Nasdaq OMX Copenhagen A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nasdaq OMX Copenhagen A/S"

Transkript

1 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 3/2015 Aarhus, 24. februar 2015 CVR. Nr Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin IV A/S, perioden 1. juli 31. december Selskabet fortsætter den positive udvikling og periodens resultat efter skat udgør EUR 4,5 mio. svarende til en egenkapitalforrentning i perioden på 4,3%. Resultatet før skat ekskl. dagsværdiændringer på ejendomme og realiserede tab/gevinster på ren- teswaps stiger til EUR 2,1 mio., hvilket er en stigning på 7,3% i forhold til samme periode sidste år. Omsætningen udgør for perioden EUR 7,5 mio. Korrigeret for salg af ejendomme, svarer det til en like for like vækst på 4,2% sammenlignet med samme periode sidste år. Selskabet har foretaget en dagsværdiændring af ejendomsværdierne til EUR 258,7 mio. fra EUR 255,2 mio. pr Dagsværdiændringen er foretaget på baggrund af en valuarvurdering af ejendommene, som er indhentet i forbindelse med refinansieringen og udarbejdet efter samme principper som tidligere år. Selskabets egenkapital udgør EUR 106,9 mio., hvilket svarer til en indre værdi pr. aktie på DKK 2,70. Fratrækkes selskabets beholdning af egne aktier udgør den indre værdi pr. aktie DKK 2,86. Selskabet har efter periodens udløb indgået en aftale om refinansiering af 85% af koncernens gæld, jf. selskabsmeddelelse nr. 2/2015. Denne aftale forbedrer selskabets årlige pengestrømme med ca. EUR 5 mio. p.a. og selskabet forventer fremadrettet at udbetale udbytte og/eller gennemføre aktietilbagekøb. Grundet politisk enighed om at indføre begrænsninger i muligheden for at opdele ejendomme i ejerlejligheder i særligt beskyttelsesværdige områder af Berlin, har selskabet igangsat opdeling af yderligere ejendomme, som vurderes at være i risikozonen for at blive underlagt begrænsninger. Den totale pipeline er således udvidet fra ca til ca kvm, hvoraf 71% er opdelt. Forventninger til hele regnskabsåret /2015: Den positive udvikling ventes at fortsætte i sidste halvdel af regnskabsåret. Der forventes fortsat en omsætning i niveauet EUR 15 mio. og et resultat før skat og ekskl. dagsværdiændringer af ejendomme og finansielle instrumenter på ca. EUR 4,9 mio. Selskabet forventer ved udgangen af finansåret at kunne udlodde eller gennemføre aktietilbagekøb for et beløb på ca. EUR 2,5 mio. Aarhus, februar Søren Krarup, adm. direktør Eventuelle henvendelser vedrørende selskabsmeddelelsen rettes til selskabets administrerende direktør Søren Krarup på telefon eller selskabets bestyrelsesformand Erik Stannow på telefon Berlin IV A/S ejer og driver en portefølje bestående af 135 ejendomme med i alt ca bolig- og erhvervslejemål beliggende i Berlin. Berlin IV A/S B-aktier har siden 2007 været noteret på NASDAQ OMX København. Strategien er at optimere driften og udnytte potentialet i ejendommene med henblik på at forbedre porteføljens værdi og selskabets resultat. Berlin IV A/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N Selskabsmeddelelse nr. 3/2015

2 BERLINIVA/S Delårsrapport forperioden 1.julitil31.december CVRFnr.:

3 Delårsrapport/2015 Hoved&ogNøgletal...3 Ejendomsporteføljen...5 BerlinIV...6 Selskabetsøkonomiskeudvikling...9 EjendomsmarkedetiBerlin...10 Forventningertil/ Selskabsoplysninger...13 Ledelsespåtegning...14 Resultatopgørelse1.juli 31.december...15 Balancepr.31.december...17 Egenkapitalopgørelse1.juli 31.december...19 Pengestrømsopgørelse1.Juli 31.december...20 Noter...21 Berlin IV A/S - Delårsrapport /2015 2

4 Hoved- og nøgletal / Financial Highligts Hovedtal / Key Figures 1. halvår 1. halvår 1. halvår / 2012/ 2011/ /15 / / EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 Resultatopgørelse / Income Statement Omsætning / Revenue Resultat før finansielle poster / Profit before financial income and expenses Finansielle poster, netto / Net financials Periodens resultat før skat / Profit before tax Periodens resultat før skat ekskl. dagsværdiændring på ejendomme og realiseret tab/gevinst på swap Profit for the period before tax excl fair value changes of properties and realised gains/losses on swaps Værdiændring på ejendommene / Change in value of properties Periodens resultat / Profit for the period Balance / Balance sheet Balancesum / Balance sheet total Investeringsejendomme til markedsværdi / Investment properties at market value Årets Investeringer til anskaffelsessummer / Investments for the year at cost Egenkapital / Equity Langfristede forpligtelser / Non- current liabilities Pengestrømsanalyse / Cash flow statement Pengestrømme fra driftsaktivitet / Cash Flow from operating activities Pengestrømme fra investeringsaktivitet / Cash flow from investment activities Pengestrømme fra finansieringsaktivitet / Cash Flow from financing activities Periodens pengestrøm / Changes in cash and cash equivalents Berlin IV A/S - Delårsrapport /2015 3

5 1. halvår 1. halvår 1. halvår / 2012/ 2011/ Finansielle nøgletal / Financial ratios /14 / / ROIC (Afkastningsgrad) 1) / Return on invested Capital 1) 3,4% 8,9% 3,8% 4,3% 13,8% 9,1% Soliditetsgrad / Solvency ratio 40,2% 38,2% 27,3% 39,4% 34,9% 27,1% Forrentning af egenkapital før dagsværdiændring 1) / Return on equity before fair value changes 1) 2,0% 2,2% 2,2% 4,3% 4,0% 2,5% Forrentning af egenkapital efter dagsværdiændring 1) / Return on equity after fair value changes 1) 4,3% 17,6% 5,4% 24,4% 28,0% 17,8% Aktiekurs, ultimo / share price, end of year 2,70 2,00 1,24 2,55 1,37 1,09 Antal medarbejdere / Number of employees 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 1,0 Afkast på ejendomsporteføljen 1) / Return on property portfolio 1) 2,4% 2,6% 2,6% 5,0% 4,8% 4,8% Indre værdi pr. aktie, DKK / Net asset value per share, DKK 2,70 2,46 1,55 2,60 2,13 1,53 Indre værdi pr. aktie ekskl. egenbeholdning, DKK / Net asset value per share excl own portfolio, DKK 2,86 2,61 1,57 2,75 2,15 1,54 Indtjening pr. aktie (EPS), EUR / Earnings per share (EPS), EUR 0,02 0,06 0,01 0,08 0,07 0,04 Indtjening pr. aktie ekskl. egenbeholdning, EUR / Earnings per share excl own portfolio, EUR 0,02 0,06 0,01 0,08 0,07 0,04 Indtjening pr. aktie (EPS), DKK / Earnings per share (EPS), DKK 0,12 0,41 0,08 0,60 0,52 0,30 Indtjening pr. aktie ekskl. egenbeholdning, DKK / Earnings per share excl own portfolio, DKK 0,12 0,43 0,08 0,61 0,52 0,30 1) Halvårstal er ikke omregnet til helårstal. 1) Half year figures are not converted to full year figures Ikke finansielle nøgletal / Non- financial ratios Ejendomsværdi pr. m 2 i EUR / Property value per square metre in EUR Ist faktor anvendt ved værdifastsættelsen / Ist factor applied on measurement 17,02 16,97 15,31 17,10 16,21 15,22 Tomgang - I alt, kvm / Vacant rental units - total, square metres Tomgang - I alt teur / Vacant rental units - total, EUR Tomgang - I alt i % (kvm.) / Vacancy rates - total in % (square metres) 3,8% 2,9% 3,6% 2,8% 2,4% 3,1% Samlet akkumulerede fluktuation i % / Total accumulated fluctuations in % 5,1% 5,1% 4,8% 10,1% 9,6% 14,4% Antal kvm - Boliger / Number of square metres - residential leases Antal kvm - Erhverv / Number of square metres - commercial leases Gennemsnitlig udlejningspris pr. kvm - Boliger, eur / Average price on rental property per square metre - residential leases, EUR 6,18 5,89 5,60 6,01 5,66 5,47 Gennemsnitlig udlejningspris pr. kvm - Erhverv, eur / Average price on rental property per square metre - non- residential leases, EUR 8,66 8,07 8,81 8,25 8,10 8,22 Restancer - Boliger, % af lejeindtægt for boliger / Rental arrears - residential leases, % of rental income from residential leases 0,9% 1,0% 1,5% 0,8% 1,1% 1,6% Restancer - Erhverv, % af lejeindtægt for erhverv / Rental arrears - non- residential leases, % of rental income from non- residential leases 1,6% 1,8% 2,7% 1,4% 1,2% 2,0% Berlin IV A/S - Delårsrapport /2015 4

6 Ejendomsporteføljen Berlin IV A/S portefølje af boligudlejningsejendomme består af 135 ejendomme med i alt boligenheder, 248erF hvervslejemålog425pfpladser.detsamledeudlejningsarealudgør kvm.afde135ejendommeer134beliggende iberlins12centraledistrikter,mensenenkeltejendomliggerienforstadtilberlin. SelskabetsinvesteringererkoncentreretiBerlinogejendomsporteføljenindeholderenfornuftigspredningafrisikofordelt på såvel geografiske placeringer som de enkelte ejendommes strukturer.ejendomsporteføljen rummer således en god blandingafvelbeliggendeejendommeligefraområdersomcharlottenburgfwilmersdorf,dereretafberlinsmestvelhaf vendeområdermedbl.a.kurfürstendamm,tilområdersomfriedrichshainfkreuzberg,dertidligerevarsocialismenshøjf borg.enstordelafporteføljenliggerineukölln,deridesenereårharudvikletsigtiletafdemesthippestederiberlin medrelativtbilligeboligerforstuderende,kunstnereogsenestogsåbørnefamilier. IndenfordeenkelteområderiBerlinerderenbetydeligvariationitomgangogudlejningspriser,hvilketfremgårafnedenF ståendefigur,derviserejendommenesnøgletalpåboligsegmentetopdeltefterplaceringiberlin. TOMGANGOGLEJEROMSÆTNING Tomgangenmåltpåantalledigekvadratmetervar3,8%pr.31.december(2,9%påsammetidspunktsidsteår).StigF ningenkanprimærthenførestiletenkeltstørreerhvervslejemål.værdienafdenaktuelletomgangudgørpåårsbasiseur 0,69mio.modEUR0,62mio.påsammetidspunktsidsteår. Denakkumuleredefluktuation(lejeromsætning)forperiodenermed5,1%uændretiforholdtilsidsteår. Berlin IV A/S - Delårsrapport /2015 5

7 BerlinIV INVESTERINGSSTRATEGI Berlin IV investerer i boligudlejningsejendomme beligf gendeiberlin,idetlejepotentialetfordettesegmenter stort,ogrisikoenerbegrænset. Selskabet har et positivt syn på mulighederne for den fremadrettede vækstudvikling, herunder ikke mindst denløbendedriftmedpositivepengestrømmeogmuf ligheden for fortsat aktiv porteføljepleje. Porteføljens blandingafattraktivebeliggenhederogsolideboligomf råderforventesfremadrettetatsikreselskabetsåvelen værdistigningsometfornuftigtcashflowfralejeindtægf terne. Flere detaljer herom kan læses i afsnittet EjenF domsmarkedetiberlin(side10). Selskabet har en langsigtet investeringshorisont, med fokus på løbende at investere i og optimere ejendomf mene,såledesatværdierneiselskabetudvikles.stratef gienindeholderfølgendenøglepunkter: BerlinIVvilløbendeudloddeoverskydendelikviF ditettilaktionærerneiformafudbytteellertilbaf gekøbafegneaktier. Berlin IV har foreløbigt identificeret og igangsat enopdelingafejendommetilejerlejlighedersvaf rendetilca.40%afporteføljen(ca kvm) ogvilfokuserepåløbendeatfrasælgedisse. BerlinIVvilløbendeudnyttedetpotentiale,som deneksisterendeporteføljerummeriformafmuf lighederforatudbyggetagrum,nybyggerim.v. BerlinIVvilaktivtkøbeogsælgeejendomme. Berlin IV vil, idet den historiske begrundelse for selskabetstoaktieklasserikkelængereertilstef de,aktivtafsøgemulighedenforatsammenlægge aktieklasserneiselskabet. SelskabetarbejderudfraenrækkekonkretemålsætF ningertildefremadrettedefinansielleresultater: a. BerlinIVtilstræber,atselskabetsegenkapitaludgør mindst30%afaktiverne(soliditetsgrad).denaktuf ellesoliditetsgrader40,2%. b. BerlinIVtilstræber,athaveenlikviditetsreserve, derudgørmindst25%afdenårligeomsætning (hvilketmedaktuelleforventningertilfinansåret svarertilca.eur3,8mio.) reservenkanudgøres afenkassekreditellerandentrækningsret. c. BerlinIVtilstræber,atmindst70%afselskabetslån afdækkesmedrentesikringsaftalermedengenf nemsnitligløbetidpåmereendfemår.meddennye låneaftale,vil95%afselskabetslånværeafdækket medengennemsnitligløbetidpåca.7år. d d. BerlinIVharfraogmedfinansåret2015/2016,som målsætningatkunneleverefølgenderesultater: F Årligtresultatførværdireguleringafejendomme ogkursreguleringafgældogandrefinansielleinf strumenter (driftsresultat) > 25% af den årlige omsætning. F Årligefriepengestrømme>25%afdenårligeomF sætning. F Årlig udlodning eller aktietilbagekøb i størrelsesf ordenen3%afegenkapitalen. PERIODENSVIGTIGSTEBEGIVENHEDER Selskabet fortsætter driftsoptimeringen som ud over genforhandlingafeksisterendeaftalerogrenoveringaf ledige lejemål, i høj grad er fokuseret på en løbende tilpasningafgenudlejningspriserneietmarkedikraftig bevægelse.denneoptimeringindebærerogsåopsigelse af erhvervslejemål, hvis det vurderes at den aktuelle markedslejeervæsentligthøjereendhvadeksisterende lejerebetaler. Det prioriteres fortsat at investere i ejendommene herunder ikke mindst at opgradere ledige lejemål til tidssvarendestandard,såejendommenetilstadigheder iengodstand.dereriperiodenafsluttetrenoveringafi alt 67 lejligheder, hvoraf 47 var udlejet ved periodens udløb. Lejeindtægten for de genudlejede enheder blev gennemsnitligtøgetmed47,5%. DereriperiodenopnåetpolitiskenighediTysklandom at fremsætte et lovforslag, som begrænser den frie lejefastsættelse ved udlejning. Grundet manglende definitionafcentralebegreberilovforslaget,erdetikke muligtatestimereenevt.,negativeffektheraf detteer førstmuligt,nårderforeliggerkonkretretspraksis,som kanbidragehertil.hvislovenmedførerbegrænsningeri detafkast,somopnåsvedatinvestereiopgraderingenaf enkelte lejemål, vil investeringerne fremadrettet blive fokuseretpåandreområder,herunderbl.a.opgradering af ejerlejlighedsejendomme, energibesparende renovef ringer,nybyggeriogudnyttelseaftagrumm.v. Selskabetsførsteejerlejlighedsprojekt (StrassmannstrasF se 6) er næsten frasolgt der resterer alene en enkelt Berlin IV A/S - Delårsrapport /2015 6

8 lejlighed,sompt.erreserveret. Salget af næste projekt (Strassmannstrasse 8) er i gang og der er her bl.a. solgt et uudnyttet tagrum (ca. 20% over den bogførte værdi heraf pr ). Der er yderligere3lejligheder,somerreserveret. Samletharselskabetidentificeretca.40%afporteføljen (ca kvm),derharpotentialettilefterstørreeller mindre investeringer, at blive solgt som ejerlejligheder. Processen omkring opdelingen af disse ejendomme i ejerlejligheder er i gang. Aktuelt er28% af porteføljen (ca kvm)opdeltogyderligereca kvmer pt.iproces. Potentialet i porteføljen i relation til udbygning af tagf rum,tilbygningerognybyggeriudgørca kvm. AktuelterarbejdetomkringindhentelseafbyggetilladelF ser intensiveret og vi forventer i løbet af kalenderåret 2015athaveopbyggetenpipeline,somgivermulighed for opførelse af ca kvm, som herefter successivt entenrealiseresiegetregiellerfrasælgespåprojektstaf diet. BEGIVENHEDEREFTERPERIODENSAFSLUTNING INVESTORBESKYTTELSE Selskabet har styrket investorbeskyttelsen og er blevet godkendt som selvforvaltende alternativ investeringsf fond,jf.selskabsmeddelelsenr.1/2015. REFINANSIERING SelskabetharindgåetaftaleomrefinansieringafstørsteF delen af selskabets seniorlån inklusiv de tilhørende rentesikringsaftaler,jf.selskabsmeddelelsenr.2/2015. MedgennemførelseafrefinansieringenudnytterselskaF bet det aktuelt attraktive renteniveau til at sikre en langsigtetoptimeringafselskabetsfinansieringsstruktur. Den nye struktur, vil give selskabet en højere grad af fleksibilitet,bl.a.iforbindelsemedopdelingogfrasalgaf ejerlejlighedersamtidenoverordnedelikviditetsstyring. Selskabetharoptagetet10FårigtafdragsfritlånpårealF kreditlignende vilkår hos Nykredit. Lånet er optaget i Euroogerfor95%vedkommendeafdækketviarentesikF ringsaftaler. Den samlede gennemsnitlige renteafdækf ningsperiodeforkoncernenslånvilherefterværeca.7år medenindledendegennemsnitligrenteinklusivmarginal påca.2,25%. IndeholdtidengennemsnitligerenteerfortsatetfastF forrentetlånpåeur23mio.(rentesats4,08%inkl.marf ginal),somvilbliverefinansieretvedudløbi2016/2017. Efter gennemførelsen vil strukturen i selskabets lån/renteafdækningsaftalerværefølgende: GældsstrukturiBerlinIV(Mio.EUR) 23,3 26,7 25,5 23,3 68,2 127,5 2016/ / / /2025 UdløbafRenteafdækning Udløbaflånellsagn Kombinationen af rentebesparelser og afdragsfrihed, vil forbedre selskabets frie pengestrømme med ca. EUR 5 mio.p.a.,herafeurca.3mio.p.a.,iformafrentebespaf relser med direkte effekt for resultatet før skat og før værdiregulering af ejendomme, kursregulering af gæld ogandrefinansielleinstrumenter. De forbedrede pengestrømme betyder, at selskabet fremadrettet vil være i stand til at udbetale udbytte og/eller gennemføre aktietilbagekøb. Samtidig er det selskabetshensigtatfremrykkeenrækkevedligeholdelf sesarbejder. Refinansieringen gennemføres med fuld effekt fra 31. marts 2015, og forventes at medføre omkostninger i størrelsesordeneneur1,1mio.,svarendetilca.0,9%af lånebeløbet. Eksisterende renteafdækningsaftaler konf verteres ved refinansieringen til rentebærende gæld og indfrielsenherafvilpåvirkeåretsresultatførskatnegaf tivtmedca.eur19,5mio.grundethensattereservervil dettedogikkepåvirkeselskabetsegenkapitalvæsentligt. Vedudgangenafindeværendefinansårforventesca.EUR 2,5mio.atkunneanvendestiludlodningog/elleraktieF tilbagekøb og fra og med finansåret 2015/2016 vil self skabet kunne opfylde målsætningen om årlig udlodning elleraktietilbagekøbistørrelsesordenen3%afegenkapif talen. Denindgåedelåneaftalemedførte,atselskabetopjusteF redeforventningerne,seafsnitherompåside12. EJERLEJLIGHEDER SomenkonsekvensafrefinansieringenogdenfleksibiliF tet, som er indeholdt i de nye låneaftaler vil selskabet fremadrettet øge salget af ejerlejligheder fra ca kvmp.a.tilca.2f3.000kvmp.a. Berlin IV A/S - Delårsrapport /2015 7

9 Dererefterperiodensudløbopnåetpolitiskenighedom atbegrænsemulighederneforopdelingafejendommei ejerlejlighederivisseområderafberlin.dissebegrænsf ningerforventestidligstattrædeikraftimarts2015. Somendirektekonsekvensafdenmulighed,somdetvil givedelokalemyndighederforgennemoprettelseafnye særligt beskyttelsesværdige områder, er pipelinen af ejendommetilopdelingblevetudvidet,sådennuudgøri altca kvm. Ca kvm af selskabets udvalgte opdelingsejenf dommeliggerideberørteområder kvmheraf erdogopdelt,ellerersålangtiprocessen,atdeforvenf teligtikkeberøresheraf.forsåvidtangårderesterende kvadratmeter i disse områder, forventes det, at disse ogsåmedtidenbliveropdelt,dogmedforskelligerestrikf tioner, herunder bl.a.,atlejlighederneienperiodekun kansælgestillejerne. Berlin IV A/S - Delårsrapport /2015 8

10 Selskabetsøkonomiskeudvikling RESULTATOPGØRELSE F 4,2% likeforlike vækstiomsætningen F 7,3% vækst i resultat før dagsværdiregulering og skat Koncernens samlede lejeindtægter steg med 3,7% til EUR7,53mio.modEUR7,25mio.isammeperiodeåret før. Korrigeres der for effekten af salg af ejendomme svarerdettilen likeforlike vækstpå4,2%. Omsætningsforholdet mellem erhverv og bolig er ca. 78% af omsætningen på beboelse og ca. 20% på erf hverv,desidste2%vedrørerandet(parkering/reklamer m.v.). Periodens resultat blev på EUR 4,5 mio. mod EUR 16 mio. for samme periode sidste år. Forskellen skyldes primært en lavere dagsværdiregulering af ejendomsf værdierne. Resultat før skat ekskl.dagsværdiændring på ejendomf me og realiseret tab/gevinst på renteswap blev et overskudpåeur2,1mio.modetoverskudpåeur1,9 mio.åretfør. Resultatet er i overensstemmelse med ledelsens forf ventninger. Bestyrelsen anser periodens resultat for tilfredsstillende. BALANCE F Ejendomsværdierstigermed4,1% F Soliditetsgradstigertil40,2% De samlede aktiver andrager EUR265,9 mio., som pr. 31.decemberhovedsageligtbestårafejendomme ogindeståendepåkontihospengeinstitutter. Ejendomsværdiernepåde135ejendommeudgjordepr. 31.decemberEUR258,7mio.modEUR248,4mio. påsammetidspunktsidsteår.stigningenrelaterersig til den aktuelle dagsværdiændring af porteføljen, samt dagsværdiændringen ved sidste finansårs udgang med tillægafnyeinvesteringerogrenoveringeraflejemålog fradragforsolgteejendomme. Værdien af selskabets ejendomme er fastlagt på bagf grundafeneksternvurderingforetagetafdetinternaf tionalt anerkendte valuarfirma Jones Lang LaSalle. Valuarvurderingen er udarbejdet i forbindelse med refinansieringenaflån,ogerbaseretpådesamme principper, som tidligere års vurderinger. Værdien af byggeretter indgår i de samlede værdier med EUR 9,2 mio. SelskabetharfastlåstrentenpåenstordelafdenlangF fristedegældvedanvendelseaffinansielleinstrumenter (renteswaps). De finansielle instrumenter måles til dagsværdiogreguleringenføresdirektepåegenkapitaf len. Periodens ændring i dagsværdien har påvirket egenkapitalennegativtmedeur0,5mio.egenkapitalen erialtnegativtpåvirketmedeur15,5mio.somfølge heraf. SelskabethariperiodennedbragtgældenmedEUR1,2 mio.viaordinæreafdrag. Egenkapitalen udgør EUR 106,9 mio. svarende til en soliditetsgradpå40,2%mod38,2%påsammetidspunkt sidsteår. PENGESTRØMME F PositivpengestrømpåEUR1,5mio. KoncernenspengestrømfradriftsaktivitetenvarEUR2,8 mio. og fra investeringsaktiviteten (herunder salg af ejendomme) EUR F0,1 mio. Finansieringsaktiviteten udgjorde EUR F1,2 mio., som følge af afdrag på lån. Koncernens likvider blev således forøget med EUR1,5 mio.tilialteur5,9mio. KURSUDVIKLINGOGMARKEDSVÆRDI BerlinIV aktienhariperiodenudvikletsigpositivtmed enkursstigningpåca.6%. Kursenpr.31.decembervarDKK2,70pr.BFaktieá 1 kr. svarende til en markedsværdi for BFaktierne på EUR 98,0 mio. (DKK 729 mio.). Medtages AFaktierne ligeledes til børskursen pr. 31. december, udgør den samlede markedsværdi for selskabet EUR 107,1 mio. (DKK 796,5 mio.) Aktiekursen har i periodens løb bevægetsigiintervalletdkk2,55ogdkk3,03. Den indre værdi per aktie er DKK 2,70 og såfremt bef holdningenafegneaktierfratrækkeserdendkk2,86. RISIKOFAKTORER Koncernens forretningsmæssige risici er uændret i forholdtilderisici,somerbeskrevetiårsrapportenfor /. De væsentlige forretningsmæssige risici knyttersigfortsattil: F DetilenhvertidværendemarkedsforholdforudlejF ningafboligerogerhvervslejemåliberliniva/s F Værdiansættelseafejendommenesværdi F RenteFogkreditrisiciiforbindelsemedbelåningaf ejendommene. Berlin IV A/S - Delårsrapport /2015 9

11 EjendomsmarkedetiBerlin MARKEDETFORINVESTERINGSEJENDOMME Transaktionsmarkedet har gennem hele været præget af stor omsætning, om end udbuddet af ejenf domme til salg hen over året er blevet mindre. VoluF menmæssigt er omsætningen af boligudlejningsejenf dommeiberlinidetreførstekvartalerafjf.opgøf relse fra CBRE på EUR 7,5 mia., hvilket er en anelse mereendsammeperiodesidsteår. Berlinanses iinternationalesammenhænge fortsatfor atværeenattraktivbyforejendomsinvesteringeroger såledespåen1.pladsovereuropæiskebyermedbedf ste muligheder for ejendomsinvesteringer foran såvel München,LondonogParis,jf.EmergingTrendsinReal EstateEurope2015(PWC/ULI). DereriWohnmarktreport2015(CBRE/Berlinhyp) konf stateret en gennemsnitlig stigning i udbudspriserne på investeringsejendomme i de seneste 12 måneder på i alt11,7%og denstigendetendensforventes, trods de nyepolitiskereguleringer,atfortsætteindi2015. BerlinerendvidereendnuengangiTrendbarometerfor ImmobilienFInvestmentmarkt Deutschland 2015 (Ernst & Young) blevet ratet som den klart mest attraktive tyskebyforinvesteringiboligudlejningsejendomme. Deterledelsensforventninger,atdergrundetkombinaF tionen af en positiv demografisk udvikling, stigende indtægterpr.indbygger,lavbyggeaktivitetogdetaktuf ellelaverenteniveaufortsateretattraktivtmarkedfor boligudlejningsejendomme i Berlin såvel i relation til efterspørgselsomprisudvikling. BOLIGLEJEMARKEDET Boliglejemarkedet fortsætter den positive udvikling fra desenesteparårfenddamedøgetstyrke.detteskylf desprimærtenvækstiantalletafsåvelindbyggeresom husholdninger kombineret med et endnu meget lavt antalnybyggedeboligeriforholdtilefterspørgslen. Antalletafbyggetilladelserogfærdigbyggedeboligerer dogstigende,ogforventningernetildeofficielletalfor er,atdereropførtca.6f7.000nyeboligeriløbet afåret.aktueltharcbre/berlinhypidentificeretigangf værendeprojekter,medmulighedforatderkanopføf resca boligeriløbetafdetkommendeår,men vurderingen er, at dette ikke er tilstrækkeligt til at dækkebehovetfradeårligtca nyehusholdninf ger,sombyendesidsteparårervoksetmed.70%afde planlagteboligeropføresmedhenblikpåsalgsom ejerlejligheder. PåtrodsafatmarkedetsåvelpålejersompåudlejersiF den, siden offentliggørelsen af lovforslaget om at bef grænsedenfrielejefastsættelse Mietpreisbremse har væretprægetafusikkerhed,hardetteikkehaftnævnef værdig indflydelse på udviklingen i lejepriserne. GenF nemsnitsprisen for udbudte lejemål er således for 2. Halvåropgjorttil8,95 /kvm,hvilketerenstigning på9,1%sammenlignetmedsammeperiodesidsteårjf. Residential City Profile Berlin (Jones Lang Lasalle). I enkeltecentraleområderafbyen,samtisærligtattrakf tivenærmiljøer,kanderkonstateresmoderatestigninf ger og enkelte steder sågar et fald i udbudslejen til gengæld har de seneste års stigninger i disse områder nuforplantetsigtilbyensrandområder,hvorderoplef vesmarkantestigninger. Lovforslaget omkring en Mietpreisbremse er endnu ikkeendeligtvedtaget,menvilformentligkommetilat indeholdefølgendeelementer: " Begrænsning af prisfastsættelsen ved udlejning, således at denne maksimalt kan ligge 10% over markedslejen,dogaltidmindstpåetniveausvaf rendetilsenesteudlejning " Markedslejen vil for Berlin blive defineret som Mietspiegel.Aktuelterderca.2,50 EURpr.kvm tilforskelmellemmietspigelniveauogaktueltnyf udlejningsniveau. " Nybyggeri og omfattende renoverede lejligheder vilformentligbliveundtaget. " Lovenforventesatkunnetrædeikraftiløbetaf 1.halvåraf2015ogforventesikkeatfåindflydelF sepåforventningernetilfinansåret/2015. Detforventes,atdenpositiveudviklingpålejemarkedet fortsætter og det er fortsat ledelsens forventning, at lejeniveauetforporteføljenvilværestigendefremover. Selskabet følger naturligvis den politiske udvikling tæt og vil løbende i takt med at der vedtages nye regler vurdereindflydelsenherafforselskabetsudvikling. MARKEDETFOREJERLEJLIGHEDER Markedetforejerlejlighederharfortsatdesenesteårs positive udvikling i jf. Wohnmarktreport 2015 (CBRE/Berlinhyp). Gennemsnitsprisen for udbudte lejlighedertilsalgerfor2.halvåropgjorttil2.900 /kvm, hvilket er en stigning på 12,8% sammenlignet medsammeperiodesidsteårjf.residentialcityprofile Berlin(JonesLangLasalle). Berlin IV A/S - Delårsrapport /

12 DereriBerlinpolitiskenighedomatindførebegrænsF ningimulighedenforatopdeleejendommeiejerlejligf heder,påtilsvarendehvis,somdetertilfældetihamf borgogmünchen.begrænsningerneforventesattræde ikraftiløbetaf1.halvår2015ogvilalenegældeisærf ligtudvalgteområder (MilieuschutzFog ErhaltungsgeF biete), hvor man ønsker at bevare og beskytte den demografiske sammensætning. Begrænsningerne forf ventes ikke at få indflydelse på forventningerne for /2015. Kombinationen af de demografiske faktorer som er nævntnedenfor,samtdestigendelejepriserogdetlave renteniveau gør, at det er ledelsens vurdering, at der fortsatidekommendeår,særligtiattraktivebydele,vil være en stabil og let stigende efterspørgsel på ejerlejf ligheder. DEMOGRAFISKEFAKTORER Forventningerne til den fremtidige udvikling på de enkelte markeder er hovedsageligt begrundet i de konjunkturmålinger og statistiske data ( og Amt für Statistik BerlinFBrandenburg), som er til rådighed,herundersærligtnedenståendeforhold: o EjendomsmarkedetiBerlinertrodsstigende priser, fortsat lavt prissat i forhold til andre storbyer i Europa, og såvel lejeniveauet som prisniveauet for ejerlejligheder er lavt samf menlignet med andre større tyske og eurof pæiskebyer. o Berlin er hovedstad i Europas pt. stærkeste økonomiogcentrumidetudvidedeeu. o Berlinerdenstørstetyskebymedmereend 3,5mio.indbyggere(+2,9%iforholdtil2011 og+ca nyeindbyggerei) næf stendetsammesomhamborg,frankfurtog München tilsammen. Arealmæssigt er Berlin endvideredennæststørstehovedstadieurof paefterlondon. o Antalletafhusholdningerstiger (+2,9%iforF holdtil2011),samtidigmedatdeindeholder færre personer, og der efterspørges flere kvadratmeterpr.person. o BNP pr. indbygger i Berlin er stigende og er endnuikkepåniveaumedlandsgennemsnitf tetfortyskland. o Berlinerregeringsbyoghjemstedforenlang række organisationer samt uddannelsesf og forskningsinstitutioner. o o o o o Arbejdsløsheden i Berlin er høj men kraftigt faldende(f33%iforholdtil2005)ogbeskæff tigelsenibyenudviklersigmarkantmerepof sitivtsammenlignetmedlandsgennemsnittet fortyskland. Lave etableringsomkostninger og forholdsvis billigogvelkvalificeretarbejdskrafttiltrækker mangenyevirksomheder særligtindenfor servicefag,itogbiotech. Antalletafnybyggedeboligerharideseneste år ikke modsvaret behovet og trods en stigf ningiantalletafbyggetilladelser,stårantallet fortsatikkemålmeddetstadigtstigendebef hovforboligeribyen. Dereretmegetsolidtmarkedforlejeboliger ca. 85% af alle berlinere bor til leje. Til sammenligning er landsgennemsnittet for Tysklandca.54%,forHamburgca.77%ogfor Münchenca.49%. EfterspørgslenefterejerboligeriBerlinerstiF gende. Berlin IV A/S - Delårsrapport /

13 Forventningertil/2015 Selskabetforventeratfortsættedenpositiveudvikling, og vil fortsat gennemføre renoveringer og modernisef ringeriporteføljenogeffektiviseredriftenmedhenblik påyderligereatforbedreporteføljensværdiogselskaf betsresultat. Selskabetforventerfor/2015enlejeindtægtpåca. EUR15mio. Berlin udvikler sig fortsat positivt, og den indgåede aftale om refinansiering af lån, medfører, at selskabet forventeretresultatetførværdireguleringafejendomf me og kursregulering af gæld og andre finansielle inf strumenterogskatpåca.eur4,9mio. Selskabet forventer ved udgangen af finansåret at kunneudloddeellergennemføreaktietilbagekøbforet beløbpåca.eur2,5mio. Bestyrelsen forventer, at aktiens indre værdi ekskl. beholdning af egne aktier ved udgangen af finansåret 2015/2016 vil være ca. DKK 3,50 inklusive værdien af udbytter/beløb anvendt til aktietilbagekøb. Denne forventning, som i sagens natur er forbundet med usikkerhed,erbaseretpåfølgendeoverordnedeforudf sætninger: " Omsætningsvækstpåca.2%p.a. " TomgangogdriftsomkostningerholdespåaktuF eltniveau. " Dagsværdiansættelse afejendommenepåuænf dretafkastkraviforholdtilaktuelledagsværdier (Faktor17,1xaktuellejeindtægt). " Salgaf1.200kvmejerlejlighederiindeværende finansåroghereftersalgaf2f3.000kvmp.a. HertilkankommesåvelpositivesomnegativeværdireF guleringer af såvel ejendomme som finansielle forpligf telsersomfølgeafudviklingeniprisernepåejendomsf markedetogpådefinansiellemarkeder. Fremadrettede(udsagn Delårsrapportenindeholderfremadrettedeudsagn,somafspej6 lerledelsensnuværendeopfattelseaffremtidigebegivenheder ogøkonomiskeresultater.udsagneneom/2015ogårene fremover er i sagens natur forbundet med usikkerhed, og selskabets faktiske resultater kan derfor afvige fra forventnin6 gerne. Forhold, som kan medføre, at de opnåede resultater afviger fra forventningerne, er bl.a., men ikke udelukkende, ændringer i de makroøkonomiske og politiske forudsætninger, ejendomsmarkedet,detfinansielleklima,ændringeriforudsæt6 ningeromlejerogtomgangsamtdriftsomkostninger,volatilitet i ejendomspriser, lovmæssige ændringer inden for bl.a. skat, muligeforstyrrelseridriftensomfølgeafudefrakommendebe6 givenheder etc. Delårsrapporten er ikke en opfordring til at handleaktieriselskabet. Berlin IV A/S - Delårsrapport /

14 Selskabsoplysninger BerlinIVA/S JensBaggesensVej90N 8200AarhusN Website: CVRFnr.: Stiftet:1.juli2005 Regnskabsår:1.juliF30.Juni BESTYRELSE ErikStannow bestyrelsesformand JetteJakobsen næstformand JensHaldMortensen OleE.Mortensen DIREKTION SørenKrarup FINANSKALENDER 28.april2015FPeriodemeddelelse(1.juli 31.marts2015) 28.august2015FSenestefristforoptagelseafpunkterpådagsordenenfordenordinæregeneralforsamling 15.september2015FÅrsrapport/2015(1.juli 30.juni2015) 9.oktober2015FOrdinærGeneralforsamling november2015FPeriodemeddelelse(1.juli september2015) Berlin IV A/S - Delårsrapport /

15 Ledelsespåtegning Bestyrelseogdirektionhardagsdatobehandletoggodkendtdelårsrapportenforperioden1.juliF31.decemberfor BerlinIVA/S. Delårsrapporten,somikkeerrevideretellergennemgåetafkoncernensrevisor,eraflagtioverensstemmelsemedIAS34, Præsentationafdelårsrapporter,somgodkendtafEUogyderligeredanskeoplysningskravtildelårsrapporterforbørsnoteF redeselskaber. Vianserdenvalgteregnskabspraksisforhensigtsmæssig,såledesatdelårsrapportengiveretretvisendebilledeafkoncerF nensaktiver,passiverogdenfinansiellestillingpr.31.decembersamtresultatetafkoncernensaktiviteterogpengef strømmeforperioden1.juli 31.december. LedelsesberetningenindeholdereftervoresopfattelseenretvisenderedegørelseforudviklingenikoncernensogselskaF betsaktiviteterogøkonomiskeforhold,periodensresultatogafkoncernensfinansiellestillingsomhelhedsamtenbeskrif velseafdevæsentligsterisiciogusikkerhedsfaktorer,somkoncernenogselskabetståroverfor. Aarhus,den24.februar2015 Direktion: SørenKrarup Bestyrelse: ErikStannow JetteJakobsen Bestyrelsesformand Næstformand JensHaldMortensen OleE.Mortensen Berlin IV A/S - Delårsrapport /

16 Resultatopgørelse 1. juli december Income statement 1 July - 31 December Koncernen / Group Halvår / Half year Årsregnskab / Full year 1. juli Note EUR 000 EUR 000 EUR 000 Nettoomsætning / Revenue Dagsværdiændring på ejendomme / Fair value adjustment of properties Driftsomkostninger / Operating expenses Salgs- og marketingsomkostninger / Sales and marketing costs Administrationsomkostninger / Administrative expenses Resultat før finansielle poster / Profit before financial income and expenses Finansielle indtægter / Financial income Finansielle omkostninger / Financial expenses Periodens resultat før skat / Profit before tax Skat af periodens resultat / Tax on profit for the period Periodens resultat / Profit for the period Indtjening pr. aktie (EPS), eur / Earnings per share (EPS), EUR 6 0,02 0,06 0,08 Indtjening pr. aktie (EPS), dkk / Earnings per share (EPS), DKK 6 0,12 0,41 0,60 (svarer til udvandet indtjening pr. aktie) / (Corresponding to diluted earnings per share) Periodens resultat før skat ekskl. dagsværdiændring på ejendomme og realiseret tab/ gevinst på renteswap / Profit for the year excl fair value changes of properties and realised gains/losses on interest rate swaps Berlin IV A/S - Delårsrapport /

17 Totalindkomstopgørelse Statement of comprehensive income Koncernen / Group Halvår / Half year Årsregnskab / Full year 1. juli EUR 000 EUR 000 EUR 000 Periodens resultat / Profit for the period Beløb der senere skal recirkuleres til resultatopgørelsen / Amounts to be recirculated to the income statement Overført til resultatopgørelsens finansielle poster / Transferred to financial income and expenses in the income statement Dagsværdiændring af renteswaps / Fair value adjustment of interest rate swaps Skat af dagsværdiregulering af renteswaps / Tax on fair value adjustment of interest rate swaps Andre indtægter og omkostninger indregnet i anden totalindkomst / Other income and expenses recognised in other comprehensive income Totalindkomst for perioden i alt / Total comprehensive income Berlin IV A/S - Delårsrapport /

18 Balance pr. 31. december Balance sheet at 31 December Aktiver / Assets Halvår / Half year Årsregnskab / Full year Koncernen / Group 31. dec. 31. dec. 30. Note EUR 000 EUR 000 EUR 000 Langfristede aktiver / Non- current assets Investeringsejendomme / Investment properties Langfristede aktiver i alt / Total non- current assets Kortfristede aktiver / Current assets Tilgodehavende fra udlejning - netto / Receivables from letting out - net Andre tilgodehavender / Other receivables Likvide beholdninger / Cash at bank and in hand Kortfristede aktiver i alt / Total current assets Aktiver i alt / Total assets Berlin IV A/S - Delårsrapport /

19 Balance pr. 31. december Balance sheet at 31 December Passiver / Liabilities and Equity Halvår / Half year Årsregnskab / Full year Koncernen / Group 31. dec. 31. dec. 30. Note EUR 000 EUR 000 EUR 000 Egenkapital / Equity Aktiekapital / Share capital Reserve for rentesikring / Interest- rate hedging reserve Overført resultat / Retained earnings Egenkapital i alt / Total equity Langfristede Gældsforpligtelser / Long- term debt Gæld til kreditinstitutter / Payables to credit institutions, Long- term Udskudt skat / Deferred tax Afledte finansielle instrumenter / Derivative financial instruments Langfristede gældsforpligtelser i alt / Non- current liabilities Kortfristede gældsforpligtelser / Short- term debt Gæld til kreditinstitutter / Payables to credit institutions, short- term Selskabsskat / Corporation tax Leverandører / Trade payables Afledte finansielle instrumenter / Derivative financial instruments Anden gæld / Other payables Kortfristede gældsforpligtelser i alt / Current liabilities Gældsforpligtelser i alt / Total liabilities Passiver i alt / Total liabilities and equity Berlin IV A/S - Delårsrapport /

20 Egenkapitalopgørelse 1. juli december Statement of changes in Equity 1 July - 31 December Aktiekapital / Share capital Reserve for rentesikring / Interest- rate hedging reserve Overført resultat / Retained earnings I alt / Total Koncernen / Group EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR juli / 1 July Overført til resultatopgørelsens finansielle poster: Transferred to financial income and expenses in the income statement: Dagsværdiændring af renteswaps / Fair value adjustment of interest rate swaps Skatteeffekt af egenkapitalbevægelser / Tax effect of equity movements Totalindkomst for perioden / Other income and expenses in other comprehensive income Periodens resultat / Profit for the period Totalindkomst 31. december / Comprehensive income 31 December Køb af egne aktier / Purchase of treasury shares december / 31 December Overført til resultatopgørelsens finansielle poster: Transferred to financial income and expenses in the income statement: Dagsværdiændring af renteswaps / Fair value adjustment of interest rate swaps Skatteeffekt af egenkapitalbevægelser / Tax effect of equity movements Totalindkomst for perioden / Other income and expenses in other comprehensive income Periodens resultat / Profit for the period Totalindkomst 30. / Comprehensive income 30 June Køb af egne aktier / Purchase of treasury shares / 30 June Overført til resultatopgørelsens finansielle poster: Transferred to financial income and expenses in the income statement: Dagsværdiændring af renteswaps / Fair value adjustment of interest rate swaps Skatteeffekt af egenkapitalbevægelser / Tax effect of equity movements Totalindkomst for perioden / Other income and expenses in other comprehensive income Periodens resultat / Profit for the period Totalindkomst 31. december / Comprehensive income 31 December Køb af egne aktier / Purchase of treasury shares december / 31 December Berlin IV A/S - Delårsrapport /

21 Pengestrømsopgørelse 1. juli december Cash flow statement 1 July - 31 December Halvår / Half year Årsregnskab / Full year 1. juli Koncernen / Group Note EUR 000 EUR 000 EUR 000 Periodens resultat / Profit for the period Dagsværdiændring på ejendomme / Fair value changes of properties Finansielle poster, netto / Net financials Ændring i tilgodehavender / Change in receivables Ændring i kortfristet gæld / Change in short- term debt Renteindbetalinger / Interest received Renteudbetalinger / Interest paid Skat af periodens resultat / Tax on profit for the period Periodens betalte skatter / Paid taxes in the period Andre reguleringer / Other adjustments Pengestrømme fra driftsaktivitet / Cash flows from operating activities Køb af materielle anlægsaktiver / Purchase of property, plant and equipment Salg af materielle anlægsaktiver / Sale of property, plant and equipment Pengestrømme fra investeringsaktivitet / Cash flows from investing activities Afdrag på lån / Repayment of loans Ændring i deponering af bundne midler / Change in deposit of restricted cash Køb af egne aktier / Purchase of treasury shares Pengestrømme fra finansieringsaktivitet / Cash flows from financing activities Periodens pengestrømme / Cash flow for the period Likvider primo, ej bundne / Cash and cash equivalents beginning of period, unrestricted Likvider ultimo, ej bundne / Cash and cash equivalents end of period, unrestricted Frie midler / Unrestricted cash Delvis bundne midler / Partly restricted cash Likvider ultimo, ej bundne / Cash and cash equivalents end of period, unrestricted Bundne midler / Restricted cash Likvider ultimo, jf balance / Cash and cash equivalents end of year, according to balance sheet Berlin IV A/S - Delårsrapport /

22 Noter Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note 12 Note 13 Anvendt regnskabspraksis Dagsværdiændring på ejendomme Administrationsomkostninger Finansielle omkostninger Selskabsskat Indtjening pr. aktie (EPS) Investeringsejendomme Aktiekapital Finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter Anden gæld Ændring i tilgodehavender Ændring i kortfristet gæld Berlin IV A/S - Delårsrapport /

23 Noter Note 1 Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten aflægges som et sammendraget regnskab i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU. Der er ikke udarbejdet delårsregnskab for moderselskabet. Berlin IV A/S har med virkning fra 1. Juli implementeret de nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag som træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. juli eller senere. Følgende er relevante for selskabet: - Ændring af IAS 32, Finansielle instrumenter, præsentation - IFRIC 21, Offentlige afgifter - Årlige forbedringer Årlige forbedringer Implementeringen af ovenstående har ikke medført ændringer i den anvendte regnskabspraksis. IASB har udstedt følgende standarder, som endnu ikke er trådt i kraft som er relevante for selskabet: Ikke godkendt af EU: - IFRS 9, Finansielle instrumenter - IFRS 15, Indtægter fra kontrakter med kunder - Årlige forbedringer Ændringer af IAS 1, Præsentation af årsrapporter Ingen ændringer forventes at få væsentlig indvirkning på indregning og måling. Den i delårsrapporten anvendte regnskabspraksis er derudover uændret i forhold til den regnskabspraksis, som blev anvendt i koncernregnskabet for /, og som er i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som er godkendt af EU. Vi henviser til årsrapporten for / for en nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis. Hvor ikke andet er nævnt nedenstående henvises endvidere til definitionerne på de angivne nøgletal, der er beregnet i overensstemmelse med definitionerne i Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning Anbefalinger og Nøgletal Der er tilføjet 2 nye nøgletal til de ikke- finansielle nøgletal, de er beregnet på følgende måde. Ejendomsværdi pr. m 2 i EUR Ist faktor anvendt ved værdifastsættelsen Ist- lejen er modtaget lejeindtægter fra udlejning af lejemål uden øvrige indtægter. Investeringsejendomme til markedsværdi samlede antal m 2 i porteføljen Investeringsejendomme til markedsværdi Ist- lejen Note 2 Dagsværdiændring på ejendomme Årsregnskab 1. juli EUR 000 EUR 000 EUR 000 Dagsværdiregulering af ejendomme jf. ejendomsnote Fortjeneste ved afhændelse af ejendomme Dagsværdiændring jf. resultatopgørelse Halvår Berlin IV A/S - Delårsrapport /

24 Noter Note 3 Administrationsomkostninger Årsregnskab EUR 000 EUR 000 EUR 000 Samlede løn og honoraromkostninger Regnskabs- og selskabsassistance Øvrige administrationsomkostninger I alt Halvår Note 4 Finansielle omkostninger Årsregnskab EUR 000 EUR 000 EUR 000 Prioritetsrenter Amortisering og øvrige renteomkostninger I alt Halvår 1. juli Note 5 Selskabsskat Årsregnskab 1. juli EUR 000 EUR 000 EUR 000 Årets udskudte skat Aktuel skat i perioden Halvår Periodens skat fordeler sig således: Skat af årets resultat Skat af poster indregnet i anden totalindkomst Skat af periodens resultat forklares således: Resultat før skat Beregnet på baggrund af tysk skattesats 15,83% Aktuel tysk skat Skattemæssige reguleringsposter Skat af årets resultat Berlin IV A/S - Delårsrapport /

25 Noter Note 6 Indtjening pr. aktie (EPS) Årsregnskab EUR 000 EUR 000 EUR 000 Resultat, som tilfalder aktionærer i moderselsk Gennemsnitligt antal ordinære aktier, 1000 stk Resultat pr. aktie i eur 0,02 0,06 0,08 Resultat pr. aktie i dkk 0,12 0,41 0,60 Halvår 1. juli Note 7 Investeringsejendomme Årsregnskab EUR 000 EUR 000 EUR 000 Anskaffelsessum 1. juli Periodens tilgang Periodens afgang Anskaffelsessum 31. december Halvår 1. juli Dagsværdiændring 1. juli Periodens dagsværdiændring Periodens afgang Dagsværdiændring 31. december Bogført værdi 31. december Selskabet har pr ingen aktiver, som er omfattet af særlige foranstaltninger grundet deres illikvide natur, jf. FAIF- lovens 64. Note 8 Aktiekapital Udstedte aktier pr. 31. december Årsregnskab EUR 000 EUR 000 EUR 000 A- aktier B- aktier Udstedte aktier i alt Halvår 1. juli Beholdning af egne aktier, nominelt Beholdningen af egne aktier udgør stk., hvoraf stk. er A- aktier. Dette svarer til 5,73% af den samlede aktiekapital og 4,11% af stemmerne. Berlin IV A/S - Delårsrapport /

26 Noter Note 9 Finansielle instrumenter Indregnede finansielle instrumenter Udlån og øvrige tilgodehavender: Årsregnskab EUR 000 EUR 000 EUR 000 Tilgodehavender fra udlejning og salg Andre tilgodehavender Likvide beholdninger I alt Halvår 1. juli Finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris: Gæld til kreditinstitutter Leverandører Anden gæld I alt Finansielle forpligtelser til dagsværdi: Afledte finansielle instrumenter I alt Berlin IV A/S - Delårsrapport /

27 Noter Note 10 Afledte finansielle instrumenter Dagsværdi af afledte finansielle instrumenter: Koncernen Årsregnskab EUR 000 EUR 000 EUR 000 Renteswaps (variabel til fast) Halvår 1. juli Restgæld Afgiven rente Lån EUR Udløb ekskl. margin Landesbank Berlin /03/17 4,08%* Landesbank Berlin /12/16 4,22% Hypothekenbank Frankfurt /10/16 3,69% Hypothekenbank Frankfurt /10/16 3,82% Hypothekenbank Frankfurt /10/16 3,83% Hypothekenbank Frankfurt /10/16 4,19% Hypothekenbank Frankfurt /10/16 4,19% Hypothekenbank Frankfurt /10/16 3,79% Hypothekenbank Frankfurt /10/16 3,79% Hypothekenbank Frankfurt /10/16 3,79% Hypothekenbank Frankfurt /10/16 3,79% Hypothekenbank Frankfurt /10/16 4,19% Hypothekenbank Frankfurt /10/16 4,19% Hypothekenbank Frankfurt /10/16 4,19% Hypothekenbank Frankfurt /10/16 4,92% Deutsche Pfandbriefbank /05/17 4,50% Deutsche Pfandbriefbank /05/17 4,50% IBB - Amendestraße /03/26 0,00% IBB - Wienerstraße /06/27 0,00% Total Ud af den samlede restgæld er EUR sikret via swap- aftaler, resten er fastforrentet lån. Variabel rentesats for alle indgåede låneaftaler er EURIBOR 3 M + margin. Variabel rentesats for alle indgåede SWAP- aftaler er EURIBOR 3 M. Dagsværdi af renteswaps beregnes som nutidsværdien af forventede fremtidige pengestrømme ved anvendelse af aktuelle rentesatser pr. balancedagen. * Dette lån er fastforrentet og den afgivne rente er inklusiv marginal. Lån Berlin IV A/S - Delårsrapport /

28 Noter Note 11 Anden gæld Årsregnskab EUR 000 EUR 000 EUR 000 Skyldige renter Skyldig vedligeholdelse og modernisering Skyldige periodeafgrænsningsposter Skyldige hensættelser Diverse anden gæld I alt Halvår 1. juli Note 12 Ændring i tilgodehavender Årsregnskab EUR 000 EUR 000 EUR 000 Tilgodehavender fra udlejning Andre tilgodehavender Heraf tilgodehavende fra salg af lejligheder og ejendomme I alt Halvår 1. juli Note 13 Ændring i kortfristet gæld Halvår Årsregnskab 1. juli EUR 000 EUR 000 EUR 000 Leverandører Selskabsskat Anden gæld I alt Berlin IV A/S - Delårsrapport /

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Hovedpunkter,i,delårsrapport,for,Berlin,IV,A/S,,perioden,1.,juli,,31.,december,2012,

Hovedpunkter,i,delårsrapport,for,Berlin,IV,A/S,,perioden,1.,juli,,31.,december,2012, Nasdaq&OMX&Copenhagen&A/S& & & & Selskabsmeddelelse& nr.02&/&2013& Aarhus,&19.&februar&2013& CVR.&nr.&29&14&98&60&&&& www.berlin4.dk& & & Hovedpunkter,i,delårsrapport,for,Berlin,IV,A/S,,perioden,1.,juli,,31.,december,2012,

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

For det indeværende regnskabsår forventes et resultat før skat og værdiregulering på omkring mio. kr.

For det indeværende regnskabsår forventes et resultat før skat og værdiregulering på omkring mio. kr. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 51 / 2010 Hellerup, 26. februar 2010 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli 31. december 2009 Bestyrelsen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr. 37 75 25 17. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014

Expedit a/s. CVR-nr. 37 75 25 17. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014 Yderligere oplysninger fås hos Steen Bødtker, adm. direktør, på tlf. 20 80 88 00 eller pr. email steen.bodtker@expedit.dk.

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr. 37 75 25 17. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2015

Expedit a/s. CVR-nr. 37 75 25 17. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2015 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2015 Yderligere oplysninger fås hos Steen Bødtker, adm. direktør, på tlf. 20 80 88 00 eller pr. email steen.bodtker@expedit.dk.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin IV A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin IV A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr.67 / 2011 Hellerup, 28. februar 2011 CVR. nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin IV A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Scandinavian Properties A/S Delårsrapport for perioden 1. januar marts 2011

Scandinavian Properties A/S Delårsrapport for perioden 1. januar marts 2011 Scandinavian Properties A/S Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2011 Selskabsoplysninger Selskabet Scandinavian Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 28 98 25 50 Regnskabsår:

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning om anvendelse

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2012

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2012 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2012 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

CVR-nr.: halvår

CVR-nr.: halvår CVR-nr.: 30 69 16 44 0 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 1 af 16 Delårsrapport for 1. halvår 2016 Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Koncernen realiserede et resultat

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin IV A/S, perioden 1. juli 31. december 2011. Tomgangen er reduceret til 4,4 % mod 5,9 % i 2010/2011.

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin IV A/S, perioden 1. juli 31. december 2011. Tomgangen er reduceret til 4,4 % mod 5,9 % i 2010/2011. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr.91 / 2012 Aarhus, 28. februar 2012 CVR. nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin IV A/S, perioden 1. juli 31. december 2011

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2013

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2013 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Side 1 af 15 side(r) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 15 Børsmeddelelse nr. 5/2014 26. august 2014 Delårsrapport, 2. kvartal 2014 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for. Resultatet af ejendommenes drift pr. 30.

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 31. marts 2016 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 31. marts 2016 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 15 Børsmeddelelse nr. 6/2015 20. april 2016 Delårsrapport, 1. kvartal 2016 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 31. marts 2016 for. Resultatet af ejendommenes drift pr. 31.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 30. oktober 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 30. oktober 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 30. oktober 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

CVR-nr.: Delårsrapport 1. januar 30. september

CVR-nr.: Delårsrapport 1. januar 30. september CVR-nr.: 30 69 16 44 Delårsrapport 1. januar 30. september 0 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 11 1007

Læs mere

Velkommen til. Velkommen til Generalforsamling i Prime Office A/S

Velkommen til. Velkommen til Generalforsamling i Prime Office A/S Velkommen til Velkommen til Generalforsamling i Prime Office A/S Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning v/bestyrelsesformand Flemming Lindeløv. 3. Fremlæggelse af årsregnskab

Læs mere