Nasdaq OMX Copenhagen A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nasdaq OMX Copenhagen A/S"

Transkript

1 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 3/2015 Aarhus, 24. februar 2015 CVR. Nr Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin IV A/S, perioden 1. juli 31. december Selskabet fortsætter den positive udvikling og periodens resultat efter skat udgør EUR 4,5 mio. svarende til en egenkapitalforrentning i perioden på 4,3%. Resultatet før skat ekskl. dagsværdiændringer på ejendomme og realiserede tab/gevinster på ren- teswaps stiger til EUR 2,1 mio., hvilket er en stigning på 7,3% i forhold til samme periode sidste år. Omsætningen udgør for perioden EUR 7,5 mio. Korrigeret for salg af ejendomme, svarer det til en like for like vækst på 4,2% sammenlignet med samme periode sidste år. Selskabet har foretaget en dagsværdiændring af ejendomsværdierne til EUR 258,7 mio. fra EUR 255,2 mio. pr Dagsværdiændringen er foretaget på baggrund af en valuarvurdering af ejendommene, som er indhentet i forbindelse med refinansieringen og udarbejdet efter samme principper som tidligere år. Selskabets egenkapital udgør EUR 106,9 mio., hvilket svarer til en indre værdi pr. aktie på DKK 2,70. Fratrækkes selskabets beholdning af egne aktier udgør den indre værdi pr. aktie DKK 2,86. Selskabet har efter periodens udløb indgået en aftale om refinansiering af 85% af koncernens gæld, jf. selskabsmeddelelse nr. 2/2015. Denne aftale forbedrer selskabets årlige pengestrømme med ca. EUR 5 mio. p.a. og selskabet forventer fremadrettet at udbetale udbytte og/eller gennemføre aktietilbagekøb. Grundet politisk enighed om at indføre begrænsninger i muligheden for at opdele ejendomme i ejerlejligheder i særligt beskyttelsesværdige områder af Berlin, har selskabet igangsat opdeling af yderligere ejendomme, som vurderes at være i risikozonen for at blive underlagt begrænsninger. Den totale pipeline er således udvidet fra ca til ca kvm, hvoraf 71% er opdelt. Forventninger til hele regnskabsåret /2015: Den positive udvikling ventes at fortsætte i sidste halvdel af regnskabsåret. Der forventes fortsat en omsætning i niveauet EUR 15 mio. og et resultat før skat og ekskl. dagsværdiændringer af ejendomme og finansielle instrumenter på ca. EUR 4,9 mio. Selskabet forventer ved udgangen af finansåret at kunne udlodde eller gennemføre aktietilbagekøb for et beløb på ca. EUR 2,5 mio. Aarhus, februar Søren Krarup, adm. direktør Eventuelle henvendelser vedrørende selskabsmeddelelsen rettes til selskabets administrerende direktør Søren Krarup på telefon eller selskabets bestyrelsesformand Erik Stannow på telefon Berlin IV A/S ejer og driver en portefølje bestående af 135 ejendomme med i alt ca bolig- og erhvervslejemål beliggende i Berlin. Berlin IV A/S B-aktier har siden 2007 været noteret på NASDAQ OMX København. Strategien er at optimere driften og udnytte potentialet i ejendommene med henblik på at forbedre porteføljens værdi og selskabets resultat. Berlin IV A/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N Selskabsmeddelelse nr. 3/2015

2 BERLINIVA/S Delårsrapport forperioden 1.julitil31.december CVRFnr.:

3 Delårsrapport/2015 Hoved&ogNøgletal...3 Ejendomsporteføljen...5 BerlinIV...6 Selskabetsøkonomiskeudvikling...9 EjendomsmarkedetiBerlin...10 Forventningertil/ Selskabsoplysninger...13 Ledelsespåtegning...14 Resultatopgørelse1.juli 31.december...15 Balancepr.31.december...17 Egenkapitalopgørelse1.juli 31.december...19 Pengestrømsopgørelse1.Juli 31.december...20 Noter...21 Berlin IV A/S - Delårsrapport /2015 2

4 Hoved- og nøgletal / Financial Highligts Hovedtal / Key Figures 1. halvår 1. halvår 1. halvår / 2012/ 2011/ /15 / / EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 Resultatopgørelse / Income Statement Omsætning / Revenue Resultat før finansielle poster / Profit before financial income and expenses Finansielle poster, netto / Net financials Periodens resultat før skat / Profit before tax Periodens resultat før skat ekskl. dagsværdiændring på ejendomme og realiseret tab/gevinst på swap Profit for the period before tax excl fair value changes of properties and realised gains/losses on swaps Værdiændring på ejendommene / Change in value of properties Periodens resultat / Profit for the period Balance / Balance sheet Balancesum / Balance sheet total Investeringsejendomme til markedsværdi / Investment properties at market value Årets Investeringer til anskaffelsessummer / Investments for the year at cost Egenkapital / Equity Langfristede forpligtelser / Non- current liabilities Pengestrømsanalyse / Cash flow statement Pengestrømme fra driftsaktivitet / Cash Flow from operating activities Pengestrømme fra investeringsaktivitet / Cash flow from investment activities Pengestrømme fra finansieringsaktivitet / Cash Flow from financing activities Periodens pengestrøm / Changes in cash and cash equivalents Berlin IV A/S - Delårsrapport /2015 3

5 1. halvår 1. halvår 1. halvår / 2012/ 2011/ Finansielle nøgletal / Financial ratios /14 / / ROIC (Afkastningsgrad) 1) / Return on invested Capital 1) 3,4% 8,9% 3,8% 4,3% 13,8% 9,1% Soliditetsgrad / Solvency ratio 40,2% 38,2% 27,3% 39,4% 34,9% 27,1% Forrentning af egenkapital før dagsværdiændring 1) / Return on equity before fair value changes 1) 2,0% 2,2% 2,2% 4,3% 4,0% 2,5% Forrentning af egenkapital efter dagsværdiændring 1) / Return on equity after fair value changes 1) 4,3% 17,6% 5,4% 24,4% 28,0% 17,8% Aktiekurs, ultimo / share price, end of year 2,70 2,00 1,24 2,55 1,37 1,09 Antal medarbejdere / Number of employees 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 1,0 Afkast på ejendomsporteføljen 1) / Return on property portfolio 1) 2,4% 2,6% 2,6% 5,0% 4,8% 4,8% Indre værdi pr. aktie, DKK / Net asset value per share, DKK 2,70 2,46 1,55 2,60 2,13 1,53 Indre værdi pr. aktie ekskl. egenbeholdning, DKK / Net asset value per share excl own portfolio, DKK 2,86 2,61 1,57 2,75 2,15 1,54 Indtjening pr. aktie (EPS), EUR / Earnings per share (EPS), EUR 0,02 0,06 0,01 0,08 0,07 0,04 Indtjening pr. aktie ekskl. egenbeholdning, EUR / Earnings per share excl own portfolio, EUR 0,02 0,06 0,01 0,08 0,07 0,04 Indtjening pr. aktie (EPS), DKK / Earnings per share (EPS), DKK 0,12 0,41 0,08 0,60 0,52 0,30 Indtjening pr. aktie ekskl. egenbeholdning, DKK / Earnings per share excl own portfolio, DKK 0,12 0,43 0,08 0,61 0,52 0,30 1) Halvårstal er ikke omregnet til helårstal. 1) Half year figures are not converted to full year figures Ikke finansielle nøgletal / Non- financial ratios Ejendomsværdi pr. m 2 i EUR / Property value per square metre in EUR Ist faktor anvendt ved værdifastsættelsen / Ist factor applied on measurement 17,02 16,97 15,31 17,10 16,21 15,22 Tomgang - I alt, kvm / Vacant rental units - total, square metres Tomgang - I alt teur / Vacant rental units - total, EUR Tomgang - I alt i % (kvm.) / Vacancy rates - total in % (square metres) 3,8% 2,9% 3,6% 2,8% 2,4% 3,1% Samlet akkumulerede fluktuation i % / Total accumulated fluctuations in % 5,1% 5,1% 4,8% 10,1% 9,6% 14,4% Antal kvm - Boliger / Number of square metres - residential leases Antal kvm - Erhverv / Number of square metres - commercial leases Gennemsnitlig udlejningspris pr. kvm - Boliger, eur / Average price on rental property per square metre - residential leases, EUR 6,18 5,89 5,60 6,01 5,66 5,47 Gennemsnitlig udlejningspris pr. kvm - Erhverv, eur / Average price on rental property per square metre - non- residential leases, EUR 8,66 8,07 8,81 8,25 8,10 8,22 Restancer - Boliger, % af lejeindtægt for boliger / Rental arrears - residential leases, % of rental income from residential leases 0,9% 1,0% 1,5% 0,8% 1,1% 1,6% Restancer - Erhverv, % af lejeindtægt for erhverv / Rental arrears - non- residential leases, % of rental income from non- residential leases 1,6% 1,8% 2,7% 1,4% 1,2% 2,0% Berlin IV A/S - Delårsrapport /2015 4

6 Ejendomsporteføljen Berlin IV A/S portefølje af boligudlejningsejendomme består af 135 ejendomme med i alt boligenheder, 248erF hvervslejemålog425pfpladser.detsamledeudlejningsarealudgør kvm.afde135ejendommeer134beliggende iberlins12centraledistrikter,mensenenkeltejendomliggerienforstadtilberlin. SelskabetsinvesteringererkoncentreretiBerlinogejendomsporteføljenindeholderenfornuftigspredningafrisikofordelt på såvel geografiske placeringer som de enkelte ejendommes strukturer.ejendomsporteføljen rummer således en god blandingafvelbeliggendeejendommeligefraområdersomcharlottenburgfwilmersdorf,dereretafberlinsmestvelhaf vendeområdermedbl.a.kurfürstendamm,tilområdersomfriedrichshainfkreuzberg,dertidligerevarsocialismenshøjf borg.enstordelafporteføljenliggerineukölln,deridesenereårharudvikletsigtiletafdemesthippestederiberlin medrelativtbilligeboligerforstuderende,kunstnereogsenestogsåbørnefamilier. IndenfordeenkelteområderiBerlinerderenbetydeligvariationitomgangogudlejningspriser,hvilketfremgårafnedenF ståendefigur,derviserejendommenesnøgletalpåboligsegmentetopdeltefterplaceringiberlin. TOMGANGOGLEJEROMSÆTNING Tomgangenmåltpåantalledigekvadratmetervar3,8%pr.31.december(2,9%påsammetidspunktsidsteår).StigF ningenkanprimærthenførestiletenkeltstørreerhvervslejemål.værdienafdenaktuelletomgangudgørpåårsbasiseur 0,69mio.modEUR0,62mio.påsammetidspunktsidsteår. Denakkumuleredefluktuation(lejeromsætning)forperiodenermed5,1%uændretiforholdtilsidsteår. Berlin IV A/S - Delårsrapport /2015 5

7 BerlinIV INVESTERINGSSTRATEGI Berlin IV investerer i boligudlejningsejendomme beligf gendeiberlin,idetlejepotentialetfordettesegmenter stort,ogrisikoenerbegrænset. Selskabet har et positivt syn på mulighederne for den fremadrettede vækstudvikling, herunder ikke mindst denløbendedriftmedpositivepengestrømmeogmuf ligheden for fortsat aktiv porteføljepleje. Porteføljens blandingafattraktivebeliggenhederogsolideboligomf råderforventesfremadrettetatsikreselskabetsåvelen værdistigningsometfornuftigtcashflowfralejeindtægf terne. Flere detaljer herom kan læses i afsnittet EjenF domsmarkedetiberlin(side10). Selskabet har en langsigtet investeringshorisont, med fokus på løbende at investere i og optimere ejendomf mene,såledesatværdierneiselskabetudvikles.stratef gienindeholderfølgendenøglepunkter: BerlinIVvilløbendeudloddeoverskydendelikviF ditettilaktionærerneiformafudbytteellertilbaf gekøbafegneaktier. Berlin IV har foreløbigt identificeret og igangsat enopdelingafejendommetilejerlejlighedersvaf rendetilca.40%afporteføljen(ca kvm) ogvilfokuserepåløbendeatfrasælgedisse. BerlinIVvilløbendeudnyttedetpotentiale,som deneksisterendeporteføljerummeriformafmuf lighederforatudbyggetagrum,nybyggerim.v. BerlinIVvilaktivtkøbeogsælgeejendomme. Berlin IV vil, idet den historiske begrundelse for selskabetstoaktieklasserikkelængereertilstef de,aktivtafsøgemulighedenforatsammenlægge aktieklasserneiselskabet. SelskabetarbejderudfraenrækkekonkretemålsætF ningertildefremadrettedefinansielleresultater: a. BerlinIVtilstræber,atselskabetsegenkapitaludgør mindst30%afaktiverne(soliditetsgrad).denaktuf ellesoliditetsgrader40,2%. b. BerlinIVtilstræber,athaveenlikviditetsreserve, derudgørmindst25%afdenårligeomsætning (hvilketmedaktuelleforventningertilfinansåret svarertilca.eur3,8mio.) reservenkanudgøres afenkassekreditellerandentrækningsret. c. BerlinIVtilstræber,atmindst70%afselskabetslån afdækkesmedrentesikringsaftalermedengenf nemsnitligløbetidpåmereendfemår.meddennye låneaftale,vil95%afselskabetslånværeafdækket medengennemsnitligløbetidpåca.7år. d d. BerlinIVharfraogmedfinansåret2015/2016,som målsætningatkunneleverefølgenderesultater: F Årligtresultatførværdireguleringafejendomme ogkursreguleringafgældogandrefinansielleinf strumenter (driftsresultat) > 25% af den årlige omsætning. F Årligefriepengestrømme>25%afdenårligeomF sætning. F Årlig udlodning eller aktietilbagekøb i størrelsesf ordenen3%afegenkapitalen. PERIODENSVIGTIGSTEBEGIVENHEDER Selskabet fortsætter driftsoptimeringen som ud over genforhandlingafeksisterendeaftalerogrenoveringaf ledige lejemål, i høj grad er fokuseret på en løbende tilpasningafgenudlejningspriserneietmarkedikraftig bevægelse.denneoptimeringindebærerogsåopsigelse af erhvervslejemål, hvis det vurderes at den aktuelle markedslejeervæsentligthøjereendhvadeksisterende lejerebetaler. Det prioriteres fortsat at investere i ejendommene herunder ikke mindst at opgradere ledige lejemål til tidssvarendestandard,såejendommenetilstadigheder iengodstand.dereriperiodenafsluttetrenoveringafi alt 67 lejligheder, hvoraf 47 var udlejet ved periodens udløb. Lejeindtægten for de genudlejede enheder blev gennemsnitligtøgetmed47,5%. DereriperiodenopnåetpolitiskenighediTysklandom at fremsætte et lovforslag, som begrænser den frie lejefastsættelse ved udlejning. Grundet manglende definitionafcentralebegreberilovforslaget,erdetikke muligtatestimereenevt.,negativeffektheraf detteer førstmuligt,nårderforeliggerkonkretretspraksis,som kanbidragehertil.hvislovenmedførerbegrænsningeri detafkast,somopnåsvedatinvestereiopgraderingenaf enkelte lejemål, vil investeringerne fremadrettet blive fokuseretpåandreområder,herunderbl.a.opgradering af ejerlejlighedsejendomme, energibesparende renovef ringer,nybyggeriogudnyttelseaftagrumm.v. Selskabetsførsteejerlejlighedsprojekt (StrassmannstrasF se 6) er næsten frasolgt der resterer alene en enkelt Berlin IV A/S - Delårsrapport /2015 6

8 lejlighed,sompt.erreserveret. Salget af næste projekt (Strassmannstrasse 8) er i gang og der er her bl.a. solgt et uudnyttet tagrum (ca. 20% over den bogførte værdi heraf pr ). Der er yderligere3lejligheder,somerreserveret. Samletharselskabetidentificeretca.40%afporteføljen (ca kvm),derharpotentialettilefterstørreeller mindre investeringer, at blive solgt som ejerlejligheder. Processen omkring opdelingen af disse ejendomme i ejerlejligheder er i gang. Aktuelt er28% af porteføljen (ca kvm)opdeltogyderligereca kvmer pt.iproces. Potentialet i porteføljen i relation til udbygning af tagf rum,tilbygningerognybyggeriudgørca kvm. AktuelterarbejdetomkringindhentelseafbyggetilladelF ser intensiveret og vi forventer i løbet af kalenderåret 2015athaveopbyggetenpipeline,somgivermulighed for opførelse af ca kvm, som herefter successivt entenrealiseresiegetregiellerfrasælgespåprojektstaf diet. BEGIVENHEDEREFTERPERIODENSAFSLUTNING INVESTORBESKYTTELSE Selskabet har styrket investorbeskyttelsen og er blevet godkendt som selvforvaltende alternativ investeringsf fond,jf.selskabsmeddelelsenr.1/2015. REFINANSIERING SelskabetharindgåetaftaleomrefinansieringafstørsteF delen af selskabets seniorlån inklusiv de tilhørende rentesikringsaftaler,jf.selskabsmeddelelsenr.2/2015. MedgennemførelseafrefinansieringenudnytterselskaF bet det aktuelt attraktive renteniveau til at sikre en langsigtetoptimeringafselskabetsfinansieringsstruktur. Den nye struktur, vil give selskabet en højere grad af fleksibilitet,bl.a.iforbindelsemedopdelingogfrasalgaf ejerlejlighedersamtidenoverordnedelikviditetsstyring. Selskabetharoptagetet10FårigtafdragsfritlånpårealF kreditlignende vilkår hos Nykredit. Lånet er optaget i Euroogerfor95%vedkommendeafdækketviarentesikF ringsaftaler. Den samlede gennemsnitlige renteafdækf ningsperiodeforkoncernenslånvilherefterværeca.7år medenindledendegennemsnitligrenteinklusivmarginal påca.2,25%. IndeholdtidengennemsnitligerenteerfortsatetfastF forrentetlånpåeur23mio.(rentesats4,08%inkl.marf ginal),somvilbliverefinansieretvedudløbi2016/2017. Efter gennemførelsen vil strukturen i selskabets lån/renteafdækningsaftalerværefølgende: GældsstrukturiBerlinIV(Mio.EUR) 23,3 26,7 25,5 23,3 68,2 127,5 2016/ / / /2025 UdløbafRenteafdækning Udløbaflånellsagn Kombinationen af rentebesparelser og afdragsfrihed, vil forbedre selskabets frie pengestrømme med ca. EUR 5 mio.p.a.,herafeurca.3mio.p.a.,iformafrentebespaf relser med direkte effekt for resultatet før skat og før værdiregulering af ejendomme, kursregulering af gæld ogandrefinansielleinstrumenter. De forbedrede pengestrømme betyder, at selskabet fremadrettet vil være i stand til at udbetale udbytte og/eller gennemføre aktietilbagekøb. Samtidig er det selskabetshensigtatfremrykkeenrækkevedligeholdelf sesarbejder. Refinansieringen gennemføres med fuld effekt fra 31. marts 2015, og forventes at medføre omkostninger i størrelsesordeneneur1,1mio.,svarendetilca.0,9%af lånebeløbet. Eksisterende renteafdækningsaftaler konf verteres ved refinansieringen til rentebærende gæld og indfrielsenherafvilpåvirkeåretsresultatførskatnegaf tivtmedca.eur19,5mio.grundethensattereservervil dettedogikkepåvirkeselskabetsegenkapitalvæsentligt. Vedudgangenafindeværendefinansårforventesca.EUR 2,5mio.atkunneanvendestiludlodningog/elleraktieF tilbagekøb og fra og med finansåret 2015/2016 vil self skabet kunne opfylde målsætningen om årlig udlodning elleraktietilbagekøbistørrelsesordenen3%afegenkapif talen. Denindgåedelåneaftalemedførte,atselskabetopjusteF redeforventningerne,seafsnitherompåside12. EJERLEJLIGHEDER SomenkonsekvensafrefinansieringenogdenfleksibiliF tet, som er indeholdt i de nye låneaftaler vil selskabet fremadrettet øge salget af ejerlejligheder fra ca kvmp.a.tilca.2f3.000kvmp.a. Berlin IV A/S - Delårsrapport /2015 7

9 Dererefterperiodensudløbopnåetpolitiskenighedom atbegrænsemulighederneforopdelingafejendommei ejerlejlighederivisseområderafberlin.dissebegrænsf ningerforventestidligstattrædeikraftimarts2015. Somendirektekonsekvensafdenmulighed,somdetvil givedelokalemyndighederforgennemoprettelseafnye særligt beskyttelsesværdige områder, er pipelinen af ejendommetilopdelingblevetudvidet,sådennuudgøri altca kvm. Ca kvm af selskabets udvalgte opdelingsejenf dommeliggerideberørteområder kvmheraf erdogopdelt,ellerersålangtiprocessen,atdeforvenf teligtikkeberøresheraf.forsåvidtangårderesterende kvadratmeter i disse områder, forventes det, at disse ogsåmedtidenbliveropdelt,dogmedforskelligerestrikf tioner, herunder bl.a.,atlejlighederneienperiodekun kansælgestillejerne. Berlin IV A/S - Delårsrapport /2015 8

10 Selskabetsøkonomiskeudvikling RESULTATOPGØRELSE F 4,2% likeforlike vækstiomsætningen F 7,3% vækst i resultat før dagsværdiregulering og skat Koncernens samlede lejeindtægter steg med 3,7% til EUR7,53mio.modEUR7,25mio.isammeperiodeåret før. Korrigeres der for effekten af salg af ejendomme svarerdettilen likeforlike vækstpå4,2%. Omsætningsforholdet mellem erhverv og bolig er ca. 78% af omsætningen på beboelse og ca. 20% på erf hverv,desidste2%vedrørerandet(parkering/reklamer m.v.). Periodens resultat blev på EUR 4,5 mio. mod EUR 16 mio. for samme periode sidste år. Forskellen skyldes primært en lavere dagsværdiregulering af ejendomsf værdierne. Resultat før skat ekskl.dagsværdiændring på ejendomf me og realiseret tab/gevinst på renteswap blev et overskudpåeur2,1mio.modetoverskudpåeur1,9 mio.åretfør. Resultatet er i overensstemmelse med ledelsens forf ventninger. Bestyrelsen anser periodens resultat for tilfredsstillende. BALANCE F Ejendomsværdierstigermed4,1% F Soliditetsgradstigertil40,2% De samlede aktiver andrager EUR265,9 mio., som pr. 31.decemberhovedsageligtbestårafejendomme ogindeståendepåkontihospengeinstitutter. Ejendomsværdiernepåde135ejendommeudgjordepr. 31.decemberEUR258,7mio.modEUR248,4mio. påsammetidspunktsidsteår.stigningenrelaterersig til den aktuelle dagsværdiændring af porteføljen, samt dagsværdiændringen ved sidste finansårs udgang med tillægafnyeinvesteringerogrenoveringeraflejemålog fradragforsolgteejendomme. Værdien af selskabets ejendomme er fastlagt på bagf grundafeneksternvurderingforetagetafdetinternaf tionalt anerkendte valuarfirma Jones Lang LaSalle. Valuarvurderingen er udarbejdet i forbindelse med refinansieringenaflån,ogerbaseretpådesamme principper, som tidligere års vurderinger. Værdien af byggeretter indgår i de samlede værdier med EUR 9,2 mio. SelskabetharfastlåstrentenpåenstordelafdenlangF fristedegældvedanvendelseaffinansielleinstrumenter (renteswaps). De finansielle instrumenter måles til dagsværdiogreguleringenføresdirektepåegenkapitaf len. Periodens ændring i dagsværdien har påvirket egenkapitalennegativtmedeur0,5mio.egenkapitalen erialtnegativtpåvirketmedeur15,5mio.somfølge heraf. SelskabethariperiodennedbragtgældenmedEUR1,2 mio.viaordinæreafdrag. Egenkapitalen udgør EUR 106,9 mio. svarende til en soliditetsgradpå40,2%mod38,2%påsammetidspunkt sidsteår. PENGESTRØMME F PositivpengestrømpåEUR1,5mio. KoncernenspengestrømfradriftsaktivitetenvarEUR2,8 mio. og fra investeringsaktiviteten (herunder salg af ejendomme) EUR F0,1 mio. Finansieringsaktiviteten udgjorde EUR F1,2 mio., som følge af afdrag på lån. Koncernens likvider blev således forøget med EUR1,5 mio.tilialteur5,9mio. KURSUDVIKLINGOGMARKEDSVÆRDI BerlinIV aktienhariperiodenudvikletsigpositivtmed enkursstigningpåca.6%. Kursenpr.31.decembervarDKK2,70pr.BFaktieá 1 kr. svarende til en markedsværdi for BFaktierne på EUR 98,0 mio. (DKK 729 mio.). Medtages AFaktierne ligeledes til børskursen pr. 31. december, udgør den samlede markedsværdi for selskabet EUR 107,1 mio. (DKK 796,5 mio.) Aktiekursen har i periodens løb bevægetsigiintervalletdkk2,55ogdkk3,03. Den indre værdi per aktie er DKK 2,70 og såfremt bef holdningenafegneaktierfratrækkeserdendkk2,86. RISIKOFAKTORER Koncernens forretningsmæssige risici er uændret i forholdtilderisici,somerbeskrevetiårsrapportenfor /. De væsentlige forretningsmæssige risici knyttersigfortsattil: F DetilenhvertidværendemarkedsforholdforudlejF ningafboligerogerhvervslejemåliberliniva/s F Værdiansættelseafejendommenesværdi F RenteFogkreditrisiciiforbindelsemedbelåningaf ejendommene. Berlin IV A/S - Delårsrapport /2015 9

11 EjendomsmarkedetiBerlin MARKEDETFORINVESTERINGSEJENDOMME Transaktionsmarkedet har gennem hele været præget af stor omsætning, om end udbuddet af ejenf domme til salg hen over året er blevet mindre. VoluF menmæssigt er omsætningen af boligudlejningsejenf dommeiberlinidetreførstekvartalerafjf.opgøf relse fra CBRE på EUR 7,5 mia., hvilket er en anelse mereendsammeperiodesidsteår. Berlinanses iinternationalesammenhænge fortsatfor atværeenattraktivbyforejendomsinvesteringeroger såledespåen1.pladsovereuropæiskebyermedbedf ste muligheder for ejendomsinvesteringer foran såvel München,LondonogParis,jf.EmergingTrendsinReal EstateEurope2015(PWC/ULI). DereriWohnmarktreport2015(CBRE/Berlinhyp) konf stateret en gennemsnitlig stigning i udbudspriserne på investeringsejendomme i de seneste 12 måneder på i alt11,7%og denstigendetendensforventes, trods de nyepolitiskereguleringer,atfortsætteindi2015. BerlinerendvidereendnuengangiTrendbarometerfor ImmobilienFInvestmentmarkt Deutschland 2015 (Ernst & Young) blevet ratet som den klart mest attraktive tyskebyforinvesteringiboligudlejningsejendomme. Deterledelsensforventninger,atdergrundetkombinaF tionen af en positiv demografisk udvikling, stigende indtægterpr.indbygger,lavbyggeaktivitetogdetaktuf ellelaverenteniveaufortsateretattraktivtmarkedfor boligudlejningsejendomme i Berlin såvel i relation til efterspørgselsomprisudvikling. BOLIGLEJEMARKEDET Boliglejemarkedet fortsætter den positive udvikling fra desenesteparårfenddamedøgetstyrke.detteskylf desprimærtenvækstiantalletafsåvelindbyggeresom husholdninger kombineret med et endnu meget lavt antalnybyggedeboligeriforholdtilefterspørgslen. Antalletafbyggetilladelserogfærdigbyggedeboligerer dogstigende,ogforventningernetildeofficielletalfor er,atdereropførtca.6f7.000nyeboligeriløbet afåret.aktueltharcbre/berlinhypidentificeretigangf værendeprojekter,medmulighedforatderkanopføf resca boligeriløbetafdetkommendeår,men vurderingen er, at dette ikke er tilstrækkeligt til at dækkebehovetfradeårligtca nyehusholdninf ger,sombyendesidsteparårervoksetmed.70%afde planlagteboligeropføresmedhenblikpåsalgsom ejerlejligheder. PåtrodsafatmarkedetsåvelpålejersompåudlejersiF den, siden offentliggørelsen af lovforslaget om at bef grænsedenfrielejefastsættelse Mietpreisbremse har væretprægetafusikkerhed,hardetteikkehaftnævnef værdig indflydelse på udviklingen i lejepriserne. GenF nemsnitsprisen for udbudte lejemål er således for 2. Halvåropgjorttil8,95 /kvm,hvilketerenstigning på9,1%sammenlignetmedsammeperiodesidsteårjf. Residential City Profile Berlin (Jones Lang Lasalle). I enkeltecentraleområderafbyen,samtisærligtattrakf tivenærmiljøer,kanderkonstateresmoderatestigninf ger og enkelte steder sågar et fald i udbudslejen til gengæld har de seneste års stigninger i disse områder nuforplantetsigtilbyensrandområder,hvorderoplef vesmarkantestigninger. Lovforslaget omkring en Mietpreisbremse er endnu ikkeendeligtvedtaget,menvilformentligkommetilat indeholdefølgendeelementer: " Begrænsning af prisfastsættelsen ved udlejning, således at denne maksimalt kan ligge 10% over markedslejen,dogaltidmindstpåetniveausvaf rendetilsenesteudlejning " Markedslejen vil for Berlin blive defineret som Mietspiegel.Aktuelterderca.2,50 EURpr.kvm tilforskelmellemmietspigelniveauogaktueltnyf udlejningsniveau. " Nybyggeri og omfattende renoverede lejligheder vilformentligbliveundtaget. " Lovenforventesatkunnetrædeikraftiløbetaf 1.halvåraf2015ogforventesikkeatfåindflydelF sepåforventningernetilfinansåret/2015. Detforventes,atdenpositiveudviklingpålejemarkedet fortsætter og det er fortsat ledelsens forventning, at lejeniveauetforporteføljenvilværestigendefremover. Selskabet følger naturligvis den politiske udvikling tæt og vil løbende i takt med at der vedtages nye regler vurdereindflydelsenherafforselskabetsudvikling. MARKEDETFOREJERLEJLIGHEDER Markedetforejerlejlighederharfortsatdesenesteårs positive udvikling i jf. Wohnmarktreport 2015 (CBRE/Berlinhyp). Gennemsnitsprisen for udbudte lejlighedertilsalgerfor2.halvåropgjorttil2.900 /kvm, hvilket er en stigning på 12,8% sammenlignet medsammeperiodesidsteårjf.residentialcityprofile Berlin(JonesLangLasalle). Berlin IV A/S - Delårsrapport /

12 DereriBerlinpolitiskenighedomatindførebegrænsF ningimulighedenforatopdeleejendommeiejerlejligf heder,påtilsvarendehvis,somdetertilfældetihamf borgogmünchen.begrænsningerneforventesattræde ikraftiløbetaf1.halvår2015ogvilalenegældeisærf ligtudvalgteområder (MilieuschutzFog ErhaltungsgeF biete), hvor man ønsker at bevare og beskytte den demografiske sammensætning. Begrænsningerne forf ventes ikke at få indflydelse på forventningerne for /2015. Kombinationen af de demografiske faktorer som er nævntnedenfor,samtdestigendelejepriserogdetlave renteniveau gør, at det er ledelsens vurdering, at der fortsatidekommendeår,særligtiattraktivebydele,vil være en stabil og let stigende efterspørgsel på ejerlejf ligheder. DEMOGRAFISKEFAKTORER Forventningerne til den fremtidige udvikling på de enkelte markeder er hovedsageligt begrundet i de konjunkturmålinger og statistiske data (www.berlin.de og Amt für Statistik BerlinFBrandenburg), som er til rådighed,herundersærligtnedenståendeforhold: o EjendomsmarkedetiBerlinertrodsstigende priser, fortsat lavt prissat i forhold til andre storbyer i Europa, og såvel lejeniveauet som prisniveauet for ejerlejligheder er lavt samf menlignet med andre større tyske og eurof pæiskebyer. o Berlin er hovedstad i Europas pt. stærkeste økonomiogcentrumidetudvidedeeu. o Berlinerdenstørstetyskebymedmereend 3,5mio.indbyggere(+2,9%iforholdtil2011 og+ca nyeindbyggerei) næf stendetsammesomhamborg,frankfurtog München tilsammen. Arealmæssigt er Berlin endvideredennæststørstehovedstadieurof paefterlondon. o Antalletafhusholdningerstiger (+2,9%iforF holdtil2011),samtidigmedatdeindeholder færre personer, og der efterspørges flere kvadratmeterpr.person. o BNP pr. indbygger i Berlin er stigende og er endnuikkepåniveaumedlandsgennemsnitf tetfortyskland. o Berlinerregeringsbyoghjemstedforenlang række organisationer samt uddannelsesf og forskningsinstitutioner. o o o o o Arbejdsløsheden i Berlin er høj men kraftigt faldende(f33%iforholdtil2005)ogbeskæff tigelsenibyenudviklersigmarkantmerepof sitivtsammenlignetmedlandsgennemsnittet fortyskland. Lave etableringsomkostninger og forholdsvis billigogvelkvalificeretarbejdskrafttiltrækker mangenyevirksomheder særligtindenfor servicefag,itogbiotech. Antalletafnybyggedeboligerharideseneste år ikke modsvaret behovet og trods en stigf ningiantalletafbyggetilladelser,stårantallet fortsatikkemålmeddetstadigtstigendebef hovforboligeribyen. Dereretmegetsolidtmarkedforlejeboliger ca. 85% af alle berlinere bor til leje. Til sammenligning er landsgennemsnittet for Tysklandca.54%,forHamburgca.77%ogfor Münchenca.49%. EfterspørgslenefterejerboligeriBerlinerstiF gende. Berlin IV A/S - Delårsrapport /

13 Forventningertil/2015 Selskabetforventeratfortsættedenpositiveudvikling, og vil fortsat gennemføre renoveringer og modernisef ringeriporteføljenogeffektiviseredriftenmedhenblik påyderligereatforbedreporteføljensværdiogselskaf betsresultat. Selskabetforventerfor/2015enlejeindtægtpåca. EUR15mio. Berlin udvikler sig fortsat positivt, og den indgåede aftale om refinansiering af lån, medfører, at selskabet forventeretresultatetførværdireguleringafejendomf me og kursregulering af gæld og andre finansielle inf strumenterogskatpåca.eur4,9mio. Selskabet forventer ved udgangen af finansåret at kunneudloddeellergennemføreaktietilbagekøbforet beløbpåca.eur2,5mio. Bestyrelsen forventer, at aktiens indre værdi ekskl. beholdning af egne aktier ved udgangen af finansåret 2015/2016 vil være ca. DKK 3,50 inklusive værdien af udbytter/beløb anvendt til aktietilbagekøb. Denne forventning, som i sagens natur er forbundet med usikkerhed,erbaseretpåfølgendeoverordnedeforudf sætninger: " Omsætningsvækstpåca.2%p.a. " TomgangogdriftsomkostningerholdespåaktuF eltniveau. " Dagsværdiansættelse afejendommenepåuænf dretafkastkraviforholdtilaktuelledagsværdier (Faktor17,1xaktuellejeindtægt). " Salgaf1.200kvmejerlejlighederiindeværende finansåroghereftersalgaf2f3.000kvmp.a. HertilkankommesåvelpositivesomnegativeværdireF guleringer af såvel ejendomme som finansielle forpligf telsersomfølgeafudviklingeniprisernepåejendomsf markedetogpådefinansiellemarkeder. Fremadrettede(udsagn Delårsrapportenindeholderfremadrettedeudsagn,somafspej6 lerledelsensnuværendeopfattelseaffremtidigebegivenheder ogøkonomiskeresultater.udsagneneom/2015ogårene fremover er i sagens natur forbundet med usikkerhed, og selskabets faktiske resultater kan derfor afvige fra forventnin6 gerne. Forhold, som kan medføre, at de opnåede resultater afviger fra forventningerne, er bl.a., men ikke udelukkende, ændringer i de makroøkonomiske og politiske forudsætninger, ejendomsmarkedet,detfinansielleklima,ændringeriforudsæt6 ningeromlejerogtomgangsamtdriftsomkostninger,volatilitet i ejendomspriser, lovmæssige ændringer inden for bl.a. skat, muligeforstyrrelseridriftensomfølgeafudefrakommendebe6 givenheder etc. Delårsrapporten er ikke en opfordring til at handleaktieriselskabet. Berlin IV A/S - Delårsrapport /

14 Selskabsoplysninger BerlinIVA/S JensBaggesensVej90N 8200AarhusN Website:www.berlin4.dk CVRFnr.: Stiftet:1.juli2005 Regnskabsår:1.juliF30.Juni BESTYRELSE ErikStannow bestyrelsesformand JetteJakobsen næstformand JensHaldMortensen OleE.Mortensen DIREKTION SørenKrarup FINANSKALENDER 28.april2015FPeriodemeddelelse(1.juli 31.marts2015) 28.august2015FSenestefristforoptagelseafpunkterpådagsordenenfordenordinæregeneralforsamling 15.september2015FÅrsrapport/2015(1.juli 30.juni2015) 9.oktober2015FOrdinærGeneralforsamling november2015FPeriodemeddelelse(1.juli september2015) Berlin IV A/S - Delårsrapport /

15 Ledelsespåtegning Bestyrelseogdirektionhardagsdatobehandletoggodkendtdelårsrapportenforperioden1.juliF31.decemberfor BerlinIVA/S. Delårsrapporten,somikkeerrevideretellergennemgåetafkoncernensrevisor,eraflagtioverensstemmelsemedIAS34, Præsentationafdelårsrapporter,somgodkendtafEUogyderligeredanskeoplysningskravtildelårsrapporterforbørsnoteF redeselskaber. Vianserdenvalgteregnskabspraksisforhensigtsmæssig,såledesatdelårsrapportengiveretretvisendebilledeafkoncerF nensaktiver,passiverogdenfinansiellestillingpr.31.decembersamtresultatetafkoncernensaktiviteterogpengef strømmeforperioden1.juli 31.december. LedelsesberetningenindeholdereftervoresopfattelseenretvisenderedegørelseforudviklingenikoncernensogselskaF betsaktiviteterogøkonomiskeforhold,periodensresultatogafkoncernensfinansiellestillingsomhelhedsamtenbeskrif velseafdevæsentligsterisiciogusikkerhedsfaktorer,somkoncernenogselskabetståroverfor. Aarhus,den24.februar2015 Direktion: SørenKrarup Bestyrelse: ErikStannow JetteJakobsen Bestyrelsesformand Næstformand JensHaldMortensen OleE.Mortensen Berlin IV A/S - Delårsrapport /

16 Resultatopgørelse 1. juli december Income statement 1 July - 31 December Koncernen / Group Halvår / Half year Årsregnskab / Full year 1. juli Note EUR 000 EUR 000 EUR 000 Nettoomsætning / Revenue Dagsværdiændring på ejendomme / Fair value adjustment of properties Driftsomkostninger / Operating expenses Salgs- og marketingsomkostninger / Sales and marketing costs Administrationsomkostninger / Administrative expenses Resultat før finansielle poster / Profit before financial income and expenses Finansielle indtægter / Financial income Finansielle omkostninger / Financial expenses Periodens resultat før skat / Profit before tax Skat af periodens resultat / Tax on profit for the period Periodens resultat / Profit for the period Indtjening pr. aktie (EPS), eur / Earnings per share (EPS), EUR 6 0,02 0,06 0,08 Indtjening pr. aktie (EPS), dkk / Earnings per share (EPS), DKK 6 0,12 0,41 0,60 (svarer til udvandet indtjening pr. aktie) / (Corresponding to diluted earnings per share) Periodens resultat før skat ekskl. dagsværdiændring på ejendomme og realiseret tab/ gevinst på renteswap / Profit for the year excl fair value changes of properties and realised gains/losses on interest rate swaps Berlin IV A/S - Delårsrapport /

17 Totalindkomstopgørelse Statement of comprehensive income Koncernen / Group Halvår / Half year Årsregnskab / Full year 1. juli EUR 000 EUR 000 EUR 000 Periodens resultat / Profit for the period Beløb der senere skal recirkuleres til resultatopgørelsen / Amounts to be recirculated to the income statement Overført til resultatopgørelsens finansielle poster / Transferred to financial income and expenses in the income statement Dagsværdiændring af renteswaps / Fair value adjustment of interest rate swaps Skat af dagsværdiregulering af renteswaps / Tax on fair value adjustment of interest rate swaps Andre indtægter og omkostninger indregnet i anden totalindkomst / Other income and expenses recognised in other comprehensive income Totalindkomst for perioden i alt / Total comprehensive income Berlin IV A/S - Delårsrapport /

18 Balance pr. 31. december Balance sheet at 31 December Aktiver / Assets Halvår / Half year Årsregnskab / Full year Koncernen / Group 31. dec. 31. dec. 30. Note EUR 000 EUR 000 EUR 000 Langfristede aktiver / Non- current assets Investeringsejendomme / Investment properties Langfristede aktiver i alt / Total non- current assets Kortfristede aktiver / Current assets Tilgodehavende fra udlejning - netto / Receivables from letting out - net Andre tilgodehavender / Other receivables Likvide beholdninger / Cash at bank and in hand Kortfristede aktiver i alt / Total current assets Aktiver i alt / Total assets Berlin IV A/S - Delårsrapport /

19 Balance pr. 31. december Balance sheet at 31 December Passiver / Liabilities and Equity Halvår / Half year Årsregnskab / Full year Koncernen / Group 31. dec. 31. dec. 30. Note EUR 000 EUR 000 EUR 000 Egenkapital / Equity Aktiekapital / Share capital Reserve for rentesikring / Interest- rate hedging reserve Overført resultat / Retained earnings Egenkapital i alt / Total equity Langfristede Gældsforpligtelser / Long- term debt Gæld til kreditinstitutter / Payables to credit institutions, Long- term Udskudt skat / Deferred tax Afledte finansielle instrumenter / Derivative financial instruments Langfristede gældsforpligtelser i alt / Non- current liabilities Kortfristede gældsforpligtelser / Short- term debt Gæld til kreditinstitutter / Payables to credit institutions, short- term Selskabsskat / Corporation tax Leverandører / Trade payables Afledte finansielle instrumenter / Derivative financial instruments Anden gæld / Other payables Kortfristede gældsforpligtelser i alt / Current liabilities Gældsforpligtelser i alt / Total liabilities Passiver i alt / Total liabilities and equity Berlin IV A/S - Delårsrapport /

20 Egenkapitalopgørelse 1. juli december Statement of changes in Equity 1 July - 31 December Aktiekapital / Share capital Reserve for rentesikring / Interest- rate hedging reserve Overført resultat / Retained earnings I alt / Total Koncernen / Group EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR juli / 1 July Overført til resultatopgørelsens finansielle poster: Transferred to financial income and expenses in the income statement: Dagsværdiændring af renteswaps / Fair value adjustment of interest rate swaps Skatteeffekt af egenkapitalbevægelser / Tax effect of equity movements Totalindkomst for perioden / Other income and expenses in other comprehensive income Periodens resultat / Profit for the period Totalindkomst 31. december / Comprehensive income 31 December Køb af egne aktier / Purchase of treasury shares december / 31 December Overført til resultatopgørelsens finansielle poster: Transferred to financial income and expenses in the income statement: Dagsværdiændring af renteswaps / Fair value adjustment of interest rate swaps Skatteeffekt af egenkapitalbevægelser / Tax effect of equity movements Totalindkomst for perioden / Other income and expenses in other comprehensive income Periodens resultat / Profit for the period Totalindkomst 30. / Comprehensive income 30 June Køb af egne aktier / Purchase of treasury shares / 30 June Overført til resultatopgørelsens finansielle poster: Transferred to financial income and expenses in the income statement: Dagsværdiændring af renteswaps / Fair value adjustment of interest rate swaps Skatteeffekt af egenkapitalbevægelser / Tax effect of equity movements Totalindkomst for perioden / Other income and expenses in other comprehensive income Periodens resultat / Profit for the period Totalindkomst 31. december / Comprehensive income 31 December Køb af egne aktier / Purchase of treasury shares december / 31 December Berlin IV A/S - Delårsrapport /

21 Pengestrømsopgørelse 1. juli december Cash flow statement 1 July - 31 December Halvår / Half year Årsregnskab / Full year 1. juli Koncernen / Group Note EUR 000 EUR 000 EUR 000 Periodens resultat / Profit for the period Dagsværdiændring på ejendomme / Fair value changes of properties Finansielle poster, netto / Net financials Ændring i tilgodehavender / Change in receivables Ændring i kortfristet gæld / Change in short- term debt Renteindbetalinger / Interest received Renteudbetalinger / Interest paid Skat af periodens resultat / Tax on profit for the period Periodens betalte skatter / Paid taxes in the period Andre reguleringer / Other adjustments Pengestrømme fra driftsaktivitet / Cash flows from operating activities Køb af materielle anlægsaktiver / Purchase of property, plant and equipment Salg af materielle anlægsaktiver / Sale of property, plant and equipment Pengestrømme fra investeringsaktivitet / Cash flows from investing activities Afdrag på lån / Repayment of loans Ændring i deponering af bundne midler / Change in deposit of restricted cash Køb af egne aktier / Purchase of treasury shares Pengestrømme fra finansieringsaktivitet / Cash flows from financing activities Periodens pengestrømme / Cash flow for the period Likvider primo, ej bundne / Cash and cash equivalents beginning of period, unrestricted Likvider ultimo, ej bundne / Cash and cash equivalents end of period, unrestricted Frie midler / Unrestricted cash Delvis bundne midler / Partly restricted cash Likvider ultimo, ej bundne / Cash and cash equivalents end of period, unrestricted Bundne midler / Restricted cash Likvider ultimo, jf balance / Cash and cash equivalents end of year, according to balance sheet Berlin IV A/S - Delårsrapport /

22 Noter Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note 12 Note 13 Anvendt regnskabspraksis Dagsværdiændring på ejendomme Administrationsomkostninger Finansielle omkostninger Selskabsskat Indtjening pr. aktie (EPS) Investeringsejendomme Aktiekapital Finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter Anden gæld Ændring i tilgodehavender Ændring i kortfristet gæld Berlin IV A/S - Delårsrapport /

23 Noter Note 1 Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten aflægges som et sammendraget regnskab i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU. Der er ikke udarbejdet delårsregnskab for moderselskabet. Berlin IV A/S har med virkning fra 1. Juli implementeret de nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag som træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. juli eller senere. Følgende er relevante for selskabet: - Ændring af IAS 32, Finansielle instrumenter, præsentation - IFRIC 21, Offentlige afgifter - Årlige forbedringer Årlige forbedringer Implementeringen af ovenstående har ikke medført ændringer i den anvendte regnskabspraksis. IASB har udstedt følgende standarder, som endnu ikke er trådt i kraft som er relevante for selskabet: Ikke godkendt af EU: - IFRS 9, Finansielle instrumenter - IFRS 15, Indtægter fra kontrakter med kunder - Årlige forbedringer Ændringer af IAS 1, Præsentation af årsrapporter Ingen ændringer forventes at få væsentlig indvirkning på indregning og måling. Den i delårsrapporten anvendte regnskabspraksis er derudover uændret i forhold til den regnskabspraksis, som blev anvendt i koncernregnskabet for /, og som er i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som er godkendt af EU. Vi henviser til årsrapporten for / for en nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis. Hvor ikke andet er nævnt nedenstående henvises endvidere til definitionerne på de angivne nøgletal, der er beregnet i overensstemmelse med definitionerne i Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning Anbefalinger og Nøgletal Der er tilføjet 2 nye nøgletal til de ikke- finansielle nøgletal, de er beregnet på følgende måde. Ejendomsværdi pr. m 2 i EUR Ist faktor anvendt ved værdifastsættelsen Ist- lejen er modtaget lejeindtægter fra udlejning af lejemål uden øvrige indtægter. Investeringsejendomme til markedsværdi samlede antal m 2 i porteføljen Investeringsejendomme til markedsværdi Ist- lejen Note 2 Dagsværdiændring på ejendomme Årsregnskab 1. juli EUR 000 EUR 000 EUR 000 Dagsværdiregulering af ejendomme jf. ejendomsnote Fortjeneste ved afhændelse af ejendomme Dagsværdiændring jf. resultatopgørelse Halvår Berlin IV A/S - Delårsrapport /

24 Noter Note 3 Administrationsomkostninger Årsregnskab EUR 000 EUR 000 EUR 000 Samlede løn og honoraromkostninger Regnskabs- og selskabsassistance Øvrige administrationsomkostninger I alt Halvår Note 4 Finansielle omkostninger Årsregnskab EUR 000 EUR 000 EUR 000 Prioritetsrenter Amortisering og øvrige renteomkostninger I alt Halvår 1. juli Note 5 Selskabsskat Årsregnskab 1. juli EUR 000 EUR 000 EUR 000 Årets udskudte skat Aktuel skat i perioden Halvår Periodens skat fordeler sig således: Skat af årets resultat Skat af poster indregnet i anden totalindkomst Skat af periodens resultat forklares således: Resultat før skat Beregnet på baggrund af tysk skattesats 15,83% Aktuel tysk skat Skattemæssige reguleringsposter Skat af årets resultat Berlin IV A/S - Delårsrapport /

25 Noter Note 6 Indtjening pr. aktie (EPS) Årsregnskab EUR 000 EUR 000 EUR 000 Resultat, som tilfalder aktionærer i moderselsk Gennemsnitligt antal ordinære aktier, 1000 stk Resultat pr. aktie i eur 0,02 0,06 0,08 Resultat pr. aktie i dkk 0,12 0,41 0,60 Halvår 1. juli Note 7 Investeringsejendomme Årsregnskab EUR 000 EUR 000 EUR 000 Anskaffelsessum 1. juli Periodens tilgang Periodens afgang Anskaffelsessum 31. december Halvår 1. juli Dagsværdiændring 1. juli Periodens dagsværdiændring Periodens afgang Dagsværdiændring 31. december Bogført værdi 31. december Selskabet har pr ingen aktiver, som er omfattet af særlige foranstaltninger grundet deres illikvide natur, jf. FAIF- lovens 64. Note 8 Aktiekapital Udstedte aktier pr. 31. december Årsregnskab EUR 000 EUR 000 EUR 000 A- aktier B- aktier Udstedte aktier i alt Halvår 1. juli Beholdning af egne aktier, nominelt Beholdningen af egne aktier udgør stk., hvoraf stk. er A- aktier. Dette svarer til 5,73% af den samlede aktiekapital og 4,11% af stemmerne. Berlin IV A/S - Delårsrapport /

26 Noter Note 9 Finansielle instrumenter Indregnede finansielle instrumenter Udlån og øvrige tilgodehavender: Årsregnskab EUR 000 EUR 000 EUR 000 Tilgodehavender fra udlejning og salg Andre tilgodehavender Likvide beholdninger I alt Halvår 1. juli Finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris: Gæld til kreditinstitutter Leverandører Anden gæld I alt Finansielle forpligtelser til dagsværdi: Afledte finansielle instrumenter I alt Berlin IV A/S - Delårsrapport /

27 Noter Note 10 Afledte finansielle instrumenter Dagsværdi af afledte finansielle instrumenter: Koncernen Årsregnskab EUR 000 EUR 000 EUR 000 Renteswaps (variabel til fast) Halvår 1. juli Restgæld Afgiven rente Lån EUR Udløb ekskl. margin Landesbank Berlin /03/17 4,08%* Landesbank Berlin /12/16 4,22% Hypothekenbank Frankfurt /10/16 3,69% Hypothekenbank Frankfurt /10/16 3,82% Hypothekenbank Frankfurt /10/16 3,83% Hypothekenbank Frankfurt /10/16 4,19% Hypothekenbank Frankfurt /10/16 4,19% Hypothekenbank Frankfurt /10/16 3,79% Hypothekenbank Frankfurt /10/16 3,79% Hypothekenbank Frankfurt /10/16 3,79% Hypothekenbank Frankfurt /10/16 3,79% Hypothekenbank Frankfurt /10/16 4,19% Hypothekenbank Frankfurt /10/16 4,19% Hypothekenbank Frankfurt /10/16 4,19% Hypothekenbank Frankfurt /10/16 4,92% Deutsche Pfandbriefbank /05/17 4,50% Deutsche Pfandbriefbank /05/17 4,50% IBB - Amendestraße /03/26 0,00% IBB - Wienerstraße /06/27 0,00% Total Ud af den samlede restgæld er EUR sikret via swap- aftaler, resten er fastforrentet lån. Variabel rentesats for alle indgåede låneaftaler er EURIBOR 3 M + margin. Variabel rentesats for alle indgåede SWAP- aftaler er EURIBOR 3 M. Dagsværdi af renteswaps beregnes som nutidsværdien af forventede fremtidige pengestrømme ved anvendelse af aktuelle rentesatser pr. balancedagen. * Dette lån er fastforrentet og den afgivne rente er inklusiv marginal. Lån Berlin IV A/S - Delårsrapport /

28 Noter Note 11 Anden gæld Årsregnskab EUR 000 EUR 000 EUR 000 Skyldige renter Skyldig vedligeholdelse og modernisering Skyldige periodeafgrænsningsposter Skyldige hensættelser Diverse anden gæld I alt Halvår 1. juli Note 12 Ændring i tilgodehavender Årsregnskab EUR 000 EUR 000 EUR 000 Tilgodehavender fra udlejning Andre tilgodehavender Heraf tilgodehavende fra salg af lejligheder og ejendomme I alt Halvår 1. juli Note 13 Ændring i kortfristet gæld Halvår Årsregnskab 1. juli EUR 000 EUR 000 EUR 000 Leverandører Selskabsskat Anden gæld I alt Berlin IV A/S - Delårsrapport /

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin IV A/S, perioden 1. juli 31. december 2011. Tomgangen er reduceret til 4,4 % mod 5,9 % i 2010/2011.

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin IV A/S, perioden 1. juli 31. december 2011. Tomgangen er reduceret til 4,4 % mod 5,9 % i 2010/2011. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr.91 / 2012 Aarhus, 28. februar 2012 CVR. nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin IV A/S, perioden 1. juli 31. december 2011

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Berlin IV A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 14 / 2014 Aarhus, 16. September 2014 CVR. nr. 29 14 98 60 Berlin IV A/S Årsrapport 2013/2014 Den positive udvikling i selskabet fortsætter

Læs mere

Omsætning stiger til EUR 15,2 mio. mod EUR 14,6 mio. sidste år, hvilket svarer til en stigning på 4%.

Omsætning stiger til EUR 15,2 mio. mod EUR 14,6 mio. sidste år, hvilket svarer til en stigning på 4%. Berlin IV A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 14/2015 Aarhus, 15. september 2015 CVR. nr. 29 14 98 60 Berlin IV A/S Årsrapport 2014/2015 Omsætning stiger til EUR 15,2 mio. mod EUR 14,6

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Berlin IV A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 06 / 2013 Aarhus, 17. September 2013 CVR. nr. 29 14 98 60 Berlin IV A/S Årsrapport 2012/2013 Resultat før dagsværdiregulering og skat på EUR

Læs mere

Afrapporteringen sker i EURO, idet dette er selskabets operationelle og funktionelle valuta.

Afrapporteringen sker i EURO, idet dette er selskabets operationelle og funktionelle valuta. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 79 / 2011 Hellerup, 19. september 2011 CVR. nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2012

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2012 Berlin III A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2013 Birkerød, 28. februar 2013 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00.

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr.52 / 2010 Hellerup, 28. september 2010 CVR. nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 Bestyrelsen

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 55 / 2010 Hellerup, 30. september 2010 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 Bestyrelsen

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S

G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 / 2 0 0 7 B o n d s I I N R W A / S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2006/2007 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 5 Beretning Hovedaktivitet

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S ÅRSRAPPORT 2011 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december

Læs mere

Berlin High End A/S Årsrapport for 2012/13

Berlin High End A/S Årsrapport for 2012/13 Berlin High End A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 29 10 56 92 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Fast Ejendom Danmark A/S

Fast Ejendom Danmark A/S Fast Ejendom Danmark A/S Rådhusvej 13 2920 Charlottenlund CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2014 10. regnskabsår Vedtaget på Selskabets ordinære generalforsamling den 24. april 2015

Læs mere

LANDIC PROPERTY BONDS VIII (SVERIGE II) Årsrapport for 2008

LANDIC PROPERTY BONDS VIII (SVERIGE II) Årsrapport for 2008 LANDIC PROPERTY BONDS VIII (SVERIGE II) Årsrapport for 2008 Offentliggjort på NASDAQ OMX Copenhagen d. 2. april 2008 Resume: Utilfredsstillende resultat for Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S

Læs mere

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår Fast Ejendom Danmark A/S, Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2013 9. regnskabsår Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2014

Læs mere

RE - CAP A/S. Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014. CVR-nr.: 29 24 64 91. Årsrapporten er fremlagt og. godkendt på selskabets ordinære

RE - CAP A/S. Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014. CVR-nr.: 29 24 64 91. Årsrapporten er fremlagt og. godkendt på selskabets ordinære RE - CAP A/S Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014 CVR-nr.: 29 24 64 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/ 10-2014 Dirigent: Side 1 af 54 Årsrapport

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2008

Årsregnskabsmeddelelse 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 93 1 af 22 Årsregnskabsmeddelelse 2008 Resume I overensstemmelse med selskabets forventninger som angivet i delårsrapporten for 3. kvartal 2008 blev årets resultat før skat samt

Læs mere

Expedit a/s 8370 Hadsten. Årsrapport 2014 Annual Report 2014. CVR nr. 37 75 25 17

Expedit a/s 8370 Hadsten. Årsrapport 2014 Annual Report 2014. CVR nr. 37 75 25 17 Expedit a/s 8370 Hadsten Årsrapport 2014 Annual Report 2014 CVR nr. 37 75 25 17 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Resume 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008

Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008 Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008 Selskabets ejendom i Passau, hvor der arbejdes på færdiggørelsen af et nyt stort indkøbscenter, der får indgang ud til byens

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr.: 30 55 77 51

ÅRSRAPPORT 2011. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr.: 30 55 77 51 ÅRSRAPPORT 2011 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr.: 30 55 77 51 Indhold 03 Selskabets profil 04 Oplysninger om selskabet 05 Hoved og nøgletal 06 Ledelsespåtegning 07 Revisors påtegning 08 Ledelsesberetning

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

21. august 2015 Copenhagen Capital A/S Direktør Lisbeth Bak 2

21. august 2015 Copenhagen Capital A/S Direktør Lisbeth Bak 2 Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Copenhagen Capital A/S Nasdaq OMX : CPHCAP CVR-nr. : 30 73 17 35 www.copenhagencapital.dk Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider 21. august 2015 Copenhagen

Læs mere

Core German Residential II Kommanditaktieselskab

Core German Residential II Kommanditaktieselskab Core German Residential II Kommanditaktieselskab Årsrapport for 2014 CVR-nr. 31 05 15 17 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere