Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening"

Transkript

1 Posthornet 03/09 juni Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Landsforeningens generalforsamling 20 års jubilæumsfest Side 4 Side 10 En dag på Esbjerg Højskole Side 13 Tur til Moselfloden Side 18 Nyt fra klubberne Side 24

2 Indhold Landsforeningens generalforsamling 4 København Post-Seniorer s 20 års jubilæumsfest 10 Københavns Post Seniorer 12 Forrygende dag for 160 postpensionister 13 Nyheder i udlandet 14 Ansøgningsskema efterårsferien Tur til Moselfloden 18 Vinterdage i Esbjerg 20 Pensionistklubben Postnisterne Bornholm 23 Nyt fra klubberne 24 Nordiske samarbejde Så vidt bestyrelsen fornemmede, har det været en rigtig god fest, og den sluttede med, at Bjørn og Okay spillede - og alle sang med på - Skuld gammel venskab. side 10 4Landsforeningens formand, Jørgen Ebbesen, noterede i sin åbningstale med tilfredshed,. at generalforsamlingen igen havde formået at trække over 200 medlemmer af huse helt nøjagtigt side 4 Posthornet Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Nr. 3 Juni årgang Redaktion og ekspedition: Postpensionisternes Landsforening Brovadvej 51, Erritsø 7000 Fredericia Telefon Telefax Redaktion: Jørgen Ebbesen (ansv.) Bent Christensen, redaktør I redaktionen endvidere Per Lund Simonsen. Udkommer 6 gange om året i månederne februar, april, juni, august, oktober og december. Udgivet i eksemplarer. Indlæg til næste nummer må være redaktionen i hænde senest den 6. juli ISSN nr Design og grafisk produktion: Kailow Graphic A/S Miljøcertificeret efter ISO og arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS Bestyrelsen: Formand: Jørgen Ebbesen, Telefon Mobil Næstformand: Henning Dam Krag, tlf Kasserer: Per Lindgaard Tlf Sekretær: Per Lund Simonsen, tlf Svend Svendsen, tlf Solveig Elbek, tlf Alle var enige om, at det havde været en god og begivenhedsrig tur, hvor det hele bare klappede. side 18 Johnny Madsen, tlf Suppleanter: Palle Husum Frederiksen, tlf Leif Aage Hansen, tlf Forsidefoto: Hans B. Henriksen

3 Leder Satspuljen og Skattefri Frynsegoder symboliserer forskelsbehandling Frynsefidusen er et eklatant brud på det gennem mere end 100 år hævdvundne princip om, at der betales skat efter evne og er sammen med finansieringen af Satspuljen et iøjnefaldende eksempel på social slagside i det danske samfund. Regeringen har tilsyneladende kastet håndklædet i ringen, når det drejer sig om skattefri personalegoder bruttolønsordninger. I forbindelse med fremsættelse af forslaget om den nye multimedieskat, der beskatter arbejdsgiverbetalt internet, telefon og computer, slår regeringen nemlig til lyd for at droppe kontrol med fryns. Herved vil Folketinget miste overblikket over årligt skattetab på frynsegoderne. Og det drejer sig ikke om småpenge. Af den seneste offentliggjorte rapport fremgår det, at staten i 2007 gik glip af skatteindtægter på 1,675 milliarder kroner, fordi alene eksempelvis sundhedsforsikringer er skattefrie. Skønnet på godt en milliard anfægtes endog af en række eksperter, der mener, at myndighederne undervurderer udgiften for statskassen. Frynsefidusen skævvrider skattesystemet og er i sig selv amoralsk, fordi pensionister og andre uden frynseordninger kommer til at betale gildet. Men dertil kommer, at det for pensionister i almindelighed betyder, at reguleringen af deres pension udhules, da værdien af skattefri fryns ikke indregnes i den offentlige lønstatistik. Overførselsindkomsterne, herunder folkepensionen, reguleres på grundlag af lønudviklingen to år tilbage i tiden. Reguleringen reduceres med 0,3 pct., der henlægges til en fond til sociale formål den såkaldte satspulje. Men midlerne fra Satspuljen anvendes for det første i vid udstrækning til andre formål, nemlig projekter, der med rette hører hjemme på finansloven. For det andet er det urimeligt, at de økonomisk dårligst stillede skal finansiere projekter, som alle landets skatteborgere burde bidrage til. Sammenholdt med, at den reducerede regulering af folkepension mv. oven i købet fuldstændig meningsløst sker med to års forsinkelse, tegner det billedet af en helt skæv fordelingspolitik. Postpensionisternes Landsforening har gennem årene flere gange hos politikerne efterlyst bæredygtige og fundamenterede argumenter for skattefri fryns og finansieringen af Satspuljen. Men hidtil har vi talt for døve øren og har ikke fået fornuftsbestemte forklaringer. Det er ikke alene tankevækkende. Det er stærk utilfredsstillende. Jørgen Ebbesen Formand 3 Posthornet juni 2009 Posthornet juni

4 Af Per Lund Simonsen Generalforsamlingen hyld ovationer Bent Aunsbjerg Traditionen tro blev Landsforeningens generalforsamling den 16. april 2009 afholdt i Dronning Margrethe Hallen i Fredericia, hvor der blev taget afsked med to markante personligheder, Bent Aunsbjerg og K.A. Pedersen, der begge efter en lang og påskønnelsesværdig indsats havde valgt ikke at genopstille til bestyrelsen. Landsforeningens formand, Jørgen Ebbesen, noterede i sin åbningstale med tilfredshed,. at generalforsamlingen igen havde formået at trække over 200 medlemmer af huse helt nøjagtigt Jeg tolker det som et tilkendegivende skulderklap for det arbejde, vi i hverdagen udfører i Landsforeningen. Tak for det. Jørgen Ebbesen rettede en særlig velkomst til de indbudte gæster, idet han med beklagelse konstaterede, at Isa Rogild og Jens Bendtsen havde sendt afbud, fordi der samme dag blev afholdt generalforsamling i Post Danmark. Jørgen Ebbesen udtalte mindeord over de medlemmer, der er afgået ved døden i årets løb Forsamlingen rejste sig og mindedes de afdøde med et minuts stilhed, idet Jørgen Ebbesen udtalte et Æret være deres minde. Han foreslog og fik forsamlingens tilslutning til at sende en blomsterhilsen til Palle Husum Frederiksen og Aage Sejersen, der på grund af sygdom havde måttet sende afbud. Helt i overensstemmelse med traditionen blev Svend Svendsen enstemmigt valg til ordstyrer. Gæster på generalforsamlingen Jørgen Fischer, formand for Statspensionisternes Centralforening og Pensionisternes Samvirke Bjerne Johansen, Posthornets tegner Bendt Bissberger, fotograf Hardy Christensen, Forsikringstillidsmand i Tjenestemændenes Forsikring Bestyrelsens beretning Jørgen Ebbesen indledte med at konstatere, at det gode samarbejde med Post Danmark er videreført til glæde for begge parter. Det har af forskellige grunde trukket lidt ud med at realiser planerne om en fusion med det svenske postvæsen, men den 2. februar blev fusionsaftalen mellem Post Danmark og Posten AB underskrevet, og der forestår nu en behandling hos EU s konkurrencemyndigheder. Målet med fusionen er at skabe en ny og stærk nordisk postvirksomhed, der leverer tidssvarende og konkurrencedygtige tjenester til borgerne i de to lande. Det bliver Post Danmark A/S og Posten AB, der varetager befordringspligten i Danmark og Sverige. Efter fusionen vil det nye selskab være ejet af den danske stat og den svenske stat med en fordeling af aktierne på hhv. ca. 40 procent og 60 procent. Ejernes indflydelse er dog balanceret sådan, at den svenske stat og den danske start har lige mange stemmer. Der er mange beviser på, at Post Danmarks øverste ledelse værdsætter samarbejdet med Landsforeningen, og jeg håber og tror, at det gode samarbejde vil blive videreført i den nye store nordiske Postkoncern. Pensionisterne betaler prisen for den økonomiske afmatning. At det er tilfældet, er blevet mere og mere tydeligt i der forgangne år, sagde Jørgen Ebbesen og fortsatte: Lavkonjunktur og inflation med eksplosivt stigende fødevarepriser og energiprise sætter økonomien for mennesker 4 Posthornet juni 2009

5 ede med stående og K.A. Pedersen på overførselsindkomst og pensionister i almindelighed under pres. Ældreplejen bliver stadig dårligere og dyrere, og afsløringen af horrible forhold på mange af landets plejehjem står stadig printet på nethinden. Dertil kommer blotlægningen af, hvordan mange kommuner har skruet prisen for mad til de ældre i vejret til helt uhyrlige priser. Det efterlader desværre indtrykket af et samfund, præget af egoisme og manglende solidaritet. Et samfund, som ikke synes indstillet på at afbøde de værste sociale konsekvenser af lavkonjunkturen. Finanskrisen tydeliggør i et hele taget på mange områder de utilfredsstillende vilkår, der bydes landets ældre medborgere, og som ikke harmonerer med velfærdssamfundets grundidé om, at de stærkeste skuldre skal bære de tungeste byrder. Princippet om, at de stærkeste skuldre skal bære de tungeste byrder, gennemsyrer heller ikke ligefrem det forlig om en Skattereform, som Regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 1. marts i år. Hvor meget eller hvor lidt vi os pensionister får ud af reformen, der skal gælde fra 1. januar 2010, er det nok for tidligt at udtale sig om, men at den kommer til at vende den tunge ende nedad er nok en realistisk vurdering Med en konstatering af, at der sædvanen tro også i år i forbindelse med finansloven blev indgået forlig om fordelingen af Satspuljemidlerne bemærkede Jørgen Ebbesen, at alle Folketingets partier på nær Enhedslisten står bag fordelingen. De konkrete initiativer er ganske fornuftige, men det er helt ude i hampen, at de skal finansieres af satspuljemidlerne. De burde finansieres via finansloven og ikke af satspuljen, hvor over halvdelen af midlerne tilhører folkepensionisterne. >> Posthornet juni

6 med Akademikernes Centralorganisation den 20. april og med OAO den 29. april. Og CO II har givet tilsagn om, at Jørgen Fischer indtræder i CO II s pensionsudvalg i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i Ole Pamperin Bent Aunsbjerg Jørgen Ebbesen Langt de fleste af de mange konkrete initiativer er utvivlsomt fornuftige, men pengene til disse initiativer burde afsættes direkte på finansloven og ikke tages af satspuljemidlerne, der bør gå til ældreområdet, idet pengene i satspuljen stammer fra de 0,3 %, som pensionisterne mangler i stigning i forhold til arbejdsmar kedets lønninger. Statspensionisternes Centralforening (SC) Der er gennem årene ved forskellige lejligheder været rejst spørgsmål om, hvorvidt centralorganisationerne lever op til SC s forventninger om varetagelse af statspensionisternes økonomiske forhold. Dette kom klart til udtryk på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 1. april 2008, hvor flere repræsentanter gav udtryk for, at centralorganisationerne i CFU mere måtte betragtes som modspillere end som medspillere. Når Statspensionisternes Centralforening ønsker at få analyseret hele grundlaget for pensionssystemet, hænger det naturligvis sammen med, at vi gennem flere år har ment og ført dokumentation for - at udviklingen af vore pensioner er gået den forkerte vej. Siden begreber som Ny løn, lokal løn og lønpuljer har vundet indpas, er udviklingen af pensionen afveget fra den almindelige lønudvikling i samfundet. Det føler vi naturligvis er ganske urimeligt. Ikke mindst, fordi disse nye l ø n b e g r e b e r aldeles ikke var kendte, da grundlaget i 1993 for reguleringen af pen- Poul Erik Stocholm Aage Korsgaard sionerne blev fastlagt. Derfor kunne de heller ikke indgå i reguleringsbestemmelserne. Jeg tror heller ikke nogen dengang havde fantasi til at forestille sig den udvikling, der er sket. Ellers ville man naturligvis have taget disse nye lønkomponenter med i betragtningerne. Mogens Jørgensen Arne Sørensen Sporene fra overenskomstforhandlingerne i 2008 skræmmer. Og på repræsentantskabsmødet den 4. marts i år blev der således vedtaget en udtalelse, der bemyndiger SC s hovedbestyrelse til udmeldelse af centralorganisationerne, hvis ikke SC får en stærkere indflydelse på alle forhold, der vedrører pensionisternes forhold, sagde Jørgen Ebbesen og fremhævede den række af initiativer, der er taget for at komme i en konstruktiv dialog med centralorganisationerne. Banen er kridtet op, og der er noget, der tyder på, at centralorganisationerne trods alt har forstået budskabet. Der er således aftalt møde Ny lokalklub og nye formænd Den 10. marts fik vi en ny lokalklub under Landsforeningen. Klubben hedder Post Danmarks Pensionistklub i Sorø klubben blev stiftet den 14. januar 2003 og har for nuværende 13 registrerede medlemmer - Vi byder velkommen til klubben og glæder os til samarbejdet. Det betyder, at vi dags dato har 56 lokale klubber ud over det ganske land. Bestyrelsen vil her benytte lejligheden til at ønske nyvalgte klubformænd velkommen til arbejdet. Der er i perioden siden sidste år været nyvalg i 6 klubber, og de nye klubformænd er: Christian Stengaard Postvæsenets pensionistforening Klub Vestjylland Finn Jørgen Pørksen Postvæsenets Pensionistforening i Kolding 6 Posthornet juni 2009

7 Per Lindgaard Flemming Rasmussen Lolly Sørensen Pensionistforeningen Vesterbro & Pakkeposten Per Erik Larsen Post Danmarks Pensionistklub i Sorø Karl Theodor Duus Senior Posten Esbjerg Arne Andersen Vendelboen Frederikshavn Postkreds Vi byder velkommen og glæder os til samarbejdet, og samtidigt vil vi gerne sige tak til de afgående formænd for et godt og loyalt samarbejde under deres virke. Formandsmødet I november sidste år havde ældrepolitikken som gennemgående tema. Jørgen Fischer, der foruden at være formand for Statspensionisterne Centralforening, nu også er formand for Pensionisternes Samvirke, holdt et glimrende foredrag om ældrepolitikken, som han betegnede som helt utilfredsstillende. Viceborgmesteren i Fredericia, Henning Due Lorentzen, belyste på fortrinlig måde ældrepolitikken fra en lokal synsvinkel. Begge foredrag har været udførligt refereret i Posthornet, så jeg vil ikke komme nærmere ind på dem her, bemærkede Jørgen Ebbesen. Han vendte sig herefter mod det nordiske samarbejde i Nordisk Post Pensionist Union (NPPU) På generalforsamlingen sidste år omtalte jeg de nordiske senioraktiviteter, som var forestående det var Nordisk Post Senior Træf september i Sverige og Nordisk Golfturnering for Postseniorer i Himmerland september. Tällberg dette herlige sted højt mod Nord i Dalarne var hjemsted for 40 nordiske postseniorer, der i perioden oplevede Siljansøen og de omliggende byers enestående kulturskatte, smukke natur og fint håndværk. Daglige busture til Leksand, Mora, Orsa og Rättvik og især besøget i besøget i Dalhalla et imponerende kalkbrud, nu omdannet til udendørs koncert- og festspilsarena med plads til fire tusinde tilskuere - 60 meter under jordens overflade og med en fantastisk akustik, var højdepunkter på de vellykkede seniordage. En af de danske deltagere i Seniortræffet, Anny Petersen, har i en udmærket artikel i Posthornet beskrevet de mange oplevelser, som alle deltagerne havde under den veltilrettelagte uge i Dalarne. Efter hjemkomsten fra Sverige gjorde vor nordiske koordinator klar til periodens sidste senioraktivitet Nordisk Golfturnering for Postseniorer september. 17 deltagere fra Sverige og Danmark var tilmeldt til den nordiske golfturnering i Himmerland Golf and Country Club et topmoderne golfhotel med førsteklasses golfbaner og i et sensommervejr med skyfri himmel i alle 5 dage. En pragtfuld oplevelse, lød det samstemmende fra deltagerne ved afskeden og så blev turneringen for første gang vundet af en kvinde Eva Lindsjø fra Båstad. Sverige har som bekendt haft ordførerskabet i NPPU i perioden , og ordførende Bertil Larsson indkaldte til ordinært repræsentantskabsmøde i Göteborg den 8. og 9.oktober. Det blev et godt nordisk møde, hvor bl.a. følgerne af den kommende fusion Posten Sverige og Post Danmark naturligvis blev diskuteret. K.A. Pedersen, der som bekendt har beklædt posten som nordisk koordinator siden oprettelsen af Nordisk Post Pensionist Union i 1996, havde meddelt, at han ikke ønskede genvalg. Som ny koordinator valgtes Lars-Erik Sanfridsson, Sverige. Solveig Elbek er kontaktperson i Danmark. Danmark tager over Ved mødets afslutning overleverede Sverige ordførerskabet af NPPU til Danmark for den kommende 2 års periode. Anker Bekker Niels Farmand Jørgen Fischer Jacob Christiansen På det første sekretariatsmøde i begyndelsen af marts drøftede vi et udkast til program for Nordisk kursus i dagene september 2009 på Rørvig Centret, som vi i Landsforeningen havde udarbejdet. Kurset var tænkt afviklet med 8 lokalformænd fra hvert af landene Norge, Sverige og Danmark. >> Posthornet juni

8 Per Lund Simonsen Solveig Elbek K.A. Pedersen Svend Svendsen Desværre meddelte Sverige, at afdelingen i Stockholm med forskellige begrundelser ønsker, at Postens Seniorerna melder sig ud af NPPU. Spørgsmålet skal behandles på et repræsentantskabsmøde den 20. april 2009, og Sveriges stillingtagen til afholdelse af Nordisk kursus må stilles i bero indtil da. I Norge er der til gengæld kritiske røster fremme om, at der i NPPU er for lidt aktivitet, og i Postpensjonisternes Landsforbund er man derfor positiv indstillet over for gennemførelse af Nordisk kursus. Valg Per Lindgaard blev valgt til kasserer i stedet for Bent Aunsbjerg. Bestyrelsessuppleant Johnny Madsen blev valg til medlem af bestyrelsen i stedet for K.A. Pedersen. Bent Aunsbjerg og K.A. Pedersen havde ikke ønsket genvalg. Svend Svendsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. I stedet for Johnny Madsen blev Leif Aage Hansen valgt som suppleant til bestyrelsen. Jacob Christiansen blev valgt til revisor i stedet for Aage Sejersen, der ikke havde ønsket genvalg. Som revisorsuppleant blev Ole H. Christiansen genvalgt. Alle valg var enstemmige og med akklamation. Jeg tror ikke og det gør de svenske repræsentanter i NPPU heller ikke - at Sverige melder sig ud. Tværtimod blev der på sekretariatsmødet fra alle sider givet udtryk for det ønskelige og nødvendige i, at det nordiske samarbejde udvikles med flere aktiviteter som et betydningsfuldt fundament i NPPU s fremtidige virksomhed. Da NPPU i sin tid blev stiftet, var visionen et bredt nordisk samarbejde med deltagelse af også Island, Finland og Færøerne. Visionen er bristet allerede af den grund, at disse tre lande ikke er medlem, og vil blive helt illusorisk, hvis Sverige melder sig ud. Vi har i bestyrelsen været enige om afvente tilbagemeldingen fra Sverige, men at der ikke vil være noget til hinder for i givet fald at afvikle Nordisk kursus udelukkende med deltagere fra Norge og Danmark. Fremtiden En af de største og den er ikke mindst pædagogisk blandt mange store opgaver inden for en overskuelig fremtid bliver at få de faglige organisationer, herunder navnlig centralorganisationerne, gjort opmærksom på problematikken omkring regulering af tjenestemandspensionerne klart. pointerede Jørgen Ebbesen. Og især, at få dem til at engagere sig helhjertet. Tak til Landsforeningens samarbejdspartnere Som afslutning på beretningen rettede Jørgen Ebbesen en tak til Landsforeningens samarbejdspartnere, herunder 8 Posthornet juni 2009

9 klubformændene, Posthornets tegner Bjerne Johansen og bladets fotograf Bent Bissberger. Til Jørgen Fischer formulerede han en personlig tak for det gode samarbejde i Statspensionisternes Centralforening. Det samme gjorde han til Isa Rogild og Jens Bendtsen for et fortrinligt samarbejde i det daglige. Debat Efter debatten, hvor flere havde ordet med kommentarer, synspunkter og spørgsmål, der blev kommenteret og besvaret af Jørgen Ebbesen, blev beretningen enstemmigt godkendt med akklamation. Regnskab/budget Landsforeningens kasserer, Bent Aunsbjerg, gennemgik det omdelte årsregnskab for 2008 og budgetforslaget for Ved hjælp af Overheads anskueliggjorde han, hvor Landsforeningens indtægter kommer fra, og hvad pengene bruges til, dels på samlede indtægter, dels på de enkelte udgiftsområder: Årsregnskabet udviser et overskud på kr., medens der budgetteres med et overskud på kr. i Regnskabet 2008 blev vedtaget med en enkelt stemme imod, og budgetforslaget for 2009 taget til efterretning. Hilsen fra Jørgen Fischer Jørgen Fischer komplimenterede beretningen og kommenterede herefter forskellige aktuelle emner af betydning for tjenestemandspensionisterne og pensionister i det hele taget, herunder bl.a.: Forholdet til centralorganisationerne. Satspuljen og Ældrechecken. Ældresagen. Han bragte til slut en personlig tak til K.A. Pedersen og til Bent Aunsbjerg. Sidstnævnte havde han gennem årene haft et fortrinligt samarbejde med i forskellige ikke mindst undervisningsmæssige sammenhænge. Afslutning hyldest af Bent Aunsbjerg og K.A. Pedersen Jørgen Ebbesen bragte en varm tak til K.A. Pedersen og Bent Aunsbjerg for den store indsats, de på mange forskellige områder gennem en lang årrække har ydet for Landsforeningen til glæde og gavn for dens store medlemsskare. Jørgen Ebbesen ledsagede sin cadeau til de to med en personlig tak, og sluttede af med at overrække dem begge blomster og en erkendtlighed. Efter at K.A. Pedersen og Bent Aunsbjerg havde haft ordet med en tak og tilbageblik på de mange år i Landsforeningens bestyrelse m.v., hyldede generalforsamlingen dem med stående ovationer. Jørgen Ebbesen afrundede for sit vedkommende generalforsamlingen med at ønske de ny/- og genvalgte til lykke og velkommen til bestyrelsesarbejdet. Dirigenten, Svend Svendsen, kunne herefter erklære generalforsamlingen for afsluttet med at ønske alle en god sommer og god hjemrejse. Posthornet juni

10 Af Niels Farmand Hansen København Post-Seniorer s 20 års jubilæumsfest Festen startede torsdag d. 30. april kl i restaurant Halvleg i Frihedens Idrætscenter i Hvidovre med et glas Champagne til alle de fremmødte, som derefter myldrede ind i den store og hyggelige sal til de meget flotte og veldækkede borde. Hvorefter Jacob Christiansen som formand for Københavns Post-Seniorer med stor glæde kunne byde de 370 festklædte gæster rigtig hjertelig velkommen til vor forenings 20 års jubilæumsfest. En særlig velkomst rettede han til Jørgen Ebbesen og Bent Christensen fra Landsforeningen, begge med fruer, til Bjarne Høpner og Lars Chemnitz fra LPS.forbundet samt til Ole Larsen fra 3.F. region Hovedstaden og Palle Christensen fra RBF. Jacob bød også velkommen til det kendte orkester Bjørn og Okay, som ville spille diner - musik og til div. sange, og sidst, men ikke mindst, til dansen efter festmiddagen. Jacob ønskede alle en rigtig god fest og overgav herefter ordet til Verner Larsen, der som festens konferencier styrede det ganske fint og flot, Verner foreslog, at vi alle startede med at synge den omdelte sang Dagen i Dag, ledsaget af musik fra Bjørn og Okay. Under ledelse af Charlie og Kim gik tjenerpersonalet så i gang med at servere den meget fine 3 retters middag, hvor forretten var varmrøget laks på salat med krydderurts dressing og hjemmebagt brød/smør. Hovedretten helstegt oksefilet med årstidens garniture og rødvinssauce. Begge retter blev godt fulgt op med det fortræffelige rød- og hvidvin s mærke ad libitum. Som dessert var det sprød kurv med frugt og is og en ligeså god dessertvin! Jacob Christiansen kom i sin festtale ind på lidt historie om vor forenings virke igennem de 20 år, og hvad det har udviklet sig til, bl.a. med rejser både i ind- og udland, Syng med og Cafedage - og vi lukker Bakken - foredragsmøder og mange andre ting. I vores bestyrelse bliver der gjort et stort stykke arbejde for hele tiden at finde på noget nyt, som forhåbentligt glæder alle vore medlemmer. Konferencier Verner Larsen sørgede så for, at næste festtaler blev formanden Bjarne Høpner fra LPSF, som takkede mange gange for invitationen og ønskede foreningen tillykke med 20 års jubilæet. Han fremhævede det gode samarbej- 10 Posthornet juni 2009

11 de med post-seniorerne i forbundets hus, bl.a. en hjælpende hånd, når der skulle udsendes stemmesedler, eller når andre gøremål trængte sig på. Ligeledes nævnte Bjarne, at der altid var rent og flot i lokalerne, når seniorerne havde lånt dem, det kneb det lidt med, når andre havde været der. Bjarne sluttede med at ønskede alle en rigtig god fest. sted fra, for efter tur blev alle hevet ud på gulvet og mere eller mindre gjort lidt til grin til stor morskab for hele forsamlingen. Dette indslag gjorde bl.a., at nu ved alle, hvem vores nye kasserer Keld Eksing er. Stille og roligt sørgede Verner Larsen for, at den næste festtaler blev Jørgen Ebbesen fra PL. Jørgen Ebbesen takkede på egne og Bent Christensens vegne for invitationen til jubilæumsfesten, og ligeledes tak, fordi deres koner også måtte deltage. Jørgen ønskede klubben hjertelig tillykke med jubilæet, også han fremhævede det gode samarbejde med Post-Seniorerne, som er langt den største klub i hele landet. Klubben sender trofast en masse medlemmer til den årlige generalforsamling i PL. Alt i mens den gode mad og vin blev serveret af det gode tjenerkorps, blev der skålet til både højre og venstre, jo, så stemningen steg hele tiden nogle grader. Da den dejlige dessert ca. kl var serveret, kom der lige pludseligt en kvindelig landevejsridder ind i salen og efterlyste en cykelsmed eller mekaniker, som kunne hjælpe hende med at få repareret hendes barnevognshjul, og da der ikke var nogen, der meldte sig, begyndte hun at optræde med forskellige sange og gode historier. Det viste sig så at være Helle Bækkel fra Lolland, der optræder som landevejsridder. Hun måtte jo have fået diverse oplysninger om bestyrelsen et eller andet Denne sjove oplevelse satte stemningen endnu en tak op, og sammen med Verner og Bjørn og Okay, fik vi så sunget vor slagsang Vi er Postens pensionister så det kunne høres i hele Hvidovre. Efter kaffen med chokolade og en lille én til, var der fri bar med øl, vand og vin. Og til gode kendte melodier sørgede Bjørn og Okay for, at der blev fyldt godt op på dansegulvet. Alle, der kunne, fik rigtig rørt danse benene. Kl var der natmad i form af hønsekødssuppe med hjemmebagt brød. Så vidt bestyrelsen fornemmede, har det været en rigtig god fest, og den sluttede med, at Bjørn og Okay spillede - og alle sang med på - Skuld gammel venskab. Niels Farmand Hansen. sekretær. Posthornet juni

12 Københavns Post Seniorer Livet det er ikke de dage, som er gået, men de dage man mindes (P.A.Pavlonko) Københavns Post Seniorer (KPS) er en stor forening (ca. 860 medl.) med mange aktiviteter, og deraf er der selvfølgelig masser af aktive seniorer involveret i foreningen. Der er mange, som har en funktion i foreningens daglige virke, f.eks. som formand, næstformand, kasserer, bestyrelses- Erling Johansson medlem osv., men vi må heller ikke glemme Ad Hoc-udvalget, som stort set er kampklar døgnet rundt med alle former for assistance. En af deres store forcer, foruden servicering af medlemmerne, er vejret, og dette var naturligvis på plads, da KPS afholdt reception den 17. april 2009 i høj sol, i anledning af foreningens 20 års jubilæum. Det skal lige nævnes, at dette arrangement foregik på Peter Ipsens Alle i LPSF s hus, hvor der altid er hjerte- og husrum til seniorerne. For alle, der kender kvarteret, vil vide, at muslimsk trossamfund ligger dør om dør med LPSF, og det var en fredag med tilhørende fredagsbøn, og ikke nok med det, så ligger det nye ungdomshus et langt brostenskast væk, men alligevel kunne KPS trække flere deltagere. Formanden, Jacob Christiansen (JC), bød velkommen og fortalte levende, og med mange muntre episoder, om foreningens start og virke. KPS havde bedt om, at eventuelle gaver skulle gå til jubilæumsfonden, og både formanden og kassereren kunne konstatere, at der vist nok kom et par kroner i kassen. Det kvitterede JC for med et stort tak for de foreløbige bidrag til jubilæumsfonden. Udoverm at Lars Chemnitz, næstformand i LPSF, holdt en flot tale om foreningen, kunne man også opleve ham fise rundt med noget fotoudstyr og knipse løs. Det skal blive interessant at se resultatet. Der var en lind strøm af gæster dagen igennem, og alle, både værter og gæster, nød det pragtfulde solskinsvejr, lidt vådt til ganen, og lidt mindre vådt til maven, plus et par fade med lidt til den søde afdeling, for dem, der havde hang til det, og dem var der mange af, og ikke mindst Børge Berg, som diverterede med hyggelige receptionstoner. Kattedrengen blev efter mange og lange drøftelser placeret på sit rette sted og vist frem. Desværre kunne giveren ikke være til stede, så han var repræsenteret af en kær gammel kollega, som fortalte lidt om kunstværket. Desuden var restauratøren, eller hvad nu sådan en mester hedder, mødt frem og berettede om arbejdet med Drengen. Til sådan et arrangement kan det jo ikke komme som en overraskelse for nogen, at rygerne, som altid er uglesete. Så ud på terrassen med dem, men mange ikkerygere var solidariske og gik med. Bjørnen vågner, udsat for en forsamling uden sangbog, var en musikalsk oplevelse, som ikke kan beskrives. Fyraftensgarantien, som blev indført for PDK`s ansatte, var ligesom sat ud af kraft denne dag. Der blev hygget, og pludselig var der vild aktivitet på dansegulvet. Utroligt, som lidt af de forenede bryggeriers produkter og vinavlernes utrættelige arbejde, kan løsne de stive muskler i benene. Alt dette og meget mere fik med al tydelighed vist, at et 20 års jubilæum er værd at markere, og på den led samle en masse gode og brave kolleger til et par timers hyggelig samvær. Efter flere nu er det uigenkaldeligt slut kunne JC så konstatere, at det havde været en pragtfuld dag, og at alle, som havde været til stede, fortjente en stor tak. Flemming Rasmussen Mørkhøj 12 Posthornet juni 2009

13 Af Tage Christensen, Sønderborg Forrygende dag for 160 postpensionister Det blev en helt igennem forrygende dag for 160 postpensionister, som den 24. marts troppede op til En dag på Esbjerg Højskole. Bemærkelsesværdigt var det, at deltagere fra det nordjyske område måtte køre til Esbjerg i snestorm, mens sønderjyderne fra Sønderborg kørte til det vestjyske i det dejligste solskinsvejr. - Solen skinner altid i Esbjerg, sagde højskolelærer Niels Ole Frederiksen med sit sædvanlige lune. For i hvert fald nogle af deltagerne var det første gang, de skulle på højskole, og det er også sikkert, at det ikke er sidste gang. Fra det øjeblik deltagerne trådte ind ad døren, var der en herlig afslappende stemning, og det sørgede ikke mindst højskolelærer Niels Ole Frederiksen og pianist Mats Rudklint for den første time. Der var dejlig fællessang og fortællinger, inden områdedirektør Louis Lindholm gik på talerstolen og fortalte om Post Danmark i forandring. Mange af postpensionisterne har formentlig siddet og tænkt på, at dagligdagen for medarbejderne i Post Danmark nu og for blot nogle få år siden har forandret sig kolossalt. Det kan slet ikke sammenlignes med de gode gamle dage. Inden forhenværende postbud og smalfilmsentusiast Boje Larsen viste Smalfilm fra Middelfart Posthus, måtte de mange postpensionisterne igennem en formidabel frokost nemlig Esbjerg Højskoles ta -selv-bord. Fisk i forskellige variationer og andre lækre frokostretter, en øl og brændevin gjorde sit til, at flere sank dybere ned i sædet end om formiddagen. Det er højskole, når det er bedst. Niels Ole Frederiksen afsluttende foredrag om sin opvækst i Horsens Tugthus er allerede hørt af mange, men det kan sagtens høres både to og tre gange. - Historien bliver bedre og bedre for hver gang, resonerede Niels Ole Frederiksen til stor moro for forsamlingen. Eftermiddagen sluttede med store stykker lagkage vi manglede slet ikke det store sønderjyske kaffebord. En herlig højskoledag, der giver appetit på mere! Posthornet juni

14 Nyheder i udlandet Tjenestemændenes Forsikringsforening, hvor alle postansatte medlemmer af 3F kan optage forsikring (tlf: ), har erhvervet 3 ferieboliger mere i udlandet. En mere i Berlin, en mere i London og en i Amsterdam. Den første store til 8 personer i London blev præsenteret i sidste nr. af Postbladet. Her er en kort præsentation af de tre andre ferielejligheder. Yderligere information samt ledige uger kan ses på Berlin Tjenestemændenes forsikringsselskab 3FPost har købt endnu en lejlighed i Berlin. Efterspørgslen på forsikringsforeningens lejlighed i Berlin har været rigtig stor, og derfor er det med en vis stolthed, at foreningen har kunnet erhverve endnu en lejlighed i det skønne Berlin. Den store flotte lejlighed på 120 m 2 ligger på adressen. Richard-Sorge-Strasse 73A, Berlin. En stille og rolig gade med gå afstand til centrum og områdets seværdigheder Kort om lejligheden: Sovepladser i alt 8 4 soverum Brus/karbad Køleskab m/fryser Kombineret vaske- og tørretumbler Opaskemaskine TV radio med CD er Barnestol Weekendseng Paraplyklapvogn Terrasse Der er gode, gratis parkeringsmuligheder på selve gaden og lige uden for lejligheden og der hører desuden en parkeringsplads til lejligheden kort hertil forefindes i lejligheden. Berlin, Richard-Sorge-Strasse: Ejendommens facade. Forsikringsforeningen har 2/3 af tagetagen set fra venstre side. Stue, sofagruppe, gang og lidt af den ene terrasse. 14 Posthornet juni 2009

15 Amsterdam Lejligheden ligger midt i Amsterdam i et nyre-noveret pakhus, hvis oprindelse går helt tilbage til 1625, hvor det Hollandske Ostindiske Kompagni byggede deres første pakhus. Tillige er det gadens smukkeste ejendom. Gaden er stille og rolig, men om dagen er der et dejligt farverigt liv i form af et kæmpe blomstermarked ud til kanalen.lejlighedens adresse: Singel 518, Amsterdam. Lejligheden er på ca. 90 M 2. Kort om lejligheden: Sovepladser i alt 4 2 soverum med 2 bokssenge i hver Brus/karbad Køleskab og Fryser Gaskomfur med Elovn Opvaskemaskine Vaskemaskine m. tørretumbler Microovn TV Radio m/cd er Barnestol Weekendseng Paraplyklapvogn Det røde pakhus med skodder og løve med sværd er facaden på ejendommen hvor Forsikrings-foreningens lejlighed ligger på 3. Sal. Lejligheden blev møbleret og udstyret ved hjælp af lift fra gaden. London Denne lejlighed nr. 2 i London er til 4 personer og ligger på adressen Tarves Way nr. 1, Green-wich, London SE109E.Lejligheden er en penthouse-lejlighed.lejligheden er stillet til rådighed af sælger indtil 2010, hvor nabo-penthouse-lejligheden på samme adresse kan overtages. Greenwich er en lille forstad til London, dejlig by med mange indkøbssteder.der er en afslappet stemning i Greenwich. Det er stedet, hvor man kan tilbringe timer med at ose på markedet - kunsthåndværk, antikviteter, plader, nips m.m. Der er mange spisemulighe-der, en pub langs floden, og om aftenen, kan der flere steder lyttes til noget blød jazz. Kort om lejligheden: 2 soveværelser 2 dobbeltsenge Badekar Køleskab m/fryser Komponeret vaske- og tørretumbler Opvaskemaskine TV radio med CD er Mikroovn Barnestol / weekendseng / paraplyklapvogn Terrasse med udsigt over byen I denne ejendoms penthouse ligger Forsikringsforeningens ferielejlighed til 4 personer. Posthornet juni

16 Posthornet juni 2009 Sovepladser ialt Heraf i opholdrum Heraf i alm. seng Heraf i køjeseng Heraf i hems / alkove Antal soverum Ferieforeningen Hasle Bornholm 6 pers * X Marielyst Falster Kramnitze v. Rødby X Hejsager, Haderslev X X Hvide Hus Blåvand X Skyum Thy Lyngså v. Sæby Grenå X X Rørvig 5/6 1/ X Tutten Nykøbing Sj Dyngbylund Odder X Postfonden Fanø X X X Udsholdt X X X X X Hvide Sande X X X X Mols X X X X Christianshavn Kbh. 4. sal X X X Nørlev Strand X X X X Liseleje X X X Ny Kramnitze, Lolland X X Christianshavn Kbh. stuen X X X Tjenestemændenes Forsikringsforening Skagen, Gl. Kirkesti ** X X Skagen, Lars Bødkersvej X X X Nykøbing Sj Samsø - nord X X X Samsø - syd X X X Rømø X X X X ## Ny Blåvand X X X X X Fjellerup ** X X X Berlin Alsace ** X X X Norge ** X X Prag ** X X X Budapest X X X ## Paris X Nice, St. Raphael ** X X Marino, Rom ** X X Barcelona X X Lissabon ** X X X X Oslo X X X Berlin 2, stor X X X London 1, stor X X X London 2, lille 4 1 X X X Amsterdam X X X Forbrug er afgift for el, vand og renovation og skal tillægges pris pr. uge og er en fast pris. Ankomst er søndag kl. 15 (## her er afgang søndag kl. 12) * = Bornholm: Der er vaskemaskine i Klympen 14, 20, 22, 24 og 26. ** = ikke egnet til gangbesværede. Toilet / bad i anneks Meter til badestrand Vaskemaskine Tørretumbler Opvaskemaskine Spa Sauna Pris pr. uge for aktive Pris pr. uge for pensionister Forbrug fast pris

17 Ansøgningsskema efterårsferien 2009 Kan søges af medlemmer og pensionister med tilknytning til DPF/3F Kan søges af medlemmer og pensionister med tilknytning til DPF/3F Kan søges af medlemmer og pensionister med tilknytning til DPF/3F og med forsikring i Tjenestemændenes Forsikringsforening Ferieforeningen 14 dage 7 dage A2 Hasle Bornholm 6 pers B1 Marielyst Falster 1700 B2 Kramnitze v. Rødby 1800 D1 Hejsager Nej 2600 E1 Hvide Hus Blåvand Nej 2100 F1 Skyum Thy 1650 F2 Lyngså v. Sæby 1750 G1 Grenå 2600 H1 Rørvig Nej 1800 H2 Tutten Nykøbing Sj J1 Dyngbylund Odder 2000 Postfonden P1 Fanø Nej P2 Udsholt Nej P3 Hvide Sande Nej P4 Mols Nej P5 Christianshavn Kbh. 4 sal Nej P6 Nørløv Strand, hjørring Nej P7 Liseleje Nej P8 Ny Kramnitze, Lolland Nej P9 Christianshavn Kbh. stuen Nej Tjenestemændenes Forsikringsforening R1 Gl. Kirkesti i Skagen Nej R2 Lars Bødkersvej Skagen Nej T1 Nykøbing Sj. Stranderbovej Nej S1 Samsø Nord Nej S2 Samsø Syd Nej T2 Rømø Nej T4 Ny Blåvand Nej T5 Fjellerup Nej U1 Berlin Nej U2 Alsace Nej U3 Norge Nej U4 Prag Nej U5 Budapest Nej U6 Paris Nej U7 Nice, Saint raphael Nej U8 Marina, Rom Nej U9 Barcelona Nej V1 Lissabon Nej V2 Oslo Nej V3 Berlin 2, 8 personer Nej V4 London 1, 8 personer Nej V5 London 2, 4 personer Nej V6 Amsterdam Nej Cpr. nr: Fulde navn: Adresse: Postnr.: By: Tlf.: Jeg søger ferieophold i: Uge nr. Uge nr. Uge nr. Der kan vælges mellem 3 forskellinge uger. 14 dages ophold skal startes i en ulige uge. Denne ansøgning indsendes til: Feriekontoret Peter Ipsens Alle København NV Tlf Og skal foreligge med morgenposten senest fredag den 7. august OBS! Kun vindere af ferieophold får svar - senest lørdag den 15. august Betaling for opholdet er 1. september Du kan printe ansøgningsskema ud fra hjemmesiden I ansøgningsrunden kan der søges 10 steder i prioriteret rækkefølge. Skriv 1, 2, 3... osv. Posthornet juni

18 Fra eventyr byen Bernkastel Hotel Krahenäst Tur til Moselfloden i Postpensionisterne i guiden fortalte en masse om vindyrkning, det var meget spændende. I Cochem skulle vi have været på byvandring, men desværre øsregnede det. I stedet kørte vi en tur rundt i omegnen. Frokosten fik vi på et hotel i Cochem en platte med et stort udvalg af tyske pølser, meget lækkert. Om eftermiddagen sejlede vi fra Cochem til Beilstein, undervejs oplevede vi at sejle igennem en sluse. Bussen holdt i Beilstein og tog Alle var enige om, at det havde været en god og begivenhedsrig tur, hvor det hele bare klappede. Fra 11. maj til 15. maj med 36 deltagere. Vi startede fra Kalundborg kl med opsamling af gæsterne. Da alle var ombord, blev der serveret kaffe og friske rundstykker, dertil en lille øjenåbner. Vi tog færgen i Rødby og var i Tyskland kl Efter nogle timers kørsel var der pause, og her blev der serveret sandwich og varme pølser. Undervejs ned gennem Tyskland fortalte vores guide lidt om Tysklands historie. Senere blev der serveret kaffe og kage. Vi oplevede også at blive stoppet af politiet, en medtrafikant mente, der kom røg ud af bussen, heldigvis var det falsk alarm, men det var med til at forsinke os, så vi var først ved Hotel Krahenäst kl. 22. Hotellet lå højt oppe i byen Löf med en skøn udsigt over Moselfloden. Efter indkvartering fik vi serveret en dejlig middag. Værelserne var fine og med gode senge, så det varede ikke længe, før alle var gået til ro. Næste dag var vi tidligt oppe, og efter et flot morgenbord kørte vi mod byen Cochem. Vi kørte langs floden, medens os op, og så gik turen hjem til hotellet, hvor der var tid til afslapning, inden vi fik serveret en lækker middag. Onsdag var det tørvejr, men overskyet. Denne dag stor der Trier på programmet. Her var første stop Amphitheateret, vi kørte så ind i centrum, hvor vi var på byvandring og så Porta Nigra en gammel borg vi gik gennem gågaden til domkirken Konstantin Basilika og videre til den protestantiske kirke. Meget flotte bygninger. Trier er en meget smuk by med skønne gamle huse og små hyggelige pladser. Froko- 18 Posthornet juni 2009

19 Alle deltagerne ved Amphitheateret Tyskland med Nordvestsjælland sten indtog vi på en kinesisk restaurant. Der var tid til på egen hånd at gå rundt og se på byen og de mange butikker. Vi var hjemme på hotellet sidst på eftermiddagen, vejret var nu blevet lidt lunere. Efter endnu en udsøgt middag spillede et 5 mands orkester op til dans og underholdning, det gjorde stor lykke. Vi havde en dejlig aften, og der blev danset meget. Torsdag kørte vi til byen Bernkastel, der er en rigtig sød og hyggelig by med sjove små huse, man følte, man gik rundt i en eventyrby. Der var mange gode damebutikker, så der blev handlet. Vi sluttede dagen med et besøg hos en vinbonde i byen Alken. Det var et familieforetagende havde været i familiens eje siden Vinkælderen var fra 1600 tallet. Vi fik en god orientering om vinfremstilling og prøvesmagte forskellige hvid- og rødvine. Der var så mulighed for at gøre Orkestret en god handel, og det var der mange, der benyttede sig af. Efter igen en god middag gik alle tidligt i seng. Fredag var så hjemtursdag. Nu var vejret blevet fint, men skiftede op af dagen - jo nærmere vi kom Danmark - til blæsende og koldt. Vi spiste en rigtig god middag i Heiligenhafen, inden vi kørte til færgen, der gav os en ordentlig vippetur over Østersøen. Alle var enige om, at det havde været en god og begivenhedsrig tur, hvor det hele bare klappede. Maden var så god og rigelig, at alle frygtede personvægten. Turen var arrangeret af Spar Rejser, Kalundborg Jørgen Pedersen Og dansen gik Posthornet juni

20 Vinterdage i Esbjerg Når disse linjer læses er bøgen sprunget ud, småfuglene har travlt med redebyggeri, mange blomster står i fuldt flor, kornet står højt på marken, og bønderne jamrer sig og når så varmen breder sig over landet, er det rart at have nogen at køle sig af på, derfor dette fra en lidt køligere tid! 83 postseniorer havde valgt at tage på et kursus/ophold, arrangeret af Landsforeningen og Esbjerg Højskole med titlen vinterdage. Og vi fik vinter med alt til faget hørende: Der var Hjem Is, der var Vestfrost, og der var koldt bord. Men for at få sådan et ophold til at gå op i en højere enhed, må man have nogle gode ingredienser, og man må sige, at Niels Ole Frederiksen, Mats Rudklint og veloplagte postseniorer er en glimrende cocktail. Niels Ole bød velkommen, og som altid kører det hele lige på minuttet. Her kunne DSB lære noget. Som årene går, bliver Mats bedre og bedre til at spille til morgensangen, så om en år kan vi få virkelig glæde af ham. Desuden er han begyndt at causere over det danske sprog, som kan være en svær en, så her er en han kan lure lidt på: Hvorfor sidder man ned hele dagen, mens man sidder oppe hele natten? Højskolen havde fået ny forstander, som i sin introduktion lovede et godt ophold med god mad af friske råvarer samt en udsøgt service. Desværre skete der en ting, som han ikke var herre over. Der havde øjensynligt været indbrud i køkkenet, og der var stjålet store mængder karry, hvilket kunne smages den dag, vi skulle have boller i karry. Men ellers må man sige, at han levede op til sine ord. Der var en del ændringer i forhold til foregående år. En af dem var gruppearbejde. Lene Kirkegård havde et fint oplæg Værdier og Normer, og i grupperne skulle vi diskutere følgende: 20 Posthornet juni 2009

21 1. Grupper, der ikke vil tilpasse sig samfundets regler og bekæmpe demokratiet (fx autonome og nazister), skal forbydes? 2. Valgretsalderen skal sættes ned til 16 år? 3. Ventelister. Skal en erhvervsaktiv 40årig kunne få en ny hofte frem for en 75årig pensionist? 4. det er naboens eget problem, at manden banker konen? 5. Politikere skal være forbilleder for os andre. Derfor er det vigtigt, at de har højere moral end vi? Til afrapportering havde vi fået Niels Ole Højlund som mikrofonholder, og det var en stor fornøjelse at se, at han også kan bruge benene og ikke kun munden. Men det må åbenbart have taget hårdt på ham, for til næste afrapportering, var han pist-væk-borte, så vi måtte klare os selv, og det gik ligesom bedre. Et andet gruppearbejde var: Begreber eller begivenheder, der har været-er-eller bliver af afgørende betydning for et godt dansk seniorliv! Efter oplæg fra Annemarie Kruuse, er det hensigten, at man ud fra de mange svar og holdninger vil prøve at få lavet en Seniorkanon. Det vil da sgu være rart, hvis vi selv kan få indflydelse på vores fremtid. Prøv at diskutere disse emner hjemme i klubberne. Man kan sagtens få et par timer til at gå. Ellers var der mange gode foredrag Storm P Chr. X Vikingerne , og mange gode udflugter: Musikhuset Kongernes Jelling Bindebølle Købmandsgård med usigelige mængder skrammel Tørskind landskabsskulpturer, dog først efter en fornøjelig tur ad en idyllisk skovvej, hvor vi kom meget tæt på naturen Vejen kunstmuseum Skibelund krat samt ikke at forglemme morgengymnastik til de friske. Vi andre nappede en ½ time på den anden side. Festmiddagen den sidste aften havde en enkel ændring. Der var ingen velkomstdrink! Til gengæld stod der en anseelig mængde karafler med vino fino på bordene til fri afbenyttelse. Forret og hovedret blev krydret med taler og sange samt ikke mindst liflig diner musik leveret af Mats, som i dagens anledning havde allieret sig med sine døtre, hvilket løftede hans spil op på et højere niveau. Så var der tid til en lille kabaret, hak-hak Roer, ved Niels Ole og Hans Thimes. Det er gammel vin på gamle flasker, men latteren og bifaldet bragede. Tilbage til desserten og musikken og muntre indlæg, hvor især Verner Larsen viste fin form og diverterede, til stor moro, med et rigt udvalg af vittigheder af både nyere og ældre oprindelse. Og så gik dansen, og det gjorde denne signatur også, vi skulle jo tidlig op næste morgen og hjemad, men først efter morgenmaden forstås! Så hvad der skete videre af både den ene eller anden slags, må andre berette om. Og hvad kan man så få med hjem fra sådan et kursus? Signaturen her tog hjem med kufferten fuld af gode minder og oplevelser samt ikke mindst: en pragtfuld forkølelse! Flemming Rasmussen Mørkhøj PS. Jeg må sige, at alle deltagerne opførte sig eksemplarisk og holdt sig på dydens smalle sti, thi ingen, absolut ingen, kom så meget som i nærheden af Horsens Tugt- og Forbedringshus! Posthornet juni

22

23 Pensionistklubben Postnisterne Bornholm Ordinær generalforsamling på Kontakthuset, Gregersgade 5, Åkirkeby, onsdag d kl Dagsorden. 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 3. Beretning v/ formanden. 4. aflægning af regnskab v/kassereren. 5. Indkomne forslag. 6. Kontingent. 7. Valg: a) Valg af kasserer (Jes Mortensen genopstiller gerne) b) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Arne Hansen genopstiller ikke) (Ib Christensen genopstiller gerne) c) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen (Leif Nielsen genopstiller gerne) d) Valg af 2 revisorer (Bent Larsen og Kjeld Kofoed genopstiller gerne) e) Valg af en revisorsuppleant (Georg Jensen genopstiller gerne) 8 Eventuelt. Der var mødt 21 personer til generalforsamlingen. Pkt. 1. Formanden, Bent Larsson, bød velkommen. Pkt. 2. Som dirigent blev Arne Hansen valgt, han takkede for hvervet og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, stemmetællere blev Birte og Lilly - om nødvendigt. Herefter gav Arne Hansen ordet til formandens beretning, Pkt. 3. Beretning v/formand Bent Larsson, Formanden startede med et øjebliks stilhed for 3 medlemmer i foreningen, som ikke er mere. Formanden oplyste om den forestående Bornholmerrevy i teateret den 10. juli, hvor der var enkelte postbilletter tilbage, og at der ville blive arrangeret en tur i byen og spise bagefter for dem, der har lyst til det, hvortil man skal tilmelde sig. Turen til Bofa sidste år blev aflyst p.g.a. manglende tilslutning, men vil blive forsøgt igen i år, hvor vi skal ud og have de traditionelle røgede sild bagefter. Formanden berettede om bankospillet på Bolsterbjerg med gule ærter bagefter, hvor der var mødt 29 medlemmer op, fødselsdagsfesten på Restaurant Rø, hvor der var mødt 32 medlemmer, og en fin rundvisning på TV2-Bornholm med 42 deltagere, et meget flot fremmøde. Bent Larsson fortalte lidt om sin tur til PL`s generalforsamling i Fredericia den 16. april Formanden rettede en tak til bestyrelsen for godt samarbejde og en stor tak til Georg Jensen, som tager sig af bowling, der lød også en tak til Postkredsen for div. fotokopier og lån af lokale til vores bestyrelsesmøder. Pkt. 4. Kasserer Jes Mortensen viste et regnskab med et overskud på 1.714,35 kr. Regnskabet blev godkendt. Pkt. 5. Ingen indkomne forslag. Pkt. 6. Kontingentet forblev uændret, for ægtepar 130,00 kr. og for enlige 70,00 kr. Pkt. 7. Samtlige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter som var på valg modtog genvalg, og derfor er bestyrelsens sammensætning uændret. Formand: Bent Larsson. Næstformand: Ib Christensen. Kasserer: Jes Mortensen. Sekretær: Gunver Hansen. Bestyrelsesmedlem: Arne Hansen. Suppleant: Leif Nielsen. Revisorer: kjeld Kofoed Bent Larsen Suppleant: Georg Jensen. Pkt. 8. Under Eventuelt kom der forslag om - for at spare porto - at de, der har en adr., kunne få deres post via e- mail. Ved næste brevudsending vil Ib C. medsende sin adr., så de, der har en mail adr., kan sende den til ham. Ib C. foreslog også en evt. julekomsammen for medlemmerne som afløsning for det tidligere arrangement, som Postkredsen holdt på Fredensborg. Generalforsamlingen sluttede med bankospil. Gunver Hansen. Sekretær Posthornet juni

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 03/12 juni Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening tur til Sønderjylland Side 4 HUMØR - Til hverdag og fest Side 7 Aalborg Post Orkesters 60 års jubilæum Side 8 Årets generalforsamling

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening 02/10April En hædersmand på besøg i Storkøbenhavn Projektrejse til Uganda Side 4 Side 6 Man er aldrig for gammel til at lære noget Ordinær generalforsamling

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 04/10 august Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening interview - Jørgen Ebbesen Side 6 Pensionistkursus IV - EU-kursus Pensionistklubben POSTEN Silkeborg Sommerudflugt På tur med Postpensionisterne

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 03/13 Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening juni Rørvig Centret fylder 100 år Generalforsamling og 20 års jubilæum Side 6 Side 10 HK/Post & Kommunikations Feriehuse Side 16 Indhold

Læs mere

Posthornet. Formandsmødet i Rørvig. Ansøgning om ferieophold 2015. LEDER: Samarbejde på tværs SIDE 4 SIDE 18

Posthornet. Formandsmødet i Rørvig. Ansøgning om ferieophold 2015. LEDER: Samarbejde på tværs SIDE 4 SIDE 18 Posthornet MEDLEMSBLAD FOR POSTPENSIONISTERNES LANDSFORENING DECEMBER 06 14 Formandsmødet i Rørvig SIDE 4 Ansøgning om ferieophold 2015 SIDE 18 LEDER: Samarbejde på tværs Indhold 4 FORMANDSMØDET I RØRVIG

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 04/09 august Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Lynet slog ned i landpostbudet Sommertræf 2009 Side 4 Side 8 postpensionister på flyvestation karup Side 10 posten vejle på tur

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 04/13 Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening August Besøg Landsforeningen På Mallorca Side 4 Side 6 generalforsamling i Postpensionisternes Landsforening Side 12 Vinteransøgning Side

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening. Posthornet 0 2 A P R I L 2 0 0 8

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening. Posthornet 0 2 A P R I L 2 0 0 8 Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 0 2 A P R I L 2 0 0 8 Friheden på to hjul Pensionistkursus I 15 års jubilæum i Skanderborg Nytårstur til Baunatal Pensionistkursus IV Nyt fra

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 01/09 Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening FEBRUAR LANDPOSTENS TRAVLE OG ALSIDIGE HVERDAG SIDE 4 SENIORKLUBBEN SIDE 8 ET SKELSÆTTENDE ÅR LANDPOSTBUD I VORBASSE NYT FRA KLUBBERNE

Læs mere

Posthornet. Post Danmarks topchef, K.B. Pedersen - gået på pension. SC nedlægges. LEDER: Et godt resultat, hvis forudsætninger holder SIDE 5 SIDE 12

Posthornet. Post Danmarks topchef, K.B. Pedersen - gået på pension. SC nedlægges. LEDER: Et godt resultat, hvis forudsætninger holder SIDE 5 SIDE 12 Posthornet MEDLEMSBLAD FOR POSTPENSIONISTERNES LANDSFORENING APRIL 02 15 Post Danmarks topchef, K.B. Pedersen - gået på pension SIDE 5 SC nedlægges SIDE 12 LEDER: Et godt resultat, hvis forudsætninger

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 05/12 OKTOBER Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening ATALEKRAV 2013 SIDE 4 LIVETS GANG VED JERNBANEPOSTKONTORET SIDE 6 ET TIDSBILLEDE NORDISK POST SENIOR TRÆF 2012 SIDE 10 SIDE 18

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 01/13 Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Februar Nytår i en omstillingstid Tag med til Krakow Formandsmøde generalforsamling 2013 Side 5 Side 6 Side 12 Side 29 Indhold Seniorklubben

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 06/10 december Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Viva Barcelona ferietur til Barlinek i Polen Løvfaldstur rejse til Bayern Formandsmøde Side 4 Side 10 Side 14 Side 16 side 21

Læs mere

Posthornet. Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Posthornet. Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 0 1 F E B R U A R 2 0 0 8 Da Anker vristede 39 gidsler ud af Saddam Husseins jerngreb Fremtidens forretning i 2008 Ny ferielejlighed i Lissabon

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 05/09 OKtober Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Helge Israelsen er gået fra borde Sommerferieturen Side 4 Side 14 Tredages tur til Schwerin og Wismar Side 18 Nordisk post pensionist

Læs mere

Posthornet. Nytår med forandringens vinde i ryggen. Min farfars posthus. LEDER: Velkommen til et nyt år SIDE 4 SIDE 8

Posthornet. Nytår med forandringens vinde i ryggen. Min farfars posthus. LEDER: Velkommen til et nyt år SIDE 4 SIDE 8 Posthornet MEDLEMSBLAD FOR POSTPENSIONISTERNES LANDSFORENING FEBRUAR 01 15 Nytår med forandringens vinde i ryggen SIDE 4 Min farfars posthus SIDE 8 LEDER: Velkommen til et nyt år Indhold TABET AF NORGE

Læs mere

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 3 JUNI 2011

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 3 JUNI 2011 Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening STATS PENSIONISTEN Nr. 3 JUNI 2011 Leder: Aftale om senere tilbagetrækning Handelsskolernes Lærerforenings Pensionistforening Ændringer i tjenestemandspensionen

Læs mere

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 2 Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 4 2005 43. årgang Medlemsbladet»ny

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG

40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG ny stemme 40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG »ny stemme«nr. 3 2003 41. Årgang Dansk Landsforening for Laryngectomerede (DLFL) Strandboulevarden 49, bygn. 1, st., DK-2100 København Ø Tlf.: 3525 7424, fax:

Læs mere

Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening

Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening NR. 3 Maj 2008 Lungeforeningen Boserup Minde nr. 3 2008 1 A4 rejs DK 17/04/08 10:20 Side 1 Sæsonkort kr. 310,- København. 1 time til Århus 1 2 Kun 1 time til

Læs mere

3 august 2004 61. Årgang. * Marineidræt 3/2004*

3 august 2004 61. Årgang. * Marineidræt 3/2004* 3 august 2004 61. Årgang * Marineidræt 3/2004* SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG ÆRESMEDLEMMER: Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Erik Harder, Eigil Jørgensen, Einar Christian-

Læs mere

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012 Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening STATS PENSIONISTEN Nr. 4 NOVEMBER 2012 Leder: Der er plads til forbedringer i 2013 Generation Y Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Statspensionisternes

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

DLHM. 51 ÅR NR. 4 Oktober 2014 52. ÅRGANG

DLHM. 51 ÅR NR. 4 Oktober 2014 52. ÅRGANG DLHM 51 ÅR NR. 4 Oktober 2014 52. ÅRGANG DLHM Medlemsblad for DLHM ny stemme Nr. 4 2014 52. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Hals- og Mundhuleopererede

Læs mere

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. En fantastisk sommer er gået! Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen...

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. En fantastisk sommer er gået! Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen... Dragørs Aktivitetshus - for din sundhed VÆVEREN nr. 94 September 2014 En fantastisk sommer er gået! (En meget tidlig sommermorgen på Dragør havn) Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen...

Læs mere

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 119 Dec. 2009. 31. Årgang

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 119 Dec. 2009. 31. Årgang INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL NYT Nr. 119 Dec. 2009 31. Årgang Formand Inge Marie Hornshøj og næstformand Bente Frederiksen fra la Vida får overrakt årsindsamlingen af nationalrepræsentant Bendicte Haubroe.

Læs mere

Årgang 63 nr. 4 maj 2005. Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening

Årgang 63 nr. 4 maj 2005. Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening LUNGEFORENINGEN LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE BOSERUP MINDE Årgang 63 nr. 4 maj 2005 Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet

Læs mere

STARTISTEN NR. 60 / 2001 STARTISTEN

STARTISTEN NR. 60 / 2001 STARTISTEN NR. 60 / 2001 Kære Club kammerat! LEDER FORMANDENS SPALTE Du sidder lige nu med den sidste nye udgave af Startisten. Den er ikke blot ny, men har de sidste måneder været igennem et efterhånden tiltrængt

Læs mere

Årgang 62 nr.4 maj 2004. - udgivet af Lungeforeningen Boserup Minde. Interview med Svend Jørgensen Stram tidsplan for strukturreform

Årgang 62 nr.4 maj 2004. - udgivet af Lungeforeningen Boserup Minde. Interview med Svend Jørgensen Stram tidsplan for strukturreform LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Årgang 62 nr.4 maj 2004 - udgivet af Lungeforeningen Boserup Minde Interview med Svend Jørgensen Stram tidsplan for strukturreform LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift

Læs mere