sprede god praksis Ekstern vurdering Selvevaluering Videndeling Sundhedsstyrelsens tematiske erfaringsopsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "sprede god praksis Ekstern vurdering Selvevaluering Videndeling Sundhedsstyrelsens tematiske erfaringsopsamling"

Transkript

1 P rojektbeskrivelse:evaluering af program m ed 28 projekter til forstæ rket indsats overfor kronisk sygdom i R egion M idtjylland (kronikerprojektprogram m et) Sundhedsstyrelsens tematiske erfaringsopsamling Forstærket indsats sprede god praksis Evaluering af det samlede projektprogram Slutrapport til Sundhedsministeriet Ekstern vurdering Selvevaluering Evaluering af det enkelte projekt Videndeling Udvikle, afprøve og/eller implementere tilbud, tiltag, klinisk praksis, teknologi, kompetencer, organisering, samarbejde mv.

2 P rojektbeskrivelse: Evaluering af program m ed 28 projekter til forstæ rket indsats overfor kronisk sygdom ir egion M idtjylland (kronikerprojektprogram m et) Versionsdato: 13. juni2012 Forfatter: Jesper Buchholdt G jørup Denne publikation citeres således: Forfatter: G jørup JB Titel: Projektbeskrivelse: Evaluering af program med 28 projekter til forstæ rket indsats overfor kronisk sygdom iregion M idtjylland (kronikerprojektprogrammet) Aarhus: Region M idtjylland, CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2012 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse For yderligere oplysninger rettes henvendelse til: CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling O lof Palmes Alle Aarhus N Tlf.: rm.dk H jemmeside: w w w.cfk.rm.dk 2

3 1 FO R M Å L O G G EN STA N D SFELT 4 2 M Å L FO R IN D SA TSEN 4 3 PRO G R A M EVA LU ER IN G EN S IN D H O LD SM Æ SSIG E FO KU S 4 4 M ETO D ISKE O G PRAKTISKE U D FO R D R IN G ER 6 5 PRO G R A M EVA LU ER IN G EN S ELEM EN TER 7 6 TID SPLA N 10 B ILA G 1 - B U D G ET 11 B ILA G 2 - KVA LITETSSIKR IN G A F P R O G R A M EVA LU ER IN G EN 12 3

4 1 Form ålog genstandsfelt Formålet med dette projekt er at gennemføre en evaluering af Region M idtjyllands projektprogram om forstæ rket indsats for patienter med kronisk sygdom. M inisteriet for Sundhed og Forebyggelse indkaldte ansøgninger til 10. juli R egion M idtjylland indsendte ansøgning om 30. september 2009 og fik bevilget 82 millioner kroner fra to statslige puljer til28 projekter iperioden Programevalueringen skalbidrage tilat: afklare om projekterne har ført tilen omstilling, der matcher nationale og regionale målog strategier om indsatsen overfor tilkronisk syge og irelation hertil. kvalificere grundlaget for at vurdere og beslutte om projekterne bør videreføres og udbredes. videreudvikle indsatsen overfor kronisk sygdom ved at formidle viden og erfaringer til klinikere, ledere, patienter, pårørende og deltagere i strategiske beslutningsprocesser. sikre en højkvalitet af R egion M idtjyllands slutrapporter tilsundhedsministeriet. 2 M ålfor indsatsen M ere konkret er målene med evalueringen af projektprogrammet tilforstæ rket indsats overfor kronisk sygdom: At relevante beslutningstagere opnår et kvalificeret grundlag for at vurdere om det enkelte projekt skalvidereføres og udbredes. At klinikere, ledere og administratorer, der deltager i udviklingen af indsatsen overfor kronisk sygdom, får en viden, som kan bruges fremadrettet tilspredning af god praksis og dialog om fremtidig strategiog udvikling, At lederne af de 28 projekter oplever programevalueringsprocessen som relevant og inspirerende - og ikke som unødigt dobbeltarbejde. At programevalueringen koordineres og hæ nger godt sammen med de lokale evalueringsaktiviteter og de nationale tiltag (slutrapport til Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsens tematiske erfaringsopsamling) At R egion M idtjylland opfylder Sundhedsstyrelsens og Sundhedsministeriet krav til slutrapportering At evalueringen følger tidsplan og overholder budgettet. 3 P rogram evalueringens indholdsm æ ssige fokus Programevalueringen har fokus på om projekterne bidrager til at omstille sundhedsvæ senets indsats overfor kronisk sygdom. 4

5 O m projektet bidrager tilat omstille indsatsen overfor kronisk sygdom handler fx om at: Der indføres en ny og bedre praksis. Patientforløbene og det tvæ rsektorielle samarbejde bliver bedre. O mkostningseffektiviteten stiger. Patienternes medvirken og egenomsorg styrkes. Den nye praksis og dermed projektets positive resultater kan fastholdes, når det overgår tildrift. Klinisk evidens Sundhedsfaglig effekt Teknologisk innovation Partnerskab Patienters aktive medvirken og egenomsorg Omstilling af indsatsen Bedre Samarbejde Koordination Økonomi Omkostnings effektivitet Ny og bedre Praksis Kvalitet O m projektet bidrager tilat øge omkostningseffektiviteten handler fx om: Ø get produktivitet (mere aktivitet for fæ rre eller uæ ndrede ressourcer). Flere patienter hjæ lpes med fæ rre eller uæ ndrede ressourcer. Ø get sundhedsfaglig, organisatorisk og/eller patientoplevet kvalitet med fæ rre eller uæ ndrede ressourcer. Fæ rre omkostninger og/eller større effekter for det samlede sundhedsvæ sen. Projektets afledte effekter og konsekvenser på andre sektorer. LEO N -princippet. Kort sagt: Projektet bidrager tilmere sundhed for pengene. O m patienternes medvirken og egenomsorg styrkes kan belyses på forskellige måder, fx ved at indsamle og analysere data om: Patienternes medvirken iindsatsen Patienternes oplevelse og vurdering af det æ ndrede tilbud/ydelse Patienternes viden om, holdning tilog motivation for egenomsorg Patienternes sundhedsadfæ rd Patienters helbred og prognose: kliniske væ rdier, funktionsevne, livskvalitet osv. Projektet kan fx have udviklet mere målrettede tilbud til sårbare og udsatte grupper 5

6 Fastholdelse af ny praksis og positive projektresultater afhæ nger af en ræ kke faktorer vedrørende processer, personale og organisation (se afsnit 5, side 7). Erfaringerne med og resultaterne af indsatsen skalså vidt muligt undersøges og vurderes ud fra data, der belyser følgende perspektiver og aspekter: Patienterne/borgerne Sundhedsfagligt/klinisk kvalitet O rganisatorisk kvalitet Teknologi(isæ r relevant for de telemedicinske projekter og databaserne) Driftsøkonomi Samfunds-/sundhedsøkonomi 4 M etodiske og praktiske udfordringer Det er forbundet med store metodiske udfordringer at undersøge projekternes sundhedsmæ ssige effekter. M ange projekter har ikke indsamlet data, der er tilstræ kkelige og/eller velegnede til at kunne belyse omkostningseffektivitet, sundhedsøkonomi og patientperspektivet på den nye praksis, som er afprøvet og/eller implementeret iprojektet. Det var heller ikke et krav for at få tildelt penge. Flere projekters formål, målgrupper, effektmål og interventioner overlapper, hvilket vanskeliggør muligheden for at vurdere effekten af det enkelte projekts tiltag. Evalueringen af det enkelte projekt har væ ret planlagt og prioriteret ivarierende grad og på forskellige måder. N ogle projekter evalueres af eksterne evaluatorer. Andre evalueres af projektlederne selv. M ange af de 28 projekter er ikke afsluttet, evalueret og afrapporteret, når programmet skalevalueres. Flere af de projekter, som er designet som klinisk forskning når ikke at inkludere et tilstræ kkeligt antal patienter inden projektperioden udløber. Reglerne for publicering af resultater ipeer review tidsskrifter begræ nser også muligheden for at offentliggøre evalueringsresultater i2012. Positive resultater opnået i en projektperiode kan ikke uden videre fastholdes, når projekter overgår tilalmindelig drift. De enkelte projekter skalikke pålæ gges unødigt ekstraarbejde. Programevalueringen skal derfor synkroniseres med lokale og statslige evalueringsaktiviteter. Sundhedsstyrelsens skabelon for slutrapport foreligger ien foreløbig version, som netop er blevet pilottestet og ventes at blive meldt endeligt ud primo juni Sundhedsstyrelsen planlæ gger desuden en tematisk erfaringsopsamling iefteråret 2012, hvor alle projekter skaludfylde et spørgeskema og udvalgte projekter inviteres tilat deltage ifokusgrupper om udvalgte emner. Konsulenter fra CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling skal som evaluatorer af programmet løse programevalueringsopgaven i et dialogbaseret samspil med programstyregruppen, projektlederne, klinikere, administratorer, projektejere/ledere, uafhæ ngige eksperter og programsekretariatet. 6

7 5 P rogram evalueringens elem enter Programevalueringen bygger på tre hovedelementer, nemlig selvevaluering, ekstern vurdering og videndeling. Selvevaluering skal sikre, at projekternes egen viden, dataindsamling og planlagte evaluering indgår aktivt iprogramevalueringen, og at den eksterne vurdering bygger på et skriftligt grundlag. Selvevalueringen skal belyse de af programstyregruppen valgte kriterier for at videreføre og udbrede projektaktiviteten. Selvevalueringen skalsåledes give et grundlag for at vurdere om projektet bidrager til en omstilling og en styrkelse af kronikerindsatsen i sin lokale kontekst. Selvevalueringen skal beskrive og vurdere projektets formålog mål, effekter, ydelser, ressourcer, organisering, processer og forløb og skalopfylde kravene tilsundhedsministeriets slutrapport. Selvevalueringen bygger på en fæ lles skabelon, som for hvert projekt suppleres med en ræ kke specifikke spørgsmål. Desuden anvendes et standardiseret måleredskab ( Fastholdelse af ny praksis, oversat til dansk af CFK fra N H S Sustainability M odel), som giver en score på på sandsynligheden for at projektets tiltag og resultater ( den nye praksis ) kan fastholdes. Selvevalueringen gennemføres af projektlederen i samarbejde med relevante ledere, brugere og samarbejdspartnere. CFK introducerer og vejleder projektlederne. Ekstern vurdering. Flere projekter har planer om at spørge projektets brugere, og CFK opfordrer alle projekter tilat inddrage projektets brugere (patienter med kronisk sygdom, praktiserende læ ger, klinikpersonale fra almen praksis og/eller kommunalt sundhedspersonale) og repræ sentanter fra andre sektorer ievalueringsprocessen, fx i form at møder iklyngesamarbejdet. Alle projekter vurderes af konsulenter fra CFK, en sundhedsfaglig ekspert og programstyregruppens medlemmer. Den eksterne vurdering, som CFK er ansvarlig for, tager udgangspunkt iprojektets skriftlige selvevaluering og andre tilgæ ngelige projektdokumenter. Evaluatorerne supplerer dokumentanalysen med et besøg og/eller et møde, et struktureret interview eller samtale med projektets leder og evt. enkelte andre nøglepersoner. H vis det er praktisk muligt og relevant observerer evaluator desuden projektet iform af skriftligt informationsmateriale tilmålgruppen, teknisk udstyr, lokaler m.v. Videndeling og erfaringsudveksling kan ske og er i nogen grad allerede sket - på projekternes eget initiativ via telefonen, mail og besøg hos hinanden. Programstyregruppens medlemmer kan som en delaf ledelsesopgaven bidrage til, at det enkelte projekt forholder sig til andre relevante projekter. Som et element i evalueringsprocessen faciliterer CFK videndeling og spredning af god praksis mellem projekterne på netvæ rksmøder og til relevante adoptanter på en konference og/eller andre arrangementer. CFK vil herudover bidrage til videndeling mellem projekterne i kontakten til det enkelte projekt. CFK s viden om kronisk sygdom, sundhedsvæ senet, dataindsamling, evaluering, kvalitetsudvikling og patientperspektivet vilblive brugt tilat udfordre, inspirere og kvalificere projekternes evalueringer. Programevalueringsprocessen består af følgende faser og aktiviteter: 7

8 Fase 1:Evaluering;Selvevaluering,ekstern vurdering og videndeling N etvæ rksm øder mellem projekterne og CFK med henblik på processtøtte og videndeling. Projekterne mødes og kommer idialog med beslæ gtede projekter. N etvæ rksmøderne indeholder også en introduktion tilog drøftelse af selvevalueringen og evalueringsprocessen. Selvevaluering gennemføres af projekterne ud fra en selvevalueringsskabelon med uddybende spørgsmålmålrettet det enkelte projekt. En delaf selvevalueringsprocessen er at projektet er idialog med brugerne, klyngestyregruppe/implementeringsgruppe og den lokale ledelse, som skalvidereføre indsatsen efter projektperioden. Evaluatorer besøger projekter. U d fra selvevalueringerne spørger evaluatorerne kritisk ind tilprojektet og relevant dokumentation forevises og drøftes. CFK s konsulenter samarbejder om den eksterne vurdering med relevante sundhedsfaglige personer, så alle projekter vurderes af mindst en uafhæ ngig og kompetent person med en relevant viden om projektets indhold. Besøgene kan evt. erstattes af møder, hvor flere projekter drøftes. Projekterne får en skriftlig tilbagemelding fra CFK. CFK udarbejder evalueringsrapport tilprogram styregruppen med en status på programmet og en (foreløbig) vurdering af det enkelte projekt. Evalueringsrapporten og projekternes selvevaluering sendes tilog præ senteres for program-styregruppen, som på den baggrund vurderer projekterne og drøfter den videre proces hvad angår eventuelvidereførelse og udbredelse. formidling og rapportering tilministeriet, regionale beslutningstagere m.v. R egion M idtjylland fæ rdiggør og sender slutrapport til Sundhedsm inisteriet/sundhedsstyrelsen senest 31. marts N B: Projekter, som bliver forlæ nget ind i2013, udarbejder egen slutrapport senere fx iform af artikler ividenskabelige tidsskrifter. CFK bistår programstyregruppen/beslutningstagerne med en vurdering af projektets omstillingsbidrag, herunder omkostningseffektivitet og patientperspektiv. Fase 2:Form idling og im plem enteringsstøtte CFK tilbyder im plem enteringsstøtte m ed henblik på at udbrede de projekter, som Region M idtjylland beslutter at udbrede. En delaf CFK s implementeringsstøtte er at facilitere en spredning af god praksis ved at bidrage tilat skabe kontakt mellem kilder (vellykkede projekter) og potentielle adoptanter, så viden om resultater og god praksis kan deles. Den foreløbige plan er, at Region M idtjylland afholder en konference om kronisk sygdom ibegyndelsen af På konferencen kan præ senteres udvalgte regionale og kommunale projekters resultater og erfaringer med henblik på at facilitere implementering og spredning af god praksis. Erfaringer fra programmet om forstæ rket indsats for patienter med kronisk sygdom kan på den måde bruges som afsæ t tilat sæ tte fokus på den fortsatte omstilling af indsatsen overfor kronisk sygdom, herunder behovet for at videreudvikle arbejdet med forløbsprogrammer og ajourføre strategien overfor kronisk sygdom. M ålgrupper for en sådan konference er regionsrådsmedlemmer, byrådsmedlemmer, programstyregruppe, forløbsprogramgrupper, projektledere, klinikere, ledere, 8

9 patienter og andre med en rolle ikronikerindsatsen ikommuner, almen praksis, hospitaler og regionerne. Den videre planlæ gning af fase 2 sker iprogramstyregruppen iefteråret det er vigtigt at det sker itæ t samarbejde mellem N æ re Sundhedstilbud, hospitalerne og CFK og at det bliver koordineret med andre lignende nationale, regionale og/eller lokale arrangementer. 9

10 6 Tidsplan CFK har siden oktober 2011 holdt tre møder med programstyregruppen og har imaj2012 holdt tre netvæ rksmøder for de sygdomsspecifikke projekter og er nu begyndt dialogen med den enkelte projektleder om evalueringsopgaven for at sikre en programevaluering, der afbalancerer de forskellige hensyn, behov og interesser. Evalueringsprocessens tidsmæ ssige forløb kan skematisk opsummeres på følgende måde: Tid A ktivitet Programstyregruppe drøfter og godkender evalueringsdesign Sundhedsstyrelsen godkender programevalueringen som nyt delprojekt 2.kvartal2012 CFK formulerer specifikke spørgsmåltilhvert projekt Programstyregruppen drøfter status på projekterne Projekterne deltager inetvæ rksmøder arrangeret af CFK Sundhedsstyrelsen udmelder skabelon for slutevaluering. 3.kvartal2012 CFK udsender selvevalueringsskabelon tilalle projekter Projektlederne går igang med selvevaluering, inkl. dialog med klynge og ledelse. Konsulenter fra CFK bidrager med vejledning. (N ogle projekter afsluttes eller besluttes videreført af relevante beslutningstagere inden puljeperiodens udløb. For nogle projekter kan det derfor blive relevant at aflevere selvevaluering og blive eksternt vurderet af CFK allerede iefteråret ) 4.kvartal2012 Det enkelte projekt sender skriftlig selvevaluering til CFK (senest 3. december 2012) Eksterne evaluatorer besøger projekter (december 12/januar 13) CFK giver hvert projekt en umiddelbar skriftlig feedback 1.kvartal2013 CFK udarbejder evalueringsrapport tilprogramstyregruppe Programstyregruppen drøfter og vurderer projekterne (februar-marts 2013) Region M idtjylland sender slutrapporter tilsundhedsministeriet Videndeling og spredning af god praksis, fx i form af en regional konference om kronisk sygdom og implementeringsstøtte til udvalgte projekter Senere i2013 Projekter, der har fået forlæ nget projektperioden afsluttes, afrapporterer og vurderes med henblik på eventuelimplementering og udbredelse af en ny og bedre praksis 10

11 B ilag 1 - Budget Tidsforbruget tilat planlæ gge og gennemføre den skitserede proces afhæ nger af mange faktorer, herunder evalueringsopgavens ambitionsniveau og organisering. CFK s opgaver er aftalt tilat kunne holdes inde for et timebudget på 2000 timer. CFK s samlede honorar er kr. H ertilkommer udgifter iforbindelse med møder og transport på kr. I alt 1,45 mio. kr. H eraf forventes cirka halvdelen brugt i2012 og halvdelen i2013: B udget (ikroner) Konsulenthonorar tilcfk M ødeudgifter, transport m.v Ialt

12 B ilag 2 - Kvalitetssikring af program evalueringen Kvaliteten af programevalueringen sikres ved projektstyring. Der opstilles deadline for de skriftlige produkter. Indholdet af det enkelte dokument vurderes af relevante personer. Deadline Skriftligt produkt Vurderes af August 2012 Selvevalueringsskabelon Evaluatorer icfk Programstyregruppe U dvalgte projektledere December 2012 Selvevalueringer fra hver af de 28 projekter Evaluatorer icfk Programstyregruppen Februar 2012 Evalueringsrapport Intern review er icfk N æ re Sundhedstilbud Programstyregruppen M arts 2012 Slutrapport tilsundhedsministeriet Intern review er icfk Programstyregruppen Sundhedsministeriet Sundhedsstyrelsen CFK dokumenterer mundtlig og skriftlig feedback fra relevante interessenter. Evalueringsprocessen evalueres internt icfk undervejs iforløbet ved hjæ lp af milepæ le. Skriftlige produkter og feedback fra interessenter vilblive brugt tilen intern evaluering i CFK som en delaf centrets kvalitetsstyring. 12

13 13

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED VEJVISER TIL EVALUERING - til projekterne under LIGHED I SUNDHED 2006 Vejviser til evaluering - Til projekterne under "Lighed i sundhed" Vejviser til evaluering Til projekterne under Lighed i Sundhed Udarbejdet

Læs mere

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter 2 0 0 7 Evaluering af forebyggelses- og sundhedsfremmeprojekter Manuskript: Andreas Christensen, Line-by-Line Redaktion: Mette Lolk Hanak, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET

DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET 0 INDHOLD Projektbeskrivelse... 2 Projektets formål... 2 Baggrund... 2 Succeskriterier...

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

Evaluering af satspuljeprojektet Nedbringelse af tvang i psykiatrien - 2012-2015

Evaluering af satspuljeprojektet Nedbringelse af tvang i psykiatrien - 2012-2015 Evaluering af satspuljeprojektet Nedbringelse af tvang i psykiatrien - 2012-2015 Sundhedsstyrelsen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Evaluering af det satspuljefinansierede gennembrudsprojekt

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Innovationsstrategi 2013-2016

Innovationsstrategi 2013-2016 Innovation på Hospitalsenheden Horsens Innovationsstrategi 2013-2016 Hospitalsenheden Horsens Kvalitet og Sundheds-it Innovationsenheden Forord Innovationsstrategien afløser innovationskonceptet fra 2009,

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Patientrettet forebyggelse

Patientrettet forebyggelse Grete Brorholt og Marie Brandhøj Wiuff Patientrettet forebyggelse Organisering på seks somatiske sygehuse i Region Sjælland 1 Patientrettet forebyggelse Organisering på seks somatiske sygehuse i Region

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

Plan for. Borgernes Sundhedsvæsen vores sundhedsvæsen 1 / PLAN FOR BORGERNES SUNDHEDSVÆSEN - VORES SUNDHEDSVÆSEN

Plan for. Borgernes Sundhedsvæsen vores sundhedsvæsen 1 / PLAN FOR BORGERNES SUNDHEDSVÆSEN - VORES SUNDHEDSVÆSEN Plan for Borgernes Sundhedsvæsen vores sundhedsvæsen 1 / PLAN FOR BORGERNES SUNDHEDSVÆSEN - VORES SUNDHEDSVÆSEN Indhold Kursen mod Borgernes Sundhedsvæsen er sat 4 Behov for en kulturforandring 4 Input

Læs mere

AmbuFlex. Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering

AmbuFlex. Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering AmbuFlex Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering Center for Telemedicin Olof Palmes Allé 15 1 8200 Aarhus N. 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Sundhedsproblem

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 14-06-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Mandag den 14. juni 2010 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4 REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: 11. marts 2014 Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00 Sted: Regionsgården, lokale H4 Deltagere: Birgitte Alling Møller Kaare Rossel Else Hjortsø

Læs mere

Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft

Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Status rapport Juli 2014 Udarbejdet af: Projektleder Anne Ganner Bech 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Erfaringer fra Region Syddanmarks modelprojekt om udvikling af forløbskoordination på kronikerområdet Martin Sandberg Buch Publikation APRIL 2012 Dansk

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Evalueringsrapport Projektet har været en klar grobund for, at der overhovedet eksisterer et kvalitativt samarbejde på skolen. Det har været med til

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde omkring mennesker med ikke-psykotisk sindslidelse og misbrug

Tværsektorielt samarbejde omkring mennesker med ikke-psykotisk sindslidelse og misbrug Martin Sandberg Buch, Pernille Thygesen og Katrine Schepelern Johansen Tværsektorielt samarbejde omkring mennesker med ikke-psykotisk sindslidelse og misbrug Kvalitativ evaluering af det tværsektorielle

Læs mere

Evaluering af rehabiliteringsindsatsen

Evaluering af rehabiliteringsindsatsen Evaluering af rehabiliteringsindsatsen overfor borgere med kronisk sygdom i Brønderslev Kommune 2012 Evaluering af rehabiliteringsindsatsen overfor borgere med kronisk sygdom i Brønderslev Kommune 2012

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter Forfatter: VAC Sidst gemt: 05-01-2012 10:49:00 Sidst udskrevet: 05-01-2012 10:49:00

Læs mere