Hvad er forenkling? 3. Hvordan kan forenkling opnås? 4. Hvad går Kommissionens forslag ud på? 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad er forenkling? 3. Hvordan kan forenkling opnås? 4. Hvad går Kommissionens forslag ud på? 5"

Transkript

1 Europa-Kommissionen Forenkling Samhørighedspolitik for Indholdsfortegnelse Indledning 2 Hvad er forenkling? 3 Hvordan kan forenkling opnås? 4 Hvad går Kommissionens forslag ud på? 5 1 Harmonisering af reglerne med andre fonde under den fælles strategiske ramme (FSR) 5 2 Mere fleksibilitet i udformningen af programmer og systemer 6 3 Øget proportionalitet 7 4 Retssikkerhed via klarere regler 8 5 Mere effektiv gennemførelse og nemmere indberetning 9 6 Nedbringelse af den administrative byrde for støttemodtagerne 10 7 Mod en resultatbaseret forvaltning: den fælles handlingsplan 11 8 e-samhørighed 13 9 Forenkling af det europæiske territoriale samarbejde Forenkling af Den Europæiske Socialfond 15 Forenkling er et fælles ansvar 16 Hvordan ved vi, at vi har nået de ønskede resultater? 17 Hvad kan jeg gøre? 18 Kommissionens tips til, hvordan man gør tingene enkle 19 Samhørighedspolitik Februar 2012

2 2 Europa-Kommissionen fremlagde sine forslag til samhørighedspolitikken i oktober Forslagene forhandles i øjeblikket med Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Parlamentet med henblik på at nå frem til en aftale i god tid til at sikre en gnidningsfri lancering af de nye programmer. Kommissionen vedtog den 8. februar en meddelelse om forenkling, hvori er opstillet en liste over de vigtigste elementer i forenklingen for hvert politikområde, og den agter at overvåge fremskridtene med gennemførelsen af de endelige retsakter. Kommissionen vil gerne henlede aktørernes opmærksomhed på de nøgleaspekter ved forenkling, der indgår i lovgivningsforslagene. Nogle af disse bygger på tidligere ændringer indført i perioden , mens andre er blevet foreslået for nylig for den kommende periode. Da gennemførelsen af politikker afhænger af talrige myndigheder, organisationer og virksomheder osv. over hele EU, er kendskab til de nye muligheder nødvendigt for at sikre, at alle kan drage fordel af det mindskede bureaukrati. Myndighederne i EU s medlemsstater har fået en grundig og teknisk beskrivelse af alle forslagene til forenkling i forordningerne, som vil blive drøftet indgående under forhandlingerne. Med henblik på forberedelserne til den kommende periode redegøres der i denne brochure for de vigtigste praktiske forbedringer foreslået i forbindelse med forenklingen over for støttemodtagerne og forvaltningsmyndighederne.

3 3 Hvad er forenkling? Forenkling har været et af de største krav til den nye samhørighedspolitik. Kommissionen vil gerne leve op til disse forventninger. Det står dog nu klart, at de mange forskellige erfaringer og forskelle i de nationale forvaltninger kan føre til, at det, der i nogle medlemsstater måske betragtes som forenkling, i andre kan anses for at komplicere tingene. Dette indebærer en udfordring for at finde et tilstrækkelig solidt fælles grundlag og kombinere det med fleksibilitet for at forenkle forvaltningen af samhørighedspolitikken. Kommissionen ser værdien af forenkling i adskillige aspekter. Den er nødvendig for at sikre en gnidningsfri gennemførelse af politikken og støttemodtagernes fortsatte interesse. Den kan have en positiv indflydelse på resultaterne af politikken ved at sikre en effektiv fordeling af den administrative indsats, der er nødvendig på nationalt, regionalt og europæisk plan, idet tid og omkostninger i forbindelse med realisering af målene nedbringes, og der åbnes mulighed for at fokusere på resultaterne. Ved at indføre enklere regler, der er mere letforståelige for de involverede aktører, hvorved retssikkerheden styrkes, kan forenklingen også bidrage til at nedbringe antallet af fejl og øge den sikkerhed, de nationale gennemførelsessystemer giver. Som skitseret nedenfor antager forenklingen mange former, hvoraf nogle er eksplicitte og direkte, mens andre er valgfrie eller kan kræve gennemførelse i de nationale retsordener. Kommissionen foreslår, at forenkling opnås via forskellige metoder som f.eks. harmonisering af reglerne for flere fonde, øget fleksibilitet, øget proportionalitet, tydeliggørelse af reglerne for at forbedre retssikkerheden og digitalisering af dokumenter og processer.

4 4 Hvordan kan forenkling opnås? De fulde virkninger af forenklingen kan ikke realiseres udelukkende via Kommissionens forslag. Medlemsstaterne og alle de involverede myndigheder skal spille en central rolle, når det gælder om at sikre, at der gennemføres forenkling for støttemodtagerne. Medlemsstaterne tilskyndes til at drage fuld fordel af alle de muligheder og den fleksibilitet, der tilbydes inden for den nye ramme, og til at foretage det valg, der passer bedst til deres særlige omstændigheder. Kommissionen tilbyder støtte til medlemsstater og regioner i deres bestræbelser på at vedtage god praksis og undgå yderligere national eller regional lovgivning, hvor der ikke er behov herfor. De fulde virkninger af forenklingen kan også afhænge af forvaltningspraksis på nationalt og regionalt plan, og kan derfor være større i nogle medlemsstater end i andre. En nedbringelse af den administrative byrde for støttemodtagerne er hovedformålet med Kommissionens forslag. Nogle elementer i forenklingen nedbringer den administrative indsats på alle niveauer, og nogle er målrettet de nationale og regionale forvaltninger. I nogle tilfælde er der behov for, at den offentlige forvaltning investerer i nye informationssystemer, procedurer og uddannelse for at sikre forenkling for støttemodtagerne. Erfaringen har ligeledes vist, at der nogle gange sker fejl, fordi reglerne fra tidligere programmeringsperioder ændres, mens forvaltningsmyndighederne eller støttemodtagerne fortsætter med at anvende de gamle regler i den nye programmeringsperiode. Derfor har mange aktører advaret imod en radikal ændring af reglerne. Dette bør tages i betragtning, og der må træffes alle tænkelige foranstaltninger for at sikre en gnidningsfri overgang fra en periode til en anden. Kommissionens forslag tager hensyn hertil ved kun at foreslå ændringer, der kan medføre forenkling i praksis.

5 5 Hvad går Kommissionens forslag ud på? 1 Harmonisering af reglerne med andre fonde under den fælles strategiske ramme (FSR) (1) I forordningen fastsættes fælles regler for samhørighedspolitikken, politikken for udvikling af landdistrikter og hav- og fiskeripolitikken med hensyn til strategisk planlægning, støtteberettigelse og varighed. Derudover nedbringes antallet af strategiske dokumenter ved, at der kun findes et strategisk dokument på EU-plan og et nationalt strategisk dokument for de fem FSR-fonde. Eksempel Harmonisering af regler om støtteberettigelse og varighed I er der tilfælde, hvor der anvendes forskellige regler for støtteberettigelse på FSR-fondene for ensartede projekttyper. Dette betyder, at støttemodtagere, der ansøger om og modtager finansiering fra forskellige kilder, skal gøre sig bekendt med flere regelsæt, hvilket kræver tid og arbejde. I tilfælde, hvor der findes mange parallelle regler, er det også lettere at lave fejl, som har finansielle konsekvenser for støttemodtagerne. I forslaget for fastsættes der fælles regler for støtteberettigelse for FSR-fondene for at nedbringe denne kompleksitet. Disse regler på EU-plan bør suppleres med nationale regler, der følger det samme princip. 1 Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Samhørighedsfonden, Den Europæiske Socialfond (ESF), Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

6 6 2 Mere fleksibilitet i udformningen af programmer og systemer For at tillade fleksibilitet i udformningen af nationale og regionale ordninger bør gennemførelsen af FSR-fondene ske på det passende territoriale niveau i overensstemmelse med medlemsstatens administrative ramme. Der indføres en række nye muligheder for at tage højde for mere fleksibilitet: Medlemsstaterne og regionerne kan planlægge EFRU, ESF og Samhørighedsfonden i fællesskab eller i separate operationelle programmer, tilpasse den finansielle tildeling med op til 2 % mellem kategorier af regioner, kombinere finansiering til et projekt fra flere EU-finansierede instrumenter, finansiere horisontale faglige bistandsaktiviteter fra en fond og samle forvaltnings- og certificeringsmyndighedernes funktioner. De kan også frit oprette fælles overvågningsudvalg og gennemføre årlige revisionsmøder for programmer finansieret via FSR-fondene. Støtteberettigelse af udstyr fra ESF vil også fremme en integreret planlægning på projektplan. Eksempel Fleksibel programmering af fondene Reglerne for perioden indebærer separate programmer for ESF og EFRU, hvilket i nogle regioner kan komplicere en sammenhængende planlægning af investeringer, selv om det i andre regioner gør tingene lettere. I vil medlemsstaterne kunne vælge mellem at forberede og gennemføre enten enkeltfonds- eller flerfondsprogrammer, hvor EFRU, ESF og Samhørighedsfonden kombineres i henhold til national praksis. Oprettelsen af fælles overvågningsudvalg og fælles overvågnings- og indberetningssystemer kan føre til omkostningsbesparelser for de nationale myndigheder. Fælles planlægning vil lette en integreret tilgang til gennemførelsen af samhørighedspolitikken. Integreret programmering fremmes også af muligheden for at anvende forskellige redskaber såsom integrerede territoriale investeringer, lokaludvikling styret af lokalsamfundet eller muligheden for, at et projekt kan modtage støtte fra flere fonde.

7 7 3 Øget proportionalitet Alle ordninger for gennemførelse og anvendelse af FSR-fondene i tilknytning til indberetning, evaluering, forvaltning og kontrol bør i finansiel og administrativ henseende være proportionale med størrelsen af den støtte, der ydes. Kommissionen og medlemsstaterne kan blive enige om at afholde et årligt revisionsmøde. Da det tager tid at lancere programmer, skal den første gennemførelsesrapport og dokumenter om regnskabsafslutning først fremsendes i Anvendelse af risikobaserede metoder til udtagelse af stikprøver, der skal kontrolleres af forvaltningsmyndighederne, vil muliggøre en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne. Kommissionens revisionsarbejde vil også være fokuseret på mere risikobetonede områder. Hvis revisionsmyndighederne udfører deres arbejde godt, vil Kommissionen begrænse sine revisioner der, hvor de nationale systemer fungerer godt. Forslaget begrænser også intensiteten af projektrevisioner. F.eks. kan projekter under EUR kun revideres en gang, inden de afsluttes, og andre projekter en gang om året. Eksempel Operationer under EUR kan kun revideres en gang I kan projekter af enhver størrelse revideres af revisionsmyndigheden, Kommis sionens revisorer eller Revisionsretten på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af gennemførelsen (og i op til 10 år efter afslutningen af projektet). Gentagne revisioner kan lægge en betydelig administrativ byrde på støttemodtagerne. Ændringerne i perioden medfører en reduktion i antallet af revisioner foretaget af revisionsmyndigheden og Kommissionen. Operationer, hvortil de samlede støtteberettigede udgifter ikke overstiger EUR, skal normalt ikke underlægges mere end en revision fra revisionsmyndigheden og Kommissionen til sammen i løbet af deres varighed (medmindre der er tegn på en specifik risiko). Dette vil fjerne muligheden for, at støttemodtagere i forbindelse med mindre projekter udsættes for mange revisioner, hvilket afleder dem fra projektets hovedaktiviteter.

8 8 4 Retssikkerhed via klarere regler Klare og ukomplicerede regler kan være en kilde til stor forenkling. Adskillige af reglerne for perioden er blevet tilpasset for at skabe klarhed på grundlag af de indhøstede erfaringer. Flere forskellige typer finansielle instrumenter kan være tilgængelige i den kommende periode, mens der vil blive indført mere standardiserede regler for at nedbringe behovet for at fastsætte nationale regler. Betingelserne for finansiering af projekter uden for programområdet tydeliggøres. En valgfri metode med faste satser er blevet tilføjet reglerne om indtægtsskabende projekter. Eksempel Indtægtsskabende projekter Systemet for perioden vedrørende indtægtsskabende projekter fritager ESFprojekter og mindre EFRU- og Samhørighedsfondsprojekter (under 1 mio. EUR). For resten af projekternes vedkommende er systemet imidlertid ret kompliceret begyndende med kravet om, at der skal fremlægges en beregning og en prognose for mulige indtægter, efterfulgt af indberetninger fra støttemodtageren i fem år efter afslutningen af projektet ledsaget af kontroller foretaget af forvaltningsmyndigheden. I forslagene for perioden fastsættes en mere proportional tilgang til behandling af indtægtsskabende projekter, og forvaltningen af dem forenkles. Der indføres faste satser til bestemmelse af de omkostninger, der kan støttes af fondene i tilknytning til projekttypen. Medlemsstaterne kan beslutte, om de ønsker at anvende den faste sats, eller de kan alternativt stadig vælge den tidligere metode med analyser af finansieringshullet, når de finder, at den faste sats ikke er hensigtsmæssig. Alle ESF-projekter og projekter under EFRU, Samhørighedsfonden, ELFUL og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond under 1 mio. EUR er fortsat fritaget for at begrænse de byrder, der er forbundet med disse forpligtelser.

9 9 5 Mere effektiv gennemførelse og nemmere indberetning I adskillige tilfælde vil forenkling også medføre en direkte reduktion af administrationsomkostningerne. Fokus på centrale fælles indikatorer vil fremme aggregering af data og indberetning af resultater på EU-plan. Lettere og mere automatiseret årlig indberetning vil nedbringe byrden i forbindelse med udarbejdelse af den årlige rapport, og kontrollen af additionalitet vil blive baseret på data indsendt med henblik på økonomisk overvågning af stabilitets- og vækstpagten. Det er Kommissionens hensigt at sikre en proportional indberetning fra forvaltningsmyndighederne, som begrænses til væsentlige elementer. Eksempel Lettere og automatiseret årlig indberetning I er de regelmæssige årlige rapporter betydeligt lettere end i , idet Kommissionen kun får de væsentlige data om de fremskridt, der er gjort. Den første årlige rapport vil først blive fremsendt i Rapporten vil for en stor dels vedkommende bestå i automatisk tilgængelige data fra informationssystemet og i mindre grad af udførlig tekst. Kun to gange i løbet af programmeringsperioden (og i forbindelse med den endelige gennemførelsesrapport) vil forvaltningsmyndighederne blive bedt om at fremsende mere detaljerede rapporter.

10 10 6 Nedbringelse af den administrative byrde for støttemodtagerne Støttemodtagernes administrative byrde vil blive nedbragt gennem større muligheder for brug af forenklede omkostninger samtidig med, at de forenklede omkostningsmuligheder, der allerede blev indført i , vil blive opretholdt. Indførelsen af rullende afslutning vil nedbringe den periode, hvor dokumentation skal opbevares, fra det nuværende maksimum på over 10 år til omkring fem år. En integreret strategi for lokaludvikling styret af lokalsamfundet vil ligeledes muliggøre anvendelse af lettere procedurer. Eksempel Større muligheder for forenklede omkostninger Forenklede ordninger for refusion af omkostninger, der blev indført i , åbner mulighed for at nedbringe den byrde, der er forbundet med finansiel forvaltning, kontrol og revision, både for støttemodtagerne og for de nationale og regionale myndigheder. De åbner også mulighed for en styrkelse af samhørighedspolitikkens resultatorientering, da udbetaling af især faste beløb og enhedsomkostninger kan være betinget af, at de aftalte output og resultater er nået. I foreslår Kommissionen, at de nuværende ordninger opretholdes og udvides ved hjælp af de forenklede omkostningsmetoder for at nedbringe den administrative byrde: de forenklede omkostninger kan anvendes på de fem FSR-fonde; de aktuelle metoder til fastsættelse af forenklede omkostninger opretholdes; nogle af de faste satser, enhedsomkostninger og faste beløb er fastsat på EU-plan; den maksimale støtte til faste beløb vil blive hævet til EUR; brugen af faste satser vil være tilladt for en lang række omkostninger; forenklede omkostningsmuligheder fra eksisterende EU-finansieringsinstrumenter og nationale finansieringsinstrumenter til tilsvarende projekttyper kan anvendes. Medlemsstaterne kan vælge den mulighed, der passer bedst til et bestemt program eller en bestemt del af programmet blandt rækken af forskellige metoder under hensyntagen til omkostningerne og fordelene ved hver enkelt valgmulighed.

11 11 7 Mod en resultatbaseret forvaltning: den fælles handlingsplan En fælles handlingsplan er en del af et eller flere prioriterede felter eller operationelle programmer, der gennemføres via en resultatbaseret tilgang for at nå specifikke mål, der er aftalt i fællesskab mellem medlemsstaten og Kommissionen. Den fælles handlingsplan er et redskab til at flytte forvaltningens fokus til output og resultater. De områder, hvor den kan anvendes, er ikke defineret, men den kan omfatte faglig bistand samt bæredygtig integration af unge i beskæftigelse. Kriteriet for anvendelse af en fælles handlingsplan vil betyde mulighed for at definere pålidelige mål for output og resultatmål. Den finansielle forvaltning af den fælles handlingsplan er udelukkende baseret på output og resultater, der refunderes via standardsatser for enhedsomkostninger eller faste beløb, der gælder for alle typer projekter. Kommissionens og revisionsmyndighedernes revisioner af en fælles handlingsplan vil derfor udelukkende sigte mod at kontrollere, at betingelserne for refusion er opfyldt, dvs. at de aftalte output og resultater er nået. Når der anvendes en fælles handlingsplan, kan medlemsstaten anvende sine normale finansielle regler til at refundere projekterne. Disse regler vil ikke være genstand for revision fra revisionsmyndighedens eller Kommissionens side. For at garantere retssikkerheden godkendes den fælles handlingsplan af Kommissionen. Eksempel En fælles handlingsplan for integrering af unge i beskæftigelse Målresultatet med denne fælles handlingsplan er en bæredygtig integration af unge arbejdsløse i virksomheder. Den fælles handlingsplan løber over tre år og støtter flere former for koordinerede aktioner, der vil skabe output og resultater. Den fælles handlingsplan omfatter følgende typer aktioner: Udvælgelse af unge arbejdsløse og fastlæggelse af metoderne til at få dem i beskæftigelse. Den fælles handlingsplan vil blive refunderet med en sats på 200 EUR/person. Grundlæggende uddannelse for mennesker refunderes den fælles handlingsplan: EUR/person. Erhvervsuddannelse for mennesker refunderes den fælles handlingsplan: EUR/person EUR/person, der opnår en kvalifikation. Et projekt, der skal støtte et netværk mellem arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner og arbejdsformidlinger refunderes den fælles handlingsplan i form af et fast beløb på EUR/år, hvis netværket er aktivt. Mentorordninger inden for beskæftigelse godtgøres på grundlag af det antal unge arbejdsløse, der er i beskæftigelse i mere end seks måneder, og refunderes den fælles handlingsplan: 550 EUR/person med et mål på mennesker.

12 12 Maksimumsbudgettet for den fælles handlingsplan vil være 54,6 mio. EUR, der udbetales på grundlag af de opnåede output og resultater. Den finansielle forvaltning er udelukkende baseret på output og resultater, der dokumenteres via de forskellige faste beløb og standardsatser for enhedsomkostninger og antallet af personer, der deltager i de forskellige aktioner. Disse finansielle elementer godkendes af Kommissionen.

13 13 8 e-samhørighed e-samhørighed er et område, der indebærer et stort potentiale for nedbringelse af den administrative byrde. Den giver støttemodtagerne mulighed for elektronisk at lagre og fremsende information til programmyndighederne og for at gøre brug af de eksisterende data i offentlige registre. Dette nedbringer problemerne med lagring af data, fejl i dataindtastningen og letter den byrde, der er forbundet med at skulle fremsende dokumenter mere end en gang. Eksempel Fremsendelse og opbevaring af dokumenter I løbet af gennemførelsen af støtten skal støttemodtagerne ofte fremlægge en række dokumenter. Mange af disse dokumenter findes i andre offentlige organers registre, men de aktuelle ordninger åbner ikke systematisk mulighed for udveksling af data mellem offentlige myndigheder. Kommissionens forslag for omfatter en maksimal udnyttelse af eksisterende databaser samt udvikling af grænseflader og andre redskaber, der gør det muligt for støttemodtagerne blot at fremsende data en gang og at opbevare alle dokumenterne i elektronisk form. Hvis disse ændringer gennemføres, vil det nedbringe fejl i dataindtastningen og den administrative byrde for støttemodtagere, der er forbundet med at skulle finde og genfremsende eksisterende dokumenter. Det vil også nedbringe risiciene for dokumenttab, og på lang sigt vil det nedbringe omkostningerne til arkivering.

14 14 9 Forenkling af det europæiske territoriale samarbejde Der er fremsat forslag om en separat forordning, der åbner mulighed for mere skræddersyede bestemmelser og giver de myndigheder, der gennemfører det europæiske territoriale samarbejde, et klart overblik over de gældende regler. Den vigtigste udvikling omfatter muligheden for at dække 15 % af personaleomkostningerne med en betaling til en fast sats, mere harmoniserede regler for støtteberettigelse og sammenlægning af forvaltningsmyndighedens og certificeringsmyndighedens funktioner. Eksempel Personaleomkostninger Det fremgår af Kommissionens forslag til forordningen om det europæiske territoriale samarbejde, at personaleomkostningerne i forbindelse med en operation kan beregnes som en fast sats på op til 15 % af de direkte omkostninger. Programmerne for det europæiske territoriale samarbejde er komplekse derved, at de normalt omfatter personale fra mere end et land. Det nye forslag kan være nyttigt med henblik på en forenkling af gennemførelsen af programmer og projekter inden for det europæiske territoriale samarbejde (navnlig vedrørende de menneskelige ressourcer til projektstyring) og bør nedbringe den administrative byrde. I praksis betyder dette, at indirekte omkostninger ikke længere skal dokumenteres på grundlag af individuelle fakturaer og tjenesteskemaer.

15 15 10 Forenkling af Den Europæiske Socialfond Der foreslås specifikke muligheder for forenkling for Den Europæiske Socialfond på grund af dens karakter (talrige små støttebeløb, centrale omkostninger bestående af personaleomkostninger, relativt standardiserede projekttyper). Den vigtigste udvikling omfatter ekstra muligheder for forenklede omkostninger. Eksempel Personaleomkostninger og lettere procedure for små støttebeløb De fleste af de udgifter, der støttes inden for et ESF-projekt, vedrører personaleomkostninger, som er et centralt element i ESF. Som en konsekvens foreslog Kommissionen muligheden for, at ESF beregner de samlede støtteberettigede udgifter til projektet på grundlag af direkte personaleomkostninger ved at lægge 40 % til beløbet for disse omkostninger. Denne sats er fastsat i forordningen og skal derfor ikke dokumenteres for, at de nationale myndigheder kan anvende den. Nogle lettere procedurer for små støttebeløb indføres også for at lette anvendelsen af forenklede omkostningsmuligheder fastsat på et gennemsigtigt grundlag: For støttebeløb under EUR kan der udledes et budgetudkast fra den specifikke forenklede omkostningsmulighed i tilknytning til projektet. Dette budget vil blive arkiveret af forvaltningsmyndigheden som et støttedokument som dokumentation for den forenklede omkostningsmulighed. Udbetalingerne til projektet vil imidlertid udelukkende være baseret på forenklede omkostningsmuligheder og ikke på selve budgettet.

16 16 Forenkling er et fælles ansvar Selv om Kommissionen kan forenkle visse procedurer, kan kun medlemsstaterne strømline de procedurer, der pålægges støttemodtagerne. Dette har ført til klager fra nogle sider over, at strukturfondene ikke er besværet værd. I nogle tilfælde indføres der med forslagene til EU-forordninger muligheder for forenkling og ikke forpligtelser hertil, der skal anvendes og gennemføres på nationalt og regionalt plan, så fordelene ved forenklingen når ud til støttemodtagerne. I nogle medlemsstater og regioner kan det tage lang tid at gennemføre ændringer. Vurderinger har vist, at der i visse tilfælde er risiko for, at der lægges ekstra nationale krav oven i EU-kravene. Dette begrænser virkningen af den forenkling af byrden, der lægges på støttemodtagerne, som foreslås på EU-plan. Det vil derfor være op til både medlemsstaterne og myndighederne med ansvar for programmerne at træffe foranstaltninger til at undgå indførelsen af unødvendige ekstra krav og kontroller. Dette kan f.eks. opnås gennem regelmæssig selvevaluering for at sikre, at ekstra procedurer eller praksis ikke er blevet indført. Strømlining af samhørighedspolitikken er et fælles ansvar for alle aktørerne i samhørighedspolitikken. Det arbejde, der er udført til dato, og forslagene i lovgivningspakken er blot det første skridt. Kommissionen vil samarbejde med medlemsstaterne og Europa-Parlamentet om indførelse af en klar og stabil lovramme. Medlemsstaterne, forvaltnings-, certificeringsog revisionsmyndighederne skal tage skridt til at sikre, at den nationale og regionale ramme ikke tilføjer unødvendige detaljer. I perioden skal alle aktørerne i samhørighedspolitikken sikre, at der ikke indføres unødvendige ekstra kontroller eller procedurer.

17 17 Hvordan ved vi, at vi har nået de ønskede resultater? Kommissionen har vurderet sine forslag, og resultaterne tyder på, at der er mulighed for en betydelig reduktion af den administrative byrde for støttemodtagerne, som navnlig hænger sammen med et solidt skifte fra papirbaseret forvaltning til e-governance. Enklere og mere harmoniserede regler for støtteberettigelse og kortere frister for opbevaring af dokumenter kan også have en mærkbar virkning på den samlede byrde for støttemodtagerne. De lovgivningsmæssige ændringer på EU-plan skal suppleres med bestræbelser på nationalt og regionalt plan for at begrænse kompleksiteten for støttemodtagerne. Det foreslås derfor, at hver enkelt medlemsstat forpligter sig til klare mål i denne henseende. Med en fælles indsats på europæisk, nationalt og regionalt plan vil det være muligt at nedbringe den samlede byrde for støttemodtagerne på EU-plan med 25 % i forhold til perioden Kommissionens forslag omfatter foranstaltninger, der skal skitseres i programmerne for at opnå en nedbringelse af den administrative byrde for støttemodtagerne. Der findes adskillige metoder til måling af nedbringelsen af den administrative byrde. Fremadrettede vurderinger er hovedsageligt baseret på historiske data og ekspertudtalelser og tjener til at fastslå den retning, virkningerne sandsynligvis vil tage, og deres forventede størrelsesorden. De efterlader dog en betydelig skønsmargin. Der er derfor behov for en vurdering af den faktiske virkning i praksis efter gennemførelsen af ændringerne som bidrag til forberedelserne til den kommende programmeringsperiode. Den vurdering, Kommissionen har foretaget, viser, at der er et betydeligt potentiale for forenkling og reduktion af administrationsomkostningerne på nationalt og regionalt plan. Forslaget indeholder dog også nye elementer og fastsætter nye forpligtelser for medlemsstaterne for at styrke samhørighedspolitikkens resultatorientering og for at øge sikkerheden. Når der er tale om nationale og regionale forvaltninger vil forslagene derfor sandsynligvis føre til en ændring af den administrative indsats for at opnå bedre resultater og en større indvirkning på politikken i praksis. Kommissionen fokuserer på fleksibilitet i udformningen af programmer og forvaltningsstrukturer for at muliggøre forvaltning i de specifikke nationale eller regionale sammenhænge og på mere proportionale ordninger, der afbalancerer de omkostninger og fordele, som er forbundet med forskellige opgaver.

18 18 Hvad kan jeg gøre? Disse forenklingsforslag anslås at have et stort potentiale for at lette den administrative byrde for støttemodtagerne. Ulempen er imidlertid, at alle de involverede parter skal bidrage for, at forenklingens fulde potentiale kan nås. Aktørerne kan via partnerskabet spille deres rolle, når det gælder om at sikre, at der fokuseres på forenkling i udformningen og gennemførelsen af operationelle programmer. Forvaltnings-, certificerings- og revisionsmyndighederne kan deltage i sikringen af, at gældende national lovgivning og nationale regler drager fuld fordel af forenklingselementerne, og gribe ind for at forhindre en overkomplicering af reglerne på nationalt/ regionalt plan. De nationale myndigheder kan gennemføre en grundig analyse og gribe ind på nationalt plan for at frigøre potentialet for forenkling i lyset af de nye og forbedrede muligheder, der præsenteres i Kommissionens forslag til forordningerne om samhørighedspolitikken for Ud over indførelse af de nye metoder i systemet vil aktiviteter som f.eks. fremme af god praksis, udnyttelse af andre medlemsstaters erfaringer og uddannelse af personalet have en positiv indvirkning på forenkling.

19 19 Kommissionens tips til, hvordan man gør tingene enkle 1 Fokus En klar strategi og fokus på veldefinerede områder vil sikre, at støtteordningerne kan udvikles, når tiden er inde. Et klarere fokus kan også betyde, at der udarbejdes færre støtteordninger, og færre myndigheder er involveret, hvilket kan muliggøre omkostningsreduktioner. 2 Udnyt synergivirkningerne Integrerede programmer og projekter, en fælles retlig ramme på nationalt eller regionalt plan, fælles overvågningsudvalg, fælles forvaltningsog kontrolsystemer: Alle disse muligheder fremmer en skræddersyet tilgang med hensyn til systemer. 3 Digitalisér Gennemførelsen af samhørighedspolitikken medfører håndtering af store mængder information, der er nødvendige for forvaltning, men også for indberetning. Mens medlemsstaterne har gjort fremskridt i retning af elektronisk informationsudveksling inden for forvaltningerne, er kommunikationen med støttemodtagerne stadig hovedsageligt papirbaseret. Bortset fra at dette pålægger støttemodtagerne en byrde, indebærer det også transskription af store mængder data i forvaltningen og dermed ekstraomkostninger, der kan undgås. Derfor indeholder Kommissionens forslag en forpligtelse for medlemsstaterne til at åbne mulighed for elektronisk dataudveksling med støttemodtagerne inden udgangen af Der kan opnås yderligere effektivitetsforbedringer ved at gå videre end de forskriftsmæssige krav, dvs. via udvikling af fælles e-serviceydelser for modtagerne af støtte fra FSR-fondene (og nationale fonde) og en effektiv udnyttelse af offentlige registre (erhvervsregistre, skattedatabaser osv.). 4 Anvend finansielle instrumenter Når de finansielle instrumenter er indført, åbner de mulighed for større løftestangsvirkninger, effektivitet og omkostningseffektivitet i udnyttelsen af fondene, navnlig med en passende inddragelse af den private sektor. Kompleksiteten kan nedbringes yderligere ved hjælp af finansielle instrumenter indført på EU-plan eller ved hjælp af de standardbetingelser, Kommissionen har fastsat. 5 Anvend forenklede omkostninger På nogle områder er refusion baseret på reelle omkostninger fortsat den bedste og mest enkle metode. I mange andre tilfælde udgør forenklede omkostninger imidlertid et mere effektivt alternativ. De faste satser og enhedsomkostninger, der er fastsat på EU-plan, kan måske fremme en omkostningseffektiv anvendelse af disse muligheder, da det ikke er nødvendigt at udvikle metoder på nationalt plan. Muligheden for at anvende forenklede omkostninger på EU-politikker og nationale støtteordninger og muligheden for at anvende budgetudkast (i forbindelse med ESF) begrænser også den indledende arbejdsindsats fra medlemsstaternes side.

20 20 6 Forsøg med fælles handlingsplaner Fælles handlingsplaner er et stort spring i retning af en resultatbaseret forvaltning, der bygger på en udvidelse af principperne om forenklede omkostninger til at omfatte alle typer operationer. Det kan derfor være en hjælp på længere sigt at vælge at gennemføre i det mindste pilotoperationer i form af fælles handlingsplaner. 7 Vurder de involverede risici og tilpas Kommissionens forslag omfatter et system, hvor den administrative indsats er knyttet til de involverede risici. Dette gælder navnlig finanskontrol og revision, der begge skal tilpasses risiciene. Med hensyn til revision skal tilpasningerne baseres på fælles regler på EU-plan og aftaler med Kommissionen, mens hyppigheden og dækningen af finanskontroller skal fastlægges af den enkelte forvaltningsmyndighed.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.10.2011 KOM(2011) 611 endelig 2011/0273 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.8. 2006 KOM(2006) 3424 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 ENDELIG A6-0145/2005 12.5.2005 * BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling

Læs mere

Risikovurdering for svig og effektive og proportionale foranstaltninger til bekæmpelse af svig

Risikovurdering for svig og effektive og proportionale foranstaltninger til bekæmpelse af svig EGESIF_14-0021-00 16/06/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT De europæiske struktur- og investeringsfonde Vejledning for medlemsstater og programmyndigheder Risikovurdering for svig og effektive

Læs mere

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg NAT/256 Udvikling af landdistrikterne /ELFUL Bruxelles, den 9. marts 2005 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE om Forslag til Rådets forordning

Læs mere

ER DER INDFØRT VÆRKTØJER MED HENBLIK PÅ AT OVERVÅGE, OM MIDLERNE FRA SOCIALFONDEN TIL ÆLDRE ARBEJDSTAGERE ANVENDES EFFEKTIVT?

ER DER INDFØRT VÆRKTØJER MED HENBLIK PÅ AT OVERVÅGE, OM MIDLERNE FRA SOCIALFONDEN TIL ÆLDRE ARBEJDSTAGERE ANVENDES EFFEKTIVT? 2012 ISSN 1831-0796 DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Særberetning nr. 25 ER DER INDFØRT VÆRKTØJER MED HENBLIK PÅ AT OVERVÅGE, OM MIDLERNE FRA SOCIALFONDEN TIL ÆLDRE ARBEJDSTAGERE ANVENDES EFFEKTIVT? DA Særberetning

Læs mere

9079/15 ikn DG G 3 A

9079/15 ikn DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. maj 2015 (OR. en) 9079/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. maj 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COMPET 240 SAN 149 MI 333 EMPL 210 CONSOM 85 TRANS 174

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG REVISIONSRETTEN. Sammenfatning af Kommissionens resultater på forvaltningsområdet i 2009

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG REVISIONSRETTEN. Sammenfatning af Kommissionens resultater på forvaltningsområdet i 2009 DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.200 KOM(200) 28 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG REVISIONSRETTEN Sammenfatning af Kommissionens resultater på forvaltningsområdet

Læs mere

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1977-0634 L 94 Dansk udgave Retsforskrifter 57. årgang 28. marts 2014 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter DIREKTIVER Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 20.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 347/81 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2013 af 11. december 2013 om reglerne for deltagelse og formidling i "Horisont 2020 rammeprogram

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN. 13. årsberetning om strukturfondene (2001)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN. 13. årsberetning om strukturfondene (2001) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.10.2002 KOM(2002) 591 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN 13. årsberetning om strukturfondene (2001) INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ... 4 KAPITEL

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 315/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF 28.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 94/65 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende 9.2.2013 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 (Tekst af relevans for EØS og

Læs mere

Årsrapport 2010. 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2010

Årsrapport 2010. 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2010 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelle data... 4 1.1 De strategiske mål for programmet...5 2 Oversigt over gennemførelsen af det Operationelle Program... 11 2.1 Resultater

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1031 DA 01.09.2012 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 367 final 2014/0185 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om indførelse af et program om interoperabilitetsløsninger for europæiske

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.6.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 176/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter

Læs mere

Bilag 1. under henvisning til udtalelsen fra Den Europæiske Centralbank 1),

Bilag 1. under henvisning til udtalelsen fra Den Europæiske Centralbank 1), 37 Bilag 1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012

Læs mere

Initiativet om datagennemsigtighed og dets indvirkning på samhørighedspolitikken

Initiativet om datagennemsigtighed og dets indvirkning på samhørighedspolitikken GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING B: STRUKTUR- OG SAMHØRIGHEDSPOLITIK REGIONALUDVIKLING Initiativet om datagennemsigtighed og dets indvirkning på samhørighedspolitikken UNDERSØGELSE

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002)119 endelig 2002/0061 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Læs mere

(Meddelelser) KOMMISSIONEN

(Meddelelser) KOMMISSIONEN C 16/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER KOMMISSIONEN Meddelelse fra Kommissionen Midlertidige EF-rammebestemmelser for statsstøtte, der ydes for at lette

Læs mere

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.2.2002 KOM(2002) 107 endelig 2000/0212(COD). Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om medlemsstaternes håndtering af krav

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004L0018 DA 15.09.2008 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV NR. 2004/18/EF af 31. marts 2004

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. På vej mod en ny kultur for mobilitet i byer. (forelagt af Kommissionen) {SEK(2007) 1209}

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. På vej mod en ny kultur for mobilitet i byer. (forelagt af Kommissionen) {SEK(2007) 1209} Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 82 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 25.9.2007 KOM(2007) 551 endelig GRØNBOG På vej mod en ny kultur for mobilitet i

Læs mere

DA Den Europæiske Unions Tidende

DA Den Europæiske Unions Tidende L 134/114 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV NR. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget ARBEJDSDOKUMENT. om Kommissionens regnskabssystem

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget ARBEJDSDOKUMENT. om Kommissionens regnskabssystem EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetkontroludvalget 2004 7. januar 2003 ARBEJDSDOKUMENT om Kommissionens regnskabssystem DECHARGE 2001 Budgetkontroludvalget Ordførere: Gianfranco Dell'Alba, Rijk van Dam og Ole

Læs mere

Årsrapport 2011 2007-2013 2007CB163PO057

Årsrapport 2011 2007-2013 2007CB163PO057 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelle data... 4 1.1 De strategiske mål for programmet... 4 2 Oversigt over gennemførelsen af det Operationelle Program... 9 2.1 Resultater

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere