NDHOLD. FORMÅL, MÅL OG PRINCIPPER Børn og unge i Svendborg Kommune skal være fysisk aktive. Side 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NDHOLD. FORMÅL, MÅL OG PRINCIPPER Børn og unge i Svendborg Kommune skal være fysisk aktive. Side 6"

Transkript

1 EVÆGELSES OLITIK VENDBORG ØRN & UNGE 0-16 ÅR

2 Bevægelsespolitikken er udarbejdet af Svendborg Kommune/ Foto: Torben Sørensen og Thomas Gaarde Madsen/ Layout: Thomas Gaarde Madsen Tryk: Svendborg Kommune/ Svendborg 2009 NDHOLD 2 FORORD Hvorfor en Bevægelsespolitik? Baggrund og ideen med en bevægelsespolitik. Sammenhængen med andre politikker, lidt om processen og deltagerne/bidragyderne til bevægelsespolitikken. Side 4 FORMÅL, MÅL OG PRINCIPPER Børn og unge i Svendborg Kommune skal være fysisk aktive. Side 6 DEN DAGLIGE BEVÆGELSE Børn og unge skal bevæge sig minimum 60 min. om dagen. Det er den daglige bevægelse, der grundlægger de sunde vaner som forebygger livsstilssygdomme. Side 8 VI SÆTTER FOKUS PÅ, AT ALLE BØRN OG UNGE FÅR MULIGHEDER FOR AT VÆRE AKTIVE I Svendborg kommune er man opmærksom på børn og unge der har brug for en ekstra indsats. Side 10 SAMARBEJDET MELLEM FORENINGER, DAGTILBUD, SKOLER/SFO Vi har et fælles ansvar for, at kommunens børn og unge får den daglige motion. Side 14 SVENDBORG - EN BEVÆGELSESAKTIV KOMMUNE Ved at øge børn og unges aktivitetsniveau øges børnenes sundhed og livskvalitet. Svendborg kommune ønsker at være kendt som en bevægelsesaktiv kommune. Side 16 EVALUERING Det er politikkens intention at alle mål, principper og handlingsforslag skal virke understøttende og have karakter af værktøjer til fremme af det overordnede mål. Side 18 3

3 ORORD Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har prioriteret at sætte særlig fokus på børn og unges aktivitetsniveau. Fysisk aktivitet har en meget stor betydning for folkesundheden, og fysisk aktivitet fremmer og er medvirkende til at bevare et sundt helbred. Fysisk aktivitet giver børn mere selvtillid og livsglæde og børn der er fysisk aktive oplever i mindre grad at blive drillet og mobbet. Børn der er fysisk aktive er ved godt helbred, føler sig mindre hjælpeløse, har lettere ved at få venner og føler sig mindre udenfor. Der er således en række sociale fordele ved at børn er fysisk aktive. Desuden forebygger fysisk aktivitet en række sygdomme. At være fysisk aktiv vil sige, at man som barn eller ung under 18 år er aktiv mindst 60 minutter om dagen. Aktiviteterne skal være af minimum moderat intensitet, hvilket vil sige, at det er muligt at føre en samtale under aktiviteten. Flere og flere børn er i højere grad fysisk inaktive end tidligere. Dette ses bl.a. ved at BMI hos 6-7 årige børn er steget de sidste 20 år, og i dag er ca. hvert 6. barn overvægtig. De danske børns kondition er gennem de sidste 10 år faldet, hvilket er et udtryk for, at aktivitetsniveauet er faldende. Dette skyldes bl.a., at andelen af børn, der køres i skole, er steget med 200 % de sidste 30 år, og hvert fjerde barn mellem 11 og 15 år bruger mindst 4 timer foran tv eller computer dagligt. De ovenstående tal er ikke specifikt fra Svendborg Kommune, men der er intet der tyder på, at vi i Svendborg adskiller os fra de tendenser der ses på landsplan. Derfor skal der tænkes i nye sundhedsfremmende indsatser, der kan fremme børn og unges aktivitetsniveau. For at skabe en effektiv sundhedsfremmende indsats kan der tænkes i initiativer, der tager udgangspunkt i de tre forhold, der er beskrevet herunder. Når man planlægger sin indsats så den kombinerer disse tre forhold opnås den største effekt. Strukturelle forhold Arbejde med rammerne som barnet færdes i. Disse kan være enten fysiske (bygninger, tilgængelighed etc.) eller strukturelle (politikker, regler etc.). Sociale forhold Arbejde med årsagerne til sundhedsproblemet på gruppeniveau. Det kan være de sociale normer, venner, familie, netværk etc. Handlinger Arbejde med det enkelte barns adfærd og trivsel. Det kan være at se på de holdninger og den viden, som er baggrund for de vaner og den adfærd som er problemet. Arbejdet med at fremme børn og unges aktivitetsniveau er en langsigtet og tværsektoriel opgave internt i kommunen, men i høj grad også en opgave som kommunen ikke kan løfte uden medvirken fra forældre, de frivillige foreninger samt andre, der har berøring med børn og unge. Som en del af arbejdet med at sikre en langsigtet og tværsektoriel planlægning er bevægelsespolitikken blevet udarbejdet. Bevægelsespolitikken tager udgangspunkt i Svendborg Kommunes Strategi 08, Sundhedspolitikken og Den sammenhængende børn- og unge politik. Idrætskoleprojektet og de andre bevægelsesinitiativer, der er i Svendborg Kommune skaber kvalitet i livet og kvalitet i omgivelserne. Cittaslow er også vigtig for bevægelsespolitikken, da Cittaslow ligeledes har fokus på kvalitet i livet og i omgivelserne. Medarbejdere fra bl.a. Sundhedsafdelingen, Kultur og Plan samt Børn og Unge området herunder børnehave, dagpleje, SFO, kommunale skoler, private skoler, specialskoler og ungdomsskolen har deltaget i udarbejdelsen af politikken. 4 5

4 ORMÅL MÅL & PRINCIPPER Sundhedspolitikkens mål og principper og Den sammenhængende Børn og Unge politiks visioner ønskes imødekommet i Bevægelsespolitikken. Et væsentligt grundlag for et aktivt og sundt liv er, at der i Svendborg kommune er en mangfoldighed af attraktive bevægelsestilbud i nærmiljøet. Børn og unge i Svendborg Kommune skal være mere fysisk aktive. I dag gøres der meget for, at skabe nogle gode rammer for vores fremtidige generationer. Overvægt og livsstilssygdomme er et stigende problem. ll Derfor skal indsatsen for at øge aktivitetsniveauet hos børn og unge i Svendborg fremmes, dette skal ske i samarbejde med dagtilbud, skoler/sfo og foreningslivet. På de efterfølgende sider sætter vi fokus på: Den daglige bevægelse Vi sætter fokus på, at alle børn og unge får mulighed for at være aktive Samarbejdet mellem foreninger, dagtilbud, skoler/sfo Svendborg - en bevægelsesaktiv kommune Definition: Når der er tale om det at bevæge sig anvendes ofte en række begreber som motion, bevægelse, idræt, sport, træning, fysisk aktivitet. For at skabe en fælles forståelse for begrebernes betydning er det her defineret, hvilken betydning de tillægges i bevægelsespolitikken. I bevægelsespolitikken bruger vi begrebet fysisk aktivitet som et udtryk for enhver kraft udført af skeletmuskulaturen, der resulterer i et energiforbrug over hvile. Denne brede definition, der beskriver så godt som alle former for fysisk aktivitet, anvendes videnskabeligt og effekten af denne på sundheden er relativt velkendt. Fysisk aktivitet = Bevægelse Sport Idræt Motion Leg Bevægelse anvendes som udtryk for børns aktivitet. I bevægelsespolitikken skal bevægelse derfor forstås som al bevægelse der udføres med skeletmusklerne lige fra leg, cykling, sport, motion, styrketræning, fitness og hus- og havearbejde. Definitionen af begreberne som de forstås i bevægelsespolitikken ses på figuren til venstre. 6 Bevægelsespolitikken tager afsæt i: Sundhedsspolitikkens mål og principper understøtter: at vi styrker det enkelte menneskes ressourcer og ønske om at leve det gode liv, samt mulighed for udvikling af handlekompetencer i sundhedsfremmende retning at vi inspirerer det enkelte menneske og grupper til at udvikle egen aktivitet og handling at der satses på varige livsstils ændringer at gode vaner grundlægges tidligt og varer hele livet at der i Svendborg kommune skabes optimale rammer for fysisk aktivitet. Den sammenhængende Børn og Unge politiks vision for 2012: I 2012 siger 90 % af børn og unge i Svendborg kommune, at de har kendskab til det sunde liv. De træffer sunde valg. De oplever følelsen af helhed og sammenhæng i eget og familiens liv. Børn og unge får mindst 1 times motion dagligt Mere end 60 % af børn og forældre går eller cykler dagligt til institution og skole. 7

5 > Den daglige bevægelse Bevægelse er et højt prioriteret fokusområde i Svendborg kommune. Der vil i de kommende år blive igangsat en række aktiviteter på tværs af kommunens allerede eksisterende tilbud. Det overordnede mål er, at Svendborg kommune opnår, at børn og unge minimum bevæger sig 60 min. om dagen. Det vil skabe grundlag for en livsstil der fremmer et aktivt og sundt liv. I Svendborg kommune sættes der fokus på, at give børn og unge de bedste muligheder for at cykle eller gå til skole/dagtilbud. I kommunens institutioner er bevægelse en naturlig del af dagligdagen. Der arbejdes målrettet med bevægelse i dagplejen, vuggestuen, børnehaven, skolen/sfoen. Svendborg kommune har et veluddannet og velkvalificeret personale der støtter og opmuntrer børn og unge til bevægelse. Personalet har en bevidsthed om, at de er rollemodeller for børn og unge. Dagtilbud, skoler/sfo udvikler samarbejdet med lærere og studerende på kommunens mange uddannelsesinstitutioner. De erhvervede motorik- og bevægelseskompetencer, hos de studerende, kommer herved kommunens børn til gode. I samarbejde med forældre, børn og personale skal der for hvert dagtilbud, skole og SFO udarbejdes handleplaner. Disse skal ikke nødvendigvis udarbejdes særskilt, men kan inddrages i eksisterende politikker og handleplaner. Der arbejdes målrettet for at sikre forældrenes kendskab og deltagelse i målopfyldelsen. I Svendborg kommune opmuntres børn og unge til at bevæge sig i fritiden, såvel i organiserede som uorganiserede rammer. ll >> l Det overordnede mål er, at Svendborg kommune opnår, at børn og unge minimum bevæger sig 60 min. om dagen. Det vil skabe grundlag for en livsstil der fremmer et aktivt og sundt liv. Svendborg vil arbejde for at udvikle en effektiv og bæredygtig infrastruktur, der tilgodeser fremtidens behov med særlig fokus på de bløde trafikanter, og som skaber nye forbindelser, kvaliteter og oplevelser. (Strategi Svendborg 08) Svendborg vil kendes som en sund kommune. Her skal være plads til det gode liv for alle kendetegnet ved daglig aktivitet, leg, fordybelse og udfordring. (Strategi Svendborg 08) I Svendborg kommune har fysisk aktivitet en høj prioritet, bl.a. til og fra skole, i institutionerne og i foreningerne. (Sundhedspolitik 2007) Gode vaner grundlægges tidligt og varer hele livet. Vi vil derfor lægge særlig vægt på, at børn får grundlagt en god livsstil. Voksne skal være et godt forbillede for børn og unge. (Sundhedspolitik 2007) Børn med handicap skal sikres deltagelse i undervisning og aktiviteter og leg med andre børn under hensyntagen til det enkelte barns behov. (Handicappolitik i Svendborg kommune 2007) Ideer, der understøtter den daglige bevægelse 2009 Undersøgelse af, hvor mange børn og voksne der går og cykler til dagtilbud og skole Efteruddannelses og Uddannelsestilbud indenfor bevægelse for fagpersoner, frivillige og forældre - der skaber mere viden og aktivitet til gavn for børn og unge Get moving 2009 kampagne i uge Udeområder der indbyder til leg og bevægelse indtænkes og udvikles når der sker udbygning på dagtilbud og skoler Bevæg Byen - aktiviteter for Børn og Unge gennem hele sommeren. Et samarbejde mellem foreninger, ungdomsskole, idrætsorganisationer og Svendborg Kommune Kampagne: Vi cykler til skole Koble uddannelse og praktikophold, så idrætspædagoger er med til at præge bevægelsesaktiviteter i alle kommunens institutioner Get moving kampagne i uge Som en del af udbygningen på dagtilbud og skoler, udarbejdes oplæg til plan for udeområder der indbyder til leg og bevægelse Med afsæt i plan for udeområder med leg og bevægelse udarbejdes Site eller hjemmeside. Her vises kommunens tilbud på legepladser, motorikbaner og andre muligheder til leg og bevægelses aktiviteter Bevæg byen - aktiviteter for børn og unge gennem hele sommeren. Et samarbejde mellem foreninger, ungdomsskole, idrætsorganistioner og Svendborg Kommune Der udarbejdes oplæg til dagtilbud, skole og SFOers lokale bevægelsespolitik / handleplan Get moving kampagne i uge Der arbejdes, for at Bevæg byen bliver et tilbagevendende tilbud til børn og unge i sommerferien. Et samarbejde mellem foreninger, ungdomsskole, idrætsorganisationer og Svendborg Kommune Der er i dagtilbud, skole og SFOer udarbejdet en lokal bevægelsespolitik / handleplan. 8 9

6 > Vi sætter fokus på, at alle børn og unge får muligheder for at være aktive I Svendborg kommune er der opmærksomhed på børn og unge, der har brug for en ekstra indsats for at styrke motorikken og dermed glæden ved bevægelse. Enhver institution for børn og unge har medarbejdere, der har kompetencer i motorik og bevægelse. >> l Udbydere af aktiviteter for børn og unge støttes i at tilbyde et alsidigt og varieret udbud af bevægelsesmuligheder. De tager hensyn til de ønsker og behov, der er hos ikke idrætsaktive børn og unge. Svendborg kommune vil fremme adgangen til idrætsfaciliteter for projekter der understøtter bevægelsespolitikken. Der tilbydes nye muligheder for bevægelse både via institutionstilbud og gennem foreningslivet, således at flere børn og unge bliver aktive. Ideer, der understøtter fokus på, at alle børn og unge får mulighed for at være aktive 2009 Kursus for bevægelsesvejleder. Alle dagtilbud og SFOer har en uddannet medarbejder der kan varetage udmøntningen af bevægelsespolitikken. Første kursus udbydes september Temadag ultimo september hvor bevægelsesemner belyses og drøftes (deltagerkreds interesserede fra dagtilbud og skoler/sfoer) Kursus for Bevægelsesvejledere Temadag ultimo september hvor bevægelsesemner belyses og drøftes Kursus for Bevægelsesvejledere Temadag ultimo september hvor bevægelsesemner belyses og drøftes Lave tilbud med personlig træner - lej en inspirator Børn og unge skal have en aktiv fritid og forældre, skoler og dagtilbud viser interesse for dette Lave tilbud med diætister og bevægelse - lej en hjælper. I Svendborg kommune er der opmærksomhed på børn og unge, der har brug for en ekstra indsats for at styrke motorikken og dermed glæden ved bevægelse. Forældre med børn der har særlige behov imødekommes af kompetente voksne i skole og dagtilbud. ll Svendborg kommune har et let tilgængeligt materiale der giver overblik over tilbud og muligheder for bevægelse. Der skal være tilgængelighed til kommunens fritids- og kulturtilbud. (Handicappolitik i Svendborg kommune 2007) I Svendborg kommune arbejdes der for, at etniske minoriteter indgår aktivt i kommunens idrætsliv. I Svendborg Kommune har alle handicappede tilbud om passende idrætsaktiviteter og tilgængeligheden til faciliteterne skal være stor. Sundhedspolitikken i Svendborg kommune skal styrke indsatsen overfor de svage og udsatte, for på den måde at fremme lighed i sundheden. (Sundhedspolitik 2007) Temadag (maj juni) i lokalområderne. (deltagerkreds: medarbejdere fra dagtilbud, SFO og foreningernes instruktører og ledere) Oprette foreningsfitness - tilbud for børn med specielle behov Ungdomsskolen tilbyder begynderidræt for årige teenagere. Der samarbejdes med lokale foreninger Fælles temadag (maj juni) i lokalområderne. (deltagerkreds: medarbejdere fra dagtilbud og SFO og foreningernes instruktører og ledere) Informere bredt om forskningsresultater fra Svendborg Projektet, så den opsamlede viden giver mest mulig gavn Ungdomsskolen tilbyder begynderidræt Fælles temadag (maj juni) i lokalområderne. (deltagerkreds: medarbejdere fra dagtilbud og SFO og foreningernes instruktører og ledere)

7 12 13

8 > Samarbejdet mellem foreninger, dagtilbud, skole/sfo. >> l Ideer, der understøtter samarbejdet foreninger, dagtilbud, skoler/sfo Vi har et fælles ansvar for, at kommunens børn og unge bevæger sig minimum 60 min. dagligt. Ansvaret ligger hos forældre, foreningslivet, dagplejen, vuggestuen, børnehaven, skolen og SFOen. Ved samarbejdet mellem parterne ønsker vi at der bygges bro mellem børn og unges verdener så der skabes sammenhæng i hverdagslivet. Svendborg kommune understøtter at der etableres samarbejder om fysisk aktivitet mellem de lokale foreninger og dagplejen, vuggestuen, børnehaven, skolen og SFOen. Svendborg kommune er aktive i uddannelse af foreningsledere og bevægelses- og idrætsmedarbejdere i dagplejen, vuggestuen, børnehaven, skolen og SFOen. Svendborg kommune opfordrer foreningerne til at indgå aktivt i udmøntning af Bevægelsespolitikken Foreningerne i Svendborg kommune indgår i samarbejde om inspiration til bevægelse og aktiviteter for børn i dagplejen, vuggestuer og børnehaverne. ll Vi har et fælles ansvar for, at kommunens børn og unge bevæger sig minimum 60 min. dagligt. Ansvaret ligger hos forældre, foreningslivet, dagplejen, vuggestuen, børnehaven, skolen og SFOen. Fremme netværks- og erfaringsudveksling på tværs af foreninger og institutioner. Fremme samarbejdet mellem idræt, skoler, institutioner og foreninger. Det er af stor betydning, at foreninger og organisationer spiller en aktiv rolle i sundhedsfremme i Svendborg kommune. (Sundhedspolitik 2007) Ungdomsskolen etablerer alternative bevægelsesaktiviteter i idrætshaller for Ungdomsklubbernes medlemmer Sundhøjskolen tilbyder valgfag - Ungdomslederkursus - her sættes fokus på at kompetenceudvikle 9. klasser (8.) til at kunne være hjælpetrænere i såvel skole, SFO og klubber Mentor idræt. De ældste elever - laver Fælles temadag (maj juni) i lokalområderne. (deltagerkreds: medarbejdere dagtilbud, SFO medarbejdere og foreningernes instruktører og ledere) Ungdomsskolen etablerer alternative bevægelsesaktiviteter i idrætshaller for Ungdomsklubbernes medlemmer. bevægelse med de små Fælles temadag (maj juni) i lokalområderne. (deltagerkreds: medarbejdere dagtilbud, SFO medarbejdere og foreningernes instruktører og ledere) Ungdomsskolen etablerer alternative bevægelsesaktiviteter for Ungdomsklubbernes medlemmer De ældste elever laver Legedage/ idrætsdage for institutioner og dagtilbud Fælles temadag (maj juni) i lokalområderne. (deltagerkreds: medarbejdere dagtilbud, SFO medarbejdere og foreningernes instruktører og ledere). 15

9 > Svendborg - en bevægelsesaktiv kommune >> l Ideer, der understøtter en bevægelsesaktiv kommune Vi vil styrke sundheden og livskvaliteten hos børn og unge i Svendborg kommune ved at indtænke de fysiske rammer således, at det er nemmere at føre en aktiv hverdag. Det sker ved at skabe mulighed for bevægelse i byens rum, lokalområder, landområder og naturområder. Det skal være synligt i Svendborg kommune, at bevægelse er tænkt ind i det offentlige rum. I enhver udvikling af byen, lokalområderne og landområderne er der tænkt bevægelse. Temaet går som en rød tråd gennem hele kommunen. Byens rum skal kendes på, at det på sigt går fra at være trafikalt knudepunkt til et socialt rum, hvor grupper/enkeltpersoner inviteres til bevægelse. Svendborg kommune skaber plads til, at den uorganiserede bevægelse og idræt kan vokse. Der etableres flere steder i lokalsamfundene, hvor børn og unge spontant eller planlagt kan mødes for at bevæge sig sammen. Børn og unge oplever, at der inviteres til bevægelse og socialt fællesskab. Det er med til at fremme sundheden. Det skaber også fællesskab. Vi vil styrke sundheden og livskvaliteten hos børn og unge i Svendborg kommune ved at indtænke de fysiske rammer således, at det er nemmere at føre en aktiv hverdag. ll Arbejde for, på sigt, at friholde Svendborg bymidte for biler. (Strategi Svendborg 08) En mangfoldig natur og smukke landskaber er af betydning for befolkningens sundhed, friluftsliv og rekreation, og for at gøre det attraktivt at bosætte sig i kommunen. (Strategi Svendborg 08) Skabe bedst mulige fysiske rammer for aktivitet i lokalområder og generelt i kommunen for såvel kendte som nye aktiviteter. Med tænke muligheder for fysisk udfoldelse i forbindelse med planlægning og anlæg af kommunale institutioner og offentlige pladser. Fodgængerarealer, fortove, vejkryds, torve og pladser samt rekreative anlæg og strande skal ved ombygning eller nyanlæg indrettes, så mennesker med handicap kan færdes. (Handicappolitik i Svendborg kommune 2007) Svendborg kommune vil arbejde for sundhed og trivsel for alle kommunens borgere, gennem hele livet. (Sundhedspolitik 2007) På tværs af direktørområderne udarbejdes idekatalog til udvikling af aktiviteter i byens rum, lokalområder, landområder og naturområder sammenskrives/ajourføres og prioriteres I samarbejde med institutioner og foreninger arrangeres event, hvor Bevægelsespolitikken synliggøres for kommunens børn og voksne Mulighederne for at etablere løbe Der etableres alternative bevægelsesaktiviteter på havneområdet (en del af delområde 7) - skaterareal, streetbasketbane, beach volley samt borde og bænke. og cykelrute gennem kommunen. Undersøges i samarbejde med kommunens foreninger I samarbejde med kommunens foreninger undersøges mulighederne for bevægelsesaktiviteter på havneområdet Der arbejdes for oprettelse af natur og idrætslegepladser I et samarbejde mellem kommunens foreninger og Svendborg kommune sættes fokus på Street-aktiviteter Udvikling af bevægelsesaktiviteter på havneområdet Muligheden for at etablere svævebane og forhindringsbane på Galgebakken undersøges. Undersøgelsen sker i et samarbejde med institutioner og foreninger

10 VALUERING I bevægelsespolitikken er der formuleret formål overordnet mål principper understøttende ideer til handlinger Det er politikkens intention at alle aktører skal formulere mål og handlinger for opfyldelse af politikken. at alle mål, principper og handlingsforslag skal virke understøttende og have karakter af værktøjer til fremme af det overordnede mål: Børn og unge skal bevæge sig minimum 60 minutter om dagen. I 2012 evalueres det overordnede mål

11

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Forord Af børne og kulturudvalgs formand Preben Jensen Betydningen af sund mad og bevægelse for

Læs mere

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm?

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm? Sundhedspolitik 1. Forord Sundhedspolitikken udgør fundamentet for Hørsholm Kommuners visioner og mål samt for de konkrete indsatser for borgernes fysiske såvel som psykiske velbefindende. Vi har kortlagt

Læs mere

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo Slagelse Kommune Fritidspolitik Fritidslivet - en kommunal dynamo Indholdsfortegnelse Forord... s. 3 1. Fritidspolitikkens områder visioner, opgaver og mål... s. 4 Samspil og medspil... s. 4 Visionen Fritidslivet

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2011-2014 www.skive.dk Forord Skive Byråd besluttede i 2009, at sundhed skal være et af to prioriterede fokusområder, der skal tænkes ind i alle grene af kommunens virke.

Læs mere

l Sundhedspolitik Godkendt af Byrådet april 2013

l Sundhedspolitik Godkendt af Byrådet april 2013 l Sundhedspolitik Godkendt af Byrådet april 2013 Forord Kommunerne står overfor stadig større udfordringer med at sikre borgerne velfærdsydelser inden for de givne rammer. I Fredensborg Kommune har vi

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester

Læs mere

Sundhedspolitik. forslag til debat. for jammerbugt kommune - et godt sted at leve og være

Sundhedspolitik. forslag til debat. for jammerbugt kommune - et godt sted at leve og være M e n ta l s u n d h e d F y s i s k A k t i v i t e t M a d o g m å lt i d o v e r væ g t a l ko h o l t o b a k l i g h e d i s u n d h e d I n d s at s f o r b ø r n o g u n g e ko m p e t e n t e b

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST Sundhedspolitik 2011-2014 Sundhedspolitik 2011-2014 SUND i Nyborg Nyborg Kommune Maj 2011 Forside: Colourbox Tryk: Nyborg Kommune Oplag: 150 1. udgave Kontaktoplysninger: Sundhedsafdelingen,

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2015-2018 Indhold Forord... 3 Sundhed er andet og mere end livsstil... 4 Principper: Måden vi arbejder med sundhed på... 5 Målsætninger: Det vi satser på... 6 1) Sundere valg

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune Sundhedspolitik Svendborg Kommune UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK VERSION 16, AF 09.03.07 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Vision... 2 Overordnede mål og principper... 2 Politiske strategier... 4 Politik er

Læs mere

SUNDHED LIVSGLÆDE. innovation. krop og leg. samarbejde. kompetente trænere. tilgængelighed bevægelsesglæde BKO. familie og samvær.

SUNDHED LIVSGLÆDE. innovation. krop og leg. samarbejde. kompetente trænere. tilgængelighed bevægelsesglæde BKO. familie og samvær. Idræt for socialt udsatte og idrætssvage grupper SUNDHED LIVSGLÆDE Idræt for børn og unge VENSKABER Faciliteter udvikling og anvendelse Motion på arbejdspladsen inklusion nytænkning livskvalitet selvværd

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

Gentofte-Plan 2008. Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk

Gentofte-Plan 2008. Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk Gentofte-Plan 2008 Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk Gentofte-Plan 2008 INDLEDNING... 5 VISION OG TVÆRGÅENDE INDSATSOMRÅDER... 8 TVÆRGÅENDE POLITIKKER OG

Læs mere

Sundhed og trivsel for alle

Sundhed og trivsel for alle Sundhed og trivsel for alle SUNDHEDSPOLITIK FOR BORGERNE I KOLDING KOMMUNE 2011-2014 OV1_Kvadrat_RØD 1 Indhold SUNDHEDSPOLITIK Forord... 3 1 Sundhed og trivsel for alle i Kolding Kommune... 4 2 Sådan har

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE. fysisk. aktivitet

FOREBYGGELSESPAKKE. fysisk. aktivitet FOREBYGGELSESPAKKE fysisk aktivitet INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 5 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF fysisk inaktivitet 6 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med fysisk inaktivitet 7 TAL PÅ

Læs mere

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen Lise Specht Petersen og Bjarne Ibsen København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Sundhedspolitik 2013-2016

Frederikshavn Kommune. Sundhedspolitik 2013-2016 Frederikshavn Kommune Sundhedspolitik 2013-2016 5 6 8 14 15 16 17 20 27 Forord Sundhed er mange ting Hvordan har vi det i Frederikshavn Kommune? Andre udfordringer Involvering Eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

MARTS 2009 KONKLUSIONER OG FORSLAG IDRÆT FOR ALLE. BREDDEIDRÆTSUDVALGETS RAPPORT konklusioner og forslag

MARTS 2009 KONKLUSIONER OG FORSLAG IDRÆT FOR ALLE. BREDDEIDRÆTSUDVALGETS RAPPORT konklusioner og forslag MARTS 2009 KONKLUSIONER OG FORSLAG WWW.KUM.DK IDRÆT FOR ALLE BREDDEIDRÆTSUDVALGETS RAPPORT konklusioner og forslag IDRÆT FOR ALLE BREDDEIDRÆTSUDVALGETS RAPPORT - konklusioner og forslag 2 IDRÆT FOR ALLE

Læs mere