Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk"

Transkript

1 Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1 Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Når Københavns Ejendomme indgår lejekontrakt om leje af 3. mands ejendom til brug for, eller fagforvaltningerne indgår driftsoverenskomst med en selvejende institution med henblik på udøvelsen af kommunale opgaver, sker det ofte, at den fagforvaltning, der bliver direkte eller indirekte bruger af lejemålet, ombygger lejemålet for kommunale midler, for at bringe det i en stand, så det kan anvendes til det ønskede formål Sagsnr Dokumentnr Typesituationen er den, at en fagforvaltning skal anvende lokalerne til løsning af en kommunal opgave, men lejemålets indretning skal ændres, og udlejer ønsker ikke at finansiere og forestå den nødvendige ombygning. Kommunen skal sikre sin investering i alle situationer, hvor der anvendes kommunale midler til ombygning af en 3. mands ejendom. Det må dog vurderes konkret i hvert enkelt tilfælde, hvilken type af sikkerhed, der skal kræves eller opnås. Lovligheden af at investere i 3. mands ejendom Fagforvaltningerne skal forud for anvendelse af kommunale midler i hvert enkelt tilfælde sikre sig, at der er den fornødne hjemmel hertil. Hjemlen skal findes i lovgivningen eller kommunalfuldmagten. Efter kommunalfuldmagten kan kommunen ombygge 3. mands ejendom, hvis den drift, der udføres i ejendommen er kommunal eller knytter sig til løsningen af en kommunal opgave, fortrinsvis for kommunens egne borgere. Sidstnævnte vil typisk være tilfældet ved selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med, og som kommunen derved gennem driftsoverenskomsten kan sikre den tilsigtede opgaveløsning. Ved ombygning af 3. mands ejendom, herunder selvejende institutioners egne ejendomme, kan ombygning for kommunale midler således finde sted, forudsat ombygningen er nødvendig og foretages med henblik på at sikre, forbedre eller billiggøre løsningen af de opgaver, som løses i ejendommen eventuelle driftsbesparelser, som følge af renoveringen, enten kommer kommunen til gode i kraft af en forbedret Analyse & Udvikling Nyropsgade 1, 5 Postboks København V Telefon Telefax Direkte telefon Mobil EAN nummer

2 opgaveløsning, eller hvis ombygningen sker i selvejende institutioners ejendomme, med hvilke kommunen har indgået en driftsoverenskomst, i kraft af reduceret driftstilskud ved ombygning af ejendomme tilhørende selvejende institutioner, at kommunen og den selvejende institution har indgået driftsoverenskomst om driften af den aktivitet, der udføres fra den pågældende ejendom. Vurdering af mulige lejemål Fagforvaltningerne og KEjd samarbejder om at finde nye 3.mandslejemål til fagforvaltningerne ligesom de samarbejder om ombygning af disse eller allerede lejede 3. mands lejemål. Forinden det besluttes at ombygge et kommende eller eksisterende 3. mands lejemål, er der på forhånd foretaget en vurdering af, om ledige kommunale lejemål eventuel i ombygget stand eller køb af anden ejendom, kan opfylde fagforvaltningens behov. Forskellige muligheder for sikring af kommunens investering Kommunens investering kan sikres gennem blandt andet vilkår i lejekontrakten og tinglysning heraf, tinglyst pantebrev, tinglysning af forbud mod salg eller lignende, hjemfaldspligt, og ved driftsoverenskomster i de løbende driftsvilkår samt vilkår om kommunens brugsret til ejendommen ved ophør af overenskomsten. Afskrivning af investeringen De ombygninger, kommunen foretager i 3.mandsejendommene, vil typisk forringes i værdi over en kortere eller længere periode. Hele eller dele af værdien af enkelte typer af ombygninger kan dog være varige, fx en tilbygning. Værdien af de varige ombygninger afskrives ikke. De ombygninger, der forringes over tiden, skal afskrives over en periode svarende til ombygningens normale levetid, den faktiske anvendelse taget i betragtning. Afskrivningsperioden skal derfor fastsættes ud fra en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Ombygninger, der beløbsmæssigt begrænser sig til kr ex moms straksafskrives. Beløbet, der er 2013 niveau reguleres hvert år med udviklingen i nettoprisindekset det seneste år (december til december). 1. Tredjemandslejemål (lejemål som KEjd lejer og fremlejer til fagforvaltningerne) Retableringspligt Side 2 af 7

3 Såvel efter erhvervslejeloven som i praksis har lejer som hovedregel retableringspligt, når lejers ombygning af lejemålet forringer eller væsentligt ændrer udlejers udlejningsmuligheder. Af økonomiske hensyn bør KEjd derfor, i det omfang det er muligt, tilstræbe, at der ikke er retableringspligt ved fraflytning. Uopsigelighed Dernæst skal der fra udlejers side være en uopsigelighedsperiode, der svarer til afskrivningsperioden for de foretagne investeringer. Hvis investeringerne har en meget lang afskrivningsperiode, kan det blive et problem, og en kortere uopsigelighedsperiode kan i sådanne særlige tilfælde være acceptabel. Er det ikke muligt at opnå overensstemmelse mellem udlejers uopsigelighedsperiode og afskrivningsperioden på ombygningen, skal det i videst mulige omfang aftales, at udlejer ved udlejers opsigelse i afskrivningsperioden erstatter restværdien af ombygningen på opsigelsestidspunktet. Det er ikke muligt på fornuftig vis at sikre kommunens investering, hvis det er kommunen selv, der opsiger lejemålet inden investeringen er afskrevet, men det skal der tages højde for inden ombygningen besluttes. Erstatning Lejekontrakten skal give kommunen mulighed for erstatning ved udlejers retmæssige og uretmæssige opsigelse af lejekontrakten. Lejekontrakten må derfor ikke indeholde bestemmelser, der fraskriver kommunen ret til erstatning efter erhvervslejelovens 66 eller på andet grundlag, med mindre der i forbindelse med investeringen aftales anden form for erstatning. Som supplement til erhvervslejelovens 66, kan det forsøges aftalt, at udlejer skal betale en i kontrakten aftalt erstatning. Erstatningsbeløbet kan udgøre investeringen nedskrevet i forhold til den resterende del af uopsigelighedsperioden/afskrivningsperioden. Vil udlejer fraskrive sig forpligtelsen til at yde erstatning efter erhvervslejelovens 66 eller på andet grundlag, skal lejekontrakten indeholde bestemmelse om, at kommunen er berettiget til erstatning i overensstemmelse med ovennævnte afsnit, vedr. supplement til erhvervslejelovens 66, i en periode svarende til ombygningens afskrivningsperiode. Køberet og forkøbsret Side 3 af 7

4 Det kan i tilfælde, hvor der foretages meget store ombygninger i 3. mands ejendomme, være formålstjenligt at opnå en køberet eller forkøbsret til ejendommen. Dette er særligt relevant, hvis fagforvaltningen er interesseret i at sikre lejemålet for fremtiden også efter en eventuel uopsigelighed. Tinglysning Når ovennævnte vilkår er med i en lejekontrakt, er der tale om usædvanlige vilkår, der skal tinglyses på ejendommen, i det omfang de kan betragtes som en ret over en fast ejendom, for at have virkning overfor godtroende aftaleerhververe. Før kommunen begynder at ombygge, skal det vurderes, hvilken prioritet lejekontrakten vil få efter tinglysningen. Risikoen for at lejekontrakten i tilfælde af en tvangsauktion bliver slettet, skal afdækkes. 2. Selvejende institutioner Selvejende institutioner i tredjemandslejemål (ejendomme som den selvejende institution lejer af tredjemand, herunder foreningsejede bygninger), og som kommunen har driftsoverenskomst med De økonomiske forhold reguleres i en driftsoverenskomst mellem kommunen og den selvejende institution. Vedligehold Er der vedligeholdelsesopgaver, der påhviler institutionen som lejer, og giver institutionens budget ikke mulighed for at dække udgifterne til planlagt vedligehold (eksempelvis vedligehold af tag, udskiftning af vinduer, udskiftning af faldstammer, udlægning af nyt slidlag), kan KEjd, i det omfang vedligeholdelsesudgifterne kan prioriteres inden for Grundbudgettets rammer, dække udgifterne dog uden pant i ejendommen. Tilskuddet betragtes som lån, og udgør vedligeholdelsesbeløbet over kr (regulering jf. ovenfor), oprettes der gældsbrev med den selvejende institution som debitor og fagforvaltningen som kreditor. Lånet er afdragsfrit og forrentes med den på aftaletidspunktet fastsatte kommunale rente, der p.t. udgør 5% p.a. Hovedstolen på lånet, der udgør anlægsbevillingen eller det senere byggeregnskab, jf. nedenfor under ombygning, nedskrives årligt lineært med en afviklingsprofil svarende til afskrivningsperioden. Renter afskrives over samme periode. Lånets restgæld tillagt renter fra ophørstidspunktet forfalder til fuld indfrielse ved lejemålets eller driftsoverenskomstens ophør. Side 4 af 7

5 I forbindelse med udførelse af planlagt vedligehold skal fagforvaltningen sikre, at den selvejende institution anmoder om uopsigelighed i lejekontrakten, men det er op til udlejer, om han vil indrømme en uopsigelighed på uændrede vilkår. Fagforvaltningen skal derudover i samarbejde med Københavns Ejendomme sikre, at Københavns Ejendomme får indtrædelsesret i lejekontrakten i tilfælde af den selvejende institutions misligholdelse af lejekontrakt og/eller misligholdelse eller opsigelse af driftsoverenskomst Ombygning Ønsker fagforvaltningen og den selvejende institution at ombygge lejemålet, og skal ombygningen gennemføres direkte eller indirekte for kommunale midler, fx for at opnå en tids- og behovssvarende indretning, betragtes ombygningen som en investering i ejendommen, der skal sikres ved kommunens indtrædelsesret i og forlænget uopsigelighed af lejekontrakten, ret til erstatning og aftale om retablering, jf. nedenfor. Ombygningen, der finansieres af kommunen, ydes som et lån til den selvejende institution. Lånets hovedstol udgør anlægsbevillingen. Når byggeregnskabet er opgjort fastlægges den endelige hovedstol. Lånet er afdragsfrit og forrentes med den på aftaletidspunktet fastsatte kommunale rente, der p.t. udgør 5% p.a. Hovedstolen nedskrives årligt lineært med en afviklingsprofil svarende til afskrivningsperioden på investeringen. Renter afskrives over samme periode. Lånets restgæld tillagt renter fra ophørstidspunktet forfalder til fuld indfrielse ved lejemålets eller driftsoverenskomstens ophør. I det omfang, udlejer skal acceptere ombygningen, skal accepten indhentes af den selvejende institution. Derudover skal den selvejende institution sikre, at udlejer indrømmer lejer en uopsigelighed svarende til investeringens afskrivningsperiode, samt en indtrædelsesret for Københavns Ejendomme, hvis den selvejende institution opsiger eller misligholder lejeaftalen og/eller driftsoverenskomsten i afskrivningsperioden. Derudover skal der sikres en ret til erstatning, som nævnt ovenfor under 3.mands ejendomme erstatning. Endelig skal det afklares med udlejer, om der skal ske retablering af de foretagne ombygninger ved lejemålets ophør. Det bør af økonomiske hensyn, i videst muligt omfang aftales, at der ikke skal ske retablering. Side 5 af 7

6 Ved behov bistår fagforvaltningen og Københavns Ejendomme ved forhandlinger den selvejende institution med at opnå disse vilkår. Selvejende institutioner i egne bygninger Vedligehold Udgifterne til vedligehold afholdes af institutionen selv, såfremt der er budgetmæssig dækning på institutionens budget. Såfremt institutionens budget ikke giver mulighed for at dække udgifterne til planlagt vedligehold (eksempelvis udskiftning af tag, udskiftning af faldstammer, udlægning af nyt slidlag) kan Københavns Ejendomme, i det omfang vedligeholdelsesudgifterne kan prioriteres inden for Grundbudgettets rammer, dække udgifterne, der da betragtes som lån. Udgiften afholdes mod pant i ejendommen, hvis udgifterne udgør mere end kr Lånet er afdragsfrit, men nedskrives lineært over en periode svarende til vedligeholdelsens afskrivningsperiode. Restgælden tilskrives nominelt med den på aftaletidspunktet fastsatte kommunale rente, der p.t. udgør 5% p.a. Renterne nedskrives på samme måde som hovedstolen over investeringens afskrivningsperiode. Hovedstolen fastsættes som anført ovenfor under Ombygning. Ombygning Ønsker fagforvaltningen og den selvejende institution at ombygge lejemålet, og skal ombygningen gennemføres for kommunale midler, fx for at opnå en tids- og behovssvarende indretning, betragtes investeringen som et lån til den selvejende institution/foreningen. Der skal derfor oprettes et pantebrev med sikkerhed i ejendommen, med kommunen som kreditor og den selvejende institution/forening som debitor. Lånet er afdragsfrit, men nedskrives lineært over en periode svarende til ombygningens afskrivningsperiode. Restgælden tilskrives nominelt med den på aftaletidspunktet fastsatte kommunale rente, der p.t. udgør 5% p.a. Renterne nedskrives på samme måde som hovedstolen over investeringens afskrivningsperiode. Hovedstolen fastsættes som anført ovenfor under Ombygning. Pantesikkerheden skal vurderes i hvert enkelt tilfælde. Pantebrevet skal være forsynet med en klausul om, at lånets restgæld + påløbne renter fra ophørstidspunktet forfalder til fuld indfrielse ved den selvejende institutions opsigelse eller misligholdelse og deraf følgende Side 6 af 7

7 ophævelse af driftsoverenskomsten. Den selvejende institution skal ifølge pantebrevet hæfte personligt. Det skal aftales, at pantet også forfalder til indfrielse ved kommunens opsigelse af driftsoverenskomsten. Det er dog ikke et krav, at der opnås aftale herom med den selvejende institution, hvis ombygningen ikke har været værdiforøgende for ejendommen. Fagforvaltningen skal dog i hvert tilfælde vurdere kapacitetsbehovet på lidt længere sigt, så det så vidt muligt undgås, at driftsoverenskomsten opsiges af kommunen i utide af den årsag. Forkøbsret Når fagforvaltningerne indgår driftsoverenskomst med den selvejende institution bør det samtidig aftales, at kommunen får forkøbsret til ejendommen. Denne forkøbsret skal tinglyses. Ønsker kommunen ikke at benytte sig af forkøbsretten, når den udløses, bør det i den forbindelse sikres, at kommunen får indtrædelsesret i lejeaftalen (hvis den selvejende institution forbliver i ejendommen efter salget) mellem den selvejende institution og køber. Baggrunden herfor er, at fagforvaltningen i modsat fald kan miste muligheden for at anvende lejemålet, hvis driftsoverenskomsten eller lejeaftalen efterfølgende ophører. Side 7 af 7

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Lejemåls nr. E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser der uddyber eller fraviger det fortrykte kan anføres i kontraktens

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

Erhvervslejekontrakt

Erhvervslejekontrakt Erhvervslejekontrakt mellem Bastian I/S Boller Slotsvej 17 8700 Horsens Cvr.nr.: 26532612 og Boligselskabet Domea Hedensted-Tørring Boligselskabet Domea Horsens Boligselskabet Domea Nr. Snede Skanderborg

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem Københavns Ejendomme som udlejer. Og xx som lejer. dele af eller hele ejendommen beliggende xx.

LEJEKONTRAKT. mellem Københavns Ejendomme som udlejer. Og xx som lejer. dele af eller hele ejendommen beliggende xx. E-doc i ØKF Lejemåls nr. Ejendoms nr. LEJEKONTRAKT mellem Københavns Ejendomme som udlejer Og xx som lejer dele af eller hele ejendommen beliggende xx. Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa CVR nr. 29189986 (i

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 17 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Bortforpagtning af en campingplads er en betydningsfuld disposition for såvel bortforpagter som forpagter.

Bortforpagtning af en campingplads er en betydningsfuld disposition for såvel bortforpagter som forpagter. Bortforpagtning af en campingplads er en betydningsfuld disposition for såvel bortforpagter som forpagter. Udarbejdelsen af selve forpagtningskontrakten er på tilsvarende måde et kompliceret anliggende,

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 109 Folketinget 2012-13. Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 109 Folketinget 2012-13. Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) til Lovforslag nr. L 109 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne?

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 80 Offentligt Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse Hvilke ændringer

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. Bilag 5. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 13. december 2013 J.nr. Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser i bekendtgørelse

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN

AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN Finansministeriet OKTOBER 2007 AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN INDHOLD Forord............................................... 5 Statens tilbud af 26. september 2006

Læs mere

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er.

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er. Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 21. august 2015 J.nr. 122-0030 Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x)

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x) Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 06240213 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere