SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-%

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-%"

Transkript

1 Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato Produktidentifikator Kemikaliets navn Artikel nr. Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Dette sikkerhedsdatablad gælder for linolie med præfiks artikelnummer: LFB-, LFBR-, LFG-, LFGRÅ-, LFGU-, LFR-,LFSV-, LFV-TZ-, LFV-kitt-, LFVgrädd-, LFVantik-, LFS- och LF-lasyr-V Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anvendelse af stoffet eller Maling. præparatet 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Firmanavn Ottosson Färgmakeri AB Postadresse Lillegårdsvägen 14 Postnr Poststed Genarp Land Sweden Telefon Telefax Web-adresse Kontaktperson Gunnar Ottosson 1.4. Nødtelefon Nødtelefon Giftinformationscentralen:112 PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC Klassificering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] 2.2. Mærkningselementer Faresymbol N; R51/53 Aquatic Chronic 2; H411; R-sætninger S-sætninger R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. S60 Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald. S61 Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.

2 Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Side 2 af Andre farer Fysisk effekt Sundhedsmæssige virkninger Indeholder Coboltzirkoniumcarboxylat. Kan udløse allergisk reaktion. Ingen brand- eller eksplosionsfare. Produktet er brændbart. Forurenet rengøringsudstyr, klude o.lign. kan selvantænde. Forurenet rengøringsudstyr mættes med vand og lægges i en brandsikker beholder. Produktet er ikke klassificeret som farligt for sundheden. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.2. Blandinger Komponentnavn Identifikation Klassificering Indhold Zinkoxid CAS-nr.: EF-nr.: Indeksnr.: Synonymer: Zinkoxid og zinkoxidrøg Linolie kogt CAS-nr.: EF-nr.: N; R50/53 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 2,5-25 % % Pigment 1-50 % Coboltzirkoniumcarboxylat CAS-nr.: EF-nr.: Xn,Xi; R22,R38,R43 Acute tox. 4; H302; Skin Irrit. 2; H315; Skin Sens. 1; H317; < 0,4 % Kolonneoverskrifter CAS no. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincs-nummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stofliste (stoffer som ikke står i stoflisten, skal oversættes hvis muligt). Indhold opgivet i: %, %vgt/vgt, %vol/vgt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vægt%, vol% FS/FB/FM T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Ætsende, Xn = Sundhedsskadelig, Xi = Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oxiderende, F+ = Ekstremt brandfarlig, F = Meget brandfarlig, N = Miljøskadelig Komponentkommentarer Pigmenterne er ikke klassificeret som farlige. Se afsnit 16 for den fulde tekst af R-sætninger og faresætninger. Grænseværdier er nævnt under afsnit 8, hvis de er tilgængelige. PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Generelt Fjern forurenet tøj. Indånding Frisk luft og hvile. Hudkontakt Vask huden med sæbe og vand. Søg læge ved fortsatte gener. Øjenkontakt Indtagelse Løft øjenlåget. Skyl straks med vand i flere minutter. Søg læge ved vedvarende gener. Skyl munden med vand. Giv et par glas vand, hvis den tilskadekomne er ved fuld bevidsthed. Søg læge ved vedvarende gener Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Akutte symptomer og virkninger Indånding: Ikke relevant. Hudkontakt: Indeholder små mængder Coboltzirkoniumcarboxylat. Kan udløse allergisk reaktion hos følsomme individer. Øjenkontakt: Kan forårsage øjenirritation under kraftig oxidation. Indtagelse: Indtagelse af større mængde af produktet kan forårsage kvalme, opkastning og diarré Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

3 Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Side 3 af 8 Anden information PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler Egnede slukningsmidler Uegnet som brandslukningsmiddel Symptomatisk behandling. Vandspray, skum, tørt pulver eller kuldioxid. Direkte vandstråle Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Brand- og eksplosionsfare Brand-eller eksplosionsfare eksisterer ikke. Farlige forbrændingsprodukter Carbonmonoxid (CO). Carbondioxid (CO2). Metaloxider Anvisninger for brandmandskab Anden information Beholdere, som er udsat for flammer, køles med vand indtil ilden er slukket. Lad ikke vand fra brandslukning løbe ud i kloakker og vandløb. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Generelle tiltag Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer Farlige forbrændingsprodukter For ikke-indsatspersonel Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer Må kun bruges på steder med god ventilation. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Fjern alle antændelseskilder. Anvend personlige værnemidler, se afsnit 8. Carbonmonoxid (CO). Carbondioxid (CO2). Metaloxider. Anvend personlige værnemidler, se afsnit For indsatspersonel For indsatspersonel For mindre spild: Brug beskyttelsesudstyr som angivet i afsnit 8. For større spild: Brug kemisk beskyttelsesdragt og åndedrætsværn Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Metoder til oprensning 6.4. Henvisning til andre punkter Andre anvisninger Forhindre spildt materiale i at trænge ned i vandløb eller kloakker og undgå forurening af jord eller vegetation. Hvis dette ikke er muligt, så kontakt omgående politi og kompetente myndigheder. Spild inddæmmes med vermikulit, sand, jord eller andet inert absorptionsmiddel og opsamles i lukkede beholdere. Opsamlet materiale bortskaffes som farligt affald, jf. punkt 13. Se afsnit 8 for personlige værnemidler. Med hensyn til behandling af affald, se afsnit 13. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering Sørg for god ventilation. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Beskyttelsesforanstaltninger Foranstaltninger til at forhindre brand Risiko for selvantændelse af klude og lignende vædet med produktet. Læg kludene i en brandsikker beholder og lad dem tørre på et sikkert sted, eller læg i vand for at eliminere risikoen Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Opbevaring Opbevares tørt og køligt. Specielle egenskaber og farer Holdes væk fra varme, gnister eller åben ild.

4 Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Side 4 af Særlige anvendelser Undgå kontakt med silikone. PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre 8.2. Eksponeringskontrol Foranstaltning til kontrol af eksponering på arbejdspladsen Åndedrætsværn Åndedrætsværn Beskyttelse af hænder Egnede handsker Beskyttelse af øjne / ansigt Øjenværn Beskyttelse af hud Hudværn (andet end handsker) Farer ved opvarmning Farer ved opvarmning Sørg for effektiv ventilation. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Vask hænder før pauser og efter arbejde. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under håndtering af produktet. Ikke påkrævet under normale forhold og tilstrækkelig ventilation. Ved længerevarende eller gentagen kontakt med produktet, brug handsker af bomuld eller nitrilgummi. Byt forurenede handsker Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm ved risiko for stænk. Bær passende tøj. Passende miljøforanstaltninger eksponeringskontrol Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet Produktet er ikke brandfarligt. Forurenet rengøringsudstyr, klude o.lign. kan dog selvantænde. Undgå udledning til vand og spildevand. PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Tilstandsform Væske. Farve Variere afhængigt af pigmentsammensætningen. Lugt Lugter linolie. Kommentarer, ph (som det leveres) Ikke relevant. Kommentarer, Smeltepunkt / Ikke bestemt. smeltepunktsinterval Kogepunkt/kogepunktsinterval Værdi: > 300 C Flammepunkt Værdi: > 200 C Antændelighed (fast stof, gas) Ikke relevant. Kommentarer, Damptryk Lavt damptryk. Relativ massefylde Værdi: 1,5-1,9 g/cm3 Vandopløselighed Ikke vandopløselig. Opløselighed i organisk Navn: Mineralisk terpentin opløsningsmiddel Viskositet Værdi: P Kommentarer, Viskositet Viskøs. Eksplosive egenskaber Ikke eksplosiv. Oxiderende egenskaber Ikke oxiderende Andre oplysninger Andre fysiske og kemiske egenskaber Fysiske og kemiske egenskaber VOC: 0,0 g/l

5 Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Side 5 af 8 PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reaktivitet Ikke reaktive Kemisk stabilitet Stabilitet Risiko for farlige reaktioner Risiko for farlige reaktioner Stabil under normale brugs- og opbevaringsforhold. Forurenet rengøringsudstyr, klude o.lign. kan reagere med oxygen og selvantænde Forhold, der skal undgås Forhold som skal undgås Holdes væk fra varme, gnister eller åben ild Materialer, der skal undgås Materialer som skal undgås Undgå kontakt med silikone Farlige nedbrydningsprodukter Farlige nedbrydningsprodukter Carbonmonoxid (CO). Carbondioxid (CO2). Metalloxider. PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 11.1 Toksikologisk information Toksikologiske oplysninger LD50 oral LD50 dermal LC50 indånding Værdi: > 2000 mg/kg Forsøgsdyrsart: Rotte Kommentarer: Anslået værdi. Værdi: > 2000 mg/kg Forsøgsdyrsart: Rotte Kommentarer: Anslået værdi. Værdi: > 20 mg/l Forsøgsdyrsart: Rotte Varighed: 4 h Kommentarer: Anslået værdi. Potentielle akutte virkninger Indånding Ikke relevant. Hudkontakt Ikke irriterende. Øjenkontakt Kan forårsage øjenirritation ved kraftig oxidation. Indtagelse Indtagelse af store mængder kan give kvalme, opkastning og diarré. Aspirationsfare Viskost produkt. Ingen risiko for aspiration er til stede. Forsinkede virkninger / gentagen eksponering Sensibilisering Indeholder små mængder Coboltzirkoniumcarboxylat. Kan udløse allergisk reaktion hos følsomme individer. Kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske Kræftfremkaldende egenskaber Ingen risiko eksisterer. Mutagenitet Ingen risiko eksisterer. Fosterbeskadigende egenskaber Ingen risiko eksisterer. Reproduktionstoksicitet Ingen risiko eksisterer. PUNKT 12: Miljøoplysninger Toksicitet Økotoksicitet Gennemført økotoksicitetstudie på produktet viser at det ikke er skadeligt for vandlevende organismer med hensyn til akut toksicitet. Yderligere undersøgelser vil blive gennemført for at kontrollere dette, vhilket kan føre til en omklassificering av produktet. Uønskede langtidsvirkninger på organismer,

6 Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Side 6 af 8 Toksikologiske data fra indholdsstoffer Komponent Zinkoxid Akut akvatisk, fisk Akut akvatisk, alge Akut akvatisk, dafnie Biologisk nedbrydelighed Bioakkumulering der lever i vand, kan imidlertid ikke udelukkes. Værdi: < 1 mg/l Art: Regnbueørred Varighed: 96 h Værdi: < 1 mg/l Art: Grønalger Varighed: 48 h Værdi: < 1 mg/l Art: Daphnia magna Varighed: 72 h Kommentarer: Svært biologisk nedbrydeligt. Zink har moderat til høj bioakkumuleringspotential i akvatiske organismer, men biomagnificeres ikke igennem fødekæden Persistens og nedbrydelighed Persistens og nedbrydelighed Produktet er ikke let biologisk nedbrydeligt Bioakkumuleringspotentiale Bioakkumulationspotentiale Mobilitet i jord Mobilitet Zink har moderat til høj bioakkumuleringspotential i akvatiske organismer, men biomagnificeres ikke igennem fødekæden. Produktet er viskost og opløses ikke i vand og vurderes derfor som ikke mobil Resultater af PBT- og vpvb-vurdering PBT-vurdering resultater Produktet indeholder ingen PBT eller vpvb stoffer Andre negative virkninger Miljøoplysninger, konklusion PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling Produkt klassificeret som farligt affald Emballage klassificeret som farligt affald EAK-kode nr. Anden information Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. EAK: Maling- og lakaffald indeholdende halogenerede opløsningsmidler eller andre farlige stoffer Produktet afleveres til godkendt deponeringssted for farligt affald. PUNKT 14: Transportoplysninger UN-nummer ADR 3082 RID 3082 IMDG 3082 ICAO/IATA UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) ADR MILJØFARLIG VÆSKE N.O.S. (Zinkoxid) RID MILJØFARLIG VÆSKE N.O.S. (Zinkoxid) IMDG ICAO/IATA ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Zinc oxide) ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Zinc

7 Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Side 7 af 8 oxide) Transportfareklasse(r) ADR 9 Fare nr. 90 RID 9 IMDG 9 ICAO/IATA Emballagegruppe ADR III RID IMDG ICAO/IATA Miljøfarer ADR RID IMDG IMDG Marine pollutant ICAO/IATA III III III Særlige forsigtighedsregler for brugeren ADR Andre relevante oplysninger Tunnelrestriktionskode:(E) EmS F-A, S-F Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Andre relevante oplysninger. Andre relevante oplysninger. Ikke inkluderet i disse regler. PUNKT 15: Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Love og regulativer Kemikaliesikkerhedsvurdering CSR kræves Nej PUNKT 16: Andre oplysninger Klassificering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] Liste over relevante R-sætninger (punkt 2 og 3). Liste over relevante H-sætninger (afsnit 2 og 3). Vigtigste kilder ved udarbejdelsen af Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet i overensstemmelse med bilag II til REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006. Klassificering i henhold til forordning (EU) nr. 1272/2008. Aquatic Chronic 2; H411; R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. R38 Irriterer huden. R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. R22 Farlig ved indtagelse. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H302 Farlig ved indtagelse. H400 Meget giftig for vandlevende organismer. H315 Forårsager hudirritation. H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Test Report 142/03, Linoljefärg - Vit, Daphnia magna, immobilisation test,

8 Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Side 8 af 8 sikkerhedsdatabladet Toxicon AB, Landskrona, Sweden, October Ansvarlig for sikkerhedsdatablad Ottosson Färgmakeri AB

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1 SIKKERHEDSDATABLAD Bremsevæske DOT 5.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 5/19/2014 8:58:55 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Bremsevæske

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 01-07-2012 Version: 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Flurethan Gulvmaling PR-nummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: POLY GP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 298 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 15205+15206 REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr: 1038159 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Loxeal 53-11

SIKKERHEDSDATABLAD Loxeal 53-11 Revision 22/03/2012 Revision 1 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: MULTITEC LÆKSØGESPRAY PRnr.: Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Hedegaardsvej 11 Boulstrup 8300 Odder Danmark

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Hedegaardsvej 11 Boulstrup 8300 Odder Danmark Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: SET XP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01 Sikkerhedsdatablad Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 0101 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: LPS 2 Fluid Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Antibak Cleaner. Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 01.00/DNK

Sikkerhedsdatablad. Antibak Cleaner. Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 01.00/DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Antibak Cleaner Varenummer:

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke. PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Neodisher FA Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 7573 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer SIKKERHEDSDATABLAD 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Produktnr. 17A/1710 Juni 2012 Produktnavn Accurate 20WG (METSULFURON-METHYL 20 )WG Erstatter December 2009 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG

Produktnr. 17A/1710 Juni 2012 Produktnavn Accurate 20WG (METSULFURON-METHYL 20 )WG Erstatter December 2009 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG Erstatter December 2009 Side 1 af 15 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG (METSULFURON-METHYL 20 WG) Revideret udgave: Ændrede afsnit er markerede med. PUNKT 1: IDENTIFICATION AF STOFFER/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad Udstedt dato: 2009 06 30 Revideret den: 2014 04 30 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: CM 780 Hurtig Spartelmasse Fiber. Artikelnr:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 CM 840 Håndspartel Byg.

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 CM 840 Håndspartel Byg. Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad... Udstedt dato: 2008 01 17 Revideret den: 2015 05 22 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: Artikelnr: 84001. 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Nilfisk-ALTO SUPER PLUS / ALTRADAN

Nilfisk-ALTO SUPER PLUS / ALTRADAN SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: PR-nr.: 1303071 SUPER PLUS / ALTRADAN Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES Sid. 1 /14 SIKKERHEDSDATABLAD 1. FORBEREDELSE OG FIRMAIDENTIFIKATION 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR VAREBETEGNELSE: BRAKE CLEAN PRODUKTKODE: 2413 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad MAPEFAST SA

Sikkerhedsdatablad MAPEFAST SA Sikkerhedsdatablad af 16/5/2015, version 3 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30 Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471 Afsnit 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af fremstiller/virksomhed 1.1 Produkt id Produktkode(r) ML02 0125 Produktnavn Rent stof/blanding Blanding 1.2 Relevant identificeret brug af stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1.1 Produktidentifikator Produktidentifikatorer Produktregestreringsnummer 418205 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

ALTEK PM 30/45 R PACKAGED

ALTEK PM 30/45 R PACKAGED Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2013-09-10 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Telefon: +49 (0)551/19240 Telefax: +49 (0)551/3831881

Telefon: +49 (0)551/19240 Telefax: +49 (0)551/3831881 Sikkerhedsdatablad iht. EF forordning nr. 453/2010 Trykdato: 13.02.2015 Seite 1 von 5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produkt kode: ASTI-OP Komp.

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED 1.1 Identifikation af artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 114 -serie 1.2 Brug af substans / præparatet

Læs mere