Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM LSR.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR."

Transkript

1 - 1 Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 18/9 2012, at en afløsningssum for en aftale i en bodelingsoverenskomst om ligedeling af en senere kapitalgevinst ved et salg af parrets hidtidige bolig, som var udlagt til hustruen, var fuldt ud skattepligtig for mandens dødsbo. Sagen afgjort ved Landsskatterettens kendelse af 18/ drejer sig om den skattemæssige behandling af formue, der som led i en bodelingsaftale overdrages fra den ene ægtefælle til den anden. Efter mangeårig praksis, der blev tiltrådt af Højesteret ved TfS 1999, 213 H, er sådanne formuebevægelser skattefri, jf. tillige TfS 2000, 673 H. I Den Juridiske vejledning afgrænses de skattefri ydelser i den forbindelse som omfattende: Engangsydelse, som det pålægges en ægtefælle, der har haft særeje, at betale i forbindelse med separation eller skilsmisse i henhold til ægteskabslovens 56 for at sikre, at den anden ægtefælle ikke stilles urimeligt ringe i økonomisk henseende efter separationen eller skilsmissen. Se Skd samt bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet, hvor overdragelsen af en større obligationspost ikke medførte indkomstskattepligt for modtageren. Se TfS LR. Gaveydelse mellem ægtefæller ved skævdeling af fællesboet i forbindelse med separation og skilsmisse.

2 - 2 Ydelser, der gives til afløsning af en forpligtelse til at oprette et uigenkaldeligt testamente, og som påtages i forbindelse med separation eller skilsmisse. Se afgørelse fra Ligningsrådet, TfS LR. Ægtefæller har indenfor ægteskabslovgivningens rammer aftalefrihed i henseende til bodelingen. Den skatteretlige afgrænsning af de skattefri formuebevægelser som led i ægtefællers bodeling ved separation og skilsmisse synes imidlertid ikke i praksis at have påkaldt sig nogen større interesse, og har tilsyneladende traditionelt navnlig drejet sig om afgrænsningen mellem på den ene side løbende, skattepligtige underholdsydelser og på den anden side andre ydelser, der udredes i anledning af ægtefælleskiftet, herunder en indkomstskattefri affindelsessum for afkald på en bidragsret, boslodskrav m.v., se herved Den Juridiske Vejledning, C.A om underholdsbidrag til tidligere ægtefælle og børn, hvor der som det eneste sted i vejledningen omtales afgrænsningen af de skattefri formuebevægelser, jf. det ovenfor citerede uddrag fra vejledningen. Se eksempelvis TfS 2002, 129 H. Udenfor dette område synes rammerne for kvalifikation af overførsler mellem ægtefæller som skattefri formuebevægelser ikke at have været ganske snævre, jf. således Vejledningens omtale af ydelser, der gives til afløsning af en forpligtelse til at oprette et uigenkaldeligt testamente, og som påtages i forbindelse med separation eller skilsmisse, jf. TfS LR. Ligeledes kan nævnes LSRM 1959, 173 om den skattemæssige kvalifikation af et beløb på kr., der blev udbetalt som en løbende ydelse på 800 kr. pr. måned, og som Landsskatteretten fandt at måtte anse som et boslodskrav. Se tillige TfS 2008, 1196 BR, hvor Retten i Hillerød fandt, at den ene ægtefælles fordel ved køb af en fast ejendom af den anden ægtefælles anpartsselskab til favørpris måtte anses som en skattefri formuefordel, smh. dog TfS 1990, 367 ØL. Sagen afgjort ved Landsskatterettens kendelse ref. i SKM LSR drejer sig om en, i hvert fald tidligere, anvendt model i bodelingsaftaler, hvorefter de fraskilte ægtefæller aftalte at ligedele kapitalgevinster på en given fast ejendom indtrådt efter tidspunktet for udlæg af ejendommen til den ene ægtefælle, se herved som eksempler på

3 - 3 modellen UfR ØLK og UfR ØLK, begge vedrørende spørgsmålet om tinglysning af disse aftale. I kort form drejede den konkrete sag ref. i SKM LSR sig om et ægtepar, der blev skilt i Ved bodelingen blev parrets bolig udlagt til hustruen. Det blev i denne forbindelse aftalt mellem parterne i bodelingsoverenskomsten, for det første, at hustruen udstedte et pantebrev til manden på kr., svarende til halvdelen af ejendommens friværdi på udlægstidspunktet. Pantebrevet forfaldt ved ejendommens salg, men henstod i øvrigt rente- og afdragsfrit. Endvidere blev aftalt, at en kapitalgevinst ved hustruens senere salg af ejendommen skulle deles ligeligt mellem parterne. Bodelingsoverenskomsten blev lyst som byrde på ejendommen. Et salg af ejendommen kom ikke på tale, men i 2009 afgik manden ved døden. Under bobehandlingen aftalte hustruen med mandens dødsbo, at hustruen skulle indfri det ovennævnte pantebrev samt indbetale et yderligere beløb til dødsboet på 2,1 mio. kr., svarende til halvdelen af differencen mellem på den ene side udlægsværdien i 1966 og på den anden side ejendommens aktuelle handelsværdi ifølge en mæglervurdering. Af korrespondancen mellem hustruen og boet fremgik bl.a., at det var en forudsætning for ægtefællen, at pantebrevet og bodelingsoverenskomsten samtidig skulle aflyses. Af boopgørelsen fremgik om samme forhold, at hustruen besluttede at indfri gælden til boet. Herefter er pantebrevet kr [ ] aflyst og mellemværendet i henhold til bodelingsoverenskomsten udlignet. Skattemyndighederne forhøjede efterfølgende boets indkomst med de ovennævnte 2,1 mio. kr. Synspunktet var nærmere, at bodelingsoverenskomstens bestemmelser om deling af fremtidige værdistigninger på ejendommen, hvis den blev handlet til tredjemand, måtte kvalificeres som en terminskontrakt, der blev indfriet før udløb gennem indfrielse uden opfyldelse af den oprindelige aftale, idet ejendommen ikke var solgt til tredjemand. Da kontrakten var erhvervet før den 30/6 1991, var kontrakten ikke omfattet af kursgevinstloven, men skulle beskattes efter statsskattelovens 4, litra f. Denne skatteansættelse blev tiltrådt af Landsskatteretten, der vedrørende retsgrundlaget for afgørelsen henviste, dels til statsskattelovens 4, litra f om beskatning af indkomst

4 - 4 fra lotterispil m.v., og dels til lovens 5 vedrørende skattefri formueforøgelse hidrørende fra indgåelse af ægteskab. Landsskatteretten anførte herefter for det første, at delingen af det fælles bo som følge af separation og efterfølgende skilsmisse mellem parterne blev afsluttet i 1966 efter bodelingsoverenskomstens ordlyd. Vedrørende pantebrevet på de kr. lagde Landsskatteretten til grund, at handelsprisen på ejendommen, som på ægtefælleskiftet blev udlagt til hustruen, udgjorde kr., og at manden modtog sin boslod i form af et rente- og afdragsfrit pantebrev i ejendommen på kr. Vedrørende delingen af den senere værdistigning anførte Landsskatteretten dernæst, at manden i henhold til bodelingsoverenskomsten endvidere havde krav på halvdelen af det beløb, der blev indvundet ud over kr. ved ejendommens salg til tredjemand. Herefter konkluderede Landsskatteretten, at parterne ikke havde handlet i overensstemmelse med bodelingsoverenskomsten, idet ejendommen ikke var solgt, og at dødsboet derfor ikke havde krav på nogen betaling. Efter Landsskatterettens opfattelse var der derfor ikke grundlag for at anse beløbet på de 2,1 mio. kr., der i 2010 blev indbetalt til boet, som en skattefri formueforøgelse som følge af formuefællesskabets opløsning i Som Landsskatterettens kendelse er formuleret, må Landsskatterettens kendelse formentlig forstås på den måde, at havde parterne fulgt bodelingsoverenskomsten i stedet for at betale en afløsningssum, ville hustruens opfyldelse af bodelingsoverenskomstens bestemmelse om erlæggelse af et beløb til manden svarende til halvdelen af den senere kapitalgevinst være skattefri for manden. Set i dette lys harmonerer afgørelsen mindre godt med det princip, der ligger til grund for praksis om ydelser til afløsning af en forpligtelse til at oprette et uigenkaldeligt testamente, og som påtages i forbindelse med separation eller skilsmisse, jf. TfS 1985, 327 LR.

5 - 5 Afgørelsen harmonerer for så vidt heller ikke godt med princippet i ejendomsavancebeskatningslovens 13, 1. pkt., hvoraf fremgår, at hvor en ejer af fast ejendom afstår denne på sådanne vilkår, at der ved senere afståelser tilfalder ejeren et yderligere vederlag for ejendommen, skal der, når dette vederlag erhverves, foretages en ny opgørelse af fortjenesten for det indkomstår, i hvilket den førstnævnte afståelse fandt sted. Problemstillingen tangerer en anden velkendt problemstilling ved salg af en virksomhed, eller aktier, hvor der aftales en prisregulering baseret på virksomhedens fremtidige resultater, herunder earn out, og hvor spørgsmålet følgelig er, hvordan en sådan regulering skal håndteres skattemæssigt, se JUS 2003/16 og 38. o

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værdiansættelse af aktier ved overdragelse mellem nærtstående - objektiv eller subjektiv værdiansættelse Højesterets dom af 29/4 2015, jf. tidligere SKM2013.726.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Personskadeerstatning - beskatning af erstatning for tabt erhvervsevne udmålt efter engelske regler som beskattet indkomst SKM2013.464.SR og SKM2013.465.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Næringsvirksomhed med fast ejendom - etablering af næring - smitte - SKM2012.432.BR. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V.

Næringsvirksomhed med fast ejendom - etablering af næring - smitte - SKM2012.432.BR. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Næringsvirksomhed med fast ejendom - etablering af næring - smitte - SKM2012.432.BR. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Københavns Byret fandt ved en dom af 30/4 2012, at et selskab havde

Læs mere

Spørgsmål 1.1: Hvilke skattemæssige konsekvenser opstår for virksomheden, de ansatte og ledsagere? Den relevante indkomstkategori

Spørgsmål 1.1: Hvilke skattemæssige konsekvenser opstår for virksomheden, de ansatte og ledsagere? Den relevante indkomstkategori 2 Opgave 1 Hans Hansen havde siden 1990 været daglig direktør i sin personligt drevne virksomhed, Bohans v/hans Hansen, som havde køb og salg af fast ejendom som erhverv. Ud over Hans Hansen var tillige

Læs mere

Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR.

Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR. 1 Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom af 21/12 2010, at en større aktiepost i et børsnoteret

Læs mere

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse - 1 Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Krisen på boligmarkedet har medført, at fraskilte par efter skilsmisse

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Fradragsret for advokatudgifter til sagsførelse vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne Landsskatterettens kendelse af 5/9 2013, jr. nr. 13-0009758 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR - 1 Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/6 2013, ref. i SKM2013.549.ØLR,

Læs mere

Passivering af udskudt skat ved skifte

Passivering af udskudt skat ved skifte Artikel Maj 2013 Michael Serup Partner, advokat (H) Passivering af udskudt skat ved skifte Reglerne for passivering af udskudt skat er forskellige for de enkelte skiftesituationer. Formålet med denne artikel

Læs mere

Medarbejderaktier - opsagte medarbejdere

Medarbejderaktier - opsagte medarbejdere Medarbejderaktier - opsagte medarbejdere Dokumentets dato Myndighed 19. februar 2008 Skatterådet Sagsnummer 08-039044 Dokumenttype Bindende svar Overordnede emner Emneord Resumé Skat Medarbejderaktier,

Læs mere

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab - 1 06.11.2014-34 Fikseret leje - familie 20140819 TC/BD Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab SKM2014.567.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en dom af

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Aktuel skatteret 2014

Aktuel skatteret 2014 Aktuel skatteret 2014 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2014 ajourført 31/12 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

Aktuel skatteret 2014

Aktuel skatteret 2014 Aktuel skatteret 2014 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2014 ajourført 23/10 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012

Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012 Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012 Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Østre Landsret fandt ved en dom af 20/1 2012, at kommanditisters anskaffelsessum for ejendommen

Læs mere

Fokus på ikke fradragsberettigede pensionsordninger et overset område indenfor skatteretten

Fokus på ikke fradragsberettigede pensionsordninger et overset område indenfor skatteretten Fokus på ikke fradragsberettigede pensionsordninger et overset område indenfor skatteretten Focus On Non-Deductible Pension Schemes A Neglected Field Within Tax Law af HELLE V. RASMUSSEN I afhandlingen

Læs mere

Underholdsbidrag. Skattelovrådets udtalelse om den skattemæssige behandling af underholdsbidrag til ægtefælle og børn

Underholdsbidrag. Skattelovrådets udtalelse om den skattemæssige behandling af underholdsbidrag til ægtefælle og børn Underholdsbidrag Skattelovrådets udtalelse om den skattemæssige behandling af underholdsbidrag til ægtefælle og børn Afgivet af Skattelovrådet den 5. oktober 1994 Betænkning nr. 1285 1995 Købes hos boghandleren

Læs mere

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje.

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. - 1 Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når man indgår ægteskab, bliver begreberne formuefællesskab, fælleseje og sameje både aktuelle

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder Selskabers salg af driftsaktivitet. Af Jan Andersen, Herning 1. Indledning Artiklen vedrører selskabers salg af driftsaktiviteter, og indholdet er et udtryk for SKAT s vurderinger. Indholdet har til hensigt,

Læs mere

Dråbemetoden sparer afgifter

Dråbemetoden sparer afgifter - 1 Dråbemetoden sparer afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når forældre giver børn gaver, skal der betales gaveafgift. Dog er de første 60.700 kr. afgiftsfri. Hver ægtefælle kan udnytte

Læs mere

Separation og skilsmisse. Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen

Separation og skilsmisse. Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen Separation og skilsmisse Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen 27 Indholdsfortegnelse Pensionen er din egen, men der kan blive tale om kompensation 2 Kompensation i tre tilfælde 4 1 Urimelig

Læs mere

Beskatning af aktielån og repo'er

Beskatning af aktielån og repo'er Beskatning af aktielån og repo'er Af Katja Joo Dyppel, Ph.d., adjunkt CBS og senior associate CORIT Advisory 1. Introduktion I denne artikel analyseres udviklingen i administrativ praksis i relation til

Læs mere

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter - 1 Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter SKM2012.634. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 23/10 2012, at et selskab,

Læs mere

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Gaver og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der kommer med jævne mellemrum spørgsmål om de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser ved gaver til børn. Der er på dette område flere

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1.

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1. FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001 Opgave nr. 1. I 1987 blev Henrik og Misse gift. Ægtefællerne havde formuefællesskab. Henrik var uddannet edbprogrammør, og Misse var sygeplejerske. I 1990 ønskede Henrik

Læs mere