DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF SKIBSREGISTRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF SKIBSREGISTRET"

Transkript

1 DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF SKIBSREGISTRET

2 OFFICIEL FORTEGNELSE OV(R DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER UDGIVET AF SKIBSREGISTRET. UDGAVE JANUAR FORHANDLES FRA IV(R C. WEILBACH & CO. A/S TOLDBODGADE POSTBOKS 0 KØBENHAVN K. TLF.: (0)

3 Nærværende udgave er afsluttet d.. december, således at der er medtaget skbe, der var regstreret senest denne dato. BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI A/S KBHVN. ISSN 00-0

4 Indholdsfortegnelse Inde x Sde Indledende bemærknnger Key to the lst. I. Fortegnelse over kendngssgnaler (radokaldesgnaler) for danske skbe Lst of sgnal letters (rado call sgnals) of Dansh shps. II. Regster over de søværnet tlhørende skbe Lst of Dansh warshps. III. Regster over danske skbe af 0 tons brutto eller derover med undtagelse af søværnets skbe skbe, hjemmehørende på Færøerne Lst of Dansh shps excludng warshps and shps belongng to the Faroe Islands. Fortegnelse over skbe afsnt III, der har ændret navn sden sdste udgave Lst of shps contaned n secton III, whch have changed ther names snce the last edton. IV. Regster over redererne for de afsnt III optagne danske skbe, rederer for fskeskbe undtaget Lst of Dansh shpowners contaned n secton III excludng owners of fshng vessels. Tllæg Supplement a. Regster over skbe, hjemmehørende på Færøerne Lst of shps belongng to the Faroe Islands. Fortegnelse over færøske skbe tllæg a, der har ændret navn sden sdste udgave 0 Lst of shps belongng to the Faroe Islands, whch have changed ther names snce the last edton. b. Statstske tabeller vedrørende handelsflådens størrelse m.m Summary of the mercantle marne. Eventuelle fejl eller mangler bedes venlgst meddelt Skbsregstret, St. Kongensgade, K.

5 Indledende bemærknnger tl vejlednng benyttelsen af skbslstens regstre. Afsnt I. I henhold tl sølovens tldeles der ethvert regstreret dansk skb (herunder skbe, hjemmehørende på Færøerne samt søværnets skbe) et kendngssgnal, der tllge tjener som regstrerngsbstaver. Forsåvdt skbet er forsynet med radotelegraf eller radotelefon, er kendngssgnalet tllge dets radokaldesgnal. I henhold tl bekendtgørelse af. maj består kendngssgnalet enten af bstaver eller tal bstaver ndenfor de Danmark henhold tl den nternatonale telekommunkatonskonventon forbeholdte serer OUAA - OZZZ, XPAA - XPZZ, PAA - PZZ QAA - QZZ. Endvdere kan der tldeles skbe, der kke kan forventes at blve udstyret med radotelegrafanlæg, kendngssgnaler, bestående af eller bstaver tal ndenfor sererne OW000 - OW, XP000 - XP XPA000 - XPA. I fortegnelsen over kendngssgnaler er optaget alle danske skbe, der er forsynet med sådanne sgnaler, ordnet efter kendngssgnalernes alfabetske numerske rækkefølge. Fortegnelsen omfatter således såvel regstrerede skbe af 0 tons brutto derover som skbe af mellem 0 tons brutto, der er blevet regstreret på ejerens begærng. I fortegnelsen er endvdere medtaget sådanne kkeregstrerede skbe, som er forsynet med radotelegraf eller -telefon af Post- Telegrafvæsenet har erholdt tldelt et radokaldesgnal ndenfor ovennævnte grupper*). Dsse skbe samt skbe af mellem 0 tons brutto, der er blevet regstreret på ejerens begærng, fndes kke opført lsterne over skbe rederer (afsnt III IV samt tllæggets afsnt a.). For regstrerede skbes vedkommende tjener kendngssgnalerne, der anføres et sådant skbs natonaltetsbevs ndhugges, almndelgvs agterkanten af storlugen, tl at dentfcere skbet, det bstaverne følger skbet, sålænge dette er regstreret som dansk. et OXXO er ndtl vdere forbeholdt tl anvendelse som radokaldesgnal ved regerngsudsendelser tl samtlge danske skbe, kendngssgnalet OYDR benyttes som transmssonsassstancesgnal (kollektvt kaldesgnal) tl hjælp for skbe, der med bstand af mellemlggende statoner ønsker at opnå forbndelse med statoner, som lgger udenfor deres egen statons rækkevdde. Afsnt II. I dette afsnt er opført søværnets skbe, samt skbe tlhørende Marnehjemmeværnet (MHV) Flyvevåbnet (FLV). Regstrerede skbe under forsvarsmnsteret, herunder særdeleshed skbe, tlhørende cvle nsttutoner, fndes opført under afsnt III IV. Afsnt III. I dette afsnt er optaget alle regstrerede danske skbe af 0 tons brutto eller derover, samt regstrerede skbe, der har været målt tl denne størrelse, selvom de nu er ommålt tl under 0 tons. Skbe af mellem 0 tons brutto, der er blevet regstreret på ejerens begærng, er altså kke optaget dette afsnt. Skbe, hjemmehørende på Færøerne, er opført tllægget, afsnt a. Spalte., se bemærknnger ovenfor tl afsnt I. - er den betegnelse, som af statens skbstlsyn er tllagt skbet. -nummeret består af et bstav et løbenummer for skbet**) Bstavet kontrol-nummeret svarer tl følgende kategorer af skbe: A. Klassede passagerskbe. J. Ude sejlskbe med hjælpemaskne. B. Ude passagerskbe. K. Ude sejlskbe. C. Klassede dampskbe. L. Boreplatforme -skbe. D. Klassede motorskbe. M. Lægtere andet materel uden E. Klassede sejlskbe med hjælpemaskne. fremdrvnngsmddel. F. Klassede sejlskbe. P. Passagerfartøjer af under 0 tons brutto. G. Ude dampskbe. S. Lejrskoleskbe m.v. H. Ude motorskbe. *) Vsse skbsstatoner med rnge sendeeffekt kke-regstrerede fskerfartøjer af under 0 tons brutto erholder kke tldelt radokaldesgnal som anført, men benævnes med fartøjets navn, efterfulgt af havnekendngsnummeret. **) - tldeles kke lastskbe af under 0 tons brutto.

6 Spalte. Såfremt et skb har ændret navn sden sdste udgave af Skbslsten, fremgår dette af fortegnelsen, sde 000. Det anførte er det for skbet regstrerede, jfr. sølovens. Spalte gver oplysnng om skbets type, anvendelse, hvoraf det er bygget, Der er anvendt følgende forkortelser: A. = alm (elm) L. = lærk. Al. = alumnum. Lf. = lystfartøj. B. = bøg. Lgt. = lægter (pram). Bj. = bjergnngsskb. Lst. = lastskb. Bjkr. = bjergnngskran. M. = motorskb. Bjlgt. = bjergnngslægter. Mah. = mahn. Bgs. = bugserskb. Oregp. = oregon pne. Bpl. = boreplatform. Pa. = skb, der er ndrettet tl at medtage D. = dampskb. flere end passagerer. E. = eg. Patr. = patruljefartøj. F. = fyr. Ptchp. Rfks. Ff. = fskerfartøj. Rpk. Fg. = færge. Fry. = skb, hvs hovedlastrum er Rtg. ndrettet som kølelastrum. S. Fy. = fyrskb. Sdp. GFP. = glasfberarmeret polyester. SM. Insp. = nspektonsskb. Stl. Is. = sbryder. T. = ptchpne. = Rednngs- fskerkontrolskb = rednngs- poltkutter. = radotelefon. = radotelegraf. = sejlskb. = sandpumper. = sejlskb med hjælpemotor. = stål. = teak. J. = jern. Tk. = tankskb. Kr. = kran. Ud. = uddybnngsfartøj. Spalte udvser masknens (motorens) offcelt fastsatte effekt. Denne er kke nødvendgvs sammenfaldende med den»ndcerede«effekt eller»bremseeffekten«. Spalte. Forsåvdt angår udlandet byggede skbe, der først på et senere tdspunkt kommer under dansk flag, kan de tl rådghed stående oplysnnger om byggeår være mangelfulde. Ved redaktonen er fulgt det prncp at medtage de forelggende oplysnnger, forsåvdt dsse med rmelghed kan antages at være rgtge. Oplysnnger om ombygnnger er kke medtaget under hensyn tl uskkerheden ved skønnet over, hvlke tlfælde der forelgger en ombygnng, da der kke står oplysnnger tl rådghed for redaktonen tl belysnng af spørgsmålet om den enkelte ombygnngs betydnng for skbets værd. Forsåvdt et skb er t et anerkendt klassfkatonsselskab, er dette anført med et bstav, der angver vedkommende selskab efter følgende system: A. = Amercan Bureau of Shppng G. = Germanscher Lloyd I. = Regstro Italano Navale L. = Lloyd's Regster of Shppng N. = Det norske Vertas P. = Polsk Rejestr Statkow V. = Bureau Vertas Spalte. ene er anført med tre tal for henholdsvs længde, bredde dybde. Målene er angvet, afrundet nedad tl nærmeste hele tal optaget således: Længde fra forkant af forstævnens øverste ende tl den agterste kant af rorstævnens øverste ende. Såfremt der kke fndes rorstævn, tages længden tl det punkt, hvor rorstammens forkant (eller dens fortsættelse) skærer øverste dæk; bredde - største udenbords - mellem yderfladerne af yderklædnngerne; dybde mdtskbs damentralplanet fra øverste, faste gennemgående dæks undersde tl oversden af tanktoppen eller bundstokkene. For skbe med nternatonalt målebrev (), jfr. bemærknngerne tl spalte, angves kke kendngsmålene, men hoveddmensoner. Længden er længde vandlnen fra forkant forstævn tl rorstammens mdte eller % af største længde vandlnen. Bredde er største bredde moulded. Dybde er den lodrette afstand fra kølens overkant tl undersden af øverste dæk borde.

7 Spalte. Rummålet regsterton (= 00 engelske kubkfod) svarer tl kubk. Målngens hovedresultat udtrykkes som: a) bruttoregstertonnagen, der omfatter tonnagen af alle lukkede rum skbet med undtagelse navnlg af dobbeltbundtanke - på vsse betngelser rum skbets øverste mellemdæk over dets øverste dæk, b) nettoregstertonnagen, der fremkommer ved bruttoregstertonnagen at foretage fradrag for: ) rum for fører mandskab samt rum for navgerng skbets drft, ) rum for fremdrvnngsmaskneret. Et skb af»shelterdæk«-typen kan måles tl to forskellge sæt brutto- nettoregstertonnager alt efter, om rummet øverste mellemdæk (»shelterdækket«) nkluderes eller holdes udenfor tonnagen. Det har tdlgere været en betngelse for, at det øverste mellemdæk kunne frtages for nkluderng tonnagen, at dette dæk har været forsynet med en tonnageluge med mdlertdge lukkemdler. Efter. januar vl det øverste mellemdæk kunne frtages for ndbefatnng tonnagen, så når tonnagelugen er permanent lukket, eller der ngen tonnageluge fndes, forudsat at basslnen for et skbssden påmærket tonnagemærke kke er under vand. Hvs der for et skb spalte er angvet bruttoregstertonnager nettoregstertonnager, er skbet forsynet med et målebrev med begge de nævnte sæt tonnager, hvoraf det mndste sæt svarer tl, at tonnagemærkets basslne er over vand. Mange skbe af»shelterdæk«-typen er fortsat forsynet med målebrev med kun et sæt tonnager, de anførte tonnager for et sådant skb kan derfor svare tl, enten at rummet øverste mellemdæk på tdspunktet for redaktonens afslutnng er holdt udenfor tonnageberegnngen, eller at rummet på nævnte tdspunkt er medregnet tonnagen. For sådanne skbe er anført den tonnage, der var regstreret for skbet ved redaktonens slutnng den. december. De to decmaler, hvormed brutto- nettoregstertonnagen beregnes af målngsmyndghederne, er bortkastet spalte. Når der foran tonnagen er anført et»c.«(crka), er de pågældende tal kke udtryk for en af danske myndgheder foretaget målng af skbet, det dette ndtl vdere sejler på et af en dansk konsul udlandet udstedt mdlertdgt natonaltetsbevs. Den. jul trådte»den nternatonale konventon om målng af skbe, «kraft. Brutto- nettotonnagen er ubenævnte størrelser kan kke drekte sammenlgnes med begreberne bruttoregstertonnage nettoregstertonnage. Bruttotonnagen er et udtryk for rumndhold af alle lukkede rum skbet. Nettotonnagen er udtryk for rumndholdet af skbets lastrum. Beregnngen af nettotonnagen sker efter en formel, hvor ndgår rumndhold af lastrum, skbets dybgang tl sommerlastevandlne (for passagerskbe) passagertallet. Bruttotonnagen BT nettotonnagen NT opgves for skbe af en længde på m derover hele tal for skbe af en længde under m med decmal. Spalte angver skbets reder. Er en enkeltperson anført som reder, er denne eneejer af skbet. Partrederer er - hvad enten de har særlgt navn eller kke - anført som»partreder«med angvelse af den bestyrende reders navn. Interessentskaber er anført med angvelse af evt. navn, eller - hvs det kke har navn - som»interessentskab«. Ved nteressentskaber uden navn er anført den korresponderende reders navn. Kommandtselskaber er anført med navn. Akteselskaber, forennger m.v. er anført med selskabets navn. AIVQLW IV. I dette afsnt er opført redererne for de afsnt III anførte skbe - med undtagelse af fskerfartøjer - alfabetsk orden. Under hvert reder er anført de dette tlhørende skbe - undtagen fskerfartøjer - anbragt alfabetsk orden. Partrederer er anbragt under den bestyrende reders navn, det hans stllng som sådan er angvet ved ordene:»best. reder«udfor det opførte skb. Er ordene:»best. reder«anbragt udfor et enkelt eller enkelte af flere skbe, angves, at den opførte person er bestyrende reder partreder for nævnte skb eller skbe, medens han er eneejer af de øvrge skbe. gvne nteressentskaber kommandtselskaber er opført alfabetsk under selskabets navn. Ikke-navngvne nteressentskaber kommandtselskaber er opført under»interessentskabkommandtselskab«. For selskaber, forennger andre sammenslutnnger herunder nteressentskaber kommandtselskaber er anført drekton, korresponderende reder eller evt. bestyrelsesformand.

8 Tllæg. Afsnt a. Regstrets oplysnnger hdrører fra poltmesteren Thorshavn, der varetager regstrerngen af skbe på Færøerne som færøsk særanlggende. Regstret omfatter alle regstrerede skbe af 0 tons brutto eller derover, hjemmehørende på Færøerne c: med færøsk havn. Angående forståelsen af de regstrets spalter gvne oplysnnger henvses tl de tl afsnt III ovenfor gvne forklarnger. Spalte. Betegnelsen»P/f«er forkortelse af»partafelagð«, som er den færøske betegnelse for akteselskab. Betegnelsen»L/f«er forkortelse af»lutafelag«, som er den færøske betegnelse for nteressentskab. Betegnelsen»A.m.b.a.«er forkortelse af»andelsselskab med begrænset ansvar«. Såfremt et skb har ændret navn sden sdste udgave af skbslsten, fremgår dette af fortegnelsen, sde. Afsnt b. Tabellerne er udfærdget af Danmarks Statstk.

9 Afsnt I Fortegnelse over kendngssgnaler (radokaldesgnaler) for danske skbe, herunder skbe, tlhørende søværnet m.v. (jfr. afsnt II), skbe, hjemmehørende på Færøerne

10 I. Fortegnelse over kendngssgnaler (radokalde sgnaler) for danske skbe*), herunder skbe, tlhørende søværnet m.v. (jfr. afsnt II), skbe, hjemmehørende på Færøerne. OUA A tl OUH J 0 Kendngs- Kendngs- sgnal sgnal OUA A OUC M OUE Y B N Z C O OUF A D P B E Q C F R D G S E H T F I U G J V H K W I L X J M Y K N Z L O OUD A Dannebr M P Q R S T B C D E F Slepner LVG LVG U G LVG S V H T W I U X J V Y K W Z L X OUB A M Y B N Z W X Y Z OUC A B C D N O P Q R H. V. Ravn Faros C O OUG A Hugn D P B Munn E Q C Mmer F R D G S E H T F SKA I U G SKA J V H SKA K W I SKA L X J M Y K SKA N Z L O OUE A M P B N Q C O R D P SKA S E Q SKA T F R SKA U G S V H T I U J V K Beskytteren W L Hvdbjørnen X Delfnen M Vædderen Y Sprngeren N Ingolf Z O Fylla OUH A Halum P Peder Skram B Tulagaq Agdlek' Mallemukken Maagen Agpa Anne Polars E Spækhuggeren Q Herluf Trolle C F R Nels Juel D G Narhvalen S Olfert Fscher E H Nordkaperen T Peter Tordenskold F Dorte Ipsen I U G Kathrne Sf J V H Langl K. W I L X J Fatma Svend Dammann Alba *) I fortegnelsen er endvdere optaget radokaldesgnalerne for kke-regstrerede fartøjer under 0 tons brutto, der er forsynet med radoanlæg.

11 OUHK tl OUPX Kendngs- Kendngs- sgnal sgnal OUH K OUK G Cap Cherry OUN C Dx L Sanne Krh H Allan Madsen D Ken M Dcada I E N Taterak J F Jan Mayen O Dorca K Anna-Bend G Kamna P Faaborg L H Lotran Q Salta M Ingrd Bro I R Kar-Lene N Charlotte Frank J Jette Evers S Scapa Flow O Chvas K Cc Mlan T Nordjylland P Brage L Jade U Søren Sandholm Q Quntus M V Klntland R Abrona N Ttan W S Merkur O X Mare Vkng T P Ærøboen Y U Q Hanne Bert Z V Tunsan Reefer R Blue Grl OUI A B C D E Lngbank W Patrca S. S Lala Majbrt Bass Rock X Fanø T Mnerva Y U Kununguak Bkemo Z Frøsang V G. Poulsen OUL A Manda W Breton F B Bodl Lund X Elnor G Skagerak C Tavana Y Petrne H D Z Annette Dana I E Smut OUO A J Mette Mare F Skjelskør B Mette K Leo Schmdt G Krstne Jensen C Magenta L Marna H Agnethe Nelsen D Krsten Frank M Santos I E N O P Q R S X Y Z OUJ A B Danwood Ice Slver Bank Mare Vest Ilmmaasaq Odn Bay J K L M N O Chr. Degn Stn Else Calypso Boye Napol Ll-Jane F G H I J K Margt Dana Bank Trlle Skallngen Bal Ha Rømødyb Trgla Tverå T Thorsmnde P Perna L U Sargodha Q Hanne Lupe M V Saradna R N W S O Andrea C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OUK A B C Dronnng Margrethe II Høgen Juañguaq La Mer Per Putte Pan Sunda Frjsenborg T U V W X Y Z OUM A B C D E F G Leda Mærsk Blue Star Inge-Ilona Stenklde Laurts Kruse Mara-Regna Jytte-Ellen Savk Starlght Tycho Brahe Ramona Karen Folmer Prnsesse Elsabeth Berglot Esperance Adda Strandbo Danx Karmor Toto Spodsbjerg P Q R S T U V W X Y Z OUP A B C Marstrand Jesper Belnda Dana Wnn Ohrt Anna-Ester Løjbjerg Dansh Dart Kng Mærsk Trader Peter Bak Trppe Llan Monaco Lugano H D Lena Sommer I E Charlottenborg J F Aron Karen Sgrd K G Lotte Ty Krsta Byskov L H Rebs Ryanle M I Venda Lzz Thomsen N J Dolly Skou O K Barracuda Thlte P L Northholm Q M Kr. Heerup R Strømsø N Fürst Schwarzburg Höegh Borg S O Ben Sofa Kltbo T Jens Chr. Nordfsk P Bllesborg Inge Grete U Srocco Q Preventer V Felca R Bonavsta Portland W Pep Sea S Peder Wessel Alf. Bertelsen X Pernlle Tholstrup T Amano Ls Grau Y Karl Enevold U D Z Inger Wonsld V Magna E OUN A Blåsde W Lumno F Anna Tholstrup B Lønthorp X Jaja

12 OUP Y tl OUY L Kendngs- Kendngs- sgnal sgnal OUP Y Z OUQ A B Cleaver Bank Hellas OUS U V W J. M. Bruun Lyø Asta Lund OUV Q R S Eddystone Geltng Rockal X T Anette S. C Y U D Peter Z M. H. Beyer V E Chr. Roust OUT A Anna W Dona Clausen F Svalbard B X Martha G H I J K L M N O Betna Byskov Netsden Håbet Lund Rønboen Kolbr Krsten Gjedsg Hvalen C D E F G H I J K P L Q M R Cetus N S T U V W X Y Z OUR A B C D Satu Mallemukken Hornsrev Henny Mona Palle Pep Altar Muddermaren Carta II Hannæs Karna O P Q R S T U V W X Y Z Atlantc Skou Terje Vgen Maranne Sandgreen Km Fylla K'utdlermo Gaunø Vestkysten Tovjat Jette Fjord Gtte Høy Chrsta Thomsen Danalth Arctc Lmona Geltng Nord Melngsvaag Y Z OUW A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Actv Lasry Jakob Mærsk Scandyk II Lse-Brtt Jytte Skou Maarup Jonna Bettna Lalanda Mærsk Leader Polar Fsk Monsunen Jacob Nord-Als Lone Dorte Cecle Mærsk Homeward Laura Ulla Daugaard Fursund E Skawklt OUU A Baagø-Færgen W Karen Orø F Marchen Mærsk B Tut X Meran G Johanna Krstna C Gert Stærke Y Anholt H Arll D Bente Mare Z Allan Jensen I E Nssum OUX A J Ole F B K L M Odn Sydfyn G H I Rostta Nestor N Karvald J Lnda-Mare F O Jymeka K Borganls G P Malacca L H Q M I R N Petrus J S Nav O Karolne Krstensen K T Øta P Blue Lady L U Jane Kynde Q Helgenæs M V R N C D E Ivan Fugleberg Kongsmark Iben Bodl Knudsen Greta Smth Hjalm Arne Sylfden W S Henry O Jørgen Sloth Astrd Hansson Margrethe X Chrstella T Erants P Jens Ove Y Deget U Pep Sky Q Anne Stranne Z V Hanne Hadob R Snorr R. OUS A Beam W Jeanette-Krstna S Clff III B Holger Danske X Hlda T Krsten Frost C Y U Karen Stevnsbo D Z Enar Folmer V Halmø E OUV A Bente Houborg W Renta F Ann Katrn B Judth Madorf X Sgandor G Anders Martn C Gert Hansen Y H Erna D Z Thaland I Anne Brthe E Achlles OUY A Havfruen J Erna F Ingrd B K Nordstrand G Jørgen Ole C L Stornoway H Asta D M I E Møn N O P Q R S T Tna Venøsund II Nna Dahlmann Fyrholm J K L M N O P Brgtte Brnk Eklptka Strynboen Helshage Inge Jytte Irs F G H I J K L Karen-Cathrne Knud Sf Jørn Tange Dana Srena Kathrne Petersen Gjertrud Mærsk Edth M Nelly

13 OUYM tl OVGZ OUY M N O P Q R S T U V w X Y Z OUZ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVA A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVB A B C D E F G H Marane Dorthe Tho-Ann Porzana Seablue Nordlyset Mette Holm Antole Oranje Rutane Aventura Else Klde Horsont Sanara Trader Asan Reefer Marstal Grata Bukken-Bruse Martha Iversen Rørvk Tenna Wnther Treå Chta Hanne Junker Spurn Jacobne L. P. Vkng Skejnæs Danbo Kathe Dancoast Næssund OVB I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVC A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVD A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVE A B C D Rmfaxe Sknfaxe Daphne Dryaden Havfruen Najaden Nymfen Neptun Ran Rota Norby Rodsteen Sehested Suenson OVE E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVF A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVG A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wllemoes Ulvsund Assund Egernsund Grønsund Guldborgsund Vlsund Søløven Sørdderen Søbjørnen Søhesten Søhunden Søulven Blle Bredal Hammer Hutfeldt Kreger MHV 0 MHV 0 MHV MHV MHV MHV 0 MHV Y MHV MHV MHV Y MHV MHV MHV MHV MHV MHV

14 OVH A tl OVP N Kendngs- Kendngs- sgnal sgnal OVH A MHV OVJ W Sprngeren OVM S B X Ertholm T C MHV Y Ærø U D MHV Z Grethe Bruun V E MHV OVK A W F B X G MHV C Y H MHV D Z I MHV E OVN A J F B K G Langeland C L H Lndormen D M MHV I Lossen E N Svanen J F O Thyra K G P Y L H Q Y M I R Y N J Barsø S Y O K Drejø T Y P L Romsø U Q MSA M Samsø V R N Thurø W S O Vejrø X T P Farø Y U Q Læsø Z V R Rømø OVI A W S B Najaden X T C Y U D Juto Z V E Havhesten OVL A W F Anne Maron B X G C Y H Klara Llleøre D MHV Z I Anette Dahl E OVOA Ulla Bonde J Pandon F B K Endelave G MHV 0 C Steen L H MHV D Wnston Churchll M Færø Bank I MHV E Henrette Mærsk N Bjarne J F Llle-Karen O C. B. Claud K G Løberen P Isabella L H Frda Holm Q Stralsund M I Fr R Esvagt Alpha N Falster J Fredensborg S Anna Sørne O Fyen K Iceport T Brson P Møen L Vbeke Vesta U V W X Y Z OVJ A Blue Brd Anne Sf Medorent Challenger Skawplot Nordhavet Q R S T U V W Sjælland M N O P Q R S Frgga Herds Søgaard Km-Martn Jens Sømand Anne Lundgaard Klnton B X T C Ulla Danelsen Y U Søren Thomsen D Satelth Z V E Hans Mærsk OVMA W Jenclpper F Gudrun Nordfsk B MHV X G Kalalek C MHV Y Jane Kdholm H D MHV Z Adolf Jensen I Ellen Bagge E MHV 0 OVP A Agssartut J Lorele F MHV B Tulut K G MHV C L Bounty H MHV D Peder Ness M Krkwall I MHV E Arkts Star N J MHV F Ya O K G Dorgt P Nadr L H Morela Q M I R N J Corsca S Toke O K T Træl P L Henrette Sand U Herta Mærsk Q M Brthe Bjørn Hulda Mærsk R N Douvbach v

15 OVP O tl OVXZ Kendngs- Kendngs- sgnal sgnal OVP O Anna Sten OVS K Jenll OVVG P L Vbeke Foldager H Q Mora M Esther-Jonny I R Th. Kure N Helle Jes J S Brtanna Stjerneborg O P Loch Ness Tna Käthe K L Cornela Mærsk Q R Inge Vemb Dnna Skou M N T U V W X Y Z OVQA B C D E F Mlton S Arqaluk O Fnlanda T P Jesper Høy U Hans Starbæk Q Rkke Nørfjand V Lone Dana R W Skanda S Kaspar Sf X T Auskerry Y Tanganes U Tugdlk Z North Sea V Krsten Krarup OVT A Dendt W B X G C Y H D Anta Nellemann Z I Geysr E OVWA J Jens Jensen F San Pedro B K Belch G C L Kalle III H Sne Bres D M Ormen I E N Anne Nordfsk J Ujunguak F O Dettfoss K G P Long Fortes L H Q Grete Theresa M I R Sgrdur N Lyngvg J S Elsam Jylland O West Sea K T Strømegg P Mærsk Blazer L U Q Nakuak M V R Gtte Dorte N W Dsko S O X Y Z OVRA B C D Jane Krstne Jens Rand T U V Bejema Talad Mærsk Blower Lsbeth Stegmann W Sval S Hanne Frank X Krsten Søbye T Agda Schmdt Y U Fuel Z Gtte Bast V E OVU A W F Sssld B Margrethe Erksen X G Samson Scan C Atlanta Y H Bestla D Thor Z Dorthe Thorup I J K L M N O P Q R S OVSA B C D E F Mærsk Batter Nordbjerg Parthenon Pava Wlle Renett Inger Vendelbo Aquamarne Narhvalen Ice Flower Lmfjord Pentland E F G H I J K L M N Greenland Brodal Mærsk Boulder Svendborg Pearl Lnnæa P Q R OVXA B C O Junor Llan K T P L U Vadehavet Q Furuno M V R N W Hans Hendrk S Mærsk Breaker O X T Bure P Y Tor Brtanna U Peter Mchael Q Z V R D E*) F*) G*) H*) I*) J Klapmydsen Dana Corona Amalenborg MRB (rednngsbåd) MRB (rednngsbåd) MRB (rednngsbåd) MRB 0 (rednngsbåd) MRB (rednngsbåd) Anker Vågse Dg Helga Høy South Sea Annebjerg W S Vkngbank X Kronborg T Kbran Y Inge Merete U Z Velhelm Egede V Lleda OVV A W Randaros B X G Mærsk Beater C Y Uffe Z Tasmanen H I J Slpha Reykjanes Mette Olsen *) Skb af under 0 tons brutto. D E F Vdar Skuld Henrette Tholstrup Hans Grønbjerg

16 OVYA tl OWG N Kendngs- Kendngs- sgnal sgnal OVYA B C D E F Vestprøven OWAW Polarmoon Orent X Kronos OWD S Gtte Hennng Y C. Trllngsgaard T Susan Brattngsborg Z U Mærsk Tackler OWBA Feggesund V Canopus B Karama Mærsk W G Hans Peter Elsa C Olne X Luna Mærsk Karen Mare Høy H I J K L M N O Y Z OVZA B Avatre Branly Jesper Lymann Pamr Adm. Courbet Navo D E F G H I J K Brgtte Bork Dronnng Ingrd Jeppesen Mærsk Clara Clausen Y Z OWE A B C D E F Hanne Maranne Elsell Dagmar Aaen Smba Ulf Llle-Brgt P L Apatak G Geltng Syd Q M Thyholm H R Per Løkke N Vkng R. I Mnna Bank S Kärnan O Barsø J Danmark T Sonja Irene P J. P. Nelsen K Eva Tholstrup U Slverfjord Q Nordby L Dannebr V Nordtramp R Røn M Tk W Bent-Nette S N X Imak T Mare Nordfsk O Krsta Rud Tsteløn Agnethe Holm Dragør Mærsk Slke Polax U V W X Andohrk Amorn Inger M Marco Polo C Y Pa Danelsen T Emma Trynskov D Z U Helene Clpper E OWC A V Sara F B K. P. Ørum W G Sne Boye C Dorthe-Anette X Lambanes H D Salnda Y Dres I E Anna Madsen Z Mlus J Soltkon F Dryaden OWF A Pscator K G Lars-Anders B Brthe Mare L H Guanjenka C Ardua M Romø Mærsk I Inger Dam D Edth Buch N J Nordpol E Bente Irene O Kraka K Holm F Mester P Q R S T U V W X Y Z OWAA Inge Danelsen Robert Mærsk Krstne Mærsk L M N Sngapore Tecpan Johanne Esager O Vvan Theresa P Nordc Thor Sydfyen Q Sloam R Anso Argus S Palnatoke T U Jens Peder Helle Nymann Mette-Pa V W Hammershus P Q R S G H I J K L M N O P Q R Mærsk Dspatcher Ulo Sanlek Erna Marane Starsea Syrodde John Broe Sveasund B Merete Banke X Kvk S Elne C Brnes Y Chastne Mærsk T Astarte D Stella Nordfsk Z U Vta Jensen E OWD A Grndal V F Mercandan Exporter II B Anne-Lotte W Tora Lupe G C Grdle Ness X Ncola Mærsk H Mærsk Lger D Ahlsell Y Caledona I E Holton Z James J Gunnar Sedenfaden F Nco OWGA Mk Pedersen K Anjoka G Dtte Hansen B Casanova L Janne-Ann H Kasno C Karn Grenus M Ulla-Mette I D Inger Margrethe N Zba J Bo E Mollyhawk O Lsbet Tholstrup K Jørgen Vesta F Sabne P L Ma-Brtt Thygesen G Q Arkts Moon M Kong Olav V H R Slja N I Øboen S Elna Røn O Jytte Engholm J Botna T Klem V P Janga K Yukon U Aarø Q Esso Hafna L Ulla V Brgt Holst R Sand Krk M N Dors Holm

17 OWGO tl OWOZ Kendngs- Kendngs- sgnal sgnal OWG O P Q R S T U V W X Y Z OWH A B C D E Y Z OWI A B C D Charlotte Nordfsk Bente Sandy Bay Galadrel Solejma Lotte Scheel Emanuel Johan Petersen Ryvngen Lea Thomas Jensen Dolly C. F. Jensen Tove Bonde OWJ K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OWK A Erna Tmmer Gtte Pofler Anna Zabel M. V. Horsa Susanne Lndgren Denns Ole Charnella Globus Lardo Bellan Tre Hvdfsken Bona Grata OWM G H I J K L M N O P Q R S T U V w Cyrano Lsse Ruby Tove-Maybrtt Hvarre Bank Nelly Mærsk Valle Kruse Mærsk Traveller Akvla Jens Krh Jonna Melssa Betna Tholstrup Tamar Slverland Bacard Inge Prns Henrk F Leo B X Yoko-Tan G Elsabeth Mærsk C Y Jørgen Strandby H D Z Søulken I Laura Krstne E Strandholm OWN A Regtze VI J Frederk Lundblad F Ambton B Lebran K Thambjerg G Aldebaran C Prosperty L Bkea H D M I E Bethor N Grønne Erna J Peter Marlene F Dyneklen O P Højerdyb Lone-Jette K L Mercandan Suppler II G H Kaloum Ulna Q R S T Canadan Reefer Snowdrop Jette Sloth Vestboen M N O P Nna Kathrne Nordfsk Wllemoes Hanne Gasberg Havmaagen I J K L U Morlang Mette Q Ersus M V Halsnæs R Jeanette N Qaqortoq-Julanehåb W X Sorgenfr Rosell S T Anne Søbye Haabet O P Jensne Mara Theresa U Junor Lotte Q Costas Volo V Havgassen R Frank-Maken Pandalus W Iput S X Tne Bach T Jette-Flemmng Inga Thomsen Y U Eknaren E Ærøsund Z OWL A Fnlth Torm Rask V W Margth-Irene F G H T U V W X Y Z OWJ A B Falken Evelyn Mærsk B C D Jenny Brun Helle Helene Ks Manland Lone Baand I J Sparkana Bodl Dammann E F Hans Ole OWO A B Dan Queen Total Joy K Clara Mærsk G Kræn Wester C L M Swronsø H I Jytte Dana Themsen D E N O Fnn Sf J K Mobl Servce IV Vestklt F G Utsra P Sne Mærsk L Karen Slyk H Q Hukew M I R Prress N Marag Sgne J S Fetsh O C arene Star K Brtta Holm Kongsaa Peleus Fortuna Mara Hametner Basalt Cassopea Thela Frem P Q R S T U V W X Martne Nokasa Helene Maren Mols Slbjerg Grethe Just Helge Tyr Slusen R S C Y Sylva T D Mærsk Detector Z Solveg Holm U E Torm Helene OWM A V F Jean Vad B Lonell W G Benny Skou C Sonja Joan X H Dana Skou D Y I Jann-René E Torm Rotna Z J Charlotte Pedersen F Torm Hlde X Y Z L M N O P Q Wllam Jørgensen Karen Helene Alderney Wlma Rudolph Vendsyssel K'ak'alak' Hans Chrstan Andersen Vbeke Ove Skou Ls Bak Montana Else Damgaard Karen Rønn

18 OWPA tl OWXN OWP A B C D E F G H I J K Sally Jensen Gunnar Thorson Karolne Svane OWR W X Y Km-Monca Ulla Grau OWU S T U Athene Z Janne-Malene V Svendborg OWS A Tne Tholstrup w Katrne Mærsk B Jane Jørgensen X Talsman C Rodney Y Hanne Trgon D Grethe Peter Z Gjemk E Mare Dver OWV A Hervg F Svend Mærsk B L Hermann Sf G H John Madsen Natsek C D M Mars I Brthe Brnk E N J Nels Rask F Danmark O Mohel K Jens-Is G Ice Star P Q R S T U V W X Y Z OWQ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OWR A B C Prammen-Eskldsø M. Rakel Mare-Jeanette Gaa Kema Dana Glora Lars-Bran Sverth Helmann Inger Mette Sprø Brgtte Helle Rumby Idefr Vesterby Vnderslevholm Sally Mærsk Jeanette Vborg Pansy Hanne Jette Mra-Cet Lyø-Sand Emma Våen Ktten Ma Svendborg Mærsk Else Vrst Slettestrand L M N O P S T U V W X Y Z OWT A B Gtte-Lange Ssmut Bente Folmer Krsta Lyng Wck Alex H I J K L Q Havørnen M R N Thyland O P Mette Kynde Theodor Krk Q R S Vestvnd Mary T U Angu V Nels Hjørnet W Søblomsten Taars X C D E F G H I J K L M N O Atlas Grete Sf Ann Fjord Nels Erk Krsten Bravo Mdway S S Otto Danelsen Lodbjerg Jacob Meta Y Z OWW A B C D E F G H I J K Nordcaperen Gtte Frs Ventefjord Sgne Irs Jane Nymann Freja Chrstan Coccnella Aglantha Rømø Susanne Baun Karna Kjær Smmelholm K'pork'ak Baldur Blna Aaen Hans Sme' Bejolna Græsholm Alvlde Stella Mars Trend Cattleya Havfugl Johnny Woller Joan-Margrethe Betty Børsmose Meols Protector Apollo Bodl Sand Strombol P L Grethe Thas Q M R Mary Rønn N Mærsk Transporter Pep Atlantc S T Heberg Isefjord O P Maron U Prnsesse Margrethe Q Sampo V Hermes Scan R Kurt Ivan Maagen W Demos S Mona X Herng T Nelan Helle Betna Y Moa U Helos D Magda Z Jens T. V Hjarnø E Susan Mærsk OWU A Darwn W Tumleren F Brthe B Estelle Mærsk X Kaluna G Bermuda C Nanny Y Østbank H D Mercandan Merchant II Z Nana Et Kajama S. G. Tholstrup Gefon R. I Thems E Ks Coba OWX A Saxo J Anna Clausen F B Sortsde K Penlen G C Else Prva L Dor Bres H Qaasut D Pe-Bo M N O P Q R S T U V Maran Atha Dana Maxma Frsco Tna Røn Jenstar Oron Brgthe Henrch I J K L M N O P Q R Hjorten Frellsen Gunvor Northern Anna Else Henny Martha Falk Nordboen Astrd Bres Suma E F G H I J K L M N Mercandan Transporter II Emle Mærsk Sonja Jensen Bjarnov Pacfc Skou Rosvg Ulvedal Jegens

19 OWXO tl OXGB OWX O Eln S. OXA K Kmk OXD G Morthorst P Mare Mærsk L Polarstjernen H Danel Q Peter Mærsk M I R Mette-Antony N Valdemar J Pappabank S Benbola O Rune Egholm K Danmark T P L Kommandor Mchael U Q Whtehaven M Dana Regna V Coba R Vega N Thor Star w Marsels S Alma Ruby O X Jatle T Egn P LHT Y Tärnö U Q Jeppe Jensen Z Ann Nelsen V Sea Pearl R Jørgen Gram OWY A Ebba Pedersen W John Thode S Skawboen B Vesterhavet X T Helletna C I. A. Strande Y U Svend-Iver D Glenna Bundgaard Z Nna Junor V Sam-Sne E Skbladner II OXB A Tuna Clpper W Lese Mærsk F Eln Skjold B Tenzng X G Peter Sf C Anders Y Lotte Vohnsen H Vctora D Lyan Z Domno I Rocknalle E H. P. Brnk OXE A Hanne Hansen J F Merc B Stjernfors K L Bert Sørne G*) H W. A. Graah Dana C D Skøjten Ray M Isafold I Vesterø E Ranbow N Bente Lone J Marlyn Anne F Jette Phl O Andreas Bjørn K Mngo G Debora P Stella Polars L Sara Nees H Q Kommandøren M Knud Tholstrup I Mmer R Nora Mærsk N Gurl Gade J Thronder S Tove Weber O Slver Pt K Mette Mchael T Lødver P Karl Thygesen II L Hans Jonas U Pernlle Mchael Q Brthe Høy M Oke V Slaranguaq R van Dyke N Kastrup w Klondyke S Esther Enevoldsen O Vera Bager X Llle-Tove T Gerda Grenus P Helle-Dana Y Helle Charlotte U Ruman Q Chr. Engbjerg Z Mette Clpper V Thngholt R Anna Margrethe OWZ A Dtte W S Aldan B Raagø X W. Kltgaard T C D Jordsand Alrø Y Z Bente Løth Shepard U V Chrsten Harbo Skanlth E Gtte OXC A Janto W Karen Folden F Corsaren B X G Lars Thomas C Bodl Gjedsg Y Mra H Mare Assens D Vestholm Z I Lene-Charlotte E Jens Krstan OXF A C. Hjørnet J Nordsjælland F Tnto Mara B Lexa Mærsk K Ternen G C Lantana L Kssavk H Calba D Else-Kjeld M Stnne Peter I Karen Tvllng E Hou N O Mare Helleskov J K Nlaus Musholm F G Tutte Maranne Holm P Krk-Vg L Maranne Dancoast H*) Ujuat Q Nova Scota M A.E.S. I Flyvefsken R Ilvleq N J S T Steffen Møller O P Danca Green K L Tejsten Shanty U Nels Mærsk Q M Abel Egede V Robna R Cyanea N Oksø W Oknawa S O Centaur X Frede Sørensen T Thorbjørn P Anja-Brgtte Y Z Gerd Mærsk U V Terkol Rand Q R S. L.. OXA A Lala W Betty Nordgas S Anne-Lene B Prnsesse Benedkte X T Lene C Grolen Y Enos U Sena D Dort Skou Z Karen Wnther V Normark E Mlano OXD A Kabelfsken W Nna Andersen F B Ourø X Hed-Mare G C Elsam II Y H Norda-N. D Z Trafk E*) Floto OXG A J Læsø F B *) Skb af under 0 tons brutto.

20 OXGC tl OXOO 0 Kendngs- Kendngs- sgnal sgnal OXG C Nauja OXI X OXL T Sdsel Chrstensen D Nordsøen Y Kemla U E Mette Hansen Z Baltc Skou V Anne Mette F Mærsk Terrer OXJ A Askø W Thager G Dan Jane B Anders Nees X H Ral C Alce Engholm Y Bo-Erk I Jacob Peter D Reseda Z Lars A. Kruse J E Inger Krstne OXM A K L M N Lyda Thurø Mchael værkstedspram I F G H I J Chrstan Mærsk Slepner J. P. Gregersen Stka Iceblnk B C D E F Fyn Stevnsland Patagona Europa O Store Ole K Monty G Frgg W X Y Z OXH A B P Karen Knch L Ameland H Q Arctc Plot M Vbeke Løth R N Nukk J S O Gunlan K Ardal T Ingelse P L U Rkke Isa Q Rgger Stevns M V Bådteatret R Jean Enevoldsen N Langholm Jane Bountful Østre Færge Sct. Knud Platessa S T Laura Dam O P Rgel Karen Nordfsk Arrebo U Johanne Dan Anders Olsen V Caspar Q R Brthe Jørgensen W Andreas Jensen S Hals-Egense X Morsø Nelsen T C Karen Grønbjerg Y Manla U Very D Mram Z Dagmar Skou V Morena E OXK A Jesse Mærsk W F B Ole Jeanette X Rkke Susanne Jesper Anja G Arkona C Y Krsten Schack H Lef Stærke D Juelsmnde Z Bressay Dsken E Mathlde Mærsk OXN A Lndy Grønkjær J Agnethe Sandgreen F B Fladstrand K L F. B. BO G H Hamlet Sauda Malk C D Mads-Peter Rko-Munk M F. B. IB I Hans Boye E Maren Knak N Anara J Anny Bøndergaard F Chrs Isa O Esvagt Delta K Lotte Polars G Ida P F. B. RA L H Maja Rønn Q Trton M Iceberg I Ellen Dorte R Dansh Arrow N Gea Sander J Dakota S Nordhval O Tonn Knudsen K KSSC Lægter P Rkke Ruby L F. B. RØ Q Mudderklren M Gudrun Mærsk R Faban N T U V OXI A B C D E Glakmo Chrstan Rønn Nneve W Susan Mac S Morten O Catrne K. X T Arctc Skou P Y Rye U Vbeke Mac Q Janne Vest Z Bente Brnch V R Søholm Sallngsund W Oudewater S Snaloa Inga Berg X Presseren T Helle Jørn Holger Y U Rumo Pondus Z Jenny Skomager V Ksel OXL A Svtzer Jarl W Vbeke Fedder F Henrette Isa B Juanta X Sumbawa G H Mackenze Danca Blue C D Delfa Lacerta Y Z Alce Trgon Boreals I J K Udbyhøj Ymer Travemünde E F G Lønstrup Grethe Thygesen Ane Mare Grenus OXO A B C L M N O P Q R S Jette Wonsld Horsens III Dux Erk-Susanne Katrne Dancoast Tove Holm H I J K L M N Chrstna Østbrk Kongsdal Mchael George Avoq Nautk Cecla Hela Dorthe-Elsabeth Anta Horneland Isbjørn O K T Anders Mærsk P L U Frederk Nordan Q M V S. L. R N W Lne Bay S O D E F G H I J Saxtorph Ann Lse Tholstrup Mette Mljø Forsøget Nordklt Dormy Ilk Crescent Lene-Jane Lala Vrno Mærsk Tracker Maranne Tholstrup Meona

21 OXOP tl OXXC Kendngs- Kendngs- sgnal sgnal OXO P Q R S T U V W X Y Z OXP A B X Y Z OXQ A B Ikut Sunrse Jom Melan Henrk Bjarne Teenø Krsten Coba Kresten Morsng Wllg Benl Eleo Mærsk OXR L M N O P Q R S T U V W X Relay Otw Asa Zune Alt Jann Kltgaard Baunehøj Arthur Mærsk Anegen Ada Flamngo Jan Erk Tndur OXU H I J K L M N O P Q R S T C Chatna Y U Borneo D Kommandor Surveyor Z Tove Kajgaard V E Ingolf OXS A Knud Petersen W F Bornga B Lene Bjørn X G H I Chere Arssarnert C D E Dungeness Nancy Skarvø Y Z OXV A J K L Omega Cmbra Lndholm F G H Axel Mærsk Grane Prska B C D M Lene Thorsen I Fnet E N Pegasus J F O Sejs K Krula G P Grethe Larsen L Vbeke Madsen H Q M R Helder N S Lca Mærsk O T Jesper Mchael P U V Skarreklt Kamma Irene Q R Regne Ettrup Lene Lllan Mayflower Fresland Mantsok I J K L M N Romsø Solveg Faber Perkredes Monkey Bank Danna Nordfsk Sant Klda Bodl Jacobsen Sgrd S. Ejo Kehn Fly Janne Ncolne Mærsk Gotland Pett Folmer Tranen Edth Ebsen Henrk Dechmann Heavy Scan Mombak Nagara Claus Sørensen Er Mercandan Presdent Taru Tunen W Ib S Chmera O Prma Mærsk Kcol Mka Krstne Søbye Johanne Rud T U*) V W X Lodsfartøj Brthe-Irene Samenwerkng Lars Lundblad Nna Bres P Q R S T Ivy Lsta Ls Tro Senor C Spar To Y Nagtoralk U D E Broe Z OXT A Lll Welle Llla Dan V W Gremorels F G H I Pajuttaat Brthe Ras Søkongen Well-Bank B C D E Bodl Skare Forsytha Benhel Karen Mærsk X Y Z Olsen Mary-Anne Rosenkvst Tarajoq Lala Mortensen OXW A J Danlse F Belnda Jo B Chrsta K Ka Nelsen G Bakken C L Løvenørn H Arld Mærsk D Blaavandshuk M Jette Smed I Maranne Stausholm E N Roland J Jens Væver F O P Q R S T U V W X Y Z OXR A Lsbeth Frch Whsky Chabra Andreas Boye Creole Roma Ulla Jensen Jette Ty Golath K L M N O P Vyl Segstad Kjølpen Eljanto Pêtârak G H I J K L Q Lejon M R N S Karen Juhl O T Dana Futura P U Dana Hafna Q V Helle Lotte R W S Femøsund L'ame IV Samka Else Lala Anders Holm Næsborg Cyclus Nordstjernen Ann Snebang Hornsnæs Nonka Sofe Mærsk B X T Karen Mare C Y U Kræ Rver D Seatex Z Samoa V Svendborg Glory E F G Denna Holm A. C. Krarup Sano R OXU A B C Sjælland Poul Egede Tabta Karn Susanne H Kumela D Z Frellsen Hlle I Tt E K. J. V. Steenstrup OXX A Lone Borg J Rafaella F Langeland II B Sandra Hansen K G Alce Høy C Ulrch *) Skb af under 0 tons brutto. W X Y

22 OXXD tl OYFP Kendngs- Kendngs- sgnal sgnal OXX D OXZ Z Nautlen OYC V Jamaca E F Laksen L. P. Stenberg OYA A B Mll-Greth Inverness W X Anna Brunsgaard Kenya G C Boverdy Y Lnda H Me D Runden Z I Smaalandshavet E Djursland OYD A Danbjørn Sandsugeren F G Trne Brgtte Sulbæk B C Lotte Pedersen Martn Knudsen Charlotte Cold H Vle D Slja Martne Ocean Prawns I Peter Hejlesen E Prns Joachm Ecuadoran Reefer J F Mærsk Topper K G Vldanden L Opnør H M Julette Gerda Iversen N Austra J Strømsund S Egense O Norman K Vågsfjord T Jytte Danelsen P Llle-Tanja L Mjølner U V Ellen Janus Q R Ekaluk Bjørn M N Mllac Star Kathleen W Jacob Helmann S Kmo O Yvette-Mchael T Selanda P Fnn Bang Hvalrossen U Kornbæk Q Kalanchoë Mare Mljø V R**) Berng Sea W S Jll Cord B Elkana X Carolne T Eaton C Y U Brgtte Thomas D E Golath Carl Søren Kynd Z OYB A Hak II Skodsborg V W Lûtvk F Peter Nelsen B Ncotto Fuga X Nûk Panama J K L M N O*) P Q R X Y Z OXY A G H I OXZ A B C D E F Palmyra Annette Tholstrup Amber C D E J Skpper F Fornæs Laura Mærsk OYE A B Kanette Kam K Saga G Falstra C Angela L Bamsa Dan H M Urana I Lekenna D E Nnja Tholstrup N O Dorthe-Ann Thomas Møller J K Vanja F G Krstan Bollerup P Annette-Br L Anette Lymann H Vera-Irene Q Pep Star M I Hebron R Esso Elsnore N T. C. Toft J Ambr S O Gladeto K Medallon T Salar P Dorthe L U Hälsngborg Q Aurela M V Pp R Yerseke N W Pep Regulus S Mare Polars O X Swatchway T Lbelle P Y Prnsesse Anne-Mare U Uranus Q Z Esso Danca V Koftjalk Neerlanda R Borgnæs G H I J K Lss Ane Søren Børsmose Caprcorn Rollo Susanne Kjøbmand Bonto Brgt Helene Clfford Mærsk Hermann C. Boye Ayland Enø W X Y Z OYC A B C D E F G Bran Bruun Cortna Esso Callunda Lenette Mercator Tove Scandyk Tnne Thuesen A. Jørgensen Y Z S T U V W X Y Z OYF A B C L Lllesund H Nova Helsng D M Elas Klest I E N Vtta Theresa J Flpper F O Metha Jes K Helen-Basse G P L Svtzer Garm H Q M Torno I R Inger Holm N Søren Nordfsk J S Fylke O Freddy-Mabrtt K T Aros To P Grønbjerg L U Thurøsund Q M V Gallery R Peter-Helene N W S Ole Sf O X Y Erk Boye Mnna Sylow *) Radokaldesgnal ved regerngsudsendelser tl samtlge danske skbe. **) Transmssonsassstancesgnal (kollektvt kaldesgnal). T U Hamlet Araba Mercandan Carrer II P Kronprns Frederk Hemdal Hejren Dana Mnerva Skagen-West Sun Coast Good-Wll Brgtte Malene Elmo Th. Petersen Alouette Hermes Brch Dorte Stensberg Ebba Wonsld Odysseus Paulon Carl Egede Øen Surrey Inge Falch Broddur Mette Krstne Hjejlen Conne-Anker Ebba Grethe Clemens

23 OYFQ tl OYOC Kendngs- Kendngs- sgnal sgnal OYF Q OYI L Dorthe Samuel OYL H Pa Vesta R Golath Gøl M Pa Vendelbo I Remmer S Morsø N J T Smor O K H. Bossen U Sugeren P Bjørnsund L Marsvnet V Dybvg Q M Jesper Mærsk w Nelly Farmand R Jenka N Godthaab X Jørgen Dahl S Korshage O Pngvn Y Anne Nova T Adran Mærsk P Denns Head Z Orkney U Charlotte Mærsk Q Erk Sf OYG A Pep Srus V Susan Vendelbo R B Susanne Sf w Nestved S Llle-Lse C Gtte-Johnny X Maren T Anne-Karen D Halsskov Y U Gjellerodde E Øby Z Labot V F Nordkyn OYJ A Chrsta Keland W Krsten Henrk G Cordua B H. Thaarup X El Knudsen H Makker C Sønderstrand Y Fnhval I Hjertnguak D Alce Nelsen Z J Gudrun E OYM A Larvk K Emmy Eln F B Agersøfærgen L Othona G Lløre C Grethe Wttng M N Svava Bettna H I Mercandan Trader II D E Karen Margrethe Sujumut O P Ulla Lonne J K Frem Bauge F G Albatros Petruska Q R L Esther Frk H Bejendo Betna-Jes M Nordkap I Elsabeth Boye S Malene Slotø N Mary Alma J Olga Chrstensen T Júsúca O Tna Mare K Greva U Anne Lyng P Brs L Ovaj V Jentrader Q Kndu M Fanefjord w Agersø R N Neptun X Mchael Ruby S O Valkyren Y Traal T P Z Gerda Klaus U Sandtrans Q OYH A V Sandy-Hook R Ras Mærsk B C Acamar Bert Nordfsk W X Gylfe R. S T Passant I) Inger Lene Y Ole Degn U Nna Lupe E F Glenne Adrjanus Z OYK A Brosund Beatrnes V W Ekscavator Nr. G Fyrskb Nr. I B X Venus H Den Store Bjørn C Mdsjø Y Inga Halskov I J Jutlanda D E Krsten Mare Pa Z OYN A Tuulkk K Fyrskb Nr. XI F Antares B L Hvalfsken G Ingeborg C Columbus M Fyrskb Nr. XX H D Knudshoved N Fyrskb Nr. II I Kangeq E Karn Cat O Irena Dan J F P Rana K Balkan Reefer G Idun Q Sldehage L Georg Stage H Algoq R Fyrskb Nr. XII M I Ella S N Ls Margrethe J Jakob T Rylle O Lnda-Aase K Paula Mærsk U Fyrskb P Krstne Folkjær L H. P. Hansen Haderslev Q Pa Brx M Sonja Grønbjerg V Aase II R Hornestrand N Tove W Fyrskb Nr. XVII S Anna Mærsk O Alf X Fyrskb Nr. XIX T Marane Danelsen P Annna Y Fyrskb Nr. XXI U Helen May Q Bodø Z Palermo V Adelbjørg R OYI A Oda W Jette Welander S B Bran Kure X Auckland T Solea C Llle-Trne Y Pep Antares U D Jeppe Z Albert Mærsk V Alce Hede E OYL A Svendborgsund W Thyborøn F Dorthe Marx B Ujarak X Ursus G Kngston C Kalundborg Y H D Lene Safe Z Brgt Thor I Lyra-Ks E Dan Thomas OYO A Marag Mette J F B Pattaya K G Nordvest II C Savoy

24 OYOD tl OYW Q Kendngs- Kendngs- sgnal sgnal OYOD Inger Klntrup OYQZ Anette Lomborg OYTV Tove Schmdt E F G H I J Anne Krstne Kronborg Norway Vester Thor Stærke OYR A B C D E F Povl Anker Erntsaq Krabholm Moray Frth W X Y Z OYU A B Sulssok Songkhla Narssak Morlang Hed K Lynge G Ketty Lund C Jep Olsen L Lvada H Helge Folmer D Djk M I Pep Rgel E N Søstjernen J Margrethe Mærsk F O K Erk Egede G Bonne P Chresten Nees L H Søjberg Q Marcon M Jette Krstne I Garfeld R Lnda Dan N Odn J S Mona Green O K T Fulton P Pa Pedersen L Kas-Ken U Coralbank Q Elsabeth Høj M V Golath Røn R Havet N W Blue Sky S O X T Betty Belnda P Y Astrd Brammng U Q Z Læsø-Fsk V R Helle Frank OYP A B C D E F G H I J K Y Z OYQA B Irla Lupe Langø Vest Hans Peter No'om Ferder Slvermoon Lone Høy W X Y Z OYS A B C D E F G Saturn N. P. Jensen Gmle Bodl Trane Ravnsborg Capduen Mette Høy S T U V W X Y Z OYVA B C Caprce Charlotte Enggaard Orsaat Maagen Lsboa Pranha Sunlght Lone Gerd A. Dahlgaard Bella Nova Talona Grete Four L Essen H Polars D Hesselø M Tede I Korona E Marlene N Frydenstrand J Mercandan Trader II F O Sørne Tholstrup K G Hanna P Luna L Lss Jensen H Sønderho Q Rosa Henrette M Svanesund I Mesuto R N Nordland J Nnna Marane S Skansehage O Clay-Deep K Verka T Kontk P Auls L Helen U Zela Q Marene Sofe M Skjold V R N Guldager W Stella Mojac S Mary Hvas O Ophela X Hed-Malene T Anders Press P Davd Olsen Oceana U Pa Arre Q Søral V Nordborg R Skawbank W Karnette S Løgeodde C D E F G Taurus Bergtóra Florda Junor Lone X Y Z OYT A B C Annette Hansen Stenøre Stena Inge-Dorthe Inger Klt Karn Yvonne T U V W X Y Ben Hur Gerls Nnn Dch Amulet Egerø H Wnston D Elbjørn Z I Barra Head E OYWA Elsebeth Vesta J Samoan Reefer F B Bente Hvrgel K Jol G Hanne Rauhe C Roshage L Vestervg H Tnka D Kmel M Jyden I Aase Høj E Strømfjord N Alce-Margrethe J Dana Researcher F Ann Louse O Lva K G P L Sanatt H Susanne Flndt Q Jesse M I R N J S O Krstna Bro K T P Tlly Vang L U Pep Spca Q M Svend V H. J. Rnk R Bettna Jesper N Mærsk Tender W Jenny Margrethe S O Østerø X Castor T P Emma Mærsk Y Blåhval U Brte Sloth Q Bjørg Hasle

25 OYWR tl OZFE Kendngs- Kendngs- sgnal sgnal OYW R Jytte Borg OYZ N Poneer OZC J Karen Lous S O Vben K Actna T P Allesøe L Trana U Q Sonja Hove M Sonja Dors V Spera-Scandyk R Brtta N Mette Tholstrup w X S T Brka O P Skrner Susanne Jette Y Dora U Inga Vola Q Z V Hansérak R Ulla Dorte OYX A Nels-Helle W Jens Krk S Hvalpsund B Gtte Frank X Helsngør T C Langelandsbælt Y Drugs U D Ungak Z V Anna Olesen E Nordkysten OZA A w Raabjerg F Erka Westh B Arcturus X G Jette-Jan C Vnland Saga Y H Regtze Tholstrup D Candra Z I Seraph E Ida Mara OZD A Dan-Brtt J Oberon F Lone Stevns B Jonna Tornby K Hugn G C Merete Ls L Røsen H D Dna M I Sgga Sf E Gdeon N Rta Mathesen J Helle Tholstrup F Delfnen O Tor Scandnava K Fratell G Vleland P Pnen L Danasund H Q Jan Polars M Laboremus I Peter Madsen R Raytheon N Frem J Jette Nordfsk S Asco O Pep Sun K Torm Helvg T Georg Nelsen P Ejnar Mkkelsen L Grethe-Anette U Q M V Mto R Donna Mark N Lda Nelsen W S Tor O Bjarke X Beca T Brgt P Y Z Charlotte S. U V Eva Bres Thomas Kl Q R OYY A Omø W S B Lars-Frank X Grethe-Mars T C Sanne Holm Y Arqaluta U Posedon D Z V E N.C. Jakobsen OZB A W F Anna Bang B Majnborg X Jens Hvas G Karmø C Y Portus H D Mette Pan Z Annette Jensen I E OZE A J Svendborg Bay F B Vesta Fjord K L G H Punta Arenas Mare Th. C D M Polarstar II I E N J F O Kong Frederk IX K Gedser G Sand Eel P Mee Tholstrup L H Q R Labora M N John I J Lyn S Tjur O Lberty K Jane Mærsk T Brgtte P Annka Renert L Esther Jensen U Q Perle M Torm Herds V R Flemmng Nees N W X Krsten Tholstrup Fona S T Kresten Fnk Andrea O P J. F. Johnstrup Y Tantalos U Q Z V Tnne Kruse R Anne Dorthe OYZ A Onkel Sam W Agnes Dana S Mc-Knney Mærsk B Lone-Chrstne X Havternen T C Pâmut Y Vksø U Dejrø D Z V Dorthe Lodberg E OZC A Lene Meng W F Dort Vejen B Ole Karl X Søhesten G C Ananaq Y Laurent H Else Bell-Rock D E Kanalen Z OZF A Confdence Jula J Brgtte Dahl F Grete Danelsen B K Mette Elasen G Permk C Inger Lupe L H M I Carl Dammann Eda Frandsen D E

26 OZFF tl OZNS Kendngs- Kendngs- sgnal sgnal OZF F G Monca Mette Mols OZI B C Eastholm OZK X Y Mandalay Jonna Gade H Venøfærgen D Z Rsö Nele Mærsk Ulla Tholstrup I J K L M N O Herkules Henny Kaz E F G H I J K Sjhart Anna Møller Neptun Lps Ibsuloan Clauda OZL A B C D E F G J. C. Hansen Fynshav BP Vera P Marane L H Cap Vllano Q M I Jørgen Smed R Sgne N J G. Frantz Olsen S Brthe Tholstrup O Rosa Dana K T Krsten Mærsk P Vorsaa L U Bettna Randers Q Suss M V Lselotte R Anne Wonsld N Mare Schmdt W X Gry Klaus-D S T Karl Jakob Lars Hyldg O P Vvnette Grete Høj Y Heltborg U Ncolne Q Orkde Z Mercandan Governor V Jens Kofoed R OZG A W Navgator S B Pamela X T Mare Louse C Y U Erna Mare D Z Strandklt V Mare Havnhøj E Uno OZJ A W Jotun F Mejegtna B Esvagt Bravo X Madly G H C D Catana Y Z Ann Sandved I J Arnold Mærsk E F Fyrs Karolne Mærsk OZM A B K G C Brandsø-Færgen L M Toste H I Brthe Brøgger D E N J Qvads F Lakolk O K G P Helle-Lone L H Q R S T X Y Z OZH A Bucaneer Hea Lundholm Mare Boye Karen Clpper M N O P Esra Sally Tobas Noahsen Magnus Jensen U Dorthe Østergaard Q Borkumrf M V Tobs R Lsser N W Nels Press S Peter Glenna O T Søren Thuesen P Rusalka U Lena-Mtche Gustav V England Q R Paranagua W Hornstrup S B X Anette Føns T C Y U D Arveprns Knud Z Chrs-Gunnar V E F OZK A B Keruna W X G Servus C Nella Dan Y H Crusader II D Mercantc II Z I E Aurga OZN A J Star F Lone Terkol B I J K L Janson Karen Danelsen Brta Leth Joal Kyrene Inger Damsgaard Jytte Margrethe Lndesnes Antlla Golath Thy A. E. Jensen Bjerregaard Fnla K G Agape C L H D Radø M Brte Clpper I E Nordland N O Alaska J K Nanok S. F G Lbra P L Krbt H Knoben Q Edth Nelsen M Tønne I Asbjørn R Erk Polar Star N Fnn Melf J S Hennng Mærsk O Key West K Ulla Vola T Evanston P L Ready U Q M Wanderer V Melsø R Saarullk N Svealand W Sanne Mar S Benny-Dorthe O X T Kommandor Therese P Munn Y U Amgo II Q Vlle Plet Z Anders Rønn V Lotte-Lone R OZI A W Schetla S Denebola

27 OZNT tl OZWG OZN T OZQ P Mærsk Trmmer OZT L Bengkä U Alperosen Q Chrstansborg M Pa-Anta V Grethe R Expo N Susanne Jensen W Ulsnæs S Dana Angla O Butterfly X Svend Aage T P Inger Nova Y U Q Ingrd Mollerup Z Sgne Vest V Pentland Frth R Verona OZO A Inga Tholstrup w S Stormfuglen B Anna Helene X T Margrethe Ahl C Y Ttana U Rhea D Lolldtto Z Tramp V E OZR A Wotan W Chr. Husted F B X G Ole Rømer C Y Strømnes H D Z I Lma E Sgyn OZU A Grønsund J Ketty Danelsen F Lllesand B Baarng Vg K Mnde G C Gullfoss L H D Medusa M Nopal Optma I Sarfaq E N Clupea J Sanne F O Charlotte Grenus K G P Rkke Holm L Brtt-Ann H Conn Holm Q Lze Folmer M Grbskov I R Asa-Thor N Rkke Vesterå J Stafford S Søren Frdolf O Karen D K Verall T Dorthnguak P Ls Graakjær L Helene Clausen U Fenrs Q Allan Juul M Alexa V Dana Clausen R Gerth Platou N Brthe Dancoast W Nels Bech S Patdleq O Km-Hed X Rand-Stevns T P Skeron Y Artems U Mona Nelsen Q Ruth Mathasen Z Vtus V Søby-Færgen R OZP A w S Arresø B X T C Y Gurl U Krsten Høy D Balder B Z V E Bb-Lone OZS A Frda Yde W Zefyros F Inge Mærsk B Kartna-Brt X Opal G C Mens S. Y Bella Donna H D Alva Mærsk Z Olympa I Lepanto E OZV A J F B*) V. Høyer K Peter Faber G C L Tennessee H Sea-Pont D*) Henny M I Nataarnaq E*) Cap Farvel N J Hans Mkael F O Jane Harbo K Cortez G*) Mchael P L H*) Tommy Q Rosa Mathlde M I R N Lene Halkjær J S O K*) Beann T Lohama P Laguna L U Dorte Tna Q New Dawn M*) Lnea V Bral R Norddansk Alfa N*) Tamboen W Lerwck S Grønland O*) Wndy X Patrck T Hertha P*) Kltta Y Gulstav Trader U Chrstna-Martn Q*) Frank Z Pasadena V Kate Mærsk R*) Karen OZQ A W Daphne S*) Zela B X T C Johanne Mare Y U D Ullals Z V*) Helle E Charlotte Vest OZT A Krsten Ral W F B Femernbælt X*) Conne Skjoldborg G Sgne Anthonsen C Dgerbank Y*) Anta Brun H Else Horne D Laurds Pedersen Z*) Boby Tm I Afrodte E Lene Polars OZWA*) Bølgen J Rosslau F Mathea Lupe B K Vncent G Neren C*) K. V. Nelsen L H Mnna D*) Fsken M Fo I E*) Pemba N Sonja Larsen J Lasarus F*) Lv O K Esvagt Charle G*) Nordlyset *) Skb af under 0 tons brutto.

28 OZWH tl OZZZ, XPA A tl XPE A Kendngs- Kendngs- sgnal sgnal OZWH*) I*) J*) K L*) M*) N*) O*) P Q R*) S*) T*) U V W*) X Y*) Z OZX A B C D E F*) G*) H I*) J*) K*) L*) M*) N*) Gerda Aland Lse-Lotte Susanne Zent Esperance Marcon II Inger Bundskraberen Katnka II Nordvnd Mare-Louse Marthna Helsngør Rand Noatun Dannebr Erna Dana Gerls OZXO*) P*) Q*) R*) S*) T*) U*) V*) W*) X*) Y*) Z*) OZY A B C D E F G H*) I*) J K*) L*) M*) N*) O*) P*) Q R*) S*) T U*) Tanja Jens Erk Pscator Thyra Tyrola Vestervg Lene Kathrne Selanda Vestkysten Bolette Valdemar Jojala Brødrene Karna Tna-Glen Hanne Due Hanne Bager Hells Lone Monca Jensen Conny Karn OZYV*) W X*) Y*) Z*) OZZ A B C D E*) F G*) H I*) J*) K*) L M*) N*) O P Q R S*) T U V*) W*) X*) Y*) Z Tne Mary-Ann Betty Vola Wolle Juul Marke J. Jensen Kvoq Brjanna Anne Margt Sømusen J. S. Holm Jamaca Crteron Else Krsten Jan-Ole Kamma Ann-Ma Nordlys XPA A B*) C D E F*) G H*) I J*) K*) L M*) N*) O*) P*) Q*) R*) S*) T U*) V W*) X*) Y*) Z*) XPBA*) B*) C*) D E*) F*) G H I*) Amy Lars Peter Quarto Lssy Athene Inga Tunfsken Jann Lea H. B. Egmose Helen Lll Hanna Tomanja Nordstjernen Karen Venø Anton Vendsyssel Eastern Star Anette Hanne Hjelm Thea Lucky Star Rasmne XPBJ* ) K*) L*) M*) N*) O*) P Q*) R*) S*) T*) U*) V*) W*) X*) Y*) Z*) XPCA*) B*) C*) D*) E*) F*) G*) H*) I*) J K*) L M*) N*) O*) P*) Q*) R*) Kamma-Johanne Ks Re Nøkken Lyno Solea J. Wnther Kukk Hanne Elsabeth Ronæs Mandalay Krstne Else Laust Lnda Gbr Lone Frank Bodl Duen Yvonne Elvra Madgan Vta Vest Nordland Yokotan Polars Trnbak Alce Golo Helene Kap Horn Annette Chrstna Chrstne Dannebr Estelle Westbank XPCS*) T U*) V*) W*) X*) Y*) Z XPDA*) B*) C*) D*) E*) F*) G*) H I J*) K*) L M*) N O P*) Q*) R S*) T*) U V*) W*) X Y*) Z*) XPEA* ) Amgo Jan-Tna Kv Alpha III Denns Hvas Ellen-Grethe Jørn Westh Ole Westh N. V. Ussng M. N. Johansen Ebba Malen Sanassoq Anna Hedvg Lala Eldorado II Lll Josefne Esv Kmbr Margt Lender Claus Ulrk Bmmer Pamr Esmoena *) Skb af under 0 tons brutto.

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET. UDGAVE JANUAR FORHANDLES FRA FARVANDSDIREKTORATET, NAUTISK AFDELING

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF SKIBSREGISTRET

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF SKIBSREGISTRET DANMARKS SKIBSLISTE 8 UDGIVET AF SKIBSREGISTRET OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER UDGIVET AF SKIBSREGISTRE T 8. UDGAVE JANUAR 8 FORHANDLES FRA IVER C. WEILBACH & CO. A/S TOLDBODGADE

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF SKIBSREGISTRET

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF SKIBSREGISTRET DANMARKS SKIBSLISTE 80 UDGIVET AF SKIBSREGISTRET OFFICIEL FORTEGNELSE OVE R DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER UDGIVET AF SKIBSREGISTRET 8. UDGAV E JANUA R 8 0 FORHANDLES FRA FARVANDSDIREKTORATE T NAUTIS

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF SKIBSREGISTRET

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF SKIBSREGISTRET DANMARKS SKIBSLISTE 8 UDGIVET AF SKIBSREGISTRET OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER UDGIVET AF SKIBSREGISTRET 88. UDGAVE JANUAR 8 FORHANDLES FRA IVER C. WEILBACH & CO. A/S TOLDBODGADE

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER UDGIVET AF HANDELSMINISTERIE T 0. UDGAVE JANUAR FORHANDLE S FRA FARVANDSDIREKTORATET, NAUTISK

Læs mere

OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET 81. UDGAVE JANUAR 1977 FORHANDLE S FRA

OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET 81. UDGAVE JANUAR 1977 FORHANDLE S FRA OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET. UDGAVE JANUAR FORHANDLE S FRA FARVANDSDIREKTORATET, NAUTISK AFDELING ESPLANADEN - KØBENHAVN K. Nærværende udgave

Læs mere

DANMAEKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRE LSEN SKIBSREGISTRET

DANMAEKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRE LSEN SKIBSREGISTRET DANMAEKS SKIBSLISTE Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRE LSEN SKIBSREGISTRET OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET. Udgave

Læs mere

Hvervsliste 16. januar 2014. Sagkyndige medlemer af hverv. Suppleanter (lille valggruppe) VOCI. Bjarne Anderson, Anne Hansen, Bue Tidemann

Hvervsliste 16. januar 2014. Sagkyndige medlemer af hverv. Suppleanter (lille valggruppe) VOCI. Bjarne Anderson, Anne Hansen, Bue Tidemann alt tl KK pladser alt tl KK tl Skatteankenævn 15 15 Erk Vndng, Robert Nelsen, Peder Schlätzer-Larsen, Louse Juul Jensen, Mads S. B. Pedersen, Lasse Bjerg Jørgensen, Formand: Lars Hedegaard Nelsen, næstformand:

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Krydsning Får SNEHVIDE HV 33711-00011 20.03.94 85319-00771 125 126 115 107 112 108 97 94 99 46 A. & C. Geisler Elmgreen 98375323 56050-00424 06.03.98 87891-00103 124 110 102 113 121 107 100 104 108 40

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914)

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) Peder Jensen (11 Sep 1867-23 Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) g. 4 Maj 1893 Ane Rasmussen (12 Feb 1862-9 Jan 1921) g. Julie Larsen Skov (20 Dec 1887---

Læs mere

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 1 RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 2006 Hanstholm løbet 2006-4,2 km - piger Navn By Nr Tid Hold PR Ald Total LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 565 23,23 H ATELTIK 0.00 10 1 LOUISE POULSEN THISTED 564 26,57 0.00 14

Læs mere

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose FORENINGEN for LANGELÆNDERE Sølvnålen I anledningen af foreningens 25 års jubilæum blev fremstillet en sølvnål, der bliver uddelt gratis til de aktive medlemmer, der har opnået 25 års uafbrudt medlemsskab.

Læs mere

Forældre. Johnny Rasmussen: født i Vor Frelser sogn i København d. 20-10-1954 og døbt i Nykøbing Sj. kirke d. 09-01-1955.

Forældre. Johnny Rasmussen: født i Vor Frelser sogn i København d. 20-10-1954 og døbt i Nykøbing Sj. kirke d. 09-01-1955. 1. Karsten Ib Mortensen, født 30-04-1954 på Moderhjælpen Næstved. Gft 08-05-1976 Rørvg krke, Karen Margrethe Hansen, født 30-03-1958 på Frederksberg hosptal, KBH, døbt 1960-61 Havrebjerg krke, Slagelse,

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

HOLDKONKURRENCEN. HoldNr HoldTid Omgange HoldSnit HoldNavn Plads. 1 Resultater fra Lemvig Stafetten 2014

HOLDKONKURRENCEN. HoldNr HoldTid Omgange HoldSnit HoldNavn Plads. 1 Resultater fra Lemvig Stafetten 2014 1 Resultater fra Lemvig Stafetten 2014 HOLDKONKURRENCEN HoldNr HoldTid Omgange HoldSnit HoldNavn Plads 16 01:04:08 10 00:06:25 Lemvig Triathlon Klub 1 42 01:00:27 9 00:06:43 Chemists with solutions 2 23

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Resultatliste - Spjaldløbet

Resultatliste - Spjaldløbet Resultatliste - Spjaldløbet 3,5 km Kvinder 0-9 år 1 7 Alberte Thomsen 7 Grønbjerg friskole 00.25.40 2 8 Mie Juelsgaard 7 Grønbjerg friskole 00.28.39 3 79 Frida Mikkelsen 2 Superrbrugsen, Spjald 00.29.13

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

D.M. Hold. Vildbjerg den 19 og 20 september C1 Runde 2 Bane : XXX XXX : XXX XXX

D.M. Hold. Vildbjerg den 19 og 20 september C1 Runde 2 Bane : XXX XXX : XXX XXX D.M. Hold Vildbjerg den 19 og 20 september 2015 C1 Runde 2 Bane 32-34 Anna Andersen Bjarne Jensen Aksel Jensen Kurt Poulsen Ritta Jørgensen Tove Nielsen Bent Nielsen Hilda Jensen Birgit Christoffersen

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6.

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6. Maxi 1 Damer 14. nov 21. nov 15. dec 6. Ulrika Örnhagen Jørgensen OK Snab 60,49 100 57,53 100 200 Hedvig Gydesen OK Melfar 70,00 100 100 Josefine Lind Disk 0 0 Anette Lund Disk 0 0 Maxi 1 Herrer Martin

Læs mere

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton Deltagerliste, badminton Henning Simonsen Odense X Uffe Larsen Otto Hansen Karen Sørensen Jan Hansen Finn Schmidt Holger Jensen Preben Løvholm Christensen Morsø Slagelse Aarhus Idræt & Motion I alt 8 deltagere

Læs mere

Tore Hulgaard TDer, Freddy Johansen, Kaj Jensen Arrangør: Rold Skov Skiklub, Aalborg Skiklub, Holte Skiklub www,dmlangrend,dk

Tore Hulgaard TDer, Freddy Johansen, Kaj Jensen Arrangør: Rold Skov Skiklub, Aalborg Skiklub, Holte Skiklub www,dmlangrend,dk D06 (0-6 år), 700 m 1 119 Frida Møller Bobach Rold Skov 04:06,7 1 04:06,7 2 117 Lea Rye Madsen Rold Skov Skiklub 04:07,7 1 04:07,7 D10 (7-10 år), 700 m 1 121 Andrea Ebert Svenningsen Rold Skov skiklub

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 13-12-2014 VINDER NR. 1:Michael J. Jensen Coop Idræt 278 Højeste 3 serier:henrik Hansen Nordea 565 VINDER NR. 2: Mic.

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1877,6 10 1877,6 10 2 Viborg 1 1849,4 8 1849,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1844,1 5 1844,1 5 4 Hvidovre SK 1 1844,1 5 1844,1 5 5 ÅRK 1 1842,1 2 1842,1

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker Damer B Anna Laura Johansen 206 170 187 COLAS 563 1 DB Katja Madsen 156 178 182 Slangetaemmer.dk 516 2 DB Christina Worre Rasmussen 169 157 174 APPLIANCE 500 3 DB Agathe Andersen 151 156 164 A A KONFEKTION

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen.

Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen. Tidligere medarbejdere Nuværende medarbejdere Årgang 55 Årgang 56 Årgang 57 Søren Sørensen Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne Bowling 2007

Viborg Amtskredsstævne Bowling 2007 Bowling 00 Dame A & B Bowlingspiller Serieforløb X / Snit Score Morsø Firmasport Sanne M. Andersen DB 0 Pinenhus Skive og omegns Karen Børsting DB KB Skive og omegns Jette Klysner DB Thisted Firma Sport

Læs mere

Deltagerliste Hold Nr.

Deltagerliste Hold Nr. Deltagerliste Hold Nr. Navn Klub 1 Jette Møller - Johannes Christensen Høng 2 Finn R. Jensen - Ole Jensen Trolden / Næstelsø-Brandelev 3 Jørgen Bo Wind - Kanren Margrethe Sjølander 4 Nina Larsen - Jørgen

Læs mere

Rekorder for damer 12 år og yngre Kortbane Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato:

Rekorder for damer 12 år og yngre Kortbane Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Rekorder for damer 12 år og yngre 50 Fri Navn: Frederikke Hedegaard Tid: 0.30.34 Dato: 19.11.05 100 Fri Navn: Julie Søgaard Tid: 1.06.65 Dato: 30.11.13 200 Fri Navn: Julie Søgaard Tid: 2.27.23 Dato: 01.12.13

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Bane 3 1. løb 2. løb 3. løb 4. løb 5. løb 6. løb 7. løb 8. løb sum Placering

Bane 3 1. løb 2. løb 3. løb 4. løb 5. løb 6. løb 7. løb 8. løb sum Placering Bane 1 Løber tid points tid points tid points tid points tid points tid points tid points tid points points Henrik Steen Andersen Odense OK 01:07:56 100 0:59:11 100 0:51:11 100 1:05:02 100 0:48:43 99 00:58:23

Læs mere

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat 4-Kløver Bam bam SFS SFS Holdleder Navn Lisbeth Pedersen Adresse Hollandsvej 1 Telefon 2945 7114 Holdleder Navn Niels J. Pedersen Adresse Frodesvej 23 Telefon 2859 2201 hollandsvej1@gmail.com nielsjp@mail.com

Læs mere

Divisionmatch og B-løb Stræktider Rold Nørreskov-06-09-2015 Plads Navn Klasse Tid Beg

Divisionmatch og B-løb Stræktider Rold Nørreskov-06-09-2015 Plads Navn Klasse Tid Beg Divisionmatch og B-løb Stræktider Rold Nørreskov-06-09-2015 Plads Navn Klasse Beg 1 Andreas Skovgaard Nielsen Kaski Ok 19:54 01:36= 03:13= 04:04= 05:34= 07:01= 07:52= 09:43= 10:29= 12:46= 14:49= 16:17=

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Ved eventuelle rettelser til oplysningerne kontakt politiet tlf. 9614 1448 - eller mail mvjyl@politi.dk

Ved eventuelle rettelser til oplysningerne kontakt politiet tlf. 9614 1448 - eller mail mvjyl@politi.dk Fortegnelse over strandfogeder pr. 1. oktober 2010 Ringkøbing opdatering: også VC-info og politi.dk Strandlen Længde Navn Adresse By Tlf. Mobilnr. Udnævnelse 1 6000 alen Peder Christian Dahl Vadgårdshaven

Læs mere