Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Beslutningsprotokol 14. april kl. 19:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Hans-Jørgen Hørning, Kurt Brunk Hansen Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.:

2 Indholdsfortegnelse Side 44. Godkendelse af dagsorden Opfølgning på bevillings- og institutionsmål for Overførsel fra 2008 til 2009 for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde Godkendelse af sammendrag af 6 anlægsregnskaber for Kultur- og Fritidsudvalget Sejs-Svejbæk IF søger om lokaletilskud til leje af lokale i Multihuset i Sejs til brug for Motions- og Fitnessaktiviteter Godkendelse af retningslinier for aktivitetstilskud Dansk Agility Forening, Silkeborg søger om lokaletilskud til leje af teorilokale på Viborgvej 77, 8600 Silkeborg til agility aktiviteter for hunde Ansøgning om et tilskud på kr. til gennemførelse af arrangementet Bunker By Night Godkendelse af vedtægt for Idræt Om Dagen Udmøntning af besparelse på vedligeholdelse af boldbaner på idrætsanlægget i Levring Udmøntning af besparelse på vedligeholdelse af boldbaner på idrætsanlægget i Hauge Godkendelse af forlængelse af kommunens pantebrev i ejendommen Frichsvej 2, Silkeborg tilhørnde Oasefællesskabet Ansøgning om et tilskud på kr. til produktion og opførelse af musicalen "EVITA" i oktober 2009 i Jysk Musik & Teaterhus Beskæring eller fældning af træ i Lunden, henvendelse fra Elisabeth og Mogens Lykke, Vestergade 54, Silkeborg Godkendelse af forslag til ændring af vedtægter for Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Godkendelse af retningslinier for prioritering af anvisning/udleje af haller til stævner m.m Godkendelse af lejeaftale mellem Silkeborg Kommunes Kultur- og Fritidsudvalget of Den selvejende institution Thorninghallen Forslag til samarbejdsaftale for vedrørende Riverboat Jazz Festival Til orientering Underskrifter...128

3 44. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 09/206 Sagsansvarlig: dr12287 Sagsbehandler: lf Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Godkendt. Ej til stede: Hans-Jørgen Hørning og Kurt Brunk Hansen Side 89

4 45. Opfølgning på bevillings- og institutionsmål for 2008 Sagsnr.: 09/12021 Sagsansvarlig: dr10746 Sagsbehandler: DC Sagens formål Opfølgning på bevillingsmål og institutionsmål for Sagsbeskrivelse I forbindelse med vedtagelse af budget 2008 og umiddelbart efter er der indgået følgende aftaler: 1. Bevillingsaftale mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur- og Fritidschefen for bevilling Aftale om institutionsmål for institutionsaftalerne mellem Kultur- og Fritidschefen og Direktionen 3. Institutionsaftaler mellem Kultur- og Fritidschefen og institutionsledere for institutioner omfattet af økonomisk decentralisering. 1. Opfølgning på bevillingsmål i bevillingsaftalen, indgået mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur- og Fritidschefen for bevilling 34 er endt således: Bevillingsmål Effekt/output Målemetode Status Der er indgået samarbejdsaftale med TeamDanmark: Silkeborg som eliteidrætskommune Samarbejdsaftalen foreligger 3 konkrete eliteprojekter foreligger Bevillingsmålet blev sat inden budgettets vedtagelse. Der blev i budget 2008 ikke afsat midler til en samarbejdsaftale. Udarbejdelse af Idræts- og Fritidspolitik, herunder behovsanalyse af idrætsfaciliteter i relation til Silkeborg Kommunes udvikling Politikken er udarbejdet og politisk godkendt Politikken foreligger. Behovsanalysen af idrætsfaciliteter danner grundlag for et temamøde i Kultur- og Fritidsudvalget Bevillingsmålet blev udsat til 2009 på grund af afdelingens involvering i udarbejdelse af Kommuneplan, afsnittet Fritid og Kultur I samarbejde med Viborg, Randers og Horsens Kommuner indgås Kulturaftale med Kulturministeriet Udviklingsarbejdet på en lang række områder Aftalens konkrete resultater vurderes Etårig udviklingsaftale med ministeriet er indgået. Der er igangsat udviklingsarbejder på konkrete områder. Der er udarbejdet Kulturaftale mellem de 4 kommuner og ministerier for perioden Side 90

5 2. Opfølgning på institutionsmål for institutionsaftalerne til bevilling 14, indgået mellem Kultur- og Fritidschefen og Direktionen er endt således: Afdelingsmål Effekt/output Målemetode Status Forbedret bidrag til kommunens hjemmeside Konstatering Langt bedre indgang til afdelingen både for interne og eksterne samarbejdspartnere Samtlige afdelingens arbejdsområder kan søges digitalt. Ansøgningsskemaer kan i høj grad benyttes digitalt. Alle relevante links er oprettet. Planbook er 100 % implementeret Fuld implementering af mission, vision og værdier. En bevidsthed i organisationen omkring afdelingens mission, vision og værdier, der har betydning for den måde personalet arbejder og agerer på. Konstatering Implementeringen er sket med et godt resultat, hvilket trivselsundersøgelsen for det administrative område også viser. Der arbejdes struktureret videre på MED-møder/ temadag Fastholdelse af et lavt sygefravær på hele afdelingens område. Sygefraværet er på samme lave niveau som 2007, eller nedbragt. Fokus på fraværet i det tilsyn ledelsen fører med sektioner og institutioner Det lave sygefravær er generelt fastholdt. Korttidssygefraværet er nedbragt, mens der er en stigning i langtidssygefraværet. 3. Opfølgning på institutionsaftaler, indgået mellem Kultur- og Fritidschefen og følgende institutioner: Institution Kommunale idrætshaller Svømmecenter Nordvest og Varmtvandsbadeanstalten Silkeborg Bibliotekerne Blicheregnens Museum Den Kreative Skole Medborgerhuset, Søvej 1 og Lunden Silkeborg Toftebjerg Medborgerhus, Them Institutionsleder Alf Christensen Per Hansen Lars Bornæs Hans Kruse Ulla Voss Gjesing Jens Skouboe Ove S. Hjorth Opfølgning for de enkelte institutioner er vedhæftet. Økonomiske forhold Bevillingsaftalen omfatter ud over mål også den samlede bevilling til bevilling 34: Kultur og Fritid. Regnskabsresultatet for 2008 for bevilling 34 udviser et merforbrug på i alt kr. Bemærkninger til de enkelte poster fremgår af vedhæftede "Bemærkninger til regnskab 2008". Side 91

6 Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at sagen til udvalgets orientering Bilag - Åben Bemærkninger til regnskab 2008 (93541/09) - Åben Opfølgning på Institutionsaftale for Medborgerhuse Silkeborg (100373/09) - Åben Opfølgning på institutionsaftale vedr. Blicheregnens Museum (97806/09) - Åben Opfølgning på institutionsaftale vedr. kommunale idrætshaller (99384/09) - Åben Opfølgning på institutionsaftale vedr. Silkeborg Bibliotekerne (98378/09) - Åben Opfølgning på institutionsaftale vedr. Svømmecenter Nordvest og Varmtvandsbadeanstalten (98031/09) - Åben Opfølgning på institutionsaftale vedr. Toftebjerg Medborgerhus (97810/09) - Åben Opfølgning på institutionsplan for Den Kreative Skole (98194/09) Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Hans-Jørgen Hørning og Kurt Brunk Hansen Side 92

7 46. Overførsel fra 2008 til 2009 for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde Sagsnr.: 08/63422 Sagsansvarlig: dr10746 Sagsbehandler: dc Sagens formål Godkendelse af overførsel af ikke forbrugte midler fra 2008 til Sagsbeskrivelse Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering samt overførselsadgang, er der udarbejdet et forslag for overførsler af driftsbeløb fra 2008 til Af vedtagne bevillingsregler fremgår, at Byrådet er indstillet på ved tillægsbevillinger det følgende år at genbevilge ikke forbrugte driftsbevillinger. På tilsvarende måde er der adgang til at låne af næste års budget. Ikke ansøgte merforbrug, vil blive behandlet som lån af næste års budget. Økonomiske forhold Regnskabsresultatet for 2008 kan opgøres således: (i kr.) Korrigeret Regnskab Afvigelse budget Udgifter Indtægter Netto Merudgiften søges overført til 2009 som nedenfor beskrevet: Sted Til hvilke aktiviteter Beløb i kr. Områder omfattet af økonomisk decentralisering. Jf. vedhæftede bilag 787 Speciel vedligeholdelse Netto merforbrug i 2008 samt ikke modtagne forsikringsmidler -129 Lønpulje Rest overføres til særlige initiativer 71 Teater Festival of Wonder. Dukketeaterfestivalen afholdes kun hvert andet år og afholdes i Teater Bevilgede, ikke udbetalte midler 42 Musikarrangementer Instrumentbank, opsamlet til større anskaffelser i Andre kulturelle opgaver Bevilgede, ikke udbetalte midler 216 Side 93

8 Børnekultur Mosaikken Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Rest planlagte projekter, som først gennemføres i Merforbrug brugerbestyrelsen (29) samt merforbrug øvrig drift (38) -67 Idræt om Dagen, rest projekter 142 Do Bevilgede, ikke udbetalte midler 20 Pensioner, Biblioteket Refusion vedr. 2008, indgår først i Nærmere specifikation fremgår af vedhæftede bilag Overførsel af ikke finansieret merudgift I alt -412 Merudgift til sprøjtning af gåsebiller på idrætsanlæg søges ikke overført -374 Merudgift i alt herefter, svarende til regnskab -786 Anlæg: Ikke forbrugte frigivne rådighedsbeløb til anlæg søges overført således: Budget Regnskab Overførsel Mindre anlægsarbejder Projekt Slotsholmen Ny boldbane i Voel Opførelse af ny hal i Virklund Projektering af omklædningsrum i Voelhallen Omklædningsfaciliteter Almindsøvej Lysanlæg, Boldbane 8, Søholt Renovering af indgangsparti på Silkeborg Bibliotek Projektering af p-kælder på Bindslevs Plads Nyt Medborgerhus på Bindslevs Plads I alt Kultur- og Fritidsafdelingen kan foreslå følgende delvise finansiering af overført ikke finansieret merudgift til drift på kr. Merudgift Rest driftstilskud 2009 til Arena Midt Kjellerup. ( kr. er tidligere anvendt til finansiering af indkøb af inventar i Ans Idrætscenter) Arena Midt Kjellerup forventes først ibrugtaget i Køb af timer i Arena Midt Kjellerup Ikke finansieret merudgift herefter Kultur- og Fritidsafdelingen kan ikke pege på mindre udgifter/merindtægter, der kan imødegå det ikke-finansierede overførte merforbrug på kr. Side 94

9 Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om: at der overføres merforbrug på i alt kr. til drift i 2009 at merudgiften til sprøjtning for gåsebiller, i alt ikke overføres til 2009 at ikke udbetalte tilskud kr. til ArenaMidt Kjellerup i 2009 medgår til delvis finansiering af merudgiften at der overføres kr. til anlæg i 2009 Bilag - Åben Overførsel fra 2008 til 2009, decentrale institutioner (96275/09) - Åben Oversigt over overførsler fra 2008 til 2009 (78510/09) Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Hans-Jørgen Hørning og Kurt Brunk Hansen Side 95

10 47. Godkendelse af sammendrag af 6 anlægsregnskaber for Kultur- og Fritidsudvalget Sagsnr.: 09/6984 Sagsansvarlig: dr10746 Sagsbehandler: DC Sagens formål Godkendelse af sammendrag af 6 anlægsregnskaber for Kultur- og Fritidsudvalget med en samlet bevilling på kr. Sagsbeskrivelse I løbet af 2008 og 2009 er regnskaberne for nedennævnte anlægsarbejder afsluttede. Regnskaberne viser en merudgift på i alt kr. Økonomiske forhold Regnskaberne for de enkelte anlægsarbejder er: Bevilling Regnskab Mer- /mindreudgift Flytning af Den Kreative Skole (funktion ) Anlægstilskud til Arena Midt, Kjellerup (funktion ) Anlægstilskud til minikunstgræsbane i Kjellerup (funktion ) Svømmecenter Nordvest, udskiftning af skabe (funktion ) Ny boldbane i Voel (funktion ) Anlægstilskud til inventar til Ans Kultur- og Idrætscenter (funktion ) I alt, bevilling 34 - merudgift Merudgiften til etablering af foldboldbane i Voel skyldes forpligtelser til arkæologiske undersøgelser og deraf følgende udgravning. Merudgift hertil kr. ekskl. moms. Økonomistaben oplyser, at merforbruget kan finansieres, når kr. overføres fra bevilling 34 Kultur og Fritid (drift) til kassen. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at merforbruget på kr. finansieres af driften. Side 96

11 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Hans-Jørgen Hørning og Kurt Brunk Hansen Side 97

12 48. Sejs-Svejbæk IF søger om lokaletilskud til leje af lokale i Multihuset i Sejs til brug for Motions- og Fitnessaktiviteter Sagsnr.: 06/34244 Sagsansvarlig: dr00227 Sagsbehandler: Js Sagens formål Sejs-Svejbæk IF søger om lokaletilskud i forbindelse med indgåelse af ny lejekontrakt med Multihuset i Sejs-Svejbæk til klubbens Motions- og Fitnessafdeling. Sagsbeskrivelse Baggrund Sejs-Svejbæk If s Fond Klubhuset har i forbindelse med udvidelsen af Multihuset i Sejs etableret et fitness- og motionsrum i en del af 1. salen i Multihuset. Lokalet blev indrettet i 2008 med motions- og fitness maskiner indkøbt af Sejs-Svejbæk IF og Sejs-Svejbæk IF har benyttet lokalet i 2008 til motions- og fitnessaktiviteter. Klubben har ikke betalt leje til den selvejende institution. Sejs-Svejbæk IF s Fitness- og Motionsafdeling har ikke selvstændig bestyrelse som de øvrige afdelinger i klubben, men drives under Hovedafdelingen. Der udarbejdes dog selvstændigt årsregnskab som hovedafdelingen har ansvaret for. Pr Sejs-Svejbæk IF fremsender et udkast til lejeaftale med virkning fra mellem den selvejende institution Klubhuset og Sejs-Svejbæk IF om leje af 136 m2 til brug for Fitness aktiviteter. Den årlige leje er pr. 1. januar 2009 fastsat til ,50 incl. el, varme, varmt vand og øvrige driftsudgifter. Medlemstallet for Motions- og Fitnessafdelingen er i alt 302 medlemmer og 216 er over 25 år (87 under 25 år) Medlemmerne underskriver en benyttelseskontrakt som er personlig og der er mulighed for enten at købe et kvartalsmedlemskab (500 kr.) eller et helårsmedlemskab (1500 kr.) Regnskab for 2008 for Motions- og Fitness er vedlagt sagen. Da der i forbindelse med omlægningen af tilskud til de frivillige foreninger for Silkeborg kommune ikke er taget stilling til tilskudsprocenten og evt. fradrag for medlemmer over 25 år for motions- og fitnessaktiviteter, vil dette skulle fastlægges af udvalget, forinden Kultur- og Fritidsafdelingen endelig kan beregne tilskuddet. En skønsmæssig beregning kunne være flg: Lokaletilskud: Beregning ved tilskud med 65% Beregning ved tilskud med 65% og fradrag for medlemmer over 25 år ,50 x 65% = , ,50 reduceret med 72% af medlemmer over 25 år = ,50 x 65% = ,38 I henhold til Folkeoplysningslovens 25, stk. 5, pkt. 4 kan kommunalbestyrelsen undlade at yde tilskud til driftsudgifterne til nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen. Af bemærkningerne fremgår endvidere: Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde lokaletilskud til nye lokaler og lejrpladser samt til nye lejemål, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen. Omfattet af bestemmelsen vil være både de foreninger som ikke tidligere har fået Side 98

13 tilskud, og de foreninger som får lokaletilskud, men som ændrer på de forhold som ligger til grund herfor. Dette gælder dog ikke, hvis forholdene ændrer sig på grund af merudgifter til foreningernes lokaleudgifter, som skyldes udefrakommende krav, som en forening ikke selv er skyld i, her tænkes f.eks. på krav om kloakering, krav til køkkenstandard m.v. Kultur- og Fritidsafdelingen gør opmærksom på, at såfremt der træffes beslutning om at yde lokaletilskud til Sejs-Svejbæk IF s Motions- og Fitness skal der udarbejdes retningslinier for beregningsgrundlaget for lokaletilskud til Motion og Fitness. Økonomiske forhold De afsatte midler til nye tiltag er disponeret. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at sagen fremsendes til Kultur- og Fritidsudvalget med anbefaling af, at der med baggrund i 25, stk. 5, pkt. 4 meddeles afslag på ansøgning om lokaletilskud til nyt lejemål til motions- og fitnessaktiviteter. Beslutning Folkeoplysningsudvalget den Tiltrådt. Folkeoplysningsudvalget ønsker endvidere en drøftelse af grundlaget for fitnessaktiviteter under Folkeoplysningsloven. Ej til stede: Arne Lund, Svend Thue Damgaard og Merle Lorenzen Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Hans-Jørgen Hørning og Kurt Brunk Hansen Side 99

14 49. Godkendelse af retningslinier for aktivitetstilskud Sagsnr.: 09/13789 Sagsansvarlig: dr40069 Sagsbehandler: BL Sagens formål Godkendelse af retningslinier for aktivitetstilskud. Sagsbeskrivelse Folkeoplysningsloven har til formål jævnfør nedenstående: 14. Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Stk. 2. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde rummer idræt samt idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. 15. Der ydes tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år, jf. 1 og Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde tilskud til aktiviteter inden for idræt samt idébestemt og samfundsengagerende foreningsarbejde for personer over 25 år, jf. 1 og 14, stk. 1. Bekendtgørelsen 7. Kommunalbestyrelsen yder tilskud til idræt samt idébestemte og samfundsengagerende aktiviteter for børn og unge under 25 år. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan sætte tilskuddet i forhold til den samlede kontingentbetaling, herunder bidrag som foreningens medlemmer skaber ved deres arbejdsindsats, og anden deltagerbetaling. Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen yder tilskud til foreningernes egen disposition, ydes dette efter objektive kriterier og udbetales ratevis forud, eventuelt som a conto beløb. Forslag til retningslinier: Formålet Formålet er at yde støtte til aktiviteter for børn og unge under 25 år, således at foreninger der gør en særlig indsats for børn og unge ydes et tilskud. Der ydes et forhøjet tilskud til børn og unge mellem 0 og 18 år. Aktivitetstilskuddet omfatter tilskud til leder- og instruktøruddannelse. Forudsætning for at få tilskud at foreningen er godkendt under Folkeoplysningsloven i Silkeborg Kommune. at foreningen er hjemmehørende i Silkeborg Kommune. at medlemmerne er under 25 år, Der ydes også tilskud til medlemmer under 25 år, som er bosiddende uden for Silkeborg Kommune. Særlig tilskud ydes til: Fysisk og psykisk handicappede under 40 år. Der ydes den høje takst. Ansøgningsfrist Ansøgningsfrist for indsendelse af ansøgningsskemaet er den 1. april. Ansøgningsskemaet udsendes i december måned til foreninger og kan fås ved henvendelse til Kultur- og Fritidsafdelingen. Side 100

15 Af hensyn til en effektiv administration erindres der for ikke indsendte ansøgning med 8 dags frist. Ansøgninger der ikke er modtaget inden fristens udløb, kommer ikke til udbetaling. Taksten Taksten fastsættes ved Byrådets budgetbehandling. Taksten udgør i år 2009: 160 kr. pr. medlem under 18 år og 60 kr. pr. medlem mellem 18 og 25 år. Udbetaling Tilskuddet udbetales den 15. maj til foreningens nemkonto. Seneste regnskab skal medsendes. Tilskuddet kan ikke overstige kontingent/egen betaling. Nye foreninger kan få tilskud med virkning fra godkendelsesdatoen. Tilskuddet udbetales i forhold til godkendelsesdatoen. Silkeborg Kommune forbeholder sig ret til at foretage stikprøvekontrol for dokumentation, regnskab m.m. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at retningslinierne fremsendes til Kultur- og Fritidsudvalget med anbefaling. Beslutning Folkeoplysningsudvalget den Fremsendes med anbefaling, dog således at sidste punktum under afsnittet "Ansøgningsfrist" - "...Ansøgninger der ikke er modtaget..." bortfalder. Ej til stede: Arne Lund, Svend Thue Damgaard og Merle Lorenzen Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt med Folkeoplysningsudvalgets bemærkninger. Ej til stede: Hans-Jørgen Hørning og Kurt Brunk Hansen Side 101

16 50. Dansk Agility Forening, Silkeborg søger om lokaletilskud til leje af teorilokale på Viborgvej 77, 8600 Silkeborg til agility aktiviteter for hunde. Sagsnr.: 09/19427 Sagsansvarlig: dr00227 Sagsbehandler: JS Sagens formål Dansk Agility Forening søger om lokaletilskud i forbindelse med lejemål på Viborgvej 77 til et teorilokale til hundeaktiviteter. Sagsbeskrivelse Dansk Agility Forening Silkeborg lejer lokaler m.v. af Karen Madsen, Viborgvej 77, Silkeborg. Foreningen har haft lejemålet siden 1987 og lejemålet er særdeles velegnet til foreningens aktiviteter med plads til træning, stævne, agilityforhindringer og klublokale. Lejemålet omfatter teorilokale kaldet hundehuset, et depot/skur og et græsareal. Lejemålet er fuldtids til foreningens rådighed. Klubben anfører endvidere i ansøgningen: Dansk Agility Forening Silkeborg har i år 2008 netop rundet hund nr. 1000, som har fået lydighedstræning i foreningen. Alle hundene starter med grundlæggende lydighed og mange går videre med Fører-hundesamarbejde og agility. Foreningen har medlemmer, hvoraf ca. 20% er på hvalpe-/lydighedshold og resten på agilityhold, delt på begynder, let øvet, øvet og meget øvet. Foreningen henvender sig til familier i alle aldre og det er lidt tilfældigt hvilket familiemedlem der står opført i medlemskartoteket. Pr. 31. december 2008 var 9 medlemmer registreret i alderen 0-17 år og 2 personer i alderen år, øvrige var registreret som ældre end 24 år. Udover ugentlig træning, der foregår i 10 måneder om året, afholder vi stævner, deltager i DGIturnering og andre stævner. Agility er en anerkendt DGI-aktivitet, som bl.a. er på programmet, når DGI afholder Landsstævne i juli i Holbæk, med forhåbentlig mindst deltagere. Foreningen har flere gange, med stor succes, udbudt sommerferietilbud til kommunens børn i samspil med Silkeborg Kommune. I 2008 har foreningen etableret banelys, så vi nu kan gennemføre træning på hverdagsaftener, også om vinteren. Foreningens lejemål omfatter teorilokale, græsareal og depotrum, og er p.t. ikke opdelt. Dette vil naturligvis skulle ske forinden der vil kunne udbetales et evt. lokaletilskud. Budget Regnskab 2008 Budget 2009 Lejeaftale , ,00 Vedligeholdelse af lokale, herunder olie til 310, ,00 opvarmning hvert 2. år El til teorilokalet 1.000,00 Rengøring af teorilokalet 1.000,00 Tilskudsberettigede udgifter i alt , ,00 Af lejeaftalen fremgår at lejen i perioden 2010 til 2014 er flg: År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År Foreningens antal aktivitetstimer i teorilokalet er 828 timer årligt. Foreningens medlemstal er i henhold til ovenstående oplysninger ikke 100% korrekte, men i henhold til oplysninger som er fremsendt fra klubben i forbindelse med ansøgningen kan Side 102

17 medlemsfordelingen p.t. opgøres således: 108 medlemmer, hvoraf ca. 100 er over 25 år, hvilket svarer til en %-sats på 81,5%. Da der i forbindelse med omlægningen af tilskud til de frivillige foreninger for Silkeborg kommune ikke er taget stilling til tilskudsprocenten og evt. fradrag for medlemmer over 25 år for hundeaktiviteter, herunder agility vil dette skulle fastlægges af udvalget, forinden Kultur- og Fritidsafdelingen endelig kan beregne tilskuddet. En skønsmæssig beregning kunne være flg: Beregning ved tilskud med 65% med Beregning ved tilskud med 65% og fradrag for medlemmer over 25 år x 65% = , reduceret med 81,5% af medlemmer over 25 år = 4.255,00 x 65% = 2.765,75 kr. I henhold til Folkeoplysningslovens 25, stk. 5, pkt. 4 kan kommunalbestyrelsen undlade at yde tilskud til driftsudgifterne til nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen. Af bemærkningerne fremgår endvidere: Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde lokaletilskud til nye lokaler og lejrpladser samt til nye lejemål, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen. Omfattet af bestemmelsen vil være både de foreninger som ikke tidligere har fået tilskud, og de foreninger som får lokaletilskud, men som ændrer på de forhold som ligger til grund herfor. Dette gælder dog ikke, hvis forholdene ændrer sig på grund af merudgifter til foreningernes lokaleudgifter, som skyldes udefrakommende krav, som en forening ikke selv er skyld i, her tænkes f.eks. på krav om kloakering, krav til køkkenstandard m.v. Kultur- og Fritidsafdelingen gør opmærksom på, at såfremt der træffes beslutning om at yde lokaletilskud til Dansk Agility Forening skal der udarbejdes retningslinier for beregningsgrundlaget for lokaletilskud til hundeaktiviteter, herunder agility, lydighedstræning m.v. Økonomiske forhold De afsatte midler til nye tiltag er der disponeret over. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at sagen fremsendes til Kultur- og Fritidsudvalget med anbefaling af, at der med baggrund i 25, stk. 5, pkt. 4 meddeles afslag på ansøgning om lokaletilskud til nyt lejemål til hundeaktiviteter/agility. Beslutning Folkeoplysningsudvalget den Indstillingen tiltrådt. Ej til stede: Arne Lund og Merle Lorenzen Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Hans-Jørgen Hørning og Kurt Brunk Hansen Side 103

18 51. Ansøgning om et tilskud på kr. til gennemførelse af arrangementet Bunker By Night 2009 Sagsnr.: 09/21897 Sagsansvarlig: dr00255 Sagsbehandler: LL Sagens formål Besættelsestidshistorisk forening for Midtjylland Silkeborg Bunkermuseum søger om et tilskud på kr. til afvikling af arrangementet Bunker By Night Sagsbeskrivelse Bunker by Night afholdes for 3. år i træk. I 2007 med 220 gæster, i gæster og i år forventes mellem gæster. Målet med arrangementet er 1000 gæster. Besættelsestidshistorisk forening for Midtjylland, som driver Silkeborg Bunkermuseum søger om et tilskud på kr. fordelt således: Markedsføring Professionelt udført folder til distribution på offentlige steder Informationsskilte De mange gæster øger kravet om læsbar information, da alle ikke kan nås mundtligt, som det var muligt i de første år. Der er tale om kort over området med indikation af aktivitetsområder, stier, offentlige toiletter m.v. Skiltene skal placeres under arrangementet på strategiske steder i parken og i skoven. Skiltene skal genanvendes i de kommende år. Minigraver med fører KunstCentret Silkeborg Bad har givet tilladelse til at udgrave en tysk bunker i Parken. Den har været fuldkommen tildækket siden Planen er at udgrave en sikker adgang til bunkeren kort før arrangementet og give gæsterne adgang hertil. Bunkeren vil efterfølgende blive tildækket igen. I alt ansøgt kr kr kr kr. Foreningen oplyser bl.a. i ansøgningen I 2008 var vi omkring 20 aktører udklædte henholdsvis som tyske soldater og danske modstandsfolk. I 2009 når vi næsten op på 80 aktører, som dækker 25 tyske soldater der kommer fra Holland og 25 engelske soldater alle udklædte anno Hertil civile køretøjer ala Grisehandler Larsens bil med gasgenerator og chauffører plus medpassagerer, der klæder sig ud til dagen i tidstypisk tøj fra besættelsestiden. Museets folk udklæder sig som modstandsfolk. Så der bliver mange munde at mætte lørdag kl. 16:30 inden arrangementet skydes i gang. I år stiller de frivillige bag Brand & Redning i Silkeborg en Gullachs kanon op bag ved teatret og laver en kæmpe gryde sammenkogt et-eller andet. Vi skal betale for råvarerne, de laver maden gratis. De tyske og engelske soldater skal bo i deres teltlejrer som opslås i parken fra lørdag til søndag, hver i en cirkel på 30m. i diameter. Så derfor sørger vi også for morgenmad søndag hvorefter parken rømmes. Bunker by Night er en hyldest til befrielsen, men det bliver i år også et oplevelsesshow og et stykke totalteater hvor gæsterne vil føle at de faktisk er centrum i scenerne. Gæsterne kan også vælge at gå på opdagelse i de mange åbne og rengjorte bunkere på egen hånd, de er oplyste af tusindvis af stearinlys og i mange af dem har vi kustoder placeret til at fortælle historie. Side 104

19 Budget Udgifter: Mad til aktører Brænde og diverse Pølsebod Markedsføringsfolder Minigraver med fører Informationsskilte Udgifter i alt Indtægter: Èntre/ 700 a 50 kr. Pølsebod Indtægter i alt Overskud kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Foreningen oplyser Overordnet arbejder vi ihærdigt på, at Bunker by Night skal blive en stærk indtægtskilde for foreningen år efter år, og i princippet skal den kunne afholde vores nye ekstraomkostninger til el i museet og husleje i Søvilla. Og det er et ambitiøst mål, men vi mener realistisk, at vi kan skabe et indtægtsgrundlag på kr. på Bunker by Night, men vi skal højere op i antallet af besøgende. De budgetterede udgifter til minigraver, informationsskilte og markedsføringsfolder vil derfor kun blive gennemført såfremt der opnås tilskud. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at der bevilges et tilskud på kr. til udarbejdelse af markedsføringsfolder Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Hans-Jørgen Hørning og Kurt Brunk Hansen Side 105

20 52. Godkendelse af vedtægt for Idræt Om Dagen Sagsnr.: 09/13129 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Godkendelse af vedtægt for Idræt Om Dagen. Sagsbeskrivelse Der er udarbejdet revideret vedtægt for Idræt om Dagen. Idræt om dagen har følgende formål: Idræt Om dagen er et kommunalt sundhedsfremmende og forebyggende idrætsprojekt, der gennem motion og fysisk aktivitet målrettet arbejder for at fremme, at motion og fysisk aktivitet bliver en naturlig del af hverdagen for alle kommunens borgere, bl.a. med fokus på grupper, der normalt ikke er aktive. Bestyrelsen for Idræt Om Dagen fremsender vedtægten til udvalgets godkendelse. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at vedtægten godkendes. Bilag - Åben Udkast til vedtægt for Idræt Om Dagen. (57584/09) Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Hans-Jørgen Hørning og Kurt Brunk Hansen Side 106

21 53. Udmøntning af besparelse på vedligeholdelse af boldbaner på idrætsanlægget i Levring Sagsnr.: 09/20982 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Udmøntning af besparelse på vedligeholdelse af boldbaner på idrætsanlægget i Levring. Sagsbeskrivelse Kjellerup Håndboldklub (tidligere Levring IF) har fremsendt klage over at idrætsanlægget i Levring ikke længere plejes som træningsbane og anfører i sin henvendelse: I henhold til behagelig samtale på mødet i Levring (klubhuset) blev planerne med stadion forelagt. Vi skal flytte til Kjellerup og spille håndbold på Træengen (den høje bane). Omklædning skal foregå i klubhuset på Bjerget, med en afstand på mellem 600 og 800 meter. Det kan og vil vi ikke acceptere. Den høje bane bliver ikke brugt til fodbold, så vidt jeg ved, så hvad er forskellen på at klippe en håndboldbane i Levring og ikke klippe en håndboldbane i Kjellerup eller omvendt? Vi er helt med på, der skal spares, var det ikke sjovere at finde nogle indtægter i stedet for. Vores forsalg til besparelse: Håndboldbanen klippes en gang om ugen fra 1. april til efterårsferien. 28 gange minus de sommer uger græsset ikke gror. Klubben kridter selv håndboldbanen op. Vi gøder selv banen. Som vi ser det, vil det da give en del besparelser. Så kan Levring Børnehuset, Borgerforeningen, Efterskolen, som er et godt aktiv for den nordlige del af kommunen og håndboldklubben også fremover bruge Levring Stadion, som de har gjort siden Kultur- og Fritidsafdelingen kan oplyse I forbindelse med udbud af driftsopgaver på Øvrige idrætsanlæg pr.1. januar 2009 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at der i forbindelse med besparelse på området blev ændret standard på mindre idrætsanlæg, således at græsarealet vedligeholdes som fælledgræs, det drejer sig om Gl.Laven, Hjøllund, Salten Skov, Sinding, Vrads, Øster Bording, Mausing, Gråmose og Hauge. Den ændrede standard på græsarealer betyder en meget begrænset pleje (græsklip ca. 4-5 gange om året svarende til en græshøjde på 6/15 cm). Den ændrede standard betyder endvidere at der i visse tilfælde skal ske anvisninger til andre idrætsarealer. Idrætsinspektørens udtalelse/bemærkninger til udmøntningen: Det er i forbindelse med udmøntning af besparelser på udbuddet af idrætsanlæg indeholdt at tage Levring Stadion ud af udbuddet. Størrelsen af denne besparelse er opgjort til kr ,51, årligt. Baggrunden for dette er en vurdering af den nuværende anvisning på anlægget. Kjellerup Håndbold Klub (tidligere Levring IF) har hidtil været anvist med en håndboldbane til aktivitet i ca. 3 måneder om året. I år er der søgt om tildeling fra den 28. april til 9. juni. Anlægget benyttes i øvrigt af Side 107

22 Levring Efterskole, med hvem der, afhængigt af sagens afgørelse, skal indgås en ny aftale. Det sikres, at Borgerforeningen i Levring og Levring Børnehus mv. stadigvæk vil kunne benytte anlægget til leg. Det vurderes og er undersøgt, at det vil være muligt at anvise Kjellerup Håndbold Klub plads i Kjellerup; med en placering af en håndboldbane på anlægget ved Træengen. Omklædning kan anvises i omklædningsfaciliteterne i Kjellerup Idræts Forenings klubhus på Bjerget efter aftale med Kjellerup Idræts Forening. Idrætsinspektøren kan på denne baggrund anbefale udmøntningen af besparelsen på ovennævnte vis. Økonomiske forhold Pleje af idrætsarealet i Levring vil medføre en merudgift på entreprise 2 Øvrige Idrætsanlæg på kr ,51 årligt. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at den tidligere trufne beslutning vedrørende ændret standard på idrætsanlægget i Levring fastholdes og at Kjellerup Håndboldklub tilbydes træning og kampafvikling på idrætsanlægget Træengen i Kjellerup. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Hans-Jørgen Hørning og Kurt Brunk Hansen Side 108

23 54. Udmøntning af besparelse på vedligeholdelse af boldbaner på idrætsanlægget i Hauge Sagsnr.: 09/20982 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Udmøntning af besparelse på vedligeholdelse af boldbaner på idrætsanlægget i Hauge. Sagsbeskrivelse Hauge Ungdoms- og Gymnastikforening har fremsendt klage over at idrætsanlægget i Hauge ikke længere plejes som træningsbane og anfører i sin henvendelse: Vi har med stor skuffelse og undren modtaget meddelelsen om, at græsset på Hauge stadion ikke kan blive klippet hver uge i den kommende fodboldsæson. Vi har et serie 6 herrehold som består af omkring 25 unge mennesker i alderen år. Sidste sæson kom de og spurgte om de måtte spille fodbold hos os, hvilket vi naturligvis sagde ja til. Vi synes det var dejligt at der igen var gang i den på det lokale stadion, og vi var egentlig lidt overraskede over, at de valgte vores klub, da omklædningsfaciliteterne jo ikke just er moderne i det gamle klubhus vi har. Klubben investerede i nye bolde og nyt spillertøj til spillerne. Spillerne kvitterede med at være behjælpelig med Hauge Marked, som er et stort arrangement, der kræver mange frivillige hænder. Da vi skulle starte op sidste sæson fik vi besked fra Silkeborg Kommune om, at vores bane var for lille til kampbane. Derfor brugte vi meget tid og energi på at søge dispensation hos JBU, og fik den også. Herefter fik vi besked om, at Silkeborg Kommune ikke vil ofre penge på at klargøre banen til kampbane. Enden af det blev, at vi spillede kampene på Thorning Stadion, hvilket fungerede helt fint. På tærsklen til en ny sæson har vi fået besked fra Silkeborg kommune om, at Hauge Stadion ikke får klippet græs hver uge. Vi har fået tilbud om at vi kan træne og spille kampe i Vinderslev altså en ny bane igen. Dette tilbud har vi pure afvist, vi ønsker stadig at spille kampene i Thorning og træne i Hauge. Vi føler os virkelig frustrerede over den modgang, vi hele tiden møder fra kommunens side. Det er som om vi er til meget besvær, og det er faktisk lidt træls at vi skal bruge så meget tid på at overbevise Kommunen om vigtigheden af, at der også er aktiviteter for unge mennesker på landet. Vi er i den heldige situation, at vi har en flok unge mennesker med et ønske om at dyrke idræt. Som ungdoms- og gymnastikforening ønsker vi at hjælpe disse unge mennesker hermed, men det kræver lidt velvilje fra kommunens side. På trods af Hauges lille størrelse er der et aktivt lokalsamfund, som vi naturligvis ønsker at bevare. Hvorfor skal de små klubber bruge ekstra kræfter på at kæmpe for deres aktiviteter? Er det Kommunens plan at al sport og foreningsarbejde i fremtiden skal foregå i de store klubber og byer? Her i Hauge har vi en god tradition med frivillig arbejdskraft i foreningerne, men det kan da blive svært at få folk til at yde en indsats, når man hele tiden løber panden mod en kommunal mur. En mur, der dræner de små lokalsamfund for initiativrighed og liv. Til yderligere information kan vi oplyse, at Hauge Ungdoms- og Gymnastikforening er en meget aktiv forening, de seneste medlemstal oplyst på generalforsamlingen i februar 2009 er på i alt 355 medlemmer fordelt på håndbold (HT87 samarbejde med TIF), badminton, volleyball, squaredance, tennis, linedance og fodbold. Derudover er omkring 30 personer hvert år aktive med at arrangere Hauge Marked. Vi håber virkelig at afgørelsen om græsslåning i Hauge kan blive omstødt så vi kan sige til de unge mennesker, at der igen i denne sæson er fodbold i Hauge. Side 109

24 Kultur- og Fritidsafdelingen kan oplyse I forbindelse med udbud af driftsopgaver på Øvrige idrætsanlæg pr.1. januar 2009 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at der i forbindelse med besparelse på området blev ændret standard på mindre idrætsanlæg, således at græsarealet vedligeholdes som fælledgræs, det drejer sig om Gl.Laven, Hjøllund, Salten Skov, Sinding, Vrads, Øster Bording, Mausing, Gråmose og Hauge. Den ændrede standard på græsarealer betyder en meget begrænset pleje (græsklip ca. 4-5 gange om året svarende til en græshøjde på 6/15 cm). Den ændrede standard betyder endvidere at der i visse tilfælde skal ske anvisninger til andre idrætsarealer. Idrætsinspektørens udtalelse/bemærkninger til sagen: Det er i forbindelse med udmøntning af besparelser på udbuddet af idrætsanlæg indeholdt at ændre standarden fra vinterbane-græs til fælledgræs. Denne besparelse er opgjort til kr ,57, årligt. Hertil kommer et ønske fra foreningen om anskaffelse af 2 7-mandsmål - anslået pris kr I 2008 har Hauge Ungdoms- og Gymnastikforening været anvist på anlægget med et serie 6 hold til træning og med kampafvikling i Thorning, da banen i Hauge ikke er godkendt til kampafvikling. Ændringen af standarden vil betyde, at foreningen ikke længere kan træne på Hauge Stadion. Det er derfor vurderet og undersøgt, at foreningen kan anvises træning og omklædning i enten Thorning eller Vinderslev. Af disse to steder ønsker foreningen, hvis den politiske beslutning skulle gå dem imod, at træne og spille kamp i Thorning. Idrætsarealet i Hauge har ikke været benyttet i en årrække indtil 2008 ikke været benyttet. Idrætsinspektøren anbefaler, at Hauge Ungdoms- og Gymnastikforening anvises til træning og kampafvikling i Thorning. Økonomiske forhold Pleje af idrætsarealet i Hauge vil medføre en merudgift på entreprise 2 Øvrige Idrætsanlæg på kr ,57, årligt. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at den tidligere trufne beslutning vedrørende ændret standard på idrætsanlægget i Hauge fastholdes og at Hauge Ungdoms- og Gymnastikforening tilbydes træning og kampafvikling på idrætsanlægget i Thorning. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Hans-Jørgen Hørning og Kurt Brunk Hansen Side 110

25 55. Godkendelse af forlængelse af kommunens pantebrev i ejendommen Frichsvej 2, Silkeborg tilhørende Oasefællesskabet Sagsnr.: 05/14903 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Godkendelse af forlængelse af kommunens pantebrev i ejendommen Frichsvej 2, Silkeborg tilhørende Oasefællesskabet. Sagsbeskrivelse Oasefællesskabet oplyser i sin ansøgning, om forlængelse af det afdragsfrie lån på 1. mio. kr. som udløber den 30. april 2009, at lånet søges forlænget for en ny 5-årig periode, da det i øjeblikket er svært at skaffe alternativ finansiering de tilbud som foreningen har fået fra kreditforeningen er til en helt anden pris. Årsagen til de øgede finansieringsomkostninger skyldes Finanskrisen. Derudover er beliggenheden også en udfordring da det endnu ikke blevet afklaret om Arena Centret bliver eksproprieret i forbindelse med etableringen af den megen omtalte motorvej. Oasefællesskabet oplever at Judoklubben er glad og tilfredse med deres klublokaler, og det er opfattelsen at de ønsker at blive i Arena Centret på trods af at muligheden for at kunne få lokaler i Silkeborg Sportscenter. Aftalen har sikret at Judoklubben har nogle meget favorable lejebetingelser, hvilket også Kreditforeningen har bemærket, da de ikke mener, at der er tale om markedsleje det samme antydes også i den seneste offentlige ejendomsvurdering, som tager udgangspunkt i en lejeindtægt på kr Med baggrund i ovenstående ønskes at forlængelse på lånet på de samme vilkår som hidtil. Oasefællesskabets senest godkendte regnskab for 2007 er vedlagt sagen. Heraf fremgår at der på driften er et overskud på ,61 kr. Kultur- og Fritidsafdelingen kan oplyse: Silkeborg Kommunes økonomiudvalg godkendte den 19. januar 2004, at kommunens pantebrev, stort 1 mio. kr. forblev i ejendommen i forbindelse med Oasefællesskabets køb af ejendommen af Skydebaneforeningen af Godkendelsen skete med baggrund i at ca. 1/3 af arealerne anvendes til aktiviteter for børn og unge under folkeoplysningsloven. Vilkårene var i øvrigt: o at pantebrevet forfalder om 5 år, regnet fra tidspunktet for Oasefællesskabets overtagelse af ejendommen, o at pantebrevet fortsat er afdragsfrit, men indtil forfaldsdag forrentes med 3 % p.a. o at pantebrevet forfalder til betaling, såfremt Oasefællesskabet opsiger Silkeborg Judoklubs lejemål indenfor den 5-årige periode, o at pantebrevet respekterer og rykker for optagelse af et kreditforeningslån på ,- kr., o at alle omkostninger i forbindelse med berigtigelse/tinglysning af pantebrevet afholdes af Oasefællesskabet. Oasefællesskabet overtog ejendommen pr. 1. maj Side 111

26 Det kan oplyses at den effektive rente p.t. på et fastforrentet lån er på 4,22%. Det kan oplyses at Judoklubben iflg. lokaleregnskabet for 2007 har haft en lejeudgift på ,- kr. ekskl. forbrugsafgifter, hvortil der er ydet lokaletilskud. Til Arenacentrets Aftenskole er der i 2007 godkendt leje af lokaler på indtil kr., hvortil der er ydet lokaletilskud. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at Kultur- og Fritidsudvalget fremsender sagen til Økonomiudvalget med anbefaling af at pantebrevets løbetid forlænges med 5 år, regnet fra 1. maj 2009, at pantebrevet fortsat er afdragsfrit, men indtil forfaldsdag forrentes med 3 % p.a. at pantebrevet forfalder til betaling, såfremt Oasefællesskabet opsiger Silkeborg Judoklubs lejemål indenfor den 5-årige periode, at alle omkostninger i forbindelse med berigtigelse/tinglysning af pantebrevet afholdes af Oasefællesskabet. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Anbefales til Økonomiudvalgets godkendelse. Ej til stede: Hans-Jørgen Hørning og Kurt Brunk Hansen Side 112

27 56. Ansøgning om et tilskud på kr. til produktion og opførelse af musicalen "EVITA" i oktober 2009 i Jysk Musik & Teaterhus Sagsnr.: 09/23740 Sagsansvarlig: dr00255 Sagsbehandler: LL Sagens formål Fonden under stiftelse Musical Silkeborg v/orla Madsen søger om et tilskud på kr. til produktion og opførelse af musicalen EVITA i oktober 2009 i Jysk Musik & og Teaterhus. Sagsbeskrivelse Det anføres i ansøgningen Efter succesen med My Fair Lady i 2008, står vi i Silkeborg med en unik mulighed for at skabe en spændende musicaltradition til gavn for borgerne og virksomhederne, ikke alene i Silkeborg, men i hele kommunen og det midtjyske område. Silkeborg Musik & Teaterensemble og Jysk Musik & Teaterhus er blevet enige om at udvikle en kulturel platform for en sådan tradition. Musikhuset og Teaterensemblet har derfor igangsat processen med at danne en fond, der skal sikre stabilitet og kvalitet i de fremtidige produktioner i Silkeborg. Vi er overbeviste om at kombinationen med Jysk Musik & Teaterhus, Musical Silkeborg og Silkeborg Musik & Teaterensemble som de centrale aktører, vil sikre forestillinger på højt niveau i årene fremover. Fonden Musical Silkeborg Fonden er under stiftelse. Stiftende møde forventes at blive i maj måned. Fonden får ansvaret for de kommende års opsætninger i et tæt samarbejde med Jysk Musik & Teaterhus. Fonden får det økonomiske og administrative ansvar for årenes musicalopsætninger. For at sikre at det økonomiske driftsgrundlag er til stede år efter år indgår Fonden partner-aftaler med en række Friends of Musical Silkeborg Fondens bestyrelse foreslås sammensat af repræsentanter fra Silkeborg Musik & Teaterensemble, Jysk Musik & Teaterhus og repræsentanter for stifterne. Fonden ansætter i henhold til indgået aftale med Jysk Musik & Teaterhus husets arrangementschef Niels Kaas som producent og daglig leder af Musical Silkeborg. Fonden lejer lokaler i Jysk Musik & Teaterhus i forbindelse med produktion og afvikling af forestillingerne. Jysk Musik & Teaterhus stiller lokaler til rådighed for Fondens administration samt administrativ og bogholderimæssig assistance. Foreningen Silkeborg Musik & Teaterensemble Foreningen vil fortsat være en aktiv medspiller, idet ambitionen fortsat er at producere semiprofessionelle forestillinger med lokalt engagement. Årets forestilling Årets forestilling er EVITA, som påregnes opført 12 gange i Jysk Musik & Teaterhus Premiere: 22. oktober 2009 Instruktør: Daniel Bohr Hovedrolle: Charlotte Guldberg Hovedrolle: Simon Mathew Kapelmester: Henrik Svenning Koreografi: Helle og Bo Loft Jensen Producer: Niels Kaas Professionelt orkester samt en lang række amatører og frivillige medvirker både på og uden for scenen. Side 113

28 Foreningen har anvendt følgende forudsætninger ved udarbejdelse af budget. Antal forestillinger 12 Billetpriser 360 kr. 320 kr. Forventet belægningsprocent pr. forestilling 60% svarende til 428 personer Forventet antal betalende personer Katalogsalg Pris 10 kr. Friends of musicals, partner-aftaler 20 à kr. Evita sponsorer 30 à kr. Budget kr. Indtægter: Billetsalg Katalogsalg 15 Jysk Musik & Teaterhus, tilskud 100 Friends of musicals, partner-aftaler 700 Evita sponsorer 240 SparNord, sponsorat 100 Ydelsessponsorer 110 Silkeborg Kommune, tilskud 150 Indtægter i alt Udgifter: PR og markedsføring Markedsføring 150 Annoncering i Midtjyllands Avis 70 Produktionsomkostninger Dekorationer/rekvisitter 60 Kostumer og sminke 60 Audition 10 Leje af lys- og lydudstyr 170 Leje af Jysk Musik- og Teaterhus 200 Teknikertimer i JMT 20 Royalty, Forlaget Nordiska 191 Blomster og udsmykning 10 Personale Produktion, instruktion, koreografi, hovedroller, orkester, mindre roller, frisør/sminkør Bespisning af aktører 60 Transport og kørsel 60 Overnatning 85 Soc. omkostninger/lønkørsel 5 Nordiska - leje af orkestermateriale 18 Nodemateriale 30 Administration Gaver, repræsentation, forsikringer, kontorartikler, småanskaffelser, renter 19 Porto, gebyrer, EDB-drift og hjemmeside 11 Revision 10 Uforudsete 40 Udgifter i alt Overskud 84 Fonden Musical Silkeborg vil være omfattet af Retningsliner for foreninger m.fl.s benyttelse af Jysk Musik & Teaterhus gratis eller til nedsat leje. Det betyder, at Fondens betaling for leje af huset til afvikling af de 12 forestillinger er 35% af den normale leje. Side 114

29 Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at der bevilges Fonden Musical Silkeborg et tilskud på kr. til gennemførelse af musicalprojektet i 2009 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Hans-Jørgen Hørning og Kurt Brunk Hansen Side 115

30 57. Beskæring eller fældning af træ i Lunden, henvendelse fra Elisabeth og Mogens Lykke, Vestergade 54, Silkeborg Sagsnr.: 07/17150 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Beskæring eller fældning af træ i Lunden, henvendelse fra Elisabeth og Mogens Lykke, Vestergade 54, Silkeborg. Sagsbeskrivelse Elisabeth og Mogens Lykke fremsender forespørgsel om mulighed for beskæring/fældning af bøgetræ stående i Lunden ud for Vestergade I henvendelsen anføres: Grunden til denne forespørgsel er, at det omtalte træs grene efterhånden hænger ca. 10 meter ind over skel. Vi har igennem de sidste tre år formået at reducere vores varme- og elforbrug med mere end 50 % ved at få bygget en CO2-neutral finsk masseovn, og installeret otte solfangere på taget af vores hus. Vi vil gerne fortsætte denne udvikling med at nedbringe vores energiforbrug. Da omtalte bøgetræ skygger for vores solfangere fra sidst på eftermiddagen, skulle det glæde os, om I vil imødekomme vores ønske. Mogens Lykke har endvidere oplyst at skyggen for solfangerne i de sene eftermiddagstimer og aftentimer medfører, at der ikke er varmt vand til benyttelse næste morgen. Kultur- og Fritidsafdelingen kan oplyse at området og træet er besigtiget. Det kan bekræftes at træet står således at det skygger for solfangerne, men er ikke til fare for ejendommen. Der er vedlagt fotos i sagen. Træet står i den gamle del af Lunden og er i øvrigt sundt. En beskæring i større omfang af den ene side vil medføre at det bliver ustabilt. En beskæring af hele træet vil kunne udføres, men kan evt. ændre helhedsindtrykket. En afgørelse om fældning og/eller beskæring sker på følgende grundlag: En konkret besigtigelse og vurdering af det eller de træer, der ligger til grund for sagen. En vurdering skal fastslå, om træerne medfører væsentlige gener eller farer for den pågældende grundejers ejendom og sikkerhed. Ved besigtigelsen vurderes træets art, alder, sundhedstilstand og forventede levealder. Træets placering registreres. Områdets fremtidige anvendelse og karakter. Ifølge de vedtagne retningslinier vil fældning og/eller beskæring af vitale træer ikke blive imødekommet, hvis årsagen alene er: manglende udsigt. skygge på grunden. nedfaldne blade, kviste og frø på hustage. rødder gennem skel. Side 116

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 07. august 2008 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Leif Bæk Indholdsfortegnelse Side 172. Godkendelse af dagsorden... 354 173. Til orientering... 355 174. Godkendelse

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid

2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid 2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid 2.1 - Bilag: Regnskabsbemærkninger 2015 til KFIU DokumentID: 4850930 Bilag Regnskabsbemærkninger til KFI udvalget REGNSKAB 2015 Bevilling:

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget. Pkt.nr. 27 Ny lov principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud. 281516 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller: 1. at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler Folkeoplysningsudvalgets indstilling

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 3,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Herning 3,1 Holstebro 2,8 Horsens 2,6 Randers Silkeborg 2,3 2,4 Skive 3,6 Viborg 2,2,,5 1, 1,5 2, 2,5 3,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN

RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN GÆLDENDE FRA 01. JANUAR 2016 (SIDST ÆNDRET PÅ KULTUR-, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALGETS MØDE D. 20.01.2016.) 2

Læs mere

for egne eller lejede lokaler

for egne eller lejede lokaler for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Århus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre måder, nemlig ved at yde tilskud

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen Indholdsfortegnelse 1. Ansøgning om tilskud til voksenundervisning for 2008 3 2. Fortolkning af regler for

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid 00.32.31 Stadion og idrætsanlæg 1.000 kr. -priser Netto 10.682 10.271 10.271 10.271 10.271 Funktionen omfatter udgifter til større idrætsanlæg, stadioner m.v., som ikke primært anvendes i undervisningsøjemed

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N 2007-2010 TILSKUD TIL AKTIVITETER FOR BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR Frederiksbergordningen er betegnelsen for retningslinier vedrørende de tilskud, som Frederiksberg

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 9 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 26. januar 2004 17:30 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Hans Krarup Olesen og Ingrid Hejslet med afbud. Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015 Gældende: Forslag/overvejelser: Økonomisk konsekvens: Forudsætning for at modtage tilskud: Ansøgninger indsendes elektronisk på de tilhørende blanketter. Blanketter kan rekvireres på kommunens hjemmeside.

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune Tilskudsregler frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 181007 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud...

Læs mere

BØRNE- OG UNGEFORENINGER

BØRNE- OG UNGEFORENINGER BØRNE- OG UNGEFORENINGER Medlemstilskud, retningslinjerne 4.3.1 Aldersgrupperne 0 12 år og 19 24 år modtager tilskud med faktor 1, mens aldersgruppen 13 18 år modtager tilskud med faktor 2. For handicappede

Læs mere

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Køge Kommune giver tilskud til folkeoplysende foreninger i Køge Kommune. En folkeoplysende forening er en forening der

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Denne sag omhandler 2 grupper af ansøgninger, som behandles samlet i denne sag:

Denne sag omhandler 2 grupper af ansøgninger, som behandles samlet i denne sag: Nye lokaleudgifter 2016 Sagsnr.: 14/38760 Sagsansvarlig: Lene Grønbæk SAGSFREMSTILLING Reglerne om lokaletilskud til frivilligt, folkelysende foreningsarbejde fremgår dels af folkeoplysningsloven, dels

Læs mere

REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP

REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL. 17.00 PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP Indholdsfortegnelse 1. Aars Gymnastikforening Ansøgning om fritagelse for betaling af halgebyr. 2. Aftale

Læs mere

Foreninger og Kolding Kommune

Foreninger og Kolding Kommune Foreninger og styres af et politisk valgt Byråd, som består af 25 medlemmer Administrativ organisering Direktion Centralforvaltningen Arbejdsmarked (Jobcenter) Koncernstabe - Økonomi, HR, IT og Kommunikation

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 13.05.2009 kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Gitte Overgaard, Ole Olesen Indholdsfortegnelse: 169. Meddelelser og orientering... 3

Læs mere

Kommunal støtte til rideklubber

Kommunal støtte til rideklubber Kommunal støtte til rideklubber 1 Kommunal støtte til Rideklubber Dansk Ride Forbund Telefon: 43 26 28 28 www.rideforbund.dk Eftertryk tilladt med kildeangivelse 2 Dansk Ride Forbund har i samarbejde med

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007 Referat fra møde i onsdag den 21. marts 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Efterretningssager... 1 2. FOU - DGI Roskilde... 2 3. FOU - Godkendelse af Forældreforeningen

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009 Referat fra møde i onsdag den 18. marts 2009 Mødet startede kl. 19.00 og fandt sted ved Lejre Rideklub i rytterstuen på Ledreborg Alle 18, Lejre. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Pkt.nr. 2 Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. 312218 Indstilling: 1. at udvalget tager stilling til, hvorvidt udvalget kan anbefale

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Onsdag den 17. juni 2009 Kl. 18.30 i Mødelokale F 2 v/ hovedindgangen Frederikssund Rådhus Mødedeltagere: Jens Brogaard Jensen (V) Alice Linning Annelise Hansen

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune Regler for lokaletilskud til foreninger i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 2. Lokaletilskud 2 3. Andre lokaler 3 4. Fælles bestemmelser

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til egne og lejede lokaler r Allerød Kommune Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 3 Formål... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune.

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Læsø Kommune afsætter i sit budget beløb til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed samt tilskud til

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009 Referat fra møde i onsdag den 17. juni 2009 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2 på Rådhuset i Allerslev. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 3 2. FOU - Orientering... 4 3. FOU

Læs mere

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Retningslinier for tilskud m.m. til den folkeoplysende voksenundervisning i Dragør Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven gældende pr. 1. januar 2008 1 Formål

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 25-06-2008 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 25-06-2008 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 25-06-2008 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Per Ulrik Jørgensen, Jeppe Ottosen, Curt Sørensen, Erling Johansen, Litta Lund, Kurt Sorknæs,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Lovgrundlag Regler fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. oktober 2007

Vesthimmerlands Kommune, Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. oktober 2007 Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. oktober 2007 Vesthimmerlands Kommune, Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. Tilskud til befordring af børn til træning

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Bilag Aftenskoleregnskaber m. forvaltningens bemærkninger (udsendes)

Bilag Aftenskoleregnskaber m. forvaltningens bemærkninger (udsendes) Meddelelser a) Brev fra Konkurrencestyrelsen b) Orientering om sager fra Kultur- og Fritidsudvalgets augustmøde c) Aftenskoleregnskaber 2001 Aftenskoleregnskaber m. forvaltningens bemærkninger (udsendes)

Læs mere

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 12. august 2015 Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at finansiere

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 TIRSDAG DEN 1. APRIL 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 1. april 2008 Side: 2 Fraværende: Pia Longet

Læs mere

2. Indsigelse mod Gymnastiksalsfordelingen fra Skovlunde Håndbold & Gymnastik *

2. Indsigelse mod Gymnastiksalsfordelingen fra Skovlunde Håndbold & Gymnastik * Møde i tirsdag den 17. august 2004, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Indsigelse mod Gymnastiksalsfordelingen fra Skovlunde Håndbold & Gymnastik * 3. s konference

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103 Tilskud til Wonderfestiwall Forslag nr. FKU-01 1.000 kr. 2015-priser Nuværende budget 103 103 103 103 Mindre udgift - 103-103 - 103-103 Nettobesparelse - 103-103 - 103-103, anlæg Forslaget omfatter en

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset.

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset. Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 07-12-2010 Mødetidspunkt: 16:30-18:20 Mødested: Inkaværelset Rådhuset, Inka-værelset. Afbud til Flemming Christensen, fbc@ringsted.dk

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 18. september 2008 - kl. 15:00 Blicheregnens Museum, Blichersvej 30, Thorning Afbud: Hans-Jørgen Hørning, Leif Lund Indholdsfortegnelse Side 205. Godkendelse af dagsorden... 421 206.

Læs mere

13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner. Drift. Anlæg

13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner. Drift. Anlæg 13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner Drift Kr. i 2015 - prisniveau 2015 2016 2017 2018 Litteratur- og Multimediefestival 90.000 90.000 90.000 90.000 Yderligere

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Folkeoplysende voksenundervisning Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Udkast 15.12.2016 Gældende fra 01.01.2008 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2017 Indhold INDLEDNING...3

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m.

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. 4. En folkeoplysende forening er 1) en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning m.v., jf. kapitel 4, eller 2) en forening,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 14. Bemærkninger til referat fra sidste møde 1 15. Nyt fra formanden 2 16. Nyt fra

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Mødedato: 08. oktober 2015 Side: 29 Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Åben dagsorden Medlemmer Birger L. Hansen Dina Oxfeldt

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Indholdsfortegnelse 001. Orientering om status på biblioteksområdet 108 002. Takster 2009 - Biblioteksområdet 109 003. Politisk

Læs mere

Notat til folkeoplysningsudvalget om fordeling af aktivitetsstøtte til børn og unge for perioden 1. juli juni 2005.

Notat til folkeoplysningsudvalget om fordeling af aktivitetsstøtte til børn og unge for perioden 1. juli juni 2005. Notat til folkeoplysningsudvalget om fordeling af aktivitetsstøtte til børn og unge for perioden 1. juli 2004-30. juni 2005. Ved ansøgningsfristens udløb pr. 1. marts 2004 og frem til den 21. maj var der

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 25-08-2011 Kl. 17:00 undvisningslokalerne ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 25-08-2011 Kl. 17:00 undvisningslokalerne ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 25-08-2011 Kl. 17:00 undvisningslokalerne ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Preben Juhl Rasmussen, Søren Sørensen,

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 21. juni 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE

FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE Kultur FORSLAG REGLER FOR TILSKUD FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE Mariehøj Centret Øverødvej 246 B (rød indgang) 2840 Holte 4611 5612 fax. 4611 5601 kultur@rudersdal.dk www.rudersdal.dk INDHOLD

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemsaktivitetstilskud... 6 Tilskud til rekvisitter... 8 Fifty-Fifty-puljen...

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-601 Færre tilskud til kulturelle aktiviteter Politikområde 603 Det kulturelle område Der er i 2017 afsat et rammebeløb til Kulturinitiativer på 576.000 kr. og 106.000 kr. til Pulje til andre kulturelle

Læs mere

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.10 Indkaldte: kl. 13.00 repræsentanter fra Aftenskolesamrådet, pkt. 87 kl. 13.45

Læs mere

Forårspakken Aftenskoler

Forårspakken Aftenskoler Tilskudsregler og frister Forårspakken 2016 Aftenskoler Udført Emne Frist Erklæring om indhentelse af børneattest fremsendes til 15. januar Center for Kultur og Borgerservice Fritidsudvalgets Forsøgs-

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 Punkt 3. Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 2014-34040 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender at foreninger m.v. der har ansøgt om økonomisk

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 334. Godkendelse af dagsorden... 773 335. Behandling af ansøgning om fritagelse for betaling af kommunal

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening 1. Foreningens navn og formål. Stk. 1. Foreningens navn er Nørrebro Musicalteater Teaterforening. Stk. 2. Foreningens formål er på amatørbasis

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere