Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Manglende indfrielse af 1-m ål koster m illiarder i tabt produktivitet U ddannelsesniveauet for danske unge bliver ved med at falde. Fæ rre og fæ rre får en ungdomsuddannelse, og den manglende indfrielse af 1-målsæ tningerne koster dyrt itabt produktivitet. I perioden 9 til 1 vil D anmark gå glip af,8 mia. kr. pr. år, fordi 1- målsæ tningen ikke er opfyldt. D et store tab skyldes, at produktiviteten blandt fuldtidsbeskæ f- tigede med kompetencegivende uddannelser er 1-11 mio. kr. højere, end for personer der kun har en grundskoleuddannelse. af Privatøkonom M ie D alskov 1. januar 1 A nalysens hovedkonklusioner D e seneste talfra U ndervisningsministeriet viser, at fæ rre og fæ rre unge får en uddannelse efter folkeskolen. Siden år er udviklingen gået den gale vej, således at hver femte afgangselev fra folkeskolen idag ikke får en ungdomsuddannelse. D et store efterslæ b ifht. 1-målene svarer til, at 8. unge i6-årsalderen kommer tilat stå uden anden uddannelse end folkeskolens afgangsprøve frem til 1. Samlet set står D anmark med et produktivitetstab på,8 mia. kr. pr. år. på grund af det lave uddannelsesniveau som følge af den manglende indfrielse af 1-målsæ tningen. M ålt over livet bidrager fuldtidsbeskæ ftigede med en kompetencegivende uddannelse med 1-11 mio. kr. set iforhold tilpersoner, der kun har en grundskoleuddannelse. K ontakt Privatøkonom M ie D alskov Tlf. 77 M obil 9 18 ae.dk Presseansvarlig Janus Breck Tlf. 77 M obil 61 8 ae.dk Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 1, 1 sal. 161 København V 77 1

2 Manglende indfrielse af 1-m ål koster m illiarder i tabt produktivitet Fæ rre unge får en uddannelse 8. unge uden uddannelse D e seneste talfra U ndervisningsministeriet viser, at fæ rre og fæ rre unge får en uddannelse efter folkeskolen. Siden år er udviklingen gået den gale vej, således at hver femte afgangselev fra folkeskolen idag ikke får en ungdomsuddannelse. D e procent af en årgang, der ikke får en ungdomsuddannelse, er, når man måler på de unge som 1-årige, dvs. år efter folkeskolen. Ser man istedet på uddannelsesniveauet ved overgangen fra ung tilvoksen, som inormale statistiske og administrative afgræ nsninger typisk er -års alderen, er det ikke læ ngere en femtedel, men en fjerdedelsom ikke får en ungdomsuddannelse. Figur 1 viser forholdet mellem det faktiske uddannelsesniveau for unge, der forlader folkeskolen, og 1-målsæ tningen. Figur 1. Andel af en ungdom sårgang, som ikke får en ungdom suddannelse Pct Pct. 1 1 år efter 1 år efter 1-m ålsætning Figur:U N I-C statistik og analyse. Profilmodellen december, 9. Ifølge 1-målsæ tningen skal9 procent af en ungdomsårgang have en ungdomsuddannelse, men i stedet for at det kun er procent af en årgang, der ikke får en ungdomsuddannelse, så er det reelt,8 procent, når der måles på de 6-årige og procent når der måles på de 1-årige. M ed andre ord er der et efterslæ b på 1 procent for de 1-årige, og målsæ tningen på de procent svarer således tilen forbedring på 7 procent. H vis den samme procentvise forbedring skalgæ lde for de 6-årige, er der tale om en målsæ tning på, at 6, procent må stå uden en ungdomsuddannelse 1. D ette ses itabel1. 1 For at kunne beregne det økonomiske tab regnes på de 6-årige, da man her kan måle effekten over flest år iet arbejdsliv. M åler man tabet på 1- årige, risikerer man at undervurdere de økonomiske tab, da antallet af år, hvor uddannelsen giver afkast er mindre end for en 6-årig. D er sker også kun en markant forbedring på, procent på de 1 år, der går fra 6 til1-års alderen. V ed at foretage korrektionen af 1-målene tilde 6,1 procent tages der samtidig højde for, at de 6-årige har 1 år mere tilat tage en uddannelse.

3 Manglende indfrielse af 1-m ål koster m illiarder i tabt produktivitet Tabel 1. Andel af årgang uden ungdom suddannelse, 7-årgangen 1-årige A ndele af årgang, pct. 6-årige, hvis sam m e m ålsætning som for 1-årige 7-niveau,,8 1- M ålsæ tning, 6, Efterslæ b 1, 18,6 N ødvendig forbedring, pct. 7, 7, A nm.:tabellen viser andelen af en ungdomsårgang, der står uden ungdomsuddannelse, når der ses på de 1-årige ( år efter folkeskolen). Tredje kolonne viser, hvad kravene ville væ re for de 6-årige, hvis samme målsæ tning skulle gæ lde for dem som for de 1-årige. Kilde:A E på baggrund af talfra U N I-C og D anmarks Statistik. Profilmodellen december, 9. Efterslæ b koster m illiarder i tabt produktivitet Efterslæ bet på de knap 19 procent ifht. målsæ tningen svarer til, at 8. unge i6-års alderen kommer tilat stå uden anden uddannelse end folkeskolens afgangsprøve frem til 1. H vis 1-målene var indfriet for 9-årgangen, havde kun 7. stået uden ungdomsuddannelse. D ette ses ifigur. Figur. Antallet af 6-årige uden ungdom suddannelse, pers * 11* 1* 1* 1* 1* 1. pers Efterslæb 7-niveau 1-m ålsætning A nm.:beregningerne viser hvor mange 6-årige, der hvert år står uden ungdomsuddannelse. Efterslæ bet er beregnet ud fra den procentvise forbedring målsæ tningen kræ ver for de 1-årige, og de faktiske talfor 6-årige. Se tabel1. Kilde:A E på baggrund af talfra U N I-C og Statistikbanken (PRO G 7A 9 samt BEF) D et store antalunge, der dropper ud af uddannelsessystemet frem mod 1, er skyld i, at D anmark går glip af velstand og produktivitet. U d fra A Es beregninger på livsvæ rditilvæ ksten frem tilpensionsalderen kan det økonomiske tab gøres op. Livsvæ rdien er idet følgende beregnet som summen af markedsindkomst fratrukket omkostninger til uddannelse. Livsvæ rditilvæ ksten måler så at sige den væ rditilvæ kst, som de unge bidrager med over livet frem tilpensionsalderen. Igennemsnit vil6-årige med kompetencegivende uddannelse bidrage med 1 - mio. kr. frem til6- årsalderen. D ette giver en mertilvæ kst over livet på -1 mio. kr. set iuforhold tilufaglæ rte.

4 Manglende indfrielse af 1-m ål koster m illiarder i tabt produktivitet Livsvæ rditilvæ ksten vilvæ re påvirket af forskelle iledighedsrisiko, arbejdstid og lønniveau for de enkelte uddannelser, når der ses på de gennemsnitlige effekter. D erfor er livsvæ rditilvæ ksten også beregnet for fuldtidsbeskæ ftigede, der viser den rene effekt på produktiviteten. Itabel ses at der er store produktivitetsmæ ssige gevinster af uddannelse. Selv når der er renset for forskelle iarbejdstid og fravæ r fra arbejdsmarkedet, er livsvæ rditilvæ ksten betydelig højere for personer med kompetencegivende uddannelse end for ufaglæ rte. M ervæ rditilvæ ksten for fuldtidsbeskæ ftigede ligger på 1-11 mio. kr. Tabel. Livsværditilvækst fordelt på uddannelsesniveau Livsværditilvækst M erværditilvækst ifht. ufaglærte Alle Fuldtidsbeskæftigede Alle Fuldtidsbeskæftigede U faglært 7, 1, - - Erhvervsuddannelse 1, 1,,9,8 Alle videregående udd. (sim pel gns.) 1, 19, 7,9,9 K ort videregående 1,7 16,,,9 M ellem lang videregående 1,1 17,,7,7 Lang videregående,1,7 1,8 11, A nm.:tabellen viser livsvæ rditilvæ ksten, dvs. summen af markedsindkomst fratrukket omkostninger tiluddannelse over livet målt fra voksenlivet og frem, dvs. fra 6-6 år. Livsvæ rditilvæ ksten for ufaglæ rte dæ kker kun personer med uddannelse på folkeskoleniveau. Kilde:A E på baggrund af D anmarks Statistiks registerdata ( 7). H ver eneste 6-årige uden uddannelse frem mod 1 betyder med andre ord, at D anmark kommer til at gå glip af millioner itabt produktivitet. H vis det antages, at de 8. unge havde fået en ungdomsuddannelse og ad den vejopnået en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse, så havde samfundet høstet produktivitetsgevinst i milliardklassen. U d fra den faktiske uddannelsesfordeling blandt de 6-årige bidrager hver person med en kompetencegivende uddannelse igennemsnit med,8 mio. kr. over livet fra det 6. tildet 6. leveår. Samlet set giver efterslæ bet på 8. unge uden uddannelse et produktivitetstab på 7 mia. kr. over livet eller,8 mia. kr. pr. år. Tabel. Tab af produktivitet grundet uddannelsesefterslæb M ia. kr. Tab pr.år,8 Sam let tab (6-6 år) 7, A nm.:tabellen viser produktivitetstabet over livet fra det 6. tildet 6. leveår ved, at 8. unge frem mod 1 ikke får en ungdomsuddannelse grundet efterslæ b ifht. 1-målsæ tningen iperioden 9-1. D et antages, at alle de 8. unge alternativt kunne have fået en kompetencegivende uddannelse, der svarer tilden nuvæ rende uddannelsesfordeling blandt de 6-årige i 7. Kilde:A E på baggrund af talfra U N I-C og D anmarks Statistiks registerdata ( 7). Figur viser en dekomponering af mervæ rditilvæ ksten fra tabel. M ervæ rditilvæ ksten ved en faglig uddannelse er på,9 mio. kr. målt fra 6-års alderen til6-års alderen. H eraf stammer de,8 mio. kr. fra en produktivitetseffekt, dvs. højere løn som følge af øget produktivitet, mens den resterende gevinst på, mio. kr. kommer af, at faglæ rte har en markant bedre arbejdsmarkedstilknytning end ufaglæ rte. U N I-C Profilmodellen. D ecember 6.

5 Manglende indfrielse af 1-m ål koster m illiarder i tabt produktivitet Personer med videregående uddannelser bidrager igennemsnit med 7,9 mio. kr. mere ilivsvæ rditilvæ kst end ufaglæ rte. H eraf stammer de 6, mio. kr. fra ren produktivitetsgevinst, mens, mio. kr. af den samlede gevinst kommer af bedre arbejdsmarkedstilknytning. Figur. D ekom ponering af m erværditilvækst Faglæ rte V ideregående udd U dbudseffekt Produktivitetseffekt A nm.:figuren dekomponerer den samlede mervæ rditilvæ kst for faglæ rte og personer med videregående uddannelser set iforhold tilufaglæ rte (se tabel). Produktivitetsgevinsten er fundet ved at beregne livsvæ rditilvæ ksten for personer ifuldtidsbeskæ ftigelse, og dernæ st beregne gevinsten for uddannelserne ifht. ufaglæ rte. U dbudseffekten er regnet residualt som forskellen mellem produktivitetsgevinsten og den gennemsnitlige effekt. Kilde:A E på baggrund af talfra U N I-C og D anmarks Statistiks registerdata ( 7). Løsning kendes - handling efterlyses Ikke nok med at uddannelse bidrager tiløget velstand. Tidligere beregninger fra A E har vist, at der er store gevinster af uddannelse både for den enkelte dansker og for statens finanser. D en disponible indkomst målt over et helt liv er igennemsnit mio. kr. højere for en person med en kompetencegivende uddannelse set iforhold tilen ufaglæ rt, og målt på de offentlige finanser bidrager uddannede med -9 mio. kr. over et liv, mens en ufaglæ rt bidrager med 1. kr., når der ses på skatter fratrukket overførsler og uddannelsesomkostninger. U anset hvordan effekterne af uddannelse måles, er det en guldrandet investering for samfundet. A nalysen viser, at D anmark går glip af milliarder itabt velstand, fordidet går den gale vejmed uddannelsesniveauet. H ver fjerde 6-årig kommer idag ikke videre iuddannelsessystemet efter folkeskolen, og dermed står flere tusinde unge hvert år overfor et arbejdsliv som ufaglæ rt uden uddannelsesmæ s- sige kompetencer. Tallene idenne analyse dokumenterer, at selv når der er taget højde forskelle iarbejdstid og arbejdsmarkedstilknytning, så er væ rditilvæ ksten for uddannede langt større end for ufaglæ rte. Produktiviteten er dermed langt større for uddannede end for ufaglæ rte, og derfor koster det dyrt for D anmarks væ kst, at 1-målene ikke er indfriet. Produktivitet og arbejdsudbud bliver alfa og omega på fremtidens arbejdsmarked. A llerede nu viser prognoser, at arbejdsmarkedet i 19 ikke har brug for alle de ufaglæ rte, der er tilrådighed. O mvendt bliver der en markant mangelpå personer med kompetencegivende uddannelser. Flere end 1. med en erhvervsfaglig eller videregående uddannelse vilmangle. Seneste har en rapport fra Ø konomi og Erhvervsministeriet påpeget, at det står sløjt tilmed produktiviteten id anmark. Som denne analyse viser, er uddannelse en helt centralnøgle tilat sikre øget produktivitet og velstand. N etop derfor er det æ rgerligt, at regeringen blot lader stå til.

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Nye tal: Det går ikke længere den rigtige vej med unges uddannelsesniveau Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Undervisningsministeriets nye tal for uddannelsesforventningen til de nuværende

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Videregående uddannelse giver milliarder i afkast

Videregående uddannelse giver milliarder i afkast Videregående uddannelse giver milliarder i afkast En lang videregående uddannelse er en sikker og guldrandet investering både for samfundet og for den enkelte. Samfundet har en direkte nettoeffekt på de

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt 10.000 unge mangler en praktikplads omkostningerne er betydelige Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt Næsten 10.000 unge står nu uden en praktikplads i en virksomhed. Hovedparten har

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne

Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne Den gennemsnitlige dansker tjener mest i slutningen af 40'erne, men set over de forskellige uddannelsesgrupper er der faktisk stor forskel på, hvornår

Læs mere

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Dansk Industri Claus Rosenkrands Olsen Tlf. 33 77 38 03 Mobil 29 49 46 96 clo@di.dk AE Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Mie Dalskov Pihl Tlf. 33 55

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

En erhvervsuddannelse betaler sig tilbage til samfundet fra dag ét

En erhvervsuddannelse betaler sig tilbage til samfundet fra dag ét En erhvervsuddannelse betaler sig tilbage til samfundet fra dag ét Det betaler sig at klæde de unge godt på til arbejdslivet ved at give dem en uddannelse. Der går således ofte kun få år, før uddannelsesinvesteringen

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

ATP-beskæftigelsestal 3. kvartal 2009 Fra 2. til3. kvartal20 0 9 faldt beskæ ftigelsen m ed 4,6 pct. ivikarbranchen og fortsæ tter derm ed den nedadgående tendens fra 20 0 8 og 20 0 9. Faldet har dog ikke

Læs mere

Se hvor meget din uddannelse er værd for dig og samfundet

Se hvor meget din uddannelse er værd for dig og samfundet Se hvor meget din uddannelse er værd for dig og samfundet De tusindvis af studerende, der netop nu søger ind på de videregående uddannelser, kan se frem til at tjene flot gennem livet. Frem til 80 års

Læs mere

Nyuddannede kan ikke få job, når de økonomiske kriser kradser

Nyuddannede kan ikke få job, når de økonomiske kriser kradser Arbejdsmarkedet under & efter krisen Nyuddannede kan ikke få job, når de økonomiske kriser kradser Ledigheden blandt nyuddannede er særlig følsom over for ændringer i konjunkturerne. Typisk er ledigheden

Læs mere

Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse

Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse Økonomiske tendenser 213 Danmark i en krisetid Velstand kræver uddannelse Økonomiske Tendenser 213 Økonomiske Tendenser 213 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens

Læs mere

Erhvervsuddannelserne betaler sig tilbage før svendebrevet er i hånden

Erhvervsuddannelserne betaler sig tilbage før svendebrevet er i hånden Erhvervsuddannelserne betaler sig tilbage før svendebrevet er i hånden At give unge en uddannelse er en guldrandet investering, men der kan være stor forskel på, hvor lang tid uddannelserne er om at betale

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp 37. danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp Knap 37. danskere kan hverken få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres arbejde. Det svarer til hver syvende beskæftigede i Danmark.

Læs mere

Stort frafald er hæmskoen i dansk uddannelsespolitik

Stort frafald er hæmskoen i dansk uddannelsespolitik Stort frafald er hæmskoen i dansk uddannelsespolitik Hver 6. elev, der forlader folkeskolen, får ikke en ungdomsuddannelse, inden de bliver voksne, og det er på trods af, at 8 ud af 1 har påbegyndt mindst

Læs mere

Uddannelse og innovation

Uddannelse og innovation Uddannelse og innovation Om denne folder // Hvordan indretter vi skoler og uddannelser, så unge opnår kompetencer, der gør dem produktive på arbejdsmarkedet? Og hvordan sørger vi for, at virksomheder har

Læs mere

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige 9 ud af boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige Nye beregninger foretaget af AE viser, at omkring. danskere i arbejde hverken kan få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres

Læs mere

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik Temaer til workshoppen: Fra udfordring til social inovation Vælg efter interesse! A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik A - Ekstremt vejr

Læs mere

Historisk høj ledighed inden for de offentlige LO-fag

Historisk høj ledighed inden for de offentlige LO-fag Historisk høj ledighed inden for de offentlige LO-fag Ledigheden for de offentlige LO-uddannelser er steget støt siden 28 modsat alle andre uddannelsesgrupper, hvor stigningen i ledigheden er aftaget i

Læs mere

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet 29. danskere uden socialt sikkerhedsnet Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet Knap 4. beskæftigede er i dag ikke medlem af en a-kasse. Hvis de mister deres arbejde, er det

Læs mere

Markant stigning i ledigheden blandt unge

Markant stigning i ledigheden blandt unge Markant stigning i ledigheden blandt unge I 2. kvartal 29 var næsten 6. unge under 3 år ramt af ledighed svarende til hver tolvte i arbejdsstyrken. Det er en stigning på over 2. personer i forhold til

Læs mere