NDHOLD. FORMÅL, MÅL OG PRINCIPPER Børn og unge i Svendborg Kommune skal være fysisk aktive. Side 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NDHOLD. FORMÅL, MÅL OG PRINCIPPER Børn og unge i Svendborg Kommune skal være fysisk aktive. Side 6"

Transkript

1 EVÆGELSES OLITIK VENDBORG ØRN & UNGE 0-16 ÅR

2 Bevægelsespolitikken er udarbejdet af Svendborg Kommune/ Foto: Torben Sørensen og Thomas Gaarde Madsen/ Layout: Thomas Gaarde Madsen Tryk: Svendborg Kommune/ Svendborg 2009 NDHOLD 2 FORORD Hvorfor en Bevægelsespolitik? Baggrund og ideen med en bevægelsespolitik. Sammenhængen med andre politikker, lidt om processen og deltagerne/bidragyderne til bevægelsespolitikken. Side 4 FORMÅL, MÅL OG PRINCIPPER Børn og unge i Svendborg Kommune skal være fysisk aktive. Side 6 DEN DAGLIGE BEVÆGELSE Børn og unge skal bevæge sig minimum 60 min. om dagen. Det er den daglige bevægelse, der grundlægger de sunde vaner som forebygger livsstilssygdomme. Side 8 VI SÆTTER FOKUS PÅ, AT ALLE BØRN OG UNGE FÅR MULIGHEDER FOR AT VÆRE AKTIVE I Svendborg kommune er man opmærksom på børn og unge der har brug for en ekstra indsats. Side 10 SAMARBEJDET MELLEM FORENINGER, DAGTILBUD, SKOLER/SFO Vi har et fælles ansvar for, at kommunens børn og unge får den daglige motion. Side 14 SVENDBORG - EN BEVÆGELSESAKTIV KOMMUNE Ved at øge børn og unges aktivitetsniveau øges børnenes sundhed og livskvalitet. Svendborg kommune ønsker at være kendt som en bevægelsesaktiv kommune. Side 16 EVALUERING Det er politikkens intention at alle mål, principper og handlingsforslag skal virke understøttende og have karakter af værktøjer til fremme af det overordnede mål. Side 18 3

3 ORORD Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har prioriteret at sætte særlig fokus på børn og unges aktivitetsniveau. Fysisk aktivitet har en meget stor betydning for folkesundheden, og fysisk aktivitet fremmer og er medvirkende til at bevare et sundt helbred. Fysisk aktivitet giver børn mere selvtillid og livsglæde og børn der er fysisk aktive oplever i mindre grad at blive drillet og mobbet. Børn der er fysisk aktive er ved godt helbred, føler sig mindre hjælpeløse, har lettere ved at få venner og føler sig mindre udenfor. Der er således en række sociale fordele ved at børn er fysisk aktive. Desuden forebygger fysisk aktivitet en række sygdomme. At være fysisk aktiv vil sige, at man som barn eller ung under 18 år er aktiv mindst 60 minutter om dagen. Aktiviteterne skal være af minimum moderat intensitet, hvilket vil sige, at det er muligt at føre en samtale under aktiviteten. Flere og flere børn er i højere grad fysisk inaktive end tidligere. Dette ses bl.a. ved at BMI hos 6-7 årige børn er steget de sidste 20 år, og i dag er ca. hvert 6. barn overvægtig. De danske børns kondition er gennem de sidste 10 år faldet, hvilket er et udtryk for, at aktivitetsniveauet er faldende. Dette skyldes bl.a., at andelen af børn, der køres i skole, er steget med 200 % de sidste 30 år, og hvert fjerde barn mellem 11 og 15 år bruger mindst 4 timer foran tv eller computer dagligt. De ovenstående tal er ikke specifikt fra Svendborg Kommune, men der er intet der tyder på, at vi i Svendborg adskiller os fra de tendenser der ses på landsplan. Derfor skal der tænkes i nye sundhedsfremmende indsatser, der kan fremme børn og unges aktivitetsniveau. For at skabe en effektiv sundhedsfremmende indsats kan der tænkes i initiativer, der tager udgangspunkt i de tre forhold, der er beskrevet herunder. Når man planlægger sin indsats så den kombinerer disse tre forhold opnås den største effekt. Strukturelle forhold Arbejde med rammerne som barnet færdes i. Disse kan være enten fysiske (bygninger, tilgængelighed etc.) eller strukturelle (politikker, regler etc.). Sociale forhold Arbejde med årsagerne til sundhedsproblemet på gruppeniveau. Det kan være de sociale normer, venner, familie, netværk etc. Handlinger Arbejde med det enkelte barns adfærd og trivsel. Det kan være at se på de holdninger og den viden, som er baggrund for de vaner og den adfærd som er problemet. Arbejdet med at fremme børn og unges aktivitetsniveau er en langsigtet og tværsektoriel opgave internt i kommunen, men i høj grad også en opgave som kommunen ikke kan løfte uden medvirken fra forældre, de frivillige foreninger samt andre, der har berøring med børn og unge. Som en del af arbejdet med at sikre en langsigtet og tværsektoriel planlægning er bevægelsespolitikken blevet udarbejdet. Bevægelsespolitikken tager udgangspunkt i Svendborg Kommunes Strategi 08, Sundhedspolitikken og Den sammenhængende børn- og unge politik. Idrætskoleprojektet og de andre bevægelsesinitiativer, der er i Svendborg Kommune skaber kvalitet i livet og kvalitet i omgivelserne. Cittaslow er også vigtig for bevægelsespolitikken, da Cittaslow ligeledes har fokus på kvalitet i livet og i omgivelserne. Medarbejdere fra bl.a. Sundhedsafdelingen, Kultur og Plan samt Børn og Unge området herunder børnehave, dagpleje, SFO, kommunale skoler, private skoler, specialskoler og ungdomsskolen har deltaget i udarbejdelsen af politikken. 4 5

4 ORMÅL MÅL & PRINCIPPER Sundhedspolitikkens mål og principper og Den sammenhængende Børn og Unge politiks visioner ønskes imødekommet i Bevægelsespolitikken. Et væsentligt grundlag for et aktivt og sundt liv er, at der i Svendborg kommune er en mangfoldighed af attraktive bevægelsestilbud i nærmiljøet. Børn og unge i Svendborg Kommune skal være mere fysisk aktive. I dag gøres der meget for, at skabe nogle gode rammer for vores fremtidige generationer. Overvægt og livsstilssygdomme er et stigende problem. ll Derfor skal indsatsen for at øge aktivitetsniveauet hos børn og unge i Svendborg fremmes, dette skal ske i samarbejde med dagtilbud, skoler/sfo og foreningslivet. På de efterfølgende sider sætter vi fokus på: Den daglige bevægelse Vi sætter fokus på, at alle børn og unge får mulighed for at være aktive Samarbejdet mellem foreninger, dagtilbud, skoler/sfo Svendborg - en bevægelsesaktiv kommune Definition: Når der er tale om det at bevæge sig anvendes ofte en række begreber som motion, bevægelse, idræt, sport, træning, fysisk aktivitet. For at skabe en fælles forståelse for begrebernes betydning er det her defineret, hvilken betydning de tillægges i bevægelsespolitikken. I bevægelsespolitikken bruger vi begrebet fysisk aktivitet som et udtryk for enhver kraft udført af skeletmuskulaturen, der resulterer i et energiforbrug over hvile. Denne brede definition, der beskriver så godt som alle former for fysisk aktivitet, anvendes videnskabeligt og effekten af denne på sundheden er relativt velkendt. Fysisk aktivitet = Bevægelse Sport Idræt Motion Leg Bevægelse anvendes som udtryk for børns aktivitet. I bevægelsespolitikken skal bevægelse derfor forstås som al bevægelse der udføres med skeletmusklerne lige fra leg, cykling, sport, motion, styrketræning, fitness og hus- og havearbejde. Definitionen af begreberne som de forstås i bevægelsespolitikken ses på figuren til venstre. 6 Bevægelsespolitikken tager afsæt i: Sundhedsspolitikkens mål og principper understøtter: at vi styrker det enkelte menneskes ressourcer og ønske om at leve det gode liv, samt mulighed for udvikling af handlekompetencer i sundhedsfremmende retning at vi inspirerer det enkelte menneske og grupper til at udvikle egen aktivitet og handling at der satses på varige livsstils ændringer at gode vaner grundlægges tidligt og varer hele livet at der i Svendborg kommune skabes optimale rammer for fysisk aktivitet. Den sammenhængende Børn og Unge politiks vision for 2012: I 2012 siger 90 % af børn og unge i Svendborg kommune, at de har kendskab til det sunde liv. De træffer sunde valg. De oplever følelsen af helhed og sammenhæng i eget og familiens liv. Børn og unge får mindst 1 times motion dagligt Mere end 60 % af børn og forældre går eller cykler dagligt til institution og skole. 7

5 > Den daglige bevægelse Bevægelse er et højt prioriteret fokusområde i Svendborg kommune. Der vil i de kommende år blive igangsat en række aktiviteter på tværs af kommunens allerede eksisterende tilbud. Det overordnede mål er, at Svendborg kommune opnår, at børn og unge minimum bevæger sig 60 min. om dagen. Det vil skabe grundlag for en livsstil der fremmer et aktivt og sundt liv. I Svendborg kommune sættes der fokus på, at give børn og unge de bedste muligheder for at cykle eller gå til skole/dagtilbud. I kommunens institutioner er bevægelse en naturlig del af dagligdagen. Der arbejdes målrettet med bevægelse i dagplejen, vuggestuen, børnehaven, skolen/sfoen. Svendborg kommune har et veluddannet og velkvalificeret personale der støtter og opmuntrer børn og unge til bevægelse. Personalet har en bevidsthed om, at de er rollemodeller for børn og unge. Dagtilbud, skoler/sfo udvikler samarbejdet med lærere og studerende på kommunens mange uddannelsesinstitutioner. De erhvervede motorik- og bevægelseskompetencer, hos de studerende, kommer herved kommunens børn til gode. I samarbejde med forældre, børn og personale skal der for hvert dagtilbud, skole og SFO udarbejdes handleplaner. Disse skal ikke nødvendigvis udarbejdes særskilt, men kan inddrages i eksisterende politikker og handleplaner. Der arbejdes målrettet for at sikre forældrenes kendskab og deltagelse i målopfyldelsen. I Svendborg kommune opmuntres børn og unge til at bevæge sig i fritiden, såvel i organiserede som uorganiserede rammer. ll >> l Det overordnede mål er, at Svendborg kommune opnår, at børn og unge minimum bevæger sig 60 min. om dagen. Det vil skabe grundlag for en livsstil der fremmer et aktivt og sundt liv. Svendborg vil arbejde for at udvikle en effektiv og bæredygtig infrastruktur, der tilgodeser fremtidens behov med særlig fokus på de bløde trafikanter, og som skaber nye forbindelser, kvaliteter og oplevelser. (Strategi Svendborg 08) Svendborg vil kendes som en sund kommune. Her skal være plads til det gode liv for alle kendetegnet ved daglig aktivitet, leg, fordybelse og udfordring. (Strategi Svendborg 08) I Svendborg kommune har fysisk aktivitet en høj prioritet, bl.a. til og fra skole, i institutionerne og i foreningerne. (Sundhedspolitik 2007) Gode vaner grundlægges tidligt og varer hele livet. Vi vil derfor lægge særlig vægt på, at børn får grundlagt en god livsstil. Voksne skal være et godt forbillede for børn og unge. (Sundhedspolitik 2007) Børn med handicap skal sikres deltagelse i undervisning og aktiviteter og leg med andre børn under hensyntagen til det enkelte barns behov. (Handicappolitik i Svendborg kommune 2007) Ideer, der understøtter den daglige bevægelse 2009 Undersøgelse af, hvor mange børn og voksne der går og cykler til dagtilbud og skole Efteruddannelses og Uddannelsestilbud indenfor bevægelse for fagpersoner, frivillige og forældre - der skaber mere viden og aktivitet til gavn for børn og unge Get moving 2009 kampagne i uge Udeområder der indbyder til leg og bevægelse indtænkes og udvikles når der sker udbygning på dagtilbud og skoler Bevæg Byen - aktiviteter for Børn og Unge gennem hele sommeren. Et samarbejde mellem foreninger, ungdomsskole, idrætsorganisationer og Svendborg Kommune Kampagne: Vi cykler til skole Koble uddannelse og praktikophold, så idrætspædagoger er med til at præge bevægelsesaktiviteter i alle kommunens institutioner Get moving kampagne i uge Som en del af udbygningen på dagtilbud og skoler, udarbejdes oplæg til plan for udeområder der indbyder til leg og bevægelse Med afsæt i plan for udeområder med leg og bevægelse udarbejdes Site eller hjemmeside. Her vises kommunens tilbud på legepladser, motorikbaner og andre muligheder til leg og bevægelses aktiviteter Bevæg byen - aktiviteter for børn og unge gennem hele sommeren. Et samarbejde mellem foreninger, ungdomsskole, idrætsorganistioner og Svendborg Kommune Der udarbejdes oplæg til dagtilbud, skole og SFOers lokale bevægelsespolitik / handleplan Get moving kampagne i uge Der arbejdes, for at Bevæg byen bliver et tilbagevendende tilbud til børn og unge i sommerferien. Et samarbejde mellem foreninger, ungdomsskole, idrætsorganisationer og Svendborg Kommune Der er i dagtilbud, skole og SFOer udarbejdet en lokal bevægelsespolitik / handleplan. 8 9

6 > Vi sætter fokus på, at alle børn og unge får muligheder for at være aktive I Svendborg kommune er der opmærksomhed på børn og unge, der har brug for en ekstra indsats for at styrke motorikken og dermed glæden ved bevægelse. Enhver institution for børn og unge har medarbejdere, der har kompetencer i motorik og bevægelse. >> l Udbydere af aktiviteter for børn og unge støttes i at tilbyde et alsidigt og varieret udbud af bevægelsesmuligheder. De tager hensyn til de ønsker og behov, der er hos ikke idrætsaktive børn og unge. Svendborg kommune vil fremme adgangen til idrætsfaciliteter for projekter der understøtter bevægelsespolitikken. Der tilbydes nye muligheder for bevægelse både via institutionstilbud og gennem foreningslivet, således at flere børn og unge bliver aktive. Ideer, der understøtter fokus på, at alle børn og unge får mulighed for at være aktive 2009 Kursus for bevægelsesvejleder. Alle dagtilbud og SFOer har en uddannet medarbejder der kan varetage udmøntningen af bevægelsespolitikken. Første kursus udbydes september Temadag ultimo september hvor bevægelsesemner belyses og drøftes (deltagerkreds interesserede fra dagtilbud og skoler/sfoer) Kursus for Bevægelsesvejledere Temadag ultimo september hvor bevægelsesemner belyses og drøftes Kursus for Bevægelsesvejledere Temadag ultimo september hvor bevægelsesemner belyses og drøftes Lave tilbud med personlig træner - lej en inspirator Børn og unge skal have en aktiv fritid og forældre, skoler og dagtilbud viser interesse for dette Lave tilbud med diætister og bevægelse - lej en hjælper. I Svendborg kommune er der opmærksomhed på børn og unge, der har brug for en ekstra indsats for at styrke motorikken og dermed glæden ved bevægelse. Forældre med børn der har særlige behov imødekommes af kompetente voksne i skole og dagtilbud. ll Svendborg kommune har et let tilgængeligt materiale der giver overblik over tilbud og muligheder for bevægelse. Der skal være tilgængelighed til kommunens fritids- og kulturtilbud. (Handicappolitik i Svendborg kommune 2007) I Svendborg kommune arbejdes der for, at etniske minoriteter indgår aktivt i kommunens idrætsliv. I Svendborg Kommune har alle handicappede tilbud om passende idrætsaktiviteter og tilgængeligheden til faciliteterne skal være stor. Sundhedspolitikken i Svendborg kommune skal styrke indsatsen overfor de svage og udsatte, for på den måde at fremme lighed i sundheden. (Sundhedspolitik 2007) Temadag (maj juni) i lokalområderne. (deltagerkreds: medarbejdere fra dagtilbud, SFO og foreningernes instruktører og ledere) Oprette foreningsfitness - tilbud for børn med specielle behov Ungdomsskolen tilbyder begynderidræt for årige teenagere. Der samarbejdes med lokale foreninger Fælles temadag (maj juni) i lokalområderne. (deltagerkreds: medarbejdere fra dagtilbud og SFO og foreningernes instruktører og ledere) Informere bredt om forskningsresultater fra Svendborg Projektet, så den opsamlede viden giver mest mulig gavn Ungdomsskolen tilbyder begynderidræt Fælles temadag (maj juni) i lokalområderne. (deltagerkreds: medarbejdere fra dagtilbud og SFO og foreningernes instruktører og ledere)

7 12 13

8 > Samarbejdet mellem foreninger, dagtilbud, skole/sfo. >> l Ideer, der understøtter samarbejdet foreninger, dagtilbud, skoler/sfo Vi har et fælles ansvar for, at kommunens børn og unge bevæger sig minimum 60 min. dagligt. Ansvaret ligger hos forældre, foreningslivet, dagplejen, vuggestuen, børnehaven, skolen og SFOen. Ved samarbejdet mellem parterne ønsker vi at der bygges bro mellem børn og unges verdener så der skabes sammenhæng i hverdagslivet. Svendborg kommune understøtter at der etableres samarbejder om fysisk aktivitet mellem de lokale foreninger og dagplejen, vuggestuen, børnehaven, skolen og SFOen. Svendborg kommune er aktive i uddannelse af foreningsledere og bevægelses- og idrætsmedarbejdere i dagplejen, vuggestuen, børnehaven, skolen og SFOen. Svendborg kommune opfordrer foreningerne til at indgå aktivt i udmøntning af Bevægelsespolitikken Foreningerne i Svendborg kommune indgår i samarbejde om inspiration til bevægelse og aktiviteter for børn i dagplejen, vuggestuer og børnehaverne. ll Vi har et fælles ansvar for, at kommunens børn og unge bevæger sig minimum 60 min. dagligt. Ansvaret ligger hos forældre, foreningslivet, dagplejen, vuggestuen, børnehaven, skolen og SFOen. Fremme netværks- og erfaringsudveksling på tværs af foreninger og institutioner. Fremme samarbejdet mellem idræt, skoler, institutioner og foreninger. Det er af stor betydning, at foreninger og organisationer spiller en aktiv rolle i sundhedsfremme i Svendborg kommune. (Sundhedspolitik 2007) Ungdomsskolen etablerer alternative bevægelsesaktiviteter i idrætshaller for Ungdomsklubbernes medlemmer Sundhøjskolen tilbyder valgfag - Ungdomslederkursus - her sættes fokus på at kompetenceudvikle 9. klasser (8.) til at kunne være hjælpetrænere i såvel skole, SFO og klubber Mentor idræt. De ældste elever - laver Fælles temadag (maj juni) i lokalområderne. (deltagerkreds: medarbejdere dagtilbud, SFO medarbejdere og foreningernes instruktører og ledere) Ungdomsskolen etablerer alternative bevægelsesaktiviteter i idrætshaller for Ungdomsklubbernes medlemmer. bevægelse med de små Fælles temadag (maj juni) i lokalområderne. (deltagerkreds: medarbejdere dagtilbud, SFO medarbejdere og foreningernes instruktører og ledere) Ungdomsskolen etablerer alternative bevægelsesaktiviteter for Ungdomsklubbernes medlemmer De ældste elever laver Legedage/ idrætsdage for institutioner og dagtilbud Fælles temadag (maj juni) i lokalområderne. (deltagerkreds: medarbejdere dagtilbud, SFO medarbejdere og foreningernes instruktører og ledere). 15

9 > Svendborg - en bevægelsesaktiv kommune >> l Ideer, der understøtter en bevægelsesaktiv kommune Vi vil styrke sundheden og livskvaliteten hos børn og unge i Svendborg kommune ved at indtænke de fysiske rammer således, at det er nemmere at føre en aktiv hverdag. Det sker ved at skabe mulighed for bevægelse i byens rum, lokalområder, landområder og naturområder. Det skal være synligt i Svendborg kommune, at bevægelse er tænkt ind i det offentlige rum. I enhver udvikling af byen, lokalområderne og landområderne er der tænkt bevægelse. Temaet går som en rød tråd gennem hele kommunen. Byens rum skal kendes på, at det på sigt går fra at være trafikalt knudepunkt til et socialt rum, hvor grupper/enkeltpersoner inviteres til bevægelse. Svendborg kommune skaber plads til, at den uorganiserede bevægelse og idræt kan vokse. Der etableres flere steder i lokalsamfundene, hvor børn og unge spontant eller planlagt kan mødes for at bevæge sig sammen. Børn og unge oplever, at der inviteres til bevægelse og socialt fællesskab. Det er med til at fremme sundheden. Det skaber også fællesskab. Vi vil styrke sundheden og livskvaliteten hos børn og unge i Svendborg kommune ved at indtænke de fysiske rammer således, at det er nemmere at føre en aktiv hverdag. ll Arbejde for, på sigt, at friholde Svendborg bymidte for biler. (Strategi Svendborg 08) En mangfoldig natur og smukke landskaber er af betydning for befolkningens sundhed, friluftsliv og rekreation, og for at gøre det attraktivt at bosætte sig i kommunen. (Strategi Svendborg 08) Skabe bedst mulige fysiske rammer for aktivitet i lokalområder og generelt i kommunen for såvel kendte som nye aktiviteter. Med tænke muligheder for fysisk udfoldelse i forbindelse med planlægning og anlæg af kommunale institutioner og offentlige pladser. Fodgængerarealer, fortove, vejkryds, torve og pladser samt rekreative anlæg og strande skal ved ombygning eller nyanlæg indrettes, så mennesker med handicap kan færdes. (Handicappolitik i Svendborg kommune 2007) Svendborg kommune vil arbejde for sundhed og trivsel for alle kommunens borgere, gennem hele livet. (Sundhedspolitik 2007) På tværs af direktørområderne udarbejdes idekatalog til udvikling af aktiviteter i byens rum, lokalområder, landområder og naturområder sammenskrives/ajourføres og prioriteres I samarbejde med institutioner og foreninger arrangeres event, hvor Bevægelsespolitikken synliggøres for kommunens børn og voksne Mulighederne for at etablere løbe Der etableres alternative bevægelsesaktiviteter på havneområdet (en del af delområde 7) - skaterareal, streetbasketbane, beach volley samt borde og bænke. og cykelrute gennem kommunen. Undersøges i samarbejde med kommunens foreninger I samarbejde med kommunens foreninger undersøges mulighederne for bevægelsesaktiviteter på havneområdet Der arbejdes for oprettelse af natur og idrætslegepladser I et samarbejde mellem kommunens foreninger og Svendborg kommune sættes fokus på Street-aktiviteter Udvikling af bevægelsesaktiviteter på havneområdet Muligheden for at etablere svævebane og forhindringsbane på Galgebakken undersøges. Undersøgelsen sker i et samarbejde med institutioner og foreninger

10 VALUERING I bevægelsespolitikken er der formuleret formål overordnet mål principper understøttende ideer til handlinger Det er politikkens intention at alle aktører skal formulere mål og handlinger for opfyldelse af politikken. at alle mål, principper og handlingsforslag skal virke understøttende og have karakter af værktøjer til fremme af det overordnede mål: Børn og unge skal bevæge sig minimum 60 minutter om dagen. I 2012 evalueres det overordnede mål

11

NDHOLD. Bevægelsespolitikken er udarbejdet af Svendborg Kommune/ Foto: Torben Sørensen og Thomas Gaarde Madsen/ Layout: Thomas Gaarde Madsen

NDHOLD. Bevægelsespolitikken er udarbejdet af Svendborg Kommune/ Foto: Torben Sørensen og Thomas Gaarde Madsen/ Layout: Thomas Gaarde Madsen VENDBOR ØRN & UNGE 0-16 Å OLITI EVÆGELSE NDHOLD Bevægelsespolitikken er udarbejdet af Svendborg Kommune/ Foto: Torben Sørensen og Thomas Gaarde Madsen/ Layout: Thomas Gaarde Madsen Tryk: Svendborg Kommune/

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2015-18 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Tværgående Sundhedspolitik

Tværgående Sundhedspolitik Tværgående Sundhedspolitik Vedtaget af Byrådet den 20. maj 2015 Tværgående Sundhedspolitik Vision Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan J.nr. 16.20.02-G01-1-09 Om sundhedsprofilen I foråret 2011 kunne alle landets kommuner og regioner præsentere resultater og analyser fra en befolkningsundersøgelse

Læs mere

Sundhedsvision og målsætninger WEBUDGAVE

Sundhedsvision og målsætninger WEBUDGAVE Sundhedsvision og målsætninger 1 Indhold Forord...3 Overordnet vision:...5 Borgere i Bevægelse...5 Målsætning 1: Sundhed for Alle...6 Målsætning 2: Sundhed på arbejdspladser...7 Målsætning 3: Sundhed i

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Indledning. Strategi og handleplan for fysisk aktivitet har følgende langsigtede mål: o o o

Indledning. Strategi og handleplan for fysisk aktivitet har følgende langsigtede mål: o o o 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Vi SPRINGER over sukkeret 1 vi SPRINGER over sukkeret. MAD-, MÅLTIDS- & BEVÆGELSESSTRATEGI 0-18 år

Vi SPRINGER over sukkeret 1 vi SPRINGER over sukkeret. MAD-, MÅLTIDS- & BEVÆGELSESSTRATEGI 0-18 år Vi SPRINGER over sukkeret 1 vi SPRINGER over sukkeret MAD-, MÅLTIDS- & BEVÆGELSESSTRATEGI 0-18 år 2 Vi SPRINGER over sukkeret Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn og unges sundhed er et fælles ansvar.

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Sammen skaber vi sundhed

Sammen skaber vi sundhed Sammen skaber vi sundhed Sundhedspolitik for Favrskov Kommune 2016-2019 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Vision...5 Sundhedspolitikkens fem temaer: Sunde børn og unge i trivsel...6 Mere sundhed for alle...7

Læs mere

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave Bevægelse og lege Barnet er sin krop og har sin krop. Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i dagtilbud, er særlig

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Udkast Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

Ishøj, en sund kommune for alle

Ishøj, en sund kommune for alle 1 Vision Ishøj Kommunes Sundhedspolitik bygger på følgende vision: I Ishøj Kommune vil arbejde for at forbedre folkesundheden. I samarbejde med borgerne vil vi gøre det nemt at træffe det sunde valg og

Læs mere

UDKAST. Idrætspolitik. for Esbjerg Kommune

UDKAST. Idrætspolitik. for Esbjerg Kommune UDKAST Idrætspolitik for Esbjerg Kommune Forord ikke skrevet endnu. Af udvalgsformanden for Kultur & Fritidsudvalget 2 3 Baggrund Idrættens positive betydning for samfundet er stor. Gennem flere generationer

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc.

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Lejre Bevægelsesanlæg Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Inde- og udendørs Cafe Styrketræning/ spinning Fitness Motorikbane/Crossfit Ankomstplads Projektoplæg til styrkelse

Læs mere

Ishøj, en sund kommune for alle

Ishøj, en sund kommune for alle 1 Vision Ishøj Kommunes Sundhedspolitik bygger på følgende vision: I Ishøj Kommune vil arbejde for at forbedre folkesundheden. I samarbejde med borgerne vil vi gøre det nemt at træffe det sunde valg og

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Lev livet godt, hver dag hele livet Hvis man som borger i Glostrup Kommune ønsker at leve livet godt, hver dag hele livet, så kræver det, at man allerede fra fødslen

Læs mere

Et sundt og aktivt børneliv

Et sundt og aktivt børneliv Et sundt og aktivt børneliv Bevægelsesstrategi for dagtilbud 0-6 år 2017-2018 Et sundt og aktivt børneliv Et sundt børneliv er et aktivt børneliv med gode muligheder for bevægelse. Gennem bevægelse styrker

Læs mere

Sundhedsidræt. Børn 0-6 år. lg mere aktiv kommune

Sundhedsidræt. Børn 0-6 år. lg mere aktiv kommune lg mere aktiv kommune Sundhedsidræt Den danske sundhedsprofil viser, at 29 pct. af voksne er mindst moderat fysisk aktive i fritiden. Potentialet for at styrke befolkningens sundhed gennem øget motions-

Læs mere

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Forord Af børne og kulturudvalgs formand Preben Jensen Betydningen af sund mad og bevægelse for

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Læring og trivsel hos børn og unge Omstillingsgruppens anbefalinger Materiale til byrådet - juni 2014 På baggrund af de første to møder i omstillingsgruppen er der formuleret tre temaer: Større sammenhæng

Læs mere

Forord. idrætsgymnasietilbud, en lang række nye eller moderniserede faciliteter er en realitet og Gentofte Kommune er blevet Breddeidrætskommune.

Forord. idrætsgymnasietilbud, en lang række nye eller moderniserede faciliteter er en realitet og Gentofte Kommune er blevet Breddeidrætskommune. Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2009-2012 Forord Alle borgere i Gentofte Kommune skal have mulighed for at leve et aktivt liv med idræt og bevægelse. Det stiller

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt borgerne

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet IDRÆTSPOLITIK Vejle Kommunes Idrætspolitik 2013-2016 Frivillige - Fællesskab - Aktivitet INDHOLD 14 3 Forord 4 Indledning 5 Temaer 6 Frivillige 10 8 Idrætsfaciliteter 10 Breddeidræt 16 14 Eliteidræt I

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Idrætspolitik. for Lyngby-Taarbæk Kommune

Idrætspolitik. for Lyngby-Taarbæk Kommune Idrætspolitik for Lyngby-Taarbæk Kommune Skole- og Fritidsudvalget vedtog i 2000 at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde forslag til en Idrætspolitik - arbejdsgruppens kommissorium blev godkendt

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Børneidræt på tværs.

Børneidræt på tværs. Børneidræt på tværs. Baggrund: Den 18. november 1998 besluttede Social - og Arbejdsmarkedsudvalget, at der skal oprettes et antal alternative pasningspladser. Baggrunden for oprettelse af alternative pasningspladser

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6 Idrætspolitik 2010 1 Indholdsfortegnelse Byrådets forord 3 Perspektiver og udfordringer 4-5 Fokus- og indsatsområder 6 Organisering via Karizma Sport 7 Idrætsanlæg og træningsfaciliteter 7 Ledere og trænere

Læs mere

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune 2011-2014 INDHOLD 2 Forord 3 Visioner og værdier 4 Udfordringer 5 Sundhed - en helhedsorienteret indsats 6 Sådan når vi målet 8 Implementering, evaluering

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

i skole Dit barn skal snart

i skole Dit barn skal snart Dit barn skal snart i skole Her kommer inspiration til, hvordan du som forældre kan hjælpe med at understøtte dit barn i overgangen fra børnehave til skole og SFO Frederiksberg Kommune vil gerne hjælpe

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

Kommunen skal have en sundhedsprofil med højere uddannelsesniveau og fortsat fokus på KRAM indsatserne

Kommunen skal have en sundhedsprofil med højere uddannelsesniveau og fortsat fokus på KRAM indsatserne Spørgsmål 1. Hvilken position ønsker vi at være i om 5 år, når det gælder sundhed i bred forstand? Brainstorming At der er bevægelse over alt i vor kommune! At vi gør noget aktivt for at minimere de skader

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Det forudsætter, at flygtninge hurtigt opnår viden om kultur, normer, pligter og rettigheder i det danske samfund.

Det forudsætter, at flygtninge hurtigt opnår viden om kultur, normer, pligter og rettigheder i det danske samfund. 30. august 2016 Visionen for Favrskov Kommunes integrationsindsats er, at flygtninge, der bor i Favrskov Kommune, indgår som deltagende, selvforsørgende og ydende medborgere, der er en ressource i lokalsamfundet.

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Politikkens 4. mål princippet er, at alle initiativer indenfor de 3 temaer skal kunne hænges op på et eller flere af de 4 mål MÅL 2

Politikkens 4. mål princippet er, at alle initiativer indenfor de 3 temaer skal kunne hænges op på et eller flere af de 4 mål MÅL 2 Sunde unger hele vejen - Kolding s børne- og ungesundhedspolitik Skabelon til institutionernes sundhedsplan Ifølge politikken skal alle institutioner udarbejde en sundhedsplan for alle tre temaer i skoleåret

Læs mere

BYRÅDET. sundhedspolitik. netværksdannelse og social kapital sundhed på. kost fysisk aktivitet socialt udsatte

BYRÅDET. sundhedspolitik. netværksdannelse og social kapital sundhed på. kost fysisk aktivitet socialt udsatte BYRÅDET sundhedspolitik kost fysisk aktivitet socialt udsatte netværksdannelse og social kapital sundhed på arbejdspladsen Forord Det er en stor glæde at præsentere Sundhedspolitik for Odsherred Kommune.

Læs mere

Fritidspolitik - udkast til høring

Fritidspolitik - udkast til høring Fritidspolitik - udkast til høring 1 2 Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Fjordbo USFO. Fjordbo holder til i to velfungerende bygninger kun adskilt af en legeplads.

Fjordbo USFO. Fjordbo holder til i to velfungerende bygninger kun adskilt af en legeplads. Fjordbo USFO. Fjordbo i Lihme er en udvidet sfo, hvor der er tilmeldt børn fra 2,10 10 år. Vi har et godt samarbejde med dagplejen, som kommer i Fjordbo hver fredag formiddag. Børnehaven fungerer som åbningssted

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

KOST- OG BEVÆGELSESPOLITIK. Eksisterende aktiviteter

KOST- OG BEVÆGELSESPOLITIK. Eksisterende aktiviteter KOST- OG BEVÆGELSESPOLITIK Eksisterende aktiviteter Juni 2010 M Å L T I D E T Sund By / Forebyggelsesafdelingen: Vi tilbyder individuel kostvejledning ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger til børn med

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt SAMMEN om det sunde liv Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt Vi skal gøre mere og lidt til Overvægt er et stigende folkesundhedsproblem. Det gælder også i Nyborg Kommune, hvor

Læs mere

Opsamling på borgermøde om ny sundhedspolitik i Svendborg Kommune

Opsamling på borgermøde om ny sundhedspolitik i Svendborg Kommune Opsamling på borgermøde om ny sundhedspolitik i Svendborg Kommune Mandag den 27. april 2015 afholdt Social- og Sundhedsudvalget borgermøde, hvor borgere og interessenter havde mulighed for at bidrage med

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Handicappolitik. (udkast)

Handicappolitik. (udkast) Handicappolitik (udkast) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Handicappolitiske grundprincipper... 2 Kommunal opgaveløsning... 3 Boliger og tilgængelighed i fysiske omgivelser... 4 Børn og unge... 5 Uddannelse

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Idræt og fritid. Politik for Herning Kommune

Idræt og fritid. Politik for Herning Kommune Idræt og fritid Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Johs. Poulsen, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget 5 Idræts- og fritidspolitik - vision 7 1 - Den organiserede foreningsaktivitet med fokus

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 - sunde rammer hele livet Indhold Forord ved Stén Knuth og Michael Gram Indledning Center for Sundhed og Omsorg Folkesundhed Torvegade 15 4200 Slagelse Fotos: Forside: Lene Holck

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

Bevægelse på tværs - netværksmøde om bevægelse 13. marts

Bevægelse på tværs - netværksmøde om bevægelse 13. marts Bevægelse på tværs - netværksmøde om bevægelse 13. marts Alexander Karl Lehmann Center for Sundhed Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Hvad påvirker og bidrager til sundheden? Middellevetid, år 17-03-2015

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Forord Med Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede mål - og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid Handleplan for Udvikling af gode rammer for fysisk aktivitet Indledning: Denne handleplan for udvikling af rammer for fysisk aktivitet bygger på den politisk godkendte

Læs mere

Lemvig Kommunes Foreningsportal

Lemvig Kommunes Foreningsportal Kopi fra Lemvig Kommunes hjemmeside 14. september 2012 Links Lemvig Kommunes Foreningsportal http://www.lemvig.dk/folkeoplysningspolitik.aspx?id=1942 Folkeoplysningspolitik Introduktion Folketinget vedtog

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke på Fysisk aktivitet

Tjekliste for forebyggelsespakke på Fysisk aktivitet Tjekliste for forebyggelsespakke på Fysisk aktivitet G: Grundniveau U: Udviklingsniveau Anbefalinger til kommunerne Niveau Ansvarlig Ja Delvis Nej Bemærkninger forvaltning Undervejs 1. Rammer Kommunal

Læs mere

Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014

Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014 Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014 Hjørring blandt de sundeste kommuner i Danmark Med kommunalreformen fik kommunerne ansvaret for en lang række opgaver på sundhedsområdet.

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT 1 FYSISKE RAMMER Hvordan udvikler vi bygninger og offentlige rum, så de understøtter og bidrager til fritids-

Læs mere