Inspirationsmateriale til undervisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationsmateriale til undervisning"

Transkript

1 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m Udviklet af: Bitten Salomonsen Inge Hertzum Århus Social- og Sundhedsskole Århus Social- og Sundhedsskole Olof Palmes Alle 35 Olof Palmes Alle Århus 8220 Århus Tlf.: Tlf.: April 2011

2 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - 1. Uddannelsesmålets sammenhæng til FKB/TAK Uddannelsen er relevant for udviklingen af den tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetence (TAK) inden for forskellige jobområder (FKB), som angivet i nedenstående. Moder-FKB: 2222 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi o TAK: Kommunikation, samarbejde og vejledning o TAK: Teamarbejde og projektstyring i pleje- og sundhedsarbejde o TAK: Kvalitetssikring, dokumentation og tværsektorielt arbejde Uddannelsen er knyttet til flere af FKBer: 2688 Patientrelateret service på sygehusene o TAK: Service i patientarbejdet o TAK: Tværfagligt samarbejde på sygehusene 2695 Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsnet o TAK Den sundheds- og sygeplejefaglige kompetence på sygehusene o TAK: Samarbejdet på sygehuse 2223 Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap o TAK: Teamarbejde og projektstyring i pleje- og sundhedsarbejde o TAK: Kommunikation, samarbejde og vejledning o TAK: Kvalitetssikring, dokumentation og tværsektorielt arbejde 2629 Pædagogisk arbejde med børn og unge o TAK Kommunikation og samarbejde inden for børne- og ungeområdet 2726 Arbejde på klubområdet og i kulturhuse o TAK Kommunikation og samarbejde inden for klubområdet. Arbejdsfunktioner Deltagerne kommer fra en praksis som er præget af stadig større kompleksitet i forhold til løsningen af arbejdsopgaver, hvor også den aktuelle ressourceallokering i samfundet spiller en rolle. Det stiller krav til medarbejderne om i stadig højere grad at kunne forholde sig til og handle indenfor rammerne af en kompleks og foranderlig hverdag og samtidig holde fokus på bæredygtigheden i den måde, opgaverne løses på. Det forventes, at medarbejderne kan handle kreativt og innovativt, herunder inddrage kolleger og/eller bruger/borger/barn/patient og evt. pårørende i opgaveløsningen, med det formål at opnå den bedste kvalitet, givet de aktuelle vilkår. Det kan dreje sig om praktiske problemstillinger i forhold til arbejdet hos/med den enkelte borger/patient/barn m.v. eller problemstillinger af mere organisatorisk art. Det at skulle og kunne påvirke opgaveløsningen i eget arbejde er både en forudsætning for jobtilfredshed og -fastholdelse og en belastningsfaktor for medarbejdernes trivsel. Det stiller 1 af 6

3 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - derfor særlige krav til medarbejderens kompetencer og kompetenceudvikling, så de kan håndtere usikkerhed i forbindelse med forandringer og vælge konstruktivt at deltage i udviklingen af nye bæredygtige ideer på en måde, så de også tager ejerskab til ideerne. Uddannelsen Innovation idéudvikling, som beskrives i dette inspirationsmateriale har primært fokus på medarbejderens deltagelse i den divergente - idéskabende - fase i innovationsprocessen i såvel medarbejder- som brugerdreven innovation. (Begreberne divergent og konvergent defineres i inspirationsmaterialet for uddannelsen Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling ). Dermed fokuseres der i denne uddannelse særligt på udvikling af kompetencer til kreativitet og idéskabelse samt kommunikations- og relationskompetencer, der er med til at skabe trygge rammer som en forudsætning for, at kreativitet og ideer kan blomstre, undersøges og udfordres. Sekundært fokuseres på den konvergente fase, hvor de fremkomne ideer landes og gøres realiserbare, og hvor der træffes aftaler om handlinger, der kan medvirke til, at idéerne afprøves i praksis Deltagernes arbejde med den konvergente fase afgrænses i denne uddannelse til at omfatte den enkeltes eller gruppens umiddelbare handlemuligheder indenfor det eksisterende råderum. Det tænkes ikke, at deltagerne på denne uddannelse i større målestok skal kunne vurdere den samlede ressourcemæssige bæredygtighed af deres ideer. Deltagerforudsætninger Målgruppen er medarbejdere med erfaring indenfor det social- og sundhedsfaglige eller pædagogiske arbejdsområde Struktur Denne uddannelse skal ses i direkte sammenhæng med uddannelsen Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling. Derudover kan uddannelsen med fordel tænkes i samspil med andre uddannelser alt efter jobområde. Uddannelsen kan tænkes sammen med en lang række uddannelser inden for såvel det pædagogiske område som social- og sundhedsområdet, hvor der er fokus på udvikling og nytænkning. Nedenstående er eksempler, der er særligt oplagte Innovation (sosu/pæd) Gennemførelse og formidling Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet Kvalitetsudvikling og akkreditering på sygehusene 2 af 6

4 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Teamorganiseret hjemmepleje Brugerindflydelse i pædagogisk praksis 2. Ideer til tilrettelæggelse Uddannelserne Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling og Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og implementering kan betragtes som byggeklodser, men kan også afholdes selvstændigt retter sig mod udviklingen af innovative kompetencer hos den enkelte medarbejder, mens retter sig mod udvikling af kompetencer til at gå foran og til at facilitere innovative processer. Målgruppen for den uddannelse tænkes at skulle kunne fungere som innovationsagenter eller innovations nøglepersoner på arbejdspladserne. Uddannelserne kan afholdes som split, men det kan også overvejes om en samlet afholdelse af den enkelte uddannelse vil give mulighed for et bedre læringsmæssigt flow. Temaer Tema 1 Begrebsafklaring: Innovation i det daglige arbejde Tema 2 Redskaber og metoder til idégenerering i innovative processer Tema 3 Udfordringer i den innovative proces Tema 1 Begrebsafklaring: Innovation i det daglige arbejde Hvad er innovation og hvorfor skal vi være innovative? Medarbejder- og brugerdreven innovation Hvad er kreativ tænkning? Hvordan identificerer man udfordringer, problemområder og udviklingsbehov således, at den innovative opgave bliver tydelig for dem, der deltager i processen? Faserne i den innovative proces Begreberne tænkes introduceret gennem oplæg og diskussion med inddragelse af erfaringer og tanker fra deltagerne. Da uddannelsen her primært har fokus på idéudviklingen (den divergente fase) og udvælgelsen af gode ideer til forandring (element i den konvergente fase), tænkes fokus først og fremmest at være på disse faser både i begrebsafklaringen og i det videre uddannelsesforløb. Be- 3 af 6

5 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - grebsafklaringen tjener således som afsæt til at kunne igangsætte det videre arbejde i uddannelsen. Tema 2 Redskaber og metoder til idégenerering i innovative processer Metoder til igangsættelse af kreativ idéudvikling, fx: Brainstorming Idéværksted Energizers Værktøjer fra Kreativ platform Værktøjer fra MindLab - innovationsguiden Værktøjer fra NPK projektet Kaospiloternes værktøjskasse Se i øvrigt litteraturlisten I denne fase af uddannelsen tænkes deltagerne at skulle lege med de kreative idéskabende værktøjer. Problem- eller udviklingscases kan medinddrages for at anskueliggøre metoderne ift. en tænkt praksisnær situation. Det er vigtigt i denne fase at være opmærksom på, at fokus kommer til at ligge på at øve redskaberne til kreativ idégenerering og undgå at deltagerne bliver resultatorienterede og konvergent tænkende. Redskaberne vil i de fleste tilfælde i sig selv bidrage til undgå den konvergente tænkning. Det tilstræbes således, at deltagerne bringes i en så virkelighedstro divergent proces som muligt. Efterfølgende kan udbyttet af metoderne så reflekteres i forhold til deltagernes sædvanlige problemløsningsmåder. Herunder kan medreflekteres deltagernes rolle i henholdsvis brugerdreven og medarbejderdreven innovation. Tema 3 Udfordringer og muligheder for innovationsprocessen Hvilke aktiviteter kan bidrage til at udvikle nye ideer og opdage muligheder? Hvornår kan vi tænke kreativt i hverdagen? Brugerdreven og medarbejderdreven innovation Hvilke vilkår og rammer befordrer idéskabelse i dagligdagen? Hvilke barrierer og muligheder er der for innovation? Organisatoriske forhold og forudsætninger Er tid og overskud en faktor? Har man brug for andre for at kunne tænke kreativt? Samarbejdsmæssigt intrapersonelle forhold og forudsætninger Individuelt personlige forudsætninger Lovgivning formålsbestemmelser i lovgivningen for området 4 af 6

6 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Tema 3 peger i retning af at skabe bevidsthed om, hvordan vi som mennesker, praksisfællesskaber og organisationen kan blive udfordret af at skulle arbejde innovativt. Temaet tænkes at give deltagerne mulighed for gennem refleksionsopgaver at spejle sig selv og deres arbejdsmæssige dagligdag i forhold til oplæg og diskussion af ovennævnte forhold på arbejdspladsen. 3. Opgaver og undervisningsmaterialer Det er vanskeligt at komme med direkte forslag til undervisningsmaterialer udover det, der kan hentes som metoder i litteraturen fra litteraturlisten. Hvis der vælges at tilrettelægge med en splitperiode er det centralt at give deltagerne en opgave med, hvor de fx observerer eller kortlægger udvalgte elementer fra uddannelsen i deres egen praksis. Dog skal man være opmærksom, at det ikke er sikkert, at deltagerne alle får prioriteret at lave opgaverne, hvis ikke der er sat tid af til det i praksis. Derfor er det en god ide` at have kontakt til nærmeste leder, så opgaverne reelt prioriteres. 4. Litteraturliste mv. Brøndum og Fliess, rapport for Undervisningsministeriet (2010): De pædagogiske og sundhedsrettede erhvervsuddannelsers bidrag til bruger- og medarbejderdreven offentlig innovation Darsø, Lotte (2003): Findes der en formel for innovation? Børsens Ledelseshåndbøger Darsø, Lotte (2001): Innovation in the Making. Samfundslitteratur Darsø, Lotte, Bo Krüger og Jørgen Rafn (2004): NPK Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser de Bono, Edward (1973): Lateral thinking - Creativity step by step. Perennial de Bono, Edward (1999):Six thinking hats. Back Bay Books Digmann Annemette, Henrik W. Bendix, Jens Peter Jensen og Kirsten Engholm Jensen (2006). Offentlig innovation i balancen mellem idé og systematik, Børsens Forlag i samarbejde med FTF. Erhvervs- og byggestyrelsen: Håndbog i innovationsmetoder: 5 af 6

7 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - FTF og LO har udarbejdet rapporter om medarbejderdreven innovation og der er lavet en del rapporter om innovation i private og offentlige virksomheder: FTF (november 2006): Styr efter kvaliteten - Inddragelse af medarbejderne til gavn for velfærd og vækst - anbefalinger fra FTF. FTF (2006): FTF s vækst- og erhvervspolitik, notat af 31. oktober Jungk, Robert og Norbert R. Müllert; Håndbog i fremtidsværksteder. Kbh.: Politisk revy 98. Kollerup, Finn og Jørgen Thorballe (2007): Innovation for ildsjæle og vandbærere Børsens Forlag Rambøll Management (2006): Medarbejderdreven innovation en værktøjspjece til arbejdspladsen, pjece udarbejdet for LO: Rambøll Management (2006): Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Casesamling, rapport udarbejdet for LO. Rambøll Management (2006): Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Rønnow, Kirsti: Man ved ikke altid, hvad man vil om innovativ didaktik. Striim, Ole (2003): Kreativ teknik. 13 metoder til ideudvikling og problemløsning. Børsen. Striim, Ole (2006): Kreativ problemløsning & praktisk ideudvikling. Academica. Teknologisk Institut (2004): Verdens bedste energizers. Torfing og Helles; Sammarbejdsdrevet innovation i det offentlige. Danske kommuner no. 25,2009 Ullersted, Mette, Torben Bager et a; Camp Giude. Genvej til unikke ideer. IDEA innovationsguiden > KaosPilots > ToolBox 6 af 6

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling 42930 Udviklet af: Inge Hertzum

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning 46835 Udviklet af: Helle Akselbo Efter- og videreuddannelsesafdelingen Social og sundhedsskolen Fyn Vestre Stationsvej 8-10 5000 Odense C Januar 2012 1. Uddannelsens

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning 41687 Udviklet af: Bjarne Friis Pedersen Århus social- og sundhedsskole Oluf Palmes Allé 35 8200 Århus Tlf.: 87412626 Februar 2010 Sammenhæng til FKB/TAK Uddannelsen

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet 40598 Udviklet af: Annette Langdahl Århus Social- og sundhedsskole Olof Palmes Alle 35 8200 Århus December 2008 1. Uddannelsesmålets

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Kompetencer til social innovation

Kompetencer til social innovation Kompetencer til social innovation Udvikling af kompetencer til social innovation hos pædagogisk assistentelever og social- og sundhedsassistentelever Februar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3

Læs mere

INNOVATIV DIDAKTIV I AMU

INNOVATIV DIDAKTIV I AMU INNOVATIV DIDAKTIV I AMU Inspirationskatalog til undervisere Udviklet i samarbejde med de uddannelsesinstitutioner, der har deltaget i TUP projektet August 2013, revideret 021013 Indholdsfortegnelse 2

Læs mere

UCC's kompetencestrategi

UCC's kompetencestrategi UCC's kompetencestrategi HR 7. januar 2011 Ref loba/lh/glo Versionsnr. 7 Hvad er en kompetencestrategi? UCC's kompetencestrategi beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes

Læs mere

De pædagogiske og sundhedsrettede erhvervsuddannelsers bidrag til bruger- og medarbejderdreven offentlig innovation

De pædagogiske og sundhedsrettede erhvervsuddannelsers bidrag til bruger- og medarbejderdreven offentlig innovation De pædagogiske og sundhedsrettede erhvervsuddannelsers bidrag til bruger- og medarbejderdreven offentlig innovation Undervisningsministeriet 20. april 2010 Indholdsfortegnelse 1 Resumé... 1 2 Introduktion...

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Udarbejdet af Rambøll Management for LO Forord Hvad skal Danmark leve af i fremtiden, og hvor

Læs mere

Kortlægning. TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer. April 2012

Kortlægning. TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer. April 2012 Kortlægning TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer April 2012 Kortlægning Side 2 af 32 [Indholdsfortegnelse] [Indholdsfortegnelse]... 3 [Indledning]... 4 Baggrund for

Læs mere

Da værdier kom på arbejde

Da værdier kom på arbejde SAMLET FORSKNINGSRAPPORT Da værdier kom på arbejde PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Anledninger til kompetenceudvikling Udarbejdet af Peter Hagedorn-Rasmussen & Søren Jagd Roskilde Universitetscenter

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Kerneopgaven for og med borgerne

Kerneopgaven for og med borgerne Kerneopgaven for og med borgerne Udarbejdet af TeamArbejdsliv og Center for Industriel Produktion, AAU KBH for Fremfærd Forfattere: Eva Thoft, Ole Henning Sørensen, Peter Hasle, Hans Hvenegaard Indledning

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser 44383 Udviklet

Læs mere

Psykologi og innovation

Psykologi og innovation Psykologi og innovation Indledende bemærkninger... 2 Inovationskompetence... 3 Innovationsdidaktik... 4 Forslag til undervisningsforløb... 4 Forslag 1: Hvordan eliminerer man fordomme mellem mennesker?...

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Forældresamarbejde i pædagogiske dagtilbud 44296 Juli 2005 EFTERUDDANNELSESUDVALGET

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44799 Udviklet af: Jeppe Sjøgren & sosumedia Social- og Sundhedsskolen

Læs mere

Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC.

Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC. Kommune: Holstebro Spørgsmål Ja Nej Ved ikke Har I oplevet uenigheder X på medarbejdersi- den? Er pengene blevet fordelt ligeligt i forhold til gruppens størrelse? Har i fordelt pengene på tværs af grupperne

Læs mere

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Gregersensvej 2630 Taastrup November 2007 ISBN: 978-87-92237-02-6 PRAKSISNÆR

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Den teamorganiserede undervisning

Den teamorganiserede undervisning Den teamorganiserede undervisning Danskuddannelse til voksne udlændinge April 2005 Den teamorganiserede undervisning Danskuddannelse for voksne udlændinge April 2005 Den teamorganiserede undervisning Danskuddannelse

Læs mere

ARBEJDSNOTAT. Udarbejdet af UCN s Task Force for velfærdsteknologi. Velfærdsteknologi. Sidst revideret april 2011. - fagligt refleksionspapir

ARBEJDSNOTAT. Udarbejdet af UCN s Task Force for velfærdsteknologi. Velfærdsteknologi. Sidst revideret april 2011. - fagligt refleksionspapir ARBEJDSNOTAT Sidst revideret april 2011. Udarbejdet af UCN s Task Force for velfærdsteknologi. Velfærdsteknologi - fagligt refleksionspapir Indledning Velfærdsteknologi er kommet på den samfundsmæssige

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Samarbejde med ældre om gode kostvaner 42933 Udviklet af: Birgitte Højlund Social

Læs mere