sprede god praksis Ekstern vurdering Selvevaluering Videndeling Sundhedsstyrelsens tematiske erfaringsopsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "sprede god praksis Ekstern vurdering Selvevaluering Videndeling Sundhedsstyrelsens tematiske erfaringsopsamling"

Transkript

1 P rojektbeskrivelse:evaluering af program m ed 28 projekter til forstæ rket indsats overfor kronisk sygdom i R egion M idtjylland (kronikerprojektprogram m et) Sundhedsstyrelsens tematiske erfaringsopsamling Forstærket indsats sprede god praksis Evaluering af det samlede projektprogram Slutrapport til Sundhedsministeriet Ekstern vurdering Selvevaluering Evaluering af det enkelte projekt Videndeling Udvikle, afprøve og/eller implementere tilbud, tiltag, klinisk praksis, teknologi, kompetencer, organisering, samarbejde mv.

2 P rojektbeskrivelse: Evaluering af program m ed 28 projekter til forstæ rket indsats overfor kronisk sygdom ir egion M idtjylland (kronikerprojektprogram m et) Versionsdato: 13. juni2012 Forfatter: Jesper Buchholdt G jørup Denne publikation citeres således: Forfatter: G jørup JB Titel: Projektbeskrivelse: Evaluering af program med 28 projekter til forstæ rket indsats overfor kronisk sygdom iregion M idtjylland (kronikerprojektprogrammet) Aarhus: Region M idtjylland, CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2012 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse For yderligere oplysninger rettes henvendelse til: CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling O lof Palmes Alle Aarhus N Tlf.: rm.dk H jemmeside: w w w.cfk.rm.dk 2

3 1 FO R M Å L O G G EN STA N D SFELT 4 2 M Å L FO R IN D SA TSEN 4 3 PRO G R A M EVA LU ER IN G EN S IN D H O LD SM Æ SSIG E FO KU S 4 4 M ETO D ISKE O G PRAKTISKE U D FO R D R IN G ER 6 5 PRO G R A M EVA LU ER IN G EN S ELEM EN TER 7 6 TID SPLA N 10 B ILA G 1 - B U D G ET 11 B ILA G 2 - KVA LITETSSIKR IN G A F P R O G R A M EVA LU ER IN G EN 12 3

4 1 Form ålog genstandsfelt Formålet med dette projekt er at gennemføre en evaluering af Region M idtjyllands projektprogram om forstæ rket indsats for patienter med kronisk sygdom. M inisteriet for Sundhed og Forebyggelse indkaldte ansøgninger til 10. juli R egion M idtjylland indsendte ansøgning om 30. september 2009 og fik bevilget 82 millioner kroner fra to statslige puljer til28 projekter iperioden Programevalueringen skalbidrage tilat: afklare om projekterne har ført tilen omstilling, der matcher nationale og regionale målog strategier om indsatsen overfor tilkronisk syge og irelation hertil. kvalificere grundlaget for at vurdere og beslutte om projekterne bør videreføres og udbredes. videreudvikle indsatsen overfor kronisk sygdom ved at formidle viden og erfaringer til klinikere, ledere, patienter, pårørende og deltagere i strategiske beslutningsprocesser. sikre en højkvalitet af R egion M idtjyllands slutrapporter tilsundhedsministeriet. 2 M ålfor indsatsen M ere konkret er målene med evalueringen af projektprogrammet tilforstæ rket indsats overfor kronisk sygdom: At relevante beslutningstagere opnår et kvalificeret grundlag for at vurdere om det enkelte projekt skalvidereføres og udbredes. At klinikere, ledere og administratorer, der deltager i udviklingen af indsatsen overfor kronisk sygdom, får en viden, som kan bruges fremadrettet tilspredning af god praksis og dialog om fremtidig strategiog udvikling, At lederne af de 28 projekter oplever programevalueringsprocessen som relevant og inspirerende - og ikke som unødigt dobbeltarbejde. At programevalueringen koordineres og hæ nger godt sammen med de lokale evalueringsaktiviteter og de nationale tiltag (slutrapport til Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsens tematiske erfaringsopsamling) At R egion M idtjylland opfylder Sundhedsstyrelsens og Sundhedsministeriet krav til slutrapportering At evalueringen følger tidsplan og overholder budgettet. 3 P rogram evalueringens indholdsm æ ssige fokus Programevalueringen har fokus på om projekterne bidrager til at omstille sundhedsvæ senets indsats overfor kronisk sygdom. 4

5 O m projektet bidrager tilat omstille indsatsen overfor kronisk sygdom handler fx om at: Der indføres en ny og bedre praksis. Patientforløbene og det tvæ rsektorielle samarbejde bliver bedre. O mkostningseffektiviteten stiger. Patienternes medvirken og egenomsorg styrkes. Den nye praksis og dermed projektets positive resultater kan fastholdes, når det overgår tildrift. Klinisk evidens Sundhedsfaglig effekt Teknologisk innovation Partnerskab Patienters aktive medvirken og egenomsorg Omstilling af indsatsen Bedre Samarbejde Koordination Økonomi Omkostnings effektivitet Ny og bedre Praksis Kvalitet O m projektet bidrager tilat øge omkostningseffektiviteten handler fx om: Ø get produktivitet (mere aktivitet for fæ rre eller uæ ndrede ressourcer). Flere patienter hjæ lpes med fæ rre eller uæ ndrede ressourcer. Ø get sundhedsfaglig, organisatorisk og/eller patientoplevet kvalitet med fæ rre eller uæ ndrede ressourcer. Fæ rre omkostninger og/eller større effekter for det samlede sundhedsvæ sen. Projektets afledte effekter og konsekvenser på andre sektorer. LEO N -princippet. Kort sagt: Projektet bidrager tilmere sundhed for pengene. O m patienternes medvirken og egenomsorg styrkes kan belyses på forskellige måder, fx ved at indsamle og analysere data om: Patienternes medvirken iindsatsen Patienternes oplevelse og vurdering af det æ ndrede tilbud/ydelse Patienternes viden om, holdning tilog motivation for egenomsorg Patienternes sundhedsadfæ rd Patienters helbred og prognose: kliniske væ rdier, funktionsevne, livskvalitet osv. Projektet kan fx have udviklet mere målrettede tilbud til sårbare og udsatte grupper 5

6 Fastholdelse af ny praksis og positive projektresultater afhæ nger af en ræ kke faktorer vedrørende processer, personale og organisation (se afsnit 5, side 7). Erfaringerne med og resultaterne af indsatsen skalså vidt muligt undersøges og vurderes ud fra data, der belyser følgende perspektiver og aspekter: Patienterne/borgerne Sundhedsfagligt/klinisk kvalitet O rganisatorisk kvalitet Teknologi(isæ r relevant for de telemedicinske projekter og databaserne) Driftsøkonomi Samfunds-/sundhedsøkonomi 4 M etodiske og praktiske udfordringer Det er forbundet med store metodiske udfordringer at undersøge projekternes sundhedsmæ ssige effekter. M ange projekter har ikke indsamlet data, der er tilstræ kkelige og/eller velegnede til at kunne belyse omkostningseffektivitet, sundhedsøkonomi og patientperspektivet på den nye praksis, som er afprøvet og/eller implementeret iprojektet. Det var heller ikke et krav for at få tildelt penge. Flere projekters formål, målgrupper, effektmål og interventioner overlapper, hvilket vanskeliggør muligheden for at vurdere effekten af det enkelte projekts tiltag. Evalueringen af det enkelte projekt har væ ret planlagt og prioriteret ivarierende grad og på forskellige måder. N ogle projekter evalueres af eksterne evaluatorer. Andre evalueres af projektlederne selv. M ange af de 28 projekter er ikke afsluttet, evalueret og afrapporteret, når programmet skalevalueres. Flere af de projekter, som er designet som klinisk forskning når ikke at inkludere et tilstræ kkeligt antal patienter inden projektperioden udløber. Reglerne for publicering af resultater ipeer review tidsskrifter begræ nser også muligheden for at offentliggøre evalueringsresultater i2012. Positive resultater opnået i en projektperiode kan ikke uden videre fastholdes, når projekter overgår tilalmindelig drift. De enkelte projekter skalikke pålæ gges unødigt ekstraarbejde. Programevalueringen skal derfor synkroniseres med lokale og statslige evalueringsaktiviteter. Sundhedsstyrelsens skabelon for slutrapport foreligger ien foreløbig version, som netop er blevet pilottestet og ventes at blive meldt endeligt ud primo juni Sundhedsstyrelsen planlæ gger desuden en tematisk erfaringsopsamling iefteråret 2012, hvor alle projekter skaludfylde et spørgeskema og udvalgte projekter inviteres tilat deltage ifokusgrupper om udvalgte emner. Konsulenter fra CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling skal som evaluatorer af programmet løse programevalueringsopgaven i et dialogbaseret samspil med programstyregruppen, projektlederne, klinikere, administratorer, projektejere/ledere, uafhæ ngige eksperter og programsekretariatet. 6

7 5 P rogram evalueringens elem enter Programevalueringen bygger på tre hovedelementer, nemlig selvevaluering, ekstern vurdering og videndeling. Selvevaluering skal sikre, at projekternes egen viden, dataindsamling og planlagte evaluering indgår aktivt iprogramevalueringen, og at den eksterne vurdering bygger på et skriftligt grundlag. Selvevalueringen skal belyse de af programstyregruppen valgte kriterier for at videreføre og udbrede projektaktiviteten. Selvevalueringen skalsåledes give et grundlag for at vurdere om projektet bidrager til en omstilling og en styrkelse af kronikerindsatsen i sin lokale kontekst. Selvevalueringen skal beskrive og vurdere projektets formålog mål, effekter, ydelser, ressourcer, organisering, processer og forløb og skalopfylde kravene tilsundhedsministeriets slutrapport. Selvevalueringen bygger på en fæ lles skabelon, som for hvert projekt suppleres med en ræ kke specifikke spørgsmål. Desuden anvendes et standardiseret måleredskab ( Fastholdelse af ny praksis, oversat til dansk af CFK fra N H S Sustainability M odel), som giver en score på på sandsynligheden for at projektets tiltag og resultater ( den nye praksis ) kan fastholdes. Selvevalueringen gennemføres af projektlederen i samarbejde med relevante ledere, brugere og samarbejdspartnere. CFK introducerer og vejleder projektlederne. Ekstern vurdering. Flere projekter har planer om at spørge projektets brugere, og CFK opfordrer alle projekter tilat inddrage projektets brugere (patienter med kronisk sygdom, praktiserende læ ger, klinikpersonale fra almen praksis og/eller kommunalt sundhedspersonale) og repræ sentanter fra andre sektorer ievalueringsprocessen, fx i form at møder iklyngesamarbejdet. Alle projekter vurderes af konsulenter fra CFK, en sundhedsfaglig ekspert og programstyregruppens medlemmer. Den eksterne vurdering, som CFK er ansvarlig for, tager udgangspunkt iprojektets skriftlige selvevaluering og andre tilgæ ngelige projektdokumenter. Evaluatorerne supplerer dokumentanalysen med et besøg og/eller et møde, et struktureret interview eller samtale med projektets leder og evt. enkelte andre nøglepersoner. H vis det er praktisk muligt og relevant observerer evaluator desuden projektet iform af skriftligt informationsmateriale tilmålgruppen, teknisk udstyr, lokaler m.v. Videndeling og erfaringsudveksling kan ske og er i nogen grad allerede sket - på projekternes eget initiativ via telefonen, mail og besøg hos hinanden. Programstyregruppens medlemmer kan som en delaf ledelsesopgaven bidrage til, at det enkelte projekt forholder sig til andre relevante projekter. Som et element i evalueringsprocessen faciliterer CFK videndeling og spredning af god praksis mellem projekterne på netvæ rksmøder og til relevante adoptanter på en konference og/eller andre arrangementer. CFK vil herudover bidrage til videndeling mellem projekterne i kontakten til det enkelte projekt. CFK s viden om kronisk sygdom, sundhedsvæ senet, dataindsamling, evaluering, kvalitetsudvikling og patientperspektivet vilblive brugt tilat udfordre, inspirere og kvalificere projekternes evalueringer. Programevalueringsprocessen består af følgende faser og aktiviteter: 7

8 Fase 1:Evaluering;Selvevaluering,ekstern vurdering og videndeling N etvæ rksm øder mellem projekterne og CFK med henblik på processtøtte og videndeling. Projekterne mødes og kommer idialog med beslæ gtede projekter. N etvæ rksmøderne indeholder også en introduktion tilog drøftelse af selvevalueringen og evalueringsprocessen. Selvevaluering gennemføres af projekterne ud fra en selvevalueringsskabelon med uddybende spørgsmålmålrettet det enkelte projekt. En delaf selvevalueringsprocessen er at projektet er idialog med brugerne, klyngestyregruppe/implementeringsgruppe og den lokale ledelse, som skalvidereføre indsatsen efter projektperioden. Evaluatorer besøger projekter. U d fra selvevalueringerne spørger evaluatorerne kritisk ind tilprojektet og relevant dokumentation forevises og drøftes. CFK s konsulenter samarbejder om den eksterne vurdering med relevante sundhedsfaglige personer, så alle projekter vurderes af mindst en uafhæ ngig og kompetent person med en relevant viden om projektets indhold. Besøgene kan evt. erstattes af møder, hvor flere projekter drøftes. Projekterne får en skriftlig tilbagemelding fra CFK. CFK udarbejder evalueringsrapport tilprogram styregruppen med en status på programmet og en (foreløbig) vurdering af det enkelte projekt. Evalueringsrapporten og projekternes selvevaluering sendes tilog præ senteres for program-styregruppen, som på den baggrund vurderer projekterne og drøfter den videre proces hvad angår eventuelvidereførelse og udbredelse. formidling og rapportering tilministeriet, regionale beslutningstagere m.v. R egion M idtjylland fæ rdiggør og sender slutrapport til Sundhedsm inisteriet/sundhedsstyrelsen senest 31. marts N B: Projekter, som bliver forlæ nget ind i2013, udarbejder egen slutrapport senere fx iform af artikler ividenskabelige tidsskrifter. CFK bistår programstyregruppen/beslutningstagerne med en vurdering af projektets omstillingsbidrag, herunder omkostningseffektivitet og patientperspektiv. Fase 2:Form idling og im plem enteringsstøtte CFK tilbyder im plem enteringsstøtte m ed henblik på at udbrede de projekter, som Region M idtjylland beslutter at udbrede. En delaf CFK s implementeringsstøtte er at facilitere en spredning af god praksis ved at bidrage tilat skabe kontakt mellem kilder (vellykkede projekter) og potentielle adoptanter, så viden om resultater og god praksis kan deles. Den foreløbige plan er, at Region M idtjylland afholder en konference om kronisk sygdom ibegyndelsen af På konferencen kan præ senteres udvalgte regionale og kommunale projekters resultater og erfaringer med henblik på at facilitere implementering og spredning af god praksis. Erfaringer fra programmet om forstæ rket indsats for patienter med kronisk sygdom kan på den måde bruges som afsæ t tilat sæ tte fokus på den fortsatte omstilling af indsatsen overfor kronisk sygdom, herunder behovet for at videreudvikle arbejdet med forløbsprogrammer og ajourføre strategien overfor kronisk sygdom. M ålgrupper for en sådan konference er regionsrådsmedlemmer, byrådsmedlemmer, programstyregruppe, forløbsprogramgrupper, projektledere, klinikere, ledere, 8

9 patienter og andre med en rolle ikronikerindsatsen ikommuner, almen praksis, hospitaler og regionerne. Den videre planlæ gning af fase 2 sker iprogramstyregruppen iefteråret det er vigtigt at det sker itæ t samarbejde mellem N æ re Sundhedstilbud, hospitalerne og CFK og at det bliver koordineret med andre lignende nationale, regionale og/eller lokale arrangementer. 9

10 6 Tidsplan CFK har siden oktober 2011 holdt tre møder med programstyregruppen og har imaj2012 holdt tre netvæ rksmøder for de sygdomsspecifikke projekter og er nu begyndt dialogen med den enkelte projektleder om evalueringsopgaven for at sikre en programevaluering, der afbalancerer de forskellige hensyn, behov og interesser. Evalueringsprocessens tidsmæ ssige forløb kan skematisk opsummeres på følgende måde: Tid A ktivitet Programstyregruppe drøfter og godkender evalueringsdesign Sundhedsstyrelsen godkender programevalueringen som nyt delprojekt 2.kvartal2012 CFK formulerer specifikke spørgsmåltilhvert projekt Programstyregruppen drøfter status på projekterne Projekterne deltager inetvæ rksmøder arrangeret af CFK Sundhedsstyrelsen udmelder skabelon for slutevaluering. 3.kvartal2012 CFK udsender selvevalueringsskabelon tilalle projekter Projektlederne går igang med selvevaluering, inkl. dialog med klynge og ledelse. Konsulenter fra CFK bidrager med vejledning. (N ogle projekter afsluttes eller besluttes videreført af relevante beslutningstagere inden puljeperiodens udløb. For nogle projekter kan det derfor blive relevant at aflevere selvevaluering og blive eksternt vurderet af CFK allerede iefteråret ) 4.kvartal2012 Det enkelte projekt sender skriftlig selvevaluering til CFK (senest 3. december 2012) Eksterne evaluatorer besøger projekter (december 12/januar 13) CFK giver hvert projekt en umiddelbar skriftlig feedback 1.kvartal2013 CFK udarbejder evalueringsrapport tilprogramstyregruppe Programstyregruppen drøfter og vurderer projekterne (februar-marts 2013) Region M idtjylland sender slutrapporter tilsundhedsministeriet Videndeling og spredning af god praksis, fx i form af en regional konference om kronisk sygdom og implementeringsstøtte til udvalgte projekter Senere i2013 Projekter, der har fået forlæ nget projektperioden afsluttes, afrapporterer og vurderes med henblik på eventuelimplementering og udbredelse af en ny og bedre praksis 10

11 B ilag 1 - Budget Tidsforbruget tilat planlæ gge og gennemføre den skitserede proces afhæ nger af mange faktorer, herunder evalueringsopgavens ambitionsniveau og organisering. CFK s opgaver er aftalt tilat kunne holdes inde for et timebudget på 2000 timer. CFK s samlede honorar er kr. H ertilkommer udgifter iforbindelse med møder og transport på kr. I alt 1,45 mio. kr. H eraf forventes cirka halvdelen brugt i2012 og halvdelen i2013: B udget (ikroner) Konsulenthonorar tilcfk M ødeudgifter, transport m.v Ialt

12 B ilag 2 - Kvalitetssikring af program evalueringen Kvaliteten af programevalueringen sikres ved projektstyring. Der opstilles deadline for de skriftlige produkter. Indholdet af det enkelte dokument vurderes af relevante personer. Deadline Skriftligt produkt Vurderes af August 2012 Selvevalueringsskabelon Evaluatorer icfk Programstyregruppe U dvalgte projektledere December 2012 Selvevalueringer fra hver af de 28 projekter Evaluatorer icfk Programstyregruppen Februar 2012 Evalueringsrapport Intern review er icfk N æ re Sundhedstilbud Programstyregruppen M arts 2012 Slutrapport tilsundhedsministeriet Intern review er icfk Programstyregruppen Sundhedsministeriet Sundhedsstyrelsen CFK dokumenterer mundtlig og skriftlig feedback fra relevante interessenter. Evalueringsprocessen evalueres internt icfk undervejs iforløbet ved hjæ lp af milepæ le. Skriftlige produkter og feedback fra interessenter vilblive brugt tilen intern evaluering i CFK som en delaf centrets kvalitetsstyring. 12

13 13

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Odense d. 29 januar 2010 Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Aftaleparter: Der er dags dato indgået samarbejdsaftale om deltagelse i: Mellem: MedCom det danske sundhedsdatanet Rugårdsvej

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen fra 2013 er der afsat 112 mio. kr. i perioden

Læs mere

Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012

Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 - Marts 2013 (opdateret September 2014) En programevaluering af resultater og erfaringer fra 28 projekter i Region Midtjylland finansieret

Læs mere

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i Praksis Strategi for udvikling 2012-2014 En del af virksomhedsgrundlaget i Nære Sundhedstilbud, Kvalitet og Lægemidler Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i praksis

Læs mere

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen blev der med finansloven 2014 afsat

Læs mere

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland.

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland. 1. Baggrund Strategi for udvikling af telemedicin i Region Midtjylland et bidrag til fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen (2011) skitserer en række indsatsområder, der skal sikre fremdrift og udvikling

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

PROGRAM PRO Patientrapporterede oplysninger

PROGRAM PRO Patientrapporterede oplysninger Har patienter en viden om deres helbredsstilstand undervejs i og efter deres behandlingsforløb, som endnu ikke er sat i spil? Hvordan kan vi bruge patienternes viden til systematisk at udvikle sundhedsvæsenet?

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser

Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser 1. Formål Kommunerne og Region Sjælland er enige om, at det overordnede formål er at forbedre patientsikkerheden gennem en systematisk registrering,

Læs mere

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: 1 Ansøger Anne Marie Lyngsø 2 Kontaktperson/projektleder Navn: Anne Marie Lyngsø Adresse: Klinisk Enhed

Læs mere

Slutafrapportering fra Herlev Kommune - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Slutafrapportering fra Herlev Kommune - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Slutafrapportering fra Herlev Kommune - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende

Læs mere

Pilotprojekt om kiropraktorers henvisningsmulighed til Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme og Radiologisk afsnit på Glostrup Hospital

Pilotprojekt om kiropraktorers henvisningsmulighed til Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme og Radiologisk afsnit på Glostrup Hospital Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Pilotprojekt om kiropraktorers henvisningsmulighed til Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme og Radiologisk afsnit på Glostrup Hospital Kongens

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Ansøgningsskema til Regionsrådets

Læs mere

BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA

BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA Oversigtsskemaet indeholder 8 kolonner. Herunder følger en forklaring af de enkelte kolonner. De grå rækker i skemaet er opgaver, som skal afrapporteres i den samlede evalueringsrapport,

Læs mere

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter?

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter? 12:30-13:00 Frokost 13:00-13:10 Velkommen Ane Friis Bendix, formand for koordinationsgruppen for (TFE) 13:10-13:30 TFE og TVÆRS-Puljen Carsten Hendriksen, forskningsleder i TFE 13:30-13:45 Oversigt over

Læs mere

Sagsnr. 2013083548 4488 9344

Sagsnr. 2013083548 4488 9344 Dato 22. august 2013 TRM@dkma.dk Sagsnr. 2013083548 4488 9344 Indhold 1. Ydelsesbeskrivelse... 2 1.1. Indledning... 2 1.2. Puljeformål... 3 1.3. Målgruppen... 3 1.4. Projektets organisering... 3 2. Krav...

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015 Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail planogudvikling@r egionh.dk Dato: 23. april 2014 Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Inddragelse af patienter og pårørende i Region Midtjylland Konsulent Simone Witzel, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Inddragelse af patienter og pårørende i Region Midtjylland Konsulent Simone Witzel, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Inddragelse af patienter og pårørende i Region Midtjylland Konsulent Simone Witzel, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Indsatsområder Et af temaerne

Læs mere

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Bilag 1 - Projektbeskrivelse Undervisningsevaluering og virkningsevaluering af MED-grunduddannelsen Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF), som består af KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet,

Læs mere

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006 Afdeling: Forsknings- og MTV-afdelingen Udarbejdet af: Claus Duedal Pedersen/Jesper Risom Journal nr.: 2-15-0-00062-2009 E-mail: claus.pedersen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 11. marts 2010 Telefon: 2115

Læs mere

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015 Projektkommissorium A. Familieorienteret 30-06-2015 B. Projektbeskrivelse Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen er der afsat 56 mio. kr. i perioden

Læs mere

VIBIS. Videnscenter for Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet. Etableret i 2011 støttet af Trygfonden

VIBIS. Videnscenter for Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet. Etableret i 2011 støttet af Trygfonden INDHOLD 1. Kvalitet og patientperspektivet 2. Hvad er Patient Reported Outcome (PRO)? 3. Program PRO: Baggrund, fokus, anvendelse og potentiale 4. Måling og evidens 5. Opsummering 6. Spørgsmål VIBIS Videnscenter

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

FÆLLES ANSØGNINGSSKEMA TIL KVALITETS- OG UDVIKLINGSMIDLERNE UNDER KEU

FÆLLES ANSØGNINGSSKEMA TIL KVALITETS- OG UDVIKLINGSMIDLERNE UNDER KEU FÆLLES ANSØGNINGSSKEMA TIL KVALITETS- OG UDVIKLINGSMIDLERNE UNDER KEU REGION: Midtjylland DATO: 10.12.08 LØBENR.: STAMOPLYSNINGER ANSØGERS NAVN, MAIL,TLF mm. Overlæge Kenneth Kibsgård, Klinisk Socialmedicin,

Læs mere

Indsæt Billede Fra fil her

Indsæt Billede Fra fil her Indsæt Billede Fra fil her Indsæt Billede Fra fil her Udfordringer for fremtidens sundhedsvæsen Enhedschef Jean Hald Jensen Det Borgernære Sundhedsvæsen 1. December 2011 Sundhed og sygdom Sundhed spiller

Læs mere

Udviklingen i kroniske sygdomme

Udviklingen i kroniske sygdomme Forløbsprogrammer Definition Et kronikerprogram beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats for en given kronisk sygdom, der sikrer anvendelse af evidensbaserede anbefalinger

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Shared Care på Vestegnen Et samarbejdsprojekt mellem Socialpsykiatri, Distriktspsykiatri og Almen praksis. Projektbeskrivelse

Shared Care på Vestegnen Et samarbejdsprojekt mellem Socialpsykiatri, Distriktspsykiatri og Almen praksis. Projektbeskrivelse HR&Kvalitet Til: Region Hovedstadens 50 mio. kr. pulje til udsatte borgere Ndr Ringvej 57 2600 Glostrup Opgang 8 Telefon 38633890 Direkte 38633027 Mail GLO-HR-og- Kvalitet@regionh.dk Web www.glostruphospital.dk

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Projekt social kapital skaber vi med borgerne - Den kærlig kommune i praksis 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Århus kommune

Læs mere

Kvalitetsudviklingsprojekt

Kvalitetsudviklingsprojekt Kvalitetsudviklingsprojekt Specialuddannelsen i kræftsygepleje Revideret august 2012 Revideret februar 2011 Indholdsfortegnelse Overordnet mål for 3. uddannelsesafsnit... 2 Formål med kvalitetsudviklingsopgaven...

Læs mere

INTRODUKTION TIL DOKUMENTATION OG EVALUERING

INTRODUKTION TIL DOKUMENTATION OG EVALUERING INTRODUKTION TIL DOKUMENTATION OG EVALUERING Tine Curtis, leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Forskningschef Aalborg Kommune og adj. professor Syddansk og Aalborg universiteter Stort fokus på

Læs mere

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder 26. oktober 2015 Line Hjøllund Pedersen Projektleder VIBIS Etableret af Danske Patienter Samler og spreder viden om brugerinddragelse Underviser og rådgiver Udviklingsprojekter OPLÆGGET Brugerinddragelse

Læs mere

Anja Stepien Projektplan IVA, 30.9.2013 Det erhvervsrelaterede projekt

Anja Stepien Projektplan IVA, 30.9.2013 Det erhvervsrelaterede projekt Projektplan Formelle data Studerende: Anja Stepien a09anst@stud.iva.dk og a09stni@stud.iva.dk Projektstedet: Holstebro Bibliotek, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro Kontaktpersoner: Vita Debel vita.debel@holstebro.dk

Læs mere

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Indhold UCL og partnerskaber................................side 3 Etablering og vedligeholdelse..........................side

Læs mere

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling PATIENTEN SOM PARTNER 2 Indledning 4 Patientens egne ressourcer skal sæt tes i spil 6 Det sundhedsfaglige personale skal være patientens guide

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling, Middelfart Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Psykiatrisk Afdeling, Middelfart Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Baggrund og ramme for etablering af lokal evalueringspraksis: CVSU - Fyn igangsatte i 2003 et tværfagligt evalueringsprojekt

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den grønne superpulje på Klima-, Energi- og Bygningsområdet

Ansøgning om tilskud fra den grønne superpulje på Klima-, Energi- og Bygningsområdet ANSØGNINGSVEJLEDNING 15. oktober 2013 J.nr. 3401/1001-6635 Ref. BJK Ansøgning om tilskud fra den grønne superpulje på Klima-, Energi- og Bygningsområdet - Partnerskaber om pilotprojekter for kommunale

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud 15.25.14.10 Ansøgningsfrist d. 15.01.

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud 15.25.14.10 Ansøgningsfrist d. 15.01. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud 15.25.14.10 Ansøgningsfrist d. 15.01.2016

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

MED Konference 19. juni 2008

MED Konference 19. juni 2008 MED Konference 19. juni 2008 Workshop om Evaluering af ledelse Program for workshoppen 13.15 Velkommen til workshoppen v/dorthe Storm Meier, OAO og Hans C. Hansen, FTF Sådan arbejder vi med ledelsesevaluering

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi I idéfasen udarbejdes en projektindstilling. Alle felter så udfyldes, men det vil ofte være af overordnet karakter. Den uddybende projektbeskrivelse

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Koncept for forløbsplaner

Koncept for forløbsplaner Dato 13-03-2015 Sagsnr. 1-1010-185/1 kiha kiha@sst.dk Koncept for forløbsplaner 1. Introduktion Der indføres fra 2015 forløbsplaner for patienter med kroniske sygdomme jf. regeringens sundhedsstrategi

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Familieiværksætterne; Et helhedsorienteret sammenhængende tværfagligt forældreforberedelses forløb. 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Dynamisk Virksomhedsmentornetværk Projektperiode: 12 måneder startende

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt:

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Frist for indsendelse af ansøgning 2. februar 2009 Skemaet sendes til cff@sst.dk og Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

VEJLEDNING til ansøgning om deltagelse i EN GOD OMVEJ

VEJLEDNING til ansøgning om deltagelse i EN GOD OMVEJ VEJLEDNING til ansøgning om deltagelse i EN GOD OMVEJ EN GOD OMVEJ er en invitation til landets kommuner om at deltage i et udviklingsforløb der med støtte fra Realdania og Lokale- og Anlægsfonden har

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Jobbeskrivelse for afdelingsledelsen

Jobbeskrivelse for afdelingsledelsen Jobbeskrivelse for afdelingsledelsen Jobbetegnelse Ledende overlæge/ledende bioanalytiker Sted Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Stillingsindehaver Ledende overlæge, Inge Panum Ledende bioanalytiker Organisatorisk

Læs mere

Aftale for Social- og Handicapcentret

Aftale for Social- og Handicapcentret Aftale for Social- og Handicapcentret Overskrifter for aftalens mål Fælles mål: 1 Borgeren i centrum via rehabilitering 2 Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Øvrige mål: 3

Læs mere

Projekt Den hele kroniker et forløbsprogram initiativ

Projekt Den hele kroniker et forløbsprogram initiativ Ringsted september 2009 Ansøgning til pulje til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Projekt Den hele kroniker et forløbsprogram initiativ Kontaktpersoner i Ringsted Kommune: Sundhedschef

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

MPS PROJEKT GUIDE. Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet

MPS PROJEKT GUIDE. Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet MPS PROJEKT GUIDE Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet BAGGRUND I Måltidspartnerskabet samarbejder vi om at udvikle og gennemføre projekter, der gør det nemmere og giver flere

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Udarbejdelse af artikel på baggrund af bachelorprojekt i samarbejde med klinik

Udarbejdelse af artikel på baggrund af bachelorprojekt i samarbejde med klinik Projektskabelon Evt. projektnummer:193210311 Projektbeskrivelse 1. Projektets titel Traumecervikal 3D-RX contra ASiR-CT 2. Resumé Formålet er at formidle udviklingsviden til professionen på baggrund af

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

Rødovre Kommunes projektbeskrivelse. - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade

Rødovre Kommunes projektbeskrivelse. - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Revideret projektbeskrivelse januar 2012 Rødovre Kommunes projektbeskrivelse - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Rødovre Kommune har på baggrund af

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse UDKAST!!! Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 Fagelementer inden for ergoterapi

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011 Navn på ansøger: VIA University College, Ernæring- og Sundhedsuddannelsen, Sundhedsfaglig Højskole og Pædagoguddannelsen, Pædagogisk-Socialfaglig Højskole KOSMOS tema (skriv bogstav A, B, C eller D) C

Læs mere

Ansøgning om projekttimer i efteråret 2012 Sundhedsfaglig Højskole

Ansøgning om projekttimer i efteråret 2012 Sundhedsfaglig Højskole Dette skema vedrører ansøgning af timer til udviklingsprojekter i 2012 i VIA, (jf. Organisering af forsknings- og udviklingsindsatsen i 2010 2012). Det er en forudsætning for succesfuld bevilling, at projekterne

Læs mere

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13.

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Ansøgningsfrist d. 9. maj 2016 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Strategi for læring. Patientombuddets vision er at bidrage til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed

Strategi for læring. Patientombuddets vision er at bidrage til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed Strategi for læring Patientombuddets vision er at bidrage til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet Læringsenheden 2011 2 Forord Patientombuddet vil bidrage til udvikling af kvalitet

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Morten Freil Direktør

Morten Freil Direktør Morten Freil Direktør KVALITET FRA PATIENTERNES PERSPEKTIV DDKM kan være rammen, der sikrer høj og ensartet kvalitet DDKM skal understøtte Høj faglig kvalitet Sammenhæng og helhed Tilgængelighed Inddragelse

Læs mere

Projektbeskrivelse for 'Sproggaven - det starter med sprog' Baggrund. Sprog- og literacy-udviklende tiltag på 0-6 års området

Projektbeskrivelse for 'Sproggaven - det starter med sprog' Baggrund. Sprog- og literacy-udviklende tiltag på 0-6 års området Projektbeskrivelse for 'Sproggaven - det starter med sprog' Sprog- og literacy-udviklende tiltag på 0-6 års området Baggrund Baggrunden for initiativet er et større antal skolestartere i Fredensborg Kommune

Læs mere

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Til lederne på sygehuset Indhold DU HAR SOM LEDER EN VIGTIG OPGAVE Hvem tager sig af hvad i forebyggelsesforløbet Lederens opgaver Lederens

Læs mere

IDA 4. oktober 2011 Sundheds- og velfærdsteknologi det regionale perspektiv

IDA 4. oktober 2011 Sundheds- og velfærdsteknologi det regionale perspektiv IDA 4. oktober 2011 Sundheds- og velfærdsteknologi det regionale perspektiv Dorte Stigaard, direktør Sundheds- og velfærdsteknologi.. hvad handler det om? at reformere sundhedssektoren at gøre det bedre

Læs mere

Hvis der er indgået en partnerskabsaftale for projektet, kan den vedhæftes her.

Hvis der er indgået en partnerskabsaftale for projektet, kan den vedhæftes her. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Kommune Vælg venligst fra listen. Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer Her anføres den ansøgende organisations

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Skal I akkrediteres? Januar 2015

Skal I akkrediteres? Januar 2015 Skal I akkrediteres? Januar 2015 Skal I akkrediteres? I Rudersdal Kommune er RusmiddelRådgivning pilotprojekt for akkreditering som kvalitetsmodel. Pjecen er en kort introduktion til akkreditering som

Læs mere

46.000 30.000 27.000 11.000 9.000 6.000 12.000

46.000 30.000 27.000 11.000 9.000 6.000 12.000 Kronisk sygdom Målog handleplan for en forbedret indsats Kort og godt Denne folder er skrevet med udgangspunkt i Kronisk sygdom - målog handleplan for en forbedret indsats. Hvis du vilvide mere end der

Læs mere