Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening"

Transkript

1 Posthornet 03/09 juni Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Landsforeningens generalforsamling 20 års jubilæumsfest Side 4 Side 10 En dag på Esbjerg Højskole Side 13 Tur til Moselfloden Side 18 Nyt fra klubberne Side 24

2 Indhold Landsforeningens generalforsamling 4 København Post-Seniorer s 20 års jubilæumsfest 10 Københavns Post Seniorer 12 Forrygende dag for 160 postpensionister 13 Nyheder i udlandet 14 Ansøgningsskema efterårsferien Tur til Moselfloden 18 Vinterdage i Esbjerg 20 Pensionistklubben Postnisterne Bornholm 23 Nyt fra klubberne 24 Nordiske samarbejde Så vidt bestyrelsen fornemmede, har det været en rigtig god fest, og den sluttede med, at Bjørn og Okay spillede - og alle sang med på - Skuld gammel venskab. side 10 4Landsforeningens formand, Jørgen Ebbesen, noterede i sin åbningstale med tilfredshed,. at generalforsamlingen igen havde formået at trække over 200 medlemmer af huse helt nøjagtigt side 4 Posthornet Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Nr. 3 Juni årgang Redaktion og ekspedition: Postpensionisternes Landsforening Brovadvej 51, Erritsø 7000 Fredericia Telefon Telefax Redaktion: Jørgen Ebbesen (ansv.) Bent Christensen, redaktør I redaktionen endvidere Per Lund Simonsen. Udkommer 6 gange om året i månederne februar, april, juni, august, oktober og december. Udgivet i eksemplarer. Indlæg til næste nummer må være redaktionen i hænde senest den 6. juli ISSN nr Design og grafisk produktion: Kailow Graphic A/S Miljøcertificeret efter ISO og arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS Bestyrelsen: Formand: Jørgen Ebbesen, Telefon Mobil Næstformand: Henning Dam Krag, tlf Kasserer: Per Lindgaard Tlf Sekretær: Per Lund Simonsen, tlf Svend Svendsen, tlf Solveig Elbek, tlf Alle var enige om, at det havde været en god og begivenhedsrig tur, hvor det hele bare klappede. side 18 Johnny Madsen, tlf Suppleanter: Palle Husum Frederiksen, tlf Leif Aage Hansen, tlf Forsidefoto: Hans B. Henriksen

3 Leder Satspuljen og Skattefri Frynsegoder symboliserer forskelsbehandling Frynsefidusen er et eklatant brud på det gennem mere end 100 år hævdvundne princip om, at der betales skat efter evne og er sammen med finansieringen af Satspuljen et iøjnefaldende eksempel på social slagside i det danske samfund. Regeringen har tilsyneladende kastet håndklædet i ringen, når det drejer sig om skattefri personalegoder bruttolønsordninger. I forbindelse med fremsættelse af forslaget om den nye multimedieskat, der beskatter arbejdsgiverbetalt internet, telefon og computer, slår regeringen nemlig til lyd for at droppe kontrol med fryns. Herved vil Folketinget miste overblikket over årligt skattetab på frynsegoderne. Og det drejer sig ikke om småpenge. Af den seneste offentliggjorte rapport fremgår det, at staten i 2007 gik glip af skatteindtægter på 1,675 milliarder kroner, fordi alene eksempelvis sundhedsforsikringer er skattefrie. Skønnet på godt en milliard anfægtes endog af en række eksperter, der mener, at myndighederne undervurderer udgiften for statskassen. Frynsefidusen skævvrider skattesystemet og er i sig selv amoralsk, fordi pensionister og andre uden frynseordninger kommer til at betale gildet. Men dertil kommer, at det for pensionister i almindelighed betyder, at reguleringen af deres pension udhules, da værdien af skattefri fryns ikke indregnes i den offentlige lønstatistik. Overførselsindkomsterne, herunder folkepensionen, reguleres på grundlag af lønudviklingen to år tilbage i tiden. Reguleringen reduceres med 0,3 pct., der henlægges til en fond til sociale formål den såkaldte satspulje. Men midlerne fra Satspuljen anvendes for det første i vid udstrækning til andre formål, nemlig projekter, der med rette hører hjemme på finansloven. For det andet er det urimeligt, at de økonomisk dårligst stillede skal finansiere projekter, som alle landets skatteborgere burde bidrage til. Sammenholdt med, at den reducerede regulering af folkepension mv. oven i købet fuldstændig meningsløst sker med to års forsinkelse, tegner det billedet af en helt skæv fordelingspolitik. Postpensionisternes Landsforening har gennem årene flere gange hos politikerne efterlyst bæredygtige og fundamenterede argumenter for skattefri fryns og finansieringen af Satspuljen. Men hidtil har vi talt for døve øren og har ikke fået fornuftsbestemte forklaringer. Det er ikke alene tankevækkende. Det er stærk utilfredsstillende. Jørgen Ebbesen Formand 3 Posthornet juni 2009 Posthornet juni

4 Af Per Lund Simonsen Generalforsamlingen hyld ovationer Bent Aunsbjerg Traditionen tro blev Landsforeningens generalforsamling den 16. april 2009 afholdt i Dronning Margrethe Hallen i Fredericia, hvor der blev taget afsked med to markante personligheder, Bent Aunsbjerg og K.A. Pedersen, der begge efter en lang og påskønnelsesværdig indsats havde valgt ikke at genopstille til bestyrelsen. Landsforeningens formand, Jørgen Ebbesen, noterede i sin åbningstale med tilfredshed,. at generalforsamlingen igen havde formået at trække over 200 medlemmer af huse helt nøjagtigt Jeg tolker det som et tilkendegivende skulderklap for det arbejde, vi i hverdagen udfører i Landsforeningen. Tak for det. Jørgen Ebbesen rettede en særlig velkomst til de indbudte gæster, idet han med beklagelse konstaterede, at Isa Rogild og Jens Bendtsen havde sendt afbud, fordi der samme dag blev afholdt generalforsamling i Post Danmark. Jørgen Ebbesen udtalte mindeord over de medlemmer, der er afgået ved døden i årets løb Forsamlingen rejste sig og mindedes de afdøde med et minuts stilhed, idet Jørgen Ebbesen udtalte et Æret være deres minde. Han foreslog og fik forsamlingens tilslutning til at sende en blomsterhilsen til Palle Husum Frederiksen og Aage Sejersen, der på grund af sygdom havde måttet sende afbud. Helt i overensstemmelse med traditionen blev Svend Svendsen enstemmigt valg til ordstyrer. Gæster på generalforsamlingen Jørgen Fischer, formand for Statspensionisternes Centralforening og Pensionisternes Samvirke Bjerne Johansen, Posthornets tegner Bendt Bissberger, fotograf Hardy Christensen, Forsikringstillidsmand i Tjenestemændenes Forsikring Bestyrelsens beretning Jørgen Ebbesen indledte med at konstatere, at det gode samarbejde med Post Danmark er videreført til glæde for begge parter. Det har af forskellige grunde trukket lidt ud med at realiser planerne om en fusion med det svenske postvæsen, men den 2. februar blev fusionsaftalen mellem Post Danmark og Posten AB underskrevet, og der forestår nu en behandling hos EU s konkurrencemyndigheder. Målet med fusionen er at skabe en ny og stærk nordisk postvirksomhed, der leverer tidssvarende og konkurrencedygtige tjenester til borgerne i de to lande. Det bliver Post Danmark A/S og Posten AB, der varetager befordringspligten i Danmark og Sverige. Efter fusionen vil det nye selskab være ejet af den danske stat og den svenske stat med en fordeling af aktierne på hhv. ca. 40 procent og 60 procent. Ejernes indflydelse er dog balanceret sådan, at den svenske stat og den danske start har lige mange stemmer. Der er mange beviser på, at Post Danmarks øverste ledelse værdsætter samarbejdet med Landsforeningen, og jeg håber og tror, at det gode samarbejde vil blive videreført i den nye store nordiske Postkoncern. Pensionisterne betaler prisen for den økonomiske afmatning. At det er tilfældet, er blevet mere og mere tydeligt i der forgangne år, sagde Jørgen Ebbesen og fortsatte: Lavkonjunktur og inflation med eksplosivt stigende fødevarepriser og energiprise sætter økonomien for mennesker 4 Posthornet juni 2009

5 ede med stående og K.A. Pedersen på overførselsindkomst og pensionister i almindelighed under pres. Ældreplejen bliver stadig dårligere og dyrere, og afsløringen af horrible forhold på mange af landets plejehjem står stadig printet på nethinden. Dertil kommer blotlægningen af, hvordan mange kommuner har skruet prisen for mad til de ældre i vejret til helt uhyrlige priser. Det efterlader desværre indtrykket af et samfund, præget af egoisme og manglende solidaritet. Et samfund, som ikke synes indstillet på at afbøde de værste sociale konsekvenser af lavkonjunkturen. Finanskrisen tydeliggør i et hele taget på mange områder de utilfredsstillende vilkår, der bydes landets ældre medborgere, og som ikke harmonerer med velfærdssamfundets grundidé om, at de stærkeste skuldre skal bære de tungeste byrder. Princippet om, at de stærkeste skuldre skal bære de tungeste byrder, gennemsyrer heller ikke ligefrem det forlig om en Skattereform, som Regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 1. marts i år. Hvor meget eller hvor lidt vi os pensionister får ud af reformen, der skal gælde fra 1. januar 2010, er det nok for tidligt at udtale sig om, men at den kommer til at vende den tunge ende nedad er nok en realistisk vurdering Med en konstatering af, at der sædvanen tro også i år i forbindelse med finansloven blev indgået forlig om fordelingen af Satspuljemidlerne bemærkede Jørgen Ebbesen, at alle Folketingets partier på nær Enhedslisten står bag fordelingen. De konkrete initiativer er ganske fornuftige, men det er helt ude i hampen, at de skal finansieres af satspuljemidlerne. De burde finansieres via finansloven og ikke af satspuljen, hvor over halvdelen af midlerne tilhører folkepensionisterne. >> Posthornet juni

6 med Akademikernes Centralorganisation den 20. april og med OAO den 29. april. Og CO II har givet tilsagn om, at Jørgen Fischer indtræder i CO II s pensionsudvalg i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i Ole Pamperin Bent Aunsbjerg Jørgen Ebbesen Langt de fleste af de mange konkrete initiativer er utvivlsomt fornuftige, men pengene til disse initiativer burde afsættes direkte på finansloven og ikke tages af satspuljemidlerne, der bør gå til ældreområdet, idet pengene i satspuljen stammer fra de 0,3 %, som pensionisterne mangler i stigning i forhold til arbejdsmar kedets lønninger. Statspensionisternes Centralforening (SC) Der er gennem årene ved forskellige lejligheder været rejst spørgsmål om, hvorvidt centralorganisationerne lever op til SC s forventninger om varetagelse af statspensionisternes økonomiske forhold. Dette kom klart til udtryk på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 1. april 2008, hvor flere repræsentanter gav udtryk for, at centralorganisationerne i CFU mere måtte betragtes som modspillere end som medspillere. Når Statspensionisternes Centralforening ønsker at få analyseret hele grundlaget for pensionssystemet, hænger det naturligvis sammen med, at vi gennem flere år har ment og ført dokumentation for - at udviklingen af vore pensioner er gået den forkerte vej. Siden begreber som Ny løn, lokal løn og lønpuljer har vundet indpas, er udviklingen af pensionen afveget fra den almindelige lønudvikling i samfundet. Det føler vi naturligvis er ganske urimeligt. Ikke mindst, fordi disse nye l ø n b e g r e b e r aldeles ikke var kendte, da grundlaget i 1993 for reguleringen af pen- Poul Erik Stocholm Aage Korsgaard sionerne blev fastlagt. Derfor kunne de heller ikke indgå i reguleringsbestemmelserne. Jeg tror heller ikke nogen dengang havde fantasi til at forestille sig den udvikling, der er sket. Ellers ville man naturligvis have taget disse nye lønkomponenter med i betragtningerne. Mogens Jørgensen Arne Sørensen Sporene fra overenskomstforhandlingerne i 2008 skræmmer. Og på repræsentantskabsmødet den 4. marts i år blev der således vedtaget en udtalelse, der bemyndiger SC s hovedbestyrelse til udmeldelse af centralorganisationerne, hvis ikke SC får en stærkere indflydelse på alle forhold, der vedrører pensionisternes forhold, sagde Jørgen Ebbesen og fremhævede den række af initiativer, der er taget for at komme i en konstruktiv dialog med centralorganisationerne. Banen er kridtet op, og der er noget, der tyder på, at centralorganisationerne trods alt har forstået budskabet. Der er således aftalt møde Ny lokalklub og nye formænd Den 10. marts fik vi en ny lokalklub under Landsforeningen. Klubben hedder Post Danmarks Pensionistklub i Sorø klubben blev stiftet den 14. januar 2003 og har for nuværende 13 registrerede medlemmer - Vi byder velkommen til klubben og glæder os til samarbejdet. Det betyder, at vi dags dato har 56 lokale klubber ud over det ganske land. Bestyrelsen vil her benytte lejligheden til at ønske nyvalgte klubformænd velkommen til arbejdet. Der er i perioden siden sidste år været nyvalg i 6 klubber, og de nye klubformænd er: Christian Stengaard Postvæsenets pensionistforening Klub Vestjylland Finn Jørgen Pørksen Postvæsenets Pensionistforening i Kolding 6 Posthornet juni 2009

7 Per Lindgaard Flemming Rasmussen Lolly Sørensen Pensionistforeningen Vesterbro & Pakkeposten Per Erik Larsen Post Danmarks Pensionistklub i Sorø Karl Theodor Duus Senior Posten Esbjerg Arne Andersen Vendelboen Frederikshavn Postkreds Vi byder velkommen og glæder os til samarbejdet, og samtidigt vil vi gerne sige tak til de afgående formænd for et godt og loyalt samarbejde under deres virke. Formandsmødet I november sidste år havde ældrepolitikken som gennemgående tema. Jørgen Fischer, der foruden at være formand for Statspensionisterne Centralforening, nu også er formand for Pensionisternes Samvirke, holdt et glimrende foredrag om ældrepolitikken, som han betegnede som helt utilfredsstillende. Viceborgmesteren i Fredericia, Henning Due Lorentzen, belyste på fortrinlig måde ældrepolitikken fra en lokal synsvinkel. Begge foredrag har været udførligt refereret i Posthornet, så jeg vil ikke komme nærmere ind på dem her, bemærkede Jørgen Ebbesen. Han vendte sig herefter mod det nordiske samarbejde i Nordisk Post Pensionist Union (NPPU) På generalforsamlingen sidste år omtalte jeg de nordiske senioraktiviteter, som var forestående det var Nordisk Post Senior Træf september i Sverige og Nordisk Golfturnering for Postseniorer i Himmerland september. Tällberg dette herlige sted højt mod Nord i Dalarne var hjemsted for 40 nordiske postseniorer, der i perioden oplevede Siljansøen og de omliggende byers enestående kulturskatte, smukke natur og fint håndværk. Daglige busture til Leksand, Mora, Orsa og Rättvik og især besøget i besøget i Dalhalla et imponerende kalkbrud, nu omdannet til udendørs koncert- og festspilsarena med plads til fire tusinde tilskuere - 60 meter under jordens overflade og med en fantastisk akustik, var højdepunkter på de vellykkede seniordage. En af de danske deltagere i Seniortræffet, Anny Petersen, har i en udmærket artikel i Posthornet beskrevet de mange oplevelser, som alle deltagerne havde under den veltilrettelagte uge i Dalarne. Efter hjemkomsten fra Sverige gjorde vor nordiske koordinator klar til periodens sidste senioraktivitet Nordisk Golfturnering for Postseniorer september. 17 deltagere fra Sverige og Danmark var tilmeldt til den nordiske golfturnering i Himmerland Golf and Country Club et topmoderne golfhotel med førsteklasses golfbaner og i et sensommervejr med skyfri himmel i alle 5 dage. En pragtfuld oplevelse, lød det samstemmende fra deltagerne ved afskeden og så blev turneringen for første gang vundet af en kvinde Eva Lindsjø fra Båstad. Sverige har som bekendt haft ordførerskabet i NPPU i perioden , og ordførende Bertil Larsson indkaldte til ordinært repræsentantskabsmøde i Göteborg den 8. og 9.oktober. Det blev et godt nordisk møde, hvor bl.a. følgerne af den kommende fusion Posten Sverige og Post Danmark naturligvis blev diskuteret. K.A. Pedersen, der som bekendt har beklædt posten som nordisk koordinator siden oprettelsen af Nordisk Post Pensionist Union i 1996, havde meddelt, at han ikke ønskede genvalg. Som ny koordinator valgtes Lars-Erik Sanfridsson, Sverige. Solveig Elbek er kontaktperson i Danmark. Danmark tager over Ved mødets afslutning overleverede Sverige ordførerskabet af NPPU til Danmark for den kommende 2 års periode. Anker Bekker Niels Farmand Jørgen Fischer Jacob Christiansen På det første sekretariatsmøde i begyndelsen af marts drøftede vi et udkast til program for Nordisk kursus i dagene september 2009 på Rørvig Centret, som vi i Landsforeningen havde udarbejdet. Kurset var tænkt afviklet med 8 lokalformænd fra hvert af landene Norge, Sverige og Danmark. >> Posthornet juni

8 Per Lund Simonsen Solveig Elbek K.A. Pedersen Svend Svendsen Desværre meddelte Sverige, at afdelingen i Stockholm med forskellige begrundelser ønsker, at Postens Seniorerna melder sig ud af NPPU. Spørgsmålet skal behandles på et repræsentantskabsmøde den 20. april 2009, og Sveriges stillingtagen til afholdelse af Nordisk kursus må stilles i bero indtil da. I Norge er der til gengæld kritiske røster fremme om, at der i NPPU er for lidt aktivitet, og i Postpensjonisternes Landsforbund er man derfor positiv indstillet over for gennemførelse af Nordisk kursus. Valg Per Lindgaard blev valgt til kasserer i stedet for Bent Aunsbjerg. Bestyrelsessuppleant Johnny Madsen blev valg til medlem af bestyrelsen i stedet for K.A. Pedersen. Bent Aunsbjerg og K.A. Pedersen havde ikke ønsket genvalg. Svend Svendsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. I stedet for Johnny Madsen blev Leif Aage Hansen valgt som suppleant til bestyrelsen. Jacob Christiansen blev valgt til revisor i stedet for Aage Sejersen, der ikke havde ønsket genvalg. Som revisorsuppleant blev Ole H. Christiansen genvalgt. Alle valg var enstemmige og med akklamation. Jeg tror ikke og det gør de svenske repræsentanter i NPPU heller ikke - at Sverige melder sig ud. Tværtimod blev der på sekretariatsmødet fra alle sider givet udtryk for det ønskelige og nødvendige i, at det nordiske samarbejde udvikles med flere aktiviteter som et betydningsfuldt fundament i NPPU s fremtidige virksomhed. Da NPPU i sin tid blev stiftet, var visionen et bredt nordisk samarbejde med deltagelse af også Island, Finland og Færøerne. Visionen er bristet allerede af den grund, at disse tre lande ikke er medlem, og vil blive helt illusorisk, hvis Sverige melder sig ud. Vi har i bestyrelsen været enige om afvente tilbagemeldingen fra Sverige, men at der ikke vil være noget til hinder for i givet fald at afvikle Nordisk kursus udelukkende med deltagere fra Norge og Danmark. Fremtiden En af de største og den er ikke mindst pædagogisk blandt mange store opgaver inden for en overskuelig fremtid bliver at få de faglige organisationer, herunder navnlig centralorganisationerne, gjort opmærksom på problematikken omkring regulering af tjenestemandspensionerne klart. pointerede Jørgen Ebbesen. Og især, at få dem til at engagere sig helhjertet. Tak til Landsforeningens samarbejdspartnere Som afslutning på beretningen rettede Jørgen Ebbesen en tak til Landsforeningens samarbejdspartnere, herunder 8 Posthornet juni 2009

9 klubformændene, Posthornets tegner Bjerne Johansen og bladets fotograf Bent Bissberger. Til Jørgen Fischer formulerede han en personlig tak for det gode samarbejde i Statspensionisternes Centralforening. Det samme gjorde han til Isa Rogild og Jens Bendtsen for et fortrinligt samarbejde i det daglige. Debat Efter debatten, hvor flere havde ordet med kommentarer, synspunkter og spørgsmål, der blev kommenteret og besvaret af Jørgen Ebbesen, blev beretningen enstemmigt godkendt med akklamation. Regnskab/budget Landsforeningens kasserer, Bent Aunsbjerg, gennemgik det omdelte årsregnskab for 2008 og budgetforslaget for Ved hjælp af Overheads anskueliggjorde han, hvor Landsforeningens indtægter kommer fra, og hvad pengene bruges til, dels på samlede indtægter, dels på de enkelte udgiftsområder: Årsregnskabet udviser et overskud på kr., medens der budgetteres med et overskud på kr. i Regnskabet 2008 blev vedtaget med en enkelt stemme imod, og budgetforslaget for 2009 taget til efterretning. Hilsen fra Jørgen Fischer Jørgen Fischer komplimenterede beretningen og kommenterede herefter forskellige aktuelle emner af betydning for tjenestemandspensionisterne og pensionister i det hele taget, herunder bl.a.: Forholdet til centralorganisationerne. Satspuljen og Ældrechecken. Ældresagen. Han bragte til slut en personlig tak til K.A. Pedersen og til Bent Aunsbjerg. Sidstnævnte havde han gennem årene haft et fortrinligt samarbejde med i forskellige ikke mindst undervisningsmæssige sammenhænge. Afslutning hyldest af Bent Aunsbjerg og K.A. Pedersen Jørgen Ebbesen bragte en varm tak til K.A. Pedersen og Bent Aunsbjerg for den store indsats, de på mange forskellige områder gennem en lang årrække har ydet for Landsforeningen til glæde og gavn for dens store medlemsskare. Jørgen Ebbesen ledsagede sin cadeau til de to med en personlig tak, og sluttede af med at overrække dem begge blomster og en erkendtlighed. Efter at K.A. Pedersen og Bent Aunsbjerg havde haft ordet med en tak og tilbageblik på de mange år i Landsforeningens bestyrelse m.v., hyldede generalforsamlingen dem med stående ovationer. Jørgen Ebbesen afrundede for sit vedkommende generalforsamlingen med at ønske de ny/- og genvalgte til lykke og velkommen til bestyrelsesarbejdet. Dirigenten, Svend Svendsen, kunne herefter erklære generalforsamlingen for afsluttet med at ønske alle en god sommer og god hjemrejse. Posthornet juni

10 Af Niels Farmand Hansen København Post-Seniorer s 20 års jubilæumsfest Festen startede torsdag d. 30. april kl i restaurant Halvleg i Frihedens Idrætscenter i Hvidovre med et glas Champagne til alle de fremmødte, som derefter myldrede ind i den store og hyggelige sal til de meget flotte og veldækkede borde. Hvorefter Jacob Christiansen som formand for Københavns Post-Seniorer med stor glæde kunne byde de 370 festklædte gæster rigtig hjertelig velkommen til vor forenings 20 års jubilæumsfest. En særlig velkomst rettede han til Jørgen Ebbesen og Bent Christensen fra Landsforeningen, begge med fruer, til Bjarne Høpner og Lars Chemnitz fra LPS.forbundet samt til Ole Larsen fra 3.F. region Hovedstaden og Palle Christensen fra RBF. Jacob bød også velkommen til det kendte orkester Bjørn og Okay, som ville spille diner - musik og til div. sange, og sidst, men ikke mindst, til dansen efter festmiddagen. Jacob ønskede alle en rigtig god fest og overgav herefter ordet til Verner Larsen, der som festens konferencier styrede det ganske fint og flot, Verner foreslog, at vi alle startede med at synge den omdelte sang Dagen i Dag, ledsaget af musik fra Bjørn og Okay. Under ledelse af Charlie og Kim gik tjenerpersonalet så i gang med at servere den meget fine 3 retters middag, hvor forretten var varmrøget laks på salat med krydderurts dressing og hjemmebagt brød/smør. Hovedretten helstegt oksefilet med årstidens garniture og rødvinssauce. Begge retter blev godt fulgt op med det fortræffelige rød- og hvidvin s mærke ad libitum. Som dessert var det sprød kurv med frugt og is og en ligeså god dessertvin! Jacob Christiansen kom i sin festtale ind på lidt historie om vor forenings virke igennem de 20 år, og hvad det har udviklet sig til, bl.a. med rejser både i ind- og udland, Syng med og Cafedage - og vi lukker Bakken - foredragsmøder og mange andre ting. I vores bestyrelse bliver der gjort et stort stykke arbejde for hele tiden at finde på noget nyt, som forhåbentligt glæder alle vore medlemmer. Konferencier Verner Larsen sørgede så for, at næste festtaler blev formanden Bjarne Høpner fra LPSF, som takkede mange gange for invitationen og ønskede foreningen tillykke med 20 års jubilæet. Han fremhævede det gode samarbej- 10 Posthornet juni 2009

11 de med post-seniorerne i forbundets hus, bl.a. en hjælpende hånd, når der skulle udsendes stemmesedler, eller når andre gøremål trængte sig på. Ligeledes nævnte Bjarne, at der altid var rent og flot i lokalerne, når seniorerne havde lånt dem, det kneb det lidt med, når andre havde været der. Bjarne sluttede med at ønskede alle en rigtig god fest. sted fra, for efter tur blev alle hevet ud på gulvet og mere eller mindre gjort lidt til grin til stor morskab for hele forsamlingen. Dette indslag gjorde bl.a., at nu ved alle, hvem vores nye kasserer Keld Eksing er. Stille og roligt sørgede Verner Larsen for, at den næste festtaler blev Jørgen Ebbesen fra PL. Jørgen Ebbesen takkede på egne og Bent Christensens vegne for invitationen til jubilæumsfesten, og ligeledes tak, fordi deres koner også måtte deltage. Jørgen ønskede klubben hjertelig tillykke med jubilæet, også han fremhævede det gode samarbejde med Post-Seniorerne, som er langt den største klub i hele landet. Klubben sender trofast en masse medlemmer til den årlige generalforsamling i PL. Alt i mens den gode mad og vin blev serveret af det gode tjenerkorps, blev der skålet til både højre og venstre, jo, så stemningen steg hele tiden nogle grader. Da den dejlige dessert ca. kl var serveret, kom der lige pludseligt en kvindelig landevejsridder ind i salen og efterlyste en cykelsmed eller mekaniker, som kunne hjælpe hende med at få repareret hendes barnevognshjul, og da der ikke var nogen, der meldte sig, begyndte hun at optræde med forskellige sange og gode historier. Det viste sig så at være Helle Bækkel fra Lolland, der optræder som landevejsridder. Hun måtte jo have fået diverse oplysninger om bestyrelsen et eller andet Denne sjove oplevelse satte stemningen endnu en tak op, og sammen med Verner og Bjørn og Okay, fik vi så sunget vor slagsang Vi er Postens pensionister så det kunne høres i hele Hvidovre. Efter kaffen med chokolade og en lille én til, var der fri bar med øl, vand og vin. Og til gode kendte melodier sørgede Bjørn og Okay for, at der blev fyldt godt op på dansegulvet. Alle, der kunne, fik rigtig rørt danse benene. Kl var der natmad i form af hønsekødssuppe med hjemmebagt brød. Så vidt bestyrelsen fornemmede, har det været en rigtig god fest, og den sluttede med, at Bjørn og Okay spillede - og alle sang med på - Skuld gammel venskab. Niels Farmand Hansen. sekretær. Posthornet juni

12 Københavns Post Seniorer Livet det er ikke de dage, som er gået, men de dage man mindes (P.A.Pavlonko) Københavns Post Seniorer (KPS) er en stor forening (ca. 860 medl.) med mange aktiviteter, og deraf er der selvfølgelig masser af aktive seniorer involveret i foreningen. Der er mange, som har en funktion i foreningens daglige virke, f.eks. som formand, næstformand, kasserer, bestyrelses- Erling Johansson medlem osv., men vi må heller ikke glemme Ad Hoc-udvalget, som stort set er kampklar døgnet rundt med alle former for assistance. En af deres store forcer, foruden servicering af medlemmerne, er vejret, og dette var naturligvis på plads, da KPS afholdt reception den 17. april 2009 i høj sol, i anledning af foreningens 20 års jubilæum. Det skal lige nævnes, at dette arrangement foregik på Peter Ipsens Alle i LPSF s hus, hvor der altid er hjerte- og husrum til seniorerne. For alle, der kender kvarteret, vil vide, at muslimsk trossamfund ligger dør om dør med LPSF, og det var en fredag med tilhørende fredagsbøn, og ikke nok med det, så ligger det nye ungdomshus et langt brostenskast væk, men alligevel kunne KPS trække flere deltagere. Formanden, Jacob Christiansen (JC), bød velkommen og fortalte levende, og med mange muntre episoder, om foreningens start og virke. KPS havde bedt om, at eventuelle gaver skulle gå til jubilæumsfonden, og både formanden og kassereren kunne konstatere, at der vist nok kom et par kroner i kassen. Det kvitterede JC for med et stort tak for de foreløbige bidrag til jubilæumsfonden. Udoverm at Lars Chemnitz, næstformand i LPSF, holdt en flot tale om foreningen, kunne man også opleve ham fise rundt med noget fotoudstyr og knipse løs. Det skal blive interessant at se resultatet. Der var en lind strøm af gæster dagen igennem, og alle, både værter og gæster, nød det pragtfulde solskinsvejr, lidt vådt til ganen, og lidt mindre vådt til maven, plus et par fade med lidt til den søde afdeling, for dem, der havde hang til det, og dem var der mange af, og ikke mindst Børge Berg, som diverterede med hyggelige receptionstoner. Kattedrengen blev efter mange og lange drøftelser placeret på sit rette sted og vist frem. Desværre kunne giveren ikke være til stede, så han var repræsenteret af en kær gammel kollega, som fortalte lidt om kunstværket. Desuden var restauratøren, eller hvad nu sådan en mester hedder, mødt frem og berettede om arbejdet med Drengen. Til sådan et arrangement kan det jo ikke komme som en overraskelse for nogen, at rygerne, som altid er uglesete. Så ud på terrassen med dem, men mange ikkerygere var solidariske og gik med. Bjørnen vågner, udsat for en forsamling uden sangbog, var en musikalsk oplevelse, som ikke kan beskrives. Fyraftensgarantien, som blev indført for PDK`s ansatte, var ligesom sat ud af kraft denne dag. Der blev hygget, og pludselig var der vild aktivitet på dansegulvet. Utroligt, som lidt af de forenede bryggeriers produkter og vinavlernes utrættelige arbejde, kan løsne de stive muskler i benene. Alt dette og meget mere fik med al tydelighed vist, at et 20 års jubilæum er værd at markere, og på den led samle en masse gode og brave kolleger til et par timers hyggelig samvær. Efter flere nu er det uigenkaldeligt slut kunne JC så konstatere, at det havde været en pragtfuld dag, og at alle, som havde været til stede, fortjente en stor tak. Flemming Rasmussen Mørkhøj 12 Posthornet juni 2009

13 Af Tage Christensen, Sønderborg Forrygende dag for 160 postpensionister Det blev en helt igennem forrygende dag for 160 postpensionister, som den 24. marts troppede op til En dag på Esbjerg Højskole. Bemærkelsesværdigt var det, at deltagere fra det nordjyske område måtte køre til Esbjerg i snestorm, mens sønderjyderne fra Sønderborg kørte til det vestjyske i det dejligste solskinsvejr. - Solen skinner altid i Esbjerg, sagde højskolelærer Niels Ole Frederiksen med sit sædvanlige lune. For i hvert fald nogle af deltagerne var det første gang, de skulle på højskole, og det er også sikkert, at det ikke er sidste gang. Fra det øjeblik deltagerne trådte ind ad døren, var der en herlig afslappende stemning, og det sørgede ikke mindst højskolelærer Niels Ole Frederiksen og pianist Mats Rudklint for den første time. Der var dejlig fællessang og fortællinger, inden områdedirektør Louis Lindholm gik på talerstolen og fortalte om Post Danmark i forandring. Mange af postpensionisterne har formentlig siddet og tænkt på, at dagligdagen for medarbejderne i Post Danmark nu og for blot nogle få år siden har forandret sig kolossalt. Det kan slet ikke sammenlignes med de gode gamle dage. Inden forhenværende postbud og smalfilmsentusiast Boje Larsen viste Smalfilm fra Middelfart Posthus, måtte de mange postpensionisterne igennem en formidabel frokost nemlig Esbjerg Højskoles ta -selv-bord. Fisk i forskellige variationer og andre lækre frokostretter, en øl og brændevin gjorde sit til, at flere sank dybere ned i sædet end om formiddagen. Det er højskole, når det er bedst. Niels Ole Frederiksen afsluttende foredrag om sin opvækst i Horsens Tugthus er allerede hørt af mange, men det kan sagtens høres både to og tre gange. - Historien bliver bedre og bedre for hver gang, resonerede Niels Ole Frederiksen til stor moro for forsamlingen. Eftermiddagen sluttede med store stykker lagkage vi manglede slet ikke det store sønderjyske kaffebord. En herlig højskoledag, der giver appetit på mere! Posthornet juni

14 Nyheder i udlandet Tjenestemændenes Forsikringsforening, hvor alle postansatte medlemmer af 3F kan optage forsikring (tlf: ), har erhvervet 3 ferieboliger mere i udlandet. En mere i Berlin, en mere i London og en i Amsterdam. Den første store til 8 personer i London blev præsenteret i sidste nr. af Postbladet. Her er en kort præsentation af de tre andre ferielejligheder. Yderligere information samt ledige uger kan ses på Berlin Tjenestemændenes forsikringsselskab 3FPost har købt endnu en lejlighed i Berlin. Efterspørgslen på forsikringsforeningens lejlighed i Berlin har været rigtig stor, og derfor er det med en vis stolthed, at foreningen har kunnet erhverve endnu en lejlighed i det skønne Berlin. Den store flotte lejlighed på 120 m 2 ligger på adressen. Richard-Sorge-Strasse 73A, Berlin. En stille og rolig gade med gå afstand til centrum og områdets seværdigheder Kort om lejligheden: Sovepladser i alt 8 4 soverum Brus/karbad Køleskab m/fryser Kombineret vaske- og tørretumbler Opaskemaskine TV radio med CD er Barnestol Weekendseng Paraplyklapvogn Terrasse Der er gode, gratis parkeringsmuligheder på selve gaden og lige uden for lejligheden og der hører desuden en parkeringsplads til lejligheden kort hertil forefindes i lejligheden. Berlin, Richard-Sorge-Strasse: Ejendommens facade. Forsikringsforeningen har 2/3 af tagetagen set fra venstre side. Stue, sofagruppe, gang og lidt af den ene terrasse. 14 Posthornet juni 2009

15 Amsterdam Lejligheden ligger midt i Amsterdam i et nyre-noveret pakhus, hvis oprindelse går helt tilbage til 1625, hvor det Hollandske Ostindiske Kompagni byggede deres første pakhus. Tillige er det gadens smukkeste ejendom. Gaden er stille og rolig, men om dagen er der et dejligt farverigt liv i form af et kæmpe blomstermarked ud til kanalen.lejlighedens adresse: Singel 518, Amsterdam. Lejligheden er på ca. 90 M 2. Kort om lejligheden: Sovepladser i alt 4 2 soverum med 2 bokssenge i hver Brus/karbad Køleskab og Fryser Gaskomfur med Elovn Opvaskemaskine Vaskemaskine m. tørretumbler Microovn TV Radio m/cd er Barnestol Weekendseng Paraplyklapvogn Det røde pakhus med skodder og løve med sværd er facaden på ejendommen hvor Forsikrings-foreningens lejlighed ligger på 3. Sal. Lejligheden blev møbleret og udstyret ved hjælp af lift fra gaden. London Denne lejlighed nr. 2 i London er til 4 personer og ligger på adressen Tarves Way nr. 1, Green-wich, London SE109E.Lejligheden er en penthouse-lejlighed.lejligheden er stillet til rådighed af sælger indtil 2010, hvor nabo-penthouse-lejligheden på samme adresse kan overtages. Greenwich er en lille forstad til London, dejlig by med mange indkøbssteder.der er en afslappet stemning i Greenwich. Det er stedet, hvor man kan tilbringe timer med at ose på markedet - kunsthåndværk, antikviteter, plader, nips m.m. Der er mange spisemulighe-der, en pub langs floden, og om aftenen, kan der flere steder lyttes til noget blød jazz. Kort om lejligheden: 2 soveværelser 2 dobbeltsenge Badekar Køleskab m/fryser Komponeret vaske- og tørretumbler Opvaskemaskine TV radio med CD er Mikroovn Barnestol / weekendseng / paraplyklapvogn Terrasse med udsigt over byen I denne ejendoms penthouse ligger Forsikringsforeningens ferielejlighed til 4 personer. Posthornet juni

16 Posthornet juni 2009 Sovepladser ialt Heraf i opholdrum Heraf i alm. seng Heraf i køjeseng Heraf i hems / alkove Antal soverum Ferieforeningen Hasle Bornholm 6 pers * X Marielyst Falster Kramnitze v. Rødby X Hejsager, Haderslev X X Hvide Hus Blåvand X Skyum Thy Lyngså v. Sæby Grenå X X Rørvig 5/6 1/ X Tutten Nykøbing Sj Dyngbylund Odder X Postfonden Fanø X X X Udsholdt X X X X X Hvide Sande X X X X Mols X X X X Christianshavn Kbh. 4. sal X X X Nørlev Strand X X X X Liseleje X X X Ny Kramnitze, Lolland X X Christianshavn Kbh. stuen X X X Tjenestemændenes Forsikringsforening Skagen, Gl. Kirkesti ** X X Skagen, Lars Bødkersvej X X X Nykøbing Sj Samsø - nord X X X Samsø - syd X X X Rømø X X X X ## Ny Blåvand X X X X X Fjellerup ** X X X Berlin Alsace ** X X X Norge ** X X Prag ** X X X Budapest X X X ## Paris X Nice, St. Raphael ** X X Marino, Rom ** X X Barcelona X X Lissabon ** X X X X Oslo X X X Berlin 2, stor X X X London 1, stor X X X London 2, lille 4 1 X X X Amsterdam X X X Forbrug er afgift for el, vand og renovation og skal tillægges pris pr. uge og er en fast pris. Ankomst er søndag kl. 15 (## her er afgang søndag kl. 12) * = Bornholm: Der er vaskemaskine i Klympen 14, 20, 22, 24 og 26. ** = ikke egnet til gangbesværede. Toilet / bad i anneks Meter til badestrand Vaskemaskine Tørretumbler Opvaskemaskine Spa Sauna Pris pr. uge for aktive Pris pr. uge for pensionister Forbrug fast pris

17 Ansøgningsskema efterårsferien 2009 Kan søges af medlemmer og pensionister med tilknytning til DPF/3F Kan søges af medlemmer og pensionister med tilknytning til DPF/3F Kan søges af medlemmer og pensionister med tilknytning til DPF/3F og med forsikring i Tjenestemændenes Forsikringsforening Ferieforeningen 14 dage 7 dage A2 Hasle Bornholm 6 pers B1 Marielyst Falster 1700 B2 Kramnitze v. Rødby 1800 D1 Hejsager Nej 2600 E1 Hvide Hus Blåvand Nej 2100 F1 Skyum Thy 1650 F2 Lyngså v. Sæby 1750 G1 Grenå 2600 H1 Rørvig Nej 1800 H2 Tutten Nykøbing Sj J1 Dyngbylund Odder 2000 Postfonden P1 Fanø Nej P2 Udsholt Nej P3 Hvide Sande Nej P4 Mols Nej P5 Christianshavn Kbh. 4 sal Nej P6 Nørløv Strand, hjørring Nej P7 Liseleje Nej P8 Ny Kramnitze, Lolland Nej P9 Christianshavn Kbh. stuen Nej Tjenestemændenes Forsikringsforening R1 Gl. Kirkesti i Skagen Nej R2 Lars Bødkersvej Skagen Nej T1 Nykøbing Sj. Stranderbovej Nej S1 Samsø Nord Nej S2 Samsø Syd Nej T2 Rømø Nej T4 Ny Blåvand Nej T5 Fjellerup Nej U1 Berlin Nej U2 Alsace Nej U3 Norge Nej U4 Prag Nej U5 Budapest Nej U6 Paris Nej U7 Nice, Saint raphael Nej U8 Marina, Rom Nej U9 Barcelona Nej V1 Lissabon Nej V2 Oslo Nej V3 Berlin 2, 8 personer Nej V4 London 1, 8 personer Nej V5 London 2, 4 personer Nej V6 Amsterdam Nej Cpr. nr: Fulde navn: Adresse: Postnr.: By: Tlf.: Jeg søger ferieophold i: Uge nr. Uge nr. Uge nr. Der kan vælges mellem 3 forskellinge uger. 14 dages ophold skal startes i en ulige uge. Denne ansøgning indsendes til: Feriekontoret Peter Ipsens Alle København NV Tlf Og skal foreligge med morgenposten senest fredag den 7. august OBS! Kun vindere af ferieophold får svar - senest lørdag den 15. august Betaling for opholdet er 1. september Du kan printe ansøgningsskema ud fra hjemmesiden I ansøgningsrunden kan der søges 10 steder i prioriteret rækkefølge. Skriv 1, 2, 3... osv. Posthornet juni

18 Fra eventyr byen Bernkastel Hotel Krahenäst Tur til Moselfloden i Postpensionisterne i guiden fortalte en masse om vindyrkning, det var meget spændende. I Cochem skulle vi have været på byvandring, men desværre øsregnede det. I stedet kørte vi en tur rundt i omegnen. Frokosten fik vi på et hotel i Cochem en platte med et stort udvalg af tyske pølser, meget lækkert. Om eftermiddagen sejlede vi fra Cochem til Beilstein, undervejs oplevede vi at sejle igennem en sluse. Bussen holdt i Beilstein og tog Alle var enige om, at det havde været en god og begivenhedsrig tur, hvor det hele bare klappede. Fra 11. maj til 15. maj med 36 deltagere. Vi startede fra Kalundborg kl med opsamling af gæsterne. Da alle var ombord, blev der serveret kaffe og friske rundstykker, dertil en lille øjenåbner. Vi tog færgen i Rødby og var i Tyskland kl Efter nogle timers kørsel var der pause, og her blev der serveret sandwich og varme pølser. Undervejs ned gennem Tyskland fortalte vores guide lidt om Tysklands historie. Senere blev der serveret kaffe og kage. Vi oplevede også at blive stoppet af politiet, en medtrafikant mente, der kom røg ud af bussen, heldigvis var det falsk alarm, men det var med til at forsinke os, så vi var først ved Hotel Krahenäst kl. 22. Hotellet lå højt oppe i byen Löf med en skøn udsigt over Moselfloden. Efter indkvartering fik vi serveret en dejlig middag. Værelserne var fine og med gode senge, så det varede ikke længe, før alle var gået til ro. Næste dag var vi tidligt oppe, og efter et flot morgenbord kørte vi mod byen Cochem. Vi kørte langs floden, medens os op, og så gik turen hjem til hotellet, hvor der var tid til afslapning, inden vi fik serveret en lækker middag. Onsdag var det tørvejr, men overskyet. Denne dag stor der Trier på programmet. Her var første stop Amphitheateret, vi kørte så ind i centrum, hvor vi var på byvandring og så Porta Nigra en gammel borg vi gik gennem gågaden til domkirken Konstantin Basilika og videre til den protestantiske kirke. Meget flotte bygninger. Trier er en meget smuk by med skønne gamle huse og små hyggelige pladser. Froko- 18 Posthornet juni 2009

19 Alle deltagerne ved Amphitheateret Tyskland med Nordvestsjælland sten indtog vi på en kinesisk restaurant. Der var tid til på egen hånd at gå rundt og se på byen og de mange butikker. Vi var hjemme på hotellet sidst på eftermiddagen, vejret var nu blevet lidt lunere. Efter endnu en udsøgt middag spillede et 5 mands orkester op til dans og underholdning, det gjorde stor lykke. Vi havde en dejlig aften, og der blev danset meget. Torsdag kørte vi til byen Bernkastel, der er en rigtig sød og hyggelig by med sjove små huse, man følte, man gik rundt i en eventyrby. Der var mange gode damebutikker, så der blev handlet. Vi sluttede dagen med et besøg hos en vinbonde i byen Alken. Det var et familieforetagende havde været i familiens eje siden Vinkælderen var fra 1600 tallet. Vi fik en god orientering om vinfremstilling og prøvesmagte forskellige hvid- og rødvine. Der var så mulighed for at gøre Orkestret en god handel, og det var der mange, der benyttede sig af. Efter igen en god middag gik alle tidligt i seng. Fredag var så hjemtursdag. Nu var vejret blevet fint, men skiftede op af dagen - jo nærmere vi kom Danmark - til blæsende og koldt. Vi spiste en rigtig god middag i Heiligenhafen, inden vi kørte til færgen, der gav os en ordentlig vippetur over Østersøen. Alle var enige om, at det havde været en god og begivenhedsrig tur, hvor det hele bare klappede. Maden var så god og rigelig, at alle frygtede personvægten. Turen var arrangeret af Spar Rejser, Kalundborg Jørgen Pedersen Og dansen gik Posthornet juni

20 Vinterdage i Esbjerg Når disse linjer læses er bøgen sprunget ud, småfuglene har travlt med redebyggeri, mange blomster står i fuldt flor, kornet står højt på marken, og bønderne jamrer sig og når så varmen breder sig over landet, er det rart at have nogen at køle sig af på, derfor dette fra en lidt køligere tid! 83 postseniorer havde valgt at tage på et kursus/ophold, arrangeret af Landsforeningen og Esbjerg Højskole med titlen vinterdage. Og vi fik vinter med alt til faget hørende: Der var Hjem Is, der var Vestfrost, og der var koldt bord. Men for at få sådan et ophold til at gå op i en højere enhed, må man have nogle gode ingredienser, og man må sige, at Niels Ole Frederiksen, Mats Rudklint og veloplagte postseniorer er en glimrende cocktail. Niels Ole bød velkommen, og som altid kører det hele lige på minuttet. Her kunne DSB lære noget. Som årene går, bliver Mats bedre og bedre til at spille til morgensangen, så om en år kan vi få virkelig glæde af ham. Desuden er han begyndt at causere over det danske sprog, som kan være en svær en, så her er en han kan lure lidt på: Hvorfor sidder man ned hele dagen, mens man sidder oppe hele natten? Højskolen havde fået ny forstander, som i sin introduktion lovede et godt ophold med god mad af friske råvarer samt en udsøgt service. Desværre skete der en ting, som han ikke var herre over. Der havde øjensynligt været indbrud i køkkenet, og der var stjålet store mængder karry, hvilket kunne smages den dag, vi skulle have boller i karry. Men ellers må man sige, at han levede op til sine ord. Der var en del ændringer i forhold til foregående år. En af dem var gruppearbejde. Lene Kirkegård havde et fint oplæg Værdier og Normer, og i grupperne skulle vi diskutere følgende: 20 Posthornet juni 2009

21 1. Grupper, der ikke vil tilpasse sig samfundets regler og bekæmpe demokratiet (fx autonome og nazister), skal forbydes? 2. Valgretsalderen skal sættes ned til 16 år? 3. Ventelister. Skal en erhvervsaktiv 40årig kunne få en ny hofte frem for en 75årig pensionist? 4. det er naboens eget problem, at manden banker konen? 5. Politikere skal være forbilleder for os andre. Derfor er det vigtigt, at de har højere moral end vi? Til afrapportering havde vi fået Niels Ole Højlund som mikrofonholder, og det var en stor fornøjelse at se, at han også kan bruge benene og ikke kun munden. Men det må åbenbart have taget hårdt på ham, for til næste afrapportering, var han pist-væk-borte, så vi måtte klare os selv, og det gik ligesom bedre. Et andet gruppearbejde var: Begreber eller begivenheder, der har været-er-eller bliver af afgørende betydning for et godt dansk seniorliv! Efter oplæg fra Annemarie Kruuse, er det hensigten, at man ud fra de mange svar og holdninger vil prøve at få lavet en Seniorkanon. Det vil da sgu være rart, hvis vi selv kan få indflydelse på vores fremtid. Prøv at diskutere disse emner hjemme i klubberne. Man kan sagtens få et par timer til at gå. Ellers var der mange gode foredrag Storm P Chr. X Vikingerne , og mange gode udflugter: Musikhuset Kongernes Jelling Bindebølle Købmandsgård med usigelige mængder skrammel Tørskind landskabsskulpturer, dog først efter en fornøjelig tur ad en idyllisk skovvej, hvor vi kom meget tæt på naturen Vejen kunstmuseum Skibelund krat samt ikke at forglemme morgengymnastik til de friske. Vi andre nappede en ½ time på den anden side. Festmiddagen den sidste aften havde en enkel ændring. Der var ingen velkomstdrink! Til gengæld stod der en anseelig mængde karafler med vino fino på bordene til fri afbenyttelse. Forret og hovedret blev krydret med taler og sange samt ikke mindst liflig diner musik leveret af Mats, som i dagens anledning havde allieret sig med sine døtre, hvilket løftede hans spil op på et højere niveau. Så var der tid til en lille kabaret, hak-hak Roer, ved Niels Ole og Hans Thimes. Det er gammel vin på gamle flasker, men latteren og bifaldet bragede. Tilbage til desserten og musikken og muntre indlæg, hvor især Verner Larsen viste fin form og diverterede, til stor moro, med et rigt udvalg af vittigheder af både nyere og ældre oprindelse. Og så gik dansen, og det gjorde denne signatur også, vi skulle jo tidlig op næste morgen og hjemad, men først efter morgenmaden forstås! Så hvad der skete videre af både den ene eller anden slags, må andre berette om. Og hvad kan man så få med hjem fra sådan et kursus? Signaturen her tog hjem med kufferten fuld af gode minder og oplevelser samt ikke mindst: en pragtfuld forkølelse! Flemming Rasmussen Mørkhøj PS. Jeg må sige, at alle deltagerne opførte sig eksemplarisk og holdt sig på dydens smalle sti, thi ingen, absolut ingen, kom så meget som i nærheden af Horsens Tugt- og Forbedringshus! Posthornet juni

22

23 Pensionistklubben Postnisterne Bornholm Ordinær generalforsamling på Kontakthuset, Gregersgade 5, Åkirkeby, onsdag d kl Dagsorden. 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 3. Beretning v/ formanden. 4. aflægning af regnskab v/kassereren. 5. Indkomne forslag. 6. Kontingent. 7. Valg: a) Valg af kasserer (Jes Mortensen genopstiller gerne) b) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Arne Hansen genopstiller ikke) (Ib Christensen genopstiller gerne) c) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen (Leif Nielsen genopstiller gerne) d) Valg af 2 revisorer (Bent Larsen og Kjeld Kofoed genopstiller gerne) e) Valg af en revisorsuppleant (Georg Jensen genopstiller gerne) 8 Eventuelt. Der var mødt 21 personer til generalforsamlingen. Pkt. 1. Formanden, Bent Larsson, bød velkommen. Pkt. 2. Som dirigent blev Arne Hansen valgt, han takkede for hvervet og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, stemmetællere blev Birte og Lilly - om nødvendigt. Herefter gav Arne Hansen ordet til formandens beretning, Pkt. 3. Beretning v/formand Bent Larsson, Formanden startede med et øjebliks stilhed for 3 medlemmer i foreningen, som ikke er mere. Formanden oplyste om den forestående Bornholmerrevy i teateret den 10. juli, hvor der var enkelte postbilletter tilbage, og at der ville blive arrangeret en tur i byen og spise bagefter for dem, der har lyst til det, hvortil man skal tilmelde sig. Turen til Bofa sidste år blev aflyst p.g.a. manglende tilslutning, men vil blive forsøgt igen i år, hvor vi skal ud og have de traditionelle røgede sild bagefter. Formanden berettede om bankospillet på Bolsterbjerg med gule ærter bagefter, hvor der var mødt 29 medlemmer op, fødselsdagsfesten på Restaurant Rø, hvor der var mødt 32 medlemmer, og en fin rundvisning på TV2-Bornholm med 42 deltagere, et meget flot fremmøde. Bent Larsson fortalte lidt om sin tur til PL`s generalforsamling i Fredericia den 16. april Formanden rettede en tak til bestyrelsen for godt samarbejde og en stor tak til Georg Jensen, som tager sig af bowling, der lød også en tak til Postkredsen for div. fotokopier og lån af lokale til vores bestyrelsesmøder. Pkt. 4. Kasserer Jes Mortensen viste et regnskab med et overskud på 1.714,35 kr. Regnskabet blev godkendt. Pkt. 5. Ingen indkomne forslag. Pkt. 6. Kontingentet forblev uændret, for ægtepar 130,00 kr. og for enlige 70,00 kr. Pkt. 7. Samtlige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter som var på valg modtog genvalg, og derfor er bestyrelsens sammensætning uændret. Formand: Bent Larsson. Næstformand: Ib Christensen. Kasserer: Jes Mortensen. Sekretær: Gunver Hansen. Bestyrelsesmedlem: Arne Hansen. Suppleant: Leif Nielsen. Revisorer: kjeld Kofoed Bent Larsen Suppleant: Georg Jensen. Pkt. 8. Under Eventuelt kom der forslag om - for at spare porto - at de, der har en adr., kunne få deres post via e- mail. Ved næste brevudsending vil Ib C. medsende sin adr., så de, der har en mail adr., kan sende den til ham. Ib C. foreslog også en evt. julekomsammen for medlemmerne som afløsning for det tidligere arrangement, som Postkredsen holdt på Fredensborg. Generalforsamlingen sluttede med bankospil. Gunver Hansen. Sekretær Posthornet juni

Vi gør opmærksom på, at bookning kun kan ske pr. telefon.

Vi gør opmærksom på, at bookning kun kan ske pr. telefon. Feriekontoret Peter Ipsens Allé 27, 2400 København NV Tlf.: 88 92 33 60 Mail: feriekontoret-kbh@3f.dk Web: www.3fpost.dk Opdateret den 06.07.15 Ring på tlf. 88 92 33 60 hvis du vil booke et af Postens

Læs mere

Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration) for hele 2016 starter den 1. oktober 2015 kl. 13 00

Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration) for hele 2016 starter den 1. oktober 2015 kl. 13 00 Feriekontoret Peter Ipsens Allé 27, 2400 København NV Tlf.: 88 92 33 60 Mail: feriekontoret-kbh@3f.dk Web: www.3fpost.dk Opdateret den 18.09.15 Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration)

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyhedsbrev nr. 88. Generalforsamling i Hovedstadens Jernbane-Idræt 2016 Onsdag den 24. februar 2016. Kl. 19:00 i foreningens lokaler på Gl. Ellebjerg St.. Dagsorden:

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 53 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Jesper Hesselholdt (have 87) bød velkommen. Jesper anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 24. februar 2011. Laugstuen, Alleen 1, Sorø Antal deltagere 10. (deltagerliste se bilag 2) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Køge og Omegns Garderforening. Referat af den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016. Generalforsamlingen blev afholdt i Køge Boldklubs Restaurant. Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Formand

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE Fra 2. 5. juni 2017 afholdes der Autocamper træf på Bornholm Så grib chancen for at tilbringe en pinse i dejligt selskab og skøn natur med udsigt til vandet.

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland har været på minicuíse med DFDS til Oslo i november. Her ser du et smukt billede fra busturen til Holmekollen. Efter, at vi havde kørt

Læs mere

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde.

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde. Beretning 2015 JHF-veteraner. Velkommen til alle - medlemmer og JHF`s ledelse. Traditionen tro vil vi gerne starte årsmødet med at mindes de medlemmer, der er gået bort, siden vi var samlet til årsmøde

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling)

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling) DAI REGION HOVEDSTADEN Referat fra Årsmøde (Generalforsamling) 25. marts 2014 1 DAI Region Hovedstadens regionsmøde, tirsdag den 25.3.2014. Til stede: 10 stemmeberettigede og 11 gæster. Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde.

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde. Jyllinge, den 26. maj 2010 REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård Tid: Tirsdag den 25. maj 2010, kl. 19:30. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Evaluering af aftenarrangementet

Evaluering af aftenarrangementet Evaluering af aftenarrangementet Indledning Dette er en evaluering af aftenarrangementet til Frivillig Fredag 2014, arrangeret af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Festival. 153 deltagere har

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

HYMER KLUB DANMARK KLUBNYT NR

HYMER KLUB DANMARK KLUBNYT NR HYMER KLUB DANMARK KLUBNYT NR. 2-2013 Jubilæumstræffet på Ribe Camping 9.-12. maj 2013 Halvdelen af Hymer Klub Danmarks medlemmer i alt 74 vogne deltog i klubbens vellykkede jubilæumstræf og generalforsamling

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 Medlemsnyt Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 OBS OBS Danseaften d. 27. marts aflyst - kursus d. 30. marts - Se nedenfor og kalenderen Kære dansere og

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette.

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Mandag den 26. juli. Endelig, da klokken var 10 fik vi huset for os selv og koloni ugen kunne

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer turen går til Budapest i Ungarn, nærmer i Szentendre hvor vi skal bo på campingpladsen Pap-Sziget. Den ligger på en lille ø i Donau floden. Informationer

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Dagbog fra DF turen til Christiansborg.

Dagbog fra DF turen til Christiansborg. Dagbog fra DF turen til Christiansborg. Dagen d. 3-6 2014 starter tidligt, da vi skal med bussen fra Rønde kl. 07,00. På stationen mødes vi med resten af vores gruppe, Peter og Lilli kommer med fuld oppakning,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 22. januar 2009 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Onsdag d. 6. maj 2009 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere