Revurdering af miljøgodkendelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revurdering af miljøgodkendelse"

Transkript

1 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags nr.: P

2 Registreringsblad Dato for revurdering: 18. maj 2015 Gældende miljøgodkendelse 11. december 2006 Fiktivt skema september 2014 Supplerende oplysninger frem til 3. december 2014 CVR-nr. CHR nr. Ejendomsnummer Adresse Ejerlav (Matr. nr.) Askovvej 25, 6973 Ørnhøj Heden, Timring (2o) Hovedejerlavet, Nr. Omme (35c) Askov By, Nr. Omme (3b) Hovedejerlavet, Nr. Omme (35o) Askov By, Nr. Omme (2ag) Ejers navn og adresse Kontaktperson på ejendommen Konsulent Tilsynsmyndighed Miljøsagsbehandler Kvalitetssikring Volsgaard Agro Aps Askovvej 25, 6973 Ørnhøj Tlf: , mobil: Mail: Ulrik Volsgaard, Skovvej 25, 6973 Ørnhøj Tlf: , mobil: SvineRådgivningen/ Heidi Birch Wentzlau Birk Centerpark Herning Tlf.nr.: Mobil: Herning Kommune Rådhuset Torvet, 7400 Herning Louise Lindegaard Weinreich Peter Lindhard Birch Copyright Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen /2000 Luftfotos Danmarks Digitale Ortofoto - er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO, Copyright COWI. Miljø og Klima, Landbrugsteam 2

3 Indholdsfortegnelse REGISTRERINGSBLAD...2 INDLEDNING REVURDERING...4 KLAGEVEJLEDNING OG OFFENTLIGGØRELSE...6 INTERESSENTLISTE FOR HØRINGSPERIODE OG OFFENTLIGGØRELSE...8 NYE VILKÅR FOR HUSDYRPRODUKTIONEN PÅ ASKOVVEJ DRIFT OG INDRETNING...9 AMMONIAKREDUCERENDE MILJØTEKNOLOGI...9 GYLLEHÅNDTERING...9 EGENKONTROL...10 REVURDERING AF EKSISTERENDE VILKÅR...11 EKSISTERENDE STALDANLÆGS LEVETID...13 PÅVIRKNING AF NATUR...13 GENNEMGANG AF BAT FOR ASKOVVEJ BAT MANAGEMENT...14 Beredskabsplan...14 Lugt...14 Støj/Transport...15 Lys...16 Støv...16 BAT STALDINDRETNING...17 BAT FODER...17 BAT FORBRUG AF VAND OG ENERGI...18 BAT OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING...18 BAT UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING...19 SAMLET VURDERING AF BAT PÅ ASKOVVEJ OVERSIGT OVER BILAG...20 Miljø og Klima, Landbrugsteam 3

4 Indledning revurdering Miljøgodkendelser af husdyrbrug meddelt efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 skal regelmæssigt tages op til revurdering og om nødvendigt ajourføres i lyset af den teknologiske udvikling. Den første revurdering sker 8 år efter miljøgodkendelsen er meddelt, og de efterfølgende revurderinger skal ske mindst hvert 10. år. Fra det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen finder grundlag for at revurdere et husdyrbruges miljøgodkendelse, som er meddelt i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33, træder Husdyrloven 1 regelgrundlag i kraft. Det fremgår af 41, at revurderingen gennemføres ved påbud efter lovens 39. Revurderingen skal resultere i en afgørelse, hvor vilkårene i den oprindelige godkendelse enten skærpes ved påbud eller i en afgørelse, hvor der ikke findes anledning til at skærpe. En revurderingsafgørelse er derimod ikke en ny godkendelseshandling. Derfor kan en revurdering ikke indebære en udvidelse eller ændring af den oprindelige godkendelse, der kan medføre forøget forurening. Et af formålene med den regelmæssige revurdering er, at det løbende sikres, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). BAT skal sikre, at forureningen fra husdyrbruget til stadighed begrænses mest muligt. Der skal således stilles skærpede vilkår, hvis væsentlige ændringer i BAT skaber mulighed for betydelig nedbringelse af emissionerne, uden det medfører uforholdsmæssige store omkostninger. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 2 giver ikke hjemmel til at bestemme, at bekendtgørelsens såkaldte beskyttelsesniveau, jf og bilag 3-4, skal gælde i revurderingssager. Krav og vilkår i forbindelse med revurdering af hensyn til den omkringliggende natur skal derfor udelukkende gennemføres i overensstemmelse med princippet om BAT. Pligten til at gennemføre en vurdering efter Habitatbekendtgørelsens 3 7, stk. 1 og 2 gælder endvidere ikke for revurderingsafgørelser. Baggrunden er, at habitatdirektivets artikel 6 stk. 3 ikke gælder for eksisterende virksomhed, der fortsætter uændret. Påbud ud over, hvad der følger af BAT skal således være begrundet i en væsentlig forurening, hvor der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse eller forureningen i øvrigt går ud over det, der blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse. Revurderingen af husdyrbrug udløser endvidere ikke miljøvurdering af tredjemandsarealer og egne arealer. Som indledning til en revurdering er der udarbejdet et oplæg til husdyrbrugets ejer om processen og de forventede vilkårsændringer. Der har ligeledes været et indledende opstartsmøde. Offentligheden er gjort bekendt med revurderingen ved annoncering, og er oplyst om, at alle kan kommentere sagen og udbede sig mulighed for at se udkast til afgørelse. Udkast til afgørelse har været varslet i 2 uger ved husdyrbrugets ejer. Ingen har anmodet om at få udkastet tilsendt i offentlighedsfasen. 1 Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr af 04/ med efterfølgende ændringer 2 Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug nr af 08/12/2014 med efterfølgende ændringer 3 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 408 af 01/05/2007 Miljø og Klima, Landbrugsteam 4

5 Ikke-teknisk resumé Trehøje Kommune har den 11. december 2006 miljøgodkendt svineproduktionen på Askovvej 25, 6973 Ørnhøj. Godkendelsen blev meddelt efter Miljøbeskyttelseslovens kap. 5 og godkendte en samlet årlig produktion svarende til: 925 stk. søer med grise indtil 7,5 kg og stk. smågrise (7,5-35 kg) og 900 stk. slagtesvin 35 kg til 103 kg. Den 8. august 2014 har Herning Kommune meddelt 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper. Dyreholdet blev ændret til; 950 stk. årssøer, 800 stk. slagtesvin i vægtintervallet kg (drænet gulv + spalte, 33/67) og 960 stk. smågrise i vægtintervallet 7,5-35 kg (Toklimastald, delvis spaltegulv), i alt svarende til 247,52 DE og stipladser, heraf 950 stipladser til søer. Den 5. marts 2015 er der meddelt tillæg nr. 1 til kap 5 miljøgodkendelsen af 11. december I det meddelte tillæg er der ophævet vilkår omkring brug af separationsanlæg inden udbringning og i stedet indsat vilkår til foderkorrektioner for fosfor for soholdet, samt brug af 10% frøafgrøder på bedriftens arealer. Revurderingen giver ikke tilladelse til at øge eller ændre dyreholdet, og der er derfor ikke tale om nogen merpåvirkning af omgivelserne. Der har været afholdt møde med husdyrbrugets ejer, som er orienteret om processen og formålet med revurderingen. Husdyrbrugets konsulent har efterfølgende indsendt supplerende materiale. Da afgørelsen meddeles som påbud efter husdyrlovens 39, jf. 41 skal partshøring af husdyrbrugets ejer i denne forbindelse betragtes som et forvarsel om påbuddet. Meddelelse om revurdering af miljøgodkendelse Herning Kommune har revurderet miljøgodkendelsen af ejendommen Askovvej 25, 6973 Ørnhøj, og meddeler afgørelse om, at svineproduktionen kan fortsætte med de gældende vilkår fastlagt i husdyrbrugets miljøgodkendelse af 11. december 2006 og de stillede påbud. De vilkår, som ikke ændres, er stadig gældende. Afgørelsen træffes med hjemmel i Husdyrlovens 39, jævnfør 41. Påbuddet om ændring af vilkår samt fastlæggelse af nye vilkår meddeles på baggrund af den første lovbundne revurdering af IEhusdyrbrug efter IPPC direktivet. Påbudene træder i kraft straks ved meddelelse af afgørelsen, med mindre andet fremgår i det enkelte påbud. Revurderingen ændrer ikke regelgrundlaget for kontinuitetsbrud for miljøgodkendte husdyrbrug. Offentligheden er blevet inddraget tidligt i processen ved annoncering på Herning Kommunes hjemmeside den 16. september Herning Kommune har ikke modtaget høringsbidrag i forbindelse med annonceringen af revurderingens indledning. Udkastet til afgørelse blev den 30. april 2015 varslet hos husdyrbrugets ejer Volsgaard Agro Aps v/ Ulrik Volsgaard, Askovvej 25, 6973 Ørnhøj, med mulighed for at udtale sige inden for en frist på 2 uger. Revurderingen gælder kun for den eksisterende miljøgodkendelse. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i dyreholdet, herunder stalde, gødningsopbevaringsanlæg, udbringningsarealer og lignende, før ændringen er anmeldt og godkendt af Herning Kommune. Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne revurdering. Miljøgodkendelsen skal, jf. 40 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug regelmæssigt og mindst hvert 10. år, tages op til revurdering. Den næste regelmæssige vurdering skal dog foretages senest, når der er forløbet ti år. Det er planlagt at foretage den næste regelmæssige revurdering af IE-husdyrbruget forventes i Miljø og Klima, Landbrugsteam 5

6 Sagens grundlag Følgende oplysninger er indgået i behandling af sagen: Gældende miljøgodkendelse med tilhørende bilag 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper af 8. august 2014 Fiktivt skema version 2 af 12. september Opstartsmøde/tilsyn den 20. august 2014 med Ulrik Volsgaard med besigtigelse af ejendommen og dialog omkring revurdering Tillæg nr. 1 af 5. marts 2015 Supplerende oplysninger frem til 5. marts Lovgrundlag Afgørelsen om revurdering er truffet med hjemmel i Husdyrlovens 4 39, jf. 41. Sagen er behandlet i henhold til kravene i Husdyrloven med tilhørende Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 5, Husdyrgødningsbekendtgørelsen 6 samt Miljøstyrelsens vejledning om miljøgodkendelse af husdyrbrug 7 version 2.0. IE-husdyrbrug I forbindelse med implementering EU-direktivet om industrielle emissioner, er der sket ændringer i husdyrbekendtgørelsen. Disse ændringer kan påvirke visse typer husdyrbrug, de såkaldte IE-husdyrbrug. IE-husdyrbrug er defineret som husdyrbrug, der har aktiviteter omfattet af 12, stk. 1, nr. 1-3, i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Da denne revurdering af miljøgodkendelse omhandler et svinebrug, som går ind under 12 stk. 1, nr. 1-3 i husdyrloven, er svinebedriften omfattet af IE-Direktivet. Derfor skal Herning Kommune mindst en gang årligt vurderer, hvorvidt husdyrbrugets emissionsniveauer ligger under eller er lig med de emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik i BATkonklusionerne. Der er ligeledes krav om at driftsherren skal informere kommunen om manglende overholdelse af vilkår samt at driftsherren ved ophør som IE-husdyrbrug skal give kommunen besked om og komme med en redegørelse i forhold til Jordbeskyttelsesloven 38k 8. Klagevejledning og offentliggørelse Afgørelsen omkring revurdering bliver offentliggjort på Herning Kommunes hjemmeside under Offentliggørelser og høringer og Landbrug den 18. maj Det er muligt at klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. Der kan klages i 4 uger. Klageberettigede er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt visse organisationer, alle som er angivet i husdyrlovens Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen. Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen (det vil sige, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) senest den 15. juni Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr af 04/ med efterfølgende ændringer 5 Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug nr af 08/12/2014 med efterfølgende ændringer 6 Bekendtgørelse om husdyrbrug og erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Nr. 853 af 30. juni 2014 med efterfølgende ændringer 7 Miljøstyrelsens WIKI-vejledning kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside under Landbrug 8 Lov om forurenet jord (jordforureningsloven) nr. 370 af 2. juni 1999 med efterfølgende ændringer Miljø og Klima, Landbrugsteam 6

7 Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Herning Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Hvis afgørelsen påklages, bliver det meddelt ansøger. En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet, hvorfor miljøgodkendelsen på eget ansvar kan udnyttes før klagefristen er udløbet i henhold til Husdyrlovens 81, stk. 1. Denne afgørelse kan også indbringes for domstolene, jf. Husdyrlovens 90. Det skal ske indenfor seks måneder efter offentliggørelsen. Med venlig hilsen Louise Lindegaard Weinreich Cand. Agro. Miljømedarbejder, Herning Kommune Miljø og Klima, Landbrugsteam Miljø og Klima, Landbrugsteam 7

8 Interessentliste for høringsperiode og offentliggørelse Nedenstående er orienteret om udkast til afgørelsen: Volsgaard Agro Aps v/ Ulrik Volsgaard, Askovvej 25, 6973 Ørnhøj, SvineRådgivningen ved miljøkonsulent Heidi Birch Wentzlau, Birk Centerpark 24, 7400 Herning, Nedenstående er orienteret om afgørelsen: Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 84: Volsgaard Agro Aps v/ Ulrik Volsgaard, Askovvej 25, 6973 Ørnhøj, SvineRådgivningen ved miljøkonsulent Heidi Birch Wentzlau, Birk Centerpark 24, 7400 Herning, Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 85: Danmarks fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia. Ferskvandsfiskeriforeningen, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup. Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 3, Postboks 2188, 1017 København K. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1, 1651 København V. Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 86 lokale foreninger: Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdeling Herning, Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling Herning. Danmarks Sportsfiskerforbund. Lokalafd. Foreningen af bredejere ved Gødstrup Sø. Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 87 landsdækkende foreninger: Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. Friluftsrådet, Scandiagade 12, 2450 København SV, Att.: Karsten Johansen. Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4 B, 2200 København N. Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten. og Miljø og Klima, Landbrugsteam 8

9 Nye vilkår for husdyrproduktionen på Askovvej 25 Nedenstående nye vilkår gives som påbud med hjemmel i Husdyrlovens 9 39, jf. 41: Drift og indretning 1. Ved ophør med husdyrproduktion, skal der udføres begrænsende foranstaltninger mod forurening: Alle anlæg skal tømmes og rengøres for husdyrgødning, der bortskaffes efter gældende regler. Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til affaldsregulativerne 2. Den ældre poltestald med ukendt byggeår, samt poltestalden bygget i 1980 og drægtighedsstalden bygget i 1976 har en vurderet restlevetid på 5 år. Derfor skal ejer indsende en redegørelse om 5 år det vil sige i 20. maj 2020 til Herning Kommune. I redegørelsen skal bygningerne vurderes igen i forhold til restlevetid, vedligehold/renovering af både inventar og bygning, eventuel nedlæggelse/nedrivning mm. Jævnfør vilkår 2 skal der indsendes en kort redegørelse om ejers forventninger af poltestaldens levetid. Ammoniakreducerende miljøteknologi 3. Gyllekøling a. Gyllekanalerne i stald Drægtighedsstalden fra 2007 (se bilag 1 og 5) i alt m 2 - er forsynet med køleslanger, der er forbundet med et varmepumpeanlæg. b. Varmepumpen skal levere en årlig køleeffekt på mindst 16 W/m 2, svarende til en årsreduktionsprocent på 15,00 %. c. Varmepumpe 1 skal være forsynet med en timetæller til dokumentation af årlig driftstid på minimum driftstimer. Varmepumpe 2 har ikke monteret timetæller. d. Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en alarm samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget. Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk. e. Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget og forevises på Herning Kommunes forlangende. f. Ved udskiftning af varmepumpen, skal dokumentation for køleeffekt på gyllekøleanlæg indsendes til tilsynsmyndigheden før anlægget tages i drift. 4. Fast overdækning af gyllebeholdere a. De 2 gyllebeholdere på hver m 3 skal have fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt. b. Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. c. Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen. d. Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Herning Kommune skal straks underrettes herom. Jævnfør vilkår 3: Varmepumpeanlægget på Askovvej 25 består af 2 varmepumper der supplerer hinanden. Således er timetælleren monteret på varmepumpe 1, mens varmepumpe 2 kobler automatisk ind efter 10 min. drift såfremt der er behov for det. Gyllehåndtering 5. Pumpning af gylle fra stalde til gyllebeholdere skal ske indenfor tidsrummet klokken til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr af 04/ med efterfølgende ændringer Miljø og Klima, Landbrugsteam 9

10 Egenkontrol 6. Egenkontrol fast overdækning a. Der skal føres en logbog for gyllebeholdere med fast overdækning, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i perioden mellem to samlede miljøtilsyn og forevises på Herning Kommunes forlangende. 7. Rapporter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på Herning Kommunes forlangende. 8. Egenkontrol til gyllekøling a. Der skal indgås en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO-certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang årligt. b. Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Herning Kommune skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end en uge. c. Registreringen fra datalogger, logbogen, den skriftlige kontrolaftale, de årlige kontrolrapporter samt øvrige servicerapporter skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. Miljø og Klima, Landbrugsteam 10

11 Revurdering af eksisterende vilkår Miljøgodkendelsens vilkår nr. 2. Godkendelsens vilkår 2.1 Indretning og drift Ejendommen skal drives som beskrevet i ansøgningen med de tilpasninger og ændringer der fremgår af vilkårene. Væsentlige ændringer i bygninger, anlæg eller drift, der kan give anledning til øget forurening, må ikke foretages, før ændringen er godkendt af kommunen. 2.2 Dyreholdets størrelse Der må produceres 925 stk. søer med grise indtil 7,5 kg og 2000 stk. smågrise (7,5 35 kg) og 900 stk. slagtesvin 35 kg 103 kg (polteopdræt) Oversigt over dyrehold Ejendommens driftsregnskab el. lign. Med revideret opgørelse af dyreholdet og slag af dyr skal forevises til tilsynsmyndigheden på forlangende og ved de regelmæssige miljøtilsyn. Der skal kunne forevises opgørelse, hvor dyreholdet på ejendommen Askovvej 25, kan adskilles fra dyreholdet på evt. andre ejendomme under samdrift Opbevaring og håndtering af gødning Gødningen skal behandles i separationsanlæg inden opbevaring og udbringning. Der skal etableres gyllekøling i nye staldsystemer Nye beholdere til opbevaring af gylle skal være overdækket Separationsanlæg Anlægget skal drives og vedligeholdes i henhold til producentens anvisninger. Forbrug af polymere og logbog for driften af anlægget skal fremvises på forlangende. 2.4 Anvendelse af gødning Fosforoverskuddet og kvælstofudvaskningen på bedriften må ikke overskride beregningerne i screeningsafgørelsen fra Ringkjøbing Amt af d. 7. april 2006, bilag 3, reference nr. 3. Der skal bjærges halm på 56,4 ha, heraf 7,2 ha på gylleaftalearealet, der ligger indenfor Stadil Fjord opland. Revurdering af vilkår Bibeholdes. Vilkåret er ophævet. Den 8. august 2014 har Herning Kommune meddelt 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper, svarende til 950 stk. årssøer, 800 stk. slagtesvin i vægtintervallet kg (drænet gulv + spalte, 33/67) og 960 stk. smågrise i vægtintervallet 7,5-35 kg (Toklimastald, delvis spaltegulv), i alt svarende til 247,52 DE og samlet stipladser, heraf 950 stipladser til søer. Dette er herefter gældende. Bibeholdes. Delvilkåret om separationsanlæg er ophævet og resten bibeholdes. Den 5. marts 2015 har Herning Kommune meddelt tillæg nr. 1 til kap 5 miljøgodkendelse af 5. marts 2015, hvori delvilkåret om separationsanlæg er ophævet. I stedet er der lavet vilkår om foderkorrektion for P i sofoder samt 10% frøgræsmarker i sædskiftet. Vilkåret er ophævet. Den 5. marts 2015 har Herning Kommune meddelt tillæg nr. 1 til kap 5 miljøgodkendelse af 5. marts 2015, hvori delvilkåret om separationsanlæg er ophævet. I stedet er der lavet vilkår om foderkorrektion for P i sofoder samt 10% frøgræsmarker i sædskiftet. Vilkåret er ophævet. Den 5. marts 2015 har Herning Kommune meddelt tillæg nr. 1 til kap 5 miljøgodkendelse af 5. marts 2015, hvori delvilkåret om separationsanlæg er ophævet. I stedet er der lavet vilkår om foderkorrektion for P i sofoder samt 10% frøgræsmarker i sædskiftet. Miljø og Klima, Landbrugsteam 11

12 Revurdering af eksisterende vilkår fortsat. Miljøgodkendelsens vilkår nr. 2.5 Affald Al affald skal bortskaffes i overensstemmelse med kommunes til hver tid gældende regulativ for affaldstypen. Opbevaring skal ske i egnede beholdere, således at affaldet ikke giver anledning til hygiejniske problemer, forurening af jorden eller spredes på omgivende natur. Døde dyr skal opbevares på fast underlag og under låg. 2.6 Opbevaring af kemikalier Opbevaring af olie og kemikalier, herunder både råvarer og affald, skal ske på tæt bund uden mulighed for afløb til kloak. Bunden skal indrettes så en mængde, mindst svarende til indholdet i den største beholder kan tilbageholdes ved spild eller lækage. Opbevaringspladsen skal være afskærmet mod nedbør. 2.7 Begrænsning af lugtgener Ejendommen og de omgivne arealer skal renholdes, således at produktionen ikke giver anledning til unødige lugtgener Transport af dyr og gødning gennem Abildå by må ikke foretages lørdage og søn- og helligdage 2.8 Støj Virksomhedens støjbidrag ved nærmeste nabobeboelse skal som udgangspunkt overholde værdierne: Revurdering af vilkår Bibeholdes. Bibeholdes. Bibeholdes. Bibeholdes. Målt som det ækvivalente korrigerede støjniveau i henhold til Miljøstyrelsen vejledning om ekstern støj fra virksomheder, nr. 5/1984. Kommunen kan forlange, at virksomheden dokumenterer, at godkendelsens støjvilkår er overholdt. Virksomheden skal selv betale omkostningerne. Dokumentationen skal ske ved at lade et firma, godkendt af Miljøstyrelsen til måling af ekstern støj eller akkrediteret hertil af DA- NAK, udføre støjmålinger eller beregninger. Kravet kan højest fremsættes en gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser, at vilkårene ikke er overholdt. Målinger og målerapport skal udføres efter den vejledning, der gælder på måletidspunktet. De aktuelle vejledninger er Miljøstyrelsens vejledninger nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder og nr. 5/1993: Beregning af ekstern støj fra virksomheder. 2.9 Uheld og lign. I tilfælde af normal drift, der kan medføre forurening af recipient, jord, grundvand eller luften, skal virksomheden gøre hvad der er muligt for at afværge situationen og derefter straks henvende sig til kommunens miljøafdeling eller til vagtberedskabet på tlf Bibeholdes. Miljø og Klima, Landbrugsteam 12

13 Eksisterende staldanlægs levetid Oversigt over staldanlægget på Askovvej 25, Ørnhøj kan ses på bilag 1. Det eksisterende staldanlæg er bygget i henholdsvis 1976, 1980, 1995, 1998, 2007 og indeholder drægtighedsstald, poltestald, farestald, klimastald i samt farestald og drægtighedsstald fra Endvidere er der en ældre poltestald som er bygget før Ejer af ejendommen har redegjort for, at anlægget forventes at have en restlevetid på ca år. Inventaret i staldbygningerne, renoveres og erstattes løbende. Endvidere vedligeholdes staldbygningerne løbende. For de tre staldafsnit dvs. den ældre poltestald, drægtighedsstalden fra 1976 og poltestalden fra 1980 har ejer vurderet en restlevetid på 5 år. Restlevetiden er dog svær at fastsætte endegyldigt. Derfor stilles der påbud om indsendelse af en redegørelse for disse bygninger om 5 år til Herning Kommune. I redegørelsen skal bygningerne vurderes igen i forhold til restlevetid, vedligehold/renovering af både inventar og bygning, eventuel nedlæggelse/nedrivning mm. Herning Kommune vurderer på den baggrund, at staldbygningerne foreløbigt ikke er slidt op og der følges op på 3 bygninger om 5 år med et påbud. Det resterende staldanlægs løbetid vurderes igen ved næste revurdering i Påvirkning af natur Jævnfør bilag 3 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal totaldepositionen for ammoniak fra stald og lager fra hele husdyrbruget til det nærmeste kategori 1 eller kategori 2-natur til den revurderede ejendom overholde kravet om maksimum 1,0 kg N/ha pr år ved revurderinger. Totaldepositionskrav for ammoniak: Nærmeste kategori 1-natur eller kategori 2-naturområde er et hedeareal (kategori 2-natur) beliggende cirka meter øst for husdyrbrugets produktionsanlæg. Se bilag 2 og 3. Højeste totaldeposition i naturområdet er beregnet til 0,2 kg N/ha pr. år, jævnfør skema version 2. Herning Kommune vurderer, at kravet til totalammoniak deposition fra ejedommen til nærmeste kategori 2-natur er overholdt. Gennemgang af BAT for Askovvej 25 BAT i revurderinger Et af formålene med den regelmæssige revurdering er, at det løbende sikres, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Det fremgår af Husdyrlovens 40 stk. 2, at der skal meddeles påbud, hvis væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger. Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier kan indgå som et vurderingselement, når kommunalbestyrelsen skal vurdere, om der er sket ændringer i BAT, som kan begrunde, at der meddeles påbud. Dette gælder både de situationer, hvor kommunalbestyrelsen har pligt til at meddele påbud (det i Husdyrlovens 40, stk. 2, nr. 4 nævnte tilfælde) og de situationer, hvor kommunalbestyrelsen kan meddele påbud på grund af ændringer i BAT. Særligt i sidstnævnte situation skal kommunalbestyrelsen også inddrage proportionalitetsprincippet, som tilsiger, at der skal være et rimeligt forhold mellem den miljøeffekt, som kan opnås på grund af ændringer i BAT og de økonomiske omkostninger, som dette medfører. Teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning og lugtpåvirkning m.v. samt til bedre udnyttelse af næringsstofferne i husdyrgødningen er i stadig udvikling. Miljø og Klima, Landbrugsteam 13

14 Redegørelsen omfatter følgende områder: 1. Management 2. Staldsystemer 3. Fodringsstrategier 4. Forbrug af vand og energi 5. Opbevaring af husdyrgødning 6. Udbringning af husdyrgødning Ved Herning Kommunes vurdering i relation til BAT indgår Miljøstyrelsens Teknologi-blade oversigt, Miljøstyrelsens digitale husdyrvejledning 10 version 2, bilag 3 (teknologilisten) samt kravene i EU-kommissionens referencedokument om BAT for intensiv hold af svin og fjerkræ (BREF-dokument). Nedenfor vil de enkelte emner blive gennemgået. BAT Management Beredskabsplan Ejer af ejendommen har i forbindelse med revurderingen udarbejdet en beredskabsplan for ejendommen. Udover at være BAT, så er det Herning Kommunes opfattelse, at en beredskabsplan vil være til stor hjælp for landmanden, såfremt der skulle ske et uheld. Samtidig giver beredskabsplanen landmanden en mulighed for at gennemgå sin ejendom og foretage en risikovurdering af, hvorvidt der skal ændres på indretning og drift, således at risikoen for forurening i forbindelse med uheld minimeres. Lugt I Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er der som udgangspunkt ikke hjemmel til, at beskyttelsesniveauet for lugt i bilag 3 og 4 skal gælde ved revurdering af en miljøgodkendelse med uændret drift. Derfor skal lugtkravene heller ikke overholdes. Revurderingens hovedformål er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Derfor skal kommunen vurdere om det er økonomisk og teknisk muligt for ejer af ejendommen at reducere ejendommens lugtbelastning, hvis lugtgenekriteriet ikke overholdes. I IT-ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk vurderes og beregnes lugt udelukkende ud fra staldanlæggene til dyrehold. Lugtgener fra opbevaringsanlæg og lugtgener ved udbringning indgår ikke i lugtberegningen og håndteres derfor ved hjælp af de generelle regler. Ejer af ejendommen har via husdyrgodkendelse.dk indsendt skema version 2. I tabellen er vist de beregnede geneafstande. 10 Se Miljøstyrelsens WIKI-vejledning på deres hjemmeside. Miljø og Klima, Landbrugsteam 14

15 Endvidere er der målte afstande fra Samlet bebyggelse og Enkelt bolig fra lugtcentrum dvs. i midten - af det samlede staldanlæg. Fra staldanlægget og til nærmeste byzone, Grønbjerg, er den målte afstand fra kanten af nærmeste staldafsnit og til kanten af byzonen på cirka 3,9 km. Ejendommen ligger i det åbne land. Lugtberegningerne viser, at de maksimale geneafstande, der gælder for nyetablering af dyrehold, bliver overholdt for byzone, samlet bebyggelse og enkelt bolig. Da nærmeste nabo bor mindre end 300 meter fra gyllebeholderne, har Herning Kommune påbudt vilkår til, at pumpning af gylle skal ske i dagtimerne fra klokken 7.00 til Herning Kommune vurderer, at ejendommens lokaliseringsforhold er tilfredsstillende. Alle tyder beboelse ligger udenfor geneafstanden. Samtidigt er der ikke i den forgangne periode sket ændringer eller kommet nye oplysninger, der ikke forelå på godkendelsestidspunktet. Herning Kommune vurderer derfor, at der ikke skal meddeles påbud om lugt. Støj/Transport De væsentligste støjgener er i den gældende miljøgodkendelse opgjort til ventilation og transport. Hertil kan nævnes indblæsning af foder. Indblæsning af foder er forekommer dog i begrænsede perioder. I staldanlægget bruges der undertryksventilation i alle staldene. Ejer af ejendommen oplyser: Ang. Transport har ansøger oplyst at: Smågrise afhentes: 52 gange / årligt Slagtedyr: 52 gange / årligt Døde dyr: 104 gange / årligt Råvarer: 20 gange årligt Korn: 44 gange / årligt Husdyrgødning: 220 stk. / årligt Antal transporter årligt: 492 stk. Herudover kommer kørsel i forbindelse med markdrift samt levering af varer fra Hatting, dyrelæge m.v. Miljø og Klima, Landbrugsteam 15

16 Herning Kommune bemærker at, der i gældende miljøgodkendelse er stillet vilkår til at transport af dyr og gødning gennem Abildå By ikke må foretages lørdage og søn- og helligedage. Endvidere er der stillet vilkår til virksomhedens støjbidrag ved nærmeste nabobeboelse målt i db(a), samt at kommunen kan forlange at virksomheden dokumenterer at godkendelsens støjvilkår er overholdt. Herning Kommune vurderer at gældende vilkår videreføres. Samtidigt er der ikke i den forgangne periode sket ændringer eller kommet nye oplysninger, der ikke forelå på godkendelsestidspunktet. Herning Kommune vurderer derfor, at der ikke skal meddeles påbud om støj/transport. Lys Ejer af ejendommen oplyser, at produktionen foregår i lukkede stalde, deraf begrænsede gener fra lys. Ejendommen har belysning på befæstede arealer og pladser, som primært anvendes i årets mørke måneder. Der er lys på alle udleveringsramper. I vintermånederne er lyset i staldene tændt i 8 timer, jf. Husdyrloven. Herning Kommune vurderer at lys ikke vil være generende for naboer. Samtidigt er der ikke i den forgangne periode sket ændringer eller kommet nye oplysninger, der ikke forelå på godkendelsestidspunktet. Herning Kommune vurderer derfor, at der ikke skal meddeles påbud om lys. Støv Ejer af ejendommen oplyser, at støvgener i forbindelse med transporter på grusvej ændres ikke jf. tidligere miljøgodkendelse. Støvgener i forbindelse med opbevaring og tørring af korn på ejendommen, vil ligeledes være koncentreret til området omkring lageret. Støvpartiklernes størrelse og vægt taget i betragtning vil det være usandsynligt, at støv fra denne arbejdsfunktion skulle give anledning til gener i lokalområdet. Herning Kommune vurderer, at støv ikke vil være væsentligt generende for naboer. Endvidere er der ikke i den forgangne periode sket ændringer eller kommet nye oplysninger, der ikke forelå på godkendelsestidspunktet. Herning Kommune vurderer derfor, at der ikke skal meddeles påbud om støv. Miljø og Klima, Landbrugsteam 16

17 BAT Staldindretning BAT Staldsystem: Ammoniakemissionen skal leve op til Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier (maj 2011) Tabellen viser det beregnede BAT-niveau for ammoniakemissionen samt det aktuelle emissionsniveau: Antal dyr og stald-system Emissionsgrænseværdi Uden korrektion (Kg NH3-N/dyr) Korrigeret emissionsgrænseværdi Kg NH3-N/dyr Total Kg NH3-N for dyregruppen 673 årssøer, Løbe- og drægtighedsstald, løsgående, delvis spaltegulv 277 årssøer, Løbedrægtighedsstald, individuel opstaldning, delvis, spaltegulv 691 årssøer, Farestald, kassestier, delvis spaltegulv 259 årssøer, Farestald, kassestier, fuldspaltegulv 960 smågrise, Toklimastald, delvis spaltegulv (7,5-35 kg) 800 slagtesvin, Drænet gulv + spalter (33/67) ( kg) 2, ,03 1,74-481,98 0,75-518,25 1,43-370,37 0,043 ((35-7,5) x (13, ,1731 x (35 + 7,5)))/486 = 1,1958 0,40 ((103-35) x (13, ,1731 x ( )))/2852 = 0, ,36 287,37 Total BAT emissionsniveau for ejendommen 3.127,36 Projektets aktuelle ammoniakemission 3.120,76 BAT-niveauet er overholdt med 6,60 Den samlede NH3 emission fra anlægget er ifølge ansøgningen opgjort til 3.120,76 kg N/år og overholder derved BAT niveauet på 3.127,36 kg N/år. Drægtighedsstalden fra 2007 er indrettet med gyllekøling, hvilket der stilles skærpende påbud omkring. Endvidere er de 2 gyllebeholdere overdækket, hvilket der også stilles skærpede påbud omkring. Herning Kommune vurderer, at staldanlægget overholder kravet om BAT. BAT Foder BAT på fosfor beregnes som udgangspunkt ud fra de vejledende emissionsgrænseværdier udarbejdet af Miljøstyrelsen (maj 2011), men der er dog jævnfør Miljøstyrelsen (2015) 11 justeret på BAT-grænserne for fosfor sidenhen. Miljøstyrelsen skriver: DE-omregningsfaktorerne for svin blev ændret pr. 1. august 2014, således at antal svin pr. DE er øget, både for søer, smågrise og slagtesvin. De ændrede omregningsfaktorer for DE har betydning for beregningen af BAT-emissionsgrænseværdierne for fosfor, fordi de er fastlagt som et antal kg P pr. DE. Da der ikke er tale om en ændret vurdering af effekten eller tilgængeligheden af de miljøteknologier, som BAT-emissionsgrænseværdierne er fastlagt ud fra, har Miljøstyrelsen justeret emissionsgrænseværdierne til de ændrede DE-omregningsfaktorer. Herning Kommune har beregnet Bat-niveauet for fosforemissionen ud fra de justerede emissionsgrænseværdier. 11 SE WIKI-vejledningen på: bat-graense for fosfor for svin Miljø og Klima, Landbrugsteam 17

18 Tabellen viser det beregnede BAT-niveau for fosforemissionen samt det aktuelle emissionsniveau: Antal dyr/dyregruppe Dyreenheder Emissionsgrænseværdi Kg P/DE ab lager Total Kg P for dyregruppen 800 slagtesvin 20,14 22,3 449,1 960 smågrise 5,34 29,2 155,9 Søer 222,04 23, ,8 Total BAT emissionsniveau for projektet 5.911,8 Projektets aktuelle fosforemission 5.636,65 BAT-niveauet er overholdt med 275,15 Ifølge Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier for konventionelle svinebrug skal det samlede P ab lager fra søer, smågrise og slagtesvin for husdyrbruget være på maksimum 5.911,8 kg P. Af ansøgningen fremgår det, at der er en samlet fosforemission på i alt 5.636,65 kg P i ansøgt drift. BAT-niveauet for fosfor er dermed. Herning Kommune vurderer, at ejer af ejendommen lever op til BAT indenfor fodring af besætningen. BAT Forbrug af vand og energi Ejer af ejendommen oplyser: Elektricitet anvendes til lys, male og blandeanlæg, ventilation, korntørring og gyllekøling. Ejendommens årlige elforbrug til produktionen er ca KWh. Der anvendes i driften cirka 7000 liter fyringsolie til korntørring/ varmekanoner/andet. Det årlige energiforbrug omfatter derudover brændstof til traktorer og andre motoriserede køretøjer. Produktionsvand og husholdning leveres af privat alment vandværk. Der findes ingen vandindvindingsboringer på ejendommen. Årligt vandforbrug er cirka m 3. Se ejer af ejendommens redegørelse fra vand- og energiteknologi i bilag 5. Herning Kommune har med tanke på øget fokus på minimering af energiforbrug, stillet vilkår om at der skal udarbejdes en energirapport af en energikonsulent/energifirma, som skal indsendes 3 måneder efter meddelelsesdato. Herning Kommune vurderer på baggrund af det oplyste, at husdyrbruget lever op til kravet om anvendelse af BAT med hensyn til vand- og energiforbrug. BAT Opbevaring af husdyrgødning Ejer af ejendommen har fået en 29 afgørelse om byggeri at en ny gyllebeholder på m 3. Det er valgt for at kunne opbevare alt gylle hjemme på ejendommen. Den nye gyllebeholder bygges i 2014/2015 og etableres med fast overdækning. I forvejen er der en eksisterende gyllebeholder med fast overdækning. Endvidere oplyser ejer af ejendommen: at der er fast overdækning på beholderne, så lugt og ammoniakfordampning begrænses. Tilstand og vedligehold dokumenteres med logbog. Beholderen kan modstå mekaniske, termiske samt kemiske påvirkninger og dens vægge er tætte og beskyttede mod tæring. Lageret tømmes regelmæssigt af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse, og gyllen omrøres kun i forbindelse med tømning eller overpumpning til vogn. Tanken er tilmeldt de lovpligtige regelmæssige eftersyn, hvilket betyder at tanken hvert 10. år bliver kontrolleret for om der skulle være tegn på begyndende utætheder. Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet på ejendommen til at den lagrede gylle kan udbringes i perioder, hvor der er optimale vækstbetingelser for den voksende afgrøde. Miljø og Klima, Landbrugsteam 18

19 Ejers miljøkonsulent har lavet en kapacitetsberegning, som viser at der er en opbevaringskapacitet på 11 måneder. Dermed er kapacitetskravet på 9 måneder overholdt. Se bilag 4. Herning Kommune vurderer på baggrund af det oplyste, at husdyrbruget lever op til kravet om anvendelse af BAT med hensyn til opbevaring af husdyrgødning. BAT Udbringning af husdyrgødning Jævnfør ejer af ejendommen nedfældes alt gylle på jord, eller udlægges med slanger i afgrøder om foråret. Herning Kommune vurderer på baggrund af det oplyste, at husdyrbruget lever op til kravet om anvendelse af BAT med hensyn til udbringning af husdyrgødning. Samlet vurdering af BAT på Askovvej 25 Herning Kommune vurderer, at husdyrbruget overholder BAT i forhold til management, ressourceforbrug, fodringsstrategier, staldsystemer hvor drægtighedsstald har gyllekøling, forbrug af vand og energi, opbevaring og udbringning af husdyrgødning. Endvidere vurderer Herning Kommune, at de vejledende emissionsgrænseværdier for ammoniak og fosfor er overholdt. Husdyrbruget opfylder på revurderingstidspunktet totaldepositionskravet til kategori 2-natur, jf. bilag 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Herning Kommune vurderer overordnet set, at ejer af husdyrbruget er opmærksom på at der løbende kan være gode muligheder for at optimere forureningsbegrænsende foranstaltninger, renere teknologi, minimere forbruget af energi, vand og andre råvarer samt muligheder for at udskifte miljøfarlige stoffer med mere miljøvenlige. Ligesom det vurderes, at der kan være gode muligheder for, at arbejdsgange og processer kan blive mindre belastende for miljøet. Miljø og Klima, Landbrugsteam 19

20 Oversigt over bilag Bilag 1: Oversigt over ejendommen, gyllebeholdere, siloer osv., med byggeår og restlevetid. Lavet af miljøkonsulent. Bilag 2: Ejendommen i forhold til nærmeste Kategori 1-natur og/eller kategori 2-natur. Bilag 3: Oversigt over nærmeste samlede bebyggelse samt kategori 2 natur i forhold til ejendommen Askovvej 25. Bilag 4: Kapacitetsberegning fra ejer/miljøkonsulent Bilag 5: BAT-redegørelse fra ejer/miljøkonsulent Miljø og Klima, Landbrugsteam 20

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev Miljøafdelingen 2015 Miljøgodkendelse Ydunvej 4 4241 Vemmelev INDHOLD Anmeldelse af skift i dyretype... 4 Baggrund... 4 Afgørelse... 4 Øvrige bestemmelser... 4 Partshøring... 4 Bortfald... 4 Delvis udnyttelse...

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Allan Pedersen Nr Karstoftvej 32 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus. Joost Jozephus Antonius A Oppers Lyngholmsvej Sønder Felding

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus. Joost Jozephus Antonius A Oppers Lyngholmsvej Sønder Felding Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus Joost Jozephus Antonius A Oppers Lyngholmsvej

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af Maskinhus. Anders K Andersen Smækbjergvej Vildbjerg

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af Maskinhus. Anders K Andersen Smækbjergvej Vildbjerg Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af Maskinhus Anders K Andersen Smækbjergvej 17 7480 Vildbjerg

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod

Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod I henhold til 41 stk 3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendt den 11. oktober 2016 Udarbejdet

Læs mere

Heden, Timring 2o Hovedejerlavet, Nr. Omme 35c Askov By, Nr. Omme 3b Hovedejerlavet, Nr. Omme 35o Askov By, Nr. Omme 2ag

Heden, Timring 2o Hovedejerlavet, Nr. Omme 35c Askov By, Nr. Omme 3b Hovedejerlavet, Nr. Omme 35o Askov By, Nr. Omme 2ag Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Tillæg nr. 1 til kap 5 miljøgodkendelse af Volsgaard Agro ApS Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: X. XX

Læs mere

Afgørelse Herning Kommune meddeler dispensation til afstandskravene i Husdyrbrugsloven

Afgørelse Herning Kommune meddeler dispensation til afstandskravene i Husdyrbrugsloven TEKNIK OG MILJØ Poul Nellemann V Fastrupvej 15 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-6-17 CVR-nr.:

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper. Per Sørensen Ronnumvej Kibæk

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper. Per Sørensen Ronnumvej Kibæk Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Per Sørensen Ronnumvej 7 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Dispensation til naboskel

Dispensation til naboskel TEKNIK OG MILJØ MIKAEL JEPPESEN Nøvlingholmvej 10 7480 Vildbjerg Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-66-15

Læs mere

1. Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Morten Dalby Jensen Nørremarkvej 17 7451 Sunds

1. Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Morten Dalby Jensen Nørremarkvej 17 7451 Sunds Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 1. Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Morten Dalby Jensen Nørremarkvej 17 7451 Sunds Afgørelsesdato:

Læs mere

Nudrift Dyretype Antal Vægt DE Smågrise ,3-32 kg 18,67 Slagtesvin kg 98,72 Søer 175 Fravænningsvægt 7,3 kg 39,87 157,3

Nudrift Dyretype Antal Vægt DE Smågrise ,3-32 kg 18,67 Slagtesvin kg 98,72 Søer 175 Fravænningsvægt 7,3 kg 39,87 157,3 Teknik og Miljø Gert Overgaard Christensen Staghøjvej 44 Frøslev 7900 Nykøbing M Dato: 06-10-2016 Sagsnr.: 773-2016-21641 Navn: Malene Fogh Direkte tlf.nr.: 99707074 E-mail mfo@morsoe.dk Anmeldelse af

Læs mere

Nudrift Dyretype Antal Vægt DE Smågrise ,3-32 kg 18,67 Slagtesvin kg 98,72 Søer 175 Fravænningsvægt 7,3 kg 39,87 157,57

Nudrift Dyretype Antal Vægt DE Smågrise ,3-32 kg 18,67 Slagtesvin kg 98,72 Søer 175 Fravænningsvægt 7,3 kg 39,87 157,57 Teknik og Miljø Gert Overgaard Christensen Staghøjvej 44 Frøslev 7900 Nykøbing M Dato: 12-09-2016 Sagsnr.: 773-2016-18168 Navn: Malene Fogh Direkte tlf.nr.: 99707074 E-mail mfo@morsoe.dk Anmeldelse af

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE STEVNS KOMMUNE XX. XX 2017 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF HUSDYRBRUGET DYSSEVEJ 2 4673 RØDVIG TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE MEDDELT EFTER HUSDYRBRUGLOVENS 12 Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse udarbejdet

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af halmlade. I/S Bdr. Pedersen Nørlundvej 51 7400 Herning

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af halmlade. I/S Bdr. Pedersen Nørlundvej 51 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af halmlade I/S Bdr. Pedersen Nørlundvej 51 7400 Herning

Læs mere

Den nordvestlige Del, Nøvling. Tlf. 97 36 17 37 Mobil: 40 53 75 89 Mail: TTROELSEN@hotmail.com

Den nordvestlige Del, Nøvling. Tlf. 97 36 17 37 Mobil: 40 53 75 89 Mail: TTROELSEN@hotmail.com Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 2. Revurdering af miljøgodkendelse Torsten Troelsen Herningvej 67 7480 Vildbjerg Afgørelsesdato: 21. november

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse ASHØJGÅRD V/LARS THOMSEN Kåtrupvej 52 8990 Fårup Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 11 3 2016 / 09.17.46 P19 1 16 Afgørelse

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Afgørelsen er meddelt i medfør af 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 2.

Afgørelsen er meddelt i medfør af 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 2. Natur og Miljø Vibeke og Tommy Hensberg Neder Hjerkvej 18 Hjerk 7870 Roslev Dato: 21-06-2016 Sagsnr.: 773-2016-14158 Navn: Malene Fogh Direkte tlf.nr.: 99707074 E-mail mfo@morsoe.dk Anmeldelse af skift

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af Maskinhus på Voulundgårdvej 18, 7400 Herning. Gunner Vestergaard Okkelsvej 21 7400 Herning

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af Maskinhus på Voulundgårdvej 18, 7400 Herning. Gunner Vestergaard Okkelsvej 21 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af Maskinhus på Voulundgårdvej 18, 7400 Herning. Gunner

Læs mere

Afgørelse vedr. svineproduktionen på Kildevangsvej 24, 4000 Roskilde -

Afgørelse vedr. svineproduktionen på Kildevangsvej 24, 4000 Roskilde - Gefion Fulbyvej 15 4180 Sorø Att.: Mikael Kirkhoff Samsøe; mks@gefion.dk CBM Center for Byg og Miljø Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø F 4646 4615 H www.lejre.dk Helen Bovbjerg Sørensen Natur og

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift Digital annoncering Kommunens hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 16-12-2015 Sagsnr.: 15/30466 Dok.løbenr.: 331392/15 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte

Læs mere

Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning

Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning ERHVERV OG MILJØ Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning Nymandsvej 14 B 8444 Balle efter 32 i bekendtgørelse om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper Afdeling: Byg og Miljø Dato: 3. juli 2015 TEKNIK BYG OG OG MILJØ MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper Grønnevej 11/13 8500 Grenaa Efter 17, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift

Læs mere

Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg

Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Registreringsblad Titel: Tillæg 2 til 12 miljøgodkendelse af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted 22. juni 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk.

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk. Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Afgørelsesdato den

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Steen Nørgård Langelinie Galten. Afgørelse om udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde på ejendommen Langelinie 28, 8464, Galten

Steen Nørgård Langelinie Galten. Afgørelse om udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde på ejendommen Langelinie 28, 8464, Galten Steen Nørgård Langelinie 28 8464 Galten Afgørelse om udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde på ejendommen Langelinie 28, 8464, Galten Skanderborg Kommune har den 20. marts 2017 modtaget en anmeldelse

Læs mere

Herning Kommune har den 18. februar 2014 modtaget din anmeldelse om etablering af kornsilo på Sandgårdvej 6, 7540 Haderup.

Herning Kommune har den 18. februar 2014 modtaget din anmeldelse om etablering af kornsilo på Sandgårdvej 6, 7540 Haderup. TEKNIK OG MILJØ Tage Lauridsen Sandgårdvej 6 7540 Haderup Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-20-14 Vedr.:

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretype

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretype Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretype Gammelager v/mogens Krarup Smidth Hjortsballevej

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Til sagens parter Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk sikkerepost@nyborg.dk Sagsansvarlig: Elisabeth Oxenbøll Sørensen Tlf. 6333 6835

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Afgørelsen er meddelt i medfør af 32 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 2.

Afgørelsen er meddelt i medfør af 32 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 2. Natur og Miljø Jens Peter Jensen Gammel Vodstrupvej 11 Vodstrup 7900 Nykøbing M Dato: 15-06-2016 Sagsnr.: 773-2016-13262 Navn: Malene Fogh Direkte tlf.nr.: 99707074 E-mail mfo@morsoe.dk Anmeldelse om udvidelse

Læs mere

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015 Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev henrik@havbakke2a.dk Den 25. august 2015 Havbakkervej 2 A 7870 Roslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring. Skive Kommune

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Nørre Karstoft /Bjarne Møller Nr. Karstoftvej 30 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Afgørelse efter 31 - skift i dyretype, Lerbjerggård, Hellen 8, 5683 Haarby

Afgørelse efter 31 - skift i dyretype, Lerbjerggård, Hellen 8, 5683 Haarby Peder Nygård Hansen Dorthealundsvej 3 5683 Haarby 17-08-2016 Sags id: 16/13838 Afgørelse efter 31 - skift i dyretype, Lerbjerggård, Hellen 8, 5683 Haarby Ejendommen Lerbjerggård, Hellen 8, 5683 Haarby

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper BYG OG MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper Bådsdal 1 Fannerup Mark 8500 Grenaa Efter 17, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Norddjurs Kommune Torvet 3 8500

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr Bjerggården I/S Bjergvej 8 Illebølle 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 03-03-2016 J. nr.

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Avlscentret Kollund A/S Okkelsvej 21 og Stokkildhovedvej 43 7400 Herning Afgørelsesdato:

Læs mere

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget på Hejselvej 1, 6372 Bylderup-Bov

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget på Hejselvej 1, 6372 Bylderup-Bov Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 15-02-2016 Sagsnr.: 16/366 Dok.løbenr.: 47219/16 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /d2833f3a-ef4d-4...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /d2833f3a-ef4d-4... Page 1 of 1 From: Karen Damgaard Hansen Sent: 04-08-2015 13:41:19 To: 'senord@sst.dk'; 'dn@dn.dk'; 'dnaarhus-sager@dn.dk'; 'post@sportsfiskerforbundet.dk'; 'lbt@sportsfiskerforbundet.dk'; 'ta@sportsfiskerforbundet.dk';

Læs mere

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Skift i dyretype Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse om

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. februar 2013 J.nr.: NMK-131-00098 (tidl. MKN-130-01153) Ref.: JANBN/XPSAL AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Ammekvæg Agerholmvej 4, 7700 Thisted 13. december 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

Ikke godkendelsespligt på opførelse af udendørs verandaer på tre eksisterende fjerkræstalde på ejendommen Østerholm, Læborgvej 52, 6622 Bække.

Ikke godkendelsespligt på opførelse af udendørs verandaer på tre eksisterende fjerkræstalde på ejendommen Østerholm, Læborgvej 52, 6622 Bække. ERHVERVSMILJØ - TEKNIK & MILJØ Erhvervsmiljø - Teknik & Miljø Dato: 28. juli 2016 Sagsnr.: 16/12362 VICUS P ApS Ny Kongensgade 1 1472 København K Att.: Østerholm CVR-nr.: 25576438 Kontaktperson: Majbrit

Læs mere

Baggrund Den 21. juni 2006 blev husdyrholdet på Lyngåvej 97 og 240 ha udbringningsarealer godkendt efter kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven.

Baggrund Den 21. juni 2006 blev husdyrholdet på Lyngåvej 97 og 240 ha udbringningsarealer godkendt efter kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven. Nygård Mark ApS v.jørgen Jensen Lyngåvej 97 Lyngå 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Pos Fav Lan Sko

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på Sanderumvej 238

Afgørelse om ændring af dyrehold på Sanderumvej 238 Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Tonny Kristiansen Sanderumvej 238 5250 Odense SV By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Landbrug og Natur Odense Slot

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

UKF (DENMARK) A/S Viborgvej Holstebro. Afgørelse om ikke-godkendelsespligt i forbindelse med udskiftning af

UKF (DENMARK) A/S Viborgvej Holstebro. Afgørelse om ikke-godkendelsespligt i forbindelse med udskiftning af UKF (DENMARK) A/S Viborgvej 265 7500 Holstebro Afgørelse om ikke-godkendelsespligt i forbindelse med udskiftning af minkhaller på minkfarmen på Omme Landevej 37, 7200 Grindsted Billund Kommune har den

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro Godkendelsesdato / offentliggørelse: 10.4.2015 Indhold Indhold... 2 1.1. Jammerbugt Kommunes afgørelse... 3 1.2. Vilkår for tillæg til

Læs mere

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014 Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk Den 9. oktober 2014 Andrupvej 9, 7860 Spøttrup - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - Uden

Læs mere

i staldene på Klintrup Hedevej 15, der er markeret med rødt på kortet herunder.

i staldene på Klintrup Hedevej 15, der er markeret med rødt på kortet herunder. BORUM ØSTERGÅRD A/S Lis Wendelbo Brund Borumvej 105 Borum 8471 Sabro Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse

Læs mere

Miljø og Natur. GÅRDEJER ANDERS RASMUSSEN Mygindvej Assens. Afgørelse efter 32 Emissionsorienteret produktionstilpasning

Miljø og Natur. GÅRDEJER ANDERS RASMUSSEN Mygindvej Assens. Afgørelse efter 32 Emissionsorienteret produktionstilpasning GÅRDEJER ANDERS RASMUSSEN Mygindvej 8 5610 Assens 30-06-2016 Sags id: 16/10644 Afgørelse efter 32 Emissionsorienteret produktionstilpasning Mygindgård, Mygindvej 8, 5610 Assens (luftfoto 2016) Kontaktperson:

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7.

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30 Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. januar 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper Afdeling: Erhverv og Miljø Dato: 19. september 2016 TEKNIK OG MILJØ ERVHERV OG MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper Hammelevvej 57 Hammelev 8500 Grenaa Efter 31 i bekendtgørelse

Læs mere

Andy Jensen Borrebyvej Odense S. Afgørelse om ændring af dyrehold på Borrebyvej 30

Andy Jensen Borrebyvej Odense S. Afgørelse om ændring af dyrehold på Borrebyvej 30 Andy Jensen Borrebyvej 30 5260 Odense S By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Landbrug og Grundvand Odense Slot Indgang M Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512525

Læs mere

Anmeldt ændring af dyreholdet på Ustrup Skovvej 10 Dato: 5. september 2011

Anmeldt ændring af dyreholdet på Ustrup Skovvej 10 Dato: 5. september 2011 Se vedlagte udsendelsesliste Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 75601013 teknikogmiljo@horsens.dk www.horsenskommune.dk Kvalitet: HKO Sagsnr.: 2011-009230 Anmeldt

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til kvægbruget Hinderup, Hinderupvej 8, 6230 Rødekro

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til kvægbruget Hinderup, Hinderupvej 8, 6230 Rødekro Digital Annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 30-05-2017 Sagsnr.: 17/14290 Kontakt: Nikolaj Mazanti Aaslyng Direkte tlf.: 7376 8100 E-mail: nmaa@aabenraa.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug Grønnevej 4 Tilhørende Per Høeg Grønnevej 4 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Miljøgodkendelse

Læs mere

Afslag på ansøgning om miljøtilladelse

Afslag på ansøgning om miljøtilladelse Jørgen Helles 21-02-2017 Hønebjergvej 22 Sagsnummer.: 16/44440 8543 Hornslet Sagstype: KLE: 09.17.16 Sagsbehandler: Trine Jensen Tlf.: 87 53 54 10 Afslag på ansøgning om miljøtilladelse Syddjurs Kommune

Læs mere

Afgørelse om dispensation fra afstandskravet til åbnet vandløb ved Kragelundvej

Afgørelse om dispensation fra afstandskravet til åbnet vandløb ved Kragelundvej Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 15-11-2016 Sagsnr.: 16/34252 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 7376 8235

Læs mere

Erik Bligaard Viborgvej Højslev Den 14. april 2015

Erik Bligaard Viborgvej Højslev Den 14. april 2015 Erik Bligaard Viborgvej 309 7840 Højslev bligaard24@hotmail.com Den 14. april 2015 Viborgvej 314 7840 Højslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring Skive Kommune har den 20. marts 2015 modtaget

Læs mere

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Sdr. Vornæsvej 31, 5700 Svendborg, CVR nr

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Sdr. Vornæsvej 31, 5700 Svendborg, CVR nr Frank Madsen Sdr. Vornæsvej 31 5700 Svendborg noregaard@taasingemail.dk Byg, Natur og Miljø Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Jette.raal.stockholm@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse

Læs mere

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015 Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk Den 11. marts 2015 Vejlgårdvej 14 7800 Skive - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - Afgørelse Skive Kommune har den 14. januar

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af svineproduktion - ny placering af gyllebeholder i det åbne land

Tillæg til miljøgodkendelse af svineproduktion - ny placering af gyllebeholder i det åbne land Dato: 11. august 2016 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tillæg til miljøgodkendelse af svineproduktion - ny placering af gyllebeholder i det åbne land Lundhedevej 28

Læs mere

Afgørelse om skift i dyretype

Afgørelse om skift i dyretype Jens-Erik Sørensen 09-08-2016 Molsvej 88 Sagsnummer.: 16/18253 8400 Ebeltoft Sagstype: KLE: 09.17.44 Sagsbehandler: Tove Heidmann Tlf.: +4587535528 Afgørelse om skift i dyretype Syddjurs Kommune har modtaget

Læs mere

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse.

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse. Jacob Vallø Hansen Dato: 5. december 2014 Bukkerupvej 67 Sagsb.: Heras 4340 Tølløse Sagsnr.: 14/67669 Dir.tlf.: 72 36 41 20 E-mail: Landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Anmeldelse af skift i dyretype

Læs mere

Endelig afgørelse til dispensation til etablering af ekstensivt dyrehold indenfor byzone

Endelig afgørelse til dispensation til etablering af ekstensivt dyrehold indenfor byzone Endelig afgørelse til dispensation til etablering af ekstensivt dyrehold indenfor byzone Billund Kommune har den 3. juli 2013 via Niels Danielsen, Skala Arkitekter A/S, modtaget anmeldelse om tilladelse

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Gedsbergvej 16, 5540 Ullerslev, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Gedsbergvej 16, 5540 Ullerslev, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Anne-Marie Krogsgård Vejlebæksvej 10 5300 Kerteminde Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail:

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget på Krathusevej 1 A, 6330 Padborg

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget på Krathusevej 1 A, 6330 Padborg Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 09-02-2016 Sagsnr.: 15/36118 Dok.løbenr.: 42110/16 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 04-12-2015 Sagsnr.: 15/18369 Dok.løbenr.: 331235/15 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

I/S Pejstrupgård. Kirkevej Hejnsvig. Sendt til virksomhedens e-boks i CVR nr

I/S Pejstrupgård. Kirkevej Hejnsvig. Sendt til virksomhedens e-boks i CVR nr I/S Pejstrupgård c/o Sten Jensen Kirkevej 51 7250 Hejnsvig Sendt til virksomhedens e-boks i CVR nr. 3300 0057 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved etablering af støbt plads på husdyrbruget Kirkevej

Læs mere

Tilladelse til opførelse af nyt maskinhus på ejendommen Horsensvej 44, 8660 Skanderborg

Tilladelse til opførelse af nyt maskinhus på ejendommen Horsensvej 44, 8660 Skanderborg Peder Sølvsten Horsensvej 44 8660 Skanderborg Tilladelse til opførelse af nyt maskinhus på ejendommen Horsensvej 44, 8660 Skanderborg Skanderborg kommune har den 6. juli 2016 modtaget en anmeldelse om

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændring af dyrehold skift af dyretype Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing, CVR nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændring af dyrehold skift af dyretype Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing, CVR nr. Tania Almgren Rifbjerg Udflytter 11 5900 Rudkøbing Mail: toftegaarden.jan@gmail.com Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning. Ændring af vilkår i gældende miljøgodkendelse

Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning. Ændring af vilkår i gældende miljøgodkendelse TEKNIK OG MILJØ Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-115-13

Læs mere

Tilladelse til velfærdsudvidelse

Tilladelse til velfærdsudvidelse Tilladelse til velfærdsudvidelse Efter 30 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Gl. Feggesundvej 26, 7742 Vesløs 26. april 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Graugaard I/S v. Henrik og Ulrik Clausen Pøl Nørregade Nordborg. Land og Natur Sønderborg Kommune Rådhustorvet Sønderborg

Graugaard I/S v. Henrik og Ulrik Clausen Pøl Nørregade Nordborg. Land og Natur Sønderborg Kommune Rådhustorvet Sønderborg Graugaard I/S v. Henrik og Ulrik Clausen Pøl Nørregade 31 6430 Nordborg Afgørelse om anmeldelse af skift i dyretype, Pøl Søndergade 21, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har d. 7. maj 2015 modtaget en anmeldelse

Læs mere

Tillæg nr. 1 til 10-tilladelse af 13. januar 2010 for husdyrbruget Ulvedalsvej 56, 8620 Kjellerup

Tillæg nr. 1 til 10-tilladelse af 13. januar 2010 for husdyrbruget Ulvedalsvej 56, 8620 Kjellerup Tillæg nr. 1 til 10-tilladelse af 13. januar 2010 for husdyrbruget Ulvedalsvej 56, 8620 Kjellerup Meddelt den 25. marts 2015 Klagefristen udløber den 22. april 2015 Søgsmålfristen udløber den 25. september

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til Kvægbruget Vesterkær, Havstedvej 48, 6372 Bylderup-Bov, matr.nr. 8 m.fl. Havsted, Ravsted m.fl.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til Kvægbruget Vesterkær, Havstedvej 48, 6372 Bylderup-Bov, matr.nr. 8 m.fl. Havsted, Ravsted m.fl. Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 27-05-2016 Sagsnr.: 16/19272 Dok.nr.: 14 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær. Michael Hansen Snøde Udflyttervej 2 5953 Tranekær Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 08-11-2016 J. nr.

Læs mere

Afgørelse efter 32 - Emissionsorienteret produktionstilpasning, Heslevej 23, 5610 Assens

Afgørelse efter 32 - Emissionsorienteret produktionstilpasning, Heslevej 23, 5610 Assens Marxen I/S Halstedvej 21 5620 Glamsbjerg 14-12-2016 Sags id: 16/25760 Afgørelse efter 32 - Emissionsorienteret produktionstilpasning, Heslevej 23, 5610 Assens Stald- og gødningsanlæg, Heslevej 23 (luftfoto

Læs mere

Afgørelse om ikke-miljøgodkendelsespligt ved flytning af småkalve internt på ejendommen, Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Afgørelse om ikke-miljøgodkendelsespligt ved flytning af småkalve internt på ejendommen, Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Afgørelse om ikke-miljøgodkendelsespligt ved flytning af småkalve internt på ejendommen, Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015 modtaget en ansøgning om intern flytning af

Læs mere

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014 I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev leneogib@gmail.com Den 3. december 2014 Yttrupvej 9 7870 Roslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - uden nabohøring Skive Kommune har

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Afgørelse efter 32 Emissionsorienteret produktionstilpasning, Lindhovedvej 5

Afgørelse efter 32 Emissionsorienteret produktionstilpasning, Lindhovedvej 5 Thomas Olling Rasmussen Lindhovedvej 17 5631 Ebberup 20-09-2016 Sags id: 16/17437 Afgørelse efter 32 Emissionsorienteret produktionstilpasning, Lindhovedvej 5 Lindhovedvej 5, 5631 Ebberup (Luftfoto 2016)

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere