Revurdering af miljøgodkendelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revurdering af miljøgodkendelse"

Transkript

1 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags nr.: P

2 Registreringsblad Dato for revurdering: 18. maj 2015 Gældende miljøgodkendelse 11. december 2006 Fiktivt skema september 2014 Supplerende oplysninger frem til 3. december 2014 CVR-nr. CHR nr. Ejendomsnummer Adresse Ejerlav (Matr. nr.) Askovvej 25, 6973 Ørnhøj Heden, Timring (2o) Hovedejerlavet, Nr. Omme (35c) Askov By, Nr. Omme (3b) Hovedejerlavet, Nr. Omme (35o) Askov By, Nr. Omme (2ag) Ejers navn og adresse Kontaktperson på ejendommen Konsulent Tilsynsmyndighed Miljøsagsbehandler Kvalitetssikring Volsgaard Agro Aps Askovvej 25, 6973 Ørnhøj Tlf: , mobil: Mail: Ulrik Volsgaard, Skovvej 25, 6973 Ørnhøj Tlf: , mobil: SvineRådgivningen/ Heidi Birch Wentzlau Birk Centerpark Herning Tlf.nr.: Mobil: Herning Kommune Rådhuset Torvet, 7400 Herning Louise Lindegaard Weinreich Peter Lindhard Birch Copyright Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen /2000 Luftfotos Danmarks Digitale Ortofoto - er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO, Copyright COWI. Miljø og Klima, Landbrugsteam 2

3 Indholdsfortegnelse REGISTRERINGSBLAD...2 INDLEDNING REVURDERING...4 KLAGEVEJLEDNING OG OFFENTLIGGØRELSE...6 INTERESSENTLISTE FOR HØRINGSPERIODE OG OFFENTLIGGØRELSE...8 NYE VILKÅR FOR HUSDYRPRODUKTIONEN PÅ ASKOVVEJ DRIFT OG INDRETNING...9 AMMONIAKREDUCERENDE MILJØTEKNOLOGI...9 GYLLEHÅNDTERING...9 EGENKONTROL...10 REVURDERING AF EKSISTERENDE VILKÅR...11 EKSISTERENDE STALDANLÆGS LEVETID...13 PÅVIRKNING AF NATUR...13 GENNEMGANG AF BAT FOR ASKOVVEJ BAT MANAGEMENT...14 Beredskabsplan...14 Lugt...14 Støj/Transport...15 Lys...16 Støv...16 BAT STALDINDRETNING...17 BAT FODER...17 BAT FORBRUG AF VAND OG ENERGI...18 BAT OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING...18 BAT UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING...19 SAMLET VURDERING AF BAT PÅ ASKOVVEJ OVERSIGT OVER BILAG...20 Miljø og Klima, Landbrugsteam 3

4 Indledning revurdering Miljøgodkendelser af husdyrbrug meddelt efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 skal regelmæssigt tages op til revurdering og om nødvendigt ajourføres i lyset af den teknologiske udvikling. Den første revurdering sker 8 år efter miljøgodkendelsen er meddelt, og de efterfølgende revurderinger skal ske mindst hvert 10. år. Fra det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen finder grundlag for at revurdere et husdyrbruges miljøgodkendelse, som er meddelt i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33, træder Husdyrloven 1 regelgrundlag i kraft. Det fremgår af 41, at revurderingen gennemføres ved påbud efter lovens 39. Revurderingen skal resultere i en afgørelse, hvor vilkårene i den oprindelige godkendelse enten skærpes ved påbud eller i en afgørelse, hvor der ikke findes anledning til at skærpe. En revurderingsafgørelse er derimod ikke en ny godkendelseshandling. Derfor kan en revurdering ikke indebære en udvidelse eller ændring af den oprindelige godkendelse, der kan medføre forøget forurening. Et af formålene med den regelmæssige revurdering er, at det løbende sikres, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). BAT skal sikre, at forureningen fra husdyrbruget til stadighed begrænses mest muligt. Der skal således stilles skærpede vilkår, hvis væsentlige ændringer i BAT skaber mulighed for betydelig nedbringelse af emissionerne, uden det medfører uforholdsmæssige store omkostninger. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 2 giver ikke hjemmel til at bestemme, at bekendtgørelsens såkaldte beskyttelsesniveau, jf og bilag 3-4, skal gælde i revurderingssager. Krav og vilkår i forbindelse med revurdering af hensyn til den omkringliggende natur skal derfor udelukkende gennemføres i overensstemmelse med princippet om BAT. Pligten til at gennemføre en vurdering efter Habitatbekendtgørelsens 3 7, stk. 1 og 2 gælder endvidere ikke for revurderingsafgørelser. Baggrunden er, at habitatdirektivets artikel 6 stk. 3 ikke gælder for eksisterende virksomhed, der fortsætter uændret. Påbud ud over, hvad der følger af BAT skal således være begrundet i en væsentlig forurening, hvor der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse eller forureningen i øvrigt går ud over det, der blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse. Revurderingen af husdyrbrug udløser endvidere ikke miljøvurdering af tredjemandsarealer og egne arealer. Som indledning til en revurdering er der udarbejdet et oplæg til husdyrbrugets ejer om processen og de forventede vilkårsændringer. Der har ligeledes været et indledende opstartsmøde. Offentligheden er gjort bekendt med revurderingen ved annoncering, og er oplyst om, at alle kan kommentere sagen og udbede sig mulighed for at se udkast til afgørelse. Udkast til afgørelse har været varslet i 2 uger ved husdyrbrugets ejer. Ingen har anmodet om at få udkastet tilsendt i offentlighedsfasen. 1 Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr af 04/ med efterfølgende ændringer 2 Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug nr af 08/12/2014 med efterfølgende ændringer 3 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 408 af 01/05/2007 Miljø og Klima, Landbrugsteam 4

5 Ikke-teknisk resumé Trehøje Kommune har den 11. december 2006 miljøgodkendt svineproduktionen på Askovvej 25, 6973 Ørnhøj. Godkendelsen blev meddelt efter Miljøbeskyttelseslovens kap. 5 og godkendte en samlet årlig produktion svarende til: 925 stk. søer med grise indtil 7,5 kg og stk. smågrise (7,5-35 kg) og 900 stk. slagtesvin 35 kg til 103 kg. Den 8. august 2014 har Herning Kommune meddelt 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper. Dyreholdet blev ændret til; 950 stk. årssøer, 800 stk. slagtesvin i vægtintervallet kg (drænet gulv + spalte, 33/67) og 960 stk. smågrise i vægtintervallet 7,5-35 kg (Toklimastald, delvis spaltegulv), i alt svarende til 247,52 DE og stipladser, heraf 950 stipladser til søer. Den 5. marts 2015 er der meddelt tillæg nr. 1 til kap 5 miljøgodkendelsen af 11. december I det meddelte tillæg er der ophævet vilkår omkring brug af separationsanlæg inden udbringning og i stedet indsat vilkår til foderkorrektioner for fosfor for soholdet, samt brug af 10% frøafgrøder på bedriftens arealer. Revurderingen giver ikke tilladelse til at øge eller ændre dyreholdet, og der er derfor ikke tale om nogen merpåvirkning af omgivelserne. Der har været afholdt møde med husdyrbrugets ejer, som er orienteret om processen og formålet med revurderingen. Husdyrbrugets konsulent har efterfølgende indsendt supplerende materiale. Da afgørelsen meddeles som påbud efter husdyrlovens 39, jf. 41 skal partshøring af husdyrbrugets ejer i denne forbindelse betragtes som et forvarsel om påbuddet. Meddelelse om revurdering af miljøgodkendelse Herning Kommune har revurderet miljøgodkendelsen af ejendommen Askovvej 25, 6973 Ørnhøj, og meddeler afgørelse om, at svineproduktionen kan fortsætte med de gældende vilkår fastlagt i husdyrbrugets miljøgodkendelse af 11. december 2006 og de stillede påbud. De vilkår, som ikke ændres, er stadig gældende. Afgørelsen træffes med hjemmel i Husdyrlovens 39, jævnfør 41. Påbuddet om ændring af vilkår samt fastlæggelse af nye vilkår meddeles på baggrund af den første lovbundne revurdering af IEhusdyrbrug efter IPPC direktivet. Påbudene træder i kraft straks ved meddelelse af afgørelsen, med mindre andet fremgår i det enkelte påbud. Revurderingen ændrer ikke regelgrundlaget for kontinuitetsbrud for miljøgodkendte husdyrbrug. Offentligheden er blevet inddraget tidligt i processen ved annoncering på Herning Kommunes hjemmeside den 16. september Herning Kommune har ikke modtaget høringsbidrag i forbindelse med annonceringen af revurderingens indledning. Udkastet til afgørelse blev den 30. april 2015 varslet hos husdyrbrugets ejer Volsgaard Agro Aps v/ Ulrik Volsgaard, Askovvej 25, 6973 Ørnhøj, med mulighed for at udtale sige inden for en frist på 2 uger. Revurderingen gælder kun for den eksisterende miljøgodkendelse. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i dyreholdet, herunder stalde, gødningsopbevaringsanlæg, udbringningsarealer og lignende, før ændringen er anmeldt og godkendt af Herning Kommune. Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne revurdering. Miljøgodkendelsen skal, jf. 40 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug regelmæssigt og mindst hvert 10. år, tages op til revurdering. Den næste regelmæssige vurdering skal dog foretages senest, når der er forløbet ti år. Det er planlagt at foretage den næste regelmæssige revurdering af IE-husdyrbruget forventes i Miljø og Klima, Landbrugsteam 5

6 Sagens grundlag Følgende oplysninger er indgået i behandling af sagen: Gældende miljøgodkendelse med tilhørende bilag 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper af 8. august 2014 Fiktivt skema version 2 af 12. september Opstartsmøde/tilsyn den 20. august 2014 med Ulrik Volsgaard med besigtigelse af ejendommen og dialog omkring revurdering Tillæg nr. 1 af 5. marts 2015 Supplerende oplysninger frem til 5. marts Lovgrundlag Afgørelsen om revurdering er truffet med hjemmel i Husdyrlovens 4 39, jf. 41. Sagen er behandlet i henhold til kravene i Husdyrloven med tilhørende Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 5, Husdyrgødningsbekendtgørelsen 6 samt Miljøstyrelsens vejledning om miljøgodkendelse af husdyrbrug 7 version 2.0. IE-husdyrbrug I forbindelse med implementering EU-direktivet om industrielle emissioner, er der sket ændringer i husdyrbekendtgørelsen. Disse ændringer kan påvirke visse typer husdyrbrug, de såkaldte IE-husdyrbrug. IE-husdyrbrug er defineret som husdyrbrug, der har aktiviteter omfattet af 12, stk. 1, nr. 1-3, i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Da denne revurdering af miljøgodkendelse omhandler et svinebrug, som går ind under 12 stk. 1, nr. 1-3 i husdyrloven, er svinebedriften omfattet af IE-Direktivet. Derfor skal Herning Kommune mindst en gang årligt vurderer, hvorvidt husdyrbrugets emissionsniveauer ligger under eller er lig med de emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik i BATkonklusionerne. Der er ligeledes krav om at driftsherren skal informere kommunen om manglende overholdelse af vilkår samt at driftsherren ved ophør som IE-husdyrbrug skal give kommunen besked om og komme med en redegørelse i forhold til Jordbeskyttelsesloven 38k 8. Klagevejledning og offentliggørelse Afgørelsen omkring revurdering bliver offentliggjort på Herning Kommunes hjemmeside under Offentliggørelser og høringer og Landbrug den 18. maj Det er muligt at klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. Der kan klages i 4 uger. Klageberettigede er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt visse organisationer, alle som er angivet i husdyrlovens Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen. Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen (det vil sige, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) senest den 15. juni Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr af 04/ med efterfølgende ændringer 5 Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug nr af 08/12/2014 med efterfølgende ændringer 6 Bekendtgørelse om husdyrbrug og erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Nr. 853 af 30. juni 2014 med efterfølgende ændringer 7 Miljøstyrelsens WIKI-vejledning kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside under Landbrug 8 Lov om forurenet jord (jordforureningsloven) nr. 370 af 2. juni 1999 med efterfølgende ændringer Miljø og Klima, Landbrugsteam 6

7 Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Herning Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Hvis afgørelsen påklages, bliver det meddelt ansøger. En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet, hvorfor miljøgodkendelsen på eget ansvar kan udnyttes før klagefristen er udløbet i henhold til Husdyrlovens 81, stk. 1. Denne afgørelse kan også indbringes for domstolene, jf. Husdyrlovens 90. Det skal ske indenfor seks måneder efter offentliggørelsen. Med venlig hilsen Louise Lindegaard Weinreich Cand. Agro. Miljømedarbejder, Herning Kommune Miljø og Klima, Landbrugsteam Miljø og Klima, Landbrugsteam 7

8 Interessentliste for høringsperiode og offentliggørelse Nedenstående er orienteret om udkast til afgørelsen: Volsgaard Agro Aps v/ Ulrik Volsgaard, Askovvej 25, 6973 Ørnhøj, SvineRådgivningen ved miljøkonsulent Heidi Birch Wentzlau, Birk Centerpark 24, 7400 Herning, Nedenstående er orienteret om afgørelsen: Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 84: Volsgaard Agro Aps v/ Ulrik Volsgaard, Askovvej 25, 6973 Ørnhøj, SvineRådgivningen ved miljøkonsulent Heidi Birch Wentzlau, Birk Centerpark 24, 7400 Herning, Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 85: Danmarks fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia. Ferskvandsfiskeriforeningen, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup. Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 3, Postboks 2188, 1017 København K. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1, 1651 København V. Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 86 lokale foreninger: Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdeling Herning, Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling Herning. Danmarks Sportsfiskerforbund. Lokalafd. Foreningen af bredejere ved Gødstrup Sø. Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 87 landsdækkende foreninger: Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. Friluftsrådet, Scandiagade 12, 2450 København SV, Att.: Karsten Johansen. Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4 B, 2200 København N. Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten. og Miljø og Klima, Landbrugsteam 8

9 Nye vilkår for husdyrproduktionen på Askovvej 25 Nedenstående nye vilkår gives som påbud med hjemmel i Husdyrlovens 9 39, jf. 41: Drift og indretning 1. Ved ophør med husdyrproduktion, skal der udføres begrænsende foranstaltninger mod forurening: Alle anlæg skal tømmes og rengøres for husdyrgødning, der bortskaffes efter gældende regler. Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til affaldsregulativerne 2. Den ældre poltestald med ukendt byggeår, samt poltestalden bygget i 1980 og drægtighedsstalden bygget i 1976 har en vurderet restlevetid på 5 år. Derfor skal ejer indsende en redegørelse om 5 år det vil sige i 20. maj 2020 til Herning Kommune. I redegørelsen skal bygningerne vurderes igen i forhold til restlevetid, vedligehold/renovering af både inventar og bygning, eventuel nedlæggelse/nedrivning mm. Jævnfør vilkår 2 skal der indsendes en kort redegørelse om ejers forventninger af poltestaldens levetid. Ammoniakreducerende miljøteknologi 3. Gyllekøling a. Gyllekanalerne i stald Drægtighedsstalden fra 2007 (se bilag 1 og 5) i alt m 2 - er forsynet med køleslanger, der er forbundet med et varmepumpeanlæg. b. Varmepumpen skal levere en årlig køleeffekt på mindst 16 W/m 2, svarende til en årsreduktionsprocent på 15,00 %. c. Varmepumpe 1 skal være forsynet med en timetæller til dokumentation af årlig driftstid på minimum driftstimer. Varmepumpe 2 har ikke monteret timetæller. d. Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en alarm samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget. Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk. e. Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget og forevises på Herning Kommunes forlangende. f. Ved udskiftning af varmepumpen, skal dokumentation for køleeffekt på gyllekøleanlæg indsendes til tilsynsmyndigheden før anlægget tages i drift. 4. Fast overdækning af gyllebeholdere a. De 2 gyllebeholdere på hver m 3 skal have fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt. b. Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. c. Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen. d. Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Herning Kommune skal straks underrettes herom. Jævnfør vilkår 3: Varmepumpeanlægget på Askovvej 25 består af 2 varmepumper der supplerer hinanden. Således er timetælleren monteret på varmepumpe 1, mens varmepumpe 2 kobler automatisk ind efter 10 min. drift såfremt der er behov for det. Gyllehåndtering 5. Pumpning af gylle fra stalde til gyllebeholdere skal ske indenfor tidsrummet klokken til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr af 04/ med efterfølgende ændringer Miljø og Klima, Landbrugsteam 9

10 Egenkontrol 6. Egenkontrol fast overdækning a. Der skal føres en logbog for gyllebeholdere med fast overdækning, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i perioden mellem to samlede miljøtilsyn og forevises på Herning Kommunes forlangende. 7. Rapporter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på Herning Kommunes forlangende. 8. Egenkontrol til gyllekøling a. Der skal indgås en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO-certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang årligt. b. Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Herning Kommune skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end en uge. c. Registreringen fra datalogger, logbogen, den skriftlige kontrolaftale, de årlige kontrolrapporter samt øvrige servicerapporter skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. Miljø og Klima, Landbrugsteam 10

11 Revurdering af eksisterende vilkår Miljøgodkendelsens vilkår nr. 2. Godkendelsens vilkår 2.1 Indretning og drift Ejendommen skal drives som beskrevet i ansøgningen med de tilpasninger og ændringer der fremgår af vilkårene. Væsentlige ændringer i bygninger, anlæg eller drift, der kan give anledning til øget forurening, må ikke foretages, før ændringen er godkendt af kommunen. 2.2 Dyreholdets størrelse Der må produceres 925 stk. søer med grise indtil 7,5 kg og 2000 stk. smågrise (7,5 35 kg) og 900 stk. slagtesvin 35 kg 103 kg (polteopdræt) Oversigt over dyrehold Ejendommens driftsregnskab el. lign. Med revideret opgørelse af dyreholdet og slag af dyr skal forevises til tilsynsmyndigheden på forlangende og ved de regelmæssige miljøtilsyn. Der skal kunne forevises opgørelse, hvor dyreholdet på ejendommen Askovvej 25, kan adskilles fra dyreholdet på evt. andre ejendomme under samdrift Opbevaring og håndtering af gødning Gødningen skal behandles i separationsanlæg inden opbevaring og udbringning. Der skal etableres gyllekøling i nye staldsystemer Nye beholdere til opbevaring af gylle skal være overdækket Separationsanlæg Anlægget skal drives og vedligeholdes i henhold til producentens anvisninger. Forbrug af polymere og logbog for driften af anlægget skal fremvises på forlangende. 2.4 Anvendelse af gødning Fosforoverskuddet og kvælstofudvaskningen på bedriften må ikke overskride beregningerne i screeningsafgørelsen fra Ringkjøbing Amt af d. 7. april 2006, bilag 3, reference nr. 3. Der skal bjærges halm på 56,4 ha, heraf 7,2 ha på gylleaftalearealet, der ligger indenfor Stadil Fjord opland. Revurdering af vilkår Bibeholdes. Vilkåret er ophævet. Den 8. august 2014 har Herning Kommune meddelt 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper, svarende til 950 stk. årssøer, 800 stk. slagtesvin i vægtintervallet kg (drænet gulv + spalte, 33/67) og 960 stk. smågrise i vægtintervallet 7,5-35 kg (Toklimastald, delvis spaltegulv), i alt svarende til 247,52 DE og samlet stipladser, heraf 950 stipladser til søer. Dette er herefter gældende. Bibeholdes. Delvilkåret om separationsanlæg er ophævet og resten bibeholdes. Den 5. marts 2015 har Herning Kommune meddelt tillæg nr. 1 til kap 5 miljøgodkendelse af 5. marts 2015, hvori delvilkåret om separationsanlæg er ophævet. I stedet er der lavet vilkår om foderkorrektion for P i sofoder samt 10% frøgræsmarker i sædskiftet. Vilkåret er ophævet. Den 5. marts 2015 har Herning Kommune meddelt tillæg nr. 1 til kap 5 miljøgodkendelse af 5. marts 2015, hvori delvilkåret om separationsanlæg er ophævet. I stedet er der lavet vilkår om foderkorrektion for P i sofoder samt 10% frøgræsmarker i sædskiftet. Vilkåret er ophævet. Den 5. marts 2015 har Herning Kommune meddelt tillæg nr. 1 til kap 5 miljøgodkendelse af 5. marts 2015, hvori delvilkåret om separationsanlæg er ophævet. I stedet er der lavet vilkår om foderkorrektion for P i sofoder samt 10% frøgræsmarker i sædskiftet. Miljø og Klima, Landbrugsteam 11

12 Revurdering af eksisterende vilkår fortsat. Miljøgodkendelsens vilkår nr. 2.5 Affald Al affald skal bortskaffes i overensstemmelse med kommunes til hver tid gældende regulativ for affaldstypen. Opbevaring skal ske i egnede beholdere, således at affaldet ikke giver anledning til hygiejniske problemer, forurening af jorden eller spredes på omgivende natur. Døde dyr skal opbevares på fast underlag og under låg. 2.6 Opbevaring af kemikalier Opbevaring af olie og kemikalier, herunder både råvarer og affald, skal ske på tæt bund uden mulighed for afløb til kloak. Bunden skal indrettes så en mængde, mindst svarende til indholdet i den største beholder kan tilbageholdes ved spild eller lækage. Opbevaringspladsen skal være afskærmet mod nedbør. 2.7 Begrænsning af lugtgener Ejendommen og de omgivne arealer skal renholdes, således at produktionen ikke giver anledning til unødige lugtgener Transport af dyr og gødning gennem Abildå by må ikke foretages lørdage og søn- og helligdage 2.8 Støj Virksomhedens støjbidrag ved nærmeste nabobeboelse skal som udgangspunkt overholde værdierne: Revurdering af vilkår Bibeholdes. Bibeholdes. Bibeholdes. Bibeholdes. Målt som det ækvivalente korrigerede støjniveau i henhold til Miljøstyrelsen vejledning om ekstern støj fra virksomheder, nr. 5/1984. Kommunen kan forlange, at virksomheden dokumenterer, at godkendelsens støjvilkår er overholdt. Virksomheden skal selv betale omkostningerne. Dokumentationen skal ske ved at lade et firma, godkendt af Miljøstyrelsen til måling af ekstern støj eller akkrediteret hertil af DA- NAK, udføre støjmålinger eller beregninger. Kravet kan højest fremsættes en gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser, at vilkårene ikke er overholdt. Målinger og målerapport skal udføres efter den vejledning, der gælder på måletidspunktet. De aktuelle vejledninger er Miljøstyrelsens vejledninger nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder og nr. 5/1993: Beregning af ekstern støj fra virksomheder. 2.9 Uheld og lign. I tilfælde af normal drift, der kan medføre forurening af recipient, jord, grundvand eller luften, skal virksomheden gøre hvad der er muligt for at afværge situationen og derefter straks henvende sig til kommunens miljøafdeling eller til vagtberedskabet på tlf Bibeholdes. Miljø og Klima, Landbrugsteam 12

13 Eksisterende staldanlægs levetid Oversigt over staldanlægget på Askovvej 25, Ørnhøj kan ses på bilag 1. Det eksisterende staldanlæg er bygget i henholdsvis 1976, 1980, 1995, 1998, 2007 og indeholder drægtighedsstald, poltestald, farestald, klimastald i samt farestald og drægtighedsstald fra Endvidere er der en ældre poltestald som er bygget før Ejer af ejendommen har redegjort for, at anlægget forventes at have en restlevetid på ca år. Inventaret i staldbygningerne, renoveres og erstattes løbende. Endvidere vedligeholdes staldbygningerne løbende. For de tre staldafsnit dvs. den ældre poltestald, drægtighedsstalden fra 1976 og poltestalden fra 1980 har ejer vurderet en restlevetid på 5 år. Restlevetiden er dog svær at fastsætte endegyldigt. Derfor stilles der påbud om indsendelse af en redegørelse for disse bygninger om 5 år til Herning Kommune. I redegørelsen skal bygningerne vurderes igen i forhold til restlevetid, vedligehold/renovering af både inventar og bygning, eventuel nedlæggelse/nedrivning mm. Herning Kommune vurderer på den baggrund, at staldbygningerne foreløbigt ikke er slidt op og der følges op på 3 bygninger om 5 år med et påbud. Det resterende staldanlægs løbetid vurderes igen ved næste revurdering i Påvirkning af natur Jævnfør bilag 3 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal totaldepositionen for ammoniak fra stald og lager fra hele husdyrbruget til det nærmeste kategori 1 eller kategori 2-natur til den revurderede ejendom overholde kravet om maksimum 1,0 kg N/ha pr år ved revurderinger. Totaldepositionskrav for ammoniak: Nærmeste kategori 1-natur eller kategori 2-naturområde er et hedeareal (kategori 2-natur) beliggende cirka meter øst for husdyrbrugets produktionsanlæg. Se bilag 2 og 3. Højeste totaldeposition i naturområdet er beregnet til 0,2 kg N/ha pr. år, jævnfør skema version 2. Herning Kommune vurderer, at kravet til totalammoniak deposition fra ejedommen til nærmeste kategori 2-natur er overholdt. Gennemgang af BAT for Askovvej 25 BAT i revurderinger Et af formålene med den regelmæssige revurdering er, at det løbende sikres, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Det fremgår af Husdyrlovens 40 stk. 2, at der skal meddeles påbud, hvis væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger. Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier kan indgå som et vurderingselement, når kommunalbestyrelsen skal vurdere, om der er sket ændringer i BAT, som kan begrunde, at der meddeles påbud. Dette gælder både de situationer, hvor kommunalbestyrelsen har pligt til at meddele påbud (det i Husdyrlovens 40, stk. 2, nr. 4 nævnte tilfælde) og de situationer, hvor kommunalbestyrelsen kan meddele påbud på grund af ændringer i BAT. Særligt i sidstnævnte situation skal kommunalbestyrelsen også inddrage proportionalitetsprincippet, som tilsiger, at der skal være et rimeligt forhold mellem den miljøeffekt, som kan opnås på grund af ændringer i BAT og de økonomiske omkostninger, som dette medfører. Teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning og lugtpåvirkning m.v. samt til bedre udnyttelse af næringsstofferne i husdyrgødningen er i stadig udvikling. Miljø og Klima, Landbrugsteam 13

14 Redegørelsen omfatter følgende områder: 1. Management 2. Staldsystemer 3. Fodringsstrategier 4. Forbrug af vand og energi 5. Opbevaring af husdyrgødning 6. Udbringning af husdyrgødning Ved Herning Kommunes vurdering i relation til BAT indgår Miljøstyrelsens Teknologi-blade oversigt, Miljøstyrelsens digitale husdyrvejledning 10 version 2, bilag 3 (teknologilisten) samt kravene i EU-kommissionens referencedokument om BAT for intensiv hold af svin og fjerkræ (BREF-dokument). Nedenfor vil de enkelte emner blive gennemgået. BAT Management Beredskabsplan Ejer af ejendommen har i forbindelse med revurderingen udarbejdet en beredskabsplan for ejendommen. Udover at være BAT, så er det Herning Kommunes opfattelse, at en beredskabsplan vil være til stor hjælp for landmanden, såfremt der skulle ske et uheld. Samtidig giver beredskabsplanen landmanden en mulighed for at gennemgå sin ejendom og foretage en risikovurdering af, hvorvidt der skal ændres på indretning og drift, således at risikoen for forurening i forbindelse med uheld minimeres. Lugt I Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er der som udgangspunkt ikke hjemmel til, at beskyttelsesniveauet for lugt i bilag 3 og 4 skal gælde ved revurdering af en miljøgodkendelse med uændret drift. Derfor skal lugtkravene heller ikke overholdes. Revurderingens hovedformål er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Derfor skal kommunen vurdere om det er økonomisk og teknisk muligt for ejer af ejendommen at reducere ejendommens lugtbelastning, hvis lugtgenekriteriet ikke overholdes. I IT-ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk vurderes og beregnes lugt udelukkende ud fra staldanlæggene til dyrehold. Lugtgener fra opbevaringsanlæg og lugtgener ved udbringning indgår ikke i lugtberegningen og håndteres derfor ved hjælp af de generelle regler. Ejer af ejendommen har via husdyrgodkendelse.dk indsendt skema version 2. I tabellen er vist de beregnede geneafstande. 10 Se Miljøstyrelsens WIKI-vejledning på deres hjemmeside. Miljø og Klima, Landbrugsteam 14

15 Endvidere er der målte afstande fra Samlet bebyggelse og Enkelt bolig fra lugtcentrum dvs. i midten - af det samlede staldanlæg. Fra staldanlægget og til nærmeste byzone, Grønbjerg, er den målte afstand fra kanten af nærmeste staldafsnit og til kanten af byzonen på cirka 3,9 km. Ejendommen ligger i det åbne land. Lugtberegningerne viser, at de maksimale geneafstande, der gælder for nyetablering af dyrehold, bliver overholdt for byzone, samlet bebyggelse og enkelt bolig. Da nærmeste nabo bor mindre end 300 meter fra gyllebeholderne, har Herning Kommune påbudt vilkår til, at pumpning af gylle skal ske i dagtimerne fra klokken 7.00 til Herning Kommune vurderer, at ejendommens lokaliseringsforhold er tilfredsstillende. Alle tyder beboelse ligger udenfor geneafstanden. Samtidigt er der ikke i den forgangne periode sket ændringer eller kommet nye oplysninger, der ikke forelå på godkendelsestidspunktet. Herning Kommune vurderer derfor, at der ikke skal meddeles påbud om lugt. Støj/Transport De væsentligste støjgener er i den gældende miljøgodkendelse opgjort til ventilation og transport. Hertil kan nævnes indblæsning af foder. Indblæsning af foder er forekommer dog i begrænsede perioder. I staldanlægget bruges der undertryksventilation i alle staldene. Ejer af ejendommen oplyser: Ang. Transport har ansøger oplyst at: Smågrise afhentes: 52 gange / årligt Slagtedyr: 52 gange / årligt Døde dyr: 104 gange / årligt Råvarer: 20 gange årligt Korn: 44 gange / årligt Husdyrgødning: 220 stk. / årligt Antal transporter årligt: 492 stk. Herudover kommer kørsel i forbindelse med markdrift samt levering af varer fra Hatting, dyrelæge m.v. Miljø og Klima, Landbrugsteam 15

16 Herning Kommune bemærker at, der i gældende miljøgodkendelse er stillet vilkår til at transport af dyr og gødning gennem Abildå By ikke må foretages lørdage og søn- og helligedage. Endvidere er der stillet vilkår til virksomhedens støjbidrag ved nærmeste nabobeboelse målt i db(a), samt at kommunen kan forlange at virksomheden dokumenterer at godkendelsens støjvilkår er overholdt. Herning Kommune vurderer at gældende vilkår videreføres. Samtidigt er der ikke i den forgangne periode sket ændringer eller kommet nye oplysninger, der ikke forelå på godkendelsestidspunktet. Herning Kommune vurderer derfor, at der ikke skal meddeles påbud om støj/transport. Lys Ejer af ejendommen oplyser, at produktionen foregår i lukkede stalde, deraf begrænsede gener fra lys. Ejendommen har belysning på befæstede arealer og pladser, som primært anvendes i årets mørke måneder. Der er lys på alle udleveringsramper. I vintermånederne er lyset i staldene tændt i 8 timer, jf. Husdyrloven. Herning Kommune vurderer at lys ikke vil være generende for naboer. Samtidigt er der ikke i den forgangne periode sket ændringer eller kommet nye oplysninger, der ikke forelå på godkendelsestidspunktet. Herning Kommune vurderer derfor, at der ikke skal meddeles påbud om lys. Støv Ejer af ejendommen oplyser, at støvgener i forbindelse med transporter på grusvej ændres ikke jf. tidligere miljøgodkendelse. Støvgener i forbindelse med opbevaring og tørring af korn på ejendommen, vil ligeledes være koncentreret til området omkring lageret. Støvpartiklernes størrelse og vægt taget i betragtning vil det være usandsynligt, at støv fra denne arbejdsfunktion skulle give anledning til gener i lokalområdet. Herning Kommune vurderer, at støv ikke vil være væsentligt generende for naboer. Endvidere er der ikke i den forgangne periode sket ændringer eller kommet nye oplysninger, der ikke forelå på godkendelsestidspunktet. Herning Kommune vurderer derfor, at der ikke skal meddeles påbud om støv. Miljø og Klima, Landbrugsteam 16

17 BAT Staldindretning BAT Staldsystem: Ammoniakemissionen skal leve op til Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier (maj 2011) Tabellen viser det beregnede BAT-niveau for ammoniakemissionen samt det aktuelle emissionsniveau: Antal dyr og stald-system Emissionsgrænseværdi Uden korrektion (Kg NH3-N/dyr) Korrigeret emissionsgrænseværdi Kg NH3-N/dyr Total Kg NH3-N for dyregruppen 673 årssøer, Løbe- og drægtighedsstald, løsgående, delvis spaltegulv 277 årssøer, Løbedrægtighedsstald, individuel opstaldning, delvis, spaltegulv 691 årssøer, Farestald, kassestier, delvis spaltegulv 259 årssøer, Farestald, kassestier, fuldspaltegulv 960 smågrise, Toklimastald, delvis spaltegulv (7,5-35 kg) 800 slagtesvin, Drænet gulv + spalter (33/67) ( kg) 2, ,03 1,74-481,98 0,75-518,25 1,43-370,37 0,043 ((35-7,5) x (13, ,1731 x (35 + 7,5)))/486 = 1,1958 0,40 ((103-35) x (13, ,1731 x ( )))/2852 = 0, ,36 287,37 Total BAT emissionsniveau for ejendommen 3.127,36 Projektets aktuelle ammoniakemission 3.120,76 BAT-niveauet er overholdt med 6,60 Den samlede NH3 emission fra anlægget er ifølge ansøgningen opgjort til 3.120,76 kg N/år og overholder derved BAT niveauet på 3.127,36 kg N/år. Drægtighedsstalden fra 2007 er indrettet med gyllekøling, hvilket der stilles skærpende påbud omkring. Endvidere er de 2 gyllebeholdere overdækket, hvilket der også stilles skærpede påbud omkring. Herning Kommune vurderer, at staldanlægget overholder kravet om BAT. BAT Foder BAT på fosfor beregnes som udgangspunkt ud fra de vejledende emissionsgrænseværdier udarbejdet af Miljøstyrelsen (maj 2011), men der er dog jævnfør Miljøstyrelsen (2015) 11 justeret på BAT-grænserne for fosfor sidenhen. Miljøstyrelsen skriver: DE-omregningsfaktorerne for svin blev ændret pr. 1. august 2014, således at antal svin pr. DE er øget, både for søer, smågrise og slagtesvin. De ændrede omregningsfaktorer for DE har betydning for beregningen af BAT-emissionsgrænseværdierne for fosfor, fordi de er fastlagt som et antal kg P pr. DE. Da der ikke er tale om en ændret vurdering af effekten eller tilgængeligheden af de miljøteknologier, som BAT-emissionsgrænseværdierne er fastlagt ud fra, har Miljøstyrelsen justeret emissionsgrænseværdierne til de ændrede DE-omregningsfaktorer. Herning Kommune har beregnet Bat-niveauet for fosforemissionen ud fra de justerede emissionsgrænseværdier. 11 SE WIKI-vejledningen på: bat-graense for fosfor for svin Miljø og Klima, Landbrugsteam 17

18 Tabellen viser det beregnede BAT-niveau for fosforemissionen samt det aktuelle emissionsniveau: Antal dyr/dyregruppe Dyreenheder Emissionsgrænseværdi Kg P/DE ab lager Total Kg P for dyregruppen 800 slagtesvin 20,14 22,3 449,1 960 smågrise 5,34 29,2 155,9 Søer 222,04 23, ,8 Total BAT emissionsniveau for projektet 5.911,8 Projektets aktuelle fosforemission 5.636,65 BAT-niveauet er overholdt med 275,15 Ifølge Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier for konventionelle svinebrug skal det samlede P ab lager fra søer, smågrise og slagtesvin for husdyrbruget være på maksimum 5.911,8 kg P. Af ansøgningen fremgår det, at der er en samlet fosforemission på i alt 5.636,65 kg P i ansøgt drift. BAT-niveauet for fosfor er dermed. Herning Kommune vurderer, at ejer af ejendommen lever op til BAT indenfor fodring af besætningen. BAT Forbrug af vand og energi Ejer af ejendommen oplyser: Elektricitet anvendes til lys, male og blandeanlæg, ventilation, korntørring og gyllekøling. Ejendommens årlige elforbrug til produktionen er ca KWh. Der anvendes i driften cirka 7000 liter fyringsolie til korntørring/ varmekanoner/andet. Det årlige energiforbrug omfatter derudover brændstof til traktorer og andre motoriserede køretøjer. Produktionsvand og husholdning leveres af privat alment vandværk. Der findes ingen vandindvindingsboringer på ejendommen. Årligt vandforbrug er cirka m 3. Se ejer af ejendommens redegørelse fra vand- og energiteknologi i bilag 5. Herning Kommune har med tanke på øget fokus på minimering af energiforbrug, stillet vilkår om at der skal udarbejdes en energirapport af en energikonsulent/energifirma, som skal indsendes 3 måneder efter meddelelsesdato. Herning Kommune vurderer på baggrund af det oplyste, at husdyrbruget lever op til kravet om anvendelse af BAT med hensyn til vand- og energiforbrug. BAT Opbevaring af husdyrgødning Ejer af ejendommen har fået en 29 afgørelse om byggeri at en ny gyllebeholder på m 3. Det er valgt for at kunne opbevare alt gylle hjemme på ejendommen. Den nye gyllebeholder bygges i 2014/2015 og etableres med fast overdækning. I forvejen er der en eksisterende gyllebeholder med fast overdækning. Endvidere oplyser ejer af ejendommen: at der er fast overdækning på beholderne, så lugt og ammoniakfordampning begrænses. Tilstand og vedligehold dokumenteres med logbog. Beholderen kan modstå mekaniske, termiske samt kemiske påvirkninger og dens vægge er tætte og beskyttede mod tæring. Lageret tømmes regelmæssigt af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse, og gyllen omrøres kun i forbindelse med tømning eller overpumpning til vogn. Tanken er tilmeldt de lovpligtige regelmæssige eftersyn, hvilket betyder at tanken hvert 10. år bliver kontrolleret for om der skulle være tegn på begyndende utætheder. Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet på ejendommen til at den lagrede gylle kan udbringes i perioder, hvor der er optimale vækstbetingelser for den voksende afgrøde. Miljø og Klima, Landbrugsteam 18

19 Ejers miljøkonsulent har lavet en kapacitetsberegning, som viser at der er en opbevaringskapacitet på 11 måneder. Dermed er kapacitetskravet på 9 måneder overholdt. Se bilag 4. Herning Kommune vurderer på baggrund af det oplyste, at husdyrbruget lever op til kravet om anvendelse af BAT med hensyn til opbevaring af husdyrgødning. BAT Udbringning af husdyrgødning Jævnfør ejer af ejendommen nedfældes alt gylle på jord, eller udlægges med slanger i afgrøder om foråret. Herning Kommune vurderer på baggrund af det oplyste, at husdyrbruget lever op til kravet om anvendelse af BAT med hensyn til udbringning af husdyrgødning. Samlet vurdering af BAT på Askovvej 25 Herning Kommune vurderer, at husdyrbruget overholder BAT i forhold til management, ressourceforbrug, fodringsstrategier, staldsystemer hvor drægtighedsstald har gyllekøling, forbrug af vand og energi, opbevaring og udbringning af husdyrgødning. Endvidere vurderer Herning Kommune, at de vejledende emissionsgrænseværdier for ammoniak og fosfor er overholdt. Husdyrbruget opfylder på revurderingstidspunktet totaldepositionskravet til kategori 2-natur, jf. bilag 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Herning Kommune vurderer overordnet set, at ejer af husdyrbruget er opmærksom på at der løbende kan være gode muligheder for at optimere forureningsbegrænsende foranstaltninger, renere teknologi, minimere forbruget af energi, vand og andre råvarer samt muligheder for at udskifte miljøfarlige stoffer med mere miljøvenlige. Ligesom det vurderes, at der kan være gode muligheder for, at arbejdsgange og processer kan blive mindre belastende for miljøet. Miljø og Klima, Landbrugsteam 19

20 Oversigt over bilag Bilag 1: Oversigt over ejendommen, gyllebeholdere, siloer osv., med byggeår og restlevetid. Lavet af miljøkonsulent. Bilag 2: Ejendommen i forhold til nærmeste Kategori 1-natur og/eller kategori 2-natur. Bilag 3: Oversigt over nærmeste samlede bebyggelse samt kategori 2 natur i forhold til ejendommen Askovvej 25. Bilag 4: Kapacitetsberegning fra ejer/miljøkonsulent Bilag 5: BAT-redegørelse fra ejer/miljøkonsulent Miljø og Klima, Landbrugsteam 20

Heden, Timring 2o Hovedejerlavet, Nr. Omme 35c Askov By, Nr. Omme 3b Hovedejerlavet, Nr. Omme 35o Askov By, Nr. Omme 2ag

Heden, Timring 2o Hovedejerlavet, Nr. Omme 35c Askov By, Nr. Omme 3b Hovedejerlavet, Nr. Omme 35o Askov By, Nr. Omme 2ag Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Tillæg nr. 1 til kap 5 miljøgodkendelse af Volsgaard Agro ApS Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: X. XX

Læs mere

Den nordvestlige Del, Nøvling. Tlf. 97 36 17 37 Mobil: 40 53 75 89 Mail: TTROELSEN@hotmail.com

Den nordvestlige Del, Nøvling. Tlf. 97 36 17 37 Mobil: 40 53 75 89 Mail: TTROELSEN@hotmail.com Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 2. Revurdering af miljøgodkendelse Torsten Troelsen Herningvej 67 7480 Vildbjerg Afgørelsesdato: 21. november

Læs mere

Dispensation til naboskel

Dispensation til naboskel TEKNIK OG MILJØ MIKAEL JEPPESEN Nøvlingholmvej 10 7480 Vildbjerg Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-66-15

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Nørre Karstoft /Bjarne Møller Nr. Karstoftvej 30 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning. Ændring af vilkår i gældende miljøgodkendelse

Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning. Ændring af vilkår i gældende miljøgodkendelse TEKNIK OG MILJØ Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-115-13

Læs mere

Tillægget er meddelt den 21. november 2013

Tillægget er meddelt den 21. november 2013 Tillæg til miljøgodkendelse, Spøttrup Mark 2, v/ Spøttrup Svineproduktion ApS, Spøttrup Mark 7,, Tillæg til godkendelse meddelt den 14. september 2010 Tillægget er meddelt den 21. november 2013 Tillæg

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

12 Tillæg til Miljøgodkendelse. svineproduktionen. på Baskærvej 5, 8370 Hadsten

12 Tillæg til Miljøgodkendelse. svineproduktionen. på Baskærvej 5, 8370 Hadsten 12 Tillæg til Miljøgodkendelse af svineproduktionen på Baskærvej 5, 8370 Hadsten Godkendelsesdato den 7. september 2012 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Baskærvej 5, 8370 Hadsten Matrikel

Læs mere

Emne: Afslag på miljøgodkendelse til husdyrbruget på Karl Schrøders Vej 3, 6500 Vojens

Emne: Afslag på miljøgodkendelse til husdyrbruget på Karl Schrøders Vej 3, 6500 Vojens Kristian Dam Karl Schrøders Vej 3 6500 Vojens. Dato: 18. januar 2013 Sagsident: 08/44897 Sagsbehandler: bimy Haderslev Kommune Teknik- og Miljøservice Miljø og natur Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse. af svinebruget. Over Isen Vej 9, 7430 Ikast

Revurdering af miljøgodkendelse. af svinebruget. Over Isen Vej 9, 7430 Ikast Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Over Isen Vej 9, 7430 Ikast - efter 39, jævnfør 41 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: 20. november 2006 Revurderingsdato:

Læs mere

Tillæg 1 til miljøgodkendelse

Tillæg 1 til miljøgodkendelse Tillæg 1 til miljøgodkendelse Svinebruget på Lindåhøje 7, 8530 Hjortshøj Den 3. juli 2013 Indhold Datablad... 1 Resumé... 2 1 Afgørelse... 3 2 Generelle forhold... 4 2.1 Omfang... 4 2.2 Gyldighed... 4

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Revurderinger i Esbjerg kommune

Revurderinger i Esbjerg kommune Revurderinger i Esbjerg kommune Generelt Hovedformål med revurderingen er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på BAT. Udgangspunktet er, at Miljøstyrelsens emissionsgrænseværdier

Læs mere

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse Dan Stone ApS Rolighedsvej 3 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse Favrskov

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse Bramhalevej 45, 6100 Haderslev

Revurdering af miljøgodkendelse Bramhalevej 45, 6100 Haderslev Revurdering af miljøgodkendelse Bramhalevej 45, 6100 Haderslev Jf. 41 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 09. december 2014 Haderslev Kommune Datablad

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Kærhave, Hesteløkken 4, 6340 Kruså

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Kærhave, Hesteløkken 4, 6340 Kruså Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf. : 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 14-09-2012 Sagsnr.: 12/42715 Dok.nr.: 9 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Digital annoncering Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 27-03-2014 Sagsnr.: 14/2075 Dok.løbenr.: 50042/14 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 73768235

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 19d-afgørelse, etab af opbevaringsanlæg 101011, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, Lov nr. 1486 af 4. december 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé og samlet vurdering...

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger.

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Afgørelse

Læs mere

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1.

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund att. Affaldskontoret Tom Henrik Johansen Dato Sagsbehandler J.nr. 18. juni 2015 dmikk 09.08.26-P19-9-15 Tilladelse til etablering af 5 stk. moniteringsboringer

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Østervang Sjælland A/S

Østervang Sjælland A/S Østervang Sjælland A/S 19. august 2015 journalnummer 15/1958 KS AnniJJ Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg. Tilladelsen

Læs mere

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende.

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende. Helle Lauenborg Nielsen Byvej 16 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Tilladelse til byggeri

Tilladelse til byggeri Tømrer og Snedker Kastberg A/S Vestvej 13 9600 Aars hjk@kastberg-as.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbrug Kværndrup Vænge 17 5772 Kværndrup 12 Denne godkendelse er givet til: CVR-nr. 14 05 12 87 Gitte Hansen og Jens Erik Hansen Kværndrup Vænge 17, 5772 Kværndrup Miljøgodkendelsen

Læs mere

Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen Vielshøjen 6, 9500 Hobro.

Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen Vielshøjen 6, 9500 Hobro. Til Mariagerfjord Kommune Natur og Miljø Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Hobro 02-12-2014 Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Skovvej 2 8832 skals efter 39 og 41 i Lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17.

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 348 Fredensborg and og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk Sagsnr. 15/8562 17. marts 215 Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til sø og

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller 1 - Krydsningstilladelse 1 Østrup Vindmøller Hører til journalnummer: 06.02.16-P19-2-15 Jysk Vindenergi Aps Strømmen 6 9400 Nøresundby Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 Dato: 18. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Årstal og startdato for denne logbog....

Læs mere

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer Lars Bisgaard Simonsen Voer Gade 11 8950 Ørsted TEKNIK OG MILJØ Dato: 2. juni 2015 Reference: Peter Clausager Rasmussen Direkte telefon: 89591180 E-mail: pcr@norddjurs.dk Journalnr.: 15/2809 Dispensation

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Miljøgodkendelse af Meldgård Fastrupvej 16 7400 Herning Afgørelsesdato: X. XX 2013 Sags nr.: 09.17.00-P19-67-XX

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19.

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19. Else Johansson Søren Christensen Egevej 38 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sdrkrogsdam@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. december 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Sagsnr. 09.08.26-P19-5-15

Sagsnr. 09.08.26-P19-5-15 Lise Aarøe Jensen Og Dan Smed Madsen Thyrashøj Svanemosevej 53 3630 Jægerspris Dato 11. maj 2015 Sagsnr. 09.08.26-P19-5-15 PLAN, VEJ OG MILJØ Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Meransletten

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1).

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1). Returadresse Land og vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Sten Laursen Overvej 4 6933 Kibæk TILLADELSE TIL MIDLERTIDIG GRUNDVANDSSÆNKNING NORD FOR FJELSTERVANG SOM KONSEKVENS AF RÅSTOFINDVINDING

Læs mere

Dispensationsafgørelse

Dispensationsafgørelse Dispensationsafgørelse Vejdirektoratet Dato 6. februar 2015 Sagsbehandler KAJAK Matr.nr. Flere matrikler BYGGERI OG NATUR Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund Gennembrud af diger i forbindelse med

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Christian Michael Keller Frederiksberg Alle 26,4. tv 1820 Frederiksberg C Den 8. juli 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Sorø Roklub Att.: Bjarne Hjorth Rådhusvej 8 4180 Sorø Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Den 29. maj 2015 J.nr. 340-2014-20009 Sag vedr. 4149 Sorø Roklub har

Læs mere

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.2015 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse til en ny

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Tillægsgodkendelse af det økologiske fjerkræbrug Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev

Tillægsgodkendelse af det økologiske fjerkræbrug Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev Kultur, Miljø & Erhverv Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 31-07-2013 Sagsnr.: 11/44250 Dok.nr.: 61 Kontakt: Tina Ketelsen

Læs mere

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Follerupvej 35, 7000 Fredericia

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Follerupvej 35, 7000 Fredericia 10. august 2015 Sags id.: 15/7256 Sagsbehandler: Christian Bækgaard Jensen Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Follerupvej 35, 7000 Fredericia Fredericia Kommune giver herved tilladelse til

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Lambækvej 43, 6940 Lem St

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Lambækvej 43, 6940 Lem St Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Mads Høegsberg Lambækvej 43 6940 Lem St Sagsbehandler Steen Stokholm Direkte telefon 99741779 E-post steen.stokholm@rksk.dk

Læs mere

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015.

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015. Arkitekt Mikkelsen ApS Birkevej 5 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35 samt naturbeskyttelseslovens 17

Læs mere

Egelund, Bøllundvej 15, 7330 Brande

Egelund, Bøllundvej 15, 7330 Brande Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 7. januar 2008 for svinebruget Egelund, Bøllundvej 15, 7330 Brande - efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: 29.

Læs mere

1. Ansøgning. 2. Afgørelse. 3. Vilkår. GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum

1. Ansøgning. 2. Afgørelse. 3. Vilkår. GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Tilladelse til etablering af industrielt

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 9-3-2015 Jacob Nexgaard Andersen & Marie Østergaard Kristensen Agergårdvej 1, Vejrum 7600 Struer

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Stig Løcke Arkitekt Ahlgade 40 4300 Holbæk Den 11. februar 2014 Natur & Miljø Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at nedrive et udhus

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus på matr. nr. 35a Robstrup, beliggende Dolmervej 29, 8500 Grenaa.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus på matr. nr. 35a Robstrup, beliggende Dolmervej 29, 8500 Grenaa. Mogens Hjort Jensen Dolmervej 29 8500 Grenaa Byg og Miljø Dato: 2. maj 2014 Reference: Kirsten Haugaard Wermuth /bc Direkte telefon: 8959 4016 E-mail: khw@norddjurs.dk Journalnr.: 14/7456 27 afgørelse

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Regin D. Lassen Odinsgaardsvej 5 7270 Stakroge Afgørelsesdato: X. XX 2014

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for Højbogård Sommerstedvej 7, 6500 Vojens

Revurdering af miljøgodkendelse for Højbogård Sommerstedvej 7, 6500 Vojens Revurdering af miljøgodkendelse for Højbogård Sommerstedvej 7, 6500 Vojens Jf. 41 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 29. november 2013 Haderslev

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015 Silkeborg Kajakklub att. Lars Damgaard e-mail: lrsdmgrd88@gmail.com 28. januar 2015 Sag nr. EMN-2015-00153 Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015 Dispensation til opsætning

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag Lars Rantov Hyggevej 12 3630 Jægerspris Dato Sagsbehandler J.nr. 13. august 2014 MFJEL 016085-2014 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Hyggevej 12, 3630 Jægerspris Der meddeles hermed tilladelse

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7)

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7) Helle og Carsten Herlev Bakkekammen 112 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 5. august 2015 dmikk 09.08.26-P19-17-15 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund,

Læs mere

Det lille dyrehold - og miljøet

Det lille dyrehold - og miljøet Det lille dyrehold - og miljøet Miljøregler for indretning og drift af mindre dyrehold Udgivet december 2012 Hvilke dyr må jeg have? Bor du på landet, må du have et lille dyrehold uden at anmelde det til

Læs mere