Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014"

Transkript

1 2. oktober 2013 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium Formål med og gyldighedsperiode for aftalen Der indgås en resultatlønsaftale mellem bestyrelsen for Ordrup Gymnasium og rektor. Aftalen omfatter de indsatsområder, der nævnes eksplicit nedenfor, og som bestyrelsen har lagt særlig vægt på, at rektor prioriterer højt i perioden 1. august juli Formålet med aftalen er at understøtte den lokale proces mellem bestyrelsen og OG's daglige ledelse om, hvilke overordnede målsætninger og prioriteringer der skal have særlig opmærksomhed i dette skoleår. Basisrammen Indsatsområde A: Studieparathed med 15 % Mål: der er gjort en indsats for, at den generelle studieparathed er fastholdt på et højt niveau. Indikator 1: Fokus på den generelle karakterudvikling Der foretages en sammenligning af eksamensgennemsnittet for de foregående tre år og gennemsnittet for Resultatet og mulige årsager til større forskydninger drøftes med lærerne. Indikator 2: Særskilt fokus på karaktererne i de særligt studieforberedende eksamener. Der foretages en registrering af eksamenskaraktererne i studieretningsprojektet og AT, og disse sammenlignes med sidste år. Resultaterne drøftes med lærerne (evt.

2 2 ved team'ene). Indikator 3: Andel af elever, der gennemfører studentereksamen inden for normeret tid. Der foretages en vurdering af antal gennemførte studenter for studenterårgang 2014 sammenlignet med de tre foregående årgange. Mere markante ændringer i gennemførelsesmønstret drøftes med lærerne (evt. repræsenteret ved team'ene) og studievejlederne. Indikator 4: Særskilt fokus på frafaldstidspunkter Der foretages en løbende registrering i skoleåret af frafaldstidspunkter og frafaldsårsager og sammenlignes med den tilsvarende registrering fra året før. Hvis resultatet har større udsving, der giver anledning til at overveje initiativer, drøftes dette med studievejlederne og teamlederne. Indikator 5: Overgang til videregående uddannelse Der foretages en opgørelse over andelen af de sidste 3 årgange studenter fra OG, der har påbegyndt en kortere, mellemlang eller lang videregående uddannelser. Resultatet drøftes i ledelsen og med bestyrelsen Indsatsområde B: Pædagogisk udvikling med 10 % Mål: At styrke læringsrummet og derved elevernes faglighed og studiekompetencer. Indikator 1: der er afholdt en pædagogisk dag, der sætter fokus på sammenhængen mellem den eksisterende ungdomskultur, den stigende tilstedeværelse af it i klasserummet og udviklingen af elevernes studiekompetencer. Indikator 2: der har været en løbende fælles kollegial drøftelse af klasserumsledelse, og hvad der virker og ikke virker i klasserummet-herunder hvordan vi får eleverne til at være på undervisningen og benytte it og sociale medier i faglig sammenhæng.

3 3 Indikator 3: Der er taget initiativer til at styrke og videreudvikle undervisningsevalueringen på OG i form af en 2-årig handleplan for, hvordan vi kan anvende evalueringen til at udvikle den pædagogiske praksis og elevernes studiekompetencer. Indikator 4: Der er afholdt kurser for lærerne i læringsplatformen Meebook. Meebook er taget i brug i undervisningen af et bredt udsnit af lærere med det formål at styrke læringsrummet, at skabe overskuelighed for eleverne over undervisningsforløb og facilitere lærernes videndeling Indikator 6: Der er taget initiativ til videreudvikling af praksis inden for virtuel undervisning med særligt fokus på studiekompetencer som selvstændighed og samarbejdsevne i projektarbejde samt i vejledningsprocesser i forbindelse med større skriftlige opgaver. Indsatsområde C: Initiativer, der effektiviserer den økonomiske og administrative drift med 10 % Mål: Gennemføre udlicitering af lønadministrationsopgaven pr. 31. december 2013, herunder overgå til nyt lønsystem (Statens Løn System, SLS) Indikatorer: Overvåge samt kontrollere migrering af løndata, så fejl på januar lønseddel begrænses mest muligt Sikre træning af egne medarbejdere i nyt lønsystem (SLS), så gængse spørgsmål kan håndteres in-house Forberede brugerne (medarbejderne), så de både er bekendt med de nye procedurer, samt kan læse den nye lønseddel.

4 4 Ekstrarammen Indsatsområde D: Høj elevtrivsel og lavt frafald (obligatorisk indsatsområde) med 15 %. Mål 1: Der er gjort en indsats for, at elevernes lave fraværsniveau og høje trivselsniveau fastholdes, og resultatet af indsatsen vurderes i foråret Indikator 1: Der blev i skoleåret gennemført forsøg med virtuel lektiehjælp. På baggrund af de positive tilbagemeldinger søges ordningen udvidet fagmæssigt og tidsmæssigt, herunder også ved SRP og SRO. Indikator 2: Anvendelsen af skærpede sanktionsmuligheder ved for ringe studieaktivitet (ny praksis i forbindelse med aflevering af skriftlige opgaver, fratagelse af SU, overførsel til eksamen i alle fag, mm.) fastholdes. Mål 2: Frafaldet på OG er fastholdt på det eksisterende lave niveau samtidig med, at karakterniveauet bevares på samme høje niveau. Indikator: Frafald: Handleplanen som blev udarbejdet på baggrund af målingen af elevtrivslen i efteråret 2012 er implementeret Den enkelte elevs trivsel i 1.g fastholdes gennem "makkerorganisering" i alle 1.g-klasser og trivselssamtaler med team og studievejledere i alle klasser. Indsatsen evalueres i foråret 2014 Mål 3: Elevernes høje trivselsniveau er fastholdt i en situation med byggeri og voksende klassetal. Indikator 1: Der er igangsat en række trivselsfremmende foranstaltninger, som skal afbøde de gener, som byggeriet skaber. Virkningen vurderes gennem samtaler med elevrå-

5 5 det samt gennem en øget opmærksomhed på ændringer evt. i frafaldsmønstret. Gennem initiativer der har fokus på optimal udnyttelse af skolens fællesarealer, sikres det, at eleverne høje trivselsniveau fastholdes. Virkningen sikres gennem en fortløbende dialog mellem klasser og teams. Indsatsområde E: Anvendelse af lærernes arbejdstid (obligatorisk indsatsområde) med 10% Mål: Lærerne tilbringer mere tid sammen med eleverne i skoleåret 2013/14 end tidligere. Indikator 1: Implementering af OK 13, herunder med fokus på øget undervisningsmæssigt samvær mellem lærere og elever Gennem ledelsesmæssigt fokus på lærernes opgaveportefølje, herunder gennem individuelle samtaler med medarbejderne om deres opgaveprotefølje, er OK 13 blevet implementeret på OG, så det er sikret, at en større del af den samlede arbejdstid bruges på undervisning og undervisningsrelaterede opgaver. Indikator 2: MUS som facilitator Der er udviklet et nyt MUS-koncept, der afspejler vilkårene for arbejdsplanlægning i OK 13, og som skaber basis for den personalepolitisk set gode drøftelse mellem medarbejder og leder. Indsatsområde F: Indholdsfastlæggelse, planlægning, projektstyring og gennemførelse af projekt Nyt Sciencehus. (flerårigt indsatsområde) Mål på 3-årigt sigt: Der er bygget et sciencehus til OG, der sikrer, at OG bidrager til opfyldelsen af den nationale målsætning og ambition om at styrke scienceundervisningen. Der er ligeledes bygget en kantinepavillon, hvor der er plads til bespisning af OG s elever, gruppearbejde i større regi og årgangsmøder, og afhængig af ressourcerne er der foretaget en række ombygninger og renoveringer i de eksisterende bygninger i forlængelse af bygning af et sciencehus og kantinepavillon. Mål i : Bygninger står klar til ibrugtagning ved skolestart 2014

6 6 med 25 % Indikatorer: bygningerne kan tages i brug ved skolestart 2014 projektet er håndteret på en for bestyrelsen og bestyrelsesformanden velbelyst måde og i en gennemskuelig proces forholdet til de offentlige myndigheder er håndteret på en måde, der sikrer fremdrift for projektet der er gennemført processer på skolen, der sikrer, at relevante fagpersoners viden og elevers viden indgår i projekteringen, med det formål at sikre et fuldstændigt og gennemarbejdet licitationsmateriale der er foretaget en forudseende økonomisk planlægning og økonomistyring med det formål både at understøtte realiseringen af byggeriet samt efterfølgende at sikre overholdelse af den økonomiske ramme projektets tidsplan er fulgt tæt, og de nødvendige foranstaltninger er iværksat for så vidt muligt at sikre overholdelse af den med det overordnede mål, at sciencehus og kantine pavillon står klar til ibrugtagning ved skolestart Indsatsområde G: Planlægning og projektstyring af ombygningsprojekt OG s eksisterende bygninger (muligt flerårigt projekt) med 15 % Mål: Gennemføre en række ombygninger af OG s eksisterende bygninger. Ombygningen gennemføres i den takt, som muliggøres af vores økonomiske rammer. Ombygningen udføres i bedste fald i sommeren 2014, så lokalerne står klar ved skolestart. Indikatorer Der gennemføres en professionel planlægning, således at projektet (delvist) kan iværksættes og gennemføres hen over sommeren 2014 alt sammen under forudsætning af, at økonomien er til stede. Der er foretaget en forudseende økonomisk planlægning og økonomistyring med det formål at understøtte reali-

7 7 seringen af ombygningen. Der gennemføres processer på skolen, så medarbejderes og elevers viden indgår i projekteringen med det formål at sikre et velovervejet og gennemarbejdet hovedentrepriseprojekt. Den tidligere proces i forbindelse med skolens helhedsplan indgår som forudsætning herfor. Resultatløn Det maksimale beløb, der kan udbetales, er kr Resultatlønnen udbetales i september Resultatvurdering og evaluering Der vil i aftaleperioden være en løbende dialog mellem rektor og formandskabet om status for målopfyldelsen. Aftalen midtvejsevalueres i februar Ved aftalens udløb udarbejder rektor en status, der beskriver graden af realisering af de angivne mål i aftalen. På baggrund af status'en og efter formandskabets dialog med rektor udarbejder formandskabet en indstilling til bestyrelsen om realiseringsgrad og udbetalingsprocent. Dette oplæg forelægges efterfølgende bestyrelsen. Aftaleændringer Genforhandling eller justering af aftalen kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå aftalen er indgået, og når parterne er enige herom. Begge parter kan tage initiativ til en genforhandling/justering af aftalen. Ordrup, d. Johan Schrøder Bettina Christiansen Henning Thomsen Bestyrelsesformand Næstformand Rektor

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2015-2016

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2015-2016 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakt for skoleåret 2015-2016 Kontrakten skal understøtte den lokale proces imellem bestyrelse og institutionens daglige ledelse på Odder Gymnasium. Gennem kontrakten

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-2015

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-2015 3-11-2014 Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-2015 Formål med kontrakten Kontrakten skal understøtte den lokale proces imellem bestyrelse og institutionens daglige ledelse på Odder Gymnasium. Gennem

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor ved Randers HF & VUC - opgørelse af målopfyldelse -

Resultatlønskontrakt for rektor ved Randers HF & VUC - opgørelse af målopfyldelse - Resultatlønskontrakt for rektor ved Randers HF & VUC - opgørelse af målopfyldelse - Rektors vurdering af, i hvilket omfang målene er nået, er indskrevet med kursiv efter resultatperiodens udløb. Dokumentationen

Læs mere

HF & VUC Nordsjælland

HF & VUC Nordsjælland 1 HF & VUC Nordsjælland Resultatmål for rektor Lone Tonnesen for perioden 1. august 2014 31. juli 2015 1. Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved voksenuddannelsescentre

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015 Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres særligt i rektors

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Afrapportering Resultatlønskontrakt 2013-2014 for rektor Kirsten Jensen

Afrapportering Resultatlønskontrakt 2013-2014 for rektor Kirsten Jensen Afrapportering lønskontrakt 2013-2014 for rektor Kirsten Jensen Formål med kontrakten Følgende resultatlønskontrakt skal understøtte dialogen mellem Hvidovre Gymnasium & HFs bestyrelse og rektor om skolens

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - 1. Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2015

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2015 Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2015 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved selvejende uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området.

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området. Aarhus, oktober 2014 Udmøntning af rektors resultatkontrakt 2013 2014 Rektors resultatkontrakt 2013 2014 består af en basisramme og en ekstraramme med hver tre indsatsområder; i alt 6 indsatsområder med

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for 2014/15

Rektors resultatlønskontrakt for 2014/15 A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Jesper Vildbrad, rektor Dato: oktober 2014 Rektors resultatlønskontrakt for 2014/15 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten

Læs mere

Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 2013-14

Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 2013-14 Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 201314 Indhold Formål Baggrund og rammer Præmisser på SAG Undervisning, forberedelse og relaterede aktiviteter Den udvidede lærerrolle Det udvidede undervisningsbegreb

Læs mere

Afrapportering af Resultatlønskontrakt

Afrapportering af Resultatlønskontrakt Afrapportering af Resultatlønskontrakt For rektor Kirsten Danving for perioden 1. august 2013 31. juli 2014 Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved selvejende institutioner

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15

Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15 Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15 I skoleåret 2014-15 fokuseres på følgende mål: Frafald, Løfteevne, Organisering af pædagogisk ledelse, Udvikling af undervisnings- & læringsformer, Trivsel.

Læs mere

Handlingsplan 2013-14

Handlingsplan 2013-14 Handlingsplan 2013-14 Endelig version vedtaget af bestyrelsen 13.05.15 (efter høring i PR og SU) 1 Handlingsplan 2013-14... 1 Strategi for Tårnby Gymnasium & HF... 3 Mission... 3 Vision... 3 Strategi...

Læs mere

TG S KVALITETSSYSTEM

TG S KVALITETSSYSTEM Tårnby Gymnasium & HF September 2014 TG S KVALITETSSYSTEM TG s kvalitetssystem angiver, hvorledes TG opfylder bekendtgørelsens krav 1 om kvalitetsudvikling og resultatvurdering af uddannelsen og undervisningen.

Læs mere

System for kvalitetssikring og resultatvurdering N. Zahles Gymnasieskole

System for kvalitetssikring og resultatvurdering N. Zahles Gymnasieskole Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 2 Kvalitetssystemet... 2 Gymnasiets organisering... 2 Sammenhæng mellem skolens værdigrundlag og den valgte strategi for selvevaluering... 2 Strategi for selvevaluering

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013-14 for rektor Gitte Harding Transbøl

Resultatlønskontrakt 2013-14 for rektor Gitte Harding Transbøl Resultatlønskontrakt 2013-14 for rektor Gitte Harding Transbøl Formål med kontrakten: Resultatlønskontrakten med rektor skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14

Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14 Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 7. september 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Indsatsområder for 2011 A. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: UVM har for dette skoleår udmeldt 2 obligatorisk område for alle institutioner:

Indsatsområder for 2011 A. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: UVM har for dette skoleår udmeldt 2 obligatorisk område for alle institutioner: Resultatlønskontrakt for Rektor Povl Markussen, Sankt Annæ Gymnasium, 2011 Kontrakten gælder for gymnasiedelen for kalenderåret 2011, og skal ses i sammenhæng med udviklingskontrakt indgået for folkeskoledelen

Læs mere

Handlingsplan 2014-15

Handlingsplan 2014-15 Handlingsplan 2014-15 Endelig version vedtaget af bestyrelsen 140325 (efter høring i PR og SU) 1 Indholdsfortegnelse Strategi for Tårnby Gymnasium & HF... 4 Høj faglighed - levende demokrati og mangfoldighed

Læs mere

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 22. april 2015 Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Indledning Baggrunden Rammerne for lærernes arbejdstid skal understøtte målene og intentionerne i

Læs mere

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret.

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret. Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 3 Skolebestyrelsens årsberetning... 4 Effektmål... 5 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 5 Elevtrivsel i skolen... 6 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor

Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor 1 1. LOVGRUNDLAGET 3 2. SAMMENHÆNG MELLEM SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG OG DEN VALGTE STRATEGI FOR SELVEVALUERING

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere