Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde"

Transkript

1 P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet, og udviklingen peger på, at stadig flere sundhedsopgaver på især rehabiliterings- og forebyggelsesområdet skal løses af det borgernære sundhedsvæsen kommunerne. Det vil sige helhedsorienterede sundhedsydelser, som effektivt afhjælper borgerens behov, og som kan stå mål med de ressourcer, som anvendes på området. At skabe bedst mulig sundhed for pengene forudsætter, at man kender effekten af den indsats, der igangsættes. Det kræver solid faglig viden og kompetencer støttet af kliniske retningslinjer, som sikrer, at den enkelte borger får det rette tilbud. Den 15. September 2011 Ref TJJ Dir Weidekampsgade 10 Postboks København S Tlf Fax Side 1/ 6 Kliniske retningslinjer er et væsentligt værktøj til at udvikle kvaliteten i opgavevaretagelsen og understøtter kompetenceudviklingen af professionerne/sundhedskartellets grupper. Systematiseret brug af kliniske retningslinjer og forløbsprogrammer vil i høj grad være en garanti for, at der hverken sker over- eller underbehandling i de kommunale sundhedstilbud. Samtidig giver kliniske retningslinjer, forløbsprogrammer og kvalitetsmål mulighed for, at kommuner kan sammenligne sig med andre kommuner, og dermed skabe ny læring og udvikling. I relation til de faglige organisationer på sundhedsområdet findes en række faglige selskaber, grupper og miljøer, som indenfor hver deres felt har en unik faglig viden om best practice, og som derfor kan give værdifulde bidrag til at udvikle og implementere faglige standarder, kliniske retningslinjer m.v. i det kommunale sundhedsvæsen.

2 En effektiv implementering af kliniske retningslinjer forudsætter, at der lokalt udarbejdes instrukser, som beskriver den lokale praksis i relation til den enkelte standard. På den baggrund vil KL og Sundhedskartellet i fællesskab gennemføre et projekt, der skal: kortlægge omfanget af eksisterende relevante kliniske retningslinjer nationalt og internationalt afdække behovet for kliniske retningslinjer i kommunerne udvikle et begrænset antal (max 3) nye kliniske retningslinjer, hvis der ikke i tilstrækkelig grad eksisterer kliniske retningslinjer udarbejde instrukser, der beskriver lokal praksis i projektets casekommuner beskrive god implementeringspraksis udarbejde forslag til fremadrettet udvikling, opfølgning og formidling af kliniske retningslinjer på det kommunale område. I projektet skal inddrages kommunale praktikere, relevante videnspersoner og relevante myndigheder, herunder Sundhedsstyrelsen som overordnet ansvarlig sundhedsmyndighed i forhold til kvalitetssikring af kliniske retningslinjer. 2. Hovedresultater og forslag til succeskriterier Det overordnede formål med projektet er at skabe de fremtidige rammer for kommunernes arbejde med udvikling og implementering af videns- og evidensbaserede faglige retningslinjer. Der eksisterer ikke et samlet overblik over, hvordan kommunerne i dag arbejder med udvikling og implementering af kliniske retningslinjer, faglige instrukser og handle- og plejeplaner i praksis. Parterne har en forventning om, at der i dag er betydelige forskelle på tværs af kommuner og på tværs af værktøjer, der understøtter det faglige grundlag i de kommunale sundhedsydelser. Samtidig oplever parterne, at der fra praksis er en stor efterspørgsel på initiativer, der kan skabe fælles rammer og effektiv ressourceanvendelse i udviklingen af faglige retningslinjer og instrukser. Det er på den baggrund helt afgørende, at projektet er meget fokuseret på at inddrage praktikere, videnspersoner og øvrige interessenter, hvilket afspejles i de konkrete mål og succeskriterier. 2

3 Resultatmål Kortlægning og etablering af fælles overblik over eksisterende kliniske retningslinjer (faglige vejledninger) i relation til de kommunale social- og sundhedstilbud Udvikling af et relevant antal kliniske retningslinjer, som repræsenterer både monofaglig og tværfaglig praksis. Udvikling af dertilhørende instrukser for udvalgte eksemplariske kommunale social- og sundhedsydelser. Implementering af de udvalgte kliniske retningslinjer og instrukser i en række case-kommuner. Etablering af samarbejde med forskere og forskningsmiljøer med henblik på forskningsmæssig udvikling og validering af kliniske retningslinjer Nyttiggørelse af sundhedsprofessionernes faglige selskaber/faglige netværk, herunder Center for Kliniske Retningslinjer. Styrke videndelingen mellem kommuner, herunder sundhedsprofessionelle, for at højne ydelseskvaliteten Forslag til succeskriterier At de udvalgte kliniske retningslinjer er tilpasset kommunale behov At instrukser afspejler lokal praksis At der er implementeret både monofaglige og tværfaglige kliniske retningslinjer i case-kommunerne At der er etableret rammer for et fremtidigt samarbejde om udvikling af kliniske retningslinjer og instrukser At der er udarbejdet forslag til fremtidig organisering, vedligeholdelse og drift af kliniske retningslinker på det kommunale sundhedsområde. 3. Tids- og handleplan samt budgetestimat Projektet er planlagt til at have en varighed på tre år med projektstart i 2. halvår Der er afsat en samlet budgetramme på 5.5 mio. kr. Projektet opdeles i 6 separate aktiviteter /delprojekter, hvortil der udarbejdes selvstændige projektbeskrivelser. Tids- og handleplan: Hvornår Aktivitet 2. halvår 2011 Ansættelse af fælles ekstern projektmedarbejder Interessentanalyse 3

4 Work-shop med projektgruppe og interesserede kommuner om kortlægning af kommunale behov for kliniske retningslinjer. Kortlægning og overblik over eksisterende kliniske retningslinjer i kommunerne, samt erfaringer fra de øvrige nordiske lande. 1. halvår 2012 Screening af hvor der er behov for udvikling af nye kliniske retningslinjer med inddragelse af og rådgivning fra professionsrelevante forskningsmiljøer, kommunerne, Center for kliniske retningslinjer m.fl. 2. halvår 2012 Udarbejdelse af kliniske retningslinjer og tilhørende instrukser. Udarbejde evalueringsdesign 2013 Implementering af de udvalgte kliniske retningslinjer i 3-5 kommuner 2. halvår 2013 Evaluering. Opgaven varetages af en ekstern konsulent 1. halvår halvår halvår 2014 Udarbejdelse af forslag til fremtidig udvikling, opfølgning og formidling af kliniske retningslinjer og andre understøttende værktøjer. 4. Forslag til organisering Organiseringen afspejler, at der er behov for en bred involvering af proje k- tets mange interessenter. Projektejere Projektet ejes af KL og Sundhedskartellet. Projektleder Tina H. Jørgensen fra KL og Charlotte Vinderslev fra Sundhedskartellet er projektledere, og har ansvaret for den overordnede styring og koordinering af projektet. Projektlederne sikrer den politiske forankring af projektet i henholdsvis KL og Sundhedskartellet. Projektgruppe Der nedsættes en projektgruppe bestående af repræsentanter for Sundhedskartellet og KL, samt en ekstern projektmedarbejder. Projektgruppen forestår den løbende opgavevaretagelse af projektet på baggrund af projektbeskrivelsen. Projektgruppens deltagere varetager den faglige drift af projektet, og træffer beslutninger inden for projektbeskrivelsen rammer, herunder de økonomiske. Projektgruppen har følgende medlemmer: 4

5 Tina H. Jørgensen, KL Thilde Lydiksen, KL Karen Langvad og Thomas Maribo, Danske Fysioterapeuter Anders Grønbæk og Ulla Garbøl, Ergoterapeutforeningen Janne Due Sommerset, Dansk Sygeplejeråd Lisbeth Kruse Hansen, Dansk Tandplejerforening Tina Christensen, Fodterapeuterne Charlotte Vinderslev, Sundhedskartellet Ekstern projektmedarbejder Der ansættes en projektmedarbejder i en tidsbegrænset periode fra xxx 2011 xxx 201x. Den konkrete opgave med ansættelse af projektmedarbejderen varetages af projektgruppen. Projektmedarbejderen forestår den daglige opgavevaretagelse på baggrund af en nærmere opgavebeskrivelse. Den daglige ledelse af projektmedarbejderen er placeret hos de to projektleder. Den fysiske ansættelse sker hos KL. Referencegruppe: 4 kommunale repræsentanter (2 store og 2 små kommuner) Faglige netværk Relevante forskningsmiljøer, herunder Center for kliniske retningslinjer Almen praksis Sundhedsstyrelsen Servicestyrelsen Særlig projektorganisering i delprojekt om implementering i kommunerne. I delprojektet om implementering i kommunerne etableres der særskilt projektorganisering med styregruppe og projektgruppe bestående er kommunale repræsentanter og projektledere fra det overordnede projekt. 5. Interessentanalyse Der er et stort antal interessenter i dette projekt fordelt på ministerier, regioner, faglige selskaber, forskningsenheder, leverandører og naturligvis faglige organisationer og kommuner. Det er derfor nødvendigt og relevant, at der i begyndelsen af projektet og i regi af projektgruppen udarbejdes særskilt interessentanalyse. 6. Formidling Med afsæt i det store antal interessenter og den brede involvering i projektet i øvrigt er det afgørende, at der planlægges og gennemføres en strategi 5

6 for formidling af projektet både kontinuerligt i projektet og ved projektets afslutning. 7. Evaluering Projektet evalueres af ekstern evaluator. Evalueringen får stor betydning for efterfølgende drift og implementering og vægtes derfor højt. Den eksterne evaluering vil have primært fokus på udvikling og afprøvning af kliniske retningslinjer. Projektgruppen udfører selv intern evaluering af det samlede projekt med fokus på evaluering af de enkelte delprojekter, projektform, projektstyring og projektøkonomi. Den eksterne evaluator inddrages tidligt i forløbet for at sikre optimale rammer for evalueringsdesign. 6

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter

Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter Side 1 Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter KL Sundhedskartellet Bilag A: Bilag B: Bilag C: Bilag D: Bilag E: Bilag F: Bilag G: Principper for økonomi, styring, administration og anvendelse Aftalen

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET

DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET 0 INDHOLD Projektbeskrivelse... 2 Projektets formål... 2 Baggrund... 2 Succeskriterier...

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Ansøgning fra Svendborg Kommune

Ansøgning fra Svendborg Kommune Svendborg Kommunes ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om økonomisk tilskud fra puljen til forstærket indsats overfor patienter med kronisk sygdom i 2010-2013 Sags nr. 0905670 Ansøger:

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer?

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? Center for Interventionsforskning Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? En evaluering af implementeringsprocessen i ni pilotkommuner Katrine Bindesbøl Holm Johansen Tine Tjørnhøj-Thomsen

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

Motivation for ansøgningen

Motivation for ansøgningen Motivation for ansøgningen I Tønder Kommune ønsker vi at skabe de bedste rammebetingelser for vores børn og unges trivsel, sundhed, dannelse, udvikling og læring. Gennem det daglige arbejde og udvalgte

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Ingen faglært håndværker vil mene, at han kan bygge et parcelhus effektivt alene, hjemme på eget værksted. Det

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning Det nære sundhedsvæsen sammenfatning Forord Hvordan skal vi indrette vores sundhedsvæsen, så vi får mest sundhed for pengene? Det er et spørgsmål, som flere og flere er optagede af, ikke mindst i en situation

Læs mere

Plan for. Borgernes Sundhedsvæsen vores sundhedsvæsen 1 / PLAN FOR BORGERNES SUNDHEDSVÆSEN - VORES SUNDHEDSVÆSEN

Plan for. Borgernes Sundhedsvæsen vores sundhedsvæsen 1 / PLAN FOR BORGERNES SUNDHEDSVÆSEN - VORES SUNDHEDSVÆSEN Plan for Borgernes Sundhedsvæsen vores sundhedsvæsen 1 / PLAN FOR BORGERNES SUNDHEDSVÆSEN - VORES SUNDHEDSVÆSEN Indhold Kursen mod Borgernes Sundhedsvæsen er sat 4 Behov for en kulturforandring 4 Input

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Erfaringer fra Region Syddanmarks modelprojekt om udvikling af forløbskoordination på kronikerområdet Martin Sandberg Buch Publikation APRIL 2012 Dansk

Læs mere

Besvarelse af Sygekassernes Helsefonds prisopgave om organiseringen af et kommunalt sundhedscenter, 2008

Besvarelse af Sygekassernes Helsefonds prisopgave om organiseringen af et kommunalt sundhedscenter, 2008 Besvarelse af Sygekassernes Helsefonds prisopgave om organiseringen af et kommunalt sundhedscenter, 2008 Lars Iversen seniorfagleder, COWI Gøgevang 16 2970 Hørsholm live@cowi.dk 29619738 Organisering af

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere