Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Beslutningsprotokol 14. april kl. 19:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Hans-Jørgen Hørning, Kurt Brunk Hansen Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.:

2 Indholdsfortegnelse Side 44. Godkendelse af dagsorden Opfølgning på bevillings- og institutionsmål for Overførsel fra 2008 til 2009 for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde Godkendelse af sammendrag af 6 anlægsregnskaber for Kultur- og Fritidsudvalget Sejs-Svejbæk IF søger om lokaletilskud til leje af lokale i Multihuset i Sejs til brug for Motions- og Fitnessaktiviteter Godkendelse af retningslinier for aktivitetstilskud Dansk Agility Forening, Silkeborg søger om lokaletilskud til leje af teorilokale på Viborgvej 77, 8600 Silkeborg til agility aktiviteter for hunde Ansøgning om et tilskud på kr. til gennemførelse af arrangementet Bunker By Night Godkendelse af vedtægt for Idræt Om Dagen Udmøntning af besparelse på vedligeholdelse af boldbaner på idrætsanlægget i Levring Udmøntning af besparelse på vedligeholdelse af boldbaner på idrætsanlægget i Hauge Godkendelse af forlængelse af kommunens pantebrev i ejendommen Frichsvej 2, Silkeborg tilhørnde Oasefællesskabet Ansøgning om et tilskud på kr. til produktion og opførelse af musicalen "EVITA" i oktober 2009 i Jysk Musik & Teaterhus Beskæring eller fældning af træ i Lunden, henvendelse fra Elisabeth og Mogens Lykke, Vestergade 54, Silkeborg Godkendelse af forslag til ændring af vedtægter for Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Godkendelse af retningslinier for prioritering af anvisning/udleje af haller til stævner m.m Godkendelse af lejeaftale mellem Silkeborg Kommunes Kultur- og Fritidsudvalget of Den selvejende institution Thorninghallen Forslag til samarbejdsaftale for vedrørende Riverboat Jazz Festival Til orientering Underskrifter...128

3 44. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 09/206 Sagsansvarlig: dr12287 Sagsbehandler: lf Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Godkendt. Ej til stede: Hans-Jørgen Hørning og Kurt Brunk Hansen Side 89

4 45. Opfølgning på bevillings- og institutionsmål for 2008 Sagsnr.: 09/12021 Sagsansvarlig: dr10746 Sagsbehandler: DC Sagens formål Opfølgning på bevillingsmål og institutionsmål for Sagsbeskrivelse I forbindelse med vedtagelse af budget 2008 og umiddelbart efter er der indgået følgende aftaler: 1. Bevillingsaftale mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur- og Fritidschefen for bevilling Aftale om institutionsmål for institutionsaftalerne mellem Kultur- og Fritidschefen og Direktionen 3. Institutionsaftaler mellem Kultur- og Fritidschefen og institutionsledere for institutioner omfattet af økonomisk decentralisering. 1. Opfølgning på bevillingsmål i bevillingsaftalen, indgået mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur- og Fritidschefen for bevilling 34 er endt således: Bevillingsmål Effekt/output Målemetode Status Der er indgået samarbejdsaftale med TeamDanmark: Silkeborg som eliteidrætskommune Samarbejdsaftalen foreligger 3 konkrete eliteprojekter foreligger Bevillingsmålet blev sat inden budgettets vedtagelse. Der blev i budget 2008 ikke afsat midler til en samarbejdsaftale. Udarbejdelse af Idræts- og Fritidspolitik, herunder behovsanalyse af idrætsfaciliteter i relation til Silkeborg Kommunes udvikling Politikken er udarbejdet og politisk godkendt Politikken foreligger. Behovsanalysen af idrætsfaciliteter danner grundlag for et temamøde i Kultur- og Fritidsudvalget Bevillingsmålet blev udsat til 2009 på grund af afdelingens involvering i udarbejdelse af Kommuneplan, afsnittet Fritid og Kultur I samarbejde med Viborg, Randers og Horsens Kommuner indgås Kulturaftale med Kulturministeriet Udviklingsarbejdet på en lang række områder Aftalens konkrete resultater vurderes Etårig udviklingsaftale med ministeriet er indgået. Der er igangsat udviklingsarbejder på konkrete områder. Der er udarbejdet Kulturaftale mellem de 4 kommuner og ministerier for perioden Side 90

5 2. Opfølgning på institutionsmål for institutionsaftalerne til bevilling 14, indgået mellem Kultur- og Fritidschefen og Direktionen er endt således: Afdelingsmål Effekt/output Målemetode Status Forbedret bidrag til kommunens hjemmeside Konstatering Langt bedre indgang til afdelingen både for interne og eksterne samarbejdspartnere Samtlige afdelingens arbejdsområder kan søges digitalt. Ansøgningsskemaer kan i høj grad benyttes digitalt. Alle relevante links er oprettet. Planbook er 100 % implementeret Fuld implementering af mission, vision og værdier. En bevidsthed i organisationen omkring afdelingens mission, vision og værdier, der har betydning for den måde personalet arbejder og agerer på. Konstatering Implementeringen er sket med et godt resultat, hvilket trivselsundersøgelsen for det administrative område også viser. Der arbejdes struktureret videre på MED-møder/ temadag Fastholdelse af et lavt sygefravær på hele afdelingens område. Sygefraværet er på samme lave niveau som 2007, eller nedbragt. Fokus på fraværet i det tilsyn ledelsen fører med sektioner og institutioner Det lave sygefravær er generelt fastholdt. Korttidssygefraværet er nedbragt, mens der er en stigning i langtidssygefraværet. 3. Opfølgning på institutionsaftaler, indgået mellem Kultur- og Fritidschefen og følgende institutioner: Institution Kommunale idrætshaller Svømmecenter Nordvest og Varmtvandsbadeanstalten Silkeborg Bibliotekerne Blicheregnens Museum Den Kreative Skole Medborgerhuset, Søvej 1 og Lunden Silkeborg Toftebjerg Medborgerhus, Them Institutionsleder Alf Christensen Per Hansen Lars Bornæs Hans Kruse Ulla Voss Gjesing Jens Skouboe Ove S. Hjorth Opfølgning for de enkelte institutioner er vedhæftet. Økonomiske forhold Bevillingsaftalen omfatter ud over mål også den samlede bevilling til bevilling 34: Kultur og Fritid. Regnskabsresultatet for 2008 for bevilling 34 udviser et merforbrug på i alt kr. Bemærkninger til de enkelte poster fremgår af vedhæftede "Bemærkninger til regnskab 2008". Side 91

6 Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at sagen til udvalgets orientering Bilag - Åben Bemærkninger til regnskab 2008 (93541/09) - Åben Opfølgning på Institutionsaftale for Medborgerhuse Silkeborg (100373/09) - Åben Opfølgning på institutionsaftale vedr. Blicheregnens Museum (97806/09) - Åben Opfølgning på institutionsaftale vedr. kommunale idrætshaller (99384/09) - Åben Opfølgning på institutionsaftale vedr. Silkeborg Bibliotekerne (98378/09) - Åben Opfølgning på institutionsaftale vedr. Svømmecenter Nordvest og Varmtvandsbadeanstalten (98031/09) - Åben Opfølgning på institutionsaftale vedr. Toftebjerg Medborgerhus (97810/09) - Åben Opfølgning på institutionsplan for Den Kreative Skole (98194/09) Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Hans-Jørgen Hørning og Kurt Brunk Hansen Side 92

7 46. Overførsel fra 2008 til 2009 for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde Sagsnr.: 08/63422 Sagsansvarlig: dr10746 Sagsbehandler: dc Sagens formål Godkendelse af overførsel af ikke forbrugte midler fra 2008 til Sagsbeskrivelse Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering samt overførselsadgang, er der udarbejdet et forslag for overførsler af driftsbeløb fra 2008 til Af vedtagne bevillingsregler fremgår, at Byrådet er indstillet på ved tillægsbevillinger det følgende år at genbevilge ikke forbrugte driftsbevillinger. På tilsvarende måde er der adgang til at låne af næste års budget. Ikke ansøgte merforbrug, vil blive behandlet som lån af næste års budget. Økonomiske forhold Regnskabsresultatet for 2008 kan opgøres således: (i kr.) Korrigeret Regnskab Afvigelse budget Udgifter Indtægter Netto Merudgiften søges overført til 2009 som nedenfor beskrevet: Sted Til hvilke aktiviteter Beløb i kr. Områder omfattet af økonomisk decentralisering. Jf. vedhæftede bilag 787 Speciel vedligeholdelse Netto merforbrug i 2008 samt ikke modtagne forsikringsmidler -129 Lønpulje Rest overføres til særlige initiativer 71 Teater Festival of Wonder. Dukketeaterfestivalen afholdes kun hvert andet år og afholdes i Teater Bevilgede, ikke udbetalte midler 42 Musikarrangementer Instrumentbank, opsamlet til større anskaffelser i Andre kulturelle opgaver Bevilgede, ikke udbetalte midler 216 Side 93

8 Børnekultur Mosaikken Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Rest planlagte projekter, som først gennemføres i Merforbrug brugerbestyrelsen (29) samt merforbrug øvrig drift (38) -67 Idræt om Dagen, rest projekter 142 Do Bevilgede, ikke udbetalte midler 20 Pensioner, Biblioteket Refusion vedr. 2008, indgår først i Nærmere specifikation fremgår af vedhæftede bilag Overførsel af ikke finansieret merudgift I alt -412 Merudgift til sprøjtning af gåsebiller på idrætsanlæg søges ikke overført -374 Merudgift i alt herefter, svarende til regnskab -786 Anlæg: Ikke forbrugte frigivne rådighedsbeløb til anlæg søges overført således: Budget Regnskab Overførsel Mindre anlægsarbejder Projekt Slotsholmen Ny boldbane i Voel Opførelse af ny hal i Virklund Projektering af omklædningsrum i Voelhallen Omklædningsfaciliteter Almindsøvej Lysanlæg, Boldbane 8, Søholt Renovering af indgangsparti på Silkeborg Bibliotek Projektering af p-kælder på Bindslevs Plads Nyt Medborgerhus på Bindslevs Plads I alt Kultur- og Fritidsafdelingen kan foreslå følgende delvise finansiering af overført ikke finansieret merudgift til drift på kr. Merudgift Rest driftstilskud 2009 til Arena Midt Kjellerup. ( kr. er tidligere anvendt til finansiering af indkøb af inventar i Ans Idrætscenter) Arena Midt Kjellerup forventes først ibrugtaget i Køb af timer i Arena Midt Kjellerup Ikke finansieret merudgift herefter Kultur- og Fritidsafdelingen kan ikke pege på mindre udgifter/merindtægter, der kan imødegå det ikke-finansierede overførte merforbrug på kr. Side 94

9 Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om: at der overføres merforbrug på i alt kr. til drift i 2009 at merudgiften til sprøjtning for gåsebiller, i alt ikke overføres til 2009 at ikke udbetalte tilskud kr. til ArenaMidt Kjellerup i 2009 medgår til delvis finansiering af merudgiften at der overføres kr. til anlæg i 2009 Bilag - Åben Overførsel fra 2008 til 2009, decentrale institutioner (96275/09) - Åben Oversigt over overførsler fra 2008 til 2009 (78510/09) Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Hans-Jørgen Hørning og Kurt Brunk Hansen Side 95

10 47. Godkendelse af sammendrag af 6 anlægsregnskaber for Kultur- og Fritidsudvalget Sagsnr.: 09/6984 Sagsansvarlig: dr10746 Sagsbehandler: DC Sagens formål Godkendelse af sammendrag af 6 anlægsregnskaber for Kultur- og Fritidsudvalget med en samlet bevilling på kr. Sagsbeskrivelse I løbet af 2008 og 2009 er regnskaberne for nedennævnte anlægsarbejder afsluttede. Regnskaberne viser en merudgift på i alt kr. Økonomiske forhold Regnskaberne for de enkelte anlægsarbejder er: Bevilling Regnskab Mer- /mindreudgift Flytning af Den Kreative Skole (funktion ) Anlægstilskud til Arena Midt, Kjellerup (funktion ) Anlægstilskud til minikunstgræsbane i Kjellerup (funktion ) Svømmecenter Nordvest, udskiftning af skabe (funktion ) Ny boldbane i Voel (funktion ) Anlægstilskud til inventar til Ans Kultur- og Idrætscenter (funktion ) I alt, bevilling 34 - merudgift Merudgiften til etablering af foldboldbane i Voel skyldes forpligtelser til arkæologiske undersøgelser og deraf følgende udgravning. Merudgift hertil kr. ekskl. moms. Økonomistaben oplyser, at merforbruget kan finansieres, når kr. overføres fra bevilling 34 Kultur og Fritid (drift) til kassen. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at merforbruget på kr. finansieres af driften. Side 96

11 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Hans-Jørgen Hørning og Kurt Brunk Hansen Side 97

12 48. Sejs-Svejbæk IF søger om lokaletilskud til leje af lokale i Multihuset i Sejs til brug for Motions- og Fitnessaktiviteter Sagsnr.: 06/34244 Sagsansvarlig: dr00227 Sagsbehandler: Js Sagens formål Sejs-Svejbæk IF søger om lokaletilskud i forbindelse med indgåelse af ny lejekontrakt med Multihuset i Sejs-Svejbæk til klubbens Motions- og Fitnessafdeling. Sagsbeskrivelse Baggrund Sejs-Svejbæk If s Fond Klubhuset har i forbindelse med udvidelsen af Multihuset i Sejs etableret et fitness- og motionsrum i en del af 1. salen i Multihuset. Lokalet blev indrettet i 2008 med motions- og fitness maskiner indkøbt af Sejs-Svejbæk IF og Sejs-Svejbæk IF har benyttet lokalet i 2008 til motions- og fitnessaktiviteter. Klubben har ikke betalt leje til den selvejende institution. Sejs-Svejbæk IF s Fitness- og Motionsafdeling har ikke selvstændig bestyrelse som de øvrige afdelinger i klubben, men drives under Hovedafdelingen. Der udarbejdes dog selvstændigt årsregnskab som hovedafdelingen har ansvaret for. Pr Sejs-Svejbæk IF fremsender et udkast til lejeaftale med virkning fra mellem den selvejende institution Klubhuset og Sejs-Svejbæk IF om leje af 136 m2 til brug for Fitness aktiviteter. Den årlige leje er pr. 1. januar 2009 fastsat til ,50 incl. el, varme, varmt vand og øvrige driftsudgifter. Medlemstallet for Motions- og Fitnessafdelingen er i alt 302 medlemmer og 216 er over 25 år (87 under 25 år) Medlemmerne underskriver en benyttelseskontrakt som er personlig og der er mulighed for enten at købe et kvartalsmedlemskab (500 kr.) eller et helårsmedlemskab (1500 kr.) Regnskab for 2008 for Motions- og Fitness er vedlagt sagen. Da der i forbindelse med omlægningen af tilskud til de frivillige foreninger for Silkeborg kommune ikke er taget stilling til tilskudsprocenten og evt. fradrag for medlemmer over 25 år for motions- og fitnessaktiviteter, vil dette skulle fastlægges af udvalget, forinden Kultur- og Fritidsafdelingen endelig kan beregne tilskuddet. En skønsmæssig beregning kunne være flg: Lokaletilskud: Beregning ved tilskud med 65% Beregning ved tilskud med 65% og fradrag for medlemmer over 25 år ,50 x 65% = , ,50 reduceret med 72% af medlemmer over 25 år = ,50 x 65% = ,38 I henhold til Folkeoplysningslovens 25, stk. 5, pkt. 4 kan kommunalbestyrelsen undlade at yde tilskud til driftsudgifterne til nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen. Af bemærkningerne fremgår endvidere: Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde lokaletilskud til nye lokaler og lejrpladser samt til nye lejemål, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen. Omfattet af bestemmelsen vil være både de foreninger som ikke tidligere har fået Side 98

13 tilskud, og de foreninger som får lokaletilskud, men som ændrer på de forhold som ligger til grund herfor. Dette gælder dog ikke, hvis forholdene ændrer sig på grund af merudgifter til foreningernes lokaleudgifter, som skyldes udefrakommende krav, som en forening ikke selv er skyld i, her tænkes f.eks. på krav om kloakering, krav til køkkenstandard m.v. Kultur- og Fritidsafdelingen gør opmærksom på, at såfremt der træffes beslutning om at yde lokaletilskud til Sejs-Svejbæk IF s Motions- og Fitness skal der udarbejdes retningslinier for beregningsgrundlaget for lokaletilskud til Motion og Fitness. Økonomiske forhold De afsatte midler til nye tiltag er disponeret. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at sagen fremsendes til Kultur- og Fritidsudvalget med anbefaling af, at der med baggrund i 25, stk. 5, pkt. 4 meddeles afslag på ansøgning om lokaletilskud til nyt lejemål til motions- og fitnessaktiviteter. Beslutning Folkeoplysningsudvalget den Tiltrådt. Folkeoplysningsudvalget ønsker endvidere en drøftelse af grundlaget for fitnessaktiviteter under Folkeoplysningsloven. Ej til stede: Arne Lund, Svend Thue Damgaard og Merle Lorenzen Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Hans-Jørgen Hørning og Kurt Brunk Hansen Side 99

14 49. Godkendelse af retningslinier for aktivitetstilskud Sagsnr.: 09/13789 Sagsansvarlig: dr40069 Sagsbehandler: BL Sagens formål Godkendelse af retningslinier for aktivitetstilskud. Sagsbeskrivelse Folkeoplysningsloven har til formål jævnfør nedenstående: 14. Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Stk. 2. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde rummer idræt samt idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. 15. Der ydes tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år, jf. 1 og Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde tilskud til aktiviteter inden for idræt samt idébestemt og samfundsengagerende foreningsarbejde for personer over 25 år, jf. 1 og 14, stk. 1. Bekendtgørelsen 7. Kommunalbestyrelsen yder tilskud til idræt samt idébestemte og samfundsengagerende aktiviteter for børn og unge under 25 år. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan sætte tilskuddet i forhold til den samlede kontingentbetaling, herunder bidrag som foreningens medlemmer skaber ved deres arbejdsindsats, og anden deltagerbetaling. Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen yder tilskud til foreningernes egen disposition, ydes dette efter objektive kriterier og udbetales ratevis forud, eventuelt som a conto beløb. Forslag til retningslinier: Formålet Formålet er at yde støtte til aktiviteter for børn og unge under 25 år, således at foreninger der gør en særlig indsats for børn og unge ydes et tilskud. Der ydes et forhøjet tilskud til børn og unge mellem 0 og 18 år. Aktivitetstilskuddet omfatter tilskud til leder- og instruktøruddannelse. Forudsætning for at få tilskud at foreningen er godkendt under Folkeoplysningsloven i Silkeborg Kommune. at foreningen er hjemmehørende i Silkeborg Kommune. at medlemmerne er under 25 år, Der ydes også tilskud til medlemmer under 25 år, som er bosiddende uden for Silkeborg Kommune. Særlig tilskud ydes til: Fysisk og psykisk handicappede under 40 år. Der ydes den høje takst. Ansøgningsfrist Ansøgningsfrist for indsendelse af ansøgningsskemaet er den 1. april. Ansøgningsskemaet udsendes i december måned til foreninger og kan fås ved henvendelse til Kultur- og Fritidsafdelingen. Side 100

15 Af hensyn til en effektiv administration erindres der for ikke indsendte ansøgning med 8 dags frist. Ansøgninger der ikke er modtaget inden fristens udløb, kommer ikke til udbetaling. Taksten Taksten fastsættes ved Byrådets budgetbehandling. Taksten udgør i år 2009: 160 kr. pr. medlem under 18 år og 60 kr. pr. medlem mellem 18 og 25 år. Udbetaling Tilskuddet udbetales den 15. maj til foreningens nemkonto. Seneste regnskab skal medsendes. Tilskuddet kan ikke overstige kontingent/egen betaling. Nye foreninger kan få tilskud med virkning fra godkendelsesdatoen. Tilskuddet udbetales i forhold til godkendelsesdatoen. Silkeborg Kommune forbeholder sig ret til at foretage stikprøvekontrol for dokumentation, regnskab m.m. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at retningslinierne fremsendes til Kultur- og Fritidsudvalget med anbefaling. Beslutning Folkeoplysningsudvalget den Fremsendes med anbefaling, dog således at sidste punktum under afsnittet "Ansøgningsfrist" - "...Ansøgninger der ikke er modtaget..." bortfalder. Ej til stede: Arne Lund, Svend Thue Damgaard og Merle Lorenzen Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt med Folkeoplysningsudvalgets bemærkninger. Ej til stede: Hans-Jørgen Hørning og Kurt Brunk Hansen Side 101

16 50. Dansk Agility Forening, Silkeborg søger om lokaletilskud til leje af teorilokale på Viborgvej 77, 8600 Silkeborg til agility aktiviteter for hunde. Sagsnr.: 09/19427 Sagsansvarlig: dr00227 Sagsbehandler: JS Sagens formål Dansk Agility Forening søger om lokaletilskud i forbindelse med lejemål på Viborgvej 77 til et teorilokale til hundeaktiviteter. Sagsbeskrivelse Dansk Agility Forening Silkeborg lejer lokaler m.v. af Karen Madsen, Viborgvej 77, Silkeborg. Foreningen har haft lejemålet siden 1987 og lejemålet er særdeles velegnet til foreningens aktiviteter med plads til træning, stævne, agilityforhindringer og klublokale. Lejemålet omfatter teorilokale kaldet hundehuset, et depot/skur og et græsareal. Lejemålet er fuldtids til foreningens rådighed. Klubben anfører endvidere i ansøgningen: Dansk Agility Forening Silkeborg har i år 2008 netop rundet hund nr. 1000, som har fået lydighedstræning i foreningen. Alle hundene starter med grundlæggende lydighed og mange går videre med Fører-hundesamarbejde og agility. Foreningen har medlemmer, hvoraf ca. 20% er på hvalpe-/lydighedshold og resten på agilityhold, delt på begynder, let øvet, øvet og meget øvet. Foreningen henvender sig til familier i alle aldre og det er lidt tilfældigt hvilket familiemedlem der står opført i medlemskartoteket. Pr. 31. december 2008 var 9 medlemmer registreret i alderen 0-17 år og 2 personer i alderen år, øvrige var registreret som ældre end 24 år. Udover ugentlig træning, der foregår i 10 måneder om året, afholder vi stævner, deltager i DGIturnering og andre stævner. Agility er en anerkendt DGI-aktivitet, som bl.a. er på programmet, når DGI afholder Landsstævne i juli i Holbæk, med forhåbentlig mindst deltagere. Foreningen har flere gange, med stor succes, udbudt sommerferietilbud til kommunens børn i samspil med Silkeborg Kommune. I 2008 har foreningen etableret banelys, så vi nu kan gennemføre træning på hverdagsaftener, også om vinteren. Foreningens lejemål omfatter teorilokale, græsareal og depotrum, og er p.t. ikke opdelt. Dette vil naturligvis skulle ske forinden der vil kunne udbetales et evt. lokaletilskud. Budget Regnskab 2008 Budget 2009 Lejeaftale , ,00 Vedligeholdelse af lokale, herunder olie til 310, ,00 opvarmning hvert 2. år El til teorilokalet 1.000,00 Rengøring af teorilokalet 1.000,00 Tilskudsberettigede udgifter i alt , ,00 Af lejeaftalen fremgår at lejen i perioden 2010 til 2014 er flg: År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År Foreningens antal aktivitetstimer i teorilokalet er 828 timer årligt. Foreningens medlemstal er i henhold til ovenstående oplysninger ikke 100% korrekte, men i henhold til oplysninger som er fremsendt fra klubben i forbindelse med ansøgningen kan Side 102

17 medlemsfordelingen p.t. opgøres således: 108 medlemmer, hvoraf ca. 100 er over 25 år, hvilket svarer til en %-sats på 81,5%. Da der i forbindelse med omlægningen af tilskud til de frivillige foreninger for Silkeborg kommune ikke er taget stilling til tilskudsprocenten og evt. fradrag for medlemmer over 25 år for hundeaktiviteter, herunder agility vil dette skulle fastlægges af udvalget, forinden Kultur- og Fritidsafdelingen endelig kan beregne tilskuddet. En skønsmæssig beregning kunne være flg: Beregning ved tilskud med 65% med Beregning ved tilskud med 65% og fradrag for medlemmer over 25 år x 65% = , reduceret med 81,5% af medlemmer over 25 år = 4.255,00 x 65% = 2.765,75 kr. I henhold til Folkeoplysningslovens 25, stk. 5, pkt. 4 kan kommunalbestyrelsen undlade at yde tilskud til driftsudgifterne til nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen. Af bemærkningerne fremgår endvidere: Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde lokaletilskud til nye lokaler og lejrpladser samt til nye lejemål, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen. Omfattet af bestemmelsen vil være både de foreninger som ikke tidligere har fået tilskud, og de foreninger som får lokaletilskud, men som ændrer på de forhold som ligger til grund herfor. Dette gælder dog ikke, hvis forholdene ændrer sig på grund af merudgifter til foreningernes lokaleudgifter, som skyldes udefrakommende krav, som en forening ikke selv er skyld i, her tænkes f.eks. på krav om kloakering, krav til køkkenstandard m.v. Kultur- og Fritidsafdelingen gør opmærksom på, at såfremt der træffes beslutning om at yde lokaletilskud til Dansk Agility Forening skal der udarbejdes retningslinier for beregningsgrundlaget for lokaletilskud til hundeaktiviteter, herunder agility, lydighedstræning m.v. Økonomiske forhold De afsatte midler til nye tiltag er der disponeret over. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at sagen fremsendes til Kultur- og Fritidsudvalget med anbefaling af, at der med baggrund i 25, stk. 5, pkt. 4 meddeles afslag på ansøgning om lokaletilskud til nyt lejemål til hundeaktiviteter/agility. Beslutning Folkeoplysningsudvalget den Indstillingen tiltrådt. Ej til stede: Arne Lund og Merle Lorenzen Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Hans-Jørgen Hørning og Kurt Brunk Hansen Side 103

18 51. Ansøgning om et tilskud på kr. til gennemførelse af arrangementet Bunker By Night 2009 Sagsnr.: 09/21897 Sagsansvarlig: dr00255 Sagsbehandler: LL Sagens formål Besættelsestidshistorisk forening for Midtjylland Silkeborg Bunkermuseum søger om et tilskud på kr. til afvikling af arrangementet Bunker By Night Sagsbeskrivelse Bunker by Night afholdes for 3. år i træk. I 2007 med 220 gæster, i gæster og i år forventes mellem gæster. Målet med arrangementet er 1000 gæster. Besættelsestidshistorisk forening for Midtjylland, som driver Silkeborg Bunkermuseum søger om et tilskud på kr. fordelt således: Markedsføring Professionelt udført folder til distribution på offentlige steder Informationsskilte De mange gæster øger kravet om læsbar information, da alle ikke kan nås mundtligt, som det var muligt i de første år. Der er tale om kort over området med indikation af aktivitetsområder, stier, offentlige toiletter m.v. Skiltene skal placeres under arrangementet på strategiske steder i parken og i skoven. Skiltene skal genanvendes i de kommende år. Minigraver med fører KunstCentret Silkeborg Bad har givet tilladelse til at udgrave en tysk bunker i Parken. Den har været fuldkommen tildækket siden Planen er at udgrave en sikker adgang til bunkeren kort før arrangementet og give gæsterne adgang hertil. Bunkeren vil efterfølgende blive tildækket igen. I alt ansøgt kr kr kr kr. Foreningen oplyser bl.a. i ansøgningen I 2008 var vi omkring 20 aktører udklædte henholdsvis som tyske soldater og danske modstandsfolk. I 2009 når vi næsten op på 80 aktører, som dækker 25 tyske soldater der kommer fra Holland og 25 engelske soldater alle udklædte anno Hertil civile køretøjer ala Grisehandler Larsens bil med gasgenerator og chauffører plus medpassagerer, der klæder sig ud til dagen i tidstypisk tøj fra besættelsestiden. Museets folk udklæder sig som modstandsfolk. Så der bliver mange munde at mætte lørdag kl. 16:30 inden arrangementet skydes i gang. I år stiller de frivillige bag Brand & Redning i Silkeborg en Gullachs kanon op bag ved teatret og laver en kæmpe gryde sammenkogt et-eller andet. Vi skal betale for råvarerne, de laver maden gratis. De tyske og engelske soldater skal bo i deres teltlejrer som opslås i parken fra lørdag til søndag, hver i en cirkel på 30m. i diameter. Så derfor sørger vi også for morgenmad søndag hvorefter parken rømmes. Bunker by Night er en hyldest til befrielsen, men det bliver i år også et oplevelsesshow og et stykke totalteater hvor gæsterne vil føle at de faktisk er centrum i scenerne. Gæsterne kan også vælge at gå på opdagelse i de mange åbne og rengjorte bunkere på egen hånd, de er oplyste af tusindvis af stearinlys og i mange af dem har vi kustoder placeret til at fortælle historie. Side 104

19 Budget Udgifter: Mad til aktører Brænde og diverse Pølsebod Markedsføringsfolder Minigraver med fører Informationsskilte Udgifter i alt Indtægter: Èntre/ 700 a 50 kr. Pølsebod Indtægter i alt Overskud kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Foreningen oplyser Overordnet arbejder vi ihærdigt på, at Bunker by Night skal blive en stærk indtægtskilde for foreningen år efter år, og i princippet skal den kunne afholde vores nye ekstraomkostninger til el i museet og husleje i Søvilla. Og det er et ambitiøst mål, men vi mener realistisk, at vi kan skabe et indtægtsgrundlag på kr. på Bunker by Night, men vi skal højere op i antallet af besøgende. De budgetterede udgifter til minigraver, informationsskilte og markedsføringsfolder vil derfor kun blive gennemført såfremt der opnås tilskud. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at der bevilges et tilskud på kr. til udarbejdelse af markedsføringsfolder Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Hans-Jørgen Hørning og Kurt Brunk Hansen Side 105

20 52. Godkendelse af vedtægt for Idræt Om Dagen Sagsnr.: 09/13129 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Godkendelse af vedtægt for Idræt Om Dagen. Sagsbeskrivelse Der er udarbejdet revideret vedtægt for Idræt om Dagen. Idræt om dagen har følgende formål: Idræt Om dagen er et kommunalt sundhedsfremmende og forebyggende idrætsprojekt, der gennem motion og fysisk aktivitet målrettet arbejder for at fremme, at motion og fysisk aktivitet bliver en naturlig del af hverdagen for alle kommunens borgere, bl.a. med fokus på grupper, der normalt ikke er aktive. Bestyrelsen for Idræt Om Dagen fremsender vedtægten til udvalgets godkendelse. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at vedtægten godkendes. Bilag - Åben Udkast til vedtægt for Idræt Om Dagen. (57584/09) Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Hans-Jørgen Hørning og Kurt Brunk Hansen Side 106

21 53. Udmøntning af besparelse på vedligeholdelse af boldbaner på idrætsanlægget i Levring Sagsnr.: 09/20982 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Udmøntning af besparelse på vedligeholdelse af boldbaner på idrætsanlægget i Levring. Sagsbeskrivelse Kjellerup Håndboldklub (tidligere Levring IF) har fremsendt klage over at idrætsanlægget i Levring ikke længere plejes som træningsbane og anfører i sin henvendelse: I henhold til behagelig samtale på mødet i Levring (klubhuset) blev planerne med stadion forelagt. Vi skal flytte til Kjellerup og spille håndbold på Træengen (den høje bane). Omklædning skal foregå i klubhuset på Bjerget, med en afstand på mellem 600 og 800 meter. Det kan og vil vi ikke acceptere. Den høje bane bliver ikke brugt til fodbold, så vidt jeg ved, så hvad er forskellen på at klippe en håndboldbane i Levring og ikke klippe en håndboldbane i Kjellerup eller omvendt? Vi er helt med på, der skal spares, var det ikke sjovere at finde nogle indtægter i stedet for. Vores forsalg til besparelse: Håndboldbanen klippes en gang om ugen fra 1. april til efterårsferien. 28 gange minus de sommer uger græsset ikke gror. Klubben kridter selv håndboldbanen op. Vi gøder selv banen. Som vi ser det, vil det da give en del besparelser. Så kan Levring Børnehuset, Borgerforeningen, Efterskolen, som er et godt aktiv for den nordlige del af kommunen og håndboldklubben også fremover bruge Levring Stadion, som de har gjort siden Kultur- og Fritidsafdelingen kan oplyse I forbindelse med udbud af driftsopgaver på Øvrige idrætsanlæg pr.1. januar 2009 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at der i forbindelse med besparelse på området blev ændret standard på mindre idrætsanlæg, således at græsarealet vedligeholdes som fælledgræs, det drejer sig om Gl.Laven, Hjøllund, Salten Skov, Sinding, Vrads, Øster Bording, Mausing, Gråmose og Hauge. Den ændrede standard på græsarealer betyder en meget begrænset pleje (græsklip ca. 4-5 gange om året svarende til en græshøjde på 6/15 cm). Den ændrede standard betyder endvidere at der i visse tilfælde skal ske anvisninger til andre idrætsarealer. Idrætsinspektørens udtalelse/bemærkninger til udmøntningen: Det er i forbindelse med udmøntning af besparelser på udbuddet af idrætsanlæg indeholdt at tage Levring Stadion ud af udbuddet. Størrelsen af denne besparelse er opgjort til kr ,51, årligt. Baggrunden for dette er en vurdering af den nuværende anvisning på anlægget. Kjellerup Håndbold Klub (tidligere Levring IF) har hidtil været anvist med en håndboldbane til aktivitet i ca. 3 måneder om året. I år er der søgt om tildeling fra den 28. april til 9. juni. Anlægget benyttes i øvrigt af Side 107

22 Levring Efterskole, med hvem der, afhængigt af sagens afgørelse, skal indgås en ny aftale. Det sikres, at Borgerforeningen i Levring og Levring Børnehus mv. stadigvæk vil kunne benytte anlægget til leg. Det vurderes og er undersøgt, at det vil være muligt at anvise Kjellerup Håndbold Klub plads i Kjellerup; med en placering af en håndboldbane på anlægget ved Træengen. Omklædning kan anvises i omklædningsfaciliteterne i Kjellerup Idræts Forenings klubhus på Bjerget efter aftale med Kjellerup Idræts Forening. Idrætsinspektøren kan på denne baggrund anbefale udmøntningen af besparelsen på ovennævnte vis. Økonomiske forhold Pleje af idrætsarealet i Levring vil medføre en merudgift på entreprise 2 Øvrige Idrætsanlæg på kr ,51 årligt. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at den tidligere trufne beslutning vedrørende ændret standard på idrætsanlægget i Levring fastholdes og at Kjellerup Håndboldklub tilbydes træning og kampafvikling på idrætsanlægget Træengen i Kjellerup. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Hans-Jørgen Hørning og Kurt Brunk Hansen Side 108

23 54. Udmøntning af besparelse på vedligeholdelse af boldbaner på idrætsanlægget i Hauge Sagsnr.: 09/20982 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Udmøntning af besparelse på vedligeholdelse af boldbaner på idrætsanlægget i Hauge. Sagsbeskrivelse Hauge Ungdoms- og Gymnastikforening har fremsendt klage over at idrætsanlægget i Hauge ikke længere plejes som træningsbane og anfører i sin henvendelse: Vi har med stor skuffelse og undren modtaget meddelelsen om, at græsset på Hauge stadion ikke kan blive klippet hver uge i den kommende fodboldsæson. Vi har et serie 6 herrehold som består af omkring 25 unge mennesker i alderen år. Sidste sæson kom de og spurgte om de måtte spille fodbold hos os, hvilket vi naturligvis sagde ja til. Vi synes det var dejligt at der igen var gang i den på det lokale stadion, og vi var egentlig lidt overraskede over, at de valgte vores klub, da omklædningsfaciliteterne jo ikke just er moderne i det gamle klubhus vi har. Klubben investerede i nye bolde og nyt spillertøj til spillerne. Spillerne kvitterede med at være behjælpelig med Hauge Marked, som er et stort arrangement, der kræver mange frivillige hænder. Da vi skulle starte op sidste sæson fik vi besked fra Silkeborg Kommune om, at vores bane var for lille til kampbane. Derfor brugte vi meget tid og energi på at søge dispensation hos JBU, og fik den også. Herefter fik vi besked om, at Silkeborg Kommune ikke vil ofre penge på at klargøre banen til kampbane. Enden af det blev, at vi spillede kampene på Thorning Stadion, hvilket fungerede helt fint. På tærsklen til en ny sæson har vi fået besked fra Silkeborg kommune om, at Hauge Stadion ikke får klippet græs hver uge. Vi har fået tilbud om at vi kan træne og spille kampe i Vinderslev altså en ny bane igen. Dette tilbud har vi pure afvist, vi ønsker stadig at spille kampene i Thorning og træne i Hauge. Vi føler os virkelig frustrerede over den modgang, vi hele tiden møder fra kommunens side. Det er som om vi er til meget besvær, og det er faktisk lidt træls at vi skal bruge så meget tid på at overbevise Kommunen om vigtigheden af, at der også er aktiviteter for unge mennesker på landet. Vi er i den heldige situation, at vi har en flok unge mennesker med et ønske om at dyrke idræt. Som ungdoms- og gymnastikforening ønsker vi at hjælpe disse unge mennesker hermed, men det kræver lidt velvilje fra kommunens side. På trods af Hauges lille størrelse er der et aktivt lokalsamfund, som vi naturligvis ønsker at bevare. Hvorfor skal de små klubber bruge ekstra kræfter på at kæmpe for deres aktiviteter? Er det Kommunens plan at al sport og foreningsarbejde i fremtiden skal foregå i de store klubber og byer? Her i Hauge har vi en god tradition med frivillig arbejdskraft i foreningerne, men det kan da blive svært at få folk til at yde en indsats, når man hele tiden løber panden mod en kommunal mur. En mur, der dræner de små lokalsamfund for initiativrighed og liv. Til yderligere information kan vi oplyse, at Hauge Ungdoms- og Gymnastikforening er en meget aktiv forening, de seneste medlemstal oplyst på generalforsamlingen i februar 2009 er på i alt 355 medlemmer fordelt på håndbold (HT87 samarbejde med TIF), badminton, volleyball, squaredance, tennis, linedance og fodbold. Derudover er omkring 30 personer hvert år aktive med at arrangere Hauge Marked. Vi håber virkelig at afgørelsen om græsslåning i Hauge kan blive omstødt så vi kan sige til de unge mennesker, at der igen i denne sæson er fodbold i Hauge. Side 109

24 Kultur- og Fritidsafdelingen kan oplyse I forbindelse med udbud af driftsopgaver på Øvrige idrætsanlæg pr.1. januar 2009 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at der i forbindelse med besparelse på området blev ændret standard på mindre idrætsanlæg, således at græsarealet vedligeholdes som fælledgræs, det drejer sig om Gl.Laven, Hjøllund, Salten Skov, Sinding, Vrads, Øster Bording, Mausing, Gråmose og Hauge. Den ændrede standard på græsarealer betyder en meget begrænset pleje (græsklip ca. 4-5 gange om året svarende til en græshøjde på 6/15 cm). Den ændrede standard betyder endvidere at der i visse tilfælde skal ske anvisninger til andre idrætsarealer. Idrætsinspektørens udtalelse/bemærkninger til sagen: Det er i forbindelse med udmøntning af besparelser på udbuddet af idrætsanlæg indeholdt at ændre standarden fra vinterbane-græs til fælledgræs. Denne besparelse er opgjort til kr ,57, årligt. Hertil kommer et ønske fra foreningen om anskaffelse af 2 7-mandsmål - anslået pris kr I 2008 har Hauge Ungdoms- og Gymnastikforening været anvist på anlægget med et serie 6 hold til træning og med kampafvikling i Thorning, da banen i Hauge ikke er godkendt til kampafvikling. Ændringen af standarden vil betyde, at foreningen ikke længere kan træne på Hauge Stadion. Det er derfor vurderet og undersøgt, at foreningen kan anvises træning og omklædning i enten Thorning eller Vinderslev. Af disse to steder ønsker foreningen, hvis den politiske beslutning skulle gå dem imod, at træne og spille kamp i Thorning. Idrætsarealet i Hauge har ikke været benyttet i en årrække indtil 2008 ikke været benyttet. Idrætsinspektøren anbefaler, at Hauge Ungdoms- og Gymnastikforening anvises til træning og kampafvikling i Thorning. Økonomiske forhold Pleje af idrætsarealet i Hauge vil medføre en merudgift på entreprise 2 Øvrige Idrætsanlæg på kr ,57, årligt. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at den tidligere trufne beslutning vedrørende ændret standard på idrætsanlægget i Hauge fastholdes og at Hauge Ungdoms- og Gymnastikforening tilbydes træning og kampafvikling på idrætsanlægget i Thorning. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Hans-Jørgen Hørning og Kurt Brunk Hansen Side 110

25 55. Godkendelse af forlængelse af kommunens pantebrev i ejendommen Frichsvej 2, Silkeborg tilhørende Oasefællesskabet Sagsnr.: 05/14903 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Godkendelse af forlængelse af kommunens pantebrev i ejendommen Frichsvej 2, Silkeborg tilhørende Oasefællesskabet. Sagsbeskrivelse Oasefællesskabet oplyser i sin ansøgning, om forlængelse af det afdragsfrie lån på 1. mio. kr. som udløber den 30. april 2009, at lånet søges forlænget for en ny 5-årig periode, da det i øjeblikket er svært at skaffe alternativ finansiering de tilbud som foreningen har fået fra kreditforeningen er til en helt anden pris. Årsagen til de øgede finansieringsomkostninger skyldes Finanskrisen. Derudover er beliggenheden også en udfordring da det endnu ikke blevet afklaret om Arena Centret bliver eksproprieret i forbindelse med etableringen af den megen omtalte motorvej. Oasefællesskabet oplever at Judoklubben er glad og tilfredse med deres klublokaler, og det er opfattelsen at de ønsker at blive i Arena Centret på trods af at muligheden for at kunne få lokaler i Silkeborg Sportscenter. Aftalen har sikret at Judoklubben har nogle meget favorable lejebetingelser, hvilket også Kreditforeningen har bemærket, da de ikke mener, at der er tale om markedsleje det samme antydes også i den seneste offentlige ejendomsvurdering, som tager udgangspunkt i en lejeindtægt på kr Med baggrund i ovenstående ønskes at forlængelse på lånet på de samme vilkår som hidtil. Oasefællesskabets senest godkendte regnskab for 2007 er vedlagt sagen. Heraf fremgår at der på driften er et overskud på ,61 kr. Kultur- og Fritidsafdelingen kan oplyse: Silkeborg Kommunes økonomiudvalg godkendte den 19. januar 2004, at kommunens pantebrev, stort 1 mio. kr. forblev i ejendommen i forbindelse med Oasefællesskabets køb af ejendommen af Skydebaneforeningen af Godkendelsen skete med baggrund i at ca. 1/3 af arealerne anvendes til aktiviteter for børn og unge under folkeoplysningsloven. Vilkårene var i øvrigt: o at pantebrevet forfalder om 5 år, regnet fra tidspunktet for Oasefællesskabets overtagelse af ejendommen, o at pantebrevet fortsat er afdragsfrit, men indtil forfaldsdag forrentes med 3 % p.a. o at pantebrevet forfalder til betaling, såfremt Oasefællesskabet opsiger Silkeborg Judoklubs lejemål indenfor den 5-årige periode, o at pantebrevet respekterer og rykker for optagelse af et kreditforeningslån på ,- kr., o at alle omkostninger i forbindelse med berigtigelse/tinglysning af pantebrevet afholdes af Oasefællesskabet. Oasefællesskabet overtog ejendommen pr. 1. maj Side 111

26 Det kan oplyses at den effektive rente p.t. på et fastforrentet lån er på 4,22%. Det kan oplyses at Judoklubben iflg. lokaleregnskabet for 2007 har haft en lejeudgift på ,- kr. ekskl. forbrugsafgifter, hvortil der er ydet lokaletilskud. Til Arenacentrets Aftenskole er der i 2007 godkendt leje af lokaler på indtil kr., hvortil der er ydet lokaletilskud. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at Kultur- og Fritidsudvalget fremsender sagen til Økonomiudvalget med anbefaling af at pantebrevets løbetid forlænges med 5 år, regnet fra 1. maj 2009, at pantebrevet fortsat er afdragsfrit, men indtil forfaldsdag forrentes med 3 % p.a. at pantebrevet forfalder til betaling, såfremt Oasefællesskabet opsiger Silkeborg Judoklubs lejemål indenfor den 5-årige periode, at alle omkostninger i forbindelse med berigtigelse/tinglysning af pantebrevet afholdes af Oasefællesskabet. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Anbefales til Økonomiudvalgets godkendelse. Ej til stede: Hans-Jørgen Hørning og Kurt Brunk Hansen Side 112

27 56. Ansøgning om et tilskud på kr. til produktion og opførelse af musicalen "EVITA" i oktober 2009 i Jysk Musik & Teaterhus Sagsnr.: 09/23740 Sagsansvarlig: dr00255 Sagsbehandler: LL Sagens formål Fonden under stiftelse Musical Silkeborg v/orla Madsen søger om et tilskud på kr. til produktion og opførelse af musicalen EVITA i oktober 2009 i Jysk Musik & og Teaterhus. Sagsbeskrivelse Det anføres i ansøgningen Efter succesen med My Fair Lady i 2008, står vi i Silkeborg med en unik mulighed for at skabe en spændende musicaltradition til gavn for borgerne og virksomhederne, ikke alene i Silkeborg, men i hele kommunen og det midtjyske område. Silkeborg Musik & Teaterensemble og Jysk Musik & Teaterhus er blevet enige om at udvikle en kulturel platform for en sådan tradition. Musikhuset og Teaterensemblet har derfor igangsat processen med at danne en fond, der skal sikre stabilitet og kvalitet i de fremtidige produktioner i Silkeborg. Vi er overbeviste om at kombinationen med Jysk Musik & Teaterhus, Musical Silkeborg og Silkeborg Musik & Teaterensemble som de centrale aktører, vil sikre forestillinger på højt niveau i årene fremover. Fonden Musical Silkeborg Fonden er under stiftelse. Stiftende møde forventes at blive i maj måned. Fonden får ansvaret for de kommende års opsætninger i et tæt samarbejde med Jysk Musik & Teaterhus. Fonden får det økonomiske og administrative ansvar for årenes musicalopsætninger. For at sikre at det økonomiske driftsgrundlag er til stede år efter år indgår Fonden partner-aftaler med en række Friends of Musical Silkeborg Fondens bestyrelse foreslås sammensat af repræsentanter fra Silkeborg Musik & Teaterensemble, Jysk Musik & Teaterhus og repræsentanter for stifterne. Fonden ansætter i henhold til indgået aftale med Jysk Musik & Teaterhus husets arrangementschef Niels Kaas som producent og daglig leder af Musical Silkeborg. Fonden lejer lokaler i Jysk Musik & Teaterhus i forbindelse med produktion og afvikling af forestillingerne. Jysk Musik & Teaterhus stiller lokaler til rådighed for Fondens administration samt administrativ og bogholderimæssig assistance. Foreningen Silkeborg Musik & Teaterensemble Foreningen vil fortsat være en aktiv medspiller, idet ambitionen fortsat er at producere semiprofessionelle forestillinger med lokalt engagement. Årets forestilling Årets forestilling er EVITA, som påregnes opført 12 gange i Jysk Musik & Teaterhus Premiere: 22. oktober 2009 Instruktør: Daniel Bohr Hovedrolle: Charlotte Guldberg Hovedrolle: Simon Mathew Kapelmester: Henrik Svenning Koreografi: Helle og Bo Loft Jensen Producer: Niels Kaas Professionelt orkester samt en lang række amatører og frivillige medvirker både på og uden for scenen. Side 113

28 Foreningen har anvendt følgende forudsætninger ved udarbejdelse af budget. Antal forestillinger 12 Billetpriser 360 kr. 320 kr. Forventet belægningsprocent pr. forestilling 60% svarende til 428 personer Forventet antal betalende personer Katalogsalg Pris 10 kr. Friends of musicals, partner-aftaler 20 à kr. Evita sponsorer 30 à kr. Budget kr. Indtægter: Billetsalg Katalogsalg 15 Jysk Musik & Teaterhus, tilskud 100 Friends of musicals, partner-aftaler 700 Evita sponsorer 240 SparNord, sponsorat 100 Ydelsessponsorer 110 Silkeborg Kommune, tilskud 150 Indtægter i alt Udgifter: PR og markedsføring Markedsføring 150 Annoncering i Midtjyllands Avis 70 Produktionsomkostninger Dekorationer/rekvisitter 60 Kostumer og sminke 60 Audition 10 Leje af lys- og lydudstyr 170 Leje af Jysk Musik- og Teaterhus 200 Teknikertimer i JMT 20 Royalty, Forlaget Nordiska 191 Blomster og udsmykning 10 Personale Produktion, instruktion, koreografi, hovedroller, orkester, mindre roller, frisør/sminkør Bespisning af aktører 60 Transport og kørsel 60 Overnatning 85 Soc. omkostninger/lønkørsel 5 Nordiska - leje af orkestermateriale 18 Nodemateriale 30 Administration Gaver, repræsentation, forsikringer, kontorartikler, småanskaffelser, renter 19 Porto, gebyrer, EDB-drift og hjemmeside 11 Revision 10 Uforudsete 40 Udgifter i alt Overskud 84 Fonden Musical Silkeborg vil være omfattet af Retningsliner for foreninger m.fl.s benyttelse af Jysk Musik & Teaterhus gratis eller til nedsat leje. Det betyder, at Fondens betaling for leje af huset til afvikling af de 12 forestillinger er 35% af den normale leje. Side 114

29 Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at der bevilges Fonden Musical Silkeborg et tilskud på kr. til gennemførelse af musicalprojektet i 2009 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Hans-Jørgen Hørning og Kurt Brunk Hansen Side 115

30 57. Beskæring eller fældning af træ i Lunden, henvendelse fra Elisabeth og Mogens Lykke, Vestergade 54, Silkeborg Sagsnr.: 07/17150 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Beskæring eller fældning af træ i Lunden, henvendelse fra Elisabeth og Mogens Lykke, Vestergade 54, Silkeborg. Sagsbeskrivelse Elisabeth og Mogens Lykke fremsender forespørgsel om mulighed for beskæring/fældning af bøgetræ stående i Lunden ud for Vestergade I henvendelsen anføres: Grunden til denne forespørgsel er, at det omtalte træs grene efterhånden hænger ca. 10 meter ind over skel. Vi har igennem de sidste tre år formået at reducere vores varme- og elforbrug med mere end 50 % ved at få bygget en CO2-neutral finsk masseovn, og installeret otte solfangere på taget af vores hus. Vi vil gerne fortsætte denne udvikling med at nedbringe vores energiforbrug. Da omtalte bøgetræ skygger for vores solfangere fra sidst på eftermiddagen, skulle det glæde os, om I vil imødekomme vores ønske. Mogens Lykke har endvidere oplyst at skyggen for solfangerne i de sene eftermiddagstimer og aftentimer medfører, at der ikke er varmt vand til benyttelse næste morgen. Kultur- og Fritidsafdelingen kan oplyse at området og træet er besigtiget. Det kan bekræftes at træet står således at det skygger for solfangerne, men er ikke til fare for ejendommen. Der er vedlagt fotos i sagen. Træet står i den gamle del af Lunden og er i øvrigt sundt. En beskæring i større omfang af den ene side vil medføre at det bliver ustabilt. En beskæring af hele træet vil kunne udføres, men kan evt. ændre helhedsindtrykket. En afgørelse om fældning og/eller beskæring sker på følgende grundlag: En konkret besigtigelse og vurdering af det eller de træer, der ligger til grund for sagen. En vurdering skal fastslå, om træerne medfører væsentlige gener eller farer for den pågældende grundejers ejendom og sikkerhed. Ved besigtigelsen vurderes træets art, alder, sundhedstilstand og forventede levealder. Træets placering registreres. Områdets fremtidige anvendelse og karakter. Ifølge de vedtagne retningslinier vil fældning og/eller beskæring af vitale træer ikke blive imødekommet, hvis årsagen alene er: manglende udsigt. skygge på grunden. nedfaldne blade, kviste og frø på hustage. rødder gennem skel. Side 116

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 21. november 2007 - kl. 14:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 21. november 2007 - kl. 14:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 21. november 2007 - kl. 14:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 248. Meddelelser... 483 249. Anmodning om ændring af betegnelsen Silkeborg Bibliotek til Silkeborg

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 19. juni 2008 - kl. 15:00 Silkeborg Sø Camping, Århusvej 5 Afbud: Kurt Brunk Hansen Indholdsfortegnelse Side 144. Godkendelse af dagsorden... 300 145. Til orientering... 301 146. Besøg

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 07. august 2008 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Leif Bæk Indholdsfortegnelse Side 172. Godkendelse af dagsorden... 354 173. Til orientering... 355 174. Godkendelse

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015.

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015. Godkendt i Udvalget for Kultur og Fritid den 20. november 2014. ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015. 1 Administrationsgrundlaget fastlægger

Læs mere

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Fritidsudvalget, 24-09-2013 Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 17. december 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Evald Vestergaard Indholdsfortegnelse Side 270. Dialogmøde med borgerne... 678 271. Godkendelse af dagsorden... 679

Læs mere

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 6. november 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 16. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 14. august 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 15:00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8480

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik 1 of 18 2 of 18 Syddjurs Kommune januar 2014 Folkeoplysningspolitik Bemærkninger Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af Folkeoplysningsloven. Formålet med ændringerne er en generel modernisering

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Fredericia Bibliotek Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Idrætsudvalget, 27-08-2014 Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. august 2014 Mødested: Madsby Legepark, Bakkehuset Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...3 2. KF - Orientering...4

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på åbent møde: 134. Orientering fra formanden

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Folkeoplysningsrådet, 21-05-2014 Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødested: Mødelokale 422 Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol. 24. september 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus

Byrådet Beslutningsprotokol. 24. september 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 24. september 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 191. Dialogmøde med borgerne... 479 192. Godkendelse af dagsorden... 480 193. Endelig behandling

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 9. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset, det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn- Ordningen

Faaborg-Midtfyn- Ordningen Faaborg-Midtfyn- Ordningen Indhold Formål 2 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I) 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (Hovedområde II) 16 Pulje til særlige formål 22 Retningslinjer

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 23. marts 2009 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Jørgen S. Rask, Bent Dalsgaard Pedersen, Hanne Bæk Olsen Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere