha. den elektrisk drevne kompressor "pumpes" den optagne varme op på et højere temperaturniveau ved trykforhøjelse og afgives via kondensatoren (varmeveksler) til det varme vand. Den elektriske energi anvendes til at hæve omgivelsernes varme op på et højere temperaturniveau. Da den energi, som blev taget fra luften, overføres til det varme vand, betegnes dette apparat som luft/vand-varmepumpe. Luft-vand-varmepumpen består af hovedkomponenterne fordamper, ventilator og ekspansionsventil samt af de lydsvage kompressorer, kondensatoren og den elektriske styring. Ved lave omgivelsestemperaturer sætter luftfugtighed sig fast på fordamperen som rim og forringer varmeoverføringen. Fordamperen afrimes af varmepumpen efter behov. Afhængigt af vejret kan der herved opstå skyer af damp ved luftudblæsningen Leveringsomfang Basisapparat Varmepumpen leveres i kompakt konstruktion og indeholder de nedenfor angivne komponenter. 1) Fordamper 2) Kondensator 3) Ventilator 4) Klemkasse 5) Kompressor 1 6) Kompressor 2 7) Filtertørrer 8) Ekspansionsventil 9) Samler 3.2 Klemkassen Klemkassen sidder i varmepumpen. Efter aftagelse af den underste forplade og løsning klemskruen øverst til højre kan klemkassen klappes ud. I denne befinder der sig forsyningstilslutningsklemmer, såvel som effektrelæerne samt enheden til blød indkoblingskontrol. Kontaktforbindelsen til styreledningen befinder sig klemkassepladen i nærheden af omdrejningspunktet. ved Kølekredsløbet indeholder kølevæsken R404A med en GWPværdi på 3260, som fastsat i Kyoto-aftalen. Det indeholder ingen klorfluorkarboner, nedbryder ikke ozon og er ikke antændeligt. DK-3

6 3.3 Dansk 3.3 Varmepumpestyring Til styring af luft-vand-varmepumpen anvendes den medleverede varmepumpestyring. Varmepumpestyringen er et fint elektronisk apparat. Det styrer og overvåger det samlede centralvarmeanlæg afhængigt af udetemperaturen, det varme brugsvand og de sikkerhedstekniske installationer. Udetemperaturføleren der skal anbringes på opstillingsstedet incl. montagemateriale er vedlagt varmepumpe og manager. Varmepumpestyringens funktion og brug er beskrevet i den vedlagte brugsanvisning. 4 Transport Varmepumpen må kun tippes til en hældning på maks. 45 (i hver retning) under transporten. Transporten hen til det endelige installationssted bør ske vha. en palle. Varmepumpen og transportpallen er fast forbundne med 4 tipsikringer. Disse skal fjernes (kun ved LA 17TU und LA 25TU). Det er muligt at transportere basisapparatet på en løftevogn, kran eller vha. 3 4"-rør, som føres igennem boringer i grundpladen. Boringerne skal aflukkes på installationsstedet med 8 sorte beskyttelseskapper, som er vedlagt apparatet som ekstraudstyr (kun LA 17TU und LA 25TU): Efter transporten skal transportringene skrues ud, og pladehullerne skal lukkes med de 4 medleverede lukkepropper. Efter transporten skal transportsikringen i bunden af apparatet fjernes i begge sider. Dette er sikret, hvis de på billedet angivne afstande til faste vægge overholdes. Værdier i parantes gælder for LA 40TU. De angivne mål gælder kun for enkeltopstilling. Indsugnings- og udblæsningsområdet må ikke indsnævres eller spærres. De i landet gældende byggevedtægter skal overholdes! Ved opstilling i nærheden af en væg skal de fysiske påvirkninger på bygningen på bygningen tages i betragtning. I ventilatorens udblæsningsområde bør der ikke være nogen vinduer hhv. døre. Ved opstilling i nærheden af en væg kan der opstå øget smudsaflejring pga. luftstrømningen i indsugnings- og udblæsningsområdet. Den koldere udendørsluft skal blæse ud på en sådan måde, at den ikke øger varmetabene i tilstødende, opvarmede rum. Inden opstart skal transportsikringen fjernes. 5 Opstilling 5.1 Generelt Varmepumpen er kun egnet til opstilling udendørs. Apparatet skal installeres lodret på et permanent plant, glat og vandret fundament. I den forbindelse bør rammen ligge tæt mod underlaget for at sikre en egnet lydisolation og for at forhindre, at vandførende dele køles ned. I modsat fald kan det være nødvandigt at foretage yderligere isolerende foranstaltninger. Dersuden skal varmepumpen opstilles således, at ventilatorens luftudblæsningsretning løber på tværs af hovedvindretningen, for at muliggøre en problemfri afrimning af fordamperen. Det skal være muligt at udføre vedligeholdelsesarbejde uden problemer. En opstilling i fordybninger eller gårde er ikke tilladt, da den afkølede luft samler sig ved jorden og ved længere drift igen indsuges af varmepumpen. 5.2 Kondensafledning Kondensen, som opstår under driften, skal udledes frostfrit. For at sikre en korrekt afledning, skal varmepumpen opstilles vandret. Kondensvandrøret skal minimum have en diameter på 50 mm og bør føres frostsikkert ind i spildevandsledningen. Undlad at føre kondens direkte ind i klaringsbassiner og grave, idet de aggressive dampe kan ødelægge fordamperen. DK-4

7 6.3 6 Montage 6.1 Generelt Der skal etableres følgende tilslutninger til varmepumpen: Centralvarmesystemets frem- og returløb Kondensafløb Styreledning til varmepumpestyring Strømforsyning Frostsikring Ved varmepumper, som er installeret på et frostudsat sted, bør der planlægges en manuel dræning (se billede). Såfremt styringen og centralvarmecirkulationspumpen er driftsklare, arbejder styringens frostsikringsfunktion. Hvis varmepumpen tages ud af brug eller i tilfælde af strømsvigt skal systemet tømmes hhv. udblæses på tre steder (jfr. illustration). Ved varmepumpeanlæg, hvor et strømsvigt ikke kan registreres (sommerhus), skal varmekredsen sikres med en egnet frostsikring. Dansk 6.2 Tilslutning på centralvarmesiden Tilslutningerne på centralvarmesiden af varmepumpen skal foretages på indersiden af apparatet. De relevante tilslutningsstørrelser kan ses i apparatoplysningerne. Slangerne, som skal tilsluttes, føres nedad ud af apparatet. Det er muligt at få et rør-samlesæt, med hvilket tilslutningerne kan føres ud på siden. Ved tilslutning til varmepumpen skal der holdes igen ved overgangene med en nøgle. Inden varmepumpen tilsluttes på centralvarmesiden, skal centralvarmesystemet skylles for at fjerne eventuelle forureninger, rester af tætningsmateriale eller lignende samt for at forhindre, at der samler sig rester i kondensatoren. En samling af rester i kondensatoren kan føre til, et udfald i varmepumpen. Den medleverede stænkskærm skal monteres i varmereturløbet foran varmepumpen. Rengørings- og vedligeholdelseshenvisningerne findes i Stænkskærmens Monterings- og Betjeningsvejledning. Efter udført installation på centralvarmesiden skal centralvarmeanlægget fyldes, udluftes og trykprøves. Ved påfyldning af anlægget skal man være opmærksom på følgende: ubehandlet påfyldnings- og suppleringsvand skal have drikkevandskvalitet (farveløs, klar, uden aflejringer) påfyldnings- og suppleringsvandet skal være forfiltreret (maskebredde maks. 5µm). En stendannelse i varmtvands-opvarmningssystemer kan ikke forhindres fuldstændigt, den er dog minimal ved systemer med fremløbstemperaturer på under 60 C. Ved middel- og højtemperatur-varmepumper kan der ligeledes opnås temperaturer på 60 C. Derfor bør følgende vejledende værdier overholdes for påfyldnings- og suppleringsvandet iht. VDI 2035 blad 1: Samlet varmeeffekt i [kw] Sum jordalkalier i mol/m³ hhv. mmol/l Samlet hårdhed i dh bis 200 2,0 11,2 200 bis 600 1,5 8,4 > 600 < 0,02 < 0,11 Min. centralvarme flow Varmepumpens min. centralvarme flow (se apparatoplysninger kap. 11, pkt. 4.1) skal være sikret i hver af centralvarmesystemets driftstilstande. Dette kan f.eks. opnås ved at installere en overstrømningsventil. 6.3 Eltilslutning Varmepumpens effekttilslutning sker via et almindeligt 4-lederkabel. Kablet skal stilles til rådighed på stedet, og ledningstværsnittet skal vælges i henhold til varmepumpens effektforbrug (jfr. appendiks "Apparatoplysninger") samt de relevante VDE- (EN-) og VNB-forskrifter. I varmepumpens strømforsyning skal der konstrueres en alpolet afbryder med min. 3 mm kontaktåbningsafstand (f.eks. leverandørkontaktor, effektrelæ), samt en 3-polet sikringsautomat med fælles aktivering af alle udvendige ledere (aktiveringsstrøm i henhold til apparatoplysninger). Ved tilslutningen skal strømforsyning have et højredreje felt. Fasefølge: L1, L2, L3. Bemærk højredreje felt: Ved forkert ledningsføring bliver start af varmepumpen forhindret. En tilhørende advarselshenvisning bliver vist i varmepumpestyringen (tilpas ledningsføring). Styrespændingen tilføres via varmepumpestyringen. Varmepumpestyringens strømforsyning med 230V AC-50 Hz iht den tilhørende brugsanvisning (sikring maks. 16 A). Styreledningerne (ikke includeret i leveringsomfanget) har en firkantet kontaktforbindelser i begge ender. I den ene ende bliver de forbundet med varmepumpestyringen og i den anden ende med klemkassen i varmepumpen. Kontakttilslutningerne på varmepumpen befinder på undersiden af klemkassen. Som styreledning bruges to delte ledninger. Den ene ledning er beregnet til styrespændingsområdet på 230 V og den anden til området for signaler hhv. lav spænding. DK-5

8 7 Mere detaljerede henvisninger hertil fremgår af varmepumpestyringens brugsanvisning. For detaljerede informationer se appendiks "El-diagrammer". 8 Rengøring / vedligeholdelse Dansk 7 Opstart 7.1 Generelt For at sikre en korrekt opstart, bør den gennemføres af et servicefirma, som er autoriseret af fabrikken. Under bestemte betingelser fører dette til en forlængelse af garantiperioden (jf. garantiydelse). 7.2 Forberedelse Inden opstarten skal følgende punkter kontrolleres: Alle varmepumpens tilslutninger skal være monteret som beskrevet i kapitel 6. I centralvarmekredsen skal alle ventiler, som kan hindre det varme vands korrekte gennemstrømning, være åbne. Luftindsugnings-/-udblæsningsvejen skal være fri. Ventilatorens omdrejningsretning skal svare til pilretningen. Varmepumpestyringens indstillinger skal være tilpasset centralvarmesystemet i henhold til den pågældende brugsanvisning. Der skal være etableret et kondensafløbet. 7.3 Fremgangsmåde Varmepumpens opstart sker via varmepumpestyringen. Indstillinger skal være foretaget i henhold til dennes vejledning. Ved centralvarmetemperaturer på under 7 C er opstart ikke mulig. Vandet i buffertanken skal opvarmes til mindst 18 C med den 2. varmekilde. Følgende procedure skal overholdes for at realisere en fejlfri opstart: 1) Alle forbrugerkredse skal lukkes. 2) Varmepumpens vandgennemstrømning skal kontrolleres. 3) Vælg automatisk drift som driftsmåde på regulatoren. 4) I menuen "specielle funktioner" skal programmet "opstart" vælges. 5) Vent, indtil en returtemperatur på minimum 25 C er opnået. 6) Derefter åbnes varmekredsenes ventiler langsomt en efter en således, at centralvarmekredsen øges støt ved at åbne det pågældende varmekreds let. Centralvarmetemperaturen i buffertanken må ikke falde under 20 C for til enhver tid at muliggøre en afrimning af varmepumpen. 7) Når alle varmekredse er fuldstændigt åbne, og der holdes en returtemperatur på mindst 18 C, skal den minimale volumenstrømmængde indstilles på den forhåndenværende overstrømningsventil på centralvarmecirkulationspumpen. 8.1 Vedligeholdelse Undgå at læne eller lægge genstande op til eller ovenpå apparatet for at beskytte lakken. Varmepumpens udvendige dele kan tørres af med en fugtig klud og almindelige rengøringsmidler. Der må aldrig anvendes, sand-, soda-, syre- eller kloridholdig rengøringsmidler, idet de angriber overfladen. For at undgå fejl pga. snavsaflejringer i varmepumpens varmeveksler skal der sørges for, at varmeveksleren i centralvarmeanlægget ikke kan blive tilsmudset. Såfremt der alligevel opstår driftsfejl pga. tilsmudsninger, skal anlægget rengøres som beskrevet nedenfor. 8.2 Rengøring af centralvarmeside Ilt kan danne oxideringsprodukter (rust) i centralvarmeskredsen, især ved brug af stålkomponenter. Disse trænger ind i centralvarmeanlægget via ventiler, cirkulationspumper eller kunststofrør. Derfor bør der sørges for en diffusionstæt installation, især på gulvvarmens rør. For at undgå aflejringer (f.eks. rust) i varmepumpens kondensator anbefales det at anvende et egnet korrosionsbeskyttelsessystem. Vi anbefaler at udstyre diffusionsåbne opvarmningsanlæg med et elektrofysisk korrosionsbeskyttelsesanlæg (fx ELYSATOR-anlæg). Ligeledes kan rester af smøre- og tætningsmidler forurene det varme vand. Hvis tilsmudsningerne er så kraftige, at kondensatorens ydeevne i varmepumpen reduceres, skal anlægget rengøres af en installatør. Vi anbefaler, af rengøringen gennemføres med en 5 % fosforsyre eller - såfremt rengøringen skal foretages hyppigere - med en 5 % myresyre. I begge tilfælde bør rengøringsvæsken have rumtemperatur. Det anbefales at skylle varmeveksleren imod den normale gennemstrømningsretning. For at forhindre, at syreholdigt rengøringsmiddel trænger ind i centralvarmeanlæggets kredse, anbefaler vi at tilslutte skylleapparatet direkte til kondensatorens frem- og returløb på varmepumpens kondensator. Derefter skal der skylles grundigt efter med egnede neutraliserende midler for at undgå beskadigelser pga. rester af rengøringsmiddel, som evt. stadig befinder sig i systemet. Syrerne skal anvendes med omhu, og brancheforeningernes forskrifter skal overholdes. Hvis du er i tvivl, bør du rådføre dig med rengøringsmidlets producent! DK-6

9 Rengøring luftside Fordamperen, ventilatoren og kondensafløbet skal rengøres for forureninger (blade, grene osv.) inden fyringssæsonen. Lågpladerne til ventilatorsiden kan demonteres efter demontering af begge sideplader foroven. Hertil skal skruerne løsnes, pladerne skal skubbes let til højre hhv. venstre og efterfølgende tages ud forfra. Dansk Inden apparatet åbnes, skal det sikres, at alle strømkredse er gjort spændingsfrie. Undlad at bruge skarpe og hårde genstande til rengøringen for at forhindre beskadigelser på fordamperen og kondensbeholderen. Under ekstreme vejrforhold (f.eks. snestorm) kan der undtagelsesvis opstå isdannelser ved indsugnings- og udblæsningsgitrene. For at sikre minimumsluftstrømmen, skal der i dette tilfælde fjernes is og sne fra indsugnings- og udblæsningsområdet. Dertil skal begge forvridere åbnes. Efterfølgende skal låget kippes let fremefter og derefter løftes ud For at sikre et gnidningsfrit afløb fra kondenskarret skal dette regelmæssigt kontrolleres og om nødvendigt renses. For at komme ind i apparatets indre, er det muligt at tage alle frontplader af. I den henseende skal man være opmærksom på, at det øverste låg først kan tages af, når det nederste låg er fjernet Åbning af det øverste, forreste låg 8.4 Lukning af det øverste, forreste låg Vedligeholdelse Iht. forordningen (EF) nr. 842/2006 skal alle kølekredsløb, som indeholder en kølemiddelpåfyldningsmængde på minimum 3 kg og ved "hermetisk lukkede" kølekredsløb på minimum 6 kg, kontrolleres for tæthed engang om året af ejeren. Tæthedskontrollen skal dokumenteres og opbevares i minimum 5 år. Kontrollen skal iht. forordning (EF) nr. 1516/2007 udføres af autoriseret personale. Som dokumentation kan tabellen i appendikset anvendes Åbning af det underste låg Lukning af det underste låg De øverste plader på siden og bagest er hægtet fast i lågpladen. Til demontering skal begge skruer løsnes, og pladerne tages af hængslerne foroven ved at trække dem tilbage Åbning af lågpladerne på siden og bagest foroven Denne varmepumpe er et kvalitetsprodukt og bør arbejde fejl- og vedligeholdelsesfrit. Hvis der alligevel engang skulle opstå en fejl, vil denne blive vist i varmepumpestyringens display. I den forbindelse bedes du læse siden "Driftsfejl og fejlfinding" i varmepumpestyringens brugsanvisning. Hvis ikke det lykkes at afhjælpe fejlen selvstændigt, bedes du kontakte den ansvarlige kundeservice. Arbejde på varmepumpen må kun udføres af den autoriserede og sagkyndige kundeservice. 10 Nedlukning / bortskaffelse Driftsfejl / fejlfinding 2. Inden varmepumpen afmonteres, skal denne gøres spændingsfri og afspærres. Miljørelevante krav vedrørende genvinding, genbrug og bortskaffelse af driftsmateriel og komponenter i henhold til gældende standarder skal overholdes. Der skal herved lægges særlig vægt på en korrekt bortskaffelse af kølevæsken og køleolien. Lukning af lågpladerne på siden og bagest foroven DK-7

10 11 11 Apparatoplysninger 1 Type- og bestillingskode LA 17TU LA 25TU 2 Udformning 2.1 Udførelse / regulator Universel / ekstern Universel / ekstern 2.2 Varmemængdetælling integreret integreret Dansk 2.3 Installationssted / beskyttelsesgrad iht. EN Udenfor / IP24 Udenfor / IP Frostsikring kondensbeholder / varmt vand opvarmet / ja 1 opvarmet / ja Ydelsesniveau Indsatsgrænser 3.1 Centralvarmefrem / -returløb C op til 58 ± 2 / fra 18 op tilbis 58 ± 2 / fra 18 Luft (varmekilde) C -25 til til Ydelsesdata / gennemstrømning 4.1 Centralvarmegennemstrømning / 3,4 / ,5 / 8300 intern trykdifferentiering A7/W35/30 m³/h / Pa A7/W45/38 m³/h / Pa 2,3 / ,1 / 4000 Min. centralvarmegennemstrømning A7/W55/45 m³/h / Pa 1,7 / ,2 / Varmeeffekt / ydelseskoefficient (COP) 2 EN 255 EN EN 255 EN ved A-7 / W35 kw / ,2 / 3,0 10,3 / 2,8 17,0 / 3,1 16,7 / 3,0 kw / --- ved A2 / W35 kw / --- kw / --- ved A7 / W35 kw / --- kw / --- ved A7 / W55 kw / ,5 / 3,1 5,4 / 3,0 9,3 / 3,1 9,1 / 3,0 3 14,7 / 3,8 14,6 / 3,7 19,7 / 3,8 19,6 / 3,7 4 8,4 / 3,9 8,2 / 3,8 11,4 / 3,9 11,3 / 3,8 3 19,6 / 4,4 26,1 / 4,4 4 10,0 / 4,5 13,9 / 4,5 3 18,8 / 2,9 25,0 / 2,9 kw / ,2 / 2,8 12,4 / 2,8 ved A10 / W35 kw / ,9 / 4,9 20,5 / 4,8 28,4 / 4,9 28,2 / 4,8 kw / ,1 / 5,0 10,5 / 4,9 15,3 / 5,0 15,0 / 4,9 4.3 Lydeffektniveau db(a) Lydtryksniveau i 10 meters afstand (luftudblæsningsside) db(a) 4.5 Luftstrøm m³/h Mål, tilslutninger og vægt 5.1 Apparatdimensioner uden tilslutninger H x B x L mm 1940 x 1600 x 952 (750) 1940 x 1600 x 952 (750) 5.2 Apparatforbindelser til opvarmning Zoll G 1 1/4" fladetættende G 1 1/2" fladetættende 5.3 Transportenhedens (-enhedernes) vægt inkl. Emballage kg Kølevæske; samlet påfyldningsvægt Typ / kg R404A / 8,2 R404A / 10,2 5.5 Smøremiddel; samlet påfyldningsmængde Typ / Liter Polyolester (POE) / 2,9 Polyolester (POE) / 3,8 6 Eltilslutning 6.1 Nominel spænding; sikring V / A 400 / / Startstrøm m. softstarter A Nominelt strømforbrug A2 W35 / maks. optagelse 2, 3 kw 3,9 / 7,5 5,3 / 9,2 6.4 Nominel strøm A2 W35 / cos ϕ 3 A / --- 8,6 / 0,8 11,8 / 0,8 6.5 maks. effektforbrug kompressorbeskyttelse (pr. kompressor) W 70, termostatisk reguleret 70, termostatisk reguleret 7 Opfylder de europæiske sikkerhedsbestemmelser Øvrige modelegenskaber Afrimningsart (afhængigt af behovet) Kredsløbsreversering Kredsløbsreversering 1. Varmecirkulationspumpen og varmepumpekontrollen skal altid være driftsklare. 2. Angivelserne karakteriserer anlæggets størrelse og ydeevne iht. EN 255 ( 10K ved A2) hhv. EN (5K ved A7) uden vejrbeskyttelseskappe. I forbindelse med økonomiske og energieffektive betragtninger skal flere funktionspåvirkende størrelser, især afrimningsevne, bivalent punkt og regulering tilgodeses. Her betyder f.eks. A7/W35: Udendørslufttemperatur 7 C og varmtvands-fremløbstemperatur 35 C kompressordrift 4. 1-kompressordrift 5. Det angivne lydtryksniveau svarer til varmepumpens maskinstøj i opvarmningsdrift ved 35 C fremløbstemperatur. 6. fr. CE-overensstemmelseserklæring DK-8

11 11 1 Type- og bestillingskode LA 40TU 2 Udformning 2.1 Udførelse / regulator Universal / extern 2.2 Varmemængdetælling integriert 2.3 Installationssted / beskyttelsesgrad iht. EN Außen / IP Frostsikring kondensbeholder / varmt vand beheizt / ja Ydelsesniveau 2 3 Indsatsgrænser Dansk 3.1 Centralvarmefrem / -returløb C bis 58 ± 2 / ab 18 Luft (varmekilde) C -25 bis Ydelsesdata / gennemstrømning 4.1 Centralvarmegennemstrømning / intern trykdifferentiering A7/W35/30 m³/h / Pa 6,2 / 3900 A7/W45/38 m³/h / Pa 4,3 / 1900 Min. centralvarmegennemstrømning A7/W55/45 m³/h / Pa 3,0 / Varmeeffekt / ydelseskoefficient (COP) 2 ved A-7 / W35 kw / EN 255 EN ,3 / 3,1 23,8 / 3,0 kw / ,8 / 3,2 13,5 / 3,1 ved A2 / W35 kw / --- kw / --- ved A7 / W35 kw / --- kw / --- ved A7 / W55 kw / ,6 / 3,9 29,3 / 3,8 4 17,1 / 4,0 16,8 / 3,9 3 35,7 / 4,4 4 20,0 / 4,6 3 33,1 / 2,7 kw / ,6 / 2,7 ved A10 / W35 kw / ,5 / 4,8 38,1 / 4,7 kw / ,0 / 5,0 21,7 / 4,9 4.3 Lydeffektniveau db(a) Lydtryksniveau i 10 meters afstand (luftudblæsningsside) 5 db(a) Luftstrøm m³/h Mål, tilslutninger og vægt 5.1 Apparatdimensioner uden tilslutninger H x B x L mm 2100 x 1735 x 952 (750) 5.2 Apparatforbindelser til opvarmning Zoll G 1 1/2" innen 5.3 Transportenhedens (-enhedernes) vægt inkl. Emballage kg Kølevæske; samlet påfyldningsvægt Typ / kg R404A / 11,8 5.5 Smøremiddel; samlet påfyldningsmængde Typ / Liter Polyolester (POE) / 4,1 6 Eltilslutning 6.1 Nominel spænding; sikring V / A 400 / Startstrøm m. softstarter A Nominelt strømforbrug A2 W35 / maks. optagelse 2 3 kw 7,9 / 12,6 6.4 Nominel strøm A2 W35 / cos ϕ 3 A / ,2 / 0,8 6.5 maks. effektforbrug kompressorbeskyttelse 70, thermostatisch geregelt (pr. kompressor) W 7 Opfylder de europæiske sikkerhedsbestemmelser 6 8 Øvrige modelegenskaber Afrimningsart (afhængigt af behovet) Kreislaufumkehr 1. Varmecirkulationspumpen og varmepumpekontrollen skal altid være driftsklare. 2. Angivelserne karakteriserer anlæggets størrelse og ydeevne iht. EN 255 (10K ved A2) hhv. EN (5K ved A7) uden vejrbeskyttelseskappe. I forbindelse med økonomiske og energieffektive betragtninger skal flere funktionspåvirkende størrelser, især afrimningsevne, bivalent punkt og regulering tilgodeses. Her betyder f.eks. A7/W35: Udendørslufttemperatur 7 C og varmtvands-fremløbstemperatur 35 C kompressordrift 4. 1-kompressordrift 5. Det angivne lydtryksniveau svarer til varmepumpens maskinstøj i opvarmningsdrift ved 35 C fremløbstemperatur. 6. jfr. CE-overensstemmelseserklæring DK-9

12 11 Dansk DK-10

13 1 Målskitser... A-II 1.1 Målskitse LA 17TU...A-II 1.2 Målskitse LA 25TU...A-III 1.3 Målskitse LA 40TU...A-IV 2 Diagrammer... A-V 2.1 Kurver LA 17TU...A-V 2.2 Kurver LA 25TU...A-VI 2.3 Kurver LA 40TU...A-VII 3 El-diagrammer... A-VIII 3.1 Styring LA 17TU - LA 40TU...A-VIII 3.2 Belastning LA 17TU - LA 40TU...A-IX 3.3 Tilslutningsskema LA 17TU - LA 40TU...A-X 3.4 Figurtekst LA 17TU - LA 40TU...A-XI 4 Hydrauliske VVS principskemaer... A-XII 4.1 Monoenergetiske anlæg med dobbelt differenstrykløs fordeler...a-xii 4.2 Monoenergetiske anlæg med to varmekredse og varmtvandsproduktion...a-xiii 4.3 Figurtekst... A-XIV 5 Overensstemmelseserklæring...A-XV 6 Vedligeholdelsesarbejde...A-XVI A-I

14 1 1 Målskitser 1.1 Målskitse LA 17TU X ( 1 : 5 ) 0,4 m X ,0 m Luftstrømsretning 0,8 m 1,54 m 0,35 m 0,03 m Tilslutningsskema for valgfri rørkit 0,03 m 0,25 m 0,69 m Centralvarmefremløb Udgang fra varmepumpe 1 ¼ udvendigt gevind Centralvarmereturløb Indgang i varmepumpe 1 ¼ udvendigt gevind Gennemføringsområde Elkabler / kondensat Valgfri gennemføring Elkabler Valgfri gennemføring kondensat Frostsikring nødvendig Standflade og minimumsafstande Hovedvindretning ved udendørs installation ingen minimumsafstand påkrævet A-II

15 Målskitse LA 25TU X 240 X ( 1 : 5 ) ,4 m 40 2,0 m 0,8 m 1,54 m 0,35 m 0,03 m 0,25 m 0,03 m 0,69 m Centralvarmefremløb Udgang fra varmepumpe 1 1/2 udvendigt gevind Centralvarmereturløb Indgang i varmepumpe 1 1/2 udvendigt gevind Gennemføringsområde Elkabler / kondensat Valgfri gennemføring Elkabler Valgfri gennemføring kondensat Frostsikring nødvendig Tilslutningsskema for valgfri rørkit Standflade og minimumsafstande Luftstrømsretning Hovedvindretning ved udendørs installation ingen minimumsafstand påkrævet A-III

16 Målskitse LA 40TU A ( 1 : 5 ) A ,5 86, ,5 748 Luftstrømsretning Efter installationen skal ringskruer skrues ud for krantransporten! Gennemføringsområde Elkabler / kondensat Luftstrømsretning Standflade og minimumsafstande Hovedvindretning ved udendørs installation Option figurtekst tilslutninger i siden 1 Varme returløb, Indgang i varmepumpe 1 1/2 indvendigt gevind 2 Varme fremløb, Udgang fra varmepumpe 1 1/2 indvendigt gevind 3 Gennemføringsområde kondensatafløb 4 Gennemføringsområde Elkabler ? Centralvarme fremløb Udgang fra varmepumpe 1 1/2 indvendigt gevind 1,66 m 1 m 0,67 m 2 m 0,03 m 0,03 m 0,08 m 0,2 m 0,05 m 0,41 m 0,68 m 0m 0,4 m Centralvarme returløb Indgang i varmepumpe 1 1/2 indvendigt gevind 897 Luftstrømsretning A-IV

17 2.1 2 Diagrammer 2.1 Kurver LA 17TU A-V

18 Kurver LA 25TU A-VI

19 Kurver LA 40TU A-VII

20 3 3 El-diagrammer 3.1 Styring LA 17TU - LA 40TU A-VIII

LA 11PS. Monterings- og brugsanvisning. Luft/vand-varmepumpe til udendørs installation. Dansk. Best.-nr.: 452159.66.17 FD 8902

LA 11PS. Monterings- og brugsanvisning. Luft/vand-varmepumpe til udendørs installation. Dansk. Best.-nr.: 452159.66.17 FD 8902 LA 11PS Monterings- og brugsanvisning Dansk Luft/vand-varmepumpe til udendørs installation Best.-nr.: 452159.66.17 FD 8902 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2 1.1 Vigtige henvisninger...

Læs mere

manual Monterings- og brugsanvisning

manual Monterings- og brugsanvisning manual Monterings- og brugsanvisning Weishaupt Brine/vand-varmepumpe til indendørs installation 83255209 06/2008 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme... 2 1.1 Vigtige henvisninger... 2 1.2 Anvendelse

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Varmepumpe LV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe INDEDEL VARMEPUMPE Solfanger UDEDEL 2 3 80 C 6 7 Varmt vand 1 4 8 45 C VARMT VAND Udedel Gulvvarme / radiator 5 Varmepumpe

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme VV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger eller Energibrønd

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

Weishaupt kombinationsbeholder WKS. Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage. Et sikkert valg.

Weishaupt kombinationsbeholder WKS. Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage. Et sikkert valg. Weishaupt kombinationsbeholder WKS Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage Et sikkert valg. Weishaupt kombinationsbeholder: enkel, hurtig og effektiv luft/vandvarmepumpe for opstilling

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse Afsnit Beskrivelse Side IDRA RSA, luftkølede chillere med aksiale ventilatorer 140-144 EGEA RMA, luftkølede chillere og varmepumper samt kondenseringsaggregater 145+147 IDRA RSC, luftkølede chillere og

Læs mere

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning Vinkøleskab LIFETEC MD 37117 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Anvendte advarselssymboler og signalord... 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

luft/vand varmepumper

luft/vand varmepumper luft/vand varmepumper DVI LV 7/9/12 kompakt illede udlånt af KFS-boligbyg vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning KØLESKAB K44W HN 8700 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køleskabets indretning... 2 Før køleskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger... 4 Installation...

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Installation. Entra. 110-00024 Version 0.1

Installation. Entra. 110-00024 Version 0.1 Installation Entra 110-00024 Version 0.1 Noter: 2 af 8 Indholdsfortegnelse Generelt om Entra... 4 Luftsystem... 4 Vandsystem... 4 Opsætning... 5 Placering af enhed... 5 Placering på indervæg... 5 Hulboring...

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg Billede udlånt af KFS-boligbyg Jordvarme vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Læs mere

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk Montagevejledning RIOpanel Integra gulvkonvektor Indholdsfortegnelse Tekniske data... 3 Montage af gulvkonvektor... 3 El-installation... 4 Styring af vand... 4 Principskitse for tilslutning... 5 E-diagram...

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem 2 Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Nedsæt din varmeregning og nyd godt af naturens gratis energi Compress 6000 AW er en luft/vand

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

JORDVARME DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

JORDVARME DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg Billede udlånt af KFS-boligbyg JORDVARME vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi VARMEPUMPE DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper

Læs mere

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde.

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Rev. 12-03-2010 Herunder er der beskrevet de forhold fra Tekniske bestemmelser,

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Splitunits udedel Installation af udedel Står den rigtigt Er der god

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Komfortabelt indeklima uanset årstiden

Komfortabelt indeklima uanset årstiden Komfortabelt indeklima uanset årstiden VPL by nilan Varme og køl i ét anlæg med varmegenvinding Gør hjemmet til din komfort-zone Mærkbare fordele Tag et aktivt skridt mod et behageligt indeklima i hjemmet

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

produkt Energi fra luften Weishaupt splitvarmepumper til opvarmning og køling Information om varmepumper

produkt Energi fra luften Weishaupt splitvarmepumper til opvarmning og køling Information om varmepumper produkt Information om varmepumper Energi fra luften Weishaupt splitvarmepumper til opvarmning og køling Varme fra luften for nybyggeri og sanering Udedel Indedel Fordampning Kondensering Funktionsskema

Læs mere