sprede god praksis Ekstern vurdering Selvevaluering Videndeling Sundhedsstyrelsens tematiske erfaringsopsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "sprede god praksis Ekstern vurdering Selvevaluering Videndeling Sundhedsstyrelsens tematiske erfaringsopsamling"

Transkript

1 P rojektbeskrivelse:evaluering af program m ed 28 projekter til forstæ rket indsats overfor kronisk sygdom i R egion M idtjylland (kronikerprojektprogram m et) Sundhedsstyrelsens tematiske erfaringsopsamling Forstærket indsats sprede god praksis Evaluering af det samlede projektprogram Slutrapport til Sundhedsministeriet Ekstern vurdering Selvevaluering Evaluering af det enkelte projekt Videndeling Udvikle, afprøve og/eller implementere tilbud, tiltag, klinisk praksis, teknologi, kompetencer, organisering, samarbejde mv.

2 P rojektbeskrivelse: Evaluering af program m ed 28 projekter til forstæ rket indsats overfor kronisk sygdom ir egion M idtjylland (kronikerprojektprogram m et) Versionsdato: 13. juni2012 Forfatter: Jesper Buchholdt G jørup Denne publikation citeres således: Forfatter: G jørup JB Titel: Projektbeskrivelse: Evaluering af program med 28 projekter til forstæ rket indsats overfor kronisk sygdom iregion M idtjylland (kronikerprojektprogrammet) Aarhus: Region M idtjylland, CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2012 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse For yderligere oplysninger rettes henvendelse til: CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling O lof Palmes Alle Aarhus N Tlf.: rm.dk H jemmeside: w w w.cfk.rm.dk 2

3 1 FO R M Å L O G G EN STA N D SFELT 4 2 M Å L FO R IN D SA TSEN 4 3 PRO G R A M EVA LU ER IN G EN S IN D H O LD SM Æ SSIG E FO KU S 4 4 M ETO D ISKE O G PRAKTISKE U D FO R D R IN G ER 6 5 PRO G R A M EVA LU ER IN G EN S ELEM EN TER 7 6 TID SPLA N 10 B ILA G 1 - B U D G ET 11 B ILA G 2 - KVA LITETSSIKR IN G A F P R O G R A M EVA LU ER IN G EN 12 3

4 1 Form ålog genstandsfelt Formålet med dette projekt er at gennemføre en evaluering af Region M idtjyllands projektprogram om forstæ rket indsats for patienter med kronisk sygdom. M inisteriet for Sundhed og Forebyggelse indkaldte ansøgninger til 10. juli R egion M idtjylland indsendte ansøgning om 30. september 2009 og fik bevilget 82 millioner kroner fra to statslige puljer til28 projekter iperioden Programevalueringen skalbidrage tilat: afklare om projekterne har ført tilen omstilling, der matcher nationale og regionale målog strategier om indsatsen overfor tilkronisk syge og irelation hertil. kvalificere grundlaget for at vurdere og beslutte om projekterne bør videreføres og udbredes. videreudvikle indsatsen overfor kronisk sygdom ved at formidle viden og erfaringer til klinikere, ledere, patienter, pårørende og deltagere i strategiske beslutningsprocesser. sikre en højkvalitet af R egion M idtjyllands slutrapporter tilsundhedsministeriet. 2 M ålfor indsatsen M ere konkret er målene med evalueringen af projektprogrammet tilforstæ rket indsats overfor kronisk sygdom: At relevante beslutningstagere opnår et kvalificeret grundlag for at vurdere om det enkelte projekt skalvidereføres og udbredes. At klinikere, ledere og administratorer, der deltager i udviklingen af indsatsen overfor kronisk sygdom, får en viden, som kan bruges fremadrettet tilspredning af god praksis og dialog om fremtidig strategiog udvikling, At lederne af de 28 projekter oplever programevalueringsprocessen som relevant og inspirerende - og ikke som unødigt dobbeltarbejde. At programevalueringen koordineres og hæ nger godt sammen med de lokale evalueringsaktiviteter og de nationale tiltag (slutrapport til Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsens tematiske erfaringsopsamling) At R egion M idtjylland opfylder Sundhedsstyrelsens og Sundhedsministeriet krav til slutrapportering At evalueringen følger tidsplan og overholder budgettet. 3 P rogram evalueringens indholdsm æ ssige fokus Programevalueringen har fokus på om projekterne bidrager til at omstille sundhedsvæ senets indsats overfor kronisk sygdom. 4

5 O m projektet bidrager tilat omstille indsatsen overfor kronisk sygdom handler fx om at: Der indføres en ny og bedre praksis. Patientforløbene og det tvæ rsektorielle samarbejde bliver bedre. O mkostningseffektiviteten stiger. Patienternes medvirken og egenomsorg styrkes. Den nye praksis og dermed projektets positive resultater kan fastholdes, når det overgår tildrift. Klinisk evidens Sundhedsfaglig effekt Teknologisk innovation Partnerskab Patienters aktive medvirken og egenomsorg Omstilling af indsatsen Bedre Samarbejde Koordination Økonomi Omkostnings effektivitet Ny og bedre Praksis Kvalitet O m projektet bidrager tilat øge omkostningseffektiviteten handler fx om: Ø get produktivitet (mere aktivitet for fæ rre eller uæ ndrede ressourcer). Flere patienter hjæ lpes med fæ rre eller uæ ndrede ressourcer. Ø get sundhedsfaglig, organisatorisk og/eller patientoplevet kvalitet med fæ rre eller uæ ndrede ressourcer. Fæ rre omkostninger og/eller større effekter for det samlede sundhedsvæ sen. Projektets afledte effekter og konsekvenser på andre sektorer. LEO N -princippet. Kort sagt: Projektet bidrager tilmere sundhed for pengene. O m patienternes medvirken og egenomsorg styrkes kan belyses på forskellige måder, fx ved at indsamle og analysere data om: Patienternes medvirken iindsatsen Patienternes oplevelse og vurdering af det æ ndrede tilbud/ydelse Patienternes viden om, holdning tilog motivation for egenomsorg Patienternes sundhedsadfæ rd Patienters helbred og prognose: kliniske væ rdier, funktionsevne, livskvalitet osv. Projektet kan fx have udviklet mere målrettede tilbud til sårbare og udsatte grupper 5

6 Fastholdelse af ny praksis og positive projektresultater afhæ nger af en ræ kke faktorer vedrørende processer, personale og organisation (se afsnit 5, side 7). Erfaringerne med og resultaterne af indsatsen skalså vidt muligt undersøges og vurderes ud fra data, der belyser følgende perspektiver og aspekter: Patienterne/borgerne Sundhedsfagligt/klinisk kvalitet O rganisatorisk kvalitet Teknologi(isæ r relevant for de telemedicinske projekter og databaserne) Driftsøkonomi Samfunds-/sundhedsøkonomi 4 M etodiske og praktiske udfordringer Det er forbundet med store metodiske udfordringer at undersøge projekternes sundhedsmæ ssige effekter. M ange projekter har ikke indsamlet data, der er tilstræ kkelige og/eller velegnede til at kunne belyse omkostningseffektivitet, sundhedsøkonomi og patientperspektivet på den nye praksis, som er afprøvet og/eller implementeret iprojektet. Det var heller ikke et krav for at få tildelt penge. Flere projekters formål, målgrupper, effektmål og interventioner overlapper, hvilket vanskeliggør muligheden for at vurdere effekten af det enkelte projekts tiltag. Evalueringen af det enkelte projekt har væ ret planlagt og prioriteret ivarierende grad og på forskellige måder. N ogle projekter evalueres af eksterne evaluatorer. Andre evalueres af projektlederne selv. M ange af de 28 projekter er ikke afsluttet, evalueret og afrapporteret, når programmet skalevalueres. Flere af de projekter, som er designet som klinisk forskning når ikke at inkludere et tilstræ kkeligt antal patienter inden projektperioden udløber. Reglerne for publicering af resultater ipeer review tidsskrifter begræ nser også muligheden for at offentliggøre evalueringsresultater i2012. Positive resultater opnået i en projektperiode kan ikke uden videre fastholdes, når projekter overgår tilalmindelig drift. De enkelte projekter skalikke pålæ gges unødigt ekstraarbejde. Programevalueringen skal derfor synkroniseres med lokale og statslige evalueringsaktiviteter. Sundhedsstyrelsens skabelon for slutrapport foreligger ien foreløbig version, som netop er blevet pilottestet og ventes at blive meldt endeligt ud primo juni Sundhedsstyrelsen planlæ gger desuden en tematisk erfaringsopsamling iefteråret 2012, hvor alle projekter skaludfylde et spørgeskema og udvalgte projekter inviteres tilat deltage ifokusgrupper om udvalgte emner. Konsulenter fra CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling skal som evaluatorer af programmet løse programevalueringsopgaven i et dialogbaseret samspil med programstyregruppen, projektlederne, klinikere, administratorer, projektejere/ledere, uafhæ ngige eksperter og programsekretariatet. 6

7 5 P rogram evalueringens elem enter Programevalueringen bygger på tre hovedelementer, nemlig selvevaluering, ekstern vurdering og videndeling. Selvevaluering skal sikre, at projekternes egen viden, dataindsamling og planlagte evaluering indgår aktivt iprogramevalueringen, og at den eksterne vurdering bygger på et skriftligt grundlag. Selvevalueringen skal belyse de af programstyregruppen valgte kriterier for at videreføre og udbrede projektaktiviteten. Selvevalueringen skalsåledes give et grundlag for at vurdere om projektet bidrager til en omstilling og en styrkelse af kronikerindsatsen i sin lokale kontekst. Selvevalueringen skal beskrive og vurdere projektets formålog mål, effekter, ydelser, ressourcer, organisering, processer og forløb og skalopfylde kravene tilsundhedsministeriets slutrapport. Selvevalueringen bygger på en fæ lles skabelon, som for hvert projekt suppleres med en ræ kke specifikke spørgsmål. Desuden anvendes et standardiseret måleredskab ( Fastholdelse af ny praksis, oversat til dansk af CFK fra N H S Sustainability M odel), som giver en score på på sandsynligheden for at projektets tiltag og resultater ( den nye praksis ) kan fastholdes. Selvevalueringen gennemføres af projektlederen i samarbejde med relevante ledere, brugere og samarbejdspartnere. CFK introducerer og vejleder projektlederne. Ekstern vurdering. Flere projekter har planer om at spørge projektets brugere, og CFK opfordrer alle projekter tilat inddrage projektets brugere (patienter med kronisk sygdom, praktiserende læ ger, klinikpersonale fra almen praksis og/eller kommunalt sundhedspersonale) og repræ sentanter fra andre sektorer ievalueringsprocessen, fx i form at møder iklyngesamarbejdet. Alle projekter vurderes af konsulenter fra CFK, en sundhedsfaglig ekspert og programstyregruppens medlemmer. Den eksterne vurdering, som CFK er ansvarlig for, tager udgangspunkt iprojektets skriftlige selvevaluering og andre tilgæ ngelige projektdokumenter. Evaluatorerne supplerer dokumentanalysen med et besøg og/eller et møde, et struktureret interview eller samtale med projektets leder og evt. enkelte andre nøglepersoner. H vis det er praktisk muligt og relevant observerer evaluator desuden projektet iform af skriftligt informationsmateriale tilmålgruppen, teknisk udstyr, lokaler m.v. Videndeling og erfaringsudveksling kan ske og er i nogen grad allerede sket - på projekternes eget initiativ via telefonen, mail og besøg hos hinanden. Programstyregruppens medlemmer kan som en delaf ledelsesopgaven bidrage til, at det enkelte projekt forholder sig til andre relevante projekter. Som et element i evalueringsprocessen faciliterer CFK videndeling og spredning af god praksis mellem projekterne på netvæ rksmøder og til relevante adoptanter på en konference og/eller andre arrangementer. CFK vil herudover bidrage til videndeling mellem projekterne i kontakten til det enkelte projekt. CFK s viden om kronisk sygdom, sundhedsvæ senet, dataindsamling, evaluering, kvalitetsudvikling og patientperspektivet vilblive brugt tilat udfordre, inspirere og kvalificere projekternes evalueringer. Programevalueringsprocessen består af følgende faser og aktiviteter: 7

8 Fase 1:Evaluering;Selvevaluering,ekstern vurdering og videndeling N etvæ rksm øder mellem projekterne og CFK med henblik på processtøtte og videndeling. Projekterne mødes og kommer idialog med beslæ gtede projekter. N etvæ rksmøderne indeholder også en introduktion tilog drøftelse af selvevalueringen og evalueringsprocessen. Selvevaluering gennemføres af projekterne ud fra en selvevalueringsskabelon med uddybende spørgsmålmålrettet det enkelte projekt. En delaf selvevalueringsprocessen er at projektet er idialog med brugerne, klyngestyregruppe/implementeringsgruppe og den lokale ledelse, som skalvidereføre indsatsen efter projektperioden. Evaluatorer besøger projekter. U d fra selvevalueringerne spørger evaluatorerne kritisk ind tilprojektet og relevant dokumentation forevises og drøftes. CFK s konsulenter samarbejder om den eksterne vurdering med relevante sundhedsfaglige personer, så alle projekter vurderes af mindst en uafhæ ngig og kompetent person med en relevant viden om projektets indhold. Besøgene kan evt. erstattes af møder, hvor flere projekter drøftes. Projekterne får en skriftlig tilbagemelding fra CFK. CFK udarbejder evalueringsrapport tilprogram styregruppen med en status på programmet og en (foreløbig) vurdering af det enkelte projekt. Evalueringsrapporten og projekternes selvevaluering sendes tilog præ senteres for program-styregruppen, som på den baggrund vurderer projekterne og drøfter den videre proces hvad angår eventuelvidereførelse og udbredelse. formidling og rapportering tilministeriet, regionale beslutningstagere m.v. R egion M idtjylland fæ rdiggør og sender slutrapport til Sundhedsm inisteriet/sundhedsstyrelsen senest 31. marts N B: Projekter, som bliver forlæ nget ind i2013, udarbejder egen slutrapport senere fx iform af artikler ividenskabelige tidsskrifter. CFK bistår programstyregruppen/beslutningstagerne med en vurdering af projektets omstillingsbidrag, herunder omkostningseffektivitet og patientperspektiv. Fase 2:Form idling og im plem enteringsstøtte CFK tilbyder im plem enteringsstøtte m ed henblik på at udbrede de projekter, som Region M idtjylland beslutter at udbrede. En delaf CFK s implementeringsstøtte er at facilitere en spredning af god praksis ved at bidrage tilat skabe kontakt mellem kilder (vellykkede projekter) og potentielle adoptanter, så viden om resultater og god praksis kan deles. Den foreløbige plan er, at Region M idtjylland afholder en konference om kronisk sygdom ibegyndelsen af På konferencen kan præ senteres udvalgte regionale og kommunale projekters resultater og erfaringer med henblik på at facilitere implementering og spredning af god praksis. Erfaringer fra programmet om forstæ rket indsats for patienter med kronisk sygdom kan på den måde bruges som afsæ t tilat sæ tte fokus på den fortsatte omstilling af indsatsen overfor kronisk sygdom, herunder behovet for at videreudvikle arbejdet med forløbsprogrammer og ajourføre strategien overfor kronisk sygdom. M ålgrupper for en sådan konference er regionsrådsmedlemmer, byrådsmedlemmer, programstyregruppe, forløbsprogramgrupper, projektledere, klinikere, ledere, 8

9 patienter og andre med en rolle ikronikerindsatsen ikommuner, almen praksis, hospitaler og regionerne. Den videre planlæ gning af fase 2 sker iprogramstyregruppen iefteråret det er vigtigt at det sker itæ t samarbejde mellem N æ re Sundhedstilbud, hospitalerne og CFK og at det bliver koordineret med andre lignende nationale, regionale og/eller lokale arrangementer. 9

10 6 Tidsplan CFK har siden oktober 2011 holdt tre møder med programstyregruppen og har imaj2012 holdt tre netvæ rksmøder for de sygdomsspecifikke projekter og er nu begyndt dialogen med den enkelte projektleder om evalueringsopgaven for at sikre en programevaluering, der afbalancerer de forskellige hensyn, behov og interesser. Evalueringsprocessens tidsmæ ssige forløb kan skematisk opsummeres på følgende måde: Tid A ktivitet Programstyregruppe drøfter og godkender evalueringsdesign Sundhedsstyrelsen godkender programevalueringen som nyt delprojekt 2.kvartal2012 CFK formulerer specifikke spørgsmåltilhvert projekt Programstyregruppen drøfter status på projekterne Projekterne deltager inetvæ rksmøder arrangeret af CFK Sundhedsstyrelsen udmelder skabelon for slutevaluering. 3.kvartal2012 CFK udsender selvevalueringsskabelon tilalle projekter Projektlederne går igang med selvevaluering, inkl. dialog med klynge og ledelse. Konsulenter fra CFK bidrager med vejledning. (N ogle projekter afsluttes eller besluttes videreført af relevante beslutningstagere inden puljeperiodens udløb. For nogle projekter kan det derfor blive relevant at aflevere selvevaluering og blive eksternt vurderet af CFK allerede iefteråret ) 4.kvartal2012 Det enkelte projekt sender skriftlig selvevaluering til CFK (senest 3. december 2012) Eksterne evaluatorer besøger projekter (december 12/januar 13) CFK giver hvert projekt en umiddelbar skriftlig feedback 1.kvartal2013 CFK udarbejder evalueringsrapport tilprogramstyregruppe Programstyregruppen drøfter og vurderer projekterne (februar-marts 2013) Region M idtjylland sender slutrapporter tilsundhedsministeriet Videndeling og spredning af god praksis, fx i form af en regional konference om kronisk sygdom og implementeringsstøtte til udvalgte projekter Senere i2013 Projekter, der har fået forlæ nget projektperioden afsluttes, afrapporterer og vurderes med henblik på eventuelimplementering og udbredelse af en ny og bedre praksis 10

11 B ilag 1 - Budget Tidsforbruget tilat planlæ gge og gennemføre den skitserede proces afhæ nger af mange faktorer, herunder evalueringsopgavens ambitionsniveau og organisering. CFK s opgaver er aftalt tilat kunne holdes inde for et timebudget på 2000 timer. CFK s samlede honorar er kr. H ertilkommer udgifter iforbindelse med møder og transport på kr. I alt 1,45 mio. kr. H eraf forventes cirka halvdelen brugt i2012 og halvdelen i2013: B udget (ikroner) Konsulenthonorar tilcfk M ødeudgifter, transport m.v Ialt

12 B ilag 2 - Kvalitetssikring af program evalueringen Kvaliteten af programevalueringen sikres ved projektstyring. Der opstilles deadline for de skriftlige produkter. Indholdet af det enkelte dokument vurderes af relevante personer. Deadline Skriftligt produkt Vurderes af August 2012 Selvevalueringsskabelon Evaluatorer icfk Programstyregruppe U dvalgte projektledere December 2012 Selvevalueringer fra hver af de 28 projekter Evaluatorer icfk Programstyregruppen Februar 2012 Evalueringsrapport Intern review er icfk N æ re Sundhedstilbud Programstyregruppen M arts 2012 Slutrapport tilsundhedsministeriet Intern review er icfk Programstyregruppen Sundhedsministeriet Sundhedsstyrelsen CFK dokumenterer mundtlig og skriftlig feedback fra relevante interessenter. Evalueringsprocessen evalueres internt icfk undervejs iforløbet ved hjæ lp af milepæ le. Skriftlige produkter og feedback fra interessenter vilblive brugt tilen intern evaluering i CFK som en delaf centrets kvalitetsstyring. 12

13 13

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Odense d. 29 januar 2010 Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Aftaleparter: Der er dags dato indgået samarbejdsaftale om deltagelse i: Mellem: MedCom det danske sundhedsdatanet Rugårdsvej

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger: Herlev Kommune 2 Titel: Implementering af den kommunale

Læs mere

Bilag 2 - Kravspecifikation. 1. Indledning. 2. Baggrund. 3. Beskrivelse af evalueringsopgaven. Dato

Bilag 2 - Kravspecifikation. 1. Indledning. 2. Baggrund. 3. Beskrivelse af evalueringsopgaven. Dato Dato 16-06-2014 Sagsnr. 1-1010-147/6 MAHA maha@sst.dk Bilag 2 - Kravspecifikation 1. Indledning Sundhedsstyrelsen inviterer hermed alle interesserede aktører til at afgive tilbud på evaluering af satspuljen

Læs mere

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger: Gladsaxe Kommune 2 Titel: Implementering af den kommunale

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012

Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 - Marts 2013 (opdateret September 2014) En programevaluering af resultater og erfaringer fra 28 projekter i Region Midtjylland finansieret

Læs mere

Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen fra 2013 er der afsat 112 mio. kr. i perioden

Læs mere

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011.

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5411 Web www.regionh.dk Ref.: Line Sønderby Christensen Ansøgningsskema

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen blev der med finansloven 2014 afsat

Læs mere

Kronisk sygdom og patientuddannelse

Kronisk sygdom og patientuddannelse Kronisk sygdom og patientuddannelse Temamøde om patientuddannelse Region Syddanmark 9. september 2010 Jette Blands læge, MPH Team for kronisk sygdom Center for Forebyggelse Disposition Kronisk sygdom projektet

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i Praksis Strategi for udvikling 2012-2014 En del af virksomhedsgrundlaget i Nære Sundhedstilbud, Kvalitet og Lægemidler Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i praksis

Læs mere

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland.

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland. 1. Baggrund Strategi for udvikling af telemedicin i Region Midtjylland et bidrag til fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen (2011) skitserer en række indsatsområder, der skal sikre fremdrift og udvikling

Læs mere

Ansøgning om tilskud til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

Ansøgning om tilskud til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i Ansøgning om tilskud til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 Afdækning af organisation og muligheder forud for implementering af forløbsprogrammer i Egedal Kommune Tidsperiode

Læs mere

Skema til slutrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

PROGRAM PRO Patientrapporterede oplysninger

PROGRAM PRO Patientrapporterede oplysninger Har patienter en viden om deres helbredsstilstand undervejs i og efter deres behandlingsforløb, som endnu ikke er sat i spil? Hvordan kan vi bruge patienternes viden til systematisk at udvikle sundhedsvæsenet?

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Dato: 27. september 2017 Brevid: 3362292 Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Udvalget har i 2016 og 2017 haft flere politiske drøftelser og haft mange forskellige temaer

Læs mere

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune.

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. Dragør Kommune Udviklingskonsulenterne Side nr. 1 Projektbeskrivelse 1 Projekttitel Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. 2 Baggrund Dragør

Læs mere

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet 2010-2013 har fået til opgave at forestå satspuljeprojektet

Læs mere

Slutafrapportering fra Herlev Kommune - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Slutafrapportering fra Herlev Kommune - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Slutafrapportering fra Herlev Kommune - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende

Læs mere

Nogle projektaktiviteter rækker ind i 2013 af hensyn til færdiggørelsen af den afsluttende rapportering fra puljeprojekterne kv kv.

Nogle projektaktiviteter rækker ind i 2013 af hensyn til færdiggørelsen af den afsluttende rapportering fra puljeprojekterne kv kv. N O T A T STATUS PR. 31. DECEMBER 2011 SUNDHEDSSTYRELSENS PROJEKT SOM LED I FORSTÆRKET INDSATS FOR PATIENTER MED KRONISK SYGDOM Introduktion I dette notat redegøres for status på s projekt som led i forstærket

Læs mere

BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA

BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA Oversigtsskemaet indeholder 8 kolonner. Herunder følger en forklaring af de enkelte kolonner. De grå rækker i skemaet er opgaver, som skal afrapporteres i den samlede evalueringsrapport,

Læs mere

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 INDLEDNING KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har eksisteret

Læs mere

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr PROJEKTKOMMISSORIUM A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr. 32876 Udarbejdet af: MS Udarbejdet d. 28.09.09 1 B. Projektbeskrivelse Flere og flere danskere lever et liv med en

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 1. Ansøger Rudersdal Kommune. 2. Projektets titel Forløbsprogrammer

Læs mere

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder 26. oktober 2015 Line Hjøllund Pedersen Projektleder VIBIS Etableret af Danske Patienter Samler og spreder viden om brugerinddragelse Underviser og rådgiver Udviklingsprojekter OPLÆGGET Brugerinddragelse

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Pilotprojekt om kiropraktorers henvisningsmulighed til Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme og Radiologisk afsnit på Glostrup Hospital

Pilotprojekt om kiropraktorers henvisningsmulighed til Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme og Radiologisk afsnit på Glostrup Hospital Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Pilotprojekt om kiropraktorers henvisningsmulighed til Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme og Radiologisk afsnit på Glostrup Hospital Kongens

Læs mere

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: 1 Ansøger Anne Marie Lyngsø 2 Kontaktperson/projektleder Navn: Anne Marie Lyngsø Adresse: Klinisk Enhed

Læs mere

Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser

Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser 1. Formål Kommunerne og Region Sjælland er enige om, at det overordnede formål er at forbedre patientsikkerheden gennem en systematisk registrering,

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015 Projektkommissorium A. Familieorienteret 30-06-2015 B. Projektbeskrivelse Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen er der afsat 56 mio. kr. i perioden

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

UDKAST. Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol

UDKAST. Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol Baggrund Det er velkendt, at danskerne har et forholdsvis stort forbrug af alkohol. Ifølge Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

INTRODUKTION TIL DOKUMENTATION OG EVALUERING

INTRODUKTION TIL DOKUMENTATION OG EVALUERING INTRODUKTION TIL DOKUMENTATION OG EVALUERING Tine Curtis, leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Forskningschef Aalborg Kommune og adj. professor Syddansk og Aalborg universiteter Stort fokus på

Læs mere

Sagsnr. 2013083548 4488 9344

Sagsnr. 2013083548 4488 9344 Dato 22. august 2013 TRM@dkma.dk Sagsnr. 2013083548 4488 9344 Indhold 1. Ydelsesbeskrivelse... 2 1.1. Indledning... 2 1.2. Puljeformål... 3 1.3. Målgruppen... 3 1.4. Projektets organisering... 3 2. Krav...

Læs mere

VIBIS. Videnscenter for Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet. Etableret i 2011 støttet af Trygfonden

VIBIS. Videnscenter for Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet. Etableret i 2011 støttet af Trygfonden INDHOLD 1. Kvalitet og patientperspektivet 2. Hvad er Patient Reported Outcome (PRO)? 3. Program PRO: Baggrund, fokus, anvendelse og potentiale 4. Måling og evidens 5. Opsummering 6. Spørgsmål VIBIS Videnscenter

Læs mere

Indsæt Billede Fra fil her

Indsæt Billede Fra fil her Indsæt Billede Fra fil her Indsæt Billede Fra fil her Udfordringer for fremtidens sundhedsvæsen Enhedschef Jean Hald Jensen Det Borgernære Sundhedsvæsen 1. December 2011 Sundhed og sygdom Sundhed spiller

Læs mere

Slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtager (kommunens eller regionens navn) Helsingør Kommune Projektnummer/numre (jf. tilsagnsskrivelse)

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund Programbeskrivelse 2.1 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 1. Formål og baggrund Formål Programmet skal sikre en strategisk udvikling af det velfærdsteknologiske område ved at opsamle viden, koordinere

Læs mere

Inddragelse af patienter og pårørende i Region Midtjylland Konsulent Simone Witzel, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Inddragelse af patienter og pårørende i Region Midtjylland Konsulent Simone Witzel, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Inddragelse af patienter og pårørende i Region Midtjylland Konsulent Simone Witzel, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Indsatsområder Et af temaerne

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Udviklingen i kroniske sygdomme

Udviklingen i kroniske sygdomme Forløbsprogrammer Definition Et kronikerprogram beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats for en given kronisk sygdom, der sikrer anvendelse af evidensbaserede anbefalinger

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Projekt social kapital skaber vi med borgerne - Den kærlig kommune i praksis 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Århus kommune

Læs mere

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter?

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter? 12:30-13:00 Frokost 13:00-13:10 Velkommen Ane Friis Bendix, formand for koordinationsgruppen for (TFE) 13:10-13:30 TFE og TVÆRS-Puljen Carsten Hendriksen, forskningsleder i TFE 13:30-13:45 Oversigt over

Læs mere

FÆLLES ANSØGNINGSSKEMA TIL KVALITETS- OG UDVIKLINGSMIDLERNE UNDER KEU

FÆLLES ANSØGNINGSSKEMA TIL KVALITETS- OG UDVIKLINGSMIDLERNE UNDER KEU FÆLLES ANSØGNINGSSKEMA TIL KVALITETS- OG UDVIKLINGSMIDLERNE UNDER KEU REGION: Midtjylland DATO: 10.12.08 LØBENR.: STAMOPLYSNINGER ANSØGERS NAVN, MAIL,TLF mm. Overlæge Kenneth Kibsgård, Klinisk Socialmedicin,

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015 Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail planogudvikling@r egionh.dk Dato: 23. april 2014 Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling, Middelfart Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Psykiatrisk Afdeling, Middelfart Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Baggrund og ramme for etablering af lokal evalueringspraksis: CVSU - Fyn igangsatte i 2003 et tværfagligt evalueringsprojekt

Læs mere

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling PATIENTEN SOM PARTNER 2 Indledning 4 Patientens egne ressourcer skal sæt tes i spil 6 Det sundhedsfaglige personale skal være patientens guide

Læs mere

Anja Stepien Projektplan IVA, 30.9.2013 Det erhvervsrelaterede projekt

Anja Stepien Projektplan IVA, 30.9.2013 Det erhvervsrelaterede projekt Projektplan Formelle data Studerende: Anja Stepien a09anst@stud.iva.dk og a09stni@stud.iva.dk Projektstedet: Holstebro Bibliotek, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro Kontaktpersoner: Vita Debel vita.debel@holstebro.dk

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi I idéfasen udarbejdes en projektindstilling. Alle felter så udfyldes, men det vil ofte være af overordnet karakter. Den uddybende projektbeskrivelse

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Bilag 1 - Projektbeskrivelse Undervisningsevaluering og virkningsevaluering af MED-grunduddannelsen Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF), som består af KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet,

Læs mere

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

Projekt Dobbeltdiagnose - Bilagsrapport

Projekt Dobbeltdiagnose - Bilagsrapport Projekt Dobbeltdiagnose - Bilagsrapport CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Projekt Dobbeltdiagnose Skanderborg Kommune - Bilagsrapport Konsulent Jens H ansen Jens.hansen@

Læs mere

Kvalitetsudviklingsprojekt

Kvalitetsudviklingsprojekt Kvalitetsudviklingsprojekt Specialuddannelsen i kræftsygepleje Revideret august 2012 Revideret februar 2011 Indholdsfortegnelse Overordnet mål for 3. uddannelsesafsnit... 2 Formål med kvalitetsudviklingsopgaven...

Læs mere

Ansøgning vedr. statslige puljemidler til kronisk sygdom

Ansøgning vedr. statslige puljemidler til kronisk sygdom Ansøgning vedr. statslige puljemidler til kronisk sygdom Ansøgningspulje: Ansøger: Puljen vedr. implementering af forløbsprogrammer Hillerød Kommune Direktør - Job, Social og Sundhed Mette Bryde Lind Mail:

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Shared Care på Vestegnen Et samarbejdsprojekt mellem Socialpsykiatri, Distriktspsykiatri og Almen praksis. Projektbeskrivelse

Shared Care på Vestegnen Et samarbejdsprojekt mellem Socialpsykiatri, Distriktspsykiatri og Almen praksis. Projektbeskrivelse HR&Kvalitet Til: Region Hovedstadens 50 mio. kr. pulje til udsatte borgere Ndr Ringvej 57 2600 Glostrup Opgang 8 Telefon 38633890 Direkte 38633027 Mail GLO-HR-og- Kvalitet@regionh.dk Web www.glostruphospital.dk

Læs mere

Visionen. Patient, pårørende og sundhedsvæsen. Et stærkt og udviklende partnerskab

Visionen. Patient, pårørende og sundhedsvæsen. Et stærkt og udviklende partnerskab Visionen Patient, pårørende og sundhedsvæsen - Et stærkt og udviklende partnerskab Vores fælles sundhedsvæsen Visionen er et sundhedsvæsen, som borgerne i regionen opfatter som deres. Det gør de, fordi

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006 Afdeling: Forsknings- og MTV-afdelingen Udarbejdet af: Claus Duedal Pedersen/Jesper Risom Journal nr.: 2-15-0-00062-2009 E-mail: claus.pedersen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 11. marts 2010 Telefon: 2115

Læs mere

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner I udmøntningsplanen for handlingsplanen for den ældre medicinske patient afsættes 97,4 mio. til etablering af

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Ansøgningsskema til Regionsrådets

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Familieiværksætterne; Et helhedsorienteret sammenhængende tværfagligt forældreforberedelses forløb. 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

HVORFOR ET PROGRAM PRO?

HVORFOR ET PROGRAM PRO? HVORFOR ET PROGRAM PRO? For at skabe et solidt vidensgrundlag for, hvordan man kan anvende PRO-data i systematisk kvalitetsudvikling af patientforløb på tværs af sektorer- og For at et levere bud på, hvordan

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse UDKAST!!! Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 Fagelementer inden for ergoterapi

Læs mere

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Til lederne på sygehuset Indhold DU HAR SOM LEDER EN VIGTIG OPGAVE Hvem tager sig af hvad i forebyggelsesforløbet Lederens opgaver Lederens

Læs mere

I Region Syddanmark forventes ansat godt 20 sygeplejersker, som i projektperioden forventes at have ca patienter i forløb.

I Region Syddanmark forventes ansat godt 20 sygeplejersker, som i projektperioden forventes at have ca patienter i forløb. Afdeling: KFIU Innovation Udarbejdet af: Lisbeth Thisted Andersen, Projektleder Aktiv Patientstøtte Sagsnr.: E-mail: Lisbeth.thisted.andersen@rsyd.dk Dato: 19. juni 2017 Telefon: 2979 6434 Projekt Aktiv

Læs mere

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

IDA 4. oktober 2011 Sundheds- og velfærdsteknologi det regionale perspektiv

IDA 4. oktober 2011 Sundheds- og velfærdsteknologi det regionale perspektiv IDA 4. oktober 2011 Sundheds- og velfærdsteknologi det regionale perspektiv Dorte Stigaard, direktør Sundheds- og velfærdsteknologi.. hvad handler det om? at reformere sundhedssektoren at gøre det bedre

Læs mere