Organisationsbestyrelsesmøde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde"

Transkript

1 Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start Restaurant Kikko i Lindholmcentret Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin Afbud Referent Mødeleder Lis Bentin Werner Ifversen Madsen Referat 084/13 Godkendelse af referat /13 Nyt fra formanden /13 Nyt fra administrationen /13 Momspligt på kapitalforvaltnings ydelser /13 Kapitalforvaltning pr. 30. juni /13 Budget 2014 for afdelinger uden afdelingsbestyrelser /13 Likvidering af Byfornyelsesselskabet Danmark /13 EU forsikringsudbud /13 Byggetekniske gennemgange /13 Seminar for organisationsbestyrelsen /13 Kodeks for organisationsbestyrelsen /13 Organisationsbestyrelsens rolle i forhold til afdelingsbestyrelserne /13 Afdelingsbestyrelsens rolle og ansvar /13 Konsolidering /13 Tilbagebetaling af lån til afdeling 35, Hammerlodden/Teglværksgade /13 Forhøjelse af indskud /13 Prisaftaler /13 Snerydning /13 Beboerklager /13 Forvaltningsrevision /13 BL informerer /13 Bygge- og renoveringssager...16 Side 1/17

2 106/13 Beboerklagenævns- og boligretssager /13 Udlejningssituationen /13 Eventuelt /13 Næste møde...17 Side 2/17

3 084/13 Godkendelse af referat Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 18. juni Organisationsbestyrelsen godkendte referatet fra mødet den 18. juni At organisationsbestyrelsen godkender referatet fra mødet den 18. juni /13 Nyt fra formanden Formanden fremlægger eventuelle punkter til drøftelse, godkendelse og/eller til orientering. At organisationsbestyrelsen drøfter, godkender og/eller tager eventuelle punkter til efterretning. Werner Madsen: Orienterede om likvidering af LFBO, hvor der ikke p.t. er noget nyt. At der havde været opgangsbrand i afdeling 3. At der havde været møde med Guldborgsund Kommune om ydre Østerbro. At der havde været kontakt til formanden i afdeling 11 angående en administrativ tvist. At der var inviteret til revy den 23. august, hvor de inviterede mødes kl i Nygade. 086/13 Nyt fra administrationen Direktøren orienterer om eventuelt nyt fra administrationen ud over de punkter, der allerede er på dagsordenen. At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Lis Bentin: Orienterede om fortsat fokus på udvikling af administrative rutiner, herunder vidensdeling, så vi sikrer, at opgaverne løses bedst muligt. At der er gang i planlægning, herunder afvikling af afdelingsmøder At der er gang i de årlige medarbejderudviklingssamtaler (MUS), bl.a. med fokus på de nye tiltag, der skal iværksættes fra og med 1. januar Side 3/17

4 At opfølgning på Falck-aftale forventes afsluttet inden udgangen af september At der havde været kontakt til Designa i relation til artiklen i Børsen. At der har været holdt møde med web-bureau i relation til ny hjemmeside. At virksomhedsnævnet har besluttet at skifte leverandør af arbejdstøj til Profilbutikken på Ndr. Ringvej. At der i forbindelse med Bakkehuset/Fjordkøkkenet vil være færre opgaver for vores ejendomsfunktionærer fra og med januar 2014, hvor Fjordkøkkenet ikke længere er på Bakkehuset. 087/13 Momspligt på kapitalforvaltnings ydelser Nordea meddeler i brev dateret 1. juli 2013, at der den 19. juli 2012 er afsagt EU-dom, der medfører en ændring af praksis for moms på kapitalforvaltningsydelser. Tiden siden domsafsigelsen har SKAT brugt på at beregne konsekvenserne for det danske kapitalforvaltningsmarked. Organisationsbestyrelsen tog information om momspligt på kapitalforvaltningsydelser fra og med 1. juli 2013 til efterretning. Skat har afgjort, at fra den 1. juli 2013 er kapitalforvaltningsydelser som udgangspunkt momspligtige. Eneste undtagelse er kapitalforvaltning for investeringsforeninger, der fortsat er momsfrit. Vores kapitalforvaltere Nordea, Alm. Brand og Sirius vil derfor fra den 1. juli 2013 opkræve moms af ydelserne i forbindelse med porteføljeforvaltningen, herunder moms på handelsomkostninger, PM- og forvaltningsgebyrer. At organisationsbestyrelsen tager information om momspligt på kapitalforvaltningsydelser til Side 4/17

5 efterretning. 088/13 Kapitalforvaltning pr. 30. juni 2013 Gnsn. Kursværdi Afkast 1.halvår Alm.Brand ,94 Nordea ,57 Organisationsbestyrelsen tog orientering om kapitalafkast for første halvår 2013 til efterretning. Sirius ,82 I alt ,68 Det gennemsnitlige afkast er negativt med 0,4%. Der er budgetteret med et afkast på 1,5% til afdelingerne i Kapitalforvalterne beskriver, at det danske obligationsmarked var præget af faldende kurser i 2. kvartal 2013, hvilket har medvirket til det ringe resultat. At organisationsbestyrelsen tager orientering om kapitalafkast for første halvår 2013 til efterretning. 089/13 Budget 2014 for afdelinger uden afdelingsbestyrelser Budgetter for afdelinger uden afdelingsbestyrelser forelægges for organisationsbestyrelsen inden udsendelse til beboerne. Det drejer sig om følgende afdelinger: 19 Flintingevej/Åmarksvej 21 Kirkegårdsvej 24 Slotsgade Fjordbakken 32 Vendsysselvej 47-49, ældreboliger 34 Grønnegårdsvej 35 Hammerlodden/Teglværksgade 36 Bakkehuset, plejehjem 37 Aldershvile, plejehjem 38 Stubbekøbingvej, ældreboliger Organisationsbestyrelsen godkendte budget 2014 for afdelinger uden afdelingsbestyrelser med enkelte bemærkninger, som vil blive tilrettet, inden de udsendes til beboerne. Side 5/17

6 39 Vendsysselvej 25-27, ældreboliger 40 Vendsysselvej, dagcenter 48 serviceareal til afdeling 38 Budgetterne vedlægges. At organisationsbestyrelsen godkender budget 2014 for afdelinger uden afdelingsbestyrelser, inden budgetterne bliver behandlet af beboerne på de kommende afdelingsmøder. 090/13 Likvidering af Byfornyelsesselskabet Danmark Advokatfirmaet Horten meddeler i brev dateret 15. juli 2013, at Byfornyelsesselskabet Danmark er likvideret pr. den 23. maj Nykøbing F. Boligselskab har været garant for Byfornyelsesselskabet med en indskudt garantikapital på ,00 kr., der efterfølgende er forhøjet til ,00. Af dette beløb er der udloddet 46,85199%, eller i alt ,00 kr., hvilket gør, at Nykøbing F. Boligselskabs endelige tab bliver ,00 kr. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen om Byfornyelsesselskabet Danmarks likvidation og tab på garantindskuddet til efterretning. At organisationsbestyrelsen tager orienteringen om Byfornyelsesselskabet Danmarks likvidation og tab på garantindskuddet til efterretning. Side 6/17

7 091/13 EU forsikringsudbud Forsikringsmæglerne Willis har netop afsluttet udbud af boligorganisationens forsikringer - gældende fra og med Administrationen vil forelægge resultatet af udbuddet på mødet, jf. beslutningsoplæg fra Willis, herunder indstilling om valg af fremtidigt forsikringsselskab. Organisationsbestyrelsen tog gennemgang af beslutningsoplæg fra forsikringsmæglerne Willis til efterretning og godkendte valg af fremtidigt forsikringsselskab som indstillet af Willis. At organisationsbestyrelsen tager gennemgang af beslutningsoplæg til efterretning og godkender valg af fremtidigt forsikringsselskab. 092/13 Byggetekniske gennemgange Organisationsbestyrelsen godkendte på møde den 18. juni 2013, at administrationen arbejdede videre på at få konkretiseret, hvilke afdelinger der skal have foretaget en byggeteknisk gennemgang i relation til en eventuel ansøgning til Landsbyggefonden. Administrationen vil på mødet gennemgå oplæg fra ekstern leverandør, herunder prioriteringer af afdelinger og prisoverslag for eventuelle byggetekniske gennemgange. Administrationen gennemgik oplæg fra ekstern leverandør. Organisationsbestyrelsen kunne ikke på det foreliggende grundlag træffe en endelig beslutning. Sagen belyses yderligere via ekstern leverandør og genoptages på næstkommende møde med henblik på endelig afgørelse af eventuelle byggetekniske gennemgange. At organisationsbestyrelsen tager gennemgang af oplæg til efterretning og anbefaler, hvilke afdelinger administrationen skal arbejde videre med i relation til eventuelle byggetekniske gennemgange. 093/13 Seminar for organisationsbestyrelsen Administrationen har opgjort forbrug på organisationsbestyrelsens 2 dages seminar den 27. og 28. juni Opgørelsen viser et samlet for- Organisationsbestyrelsen tog orientering om regnskab/forbrug for organisationsbestyrelsens seminar til efter- Side 7/17

8 brug på ,90 kr. Forbruget dækker kursusophold med overnatning inkl. fuld forplejning i 2 dage, samlet transport via leje af bil samt museumsbesøg. Der deltog i alt 9 personer (7 organisationsbestyrelsesmedlemmer og 2 fra administrationen), hvilket svarer til en pris på 4.286,32 kr. pr. person. retning. Organisationsbestyrelsen anerkendte seminaret som godt og udbytterigt og besluttede, at administrationen fremadrettet holder et tilsvarende årligt 2 dages seminar for organisationsbestyrelsen. At organisationsbestyrelsen tager orientering om regnskab/forbrug for organisationsbestyrelsens seminar til efterretning. 094/13 Kodeks for organisationsbestyrelsen På organisationsbestyrelsens seminar den 27. og 28. juni 2013 har organisationsbestyrelsen udarbejdet kodeks for organisationsbestyrelsen i relation til organisationsbestyrelsens ageren både i forhold til organisationsbestyrelsen som bestyrelse, organisationsbestyrelsens møder og i forhold til omverdenen. Derudover fastlagt værdier for organisationsbestyrelsen. Organisationsbestyrelsen godkendte Kodeks for organisationsbestyrelsen med en enkelt ændring. Kodeks vil blive tilrettet og sendt til organisationsbestyrelsen. Kodeks for organisationsbestyrelsen vedlægges. At organisationsbestyrelsen godkender det vedlagte Kodeks for organisationsbestyrelsen. 095/13 Organisationsbestyrelsens rolle i forhold til afdelingsbestyrelserne På organisationsbestyrelsens seminar den 27. og 28. juni 2013 blev organisationsbestyrelsens rolle og beføjelser i forhold til de valgte afdelingsbestyrelser drøftet. Derfor følgende redegørelse fra drøftelserne: Organisationsbestyrelsen tog redegørelsen for organisationsbestyrelsens rolle i forhold til afdelingsbestyrelserne til efterretning. Organisationsbestyrelsens rolle er at sikre en forsvarlig og effektiv drift af boligorganisationen Side 8/17

9 og dens afdelinger, og organisationsbestyrelsen har ansvar for den overordnede ledelse af Nykøbing F. Boligselskab og dens afdelinger. Organisationsbestyrelsen har det juridiske og økonomiske ansvar for boligorganisationens drift. Derfor er det også organisationsbestyrelsens pligt at påse, at afdelingsbestyrelserne eller afdelingsmøderne kun foretager beslutninger, der er forsvarlige, og organisationsbestyrelsen har pligt til at skride ind, hvis beslutningerne strider mod gældende lovgivning eller der ikke holdes en rimelig vedligeholdelsesstand i de enkelte afdelinger. Den endelige godkendelse af afdelingernes budgetter sker derfor i organistionsbestyrelsen, jf. den gældende lovgivning og Nykøbing F. Boligselskabs vedtægter 12, stk. 2, andet punktum: Herudover foretager bestyrelsen inden regnskabsårets udløb den endelige godkendelse af afdelingernes budgetter for det følgende regnskabsår efter forudgående godkendelse på de ordinære afdelingsmøder jf. 14, stk.1. At organisationsbestyrelsen tager redegørelse for organisationsbestyrelsens rolle i forhold til afdelingsbestyrelserne til efterretning. 096/13 Afdelingsbestyrelsens rolle og ansvar På organisationsbestyrelsens seminar den 27. og 28 juni 2013 blev afdelingsbestyrelsens beslutningskompetence drøftet. Derfor følgende redegørelse fra drøftelserne: Organisationsbestyrelsen tog redegørelse for afdelingsbestyrelsens rolle og ansvar til efterretning. Afdelingsbestyrelsens og afdelingsmødets kompetencer er beskrevet i Lov om almene boliger samt boligselskabets vedtægter. Den øverste myndighed i afdelingerne er afdelingsmødet. Det betyder, at selvom loven og vedtægterne siger, at det er afdelingsbestyrelsen, der godkender driftsbudget og regnskab for afdelingen, så er godkendelsen ikke gældende, Side 9/17

10 før budget og/eller regnskab er godkendt på et afdelingsmøde. Det er afdelingsbestyrelsens pligt at føre de ting, der er vedtaget på afdelingsmødet ud i livet samt at påse, at der er god ro og orden i afdelingen. Afdelingsmødets kompetence er at beslutte, hvilken vedligeholdelsesordning, der skal gælde i afdelingen, at godkende budget og evt. regnskab, at beslutte, om der skal holdes et ordinært afdelingsmøde om året (budgetmøde) eller to, så der også er et regnskabsmøde efter regnskabsårets afslutning, hvor afdelingsmødet godkender regnskabet, afdelingsbestyrelsens størrelse og afdelingens husordensregler. Afdelingsmødet kan forkaste afdelingsbestyrelsens budget og forslag. Afdelingsbestyrelsen skal derfor, hver gang der er forslag, der berører afdelingens økonomi, have dette forelagt og godkendt på et afdelingsmøde, enten som en del af det årlige budget eller som særskilt forslag eller ved større projekter, f.eks. renovering, på et ekstraordinært afdelingsmøde med dette ene punkt som emne for mødet. Afdelingsbestyrelsen skal gå foran og have visionerne for området det er ikke afdelingsbestyrelsens rolle at administrere afdelingen. Det er det, administrationen er ansat til. Som nævnt i punkt 095/13 er afdelingsbestyrelsen ikke juridisk og økonomisk ansvarlig for afdelingen. Dette ansvar ligger hos organisationsbestyrelsen. At organisationsbestyrelsen tager redegørelse for afdelingsbestyrelsens rolle og ansvar til efterretning. 097/13 Konsolidering På organisationsbestyrelsens seminar den 27. og 28. juni 2013 var emnet konsolidering af boligorganisationen på dagsordenen. Konsolidering handler bl.a. om at styrke ar- Organisationsbestyrelsen godkendte, at afdelinger, der modtager dels faste årlige tilskud og/eller enkelte tilskud fra dispositionsfonden og/eller ar- Side 10/17

11 bejdskapitalen og dispositionsfonden. I den forbindelse blev det fra administrationens side foreslået, at afdelinger, der f.eks. modtager faste årlige tilskud fra dispositionsfonden ikke fremadrettet det vil sige fra og med regnskab 2013 og frem modtager tilskud fra dispositionsfonden i de år, hvor den pågældende afdeling kommer ud af året med et overskud. Derudover, at hvis organisationsbestyrelsen bevilger forbedringsarbejder til alle afdelinger, der finansieres via arbejdskapitalen og/eller dispositionsfonden, at disse forbedringsarbejder selv skal dækkes af de afdelinger, der kommer ud med overskud det pågældende år og ikke af arbejdskapitalen og/eller dispositionsfonden. bejdskapitalen selv dækker hele alternativt dele af udgifterne, hvis afdelingen i det år, tilskuddet er ydet, kommer ud med et overskud, der kan dække hele alternativt dele af tilskuddet. At organisationsbestyrelsen godkender, at afdelinger, der modtager dels faste årlige tilskud og/eller enkelte tilskud fra dispositionsfonden og/eller arbejdskapitalen selv dækker udgifterne i de år, hvor afdelingen kommer ud med et overskud. 098/13 Tilbagebetaling af lån til afdeling 35, Hammerlodden/Teglværksgade Organisationsbestyrelsen har på møde den 11. oktober 2000 bevilget et rente og afdragsfrit lån på 2,5 mio. kr. til afdeling 35 Hammerlodden/Teglværksgade i indtil 10 år eller til 95 pct. af boligerne er omdannet til almene boliger. Herefter tages tilbagebetaling af lånet op på ny. Administrationen anbefaler, at afdeling 35 Hammerlodden/Teglværksgade fra og med 2014 tilbagebetaler lånet over 20 år med en årlig ydelse på kr., hvoraf kr. er rente (3,5 pct. svarende til kreditforeningsrenten for fastforrentet lån) og kr. er afdrag 1. år. Organisationsbestyrelsen godkendte administrationens anbefaling om, at afdeling 35 Hammerlodden/- Teglværksgade påbegynder tilbagebetaling af lån over 20 år ydet fra dispositionsfonden i år 2000 med en fast forrentning på 3,5 pct. Der er taget højde for tilbagebetaling af lånet i afdelingens budget Side 11/17

12 At organisationsbestyrelsen godkender administrationens anbefaling om, at afdeling 35 Hammerlodden/Teglværksgade påbegynder tilbagebetaling af lån over 20 år ydet fra dispositionsfonden i år 2000 med en fast forrentning på 3,5 pct. 099/13 Forhøjelse af indskud På organisationsbestyrelsens seminar den 27. og 28. juni 2013 drøftede organisationsbestyrelsen en eventuel forhøjelse af indskud i afdelinger med det formål bl.a. at begrænse tab ved fraflytning. Boligorganisationen må varsle forhøjelse af indskud hvert år uden kommunens godkendelse, blot indskuddet ikke overstiger 225 kr. pr. m2 (2013 niveau) Organisationsbestyrelsen drøftede eventuelle forhøjelser alternativt nedsættelser af indskud i forbindelse med leje af boligorganisationens boliger. Administrationen ønsker sagen genoptaget på næste møde inden endelig stillingtagen af indskud for afdeling 9 Gedservej. Administrationen anbefaler, at organisationsbestyrelsen på baggrund af beregninger, der vil foreligge til mødet, fortsætter drøftelserne, så boligorganisationen sikrer, at eventuelle forhøjelser af indskud også står mål med udlejningssituationen. At organisationsbestyrelsen drøfter eventuelle forhøjelser af indskud i forbindelse med leje af boligorganisationens boliger. 100/13 Prisaftaler På organisationsbestyrelsens seminar den 27. og 28. juni 2013 drøftede organisationsbestyrelsen prisaftaler, herunder fælles indkøbsaftaler. Administrationen foreslår, at boligorganisationen generelt så vidt det er muligt indgår prisaftaler med de leverandører, boligorganisationen samarbejder med, herunder fælles indkøbsaftaler for afdelingerne, så boligorganisationen sik- Organisationsbestyrelsen godkendte, at administrationen løbende indgår prisaftaler, herunder fælles indkøbsaftaler for afdelingerne. Side 12/17

13 rer de bedst mulige priser også i relation til at holde huslejerne nede. At organisationsbestyrelsen godkender, at administrationen løbende indgår prisaftaler, herunder fælles indkøbsaftaler for afdelingerne. 101/13 Snerydning På organisationsbestyrelsens seminar den 27. og 28. juni 2013 drøftede organisationsbestyrelsen serviceniveauet for snerydning. Snerydning er et lovkrav, der er reguleret efter Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje. Loven fastslår: Hvem der har snerydnings- og grusningspligt ( 1) At vejbestyrelsen har kompetence til at udfærdige generelle retningslinjer vedrørende vintervedligeholdelse af såvel offentlige som private veje og stier ( 5) Organisationsbestyrelsen godkendte, at boligorganisationens niveau for den fremtidige snerydning ikke er højere end loven foreskriver. Administrationen udarbejder en prioriteret plan for den fremadrettet snerydning. Planen forelægges organisationsbestyrelsen til orientering. At vejbestyrelsen/kommunen fører tilsyn med, at grundejerne overholder deres forpligtelser Lovens kapitel 7 nærmere regler om grundejernes forpligtelser (Lovens 11 og 12): 11. Den snerydningspligt, der påhviler grundejerne, omfatter pligt til at rydde færdselsarealer for sne snarest muligt efter snefald. Pladsen omkring brandhaner, brand- og politialarmskabe og installationer til trafikregulering skal til enhver tid holdes ryddet for sne. Stk. 2. Uanset hvem der har pligt til snerydning på fortov og kørebane, har grundejerne pligt til at rydde trapper til deres ejendomme for sne. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen (vejbestyrelsen) kan efter forhandling med politiet give nærmere forskrifter for snerydningens udførelse, herunder om hvor snebunker skal henlægges. 12. Den pligt, der påhviler grundejerne til at Side 13/17

14 træffe foranstaltninger mod glat føre, omfatter pligt til snarest muligt efter førets indtræden at bestrø færdselsarealet med grus, sand el.lign. Stk. 2. Uanset hvem der har pligt til at træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og kørebane, har grundejerne pligt til at gruse trapper til deres ejendomme. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen (vejbestyrelsen) kan efter forhandling med politiet give nærmere forskrifter for glatføreforanstaltningernes udførelse, herunder for anvendelse af salt og andre kemikalier. Guldborgsund Kommune citerer loven i deres pjece om Snerydning og glatførebekæmpelse at ved snefald skal der ryddes så hurtigt som muligt, og man skal hurtigst muligt strø sit fortov og udvendige trapper ved glatføre. Retspraksis på området viser, at alt efter forholdene kan man forvente, at grundejerne har ryddet inden for en ca. tidsramme. Det vil sige, at der skal være ryddet og gruset/saltet fra kl om morgenen om søndagen kl og frem til kl om aftenen. Der er ganske få undtagelser fra dette bl.a. restauranter, der har længe åbent, institutioner, der åbner tidligt, etc. At organisationsbestyrelsen drøfter og godkender niveauet for den fremtidige vintervedligeholdelse. 102/13 Beboerklager Antallet af beboerklager er fortsat stigende. Derfor ønsker administrationen en drøftelse af serviceniveauet for klagebehandling, da en del klager ligger uden for boligorganisationens kompetenceområde. Administrationen vil give en nærmere redegørelse på mødet. Organisationsbestyrelsen tog administrationens redegørelse til efterretning og besluttede, at administrationen ikke sagsbehandler klager, der udelukkende handler om manglende kemi beboerne imellem det vil sige, klager, der ikke kan henføres til overtræ- Side 14/17

15 delse af de gældende regler, herunder husordner i afdelingerne. At organisationsbestyrelsen drøfter og beslutter serviceniveauet for boligorganisationens klagebehandling. 103/13 Forvaltningsrevision Administrationen gør opmærksom på, at der fortsat forestår et omfattende arbejde med at få gennemarbejdet de enkelte forvaltningsrevisionsområder efter LF Bo s ophør. Derfor foreslår administrationen, at Forvaltningsrevision fremadrettet er et fast punkt på organisationsbestyrelsens møder, så administrationen løbende sikrer, at der sker den nødvendige tilpasning af forvaltningsrevisionen til nugældende boligorganisation. Organisationsbestyrelsen tog orientering om forvaltningsrevision til efterretning og godkendte, at forvaltningsrevision er et fast punkt på organisationsbestyrelsens møder, indtil alle områder af forvaltningsrevisionen er gennemarbejdet til nugældende boligorganisation. At organisationsbestyrelsen tager orientering om forvaltningsrevision til efterretning og godkender, at forvaltningsrevision er et fast punkt på organisationsbestyrelsens møder, indtil alle områder af forvaltningsrevisionen er gennemarbejdet til nugældende boligorganisation. 104/13 BL informerer Administrationen foreslår, at administrationen tilmelder medlemmerne af organisationsbestyrelsen til den elektroniske udsendelse af BL informerer via BL s hjemmeside hvis medlemmerne ikke allerede er tilmeldt. Formålet er at sikre, at organisationsbestyrelsen er løbende opdateret med informationer fra BL. Organisationsbestyrelsen godkendte, at administrationen tilmelder de medlemmer af organisationsbestyrelsen, som ikke allerede er tilmeldt, den elektroniske udsendelse af BL Informerer. Administrationen vil fortsat sikre, at relevante BL informationer kommer på organisationsbestyrelsens dagsorden. At organisationsbestyrelsen godkender, at ad- Side 15/17

16 ministrationen tilmelder de medlemmer af organisationsbestyrelsen, som ikke allerede er tilmeldt, den elektroniske udsendelse af BL Informerer. 105/13 Bygge- og renoveringssager På mødet vil der blive givet en status på igangværende bygge- og renoveringssager. Robert Madsen drøfter udestående i relation til køkkenrenovering i afdeling 6 Møllebakken med administrationen. At organisationsbestyrelsen tager status på igangværende bygge- og renoveringssager til efterretning. 106/13 Beboerklagenævns- og boligretssager På mødet vil der blive givet en status på beboerklagenævns- og boligretssager. Organisationsbestyrelsen tog status på beboerklagenævns- og boligretssager til efterretning. At organisationsbestyrelsen tager status på beboerklagenævns- og boligretssager til efterretning. 107/13 Udlejningssituationen Vi har 6 ledige boliger pr. den 16. august 2013, hvoraf 3 er reserveret, jf. vedlagte udtræk fra hjemmesiden. Organisationsbestyrelsen tog status på udlejningssituationen til efterretning. Der er p.t. en del tilbud ude, jf. vores ventelister, og vi følger fortsat udviklingen tæt. At organisationsbestyrelsen tager status på udlejningssituationen til efterretning. Side 16/17

17 108/13 Eventuelt Afdelingsmøder 2013 Robert Madsen rejste spørgsmålet om ejendomsfunktionærernes deltagelse i de kommende afdelingsmøder. Derudover ønskede Robert Madsen, at der var en inspektør til stede på afdelingsmødet den 9. september 2013 i afdeling 6 Møllebakken. Ejendomsfunktionærernes deltagelse i afdelingsmøder er drøftet og besluttet i Virksomhedsnævnet. Lis Bentin gav tilsagn om, at der som ønsket deltager en inspektør i afdelingsmødet den 9. september 2013 i afdeling 6 Møllebakken. Tilladelser til at passe hund Poul Jeppesen ønskede, at administrationen gav orientering til afdelingsformændene ved administrative tilladelser til at passe hund i de afdelinger, hvor det ikke er tilladt at have hund. Lis Bentin vil sikre, at afdelingsformændene fremadrettet bliver orienteret, hvis der bliver givet administrative tilladelser til at passe hund. 109/13 Næste møde Næste møde er fastsat til den 17. september Werner I. Madsen Lis Bentin Punkter til behandling på kommende møder: Budgetopfølgning 2. kvartal 2013 Status på varmemålere Forvaltningsrevision Side 17/17

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 30-04-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 17-12-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 28-08-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Anders Enevoldsen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 28-10-2015 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Robert Madsen, Jørn Stevns, Poul Jeppesen, Erik Krogsbak, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud Weiss,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 25-02-2015 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-08-2015 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Robert Madsen, Jørn Stevns, Poul Jeppesen, Erik Krogsbak, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud Weiss,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-11-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-02-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 24-08-2016 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 16.00 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Robert Madsen, Jørn Stevns, Erik Krogsbak, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-08-2015 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Robert Madsen, Jørn Stevns, Poul Jeppesen, Erik Krogsbak, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud Weiss,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-03-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 25-02-2015 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 15-10-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 29-04-2015 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 19-02-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Torben Myssen, Robert Madsen, John Nilsson,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 18-06-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 17-12-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 28-01-2015 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 25-06-2014 Slotsgade 20, 4800 Nykøbing F. 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Anders Enevoldsen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul Jeppesen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 25-03-2015 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-11-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 15.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 24-06-2015 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Robert Madsen, Jørn Stevns, Poul Jeppesen, Erik Krogsbak, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud Weiss,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 16-12-2015 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Robert Madsen, Jørn Stevns, Poul Jeppesen, Erik Krogsbak, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud Weiss,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 29-01-2014 Hotel Falster, Skovalleen, 4800 Nykøbing F. 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 1-2-2017 Slotsgade 20 15.30 Deltagere Robert Madsen, Jørn Stevns, Erik Krogsbak, Poul Jeppesen, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud Weiss, Lis Bentin Afbud

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 24-02-2016 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Robert Madsen, Jørn Stevns, Poul Jeppesen, Erik Krogsbak, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud Weiss,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 28-10-2015 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Robert Madsen, Jørn Stevns, Poul Jeppesen, Erik Krogsbak, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud Weiss,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 27-01-2016 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Robert Madsen, Jørn Stevns, Poul Jeppesen, Erik Krogsbak, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud Weiss,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 19-03-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Torben Myssen, Robert Madsen, John Nilsson,

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Indholdsfortegnelse LOVGRUNDLAG:... 3 I. OFFENTLIGE VEJE OG STIER.... 3 A. SNERYDNING... 3 Vejbestyrelsens opgaver... 3 Grundejernes forpligtelser....

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-01-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Torben Myssen, Robert Madsen, John Nilsson,

Læs mere

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing F. Boligselskab Stk. 2. Dets hjemsted er Nykøbing F. 2 Nykøbing F. Boligselskab er

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev.

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev. nordfyns kommune September 2007 Rev. november 2013 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE Sidel Side 2 nord Fyns kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning

Læs mere

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE RENHOLDELSE

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE RENHOLDELSE Teknik- og Miljøforvaltningen Vej-, Park- og Forsyningsafdeling Dato: oktober 2007 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE for de af kommunalbestyrelsen bestyrede veje og stier samt de i kommunen

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE September 2007 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i NORDFYNS KOMMUNE Vinteren 2007/2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Vintervedligeholdelse offentlige

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris Jægerspris Boligselskab 133 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris 1. Godkendelse af referat fra mødet den 22. september 2009 2. Godkendelse

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Boligselskabet BSB Ørbæk

Boligselskabet BSB Ørbæk Boligselskabet BSB Ørbæk Referat af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 16.30 i Ørbæk Midtpunkt (hallerne), Langemosevej 5, 5853 Ørbæk Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Ørbæk... 2

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard Skive Boligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 13. december 2011 kl. 16.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Vedtægter for CVR 3517 8953 Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Navn, hjemsted og formål 1. Den selvejende almene ungdomsboliginstitutions navn er: Startbo Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune 1 1. januar 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kommunale veje... 4 2.1 Snerydning... 4 2.2 Bekæmpelse af glat føre... 5 2.3 Renholdelse...

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup.

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Brøndby, den 31. august 2015 ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Deltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune 1 1. Indledning...3 2. Kommunale veje, stier og pladser...3 3. Kommunens opgaver...3 4. Grundejernes forpligtelser...5 5.

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening. Stk. 2. Organisationens har hjemsted i Københavns

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af

Læs mere

på Plejecenter Alparken 34, kld., Ramme Dagsorden:

på Plejecenter Alparken 34, kld., Ramme Dagsorden: Boligselskabet Domea, Lemvig Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mødet er flyttet til tirsdag den 22. september og afholdes efter afdelingsmødet som begynder kl. 10.00 på Plejecenter Alparken

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i BRØNDBY KOMMUNE

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i BRØNDBY KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Do: Oktober 2015 Reguliv for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i BRØNDBY KOMMUNE Reguliv for vintervedligeholdelse og renholdelse for

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

Revisionsinstituttet reviderer årsregnskaber i perioden 20. januar februar 2014.

Revisionsinstituttet reviderer årsregnskaber i perioden 20. januar februar 2014. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014, kl. 17.30. Afbud: Karen Rod Ella Pedersen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab TRYGHED - FÆLLESSKAB - KVALITET - DIALOG 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd 1 08/07/15 16.18 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab Vedtægter for Silkeborg Boligselskab SILKEBORG, DEN 23. APRIL 2014 INDHOLD KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1. side 3 3. side 3 KAPITEL 2: Medlemskab og kapitalforhold 4 side 3 KAPITEL 3: Boligorganisationens

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen

Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012, kl. 17.00 Ndr. Strandvej 2E, kælderen, Helsingør

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012, kl. 17.00 Ndr. Strandvej 2E, kælderen, Helsingør Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012, kl. 17.00 Ndr. Strandvej 2E, kælderen, Helsingør Tilstede: Fra administrationen: Afbud: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Selskabets vedtægter Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Hvidovre almennyttige Boligselskab Administrator: DAB 55 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Hvidovre almennyttige

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR «Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR Vedtægter For Boligforeningen Fredensbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligforeningen Fredensbo Stk. 2. Organisationen har hjemsted i

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. september 2015

Referat af bestyrelsesmøde den 24. september 2015 side nr. 194 Referat af bestyrelsesmøde den 24. september 2015 Tilstede: Bestyrelsen: Afbud Administrationen: Chris Cully Lis Fræer Nielsen Børge Skovsende Morten Glud Erling Sørensen Vicky E. Jensen Steffen

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ

Vinter- og renholdelsesregulativ Vinter- og renholdelsesregulativ 1. Alment I henhold til "Lov om offentlige veje, 62, har kommunen pligt til at sørge for snerydning, at træffe foranstaltning mod glat føre og at sørge for renholdelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Maja Hansen, formand Kylle Gulmark næstformand Conni Jensen Erling Winther Gert Markussen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Maja Hansen, formand Kylle Gulmark næstformand Conni Jensen Erling Winther Gert Markussen Boligselskabet Alliken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. november 2012 kl. 17.00 På Kalundborg Vandrehjem, Stadion Allé 5, 4400 Kalundborg Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter Vallensbæk Boligselskab Vedtægter 2010 Vedtægter for Vallensbæk Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Vallensbæk Boligselskab. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter for Lyngby Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Lyngby Boligselskab. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010 Vedtægter Boligselskabet AKB, København 2010 Vedtægter for Boligselskabet AKB, København Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet AKB, København med

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 1 Højgade og Højvang, den 13. april 2016

Afdelingsmøde afd. 1 Højgade og Højvang, den 13. april 2016 Afdelingsmøde afd. 1 Højgade og Højvang, den 13. april 2016 Deltagere: 13 beboere fra 11 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Lars Johansen Kjeld

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen 3B

Vedtægter for Boligforeningen 3B Vedtægter for Boligforeningen 3B Juni 2010 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Boligforeningen 3B. Stk. 2 Boligforeningen 3B har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Boligforeningen

Læs mere

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste.

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste. VEDTÆGTER for 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligkontoret Fredericia. Organisationen har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden

Læs mere