Hvad er forenkling? 3. Hvordan kan forenkling opnås? 4. Hvad går Kommissionens forslag ud på? 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad er forenkling? 3. Hvordan kan forenkling opnås? 4. Hvad går Kommissionens forslag ud på? 5"

Transkript

1 Europa-Kommissionen Forenkling Samhørighedspolitik for Indholdsfortegnelse Indledning 2 Hvad er forenkling? 3 Hvordan kan forenkling opnås? 4 Hvad går Kommissionens forslag ud på? 5 1 Harmonisering af reglerne med andre fonde under den fælles strategiske ramme (FSR) 5 2 Mere fleksibilitet i udformningen af programmer og systemer 6 3 Øget proportionalitet 7 4 Retssikkerhed via klarere regler 8 5 Mere effektiv gennemførelse og nemmere indberetning 9 6 Nedbringelse af den administrative byrde for støttemodtagerne 10 7 Mod en resultatbaseret forvaltning: den fælles handlingsplan 11 8 e-samhørighed 13 9 Forenkling af det europæiske territoriale samarbejde Forenkling af Den Europæiske Socialfond 15 Forenkling er et fælles ansvar 16 Hvordan ved vi, at vi har nået de ønskede resultater? 17 Hvad kan jeg gøre? 18 Kommissionens tips til, hvordan man gør tingene enkle 19 Samhørighedspolitik Februar 2012

2 2 Europa-Kommissionen fremlagde sine forslag til samhørighedspolitikken i oktober Forslagene forhandles i øjeblikket med Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Parlamentet med henblik på at nå frem til en aftale i god tid til at sikre en gnidningsfri lancering af de nye programmer. Kommissionen vedtog den 8. februar en meddelelse om forenkling, hvori er opstillet en liste over de vigtigste elementer i forenklingen for hvert politikområde, og den agter at overvåge fremskridtene med gennemførelsen af de endelige retsakter. Kommissionen vil gerne henlede aktørernes opmærksomhed på de nøgleaspekter ved forenkling, der indgår i lovgivningsforslagene. Nogle af disse bygger på tidligere ændringer indført i perioden , mens andre er blevet foreslået for nylig for den kommende periode. Da gennemførelsen af politikker afhænger af talrige myndigheder, organisationer og virksomheder osv. over hele EU, er kendskab til de nye muligheder nødvendigt for at sikre, at alle kan drage fordel af det mindskede bureaukrati. Myndighederne i EU s medlemsstater har fået en grundig og teknisk beskrivelse af alle forslagene til forenkling i forordningerne, som vil blive drøftet indgående under forhandlingerne. Med henblik på forberedelserne til den kommende periode redegøres der i denne brochure for de vigtigste praktiske forbedringer foreslået i forbindelse med forenklingen over for støttemodtagerne og forvaltningsmyndighederne.

3 3 Hvad er forenkling? Forenkling har været et af de største krav til den nye samhørighedspolitik. Kommissionen vil gerne leve op til disse forventninger. Det står dog nu klart, at de mange forskellige erfaringer og forskelle i de nationale forvaltninger kan føre til, at det, der i nogle medlemsstater måske betragtes som forenkling, i andre kan anses for at komplicere tingene. Dette indebærer en udfordring for at finde et tilstrækkelig solidt fælles grundlag og kombinere det med fleksibilitet for at forenkle forvaltningen af samhørighedspolitikken. Kommissionen ser værdien af forenkling i adskillige aspekter. Den er nødvendig for at sikre en gnidningsfri gennemførelse af politikken og støttemodtagernes fortsatte interesse. Den kan have en positiv indflydelse på resultaterne af politikken ved at sikre en effektiv fordeling af den administrative indsats, der er nødvendig på nationalt, regionalt og europæisk plan, idet tid og omkostninger i forbindelse med realisering af målene nedbringes, og der åbnes mulighed for at fokusere på resultaterne. Ved at indføre enklere regler, der er mere letforståelige for de involverede aktører, hvorved retssikkerheden styrkes, kan forenklingen også bidrage til at nedbringe antallet af fejl og øge den sikkerhed, de nationale gennemførelsessystemer giver. Som skitseret nedenfor antager forenklingen mange former, hvoraf nogle er eksplicitte og direkte, mens andre er valgfrie eller kan kræve gennemførelse i de nationale retsordener. Kommissionen foreslår, at forenkling opnås via forskellige metoder som f.eks. harmonisering af reglerne for flere fonde, øget fleksibilitet, øget proportionalitet, tydeliggørelse af reglerne for at forbedre retssikkerheden og digitalisering af dokumenter og processer.

4 4 Hvordan kan forenkling opnås? De fulde virkninger af forenklingen kan ikke realiseres udelukkende via Kommissionens forslag. Medlemsstaterne og alle de involverede myndigheder skal spille en central rolle, når det gælder om at sikre, at der gennemføres forenkling for støttemodtagerne. Medlemsstaterne tilskyndes til at drage fuld fordel af alle de muligheder og den fleksibilitet, der tilbydes inden for den nye ramme, og til at foretage det valg, der passer bedst til deres særlige omstændigheder. Kommissionen tilbyder støtte til medlemsstater og regioner i deres bestræbelser på at vedtage god praksis og undgå yderligere national eller regional lovgivning, hvor der ikke er behov herfor. De fulde virkninger af forenklingen kan også afhænge af forvaltningspraksis på nationalt og regionalt plan, og kan derfor være større i nogle medlemsstater end i andre. En nedbringelse af den administrative byrde for støttemodtagerne er hovedformålet med Kommissionens forslag. Nogle elementer i forenklingen nedbringer den administrative indsats på alle niveauer, og nogle er målrettet de nationale og regionale forvaltninger. I nogle tilfælde er der behov for, at den offentlige forvaltning investerer i nye informationssystemer, procedurer og uddannelse for at sikre forenkling for støttemodtagerne. Erfaringen har ligeledes vist, at der nogle gange sker fejl, fordi reglerne fra tidligere programmeringsperioder ændres, mens forvaltningsmyndighederne eller støttemodtagerne fortsætter med at anvende de gamle regler i den nye programmeringsperiode. Derfor har mange aktører advaret imod en radikal ændring af reglerne. Dette bør tages i betragtning, og der må træffes alle tænkelige foranstaltninger for at sikre en gnidningsfri overgang fra en periode til en anden. Kommissionens forslag tager hensyn hertil ved kun at foreslå ændringer, der kan medføre forenkling i praksis.

5 5 Hvad går Kommissionens forslag ud på? 1 Harmonisering af reglerne med andre fonde under den fælles strategiske ramme (FSR) (1) I forordningen fastsættes fælles regler for samhørighedspolitikken, politikken for udvikling af landdistrikter og hav- og fiskeripolitikken med hensyn til strategisk planlægning, støtteberettigelse og varighed. Derudover nedbringes antallet af strategiske dokumenter ved, at der kun findes et strategisk dokument på EU-plan og et nationalt strategisk dokument for de fem FSR-fonde. Eksempel Harmonisering af regler om støtteberettigelse og varighed I er der tilfælde, hvor der anvendes forskellige regler for støtteberettigelse på FSR-fondene for ensartede projekttyper. Dette betyder, at støttemodtagere, der ansøger om og modtager finansiering fra forskellige kilder, skal gøre sig bekendt med flere regelsæt, hvilket kræver tid og arbejde. I tilfælde, hvor der findes mange parallelle regler, er det også lettere at lave fejl, som har finansielle konsekvenser for støttemodtagerne. I forslaget for fastsættes der fælles regler for støtteberettigelse for FSR-fondene for at nedbringe denne kompleksitet. Disse regler på EU-plan bør suppleres med nationale regler, der følger det samme princip. 1 Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Samhørighedsfonden, Den Europæiske Socialfond (ESF), Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

6 6 2 Mere fleksibilitet i udformningen af programmer og systemer For at tillade fleksibilitet i udformningen af nationale og regionale ordninger bør gennemførelsen af FSR-fondene ske på det passende territoriale niveau i overensstemmelse med medlemsstatens administrative ramme. Der indføres en række nye muligheder for at tage højde for mere fleksibilitet: Medlemsstaterne og regionerne kan planlægge EFRU, ESF og Samhørighedsfonden i fællesskab eller i separate operationelle programmer, tilpasse den finansielle tildeling med op til 2 % mellem kategorier af regioner, kombinere finansiering til et projekt fra flere EU-finansierede instrumenter, finansiere horisontale faglige bistandsaktiviteter fra en fond og samle forvaltnings- og certificeringsmyndighedernes funktioner. De kan også frit oprette fælles overvågningsudvalg og gennemføre årlige revisionsmøder for programmer finansieret via FSR-fondene. Støtteberettigelse af udstyr fra ESF vil også fremme en integreret planlægning på projektplan. Eksempel Fleksibel programmering af fondene Reglerne for perioden indebærer separate programmer for ESF og EFRU, hvilket i nogle regioner kan komplicere en sammenhængende planlægning af investeringer, selv om det i andre regioner gør tingene lettere. I vil medlemsstaterne kunne vælge mellem at forberede og gennemføre enten enkeltfonds- eller flerfondsprogrammer, hvor EFRU, ESF og Samhørighedsfonden kombineres i henhold til national praksis. Oprettelsen af fælles overvågningsudvalg og fælles overvågnings- og indberetningssystemer kan føre til omkostningsbesparelser for de nationale myndigheder. Fælles planlægning vil lette en integreret tilgang til gennemførelsen af samhørighedspolitikken. Integreret programmering fremmes også af muligheden for at anvende forskellige redskaber såsom integrerede territoriale investeringer, lokaludvikling styret af lokalsamfundet eller muligheden for, at et projekt kan modtage støtte fra flere fonde.

7 7 3 Øget proportionalitet Alle ordninger for gennemførelse og anvendelse af FSR-fondene i tilknytning til indberetning, evaluering, forvaltning og kontrol bør i finansiel og administrativ henseende være proportionale med størrelsen af den støtte, der ydes. Kommissionen og medlemsstaterne kan blive enige om at afholde et årligt revisionsmøde. Da det tager tid at lancere programmer, skal den første gennemførelsesrapport og dokumenter om regnskabsafslutning først fremsendes i Anvendelse af risikobaserede metoder til udtagelse af stikprøver, der skal kontrolleres af forvaltningsmyndighederne, vil muliggøre en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne. Kommissionens revisionsarbejde vil også være fokuseret på mere risikobetonede områder. Hvis revisionsmyndighederne udfører deres arbejde godt, vil Kommissionen begrænse sine revisioner der, hvor de nationale systemer fungerer godt. Forslaget begrænser også intensiteten af projektrevisioner. F.eks. kan projekter under EUR kun revideres en gang, inden de afsluttes, og andre projekter en gang om året. Eksempel Operationer under EUR kan kun revideres en gang I kan projekter af enhver størrelse revideres af revisionsmyndigheden, Kommis sionens revisorer eller Revisionsretten på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af gennemførelsen (og i op til 10 år efter afslutningen af projektet). Gentagne revisioner kan lægge en betydelig administrativ byrde på støttemodtagerne. Ændringerne i perioden medfører en reduktion i antallet af revisioner foretaget af revisionsmyndigheden og Kommissionen. Operationer, hvortil de samlede støtteberettigede udgifter ikke overstiger EUR, skal normalt ikke underlægges mere end en revision fra revisionsmyndigheden og Kommissionen til sammen i løbet af deres varighed (medmindre der er tegn på en specifik risiko). Dette vil fjerne muligheden for, at støttemodtagere i forbindelse med mindre projekter udsættes for mange revisioner, hvilket afleder dem fra projektets hovedaktiviteter.

8 8 4 Retssikkerhed via klarere regler Klare og ukomplicerede regler kan være en kilde til stor forenkling. Adskillige af reglerne for perioden er blevet tilpasset for at skabe klarhed på grundlag af de indhøstede erfaringer. Flere forskellige typer finansielle instrumenter kan være tilgængelige i den kommende periode, mens der vil blive indført mere standardiserede regler for at nedbringe behovet for at fastsætte nationale regler. Betingelserne for finansiering af projekter uden for programområdet tydeliggøres. En valgfri metode med faste satser er blevet tilføjet reglerne om indtægtsskabende projekter. Eksempel Indtægtsskabende projekter Systemet for perioden vedrørende indtægtsskabende projekter fritager ESFprojekter og mindre EFRU- og Samhørighedsfondsprojekter (under 1 mio. EUR). For resten af projekternes vedkommende er systemet imidlertid ret kompliceret begyndende med kravet om, at der skal fremlægges en beregning og en prognose for mulige indtægter, efterfulgt af indberetninger fra støttemodtageren i fem år efter afslutningen af projektet ledsaget af kontroller foretaget af forvaltningsmyndigheden. I forslagene for perioden fastsættes en mere proportional tilgang til behandling af indtægtsskabende projekter, og forvaltningen af dem forenkles. Der indføres faste satser til bestemmelse af de omkostninger, der kan støttes af fondene i tilknytning til projekttypen. Medlemsstaterne kan beslutte, om de ønsker at anvende den faste sats, eller de kan alternativt stadig vælge den tidligere metode med analyser af finansieringshullet, når de finder, at den faste sats ikke er hensigtsmæssig. Alle ESF-projekter og projekter under EFRU, Samhørighedsfonden, ELFUL og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond under 1 mio. EUR er fortsat fritaget for at begrænse de byrder, der er forbundet med disse forpligtelser.

9 9 5 Mere effektiv gennemførelse og nemmere indberetning I adskillige tilfælde vil forenkling også medføre en direkte reduktion af administrationsomkostningerne. Fokus på centrale fælles indikatorer vil fremme aggregering af data og indberetning af resultater på EU-plan. Lettere og mere automatiseret årlig indberetning vil nedbringe byrden i forbindelse med udarbejdelse af den årlige rapport, og kontrollen af additionalitet vil blive baseret på data indsendt med henblik på økonomisk overvågning af stabilitets- og vækstpagten. Det er Kommissionens hensigt at sikre en proportional indberetning fra forvaltningsmyndighederne, som begrænses til væsentlige elementer. Eksempel Lettere og automatiseret årlig indberetning I er de regelmæssige årlige rapporter betydeligt lettere end i , idet Kommissionen kun får de væsentlige data om de fremskridt, der er gjort. Den første årlige rapport vil først blive fremsendt i Rapporten vil for en stor dels vedkommende bestå i automatisk tilgængelige data fra informationssystemet og i mindre grad af udførlig tekst. Kun to gange i løbet af programmeringsperioden (og i forbindelse med den endelige gennemførelsesrapport) vil forvaltningsmyndighederne blive bedt om at fremsende mere detaljerede rapporter.

10 10 6 Nedbringelse af den administrative byrde for støttemodtagerne Støttemodtagernes administrative byrde vil blive nedbragt gennem større muligheder for brug af forenklede omkostninger samtidig med, at de forenklede omkostningsmuligheder, der allerede blev indført i , vil blive opretholdt. Indførelsen af rullende afslutning vil nedbringe den periode, hvor dokumentation skal opbevares, fra det nuværende maksimum på over 10 år til omkring fem år. En integreret strategi for lokaludvikling styret af lokalsamfundet vil ligeledes muliggøre anvendelse af lettere procedurer. Eksempel Større muligheder for forenklede omkostninger Forenklede ordninger for refusion af omkostninger, der blev indført i , åbner mulighed for at nedbringe den byrde, der er forbundet med finansiel forvaltning, kontrol og revision, både for støttemodtagerne og for de nationale og regionale myndigheder. De åbner også mulighed for en styrkelse af samhørighedspolitikkens resultatorientering, da udbetaling af især faste beløb og enhedsomkostninger kan være betinget af, at de aftalte output og resultater er nået. I foreslår Kommissionen, at de nuværende ordninger opretholdes og udvides ved hjælp af de forenklede omkostningsmetoder for at nedbringe den administrative byrde: de forenklede omkostninger kan anvendes på de fem FSR-fonde; de aktuelle metoder til fastsættelse af forenklede omkostninger opretholdes; nogle af de faste satser, enhedsomkostninger og faste beløb er fastsat på EU-plan; den maksimale støtte til faste beløb vil blive hævet til EUR; brugen af faste satser vil være tilladt for en lang række omkostninger; forenklede omkostningsmuligheder fra eksisterende EU-finansieringsinstrumenter og nationale finansieringsinstrumenter til tilsvarende projekttyper kan anvendes. Medlemsstaterne kan vælge den mulighed, der passer bedst til et bestemt program eller en bestemt del af programmet blandt rækken af forskellige metoder under hensyntagen til omkostningerne og fordelene ved hver enkelt valgmulighed.

11 11 7 Mod en resultatbaseret forvaltning: den fælles handlingsplan En fælles handlingsplan er en del af et eller flere prioriterede felter eller operationelle programmer, der gennemføres via en resultatbaseret tilgang for at nå specifikke mål, der er aftalt i fællesskab mellem medlemsstaten og Kommissionen. Den fælles handlingsplan er et redskab til at flytte forvaltningens fokus til output og resultater. De områder, hvor den kan anvendes, er ikke defineret, men den kan omfatte faglig bistand samt bæredygtig integration af unge i beskæftigelse. Kriteriet for anvendelse af en fælles handlingsplan vil betyde mulighed for at definere pålidelige mål for output og resultatmål. Den finansielle forvaltning af den fælles handlingsplan er udelukkende baseret på output og resultater, der refunderes via standardsatser for enhedsomkostninger eller faste beløb, der gælder for alle typer projekter. Kommissionens og revisionsmyndighedernes revisioner af en fælles handlingsplan vil derfor udelukkende sigte mod at kontrollere, at betingelserne for refusion er opfyldt, dvs. at de aftalte output og resultater er nået. Når der anvendes en fælles handlingsplan, kan medlemsstaten anvende sine normale finansielle regler til at refundere projekterne. Disse regler vil ikke være genstand for revision fra revisionsmyndighedens eller Kommissionens side. For at garantere retssikkerheden godkendes den fælles handlingsplan af Kommissionen. Eksempel En fælles handlingsplan for integrering af unge i beskæftigelse Målresultatet med denne fælles handlingsplan er en bæredygtig integration af unge arbejdsløse i virksomheder. Den fælles handlingsplan løber over tre år og støtter flere former for koordinerede aktioner, der vil skabe output og resultater. Den fælles handlingsplan omfatter følgende typer aktioner: Udvælgelse af unge arbejdsløse og fastlæggelse af metoderne til at få dem i beskæftigelse. Den fælles handlingsplan vil blive refunderet med en sats på 200 EUR/person. Grundlæggende uddannelse for mennesker refunderes den fælles handlingsplan: EUR/person. Erhvervsuddannelse for mennesker refunderes den fælles handlingsplan: EUR/person EUR/person, der opnår en kvalifikation. Et projekt, der skal støtte et netværk mellem arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner og arbejdsformidlinger refunderes den fælles handlingsplan i form af et fast beløb på EUR/år, hvis netværket er aktivt. Mentorordninger inden for beskæftigelse godtgøres på grundlag af det antal unge arbejdsløse, der er i beskæftigelse i mere end seks måneder, og refunderes den fælles handlingsplan: 550 EUR/person med et mål på mennesker.

12 12 Maksimumsbudgettet for den fælles handlingsplan vil være 54,6 mio. EUR, der udbetales på grundlag af de opnåede output og resultater. Den finansielle forvaltning er udelukkende baseret på output og resultater, der dokumenteres via de forskellige faste beløb og standardsatser for enhedsomkostninger og antallet af personer, der deltager i de forskellige aktioner. Disse finansielle elementer godkendes af Kommissionen.

13 13 8 e-samhørighed e-samhørighed er et område, der indebærer et stort potentiale for nedbringelse af den administrative byrde. Den giver støttemodtagerne mulighed for elektronisk at lagre og fremsende information til programmyndighederne og for at gøre brug af de eksisterende data i offentlige registre. Dette nedbringer problemerne med lagring af data, fejl i dataindtastningen og letter den byrde, der er forbundet med at skulle fremsende dokumenter mere end en gang. Eksempel Fremsendelse og opbevaring af dokumenter I løbet af gennemførelsen af støtten skal støttemodtagerne ofte fremlægge en række dokumenter. Mange af disse dokumenter findes i andre offentlige organers registre, men de aktuelle ordninger åbner ikke systematisk mulighed for udveksling af data mellem offentlige myndigheder. Kommissionens forslag for omfatter en maksimal udnyttelse af eksisterende databaser samt udvikling af grænseflader og andre redskaber, der gør det muligt for støttemodtagerne blot at fremsende data en gang og at opbevare alle dokumenterne i elektronisk form. Hvis disse ændringer gennemføres, vil det nedbringe fejl i dataindtastningen og den administrative byrde for støttemodtagere, der er forbundet med at skulle finde og genfremsende eksisterende dokumenter. Det vil også nedbringe risiciene for dokumenttab, og på lang sigt vil det nedbringe omkostningerne til arkivering.

14 14 9 Forenkling af det europæiske territoriale samarbejde Der er fremsat forslag om en separat forordning, der åbner mulighed for mere skræddersyede bestemmelser og giver de myndigheder, der gennemfører det europæiske territoriale samarbejde, et klart overblik over de gældende regler. Den vigtigste udvikling omfatter muligheden for at dække 15 % af personaleomkostningerne med en betaling til en fast sats, mere harmoniserede regler for støtteberettigelse og sammenlægning af forvaltningsmyndighedens og certificeringsmyndighedens funktioner. Eksempel Personaleomkostninger Det fremgår af Kommissionens forslag til forordningen om det europæiske territoriale samarbejde, at personaleomkostningerne i forbindelse med en operation kan beregnes som en fast sats på op til 15 % af de direkte omkostninger. Programmerne for det europæiske territoriale samarbejde er komplekse derved, at de normalt omfatter personale fra mere end et land. Det nye forslag kan være nyttigt med henblik på en forenkling af gennemførelsen af programmer og projekter inden for det europæiske territoriale samarbejde (navnlig vedrørende de menneskelige ressourcer til projektstyring) og bør nedbringe den administrative byrde. I praksis betyder dette, at indirekte omkostninger ikke længere skal dokumenteres på grundlag af individuelle fakturaer og tjenesteskemaer.

15 15 10 Forenkling af Den Europæiske Socialfond Der foreslås specifikke muligheder for forenkling for Den Europæiske Socialfond på grund af dens karakter (talrige små støttebeløb, centrale omkostninger bestående af personaleomkostninger, relativt standardiserede projekttyper). Den vigtigste udvikling omfatter ekstra muligheder for forenklede omkostninger. Eksempel Personaleomkostninger og lettere procedure for små støttebeløb De fleste af de udgifter, der støttes inden for et ESF-projekt, vedrører personaleomkostninger, som er et centralt element i ESF. Som en konsekvens foreslog Kommissionen muligheden for, at ESF beregner de samlede støtteberettigede udgifter til projektet på grundlag af direkte personaleomkostninger ved at lægge 40 % til beløbet for disse omkostninger. Denne sats er fastsat i forordningen og skal derfor ikke dokumenteres for, at de nationale myndigheder kan anvende den. Nogle lettere procedurer for små støttebeløb indføres også for at lette anvendelsen af forenklede omkostningsmuligheder fastsat på et gennemsigtigt grundlag: For støttebeløb under EUR kan der udledes et budgetudkast fra den specifikke forenklede omkostningsmulighed i tilknytning til projektet. Dette budget vil blive arkiveret af forvaltningsmyndigheden som et støttedokument som dokumentation for den forenklede omkostningsmulighed. Udbetalingerne til projektet vil imidlertid udelukkende være baseret på forenklede omkostningsmuligheder og ikke på selve budgettet.

16 16 Forenkling er et fælles ansvar Selv om Kommissionen kan forenkle visse procedurer, kan kun medlemsstaterne strømline de procedurer, der pålægges støttemodtagerne. Dette har ført til klager fra nogle sider over, at strukturfondene ikke er besværet værd. I nogle tilfælde indføres der med forslagene til EU-forordninger muligheder for forenkling og ikke forpligtelser hertil, der skal anvendes og gennemføres på nationalt og regionalt plan, så fordelene ved forenklingen når ud til støttemodtagerne. I nogle medlemsstater og regioner kan det tage lang tid at gennemføre ændringer. Vurderinger har vist, at der i visse tilfælde er risiko for, at der lægges ekstra nationale krav oven i EU-kravene. Dette begrænser virkningen af den forenkling af byrden, der lægges på støttemodtagerne, som foreslås på EU-plan. Det vil derfor være op til både medlemsstaterne og myndighederne med ansvar for programmerne at træffe foranstaltninger til at undgå indførelsen af unødvendige ekstra krav og kontroller. Dette kan f.eks. opnås gennem regelmæssig selvevaluering for at sikre, at ekstra procedurer eller praksis ikke er blevet indført. Strømlining af samhørighedspolitikken er et fælles ansvar for alle aktørerne i samhørighedspolitikken. Det arbejde, der er udført til dato, og forslagene i lovgivningspakken er blot det første skridt. Kommissionen vil samarbejde med medlemsstaterne og Europa-Parlamentet om indførelse af en klar og stabil lovramme. Medlemsstaterne, forvaltnings-, certificeringsog revisionsmyndighederne skal tage skridt til at sikre, at den nationale og regionale ramme ikke tilføjer unødvendige detaljer. I perioden skal alle aktørerne i samhørighedspolitikken sikre, at der ikke indføres unødvendige ekstra kontroller eller procedurer.

17 17 Hvordan ved vi, at vi har nået de ønskede resultater? Kommissionen har vurderet sine forslag, og resultaterne tyder på, at der er mulighed for en betydelig reduktion af den administrative byrde for støttemodtagerne, som navnlig hænger sammen med et solidt skifte fra papirbaseret forvaltning til e-governance. Enklere og mere harmoniserede regler for støtteberettigelse og kortere frister for opbevaring af dokumenter kan også have en mærkbar virkning på den samlede byrde for støttemodtagerne. De lovgivningsmæssige ændringer på EU-plan skal suppleres med bestræbelser på nationalt og regionalt plan for at begrænse kompleksiteten for støttemodtagerne. Det foreslås derfor, at hver enkelt medlemsstat forpligter sig til klare mål i denne henseende. Med en fælles indsats på europæisk, nationalt og regionalt plan vil det være muligt at nedbringe den samlede byrde for støttemodtagerne på EU-plan med 25 % i forhold til perioden Kommissionens forslag omfatter foranstaltninger, der skal skitseres i programmerne for at opnå en nedbringelse af den administrative byrde for støttemodtagerne. Der findes adskillige metoder til måling af nedbringelsen af den administrative byrde. Fremadrettede vurderinger er hovedsageligt baseret på historiske data og ekspertudtalelser og tjener til at fastslå den retning, virkningerne sandsynligvis vil tage, og deres forventede størrelsesorden. De efterlader dog en betydelig skønsmargin. Der er derfor behov for en vurdering af den faktiske virkning i praksis efter gennemførelsen af ændringerne som bidrag til forberedelserne til den kommende programmeringsperiode. Den vurdering, Kommissionen har foretaget, viser, at der er et betydeligt potentiale for forenkling og reduktion af administrationsomkostningerne på nationalt og regionalt plan. Forslaget indeholder dog også nye elementer og fastsætter nye forpligtelser for medlemsstaterne for at styrke samhørighedspolitikkens resultatorientering og for at øge sikkerheden. Når der er tale om nationale og regionale forvaltninger vil forslagene derfor sandsynligvis føre til en ændring af den administrative indsats for at opnå bedre resultater og en større indvirkning på politikken i praksis. Kommissionen fokuserer på fleksibilitet i udformningen af programmer og forvaltningsstrukturer for at muliggøre forvaltning i de specifikke nationale eller regionale sammenhænge og på mere proportionale ordninger, der afbalancerer de omkostninger og fordele, som er forbundet med forskellige opgaver.

18 18 Hvad kan jeg gøre? Disse forenklingsforslag anslås at have et stort potentiale for at lette den administrative byrde for støttemodtagerne. Ulempen er imidlertid, at alle de involverede parter skal bidrage for, at forenklingens fulde potentiale kan nås. Aktørerne kan via partnerskabet spille deres rolle, når det gælder om at sikre, at der fokuseres på forenkling i udformningen og gennemførelsen af operationelle programmer. Forvaltnings-, certificerings- og revisionsmyndighederne kan deltage i sikringen af, at gældende national lovgivning og nationale regler drager fuld fordel af forenklingselementerne, og gribe ind for at forhindre en overkomplicering af reglerne på nationalt/ regionalt plan. De nationale myndigheder kan gennemføre en grundig analyse og gribe ind på nationalt plan for at frigøre potentialet for forenkling i lyset af de nye og forbedrede muligheder, der præsenteres i Kommissionens forslag til forordningerne om samhørighedspolitikken for Ud over indførelse af de nye metoder i systemet vil aktiviteter som f.eks. fremme af god praksis, udnyttelse af andre medlemsstaters erfaringer og uddannelse af personalet have en positiv indvirkning på forenkling.

19 19 Kommissionens tips til, hvordan man gør tingene enkle 1 Fokus En klar strategi og fokus på veldefinerede områder vil sikre, at støtteordningerne kan udvikles, når tiden er inde. Et klarere fokus kan også betyde, at der udarbejdes færre støtteordninger, og færre myndigheder er involveret, hvilket kan muliggøre omkostningsreduktioner. 2 Udnyt synergivirkningerne Integrerede programmer og projekter, en fælles retlig ramme på nationalt eller regionalt plan, fælles overvågningsudvalg, fælles forvaltningsog kontrolsystemer: Alle disse muligheder fremmer en skræddersyet tilgang med hensyn til systemer. 3 Digitalisér Gennemførelsen af samhørighedspolitikken medfører håndtering af store mængder information, der er nødvendige for forvaltning, men også for indberetning. Mens medlemsstaterne har gjort fremskridt i retning af elektronisk informationsudveksling inden for forvaltningerne, er kommunikationen med støttemodtagerne stadig hovedsageligt papirbaseret. Bortset fra at dette pålægger støttemodtagerne en byrde, indebærer det også transskription af store mængder data i forvaltningen og dermed ekstraomkostninger, der kan undgås. Derfor indeholder Kommissionens forslag en forpligtelse for medlemsstaterne til at åbne mulighed for elektronisk dataudveksling med støttemodtagerne inden udgangen af Der kan opnås yderligere effektivitetsforbedringer ved at gå videre end de forskriftsmæssige krav, dvs. via udvikling af fælles e-serviceydelser for modtagerne af støtte fra FSR-fondene (og nationale fonde) og en effektiv udnyttelse af offentlige registre (erhvervsregistre, skattedatabaser osv.). 4 Anvend finansielle instrumenter Når de finansielle instrumenter er indført, åbner de mulighed for større løftestangsvirkninger, effektivitet og omkostningseffektivitet i udnyttelsen af fondene, navnlig med en passende inddragelse af den private sektor. Kompleksiteten kan nedbringes yderligere ved hjælp af finansielle instrumenter indført på EU-plan eller ved hjælp af de standardbetingelser, Kommissionen har fastsat. 5 Anvend forenklede omkostninger På nogle områder er refusion baseret på reelle omkostninger fortsat den bedste og mest enkle metode. I mange andre tilfælde udgør forenklede omkostninger imidlertid et mere effektivt alternativ. De faste satser og enhedsomkostninger, der er fastsat på EU-plan, kan måske fremme en omkostningseffektiv anvendelse af disse muligheder, da det ikke er nødvendigt at udvikle metoder på nationalt plan. Muligheden for at anvende forenklede omkostninger på EU-politikker og nationale støtteordninger og muligheden for at anvende budgetudkast (i forbindelse med ESF) begrænser også den indledende arbejdsindsats fra medlemsstaternes side.

20 20 6 Forsøg med fælles handlingsplaner Fælles handlingsplaner er et stort spring i retning af en resultatbaseret forvaltning, der bygger på en udvidelse af principperne om forenklede omkostninger til at omfatte alle typer operationer. Det kan derfor være en hjælp på længere sigt at vælge at gennemføre i det mindste pilotoperationer i form af fælles handlingsplaner. 7 Vurder de involverede risici og tilpas Kommissionens forslag omfatter et system, hvor den administrative indsats er knyttet til de involverede risici. Dette gælder navnlig finanskontrol og revision, der begge skal tilpasses risiciene. Med hensyn til revision skal tilpasningerne baseres på fælles regler på EU-plan og aftaler med Kommissionen, mens hyppigheden og dækningen af finanskontroller skal fastlægges af den enkelte forvaltningsmyndighed.

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 FINANSIELLE INSTRUMENTER I SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 Rådet for Den Europæiske Union godkendte formelt de nye regler og den nye lovgivning vedrørende næste runde af EU

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2015 (OR. en) 8485/15 NOTE fra: til: Specialkomitéen for Landbrug Rådet Tidl. dok. nr.: 7524/2/15 REV 2 Vedr.: AGRI 242 AGRIORG 26 AGRILEG 100 AGRIFIN

Læs mere

Forslag til en. ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til en. ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Forslag til en ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fælles bestemmelser

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER"

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2012 COM(2012) 166 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER" KOMMISSIONENS SVAR PÅ

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en) 10747/16 FORSLAG fra: modtaget: 28. juni 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: FSTR 38 FC 32 REGIO 47 SOC 439 EMPL 291 BUDGET 22 AGRISTR

Læs mere

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPÆISKE STRUKTUR- OG INVESTERINGSFONDE (ESI) OG DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER (EFSI) SIKRING AF KOORDINATION, SYNERGIER OG KOMPLEMENTARITET

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Regionaludviklingsudvalget ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Regionaludviklingsudvalget ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Regionaludviklingsudvalget 2009 17.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om forslag til Rådets forordning om oprettelse af Samhørighedsfonden (KOM(2004)0494-2004/0166(AVC)) Regionaludviklingsudvalget

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer

Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer Udkast til spørgeskema om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer Version af 20.01.2015 Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0598 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0598 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0598 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.9.2014 COM(2014) 598 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS UDKAST TIL ÅRSBERETNING FOR 2013 KAPITEL

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2242(INI) 6.6.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIKS ANDEN SØJLE: POLITIKKEN FOR UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE

DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIKS ANDEN SØJLE: POLITIKKEN FOR UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIKS ANDEN SØJLE: POLITIKKEN FOR UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE Ved den seneste reform af den fælles landbrugspolitik blev strukturen med denne politiks to søjler bevaret, og udvikling

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TILTRÆDELSESAKT, BILAG VIII UDKAST TIL RETSAKTER

Læs mere

First Level Control Seminar 1. EU rules and regulations 2. Programme Rules 3. National Rules

First Level Control Seminar 1. EU rules and regulations 2. Programme Rules 3. National Rules First Level Control Seminar 1. EU rules and regulations 2. Programme Rules 3. National Rules Kaja Korgaard & Erik Fuglsang Viborg 04 November 2010 EU Reglerne I Helt generelt : Alle projekt aktiviteter

Læs mere

Vejledning til medlemsstaterne om integreret bæredygtig byudvikling (artikel 7 i EFRU-forordningen)

Vejledning til medlemsstaterne om integreret bæredygtig byudvikling (artikel 7 i EFRU-forordningen) EGESIF_15-0010-01 18/05/2015 EUROPA-KOMMISSIONEN De europæiske struktur- og investeringsfonde Vejledning til medlemsstaterne om integreret bæredygtig byudvikling (artikel 7 i EFRU-forordningen) ANSVARSFRASKRIVELSE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om Den Europæiske Socialfond

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om Den Europæiske Socialfond KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.7.2004 KOM(2004) 493 endelig 2004/0165 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om Den Europæiske Socialfond (forelagt af

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2014 C(2014) 1229 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Den 26. maj 2014 Forretningsorden for Landdistriktsudvalget 1 Formål Landdistriktsudvalget er nedsat af NaturErhvervstyrelsen med henblik

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 15.9.2010 ARBEJDSDOKUMENT om EIB's eksterne mandat Budgetudvalget Ordfører: Ivailo Kalfin DT\830408.doc PE448.826v01-00 Forenet i mangfoldighed Perspektiv og

Læs mere

13931/16 kb/la/bh 1 DGG 2B

13931/16 kb/la/bh 1 DGG 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. november 2016 (OR. en) 13931/16 FSTR 74 FC 68 REGIO 95 SOC 656 AGRISTR 62 PECHE 408 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Dato: 28. oktober 2008 Grønbog om Territorial Samhørighed - Territorial Samhørighed skal være en Styrke Kommissionen

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 20.3.2013

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 20.3.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2013 C(2013) 1573 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 20.3.2013 om godkendelse af retningslinjer for afslutning af operationelle programmer godkendt til bistand fra

Læs mere

EGESIF_14-0017. Vejledning om metoden med forenklede omkostninger. De europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) Et solidarisk Europa

EGESIF_14-0017. Vejledning om metoden med forenklede omkostninger. De europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) Et solidarisk Europa EGESIF_14-0017 Vejledning om metoden med forenklede omkostninger De europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) Et solidarisk Europa EGESIF_14-0017 Vejledning om metoden med forenklede omkostninger:

Læs mere

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT)

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT) DA Tale Bruxelles, den 13. oktober 2016 Tale af Klaus-Heiner Lehne, formand for Den Europæiske Revisionsret Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2015

Udtalelse nr. 7/2015 Udtalelse nr. 7/2015 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, i TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 om metoderne og proceduren

Læs mere

Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD)

Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD) Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD) 1. Er statsstøttereglerne for fiskerisektoren ændret for perioden 2014-2020? Visse fiskerispecifikke

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2010/2072(INI) 9.6.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Finansieringen og funktionen af Den Europæiske Fond for Globaliseringstilpasning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION. Regionsudvalget. Høring Din mening om Europa 2020. Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010

DEN EUROPÆISKE UNION. Regionsudvalget. Høring Din mening om Europa 2020. Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010 DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget Høring Din mening om Europa 2020 Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010 HOVEDKONKLUSIONER, VURDERING OG POLITISKE KONSEKVENSER Regionsudvalgets

Læs mere

10668/16 ef 1 DGG 2B

10668/16 ef 1 DGG 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2016 (OR. en) 10668/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne FSTR 36 FC 30 REGIO 43 SOC 435 AGRISTR 37

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Samlenotat vedrørende dansk deltagelse i Rådets og Europa- Parlamentets forordning om et instrument for finansiel støtte til

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. januar 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. januar 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. januar 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0010 (APP) 5467/15 FORSLAG fra: modtaget: 20. januar 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: FIN 47 CADREFIN

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.10.2011 KOM(2011) 615 endelig 2011/0276 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling,

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.3.2016 SWD(2016) 56 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument

Læs mere

14257/16 nd/nd/sl 1 DG G 2B

14257/16 nd/nd/sl 1 DG G 2B for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. november 2016 (OR. en) 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for dato: 9. november 2016 til: delegationerne Tidl. dok.

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537 Vedr.: Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 11. april 2001, der blev registreret samme

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for De Faste Repræsentanters Komité (2. afdeling)/ Udkast

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden1) Lov om Hav- og Fiskerifonden1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0038 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 11. februar 2009 FVM 634 SAMLENOTAT

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

I lov om landdistriktsfonden, jf. lov nr af 16. december 2014, foretages følgende ændring:

I lov om landdistriktsfonden, jf. lov nr af 16. december 2014, foretages følgende ændring: EU & Erhverv J.nr. Ref. Oen Den 1. februar 2017 Udkast til forslag til ændring af lov om landdistriktsfonden (mulighed for at undtage støtteordninger med standardomkostninger fra tilbudslovens regler)

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0162 (NLE) 11158/15 ECOFIN 630 UEM 310 EF 154 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Tekst med fed skrift er ændringer i forhold til det ændrede forslag, som blev forelagt af Kommissionen den 11. september 2012.

Tekst med fed skrift er ændringer i forhold til det ændrede forslag, som blev forelagt af Kommissionen den 11. september 2012. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 16. oktober 2012 (19.10) (OR. en) Inte rinstitutionel sag: 2011/0276 (COD) 14287/12 ADD 4 REV 2 FSTR 64 FC 42 REGIO 102 SOC 780 AGRISTR 128 PECHE 372 CADREFIN

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 10 Offentligt Notat 30. juni 2015 J.nr. 15-0247969 Proces og Administration ABL GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en) 10796/16 ECOFIN 678 UEM 264 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om konstatering af, at Portugal

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET TALE Bruxelles, den 5. november 2013 ECA/13/38 Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret Forelæggelse af årsberetningerne for 2012 EUROPAPARLAMENTETS

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009. Juni 2011

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009. Juni 2011 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009 Juni 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit, Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/96/0496 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende nr.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget PE v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget PE v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Fiskeriudvalget 2009 21.6.2007 PE 390.768v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 Udkast til betænkning (PE 378.735v02-00) Carmen Fraga Estévez Opnåelse af bæredygtighed i EU's fiskeri ved hjælp

Læs mere

STATSSTØTTE MED REGIONALT SIGTE

STATSSTØTTE MED REGIONALT SIGTE STATSSTØTTE MED REGIONALT SIGTE Formålet med statsstøtte med regionalt sigte er at fremme den økonomiske udvikling og jobskabelsen i særligt ugunstigt stillede regioner i Europa. RETSGRUNDLAG Artikel 107

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0642 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0642 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0642 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.9.2013 COM(2013) 642 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS ÅRSBERETNING FOR 2012 KAPITEL 3 "LANDBRUG:

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-0104/Dep. sagsnr. 11757 Den 28. september 2011 FVM 929 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for Maj 2009

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for Maj 2009 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2007 Maj 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 161, under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 161, under henvisning til forslag fra Kommissionen, 31.7.2006 L 210/25 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2016 COM(2016) 713 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 6 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 23. september 2015 til: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.10.2014 COM(2014) 643 final EU-UDENRIGSTJENESTENS OG KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING

Læs mere

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997)

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/97/0117 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende

Læs mere