DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF SKIBSREGISTRET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF SKIBSREGISTRET"

Transkript

1 DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF SKIBSREGISTRET

2 OFFICIEL FORTEGNELSE OV(R DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER UDGIVET AF SKIBSREGISTRET. UDGAVE JANUAR FORHANDLES FRA IV(R C. WEILBACH & CO. A/S TOLDBODGADE POSTBOKS 0 KØBENHAVN K. TLF.: (0)

3 Nærværende udgave er afsluttet d.. december, således at der er medtaget skbe, der var regstreret senest denne dato. BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI A/S KBHVN. ISSN 00-0

4 Indholdsfortegnelse Inde x Sde Indledende bemærknnger Key to the lst. I. Fortegnelse over kendngssgnaler (radokaldesgnaler) for danske skbe Lst of sgnal letters (rado call sgnals) of Dansh shps. II. Regster over de søværnet tlhørende skbe Lst of Dansh warshps. III. Regster over danske skbe af 0 tons brutto eller derover med undtagelse af søværnets skbe skbe, hjemmehørende på Færøerne Lst of Dansh shps excludng warshps and shps belongng to the Faroe Islands. Fortegnelse over skbe afsnt III, der har ændret navn sden sdste udgave Lst of shps contaned n secton III, whch have changed ther names snce the last edton. IV. Regster over redererne for de afsnt III optagne danske skbe, rederer for fskeskbe undtaget Lst of Dansh shpowners contaned n secton III excludng owners of fshng vessels. Tllæg Supplement a. Regster over skbe, hjemmehørende på Færøerne Lst of shps belongng to the Faroe Islands. Fortegnelse over færøske skbe tllæg a, der har ændret navn sden sdste udgave 0 Lst of shps belongng to the Faroe Islands, whch have changed ther names snce the last edton. b. Statstske tabeller vedrørende handelsflådens størrelse m.m Summary of the mercantle marne. Eventuelle fejl eller mangler bedes venlgst meddelt Skbsregstret, St. Kongensgade, K.

5 Indledende bemærknnger tl vejlednng benyttelsen af skbslstens regstre. Afsnt I. I henhold tl sølovens tldeles der ethvert regstreret dansk skb (herunder skbe, hjemmehørende på Færøerne samt søværnets skbe) et kendngssgnal, der tllge tjener som regstrerngsbstaver. Forsåvdt skbet er forsynet med radotelegraf eller radotelefon, er kendngssgnalet tllge dets radokaldesgnal. I henhold tl bekendtgørelse af. maj består kendngssgnalet enten af bstaver eller tal bstaver ndenfor de Danmark henhold tl den nternatonale telekommunkatonskonventon forbeholdte serer OUAA - OZZZ, XPAA - XPZZ, PAA - PZZ QAA - QZZ. Endvdere kan der tldeles skbe, der kke kan forventes at blve udstyret med radotelegrafanlæg, kendngssgnaler, bestående af eller bstaver tal ndenfor sererne OW000 - OW, XP000 - XP XPA000 - XPA. I fortegnelsen over kendngssgnaler er optaget alle danske skbe, der er forsynet med sådanne sgnaler, ordnet efter kendngssgnalernes alfabetske numerske rækkefølge. Fortegnelsen omfatter således såvel regstrerede skbe af 0 tons brutto derover som skbe af mellem 0 tons brutto, der er blevet regstreret på ejerens begærng. I fortegnelsen er endvdere medtaget sådanne kkeregstrerede skbe, som er forsynet med radotelegraf eller -telefon af Post- Telegrafvæsenet har erholdt tldelt et radokaldesgnal ndenfor ovennævnte grupper*). Dsse skbe samt skbe af mellem 0 tons brutto, der er blevet regstreret på ejerens begærng, fndes kke opført lsterne over skbe rederer (afsnt III IV samt tllæggets afsnt a.). For regstrerede skbes vedkommende tjener kendngssgnalerne, der anføres et sådant skbs natonaltetsbevs ndhugges, almndelgvs agterkanten af storlugen, tl at dentfcere skbet, det bstaverne følger skbet, sålænge dette er regstreret som dansk. et OXXO er ndtl vdere forbeholdt tl anvendelse som radokaldesgnal ved regerngsudsendelser tl samtlge danske skbe, kendngssgnalet OYDR benyttes som transmssonsassstancesgnal (kollektvt kaldesgnal) tl hjælp for skbe, der med bstand af mellemlggende statoner ønsker at opnå forbndelse med statoner, som lgger udenfor deres egen statons rækkevdde. Afsnt II. I dette afsnt er opført søværnets skbe, samt skbe tlhørende Marnehjemmeværnet (MHV) Flyvevåbnet (FLV). Regstrerede skbe under forsvarsmnsteret, herunder særdeleshed skbe, tlhørende cvle nsttutoner, fndes opført under afsnt III IV. Afsnt III. I dette afsnt er optaget alle regstrerede danske skbe af 0 tons brutto eller derover, samt regstrerede skbe, der har været målt tl denne størrelse, selvom de nu er ommålt tl under 0 tons. Skbe af mellem 0 tons brutto, der er blevet regstreret på ejerens begærng, er altså kke optaget dette afsnt. Skbe, hjemmehørende på Færøerne, er opført tllægget, afsnt a. Spalte., se bemærknnger ovenfor tl afsnt I. - er den betegnelse, som af statens skbstlsyn er tllagt skbet. -nummeret består af et bstav et løbenummer for skbet**) Bstavet kontrol-nummeret svarer tl følgende kategorer af skbe: A. Klassede passagerskbe. J. Ude sejlskbe med hjælpemaskne. B. Ude passagerskbe. K. Ude sejlskbe. C. Klassede dampskbe. L. Boreplatforme -skbe. D. Klassede motorskbe. M. Lægtere andet materel uden E. Klassede sejlskbe med hjælpemaskne. fremdrvnngsmddel. F. Klassede sejlskbe. P. Passagerfartøjer af under 0 tons brutto. G. Ude dampskbe. S. Lejrskoleskbe m.v. H. Ude motorskbe. *) Vsse skbsstatoner med rnge sendeeffekt kke-regstrerede fskerfartøjer af under 0 tons brutto erholder kke tldelt radokaldesgnal som anført, men benævnes med fartøjets navn, efterfulgt af havnekendngsnummeret. **) - tldeles kke lastskbe af under 0 tons brutto.

6 Spalte. Såfremt et skb har ændret navn sden sdste udgave af Skbslsten, fremgår dette af fortegnelsen, sde 000. Det anførte er det for skbet regstrerede, jfr. sølovens. Spalte gver oplysnng om skbets type, anvendelse, hvoraf det er bygget, Der er anvendt følgende forkortelser: A. = alm (elm) L. = lærk. Al. = alumnum. Lf. = lystfartøj. B. = bøg. Lgt. = lægter (pram). Bj. = bjergnngsskb. Lst. = lastskb. Bjkr. = bjergnngskran. M. = motorskb. Bjlgt. = bjergnngslægter. Mah. = mahn. Bgs. = bugserskb. Oregp. = oregon pne. Bpl. = boreplatform. Pa. = skb, der er ndrettet tl at medtage D. = dampskb. flere end passagerer. E. = eg. Patr. = patruljefartøj. F. = fyr. Ptchp. Rfks. Ff. = fskerfartøj. Rpk. Fg. = færge. Fry. = skb, hvs hovedlastrum er Rtg. ndrettet som kølelastrum. S. Fy. = fyrskb. Sdp. GFP. = glasfberarmeret polyester. SM. Insp. = nspektonsskb. Stl. Is. = sbryder. T. = ptchpne. = Rednngs- fskerkontrolskb = rednngs- poltkutter. = radotelefon. = radotelegraf. = sejlskb. = sandpumper. = sejlskb med hjælpemotor. = stål. = teak. J. = jern. Tk. = tankskb. Kr. = kran. Ud. = uddybnngsfartøj. Spalte udvser masknens (motorens) offcelt fastsatte effekt. Denne er kke nødvendgvs sammenfaldende med den»ndcerede«effekt eller»bremseeffekten«. Spalte. Forsåvdt angår udlandet byggede skbe, der først på et senere tdspunkt kommer under dansk flag, kan de tl rådghed stående oplysnnger om byggeår være mangelfulde. Ved redaktonen er fulgt det prncp at medtage de forelggende oplysnnger, forsåvdt dsse med rmelghed kan antages at være rgtge. Oplysnnger om ombygnnger er kke medtaget under hensyn tl uskkerheden ved skønnet over, hvlke tlfælde der forelgger en ombygnng, da der kke står oplysnnger tl rådghed for redaktonen tl belysnng af spørgsmålet om den enkelte ombygnngs betydnng for skbets værd. Forsåvdt et skb er t et anerkendt klassfkatonsselskab, er dette anført med et bstav, der angver vedkommende selskab efter følgende system: A. = Amercan Bureau of Shppng G. = Germanscher Lloyd I. = Regstro Italano Navale L. = Lloyd's Regster of Shppng N. = Det norske Vertas P. = Polsk Rejestr Statkow V. = Bureau Vertas Spalte. ene er anført med tre tal for henholdsvs længde, bredde dybde. Målene er angvet, afrundet nedad tl nærmeste hele tal optaget således: Længde fra forkant af forstævnens øverste ende tl den agterste kant af rorstævnens øverste ende. Såfremt der kke fndes rorstævn, tages længden tl det punkt, hvor rorstammens forkant (eller dens fortsættelse) skærer øverste dæk; bredde - største udenbords - mellem yderfladerne af yderklædnngerne; dybde mdtskbs damentralplanet fra øverste, faste gennemgående dæks undersde tl oversden af tanktoppen eller bundstokkene. For skbe med nternatonalt målebrev (), jfr. bemærknngerne tl spalte, angves kke kendngsmålene, men hoveddmensoner. Længden er længde vandlnen fra forkant forstævn tl rorstammens mdte eller % af største længde vandlnen. Bredde er største bredde moulded. Dybde er den lodrette afstand fra kølens overkant tl undersden af øverste dæk borde.

7 Spalte. Rummålet regsterton (= 00 engelske kubkfod) svarer tl kubk. Målngens hovedresultat udtrykkes som: a) bruttoregstertonnagen, der omfatter tonnagen af alle lukkede rum skbet med undtagelse navnlg af dobbeltbundtanke - på vsse betngelser rum skbets øverste mellemdæk over dets øverste dæk, b) nettoregstertonnagen, der fremkommer ved bruttoregstertonnagen at foretage fradrag for: ) rum for fører mandskab samt rum for navgerng skbets drft, ) rum for fremdrvnngsmaskneret. Et skb af»shelterdæk«-typen kan måles tl to forskellge sæt brutto- nettoregstertonnager alt efter, om rummet øverste mellemdæk (»shelterdækket«) nkluderes eller holdes udenfor tonnagen. Det har tdlgere været en betngelse for, at det øverste mellemdæk kunne frtages for nkluderng tonnagen, at dette dæk har været forsynet med en tonnageluge med mdlertdge lukkemdler. Efter. januar vl det øverste mellemdæk kunne frtages for ndbefatnng tonnagen, så når tonnagelugen er permanent lukket, eller der ngen tonnageluge fndes, forudsat at basslnen for et skbssden påmærket tonnagemærke kke er under vand. Hvs der for et skb spalte er angvet bruttoregstertonnager nettoregstertonnager, er skbet forsynet med et målebrev med begge de nævnte sæt tonnager, hvoraf det mndste sæt svarer tl, at tonnagemærkets basslne er over vand. Mange skbe af»shelterdæk«-typen er fortsat forsynet med målebrev med kun et sæt tonnager, de anførte tonnager for et sådant skb kan derfor svare tl, enten at rummet øverste mellemdæk på tdspunktet for redaktonens afslutnng er holdt udenfor tonnageberegnngen, eller at rummet på nævnte tdspunkt er medregnet tonnagen. For sådanne skbe er anført den tonnage, der var regstreret for skbet ved redaktonens slutnng den. december. De to decmaler, hvormed brutto- nettoregstertonnagen beregnes af målngsmyndghederne, er bortkastet spalte. Når der foran tonnagen er anført et»c.«(crka), er de pågældende tal kke udtryk for en af danske myndgheder foretaget målng af skbet, det dette ndtl vdere sejler på et af en dansk konsul udlandet udstedt mdlertdgt natonaltetsbevs. Den. jul trådte»den nternatonale konventon om målng af skbe, «kraft. Brutto- nettotonnagen er ubenævnte størrelser kan kke drekte sammenlgnes med begreberne bruttoregstertonnage nettoregstertonnage. Bruttotonnagen er et udtryk for rumndhold af alle lukkede rum skbet. Nettotonnagen er udtryk for rumndholdet af skbets lastrum. Beregnngen af nettotonnagen sker efter en formel, hvor ndgår rumndhold af lastrum, skbets dybgang tl sommerlastevandlne (for passagerskbe) passagertallet. Bruttotonnagen BT nettotonnagen NT opgves for skbe af en længde på m derover hele tal for skbe af en længde under m med decmal. Spalte angver skbets reder. Er en enkeltperson anført som reder, er denne eneejer af skbet. Partrederer er - hvad enten de har særlgt navn eller kke - anført som»partreder«med angvelse af den bestyrende reders navn. Interessentskaber er anført med angvelse af evt. navn, eller - hvs det kke har navn - som»interessentskab«. Ved nteressentskaber uden navn er anført den korresponderende reders navn. Kommandtselskaber er anført med navn. Akteselskaber, forennger m.v. er anført med selskabets navn. AIVQLW IV. I dette afsnt er opført redererne for de afsnt III anførte skbe - med undtagelse af fskerfartøjer - alfabetsk orden. Under hvert reder er anført de dette tlhørende skbe - undtagen fskerfartøjer - anbragt alfabetsk orden. Partrederer er anbragt under den bestyrende reders navn, det hans stllng som sådan er angvet ved ordene:»best. reder«udfor det opførte skb. Er ordene:»best. reder«anbragt udfor et enkelt eller enkelte af flere skbe, angves, at den opførte person er bestyrende reder partreder for nævnte skb eller skbe, medens han er eneejer af de øvrge skbe. gvne nteressentskaber kommandtselskaber er opført alfabetsk under selskabets navn. Ikke-navngvne nteressentskaber kommandtselskaber er opført under»interessentskabkommandtselskab«. For selskaber, forennger andre sammenslutnnger herunder nteressentskaber kommandtselskaber er anført drekton, korresponderende reder eller evt. bestyrelsesformand.

8 Tllæg. Afsnt a. Regstrets oplysnnger hdrører fra poltmesteren Thorshavn, der varetager regstrerngen af skbe på Færøerne som færøsk særanlggende. Regstret omfatter alle regstrerede skbe af 0 tons brutto eller derover, hjemmehørende på Færøerne c: med færøsk havn. Angående forståelsen af de regstrets spalter gvne oplysnnger henvses tl de tl afsnt III ovenfor gvne forklarnger. Spalte. Betegnelsen»P/f«er forkortelse af»partafelagð«, som er den færøske betegnelse for akteselskab. Betegnelsen»L/f«er forkortelse af»lutafelag«, som er den færøske betegnelse for nteressentskab. Betegnelsen»A.m.b.a.«er forkortelse af»andelsselskab med begrænset ansvar«. Såfremt et skb har ændret navn sden sdste udgave af skbslsten, fremgår dette af fortegnelsen, sde. Afsnt b. Tabellerne er udfærdget af Danmarks Statstk.

9 Afsnt I Fortegnelse over kendngssgnaler (radokaldesgnaler) for danske skbe, herunder skbe, tlhørende søværnet m.v. (jfr. afsnt II), skbe, hjemmehørende på Færøerne

10 I. Fortegnelse over kendngssgnaler (radokalde sgnaler) for danske skbe*), herunder skbe, tlhørende søværnet m.v. (jfr. afsnt II), skbe, hjemmehørende på Færøerne. OUA A tl OUH J 0 Kendngs- Kendngs- sgnal sgnal OUA A OUC M OUE Y B N Z C O OUF A D P B E Q C F R D G S E H T F I U G J V H K W I L X J M Y K N Z L O OUD A Dannebr M P Q R S T B C D E F Slepner LVG LVG U G LVG S V H T W I U X J V Y K W Z L X OUB A M Y B N Z W X Y Z OUC A B C D N O P Q R H. V. Ravn Faros C O OUG A Hugn D P B Munn E Q C Mmer F R D G S E H T F SKA I U G SKA J V H SKA K W I SKA L X J M Y K SKA N Z L O OUE A M P B N Q C O R D P SKA S E Q SKA T F R SKA U G S V H T I U J V K Beskytteren W L Hvdbjørnen X Delfnen M Vædderen Y Sprngeren N Ingolf Z O Fylla OUH A Halum P Peder Skram B Tulagaq Agdlek' Mallemukken Maagen Agpa Anne Polars E Spækhuggeren Q Herluf Trolle C F R Nels Juel D G Narhvalen S Olfert Fscher E H Nordkaperen T Peter Tordenskold F Dorte Ipsen I U G Kathrne Sf J V H Langl K. W I L X J Fatma Svend Dammann Alba *) I fortegnelsen er endvdere optaget radokaldesgnalerne for kke-regstrerede fartøjer under 0 tons brutto, der er forsynet med radoanlæg.

11 OUHK tl OUPX Kendngs- Kendngs- sgnal sgnal OUH K OUK G Cap Cherry OUN C Dx L Sanne Krh H Allan Madsen D Ken M Dcada I E N Taterak J F Jan Mayen O Dorca K Anna-Bend G Kamna P Faaborg L H Lotran Q Salta M Ingrd Bro I R Kar-Lene N Charlotte Frank J Jette Evers S Scapa Flow O Chvas K Cc Mlan T Nordjylland P Brage L Jade U Søren Sandholm Q Quntus M V Klntland R Abrona N Ttan W S Merkur O X Mare Vkng T P Ærøboen Y U Q Hanne Bert Z V Tunsan Reefer R Blue Grl OUI A B C D E Lngbank W Patrca S. S Lala Majbrt Bass Rock X Fanø T Mnerva Y U Kununguak Bkemo Z Frøsang V G. Poulsen OUL A Manda W Breton F B Bodl Lund X Elnor G Skagerak C Tavana Y Petrne H D Z Annette Dana I E Smut OUO A J Mette Mare F Skjelskør B Mette K Leo Schmdt G Krstne Jensen C Magenta L Marna H Agnethe Nelsen D Krsten Frank M Santos I E N O P Q R S X Y Z OUJ A B Danwood Ice Slver Bank Mare Vest Ilmmaasaq Odn Bay J K L M N O Chr. Degn Stn Else Calypso Boye Napol Ll-Jane F G H I J K Margt Dana Bank Trlle Skallngen Bal Ha Rømødyb Trgla Tverå T Thorsmnde P Perna L U Sargodha Q Hanne Lupe M V Saradna R N W S O Andrea C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OUK A B C Dronnng Margrethe II Høgen Juañguaq La Mer Per Putte Pan Sunda Frjsenborg T U V W X Y Z OUM A B C D E F G Leda Mærsk Blue Star Inge-Ilona Stenklde Laurts Kruse Mara-Regna Jytte-Ellen Savk Starlght Tycho Brahe Ramona Karen Folmer Prnsesse Elsabeth Berglot Esperance Adda Strandbo Danx Karmor Toto Spodsbjerg P Q R S T U V W X Y Z OUP A B C Marstrand Jesper Belnda Dana Wnn Ohrt Anna-Ester Løjbjerg Dansh Dart Kng Mærsk Trader Peter Bak Trppe Llan Monaco Lugano H D Lena Sommer I E Charlottenborg J F Aron Karen Sgrd K G Lotte Ty Krsta Byskov L H Rebs Ryanle M I Venda Lzz Thomsen N J Dolly Skou O K Barracuda Thlte P L Northholm Q M Kr. Heerup R Strømsø N Fürst Schwarzburg Höegh Borg S O Ben Sofa Kltbo T Jens Chr. Nordfsk P Bllesborg Inge Grete U Srocco Q Preventer V Felca R Bonavsta Portland W Pep Sea S Peder Wessel Alf. Bertelsen X Pernlle Tholstrup T Amano Ls Grau Y Karl Enevold U D Z Inger Wonsld V Magna E OUN A Blåsde W Lumno F Anna Tholstrup B Lønthorp X Jaja

12 OUP Y tl OUY L Kendngs- Kendngs- sgnal sgnal OUP Y Z OUQ A B Cleaver Bank Hellas OUS U V W J. M. Bruun Lyø Asta Lund OUV Q R S Eddystone Geltng Rockal X T Anette S. C Y U D Peter Z M. H. Beyer V E Chr. Roust OUT A Anna W Dona Clausen F Svalbard B X Martha G H I J K L M N O Betna Byskov Netsden Håbet Lund Rønboen Kolbr Krsten Gjedsg Hvalen C D E F G H I J K P L Q M R Cetus N S T U V W X Y Z OUR A B C D Satu Mallemukken Hornsrev Henny Mona Palle Pep Altar Muddermaren Carta II Hannæs Karna O P Q R S T U V W X Y Z Atlantc Skou Terje Vgen Maranne Sandgreen Km Fylla K'utdlermo Gaunø Vestkysten Tovjat Jette Fjord Gtte Høy Chrsta Thomsen Danalth Arctc Lmona Geltng Nord Melngsvaag Y Z OUW A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Actv Lasry Jakob Mærsk Scandyk II Lse-Brtt Jytte Skou Maarup Jonna Bettna Lalanda Mærsk Leader Polar Fsk Monsunen Jacob Nord-Als Lone Dorte Cecle Mærsk Homeward Laura Ulla Daugaard Fursund E Skawklt OUU A Baagø-Færgen W Karen Orø F Marchen Mærsk B Tut X Meran G Johanna Krstna C Gert Stærke Y Anholt H Arll D Bente Mare Z Allan Jensen I E Nssum OUX A J Ole F B K L M Odn Sydfyn G H I Rostta Nestor N Karvald J Lnda-Mare F O Jymeka K Borganls G P Malacca L H Q M I R N Petrus J S Nav O Karolne Krstensen K T Øta P Blue Lady L U Jane Kynde Q Helgenæs M V R N C D E Ivan Fugleberg Kongsmark Iben Bodl Knudsen Greta Smth Hjalm Arne Sylfden W S Henry O Jørgen Sloth Astrd Hansson Margrethe X Chrstella T Erants P Jens Ove Y Deget U Pep Sky Q Anne Stranne Z V Hanne Hadob R Snorr R. OUS A Beam W Jeanette-Krstna S Clff III B Holger Danske X Hlda T Krsten Frost C Y U Karen Stevnsbo D Z Enar Folmer V Halmø E OUV A Bente Houborg W Renta F Ann Katrn B Judth Madorf X Sgandor G Anders Martn C Gert Hansen Y H Erna D Z Thaland I Anne Brthe E Achlles OUY A Havfruen J Erna F Ingrd B K Nordstrand G Jørgen Ole C L Stornoway H Asta D M I E Møn N O P Q R S T Tna Venøsund II Nna Dahlmann Fyrholm J K L M N O P Brgtte Brnk Eklptka Strynboen Helshage Inge Jytte Irs F G H I J K L Karen-Cathrne Knud Sf Jørn Tange Dana Srena Kathrne Petersen Gjertrud Mærsk Edth M Nelly

13 OUYM tl OVGZ OUY M N O P Q R S T U V w X Y Z OUZ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVA A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVB A B C D E F G H Marane Dorthe Tho-Ann Porzana Seablue Nordlyset Mette Holm Antole Oranje Rutane Aventura Else Klde Horsont Sanara Trader Asan Reefer Marstal Grata Bukken-Bruse Martha Iversen Rørvk Tenna Wnther Treå Chta Hanne Junker Spurn Jacobne L. P. Vkng Skejnæs Danbo Kathe Dancoast Næssund OVB I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVC A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVD A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVE A B C D Rmfaxe Sknfaxe Daphne Dryaden Havfruen Najaden Nymfen Neptun Ran Rota Norby Rodsteen Sehested Suenson OVE E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVF A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVG A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wllemoes Ulvsund Assund Egernsund Grønsund Guldborgsund Vlsund Søløven Sørdderen Søbjørnen Søhesten Søhunden Søulven Blle Bredal Hammer Hutfeldt Kreger MHV 0 MHV 0 MHV MHV MHV MHV 0 MHV Y MHV MHV MHV Y MHV MHV MHV MHV MHV MHV

14 OVH A tl OVP N Kendngs- Kendngs- sgnal sgnal OVH A MHV OVJ W Sprngeren OVM S B X Ertholm T C MHV Y Ærø U D MHV Z Grethe Bruun V E MHV OVK A W F B X G MHV C Y H MHV D Z I MHV E OVN A J F B K G Langeland C L H Lndormen D M MHV I Lossen E N Svanen J F O Thyra K G P Y L H Q Y M I R Y N J Barsø S Y O K Drejø T Y P L Romsø U Q MSA M Samsø V R N Thurø W S O Vejrø X T P Farø Y U Q Læsø Z V R Rømø OVI A W S B Najaden X T C Y U D Juto Z V E Havhesten OVL A W F Anne Maron B X G C Y H Klara Llleøre D MHV Z I Anette Dahl E OVOA Ulla Bonde J Pandon F B K Endelave G MHV 0 C Steen L H MHV D Wnston Churchll M Færø Bank I MHV E Henrette Mærsk N Bjarne J F Llle-Karen O C. B. Claud K G Løberen P Isabella L H Frda Holm Q Stralsund M I Fr R Esvagt Alpha N Falster J Fredensborg S Anna Sørne O Fyen K Iceport T Brson P Møen L Vbeke Vesta U V W X Y Z OVJ A Blue Brd Anne Sf Medorent Challenger Skawplot Nordhavet Q R S T U V W Sjælland M N O P Q R S Frgga Herds Søgaard Km-Martn Jens Sømand Anne Lundgaard Klnton B X T C Ulla Danelsen Y U Søren Thomsen D Satelth Z V E Hans Mærsk OVMA W Jenclpper F Gudrun Nordfsk B MHV X G Kalalek C MHV Y Jane Kdholm H D MHV Z Adolf Jensen I Ellen Bagge E MHV 0 OVP A Agssartut J Lorele F MHV B Tulut K G MHV C L Bounty H MHV D Peder Ness M Krkwall I MHV E Arkts Star N J MHV F Ya O K G Dorgt P Nadr L H Morela Q M I R N J Corsca S Toke O K T Træl P L Henrette Sand U Herta Mærsk Q M Brthe Bjørn Hulda Mærsk R N Douvbach v

15 OVP O tl OVXZ Kendngs- Kendngs- sgnal sgnal OVP O Anna Sten OVS K Jenll OVVG P L Vbeke Foldager H Q Mora M Esther-Jonny I R Th. Kure N Helle Jes J S Brtanna Stjerneborg O P Loch Ness Tna Käthe K L Cornela Mærsk Q R Inge Vemb Dnna Skou M N T U V W X Y Z OVQA B C D E F Mlton S Arqaluk O Fnlanda T P Jesper Høy U Hans Starbæk Q Rkke Nørfjand V Lone Dana R W Skanda S Kaspar Sf X T Auskerry Y Tanganes U Tugdlk Z North Sea V Krsten Krarup OVT A Dendt W B X G C Y H D Anta Nellemann Z I Geysr E OVWA J Jens Jensen F San Pedro B K Belch G C L Kalle III H Sne Bres D M Ormen I E N Anne Nordfsk J Ujunguak F O Dettfoss K G P Long Fortes L H Q Grete Theresa M I R Sgrdur N Lyngvg J S Elsam Jylland O West Sea K T Strømegg P Mærsk Blazer L U Q Nakuak M V R Gtte Dorte N W Dsko S O X Y Z OVRA B C D Jane Krstne Jens Rand T U V Bejema Talad Mærsk Blower Lsbeth Stegmann W Sval S Hanne Frank X Krsten Søbye T Agda Schmdt Y U Fuel Z Gtte Bast V E OVU A W F Sssld B Margrethe Erksen X G Samson Scan C Atlanta Y H Bestla D Thor Z Dorthe Thorup I J K L M N O P Q R S OVSA B C D E F Mærsk Batter Nordbjerg Parthenon Pava Wlle Renett Inger Vendelbo Aquamarne Narhvalen Ice Flower Lmfjord Pentland E F G H I J K L M N Greenland Brodal Mærsk Boulder Svendborg Pearl Lnnæa P Q R OVXA B C O Junor Llan K T P L U Vadehavet Q Furuno M V R N W Hans Hendrk S Mærsk Breaker O X T Bure P Y Tor Brtanna U Peter Mchael Q Z V R D E*) F*) G*) H*) I*) J Klapmydsen Dana Corona Amalenborg MRB (rednngsbåd) MRB (rednngsbåd) MRB (rednngsbåd) MRB 0 (rednngsbåd) MRB (rednngsbåd) Anker Vågse Dg Helga Høy South Sea Annebjerg W S Vkngbank X Kronborg T Kbran Y Inge Merete U Z Velhelm Egede V Lleda OVV A W Randaros B X G Mærsk Beater C Y Uffe Z Tasmanen H I J Slpha Reykjanes Mette Olsen *) Skb af under 0 tons brutto. D E F Vdar Skuld Henrette Tholstrup Hans Grønbjerg

16 OVYA tl OWG N Kendngs- Kendngs- sgnal sgnal OVYA B C D E F Vestprøven OWAW Polarmoon Orent X Kronos OWD S Gtte Hennng Y C. Trllngsgaard T Susan Brattngsborg Z U Mærsk Tackler OWBA Feggesund V Canopus B Karama Mærsk W G Hans Peter Elsa C Olne X Luna Mærsk Karen Mare Høy H I J K L M N O Y Z OVZA B Avatre Branly Jesper Lymann Pamr Adm. Courbet Navo D E F G H I J K Brgtte Bork Dronnng Ingrd Jeppesen Mærsk Clara Clausen Y Z OWE A B C D E F Hanne Maranne Elsell Dagmar Aaen Smba Ulf Llle-Brgt P L Apatak G Geltng Syd Q M Thyholm H R Per Løkke N Vkng R. I Mnna Bank S Kärnan O Barsø J Danmark T Sonja Irene P J. P. Nelsen K Eva Tholstrup U Slverfjord Q Nordby L Dannebr V Nordtramp R Røn M Tk W Bent-Nette S N X Imak T Mare Nordfsk O Krsta Rud Tsteløn Agnethe Holm Dragør Mærsk Slke Polax U V W X Andohrk Amorn Inger M Marco Polo C Y Pa Danelsen T Emma Trynskov D Z U Helene Clpper E OWC A V Sara F B K. P. Ørum W G Sne Boye C Dorthe-Anette X Lambanes H D Salnda Y Dres I E Anna Madsen Z Mlus J Soltkon F Dryaden OWF A Pscator K G Lars-Anders B Brthe Mare L H Guanjenka C Ardua M Romø Mærsk I Inger Dam D Edth Buch N J Nordpol E Bente Irene O Kraka K Holm F Mester P Q R S T U V W X Y Z OWAA Inge Danelsen Robert Mærsk Krstne Mærsk L M N Sngapore Tecpan Johanne Esager O Vvan Theresa P Nordc Thor Sydfyen Q Sloam R Anso Argus S Palnatoke T U Jens Peder Helle Nymann Mette-Pa V W Hammershus P Q R S G H I J K L M N O P Q R Mærsk Dspatcher Ulo Sanlek Erna Marane Starsea Syrodde John Broe Sveasund B Merete Banke X Kvk S Elne C Brnes Y Chastne Mærsk T Astarte D Stella Nordfsk Z U Vta Jensen E OWD A Grndal V F Mercandan Exporter II B Anne-Lotte W Tora Lupe G C Grdle Ness X Ncola Mærsk H Mærsk Lger D Ahlsell Y Caledona I E Holton Z James J Gunnar Sedenfaden F Nco OWGA Mk Pedersen K Anjoka G Dtte Hansen B Casanova L Janne-Ann H Kasno C Karn Grenus M Ulla-Mette I D Inger Margrethe N Zba J Bo E Mollyhawk O Lsbet Tholstrup K Jørgen Vesta F Sabne P L Ma-Brtt Thygesen G Q Arkts Moon M Kong Olav V H R Slja N I Øboen S Elna Røn O Jytte Engholm J Botna T Klem V P Janga K Yukon U Aarø Q Esso Hafna L Ulla V Brgt Holst R Sand Krk M N Dors Holm

17 OWGO tl OWOZ Kendngs- Kendngs- sgnal sgnal OWG O P Q R S T U V W X Y Z OWH A B C D E Y Z OWI A B C D Charlotte Nordfsk Bente Sandy Bay Galadrel Solejma Lotte Scheel Emanuel Johan Petersen Ryvngen Lea Thomas Jensen Dolly C. F. Jensen Tove Bonde OWJ K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OWK A Erna Tmmer Gtte Pofler Anna Zabel M. V. Horsa Susanne Lndgren Denns Ole Charnella Globus Lardo Bellan Tre Hvdfsken Bona Grata OWM G H I J K L M N O P Q R S T U V w Cyrano Lsse Ruby Tove-Maybrtt Hvarre Bank Nelly Mærsk Valle Kruse Mærsk Traveller Akvla Jens Krh Jonna Melssa Betna Tholstrup Tamar Slverland Bacard Inge Prns Henrk F Leo B X Yoko-Tan G Elsabeth Mærsk C Y Jørgen Strandby H D Z Søulken I Laura Krstne E Strandholm OWN A Regtze VI J Frederk Lundblad F Ambton B Lebran K Thambjerg G Aldebaran C Prosperty L Bkea H D M I E Bethor N Grønne Erna J Peter Marlene F Dyneklen O P Højerdyb Lone-Jette K L Mercandan Suppler II G H Kaloum Ulna Q R S T Canadan Reefer Snowdrop Jette Sloth Vestboen M N O P Nna Kathrne Nordfsk Wllemoes Hanne Gasberg Havmaagen I J K L U Morlang Mette Q Ersus M V Halsnæs R Jeanette N Qaqortoq-Julanehåb W X Sorgenfr Rosell S T Anne Søbye Haabet O P Jensne Mara Theresa U Junor Lotte Q Costas Volo V Havgassen R Frank-Maken Pandalus W Iput S X Tne Bach T Jette-Flemmng Inga Thomsen Y U Eknaren E Ærøsund Z OWL A Fnlth Torm Rask V W Margth-Irene F G H T U V W X Y Z OWJ A B Falken Evelyn Mærsk B C D Jenny Brun Helle Helene Ks Manland Lone Baand I J Sparkana Bodl Dammann E F Hans Ole OWO A B Dan Queen Total Joy K Clara Mærsk G Kræn Wester C L M Swronsø H I Jytte Dana Themsen D E N O Fnn Sf J K Mobl Servce IV Vestklt F G Utsra P Sne Mærsk L Karen Slyk H Q Hukew M I R Prress N Marag Sgne J S Fetsh O C arene Star K Brtta Holm Kongsaa Peleus Fortuna Mara Hametner Basalt Cassopea Thela Frem P Q R S T U V W X Martne Nokasa Helene Maren Mols Slbjerg Grethe Just Helge Tyr Slusen R S C Y Sylva T D Mærsk Detector Z Solveg Holm U E Torm Helene OWM A V F Jean Vad B Lonell W G Benny Skou C Sonja Joan X H Dana Skou D Y I Jann-René E Torm Rotna Z J Charlotte Pedersen F Torm Hlde X Y Z L M N O P Q Wllam Jørgensen Karen Helene Alderney Wlma Rudolph Vendsyssel K'ak'alak' Hans Chrstan Andersen Vbeke Ove Skou Ls Bak Montana Else Damgaard Karen Rønn

18 OWPA tl OWXN OWP A B C D E F G H I J K Sally Jensen Gunnar Thorson Karolne Svane OWR W X Y Km-Monca Ulla Grau OWU S T U Athene Z Janne-Malene V Svendborg OWS A Tne Tholstrup w Katrne Mærsk B Jane Jørgensen X Talsman C Rodney Y Hanne Trgon D Grethe Peter Z Gjemk E Mare Dver OWV A Hervg F Svend Mærsk B L Hermann Sf G H John Madsen Natsek C D M Mars I Brthe Brnk E N J Nels Rask F Danmark O Mohel K Jens-Is G Ice Star P Q R S T U V W X Y Z OWQ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OWR A B C Prammen-Eskldsø M. Rakel Mare-Jeanette Gaa Kema Dana Glora Lars-Bran Sverth Helmann Inger Mette Sprø Brgtte Helle Rumby Idefr Vesterby Vnderslevholm Sally Mærsk Jeanette Vborg Pansy Hanne Jette Mra-Cet Lyø-Sand Emma Våen Ktten Ma Svendborg Mærsk Else Vrst Slettestrand L M N O P S T U V W X Y Z OWT A B Gtte-Lange Ssmut Bente Folmer Krsta Lyng Wck Alex H I J K L Q Havørnen M R N Thyland O P Mette Kynde Theodor Krk Q R S Vestvnd Mary T U Angu V Nels Hjørnet W Søblomsten Taars X C D E F G H I J K L M N O Atlas Grete Sf Ann Fjord Nels Erk Krsten Bravo Mdway S S Otto Danelsen Lodbjerg Jacob Meta Y Z OWW A B C D E F G H I J K Nordcaperen Gtte Frs Ventefjord Sgne Irs Jane Nymann Freja Chrstan Coccnella Aglantha Rømø Susanne Baun Karna Kjær Smmelholm K'pork'ak Baldur Blna Aaen Hans Sme' Bejolna Græsholm Alvlde Stella Mars Trend Cattleya Havfugl Johnny Woller Joan-Margrethe Betty Børsmose Meols Protector Apollo Bodl Sand Strombol P L Grethe Thas Q M R Mary Rønn N Mærsk Transporter Pep Atlantc S T Heberg Isefjord O P Maron U Prnsesse Margrethe Q Sampo V Hermes Scan R Kurt Ivan Maagen W Demos S Mona X Herng T Nelan Helle Betna Y Moa U Helos D Magda Z Jens T. V Hjarnø E Susan Mærsk OWU A Darwn W Tumleren F Brthe B Estelle Mærsk X Kaluna G Bermuda C Nanny Y Østbank H D Mercandan Merchant II Z Nana Et Kajama S. G. Tholstrup Gefon R. I Thems E Ks Coba OWX A Saxo J Anna Clausen F B Sortsde K Penlen G C Else Prva L Dor Bres H Qaasut D Pe-Bo M N O P Q R S T U V Maran Atha Dana Maxma Frsco Tna Røn Jenstar Oron Brgthe Henrch I J K L M N O P Q R Hjorten Frellsen Gunvor Northern Anna Else Henny Martha Falk Nordboen Astrd Bres Suma E F G H I J K L M N Mercandan Transporter II Emle Mærsk Sonja Jensen Bjarnov Pacfc Skou Rosvg Ulvedal Jegens

19 OWXO tl OXGB OWX O Eln S. OXA K Kmk OXD G Morthorst P Mare Mærsk L Polarstjernen H Danel Q Peter Mærsk M I R Mette-Antony N Valdemar J Pappabank S Benbola O Rune Egholm K Danmark T P L Kommandor Mchael U Q Whtehaven M Dana Regna V Coba R Vega N Thor Star w Marsels S Alma Ruby O X Jatle T Egn P LHT Y Tärnö U Q Jeppe Jensen Z Ann Nelsen V Sea Pearl R Jørgen Gram OWY A Ebba Pedersen W John Thode S Skawboen B Vesterhavet X T Helletna C I. A. Strande Y U Svend-Iver D Glenna Bundgaard Z Nna Junor V Sam-Sne E Skbladner II OXB A Tuna Clpper W Lese Mærsk F Eln Skjold B Tenzng X G Peter Sf C Anders Y Lotte Vohnsen H Vctora D Lyan Z Domno I Rocknalle E H. P. Brnk OXE A Hanne Hansen J F Merc B Stjernfors K L Bert Sørne G*) H W. A. Graah Dana C D Skøjten Ray M Isafold I Vesterø E Ranbow N Bente Lone J Marlyn Anne F Jette Phl O Andreas Bjørn K Mngo G Debora P Stella Polars L Sara Nees H Q Kommandøren M Knud Tholstrup I Mmer R Nora Mærsk N Gurl Gade J Thronder S Tove Weber O Slver Pt K Mette Mchael T Lødver P Karl Thygesen II L Hans Jonas U Pernlle Mchael Q Brthe Høy M Oke V Slaranguaq R van Dyke N Kastrup w Klondyke S Esther Enevoldsen O Vera Bager X Llle-Tove T Gerda Grenus P Helle-Dana Y Helle Charlotte U Ruman Q Chr. Engbjerg Z Mette Clpper V Thngholt R Anna Margrethe OWZ A Dtte W S Aldan B Raagø X W. Kltgaard T C D Jordsand Alrø Y Z Bente Løth Shepard U V Chrsten Harbo Skanlth E Gtte OXC A Janto W Karen Folden F Corsaren B X G Lars Thomas C Bodl Gjedsg Y Mra H Mare Assens D Vestholm Z I Lene-Charlotte E Jens Krstan OXF A C. Hjørnet J Nordsjælland F Tnto Mara B Lexa Mærsk K Ternen G C Lantana L Kssavk H Calba D Else-Kjeld M Stnne Peter I Karen Tvllng E Hou N O Mare Helleskov J K Nlaus Musholm F G Tutte Maranne Holm P Krk-Vg L Maranne Dancoast H*) Ujuat Q Nova Scota M A.E.S. I Flyvefsken R Ilvleq N J S T Steffen Møller O P Danca Green K L Tejsten Shanty U Nels Mærsk Q M Abel Egede V Robna R Cyanea N Oksø W Oknawa S O Centaur X Frede Sørensen T Thorbjørn P Anja-Brgtte Y Z Gerd Mærsk U V Terkol Rand Q R S. L.. OXA A Lala W Betty Nordgas S Anne-Lene B Prnsesse Benedkte X T Lene C Grolen Y Enos U Sena D Dort Skou Z Karen Wnther V Normark E Mlano OXD A Kabelfsken W Nna Andersen F B Ourø X Hed-Mare G C Elsam II Y H Norda-N. D Z Trafk E*) Floto OXG A J Læsø F B *) Skb af under 0 tons brutto.

20 OXGC tl OXOO 0 Kendngs- Kendngs- sgnal sgnal OXG C Nauja OXI X OXL T Sdsel Chrstensen D Nordsøen Y Kemla U E Mette Hansen Z Baltc Skou V Anne Mette F Mærsk Terrer OXJ A Askø W Thager G Dan Jane B Anders Nees X H Ral C Alce Engholm Y Bo-Erk I Jacob Peter D Reseda Z Lars A. Kruse J E Inger Krstne OXM A K L M N Lyda Thurø Mchael værkstedspram I F G H I J Chrstan Mærsk Slepner J. P. Gregersen Stka Iceblnk B C D E F Fyn Stevnsland Patagona Europa O Store Ole K Monty G Frgg W X Y Z OXH A B P Karen Knch L Ameland H Q Arctc Plot M Vbeke Løth R N Nukk J S O Gunlan K Ardal T Ingelse P L U Rkke Isa Q Rgger Stevns M V Bådteatret R Jean Enevoldsen N Langholm Jane Bountful Østre Færge Sct. Knud Platessa S T Laura Dam O P Rgel Karen Nordfsk Arrebo U Johanne Dan Anders Olsen V Caspar Q R Brthe Jørgensen W Andreas Jensen S Hals-Egense X Morsø Nelsen T C Karen Grønbjerg Y Manla U Very D Mram Z Dagmar Skou V Morena E OXK A Jesse Mærsk W F B Ole Jeanette X Rkke Susanne Jesper Anja G Arkona C Y Krsten Schack H Lef Stærke D Juelsmnde Z Bressay Dsken E Mathlde Mærsk OXN A Lndy Grønkjær J Agnethe Sandgreen F B Fladstrand K L F. B. BO G H Hamlet Sauda Malk C D Mads-Peter Rko-Munk M F. B. IB I Hans Boye E Maren Knak N Anara J Anny Bøndergaard F Chrs Isa O Esvagt Delta K Lotte Polars G Ida P F. B. RA L H Maja Rønn Q Trton M Iceberg I Ellen Dorte R Dansh Arrow N Gea Sander J Dakota S Nordhval O Tonn Knudsen K KSSC Lægter P Rkke Ruby L F. B. RØ Q Mudderklren M Gudrun Mærsk R Faban N T U V OXI A B C D E Glakmo Chrstan Rønn Nneve W Susan Mac S Morten O Catrne K. X T Arctc Skou P Y Rye U Vbeke Mac Q Janne Vest Z Bente Brnch V R Søholm Sallngsund W Oudewater S Snaloa Inga Berg X Presseren T Helle Jørn Holger Y U Rumo Pondus Z Jenny Skomager V Ksel OXL A Svtzer Jarl W Vbeke Fedder F Henrette Isa B Juanta X Sumbawa G H Mackenze Danca Blue C D Delfa Lacerta Y Z Alce Trgon Boreals I J K Udbyhøj Ymer Travemünde E F G Lønstrup Grethe Thygesen Ane Mare Grenus OXO A B C L M N O P Q R S Jette Wonsld Horsens III Dux Erk-Susanne Katrne Dancoast Tove Holm H I J K L M N Chrstna Østbrk Kongsdal Mchael George Avoq Nautk Cecla Hela Dorthe-Elsabeth Anta Horneland Isbjørn O K T Anders Mærsk P L U Frederk Nordan Q M V S. L. R N W Lne Bay S O D E F G H I J Saxtorph Ann Lse Tholstrup Mette Mljø Forsøget Nordklt Dormy Ilk Crescent Lene-Jane Lala Vrno Mærsk Tracker Maranne Tholstrup Meona

21 OXOP tl OXXC Kendngs- Kendngs- sgnal sgnal OXO P Q R S T U V W X Y Z OXP A B X Y Z OXQ A B Ikut Sunrse Jom Melan Henrk Bjarne Teenø Krsten Coba Kresten Morsng Wllg Benl Eleo Mærsk OXR L M N O P Q R S T U V W X Relay Otw Asa Zune Alt Jann Kltgaard Baunehøj Arthur Mærsk Anegen Ada Flamngo Jan Erk Tndur OXU H I J K L M N O P Q R S T C Chatna Y U Borneo D Kommandor Surveyor Z Tove Kajgaard V E Ingolf OXS A Knud Petersen W F Bornga B Lene Bjørn X G H I Chere Arssarnert C D E Dungeness Nancy Skarvø Y Z OXV A J K L Omega Cmbra Lndholm F G H Axel Mærsk Grane Prska B C D M Lene Thorsen I Fnet E N Pegasus J F O Sejs K Krula G P Grethe Larsen L Vbeke Madsen H Q M R Helder N S Lca Mærsk O T Jesper Mchael P U V Skarreklt Kamma Irene Q R Regne Ettrup Lene Lllan Mayflower Fresland Mantsok I J K L M N Romsø Solveg Faber Perkredes Monkey Bank Danna Nordfsk Sant Klda Bodl Jacobsen Sgrd S. Ejo Kehn Fly Janne Ncolne Mærsk Gotland Pett Folmer Tranen Edth Ebsen Henrk Dechmann Heavy Scan Mombak Nagara Claus Sørensen Er Mercandan Presdent Taru Tunen W Ib S Chmera O Prma Mærsk Kcol Mka Krstne Søbye Johanne Rud T U*) V W X Lodsfartøj Brthe-Irene Samenwerkng Lars Lundblad Nna Bres P Q R S T Ivy Lsta Ls Tro Senor C Spar To Y Nagtoralk U D E Broe Z OXT A Lll Welle Llla Dan V W Gremorels F G H I Pajuttaat Brthe Ras Søkongen Well-Bank B C D E Bodl Skare Forsytha Benhel Karen Mærsk X Y Z Olsen Mary-Anne Rosenkvst Tarajoq Lala Mortensen OXW A J Danlse F Belnda Jo B Chrsta K Ka Nelsen G Bakken C L Løvenørn H Arld Mærsk D Blaavandshuk M Jette Smed I Maranne Stausholm E N Roland J Jens Væver F O P Q R S T U V W X Y Z OXR A Lsbeth Frch Whsky Chabra Andreas Boye Creole Roma Ulla Jensen Jette Ty Golath K L M N O P Vyl Segstad Kjølpen Eljanto Pêtârak G H I J K L Q Lejon M R N S Karen Juhl O T Dana Futura P U Dana Hafna Q V Helle Lotte R W S Femøsund L'ame IV Samka Else Lala Anders Holm Næsborg Cyclus Nordstjernen Ann Snebang Hornsnæs Nonka Sofe Mærsk B X T Karen Mare C Y U Kræ Rver D Seatex Z Samoa V Svendborg Glory E F G Denna Holm A. C. Krarup Sano R OXU A B C Sjælland Poul Egede Tabta Karn Susanne H Kumela D Z Frellsen Hlle I Tt E K. J. V. Steenstrup OXX A Lone Borg J Rafaella F Langeland II B Sandra Hansen K G Alce Høy C Ulrch *) Skb af under 0 tons brutto. W X Y

22 OXXD tl OYFP Kendngs- Kendngs- sgnal sgnal OXX D OXZ Z Nautlen OYC V Jamaca E F Laksen L. P. Stenberg OYA A B Mll-Greth Inverness W X Anna Brunsgaard Kenya G C Boverdy Y Lnda H Me D Runden Z I Smaalandshavet E Djursland OYD A Danbjørn Sandsugeren F G Trne Brgtte Sulbæk B C Lotte Pedersen Martn Knudsen Charlotte Cold H Vle D Slja Martne Ocean Prawns I Peter Hejlesen E Prns Joachm Ecuadoran Reefer J F Mærsk Topper K G Vldanden L Opnør H M Julette Gerda Iversen N Austra J Strømsund S Egense O Norman K Vågsfjord T Jytte Danelsen P Llle-Tanja L Mjølner U V Ellen Janus Q R Ekaluk Bjørn M N Mllac Star Kathleen W Jacob Helmann S Kmo O Yvette-Mchael T Selanda P Fnn Bang Hvalrossen U Kornbæk Q Kalanchoë Mare Mljø V R**) Berng Sea W S Jll Cord B Elkana X Carolne T Eaton C Y U Brgtte Thomas D E Golath Carl Søren Kynd Z OYB A Hak II Skodsborg V W Lûtvk F Peter Nelsen B Ncotto Fuga X Nûk Panama J K L M N O*) P Q R X Y Z OXY A G H I OXZ A B C D E F Palmyra Annette Tholstrup Amber C D E J Skpper F Fornæs Laura Mærsk OYE A B Kanette Kam K Saga G Falstra C Angela L Bamsa Dan H M Urana I Lekenna D E Nnja Tholstrup N O Dorthe-Ann Thomas Møller J K Vanja F G Krstan Bollerup P Annette-Br L Anette Lymann H Vera-Irene Q Pep Star M I Hebron R Esso Elsnore N T. C. Toft J Ambr S O Gladeto K Medallon T Salar P Dorthe L U Hälsngborg Q Aurela M V Pp R Yerseke N W Pep Regulus S Mare Polars O X Swatchway T Lbelle P Y Prnsesse Anne-Mare U Uranus Q Z Esso Danca V Koftjalk Neerlanda R Borgnæs G H I J K Lss Ane Søren Børsmose Caprcorn Rollo Susanne Kjøbmand Bonto Brgt Helene Clfford Mærsk Hermann C. Boye Ayland Enø W X Y Z OYC A B C D E F G Bran Bruun Cortna Esso Callunda Lenette Mercator Tove Scandyk Tnne Thuesen A. Jørgensen Y Z S T U V W X Y Z OYF A B C L Lllesund H Nova Helsng D M Elas Klest I E N Vtta Theresa J Flpper F O Metha Jes K Helen-Basse G P L Svtzer Garm H Q M Torno I R Inger Holm N Søren Nordfsk J S Fylke O Freddy-Mabrtt K T Aros To P Grønbjerg L U Thurøsund Q M V Gallery R Peter-Helene N W S Ole Sf O X Y Erk Boye Mnna Sylow *) Radokaldesgnal ved regerngsudsendelser tl samtlge danske skbe. **) Transmssonsassstancesgnal (kollektvt kaldesgnal). T U Hamlet Araba Mercandan Carrer II P Kronprns Frederk Hemdal Hejren Dana Mnerva Skagen-West Sun Coast Good-Wll Brgtte Malene Elmo Th. Petersen Alouette Hermes Brch Dorte Stensberg Ebba Wonsld Odysseus Paulon Carl Egede Øen Surrey Inge Falch Broddur Mette Krstne Hjejlen Conne-Anker Ebba Grethe Clemens

23 OYFQ tl OYOC Kendngs- Kendngs- sgnal sgnal OYF Q OYI L Dorthe Samuel OYL H Pa Vesta R Golath Gøl M Pa Vendelbo I Remmer S Morsø N J T Smor O K H. Bossen U Sugeren P Bjørnsund L Marsvnet V Dybvg Q M Jesper Mærsk w Nelly Farmand R Jenka N Godthaab X Jørgen Dahl S Korshage O Pngvn Y Anne Nova T Adran Mærsk P Denns Head Z Orkney U Charlotte Mærsk Q Erk Sf OYG A Pep Srus V Susan Vendelbo R B Susanne Sf w Nestved S Llle-Lse C Gtte-Johnny X Maren T Anne-Karen D Halsskov Y U Gjellerodde E Øby Z Labot V F Nordkyn OYJ A Chrsta Keland W Krsten Henrk G Cordua B H. Thaarup X El Knudsen H Makker C Sønderstrand Y Fnhval I Hjertnguak D Alce Nelsen Z J Gudrun E OYM A Larvk K Emmy Eln F B Agersøfærgen L Othona G Lløre C Grethe Wttng M N Svava Bettna H I Mercandan Trader II D E Karen Margrethe Sujumut O P Ulla Lonne J K Frem Bauge F G Albatros Petruska Q R L Esther Frk H Bejendo Betna-Jes M Nordkap I Elsabeth Boye S Malene Slotø N Mary Alma J Olga Chrstensen T Júsúca O Tna Mare K Greva U Anne Lyng P Brs L Ovaj V Jentrader Q Kndu M Fanefjord w Agersø R N Neptun X Mchael Ruby S O Valkyren Y Traal T P Z Gerda Klaus U Sandtrans Q OYH A V Sandy-Hook R Ras Mærsk B C Acamar Bert Nordfsk W X Gylfe R. S T Passant I) Inger Lene Y Ole Degn U Nna Lupe E F Glenne Adrjanus Z OYK A Brosund Beatrnes V W Ekscavator Nr. G Fyrskb Nr. I B X Venus H Den Store Bjørn C Mdsjø Y Inga Halskov I J Jutlanda D E Krsten Mare Pa Z OYN A Tuulkk K Fyrskb Nr. XI F Antares B L Hvalfsken G Ingeborg C Columbus M Fyrskb Nr. XX H D Knudshoved N Fyrskb Nr. II I Kangeq E Karn Cat O Irena Dan J F P Rana K Balkan Reefer G Idun Q Sldehage L Georg Stage H Algoq R Fyrskb Nr. XII M I Ella S N Ls Margrethe J Jakob T Rylle O Lnda-Aase K Paula Mærsk U Fyrskb P Krstne Folkjær L H. P. Hansen Haderslev Q Pa Brx M Sonja Grønbjerg V Aase II R Hornestrand N Tove W Fyrskb Nr. XVII S Anna Mærsk O Alf X Fyrskb Nr. XIX T Marane Danelsen P Annna Y Fyrskb Nr. XXI U Helen May Q Bodø Z Palermo V Adelbjørg R OYI A Oda W Jette Welander S B Bran Kure X Auckland T Solea C Llle-Trne Y Pep Antares U D Jeppe Z Albert Mærsk V Alce Hede E OYL A Svendborgsund W Thyborøn F Dorthe Marx B Ujarak X Ursus G Kngston C Kalundborg Y H D Lene Safe Z Brgt Thor I Lyra-Ks E Dan Thomas OYO A Marag Mette J F B Pattaya K G Nordvest II C Savoy

24 OYOD tl OYW Q Kendngs- Kendngs- sgnal sgnal OYOD Inger Klntrup OYQZ Anette Lomborg OYTV Tove Schmdt E F G H I J Anne Krstne Kronborg Norway Vester Thor Stærke OYR A B C D E F Povl Anker Erntsaq Krabholm Moray Frth W X Y Z OYU A B Sulssok Songkhla Narssak Morlang Hed K Lynge G Ketty Lund C Jep Olsen L Lvada H Helge Folmer D Djk M I Pep Rgel E N Søstjernen J Margrethe Mærsk F O K Erk Egede G Bonne P Chresten Nees L H Søjberg Q Marcon M Jette Krstne I Garfeld R Lnda Dan N Odn J S Mona Green O K T Fulton P Pa Pedersen L Kas-Ken U Coralbank Q Elsabeth Høj M V Golath Røn R Havet N W Blue Sky S O X T Betty Belnda P Y Astrd Brammng U Q Z Læsø-Fsk V R Helle Frank OYP A B C D E F G H I J K Y Z OYQA B Irla Lupe Langø Vest Hans Peter No'om Ferder Slvermoon Lone Høy W X Y Z OYS A B C D E F G Saturn N. P. Jensen Gmle Bodl Trane Ravnsborg Capduen Mette Høy S T U V W X Y Z OYVA B C Caprce Charlotte Enggaard Orsaat Maagen Lsboa Pranha Sunlght Lone Gerd A. Dahlgaard Bella Nova Talona Grete Four L Essen H Polars D Hesselø M Tede I Korona E Marlene N Frydenstrand J Mercandan Trader II F O Sørne Tholstrup K G Hanna P Luna L Lss Jensen H Sønderho Q Rosa Henrette M Svanesund I Mesuto R N Nordland J Nnna Marane S Skansehage O Clay-Deep K Verka T Kontk P Auls L Helen U Zela Q Marene Sofe M Skjold V R N Guldager W Stella Mojac S Mary Hvas O Ophela X Hed-Malene T Anders Press P Davd Olsen Oceana U Pa Arre Q Søral V Nordborg R Skawbank W Karnette S Løgeodde C D E F G Taurus Bergtóra Florda Junor Lone X Y Z OYT A B C Annette Hansen Stenøre Stena Inge-Dorthe Inger Klt Karn Yvonne T U V W X Y Ben Hur Gerls Nnn Dch Amulet Egerø H Wnston D Elbjørn Z I Barra Head E OYWA Elsebeth Vesta J Samoan Reefer F B Bente Hvrgel K Jol G Hanne Rauhe C Roshage L Vestervg H Tnka D Kmel M Jyden I Aase Høj E Strømfjord N Alce-Margrethe J Dana Researcher F Ann Louse O Lva K G P L Sanatt H Susanne Flndt Q Jesse M I R N J S O Krstna Bro K T P Tlly Vang L U Pep Spca Q M Svend V H. J. Rnk R Bettna Jesper N Mærsk Tender W Jenny Margrethe S O Østerø X Castor T P Emma Mærsk Y Blåhval U Brte Sloth Q Bjørg Hasle

25 OYWR tl OZFE Kendngs- Kendngs- sgnal sgnal OYW R Jytte Borg OYZ N Poneer OZC J Karen Lous S O Vben K Actna T P Allesøe L Trana U Q Sonja Hove M Sonja Dors V Spera-Scandyk R Brtta N Mette Tholstrup w X S T Brka O P Skrner Susanne Jette Y Dora U Inga Vola Q Z V Hansérak R Ulla Dorte OYX A Nels-Helle W Jens Krk S Hvalpsund B Gtte Frank X Helsngør T C Langelandsbælt Y Drugs U D Ungak Z V Anna Olesen E Nordkysten OZA A w Raabjerg F Erka Westh B Arcturus X G Jette-Jan C Vnland Saga Y H Regtze Tholstrup D Candra Z I Seraph E Ida Mara OZD A Dan-Brtt J Oberon F Lone Stevns B Jonna Tornby K Hugn G C Merete Ls L Røsen H D Dna M I Sgga Sf E Gdeon N Rta Mathesen J Helle Tholstrup F Delfnen O Tor Scandnava K Fratell G Vleland P Pnen L Danasund H Q Jan Polars M Laboremus I Peter Madsen R Raytheon N Frem J Jette Nordfsk S Asco O Pep Sun K Torm Helvg T Georg Nelsen P Ejnar Mkkelsen L Grethe-Anette U Q M V Mto R Donna Mark N Lda Nelsen W S Tor O Bjarke X Beca T Brgt P Y Z Charlotte S. U V Eva Bres Thomas Kl Q R OYY A Omø W S B Lars-Frank X Grethe-Mars T C Sanne Holm Y Arqaluta U Posedon D Z V E N.C. Jakobsen OZB A W F Anna Bang B Majnborg X Jens Hvas G Karmø C Y Portus H D Mette Pan Z Annette Jensen I E OZE A J Svendborg Bay F B Vesta Fjord K L G H Punta Arenas Mare Th. C D M Polarstar II I E N J F O Kong Frederk IX K Gedser G Sand Eel P Mee Tholstrup L H Q R Labora M N John I J Lyn S Tjur O Lberty K Jane Mærsk T Brgtte P Annka Renert L Esther Jensen U Q Perle M Torm Herds V R Flemmng Nees N W X Krsten Tholstrup Fona S T Kresten Fnk Andrea O P J. F. Johnstrup Y Tantalos U Q Z V Tnne Kruse R Anne Dorthe OYZ A Onkel Sam W Agnes Dana S Mc-Knney Mærsk B Lone-Chrstne X Havternen T C Pâmut Y Vksø U Dejrø D Z V Dorthe Lodberg E OZC A Lene Meng W F Dort Vejen B Ole Karl X Søhesten G C Ananaq Y Laurent H Else Bell-Rock D E Kanalen Z OZF A Confdence Jula J Brgtte Dahl F Grete Danelsen B K Mette Elasen G Permk C Inger Lupe L H M I Carl Dammann Eda Frandsen D E

26 OZFF tl OZNS Kendngs- Kendngs- sgnal sgnal OZF F G Monca Mette Mols OZI B C Eastholm OZK X Y Mandalay Jonna Gade H Venøfærgen D Z Rsö Nele Mærsk Ulla Tholstrup I J K L M N O Herkules Henny Kaz E F G H I J K Sjhart Anna Møller Neptun Lps Ibsuloan Clauda OZL A B C D E F G J. C. Hansen Fynshav BP Vera P Marane L H Cap Vllano Q M I Jørgen Smed R Sgne N J G. Frantz Olsen S Brthe Tholstrup O Rosa Dana K T Krsten Mærsk P Vorsaa L U Bettna Randers Q Suss M V Lselotte R Anne Wonsld N Mare Schmdt W X Gry Klaus-D S T Karl Jakob Lars Hyldg O P Vvnette Grete Høj Y Heltborg U Ncolne Q Orkde Z Mercandan Governor V Jens Kofoed R OZG A W Navgator S B Pamela X T Mare Louse C Y U Erna Mare D Z Strandklt V Mare Havnhøj E Uno OZJ A W Jotun F Mejegtna B Esvagt Bravo X Madly G H C D Catana Y Z Ann Sandved I J Arnold Mærsk E F Fyrs Karolne Mærsk OZM A B K G C Brandsø-Færgen L M Toste H I Brthe Brøgger D E N J Qvads F Lakolk O K G P Helle-Lone L H Q R S T X Y Z OZH A Bucaneer Hea Lundholm Mare Boye Karen Clpper M N O P Esra Sally Tobas Noahsen Magnus Jensen U Dorthe Østergaard Q Borkumrf M V Tobs R Lsser N W Nels Press S Peter Glenna O T Søren Thuesen P Rusalka U Lena-Mtche Gustav V England Q R Paranagua W Hornstrup S B X Anette Føns T C Y U D Arveprns Knud Z Chrs-Gunnar V E F OZK A B Keruna W X G Servus C Nella Dan Y H Crusader II D Mercantc II Z I E Aurga OZN A J Star F Lone Terkol B I J K L Janson Karen Danelsen Brta Leth Joal Kyrene Inger Damsgaard Jytte Margrethe Lndesnes Antlla Golath Thy A. E. Jensen Bjerregaard Fnla K G Agape C L H D Radø M Brte Clpper I E Nordland N O Alaska J K Nanok S. F G Lbra P L Krbt H Knoben Q Edth Nelsen M Tønne I Asbjørn R Erk Polar Star N Fnn Melf J S Hennng Mærsk O Key West K Ulla Vola T Evanston P L Ready U Q M Wanderer V Melsø R Saarullk N Svealand W Sanne Mar S Benny-Dorthe O X T Kommandor Therese P Munn Y U Amgo II Q Vlle Plet Z Anders Rønn V Lotte-Lone R OZI A W Schetla S Denebola

27 OZNT tl OZWG OZN T OZQ P Mærsk Trmmer OZT L Bengkä U Alperosen Q Chrstansborg M Pa-Anta V Grethe R Expo N Susanne Jensen W Ulsnæs S Dana Angla O Butterfly X Svend Aage T P Inger Nova Y U Q Ingrd Mollerup Z Sgne Vest V Pentland Frth R Verona OZO A Inga Tholstrup w S Stormfuglen B Anna Helene X T Margrethe Ahl C Y Ttana U Rhea D Lolldtto Z Tramp V E OZR A Wotan W Chr. Husted F B X G Ole Rømer C Y Strømnes H D Z I Lma E Sgyn OZU A Grønsund J Ketty Danelsen F Lllesand B Baarng Vg K Mnde G C Gullfoss L H D Medusa M Nopal Optma I Sarfaq E N Clupea J Sanne F O Charlotte Grenus K G P Rkke Holm L Brtt-Ann H Conn Holm Q Lze Folmer M Grbskov I R Asa-Thor N Rkke Vesterå J Stafford S Søren Frdolf O Karen D K Verall T Dorthnguak P Ls Graakjær L Helene Clausen U Fenrs Q Allan Juul M Alexa V Dana Clausen R Gerth Platou N Brthe Dancoast W Nels Bech S Patdleq O Km-Hed X Rand-Stevns T P Skeron Y Artems U Mona Nelsen Q Ruth Mathasen Z Vtus V Søby-Færgen R OZP A w S Arresø B X T C Y Gurl U Krsten Høy D Balder B Z V E Bb-Lone OZS A Frda Yde W Zefyros F Inge Mærsk B Kartna-Brt X Opal G C Mens S. Y Bella Donna H D Alva Mærsk Z Olympa I Lepanto E OZV A J F B*) V. Høyer K Peter Faber G C L Tennessee H Sea-Pont D*) Henny M I Nataarnaq E*) Cap Farvel N J Hans Mkael F O Jane Harbo K Cortez G*) Mchael P L H*) Tommy Q Rosa Mathlde M I R N Lene Halkjær J S O K*) Beann T Lohama P Laguna L U Dorte Tna Q New Dawn M*) Lnea V Bral R Norddansk Alfa N*) Tamboen W Lerwck S Grønland O*) Wndy X Patrck T Hertha P*) Kltta Y Gulstav Trader U Chrstna-Martn Q*) Frank Z Pasadena V Kate Mærsk R*) Karen OZQ A W Daphne S*) Zela B X T C Johanne Mare Y U D Ullals Z V*) Helle E Charlotte Vest OZT A Krsten Ral W F B Femernbælt X*) Conne Skjoldborg G Sgne Anthonsen C Dgerbank Y*) Anta Brun H Else Horne D Laurds Pedersen Z*) Boby Tm I Afrodte E Lene Polars OZWA*) Bølgen J Rosslau F Mathea Lupe B K Vncent G Neren C*) K. V. Nelsen L H Mnna D*) Fsken M Fo I E*) Pemba N Sonja Larsen J Lasarus F*) Lv O K Esvagt Charle G*) Nordlyset *) Skb af under 0 tons brutto.

28 OZWH tl OZZZ, XPA A tl XPE A Kendngs- Kendngs- sgnal sgnal OZWH*) I*) J*) K L*) M*) N*) O*) P Q R*) S*) T*) U V W*) X Y*) Z OZX A B C D E F*) G*) H I*) J*) K*) L*) M*) N*) Gerda Aland Lse-Lotte Susanne Zent Esperance Marcon II Inger Bundskraberen Katnka II Nordvnd Mare-Louse Marthna Helsngør Rand Noatun Dannebr Erna Dana Gerls OZXO*) P*) Q*) R*) S*) T*) U*) V*) W*) X*) Y*) Z*) OZY A B C D E F G H*) I*) J K*) L*) M*) N*) O*) P*) Q R*) S*) T U*) Tanja Jens Erk Pscator Thyra Tyrola Vestervg Lene Kathrne Selanda Vestkysten Bolette Valdemar Jojala Brødrene Karna Tna-Glen Hanne Due Hanne Bager Hells Lone Monca Jensen Conny Karn OZYV*) W X*) Y*) Z*) OZZ A B C D E*) F G*) H I*) J*) K*) L M*) N*) O P Q R S*) T U V*) W*) X*) Y*) Z Tne Mary-Ann Betty Vola Wolle Juul Marke J. Jensen Kvoq Brjanna Anne Margt Sømusen J. S. Holm Jamaca Crteron Else Krsten Jan-Ole Kamma Ann-Ma Nordlys XPA A B*) C D E F*) G H*) I J*) K*) L M*) N*) O*) P*) Q*) R*) S*) T U*) V W*) X*) Y*) Z*) XPBA*) B*) C*) D E*) F*) G H I*) Amy Lars Peter Quarto Lssy Athene Inga Tunfsken Jann Lea H. B. Egmose Helen Lll Hanna Tomanja Nordstjernen Karen Venø Anton Vendsyssel Eastern Star Anette Hanne Hjelm Thea Lucky Star Rasmne XPBJ* ) K*) L*) M*) N*) O*) P Q*) R*) S*) T*) U*) V*) W*) X*) Y*) Z*) XPCA*) B*) C*) D*) E*) F*) G*) H*) I*) J K*) L M*) N*) O*) P*) Q*) R*) Kamma-Johanne Ks Re Nøkken Lyno Solea J. Wnther Kukk Hanne Elsabeth Ronæs Mandalay Krstne Else Laust Lnda Gbr Lone Frank Bodl Duen Yvonne Elvra Madgan Vta Vest Nordland Yokotan Polars Trnbak Alce Golo Helene Kap Horn Annette Chrstna Chrstne Dannebr Estelle Westbank XPCS*) T U*) V*) W*) X*) Y*) Z XPDA*) B*) C*) D*) E*) F*) G*) H I J*) K*) L M*) N O P*) Q*) R S*) T*) U V*) W*) X Y*) Z*) XPEA* ) Amgo Jan-Tna Kv Alpha III Denns Hvas Ellen-Grethe Jørn Westh Ole Westh N. V. Ussng M. N. Johansen Ebba Malen Sanassoq Anna Hedvg Lala Eldorado II Lll Josefne Esv Kmbr Margt Lender Claus Ulrk Bmmer Pamr Esmoena *) Skb af under 0 tons brutto.

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET DANMARKS SKIBSLISTE 97 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER UDGIVET AF HANDELSMINISTERIE T 7. UDGAVE JANUAR 97 FORHANDLES FRA FARVANDSDIREKTORATET,

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET DANMARKS SKIBSLISTE 1964 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET 68. UDGAVE FEBRUAR 1964 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET. UDGAVE FEBRUAR FORH ANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KØBENHAVN

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET

DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET DANMARKS SKIBSLISTE 1996 Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER Udgvet på foranlednng SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET af 100.

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET

DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET DANMARKS SKIBSLISTE 1997 Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET 101.

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART DANMARKS SKIBSLISTE 948 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART BOGSTAVFLAG TALSTANDERE LIGHEDSSTANDERE FØRSTE DET INTERNATIONALE SIGNALSYSTEMS KENDETEGN SAMT SVARSTANDER ANDEN TREDIE OFFICIEL

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART DANMARKS SKIBSLISTE 1949 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART BOGSTAVFLAG TALSTANDERE LIGHEDSSTANDERE FØRSTE ANDEN DET INTERNATIONALE SIGNALSYSTEMS KENDETEGN SAMT SVARSTANDER TREDIE OFFICIEL

Læs mere

BANE NR. 09 BORNHOLMSBRANDPARK.DK VELKOMMEN TIL A. J. TRANSPORT & FLYTNINGS MONTEMESTERSKAB BORNHOLM 1

BANE NR. 09 BORNHOLMSBRANDPARK.DK VELKOMMEN TIL A. J. TRANSPORT & FLYTNINGS MONTEMESTERSKAB BORNHOLM 1 banenr. 9 // TIRSDAG. AUGUST 0 // KL.. // PRIS KR. program BANE NR. 09 BORNHOLMSBRANDPARK.DK VELKOMMEN TIL A. J. TRANSPORT & FLYTNINGS MONTEMESTERSKAB Forsdefoto: Matlde Pl/Krstna Jensen, BM vnder 0 BORNHOLM

Læs mere

Næsfred Joun u J& i-i-n ->. //O 4 DANMARKS SKIBSLISTE

Næsfred Joun u J& i-i-n ->. //O 4 DANMARKS SKIBSLISTE Næsfred Joun u J& i-i-n ->. //O 4 DANMARKS SKIBSLISTE OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE KRIGS- OG HANDELSSKIBE MED KENDINGSSIGNALER SAMT REGISTER OVER HANDELSSKIBENE UDGIVET EFTER FORANSTALTNING AF MINISTERIET

Læs mere

i F., restau:t>atør Ju Jensen og hustru Karoline Bosat: ansættelse DSB i Vilhelm Kruse, statsaut.

i F., restau:t>atør Ju Jensen og hustru Karoline Bosat: ansættelse DSB i Vilhelm Kruse, statsaut. 1891 20. 1968, F., 23. oktober 1918 med Louse CharZotte Jensen, 30. 1897 981 F., restau:t>atør Ju Jensen hustru Karolne L.K.J.V. en td var 1907-1908 e tl 910 Rea, bzev 1911 ansat som lev Horsens-Juelsmnde

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART DANMARKS SKIBSLISTE 1939 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART BOGSTAVFLAG TALSTANDERE LIGHEDSSTANDERE FØRSTE DET INTERNATIONALE SIGNALSYSTEMS KENDETEGN SAMT SVARSTANDER ANDEN TREDIE OFFICIEL

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR INDUSTRI, HANDEL OG SØFART

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR INDUSTRI, HANDEL OG SØFART DANMARKS SKIBSLISE 1928 UDGIVE AF MINISERIE FOR INDUSRI, HANDEL OG SØFAR OFFICIEL FOREGNELSE OVER DANSKE KRIGS- OG HANDELSSKIBE MED KENDINGSSIGNALER SAM REGISER OVER HANDELSSKIBENE UDGIVE AF MINISERIE

Læs mere

FLAGTABEL INTERNATIONALE SIGNAL-SYSTEM SYSTEMFI/A& OG SVARSTANDER. Anvendt som Systemflag. under Nationsflaget. Mastetoppen eller hvor den bedst ses.

FLAGTABEL INTERNATIONALE SIGNAL-SYSTEM SYSTEMFI/A& OG SVARSTANDER. Anvendt som Systemflag. under Nationsflaget. Mastetoppen eller hvor den bedst ses. DANMARK KIBLIE 1913 FLAGABEL IL DE INERNAIONALE IGNAL-YEM YEMFI/A& OG VARANDER Anvendt som ystemflag hejses denne tander under Nationsflaget. Anvendt som varstander hejses den paa Mastetoppen eller hvor

Læs mere

12 // onsdag 2. juli 2014 // kl. 15.00 // Pris 20 kr. bornholmsbrandpark.dk. Velkommen. til Nordisk Onsdag Kl. 15.00. bornholm 1

12 // onsdag 2. juli 2014 // kl. 15.00 // Pris 20 kr. bornholmsbrandpark.dk. Velkommen. til Nordisk Onsdag Kl. 15.00. bornholm 1 bane Nr. program BANE NR. 09 bornholmsbrandpark.dk // onsdag. jul 0 // kl..00 // Prs 0 kr. Velkommen tl Nordsk Onsdag Kl..00 bornholm Velkomst Af Velkommen tl Nordsk Onsdag V har dag fornøjelsen at byde

Læs mere

bane program Tuborg Jydsk 4-årings Grand Prix 2012 NR. 17 // SØNDAG 1. JULI 2012 // KL. 13.00 // PRIS: 20 KR. BANE 02 JVB-AARHUS.

bane program Tuborg Jydsk 4-årings Grand Prix 2012 NR. 17 // SØNDAG 1. JULI 2012 // KL. 13.00 // PRIS: 20 KR. BANE 02 JVB-AARHUS. bane NR. 7 // SØNDAG. JULI 202 // KL..00 // PRIS: 20 KR. Onsdag program den 2. februar 20 Prs 20 kr. // BANE 02 JVB-AARUS.DK Tuborg Jydsk -årngs Grand Prx 202 AARUS Velkomst VELKOMMEN TIL TUBORG JYDSK

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983 Ha 00-10 ATLAS-QUICK A-S KBH S: Dansk Søulykke-Statistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter af er og foreliggende

Læs mere

KRIGS -OW HANDELSSKIBE

KRIGS -OW HANDELSSKIBE KRIG -OW HANDELKIBE ERE ILDELE KENDINGIGNALEB ALFABEIK REGIER OVER HANDELKIBENE MEXDE LlHiAVK r.. > JA NU AR 1909 FORHANDLE FRA DE KONGELIGE ØKOR-ARKIV KJØBENHAV X FLAGABEL IL DE INERNAIONALE IGNAL-YEM

Læs mere

bane Stjerneheste i Fireårsprøver Velkommen til BØRNECANCERFONDENS DAG - med underholdning og aktiviteter ENTRÉ KR. 40,-

bane Stjerneheste i Fireårsprøver Velkommen til BØRNECANCERFONDENS DAG - med underholdning og aktiviteter ENTRÉ KR. 40,- bane NR. // SØNDAG. JUNI 0 // KL..00 Onsdag program den. februar 0 Prs 0 kr. // BANE 0 PRIS: KR. JVB-AARHUS.DK ENTRÉ KR. 0,- JYDSK VÆDDELØBSBANE DONERER 0 KR. TIL BØRNECANCERFONDEN PR. BETALT VOKSEN. Stjerneheste

Læs mere

09 // tirsdag 25. juni 2013 // kl. 18.00 // Pris 20 kr. bornholmsbrandpark.dk. Velkommen til. bornholm 1

09 // tirsdag 25. juni 2013 // kl. 18.00 // Pris 20 kr. bornholmsbrandpark.dk. Velkommen til. bornholm 1 bane Nr. program BANE NR. 09 bornholmsbrandpark.dk 09 // trsdag. jun 03 // kl. 8.00 // Prs 0 kr. Velkommen tl Aakrkebys Travdag bornholm Velkomst Af Velkommen tl Aakrkebys Travdag V er glade for at byde

Læs mere

Appendix. Holger Munchaus Petersen Skibsliste: Carolinerne og deres slægtninge

Appendix. Holger Munchaus Petersen Skibsliste: Carolinerne og deres slægtninge Appendix Holger Munchaus Petersen Skibsliste: Carolinerne og deres slægtninge Carolinerne er en del af den danske handelsflådes skibe særligt kendetegnet ved, at det var nybyggede skibe på ca. 150 bruttotons.

Læs mere

bane program ER ORALI STÆRKEST I VINTERENS 3-KILOMETER? VELKOMMEN TIL SATURDAY NIGHT RACE OG V65-SPIL

bane program ER ORALI STÆRKEST I VINTERENS 3-KILOMETER? VELKOMMEN TIL SATURDAY NIGHT RACE OG V65-SPIL bane NR. program BANE 0 WWW.BILLUNDTRAV.DK 02 // LØRDAG 23. MARTS 2013 // KL. 1.15 // PRIS 20 KR. ER ORALI STÆRKEST I VINTERENS 3-KILOMETER? VELKOMMEN TIL SATURDAY NIGT RACE OG V65-SPIL Velkomst AF CRISTIAN

Læs mere

Hadsund kirkegård Hindsted Herred * Aalborg Amt

Hadsund kirkegård Hindsted Herred * Aalborg Amt Fotograf: Anker Madsen Indtaster: Ingelise Madsen Fotograferet aug 2008 og juli 2009 Navn Født Fødested Døds dato Dødssted Titel Bemærkninger Chr. Hornbechs Olga Elisabeth Hornbech Axel Hornbechs Bjørn

Læs mere

program TVILLING RUSTY DUST ER TILBAGE! NYHED FRI ENTRÉ PÅSKETRAV PÅ CHARLOTTENLUND TRAVBANE OPDRÆTNINGSLØB- OG KRITERIUMSVINDEREN STARTER I DAG

program TVILLING RUSTY DUST ER TILBAGE! NYHED FRI ENTRÉ PÅSKETRAV PÅ CHARLOTTENLUND TRAVBANE OPDRÆTNINGSLØB- OG KRITERIUMSVINDEREN STARTER I DAG bane NR. 8 // SØNDAG DEN. APRIL KL.. // PRIS KR. program Onsdag den. februar Prs kr. // BANE WWW.TRAVBANEN.DK TVILLING Nu på alle travløb SPIL Danmark FRI ENTRÉ NYED S se h d DT_Tvllng_ann_8x_.ndd PÅSKETRAV

Læs mere

program DERBYPRØVER!!! STORE PULJER WINSTON SISA OG ALLE DE ANDRE? FRI ENTRÉ INDSPIL FRA SVERIGE WWW.TRAVBANEN.DK

program DERBYPRØVER!!! STORE PULJER WINSTON SISA OG ALLE DE ANDRE? FRI ENTRÉ INDSPIL FRA SVERIGE WWW.TRAVBANEN.DK bane NR. 6 // SØNDAG DEN 6.AUGUST 05 KL. 3.00 // PRIS 30 KR. program Onsdag den. februar 0 Prs 0 kr. // BANE 0 WWW.TRAVBANEN.DK INDSPIL FRA SVERIGE STORE PULJER DERBYPRØVER!!! WINSTON SISA OG ALLE DE ANDRE?

Læs mere

Indsigelse mod inddragelsen skal fremsættes over for det kontoførende institut (pengeinstitut mv.) senest 12 måneder fra denne kundgørelse.

Indsigelse mod inddragelsen skal fremsættes over for det kontoførende institut (pengeinstitut mv.) senest 12 måneder fra denne kundgørelse. Inddragelse af uidentificerede konti i pengeinstitutter mv. Kundgørelse i Statstidende 15.11.2003 I medfør af 49 om inddragelse af uidentificerede konti til fordel for statskassen, jf. Skatteministeriets

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

24. MARTS fra kl. 12.00 2013. Ladies OnLy. på charlottenlund. FOrkæLeLse Og Fantastisk tilbud til alle kvinder

24. MARTS fra kl. 12.00 2013. Ladies OnLy. på charlottenlund. FOrkæLeLse Og Fantastisk tilbud til alle kvinder . MARTS fra kl..00 0 BANE 0 WWW.TRAVBANEN.DK Nr. 0 // SØNDag den. MARTS 0 KL.. // Prs kr Lades OnLy på charlottenlund FOrkæLeLse Og Fantastsk tlbud tl alle kvnder Kr. 9,- Inkl. Entre, Velkomstdrnk, Baneprogram,

Læs mere

DANSK TRAV2015 DERBY SØNDAG AUGUST TIL FORDEL FOR DANSKE HOSPITALSKLOVNE KL.12:00. Programpris kr. 30,- ENTRÈ 125 KRONER

DANSK TRAV2015 DERBY SØNDAG AUGUST TIL FORDEL FOR DANSKE HOSPITALSKLOVNE KL.12:00. Programpris kr. 30,- ENTRÈ 125 KRONER SØNDAG 0 AUGUST KL.:00 Prograprs kr. 0,- DANSK TRAV0 DERBY TIL FORDEL FOR DANSKE HOSPITALSKLOVNE ENTRÈ KRONER LUNDEN INDHOLD // Uden ad og drkke / Info o banen // Praktske oplysnnger // Tdsplan - // På

Læs mere

KDY s adresser og telefonnumre... Side 2. Protektor og Æresmedlemmer... Side 3. Forord...Side 4. Flagning... Side 5

KDY s adresser og telefonnumre... Side 2. Protektor og Æresmedlemmer... Side 3. Forord...Side 4. Flagning... Side 5 Indhold KDY s adresser og telefonnumre... Side 2 Protektor og Æresmedlemmer... Side 3 Forord...Side 4 Flagning... Side 5 Medlemsregister over 25 år... Side 12 Medlemsregister under 25 år... Side 37 Fartøjsregister...

Læs mere

Lunden præsenterer. copenhagen cup 2013. BRoLIne. søndag 9. juni // kl. 12.00 // entré: 100 dkr. V75 DAG. Med milliongevinster LUNDEN 1

Lunden præsenterer. copenhagen cup 2013. BRoLIne. søndag 9. juni // kl. 12.00 // entré: 100 dkr. V75 DAG. Med milliongevinster LUNDEN 1 BANE 01 Nr. 20 // SØNDag SØNdag den 9. den JUNI 9. JUNI 2013 2013 KL. // 12.00 Charlottenlund // Prs 25 kr BRoLIne Lunden præsenterer copenhagen cup 2013 søndag 9. jun // kl. 12.00 // entré: 100 dkr. V75

Læs mere