Statens Arkivers bevaringsbestemmelser for arkivalier hos byretterne (Bilag 1 ajourført )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statens Arkivers bevaringsbestemmelser for arkivalier hos byretterne (Bilag 1 ajourført 30-03-2001)"

Transkript

1 Statens Arkivers bevaringsbestemmelser for arkivalier hos byretterne (Bilag 1 ajourført ) I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige arkivalier mv. fastsættes følgende bestemmelser om bevaring af statslige arkivalier, som er skabt eller tilvejebragt af byretterne: 1 Område Bestemmelserne gælder for alle arkivalier hos byretterne. Bestemmelserne gælder dog ikke for arkivalier, som er lagret på elektronisk medium. For disse vil der blive udstedt særskilte bestemmelser. 2 Arkivalier, som skal bevares 2.1 Arkivalier, som er henlagt efter byretternes arkivregistrant Arkivalier, som er henlagt efter byretternes arkivregistrant bevares efter bestemmelserne i bilag Arkivalier som er registreret efter byretternes embedsjournal fra 1996 Arkivalier, som er registreret efter byretternes embedsjournal fra 1996 bevares efter bestemmelserne i bilag 2. 3 Kassation af arkivalier, som ikke skal bevares Arkivalier, som ikke skal bevares i henhold til afsnit 2, kan kasseres, når de ikke længere har retlig eller administrativ betydning. Tidspunktet for kassation fastsættes efter byrettens egen vurdering, bortset fra de tilfælde, hvor der i medfør af anden lovgivning er fastsat opbevaringspligt i et bestemt åremål. Statens Arkiver kan i konkrete bestemmelser om bevaring af elektroniske arkivalier give bemyndigelse til kassation af papirarkivalier, som skal bevares i henhold til afsnit 2. Som bilag 3 findes en vejledende fortegnelse over arkivmateriale hos skifteretterne, som kan kasseres. RAJ Byretterne, side 1

2 4 Ikrafttrædelse mv. Bestemmelserne træder i kraft straks. Samtidig ophæves alle hidtil gældende bestemmelser om bevaring og kassation af arkivalier hos byretterne. Eventuelle overgangsordninger kan aftales med det af landsarkiverne, byretten afleverer arkivalier til. Med hensyn til vejledning om forståelsen af bevaringsbestemmelserne henvises til Statens Arkivers Vejledning til bevaringsbestemmelser for arkivalier hos byretterne. Supplerende spørgsmål kan rettes til det af landsarkiverne, byretten afleverer arkivalier til. Arkivalier, som skal bevares, kan afleveres efter de almindelige retningslinier, som er anført i Statens Arkivers arkivhåndbog. Rigsarkivet den 23. december 1998 Johan Peter Noack RAJ Byretterne, side 2

3 BILAG 1 Bevaringsplan for arkivalier, som er henlagt efter byretternes arkivregistrant Følgende arkivalier, henlagt efter byretternes arkivregistrant, skal bevares: I Arkivregistranter (eventuelt registreret på almindelig journal, saggruppe ) II Borgerlige retssager a. Saglister b. Løse registre og kartoteker c. Retsbøger d. Stemmegivningsbøger/voteringsbøger e. Dom- og kendelsesbøger f. Bøger om husdyrvoldgift og lærlingevoldgift g. Stævninger h. Sager af principiel eller særlig retlig interesse III Straffesager a. Saglister b. Løse registre og kartoteker c. Retsbøger/vidnebøger d. Stemmegivningsbøger/voteringsbøger e. Dom- og kendelsesbøger f. Hos Københavns byret bevares straffeakter i henhold til de til enhver tid gældende regler i Arkivhåndbog for Politikredsene, jf. Rigspolitichefens Kundgørelse III nr. 9 af 28 december g. Sager af principiel eller særlig retlig interesse, herunder aflytningssager (tilføjet ) IV Foged- og auktionsvæsen a. Fogedsaglister b. Løse registre og kartoteker c. Fogedbøger d. Auktionsbøger e. Samværssager f. Sager af principiel eller særlig retlig interesse V Skiftevæsen a. Skiftesaglister b. Løse registre og kartoteker RAJ Byretterne, bilag 1, revideret , side 1

4 c. Registreringsbøger d. Skiftebøger e. Skiftedom- og kendelsesbøger f. Boopgørelsesbøger og indbundne boopgørelser g. Dokumenter til skiftesaglister. Der bevares følgende materiale i: 1 Offentlige boer (dødsboer)/nu bobestyrerboer Dødsanmeldelse Begæring om dødsbo/ nu bobestyrerbo Boopgørelse og udlodningsliste (1 eksemplar) Fællesboopgørelse/åbningsstatus Skiftebogsudskrifter/referater af bomøder (1 eks.) Fremlagte bilag (1 eksemplar - hvad enten det er originale dokumenter eller kopier) F.eks.: Ægtepagter, testamenter, meddelelser fra Centralregistret for Testamenter, dåbs- og vielsesattester, værgebeskikkelser, fuldmagter, skifteretsattester, fundatser, korrespondance om eftersøgningen af arvinger, stamtavler og andet relevant om arveforholdene, udklippede annoncer og proklamaer fra aviser og Statstidende, arveafkalds- og solvenserklæringer, bopæls- og leveattester, adoptions-, separations- og skilsmissebevillinger, eksekutorbevillinger, lægeerklæringer o.lign. Registrering og vurdering af indboet/indbovurderinger. Private regnskabsbøger, som afleveres til Erhvervsarkivet i Århus. 2 Boer, der er udlagt for begravelsesomkostninger/nu boudlæg og udlæg til efterlevende ægtefælle Dødsanmeldelse Boopgørelse (1 eksemplar) Fremlagte bilag (se under dødsboer) 3 Uskiftede boer Dødsanmeldelse Fællesboopgørelse/åbningsstatus Fremlagte bilag (se under dødsboer) 4 Privat skifte/nu også forenklet privat skifte Dødsanmeldelse Boopgørelse (1 eksemplar) Fællesboopgørelse/åbningsstatus Skiftebogsudskrifter/nu referater af bomøder (1 eksemplar) Fremlagte bilag (se under dødsboer) 5 Eksekutorboer Dødsanmeldelse Skifteprotokol Boopgørelse og udlodningsliste (1 eksemplar) Fællesboopgørelse Fremlagte bilag (se under dødsboer) Registrering og vurdering af indboet (1 eksemplar) RAJ Byretterne, bilag 1, revideret , side 2

5 6 Konkursboer Konkursbegæring med bilag Boopgørelse og udlodningsliste (1 eksemplar) Registerudskrifter for selskaber Private regnskabsbøger, som afleveres til Erhvervsarkivet i Århus 7 Sager om fællesbodelinger (ægtefælleskifte) Begæring om fællesbodeling med bilag Opgørelse/forlig Indbovurderinger 8 Opløsningsboer/likvidationsboer Begæring om opløsning Registerudskrifter fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med sidste regnskab og tegningsliste 9 Sager om betalingsstandsning Anmeldelse til skifteretten med bilag Anmodninger om forlængelse af betalingsstandsning 10 Tvangsakkordboer Begæring om tvangsakkord Forslag 11 Andre boer (skiftelovens 82) Begæring Opgørelse/forlig Indbovurderinger h. Eksekutorbojournaler j. Almindelige skifteretsjournaler k. Journaler over regnskabspligtige værgemål og løsblade fra disse l. Værgemålsregnskaber VI Tinglysningsvæsen a. Omskrevne realregistre/grundbøger b. Tingbøger c. Skøde- og panteprotokoller/grundbogsakter d. Omskrevne ejendomsblade e. Udtagne genparter af adkomst- og servitutdokumenter f. Genparter af ægtepagter g. Skrivelser fra matrikelmyndighederne/udstykningsapprobationer h. Servituterklæringer/attester VII Notarialvæsen a. Notarialbøger, hvis de også indeholder testamenter b. Løse registre og kartoteker RAJ Byretterne, bilag 1, revideret , side 3

6 c. Testamenter d. Saglister om notarialforretninger VIII Kommissioner og Nævn Kassation af arkivalier i kommissioner og nævn må kun ske efter særskilt bemyndigelse fra Statens Arkiver IX Almindelige journalsager a. Almindelige journaler b. Journalsager, afdeling I c. Journalsager efter byretternes nye journalsystem fra 1996, se bilag 2 RAJ Byretterne, bilag 1, revideret , side 4

7 BILAG 2 Bevaringsplan for arkivalier, som er registreret efter byretternes embedsjournal (almindelig journal) fra 1996 Følgende arkivalier, registreret efter byretternes embedsjournal fra 1996, skal bevares: 0 Journaler og journalplaner l Bygningsmæssige forhold 1.01 Bygning Konkrete byggesager 3* Personale 4* Særlige sagkyndige m.v. 5* Advokater, advokatfuldmægtige m.v. * I samtlige journalnumre under gruppe 3, 4 og 5 bevares sager om dommere, retsassessorer samt sager om personer, født den 1. i en måned. 6 Sagsområder 6.05 Kasse- og Regnskabsafdelingen Embedets regnskab (kun det samlede årsregnskab og kun til 1980) 6.07 Arkivafdelingen Registrant Forskelligt 7 Statistik 7.02 Årsstatistik 8 Udvalg 8.01 Interne udvalg SU- og teknologiudvalg Referater 9 Generelle høringer m.v. RAJ Byretterne, bilag 2

8 BILAG 3 Vejledende fortegnelse over arkivmateriale hos skifteretterne, som kan kasseres 1. Offentlige boer (dødsboer, nu bobestyrerboer) Godkendelse fra skattevæsenet af endelig boopgørelse Ekstra eksemplarer af boopgørelse Begæringer om bekendtgørelse Indkaldelser til møder Div. korrespondance, der ikke er nævnt i bevaringsplanen Årsopgørelser fra penge- og realkreditinstitutter o.lign Fremsendelsesskrivelser Kopi af slutseddel/skøde/skødeudkast Anmeldte fordringer i insolvente boer Meddelelser til tinglysning, dødsbobeskatning samt postmester om offentligt skifte Vurderinger af fast ejendom (indbovurderinger bevares) Bilag om begravelsesomkostninger Dokumentation for gravstedsvedligholdelse Gaveafgiftsberegninger Rykkere for arveafgift Kopi af kautionspolice Korrespondance om frigivelse af sikkerhed Meddelelser om boskat og mellemperiodeskat Diverse opgørelser fra skattevæsenet (dog ikke godkendelse af endelig boopgørelse) Specifikationer over boets renter og udgifter med bilag Øvrige regnskabsbilag 2 Boer, der er udlagt for begravelsesomkostninger(nu boudlæg og udlæg til efterlevende ægtefælle) Ekstra eksemplarer af boopgørelser Kopi af pantebreve, skøder, salgsopstillinger, salærudregninger Forespørgsler om, hvorledes boet er udlagt Sygesikringsbeviser Cpr. oplysninger Meddelelser til tinglysningskontoret Meddelelser om udlæg i f.eks. biler Meddelelser om lukning af telefon Rykkere for indlevering af boopgørelser, bl.a. 14-opgørelser Meddelelser om beløb, der tilkommer boet, f.eks. forsikringsbeløb, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, feriegiro, kapitalpension, bunden opsparing o. lign. Kontoudtog RAJ Byretterne, bilag 3,, side 1

9 Effektlister Bilag om forsikringsbeløb Kopi af diverse anmeldelser i boet (f.eks. begravelsesregning, el- og varmeregning, pension retur, istandsættelse af lejlighed, madservice, huslejeopkrævninger, fra banker/sparekasser mv.) Rykkere vedrørende arveafgift/kvittering herfor 3 Uskiftede boer se 2, Boer, der er udlagt for begravelsesomkostninger etc. 4 Privat skifte (nu også forenklet privat skifte) se 2, Boer, der er udlagt for begravelsesomkostninger etc. 5 Eksekutorboer Al korrespondance om udlevering af boet og fastsættelse af sikkerhedens størrelse Alle genparter/afskrifter af opgørelser og testamente Følgeskrivelser Kvitteringer for arvens modtagelse Al korrespondance om antegnelser og afgifternes berigtigelse Korrespondance om skattevæsenets godkendelse af værdiansættelserne : kassebilag, bilag om sikkerheden herunder policen eller kopi af denne 6 Konkursboer Ekstra eksemplarer af boopgørelse og gældbog Begæringer om bekendtgørelser Indkaldelser Diverse korrespondance, der ikke er nævnt i bevaringsplanen Fremsendelsesskrivelser Vurderinger af aktiver (indbovurderinger bevares) Processkrifter for sager, der hav været anlagt ved civilretten 111 og 116 status Kurators løbende regnskabsaflæggelser efter KL 125 og 127 Kopi af slutseddel, skøde, skødeudkast Meddelelser til tinglysningen, Told- og Skat samt postmesteren om konkursbehand- ling Kopi af kautionspolice Kurators regnskabsaflæggelse ved boets opgørelse, hvis denne er fuldstændig (hvis kurator ikke afleverer kontokort ved indlevering af boopgørelse, skal 125- opgørelse bevares) Konkursbegæringer: Forespørgsler om sagens gang RAJ Byretterne, bilag 3,, side 2

10 Indkaldelser/tilsigelser Cirkulæreskrivelser Fremsendelsesskrivelser i forbindelse med indgivelse af begæringen Ekstra kopier af begæring og bilag Fax skrivelser (senere modtaget i original) Skrivelser til og fra advokaten Skrivelser fra indkaldte/skyldner Skrivelser fra skattevæsenet Forespørgsler på cpr. register Notatseddel med oplysning om, hvem retsbogsudskrift er tilsendt 7 Sager om fællesbodelinger (ægtefælleskifte) Tilsigelser Tingbogsoplysninger Årsopgørelser Ekstra fri proces bevillinger /koncepter Salærmeddelelser Bidragsafgørelser Div. kontoudtog Betalingsservicemeddelelser Kvitteringer for betalte regninger Salgopstillinger for ejendomme Foreløbig udkast til boopgørelser og bodelingsoverenskomster Div. mellemliggende korrespondance: rykkerskrivelser, fremsendelsesskrivelser, omberammelsesskrivelser, desuden skrivelser til, fra og mellem advokaterne om afklaring af div. spørgsmål i bodelingen 8 Opløsningsboer/likvidationsboer Tilsigelser Bestilling af udskrift af skifteprotokollen Resultatopgørelser Advokaternes anmodninger om honorarer Salærmeddelelser Skrivelser til og fra likvidator Forespørgsler på cpr. register Kopier af pantebreve Kopier af bankudskrifter/kontoudtog Notatseddel med oplysning om hvem retsbogsudskrift er tilsendt Anmeldelser til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen RAJ Byretterne, bilag 3,, side 3

11 9 Sager om betalingsstandsning Cirkulæreskrivelser Tilsigelser Skrivelser til tilsynet Godkendelse af forlængelse af betalingsstandsningen Saldobalance (medmindre det ikke er et bilag til anmeldelsen) Skrivelser fra revisorer Notatseddel med oplysning om hvem retsbogsudskrift er tilsendt 10 Tvangsakkordboer Cirkulærerskrivelser Diverse korrespondance fra/til tilsynet Følgeskrivelser Ekstra eksemplarer af retsbøger Annonce fra Statstidende om åbning af tvangsakkord Skifterettens anmodninger til Statstidende om indrykning af annonce Ejendomsvurderinger Anmeldte fordringer Skrivelser til tillidsmand om beskikkelse Kopi af salgsopstilling Ekstra eksemplarer af akkordopgørelse/status Oversigt over tiltrædelser/tiltrædelseserklæringer Advokatens honoraranmodning Notatseddel med oplysning om, hvem retsbogsudskrift er tilsendt 11 Andre boer (skiftelovens 82) se under 7 Sager om fællesbodelinger RAJ Byretterne, bilag 3,, side 4

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Når døden os skiller KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Vi bliver alle før eller siden konfronteret med de menneskelige, praktiske og juridiske problemer, når nogen

Læs mere

Revision af dødsboskifteloven

Revision af dødsboskifteloven Revision af dødsboskifteloven Betænkning nr. 1519 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400 Telefax 3393 3510 www.justitsministeriet.dk jm@jm.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011

SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011 SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011 INDHOLD Generelt 3 Den indledende fase 5 Den udførende fase 7 Den afsluttende fase 8 Boer, hvor der er en efterlevende ægtefælle 9 Skatteforhold 10 Retsafgift,

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere

1 Skifte af dødsboer. Skifte af dødsboer

1 Skifte af dødsboer. Skifte af dødsboer 1 Skifte af dødsboer Skifte af dødsboer Information til arvinger 2013 Skifte af dødsboer 2 Indhold Generelt 3 Formålet med denne vejledning 3 Bobestyrerboer 3 Privatskiftede boer 3 Hvor lang tid tager

Læs mere

Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970

Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970 Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970 En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 om bevaring og kassation af primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af statsamternes og statsforvaltningernes arkivalier siden 1970

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af statsamternes og statsforvaltningernes arkivalier siden 1970 Statens Arkiver Landsarkivet for Sønderjylland Bekendtgørelse nr. 1284 af 6. november 2007 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af statsamternes og statsforvaltningernes arkivalier siden 1970 I medfør

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2015 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

Bekendtgørelse om værgemål

Bekendtgørelse om værgemål Bekendtgørelse nr. 927 af 5. september 2006 Bekendtgørelse om værgemål I medfør af 28-30 og 40 i værgemålsloven, lov nr. 388 af 14. juni 1995, som ændret ved 15 i lov nr. 542 af 24. juni 2005, og i medfør

Læs mere

Forord. Undervisningsmaterialet vil løbende blive opdateret på hjemmesiden.

Forord. Undervisningsmaterialet vil løbende blive opdateret på hjemmesiden. Forord Danmarks Domstole det vil sige 24 byretskredse, Østre og Vestre Landsret, Højesteret, Sø- og Handelsretten, Procesbevillingsnævnet, Den særlige Klageret og Domstolsstyrelsen er en organisation,

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II)

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne

Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne En vejledning til Rigsarkivets bekendtgørelse nr. 1000 af 28. september 2004 om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne Rigsarkivet 2004 (revideret 2008, version 2014) Bevaring og kassation

Læs mere

BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER

BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER En vejledning til bestemmelserne om bevaring og kassation af papirarkivalier i Københavns Kommune Bevaringsplanen gælder for papirarkivalier skabt i perioden

Læs mere

DØDSFALD I FAMILIEN DRACHMANN ADVOKATER

DØDSFALD I FAMILIEN DRACHMANN ADVOKATER DØDSFALD I FAMILIEN DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Læs mere

Kap. 1. Retterne... 1-21 a. Kap. 1 a. Procesbevillingsnævnet... 22-27. Kap. 2. Retsmøder... 28-32. Kap. 3. Retsbøger... 33-41 a

Kap. 1. Retterne... 1-21 a. Kap. 1 a. Procesbevillingsnævnet... 22-27. Kap. 2. Retsmøder... 28-32. Kap. 3. Retsbøger... 33-41 a BEKENDTGØRELSE AF LOV OM RETTENS PLEJE Herved bekendtgøres lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 905 af 10. november 1992, med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 469 af 30. juni 1993, 29

Læs mere

DANSKE DØDSBOADVOKATER

DANSKE DØDSBOADVOKATER DANSKE DØDSBOADVOKATER Justitsministeriet Lovafdelingen Slotsholmsgade 10 1216 København K H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V Telefon 33 43 70 00 service@danskeadvokater.dk www.danskeadvokater.dk

Læs mere

5) sager efter 54 a om afsked og ændring af tjenestested og 6) sager om afsættelse af medlemmer af Domstolsstyrelsens bestyrelse, jf. 6, stk.

5) sager efter 54 a om afsked og ændring af tjenestested og 6) sager om afsættelse af medlemmer af Domstolsstyrelsens bestyrelse, jf. 6, stk. LBK nr 910 af 27/09/2005 (Indholdsfortegnelse i dokumentets bund) Bekendtgørelse af lov om rettens pleje Herved bekendtgøres lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 961 af 21. september 2004, med

Læs mere

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 60 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat og Bolig. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din

Læs mere

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb Tinglysning I Indledning 3 1. Om ejendomsret, tinglysning og fast ejendom 3 2. Tinglysning i fortid og nutid 3 II Ejendomsbegrebet 3 1. Indledning 3 2. Begrebet fast ejendom 3 3. Lovgivningens ejendomsbegreb

Læs mere

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) Page 1 of 5 LOV nr 522 af 06/06/2007 Gældende (Forældelsesloven) Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1336 af 19/12/2008 11 LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

WERLAUFF S. Arv & skifte. 8. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

WERLAUFF S. Arv & skifte. 8. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag WERLAUFF S ' Arv & skifte 8. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arv & skifte Erik Werlauff Arv & skifte med skiftereformen 2011 8. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Erik Werlauff Arv

Læs mere

Bekendtgørelse af LOV OM RETTENS PLEJE

Bekendtgørelse af LOV OM RETTENS PLEJE Bekendtgørelse af LOV OM RETTENS PLEJE (Retsplejeloven) Herved bekendtgøres lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 748 af 1. december 1989, med de ændringer, der følger af 3 i lov nr. 396 af 13.

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970

Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970 Bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970 I medfør af 5 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26.

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om offentlige

Læs mere

BETÆNKNING OM SKIFTE AF DØDSBOER. Afgivet af Justitsministeriets Skiftelovsudvalg BETÆNKNING NR. 1270

BETÆNKNING OM SKIFTE AF DØDSBOER. Afgivet af Justitsministeriets Skiftelovsudvalg BETÆNKNING NR. 1270 BETÆNKNING OM SKIFTE AF DØDSBOER Afgivet af Justitsministeriets Skiftelovsudvalg BETÆNKNING NR. 1270 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice Postboks 1103, 1009

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1001 af 05/10/2006 (Retsplejeloven) Offentliggørelsesdato: 17-10-2006 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 526 af 07/06/2006 LOV nr 539 af 08/06/2006 LOV nr 1563 af 20/12/2006

Læs mere