Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bacheloruddannelsen i musik (BMus)"

Transkript

1 STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje KLASSISK ORKESTER Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august Version: August

2 INDHOLD 1 Indledning Hovedområde Hovedinstrument Erhvervsrettet hovedinstrument Kammermusik Hørelære med brugsklaver Entreprenørskab Almene fag Musikhistorie Analyse og kompositionsøvelser Musikteori Musikteori Pædagogik Ensembleledelse Praktik mellemstadieniveau Teoretisk Pædagogik Observationspraktik Bachelorprojekt Godkendt i Studienævnet den 24. august Version: August

3 1 Indledning Uddannelseslinjen Orkesterinstrument på bacheloruddannelsen i musik (DJM, Århus) er en 3 årig uddannelse, hvor den studerende erhverver sig viden, færdigheder og kompetencer til at begå sig som orkestermusiker og entreprenant deltager i musiklivet. Uddannelsen er bygget op, med et konstant fokus på fag der relaterer sig direkte til hovedinstrumentet. Udover disse fag indeholder hovedområdet kammermusik, som ligger i forlængelse af den studerendes færdigheder på hovedinstrumentet og Hørelære som støtter den studerendes udvikling i retning af en bevidstgørelse af egen musikalsk oplevelse og forestillingsevne. De almene fag lærer den studerende at betragte musikken fra andre vinkler end den udøvende og giver perspektiver, der tjener til en bredere funderet praksis. Senere i forløbet beskæftiger den studerende sig desuden med formidling og iværksættelse af musik - praktisk og teoretisk, og den studerende erhverver sig færdigheder og kompetencer i undervisning på mellemstadieniveau samt ensembleledelse. Uddannelseslinjen Orkesterinstrument afsluttes med bachelorprojektet, der defineres af den studerende ud fra egne interesser og behov og fungerer som den studerendes specialisering inden for orkester området. Fagene i uddannelsen er delt op i områderne: Hovedområde: fag, hvor den studerende er udøvende, og fag der understøtter dette aspekt. Pædagogik: fag, hvor den studerende formidler og underviser samt fag der understøtter dette. Almene fag: Grundlæggende musikteoretiske fag, som alle bachelorstuderende undervises i. Entreprenørskab: Fag og projekter, hvor den studerende får erfaring som iværksætter, leder af dynamiske processer og redskaber til karrierehåndtering. Bachelorprojekt: Foruden selve projektet vejledning og fag der forbereder den studerende på projektarbejdet. Elementerne i uddannelsen er normeret med ECTS-point ud fra en vurdering af arbejdsmængden i forbindelse med fagene Ud over den skemalagte undervisning, kan du på DJM bl.a. opleve: Orkesterprojekter og praktikmuligheder i professionelle ensembler og orkestrer. Mesterkurser med internationalt anerkendte musikere Operaopsætninger Kammermusik i et rigt og fagligt udfordrende studiemiljø og meget, meget andet Godkendt i Studienævnet den 24. august Version: August

4 2 Uddannelsens indhold, enkelte fag og prøver ECTS planche Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sum Hovedområde HI ,5 10, Erhversrettet HI Kammermusik Hørelære m. brugsklaver Pædagogik Obspraktik 3 3 Praktik Ensembleledelse Teo Pæd. 1,5 1,5 3 Almenefag Musikhistorie Analyse og komp Musikteori I Musikteori II Entreprenørskab BA projekt Sum Godkendt i Studienævnet den 24. august Version: August

5 2.1 Hovedområde Hovedinstrument Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget: Besidder grundlæggende viden om musikalsk og teknisk praksis, repertoire, metoder og teori. Er bekendt med hovedinstrumentets konventioner med henblik på at agere professionelt. Kan reflektere over praksis og metodevalg i relation til egen kunstnerisk praksis på hovedinstrumentet. Har tilegnet sig og kan anvende tekniske og musikalske færdigheder og udtryksformer i relation til hovedinstrumentet. Kan træffe og foretage kunstneriske valg og vurderinger. Kan formidle musikalske og kunstneriske udtryk på en relevant måde for en given målgruppe. Kan erkende og håndtere kunstneriske udfordringer på kreativ, undersøgende og analyserende vis. Indhold Undervisningen indeholder gennemgang af tekniske øvelser, øvemetoder, skalaer, repertoire og etuder relevant for det pågældende instrument. Desuden indeholder undervisningen formidlings- og opførelsesmæssige aspekter. Undervisningen understøtter en proces hvis mål det er, at den studerende kan identificere egne læringsbehov og kreative udviklingspotentialer i relation til hovedinstrumentet samt prioritere tid og strukturere arbejdsindsats i relation til egen øvning. Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen foregår fortrinsvis som soloundervisning, men om muligt skemalægges fællestimer evt. med akkompagnement. Tidsmæssig placering semester. Omfang 75 ECTS Godkendt i Studienævnet den 24. august Version: August

6 Evaluering og eksamensbestemmelser Efter 2.semester: 1.årsbedømmelse Eksamensindhold: Solospil, ca. 15 minutter efter eget valg. Gældende for blæsere: Samtlige skalaer og treklange i to oktaver spillet legato og staccato. Gældende for violin, bratsch og cello: Samtlige skalaer og treklange i tre oktaver. Gældende for kontrabas: samtlige skalaer og treklange i to oktaver. 1 etude. 2 mindre uddrag af orkesterstemmer. Prima vista-spil. I øvrigt for tenor-og basbasun samt fagot: Nøglespil. I øvrigt for horn: Transponering i C, D, E og Es. I øvrigt for trompet: Transponering i A, C, D, Es og F. I øvrigt for klarinet: C-stemme spilles på A- eller B-klarinet. I øvrigt for slagtøj: Stemning af pauker i alle toner i instrumentets omfang udfra stemmetonen a. Prima vista kan omfatte både lilletromme, tasteinstrument, tamburin og bækkener. Prøven skal omfatte spil på både tasteinstrument, pauker og lilletromme. Eksamensform: Praktisk prøve. Varighed 45 minutter inkl. votering. Repertoireliste indleveres senest d. 1. april. Censur og bedømmelse: Intern censur. Bestået/ikke bestået, samt en kort samtale. Prøvens udfald er afgørende for, om studiet kan fortsættes. Prøven skal være bestået inden udgangen af 4. semester. Bedømmelsen skal afspejle i hvilken grad uddannelsens samlede læringsmål for hovedinstrumentet forventes at kunne opfyldes i løbet af de tre studieår. Efter 6.semester: Eksamen Eksamensindhold: Solospil f.eks. koncerter, sonater, solostykker. En mindre del af eksamen kan være kammermusik. Eksaminanden opgiver en repertoireliste med et antal indstuderede værker eller dele af værker. Repertoirelisten skal omfatte værker fra mindst 3 stilperioder af en samlet varighed på minimum 45 minutter. Ved eksamen fremføres en eller flere opgaver efter eksaminandens eget valg af en varighed på ca. 15 minutter samt en eller flere opgaver af en varighed på ca. 15 minutter valgt af ekstern censor blandt de opgivne værker. Oplysning om de af ekstern censor valgte værker (subsidiært dele af værker) meddeles eksaminanden én uge inden prøven. Repertoireliste afleveres senest 1. april Godkendt i Studienævnet den 24. august Version: August

7 Eksamensform: Praktisk prøve. Varighed 60 min inkl. votering Censur og bedømmelse: Ekstern censur. Karakter. Bedømmelsen skal afspejle, i hvilken grad læringsmålene er opfyldt. Godkendt i Studienævnet den 24. august Version: August

8 2.1.2 Erhvervsrettet hovedinstrument Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget: Har tilegnet sig og kan anvende tekniske og musikalske færdigheder og udtryksformer inden for orkesterlitteraturen Kan formidle musikalske og kunstneriske udtryk på en for orkesterområdet relevant måde. Er bekendt med orkesterområdets konventioner med henblik på at agere professionelt. Har en grundlæggende forståelse af sit instruments rolle i det symfoniske repertoire. Indhold Undervisningen indeholder en gennemgang af orkesterlitteraturen. I forløbet får den studerende mulighed for at spille forskellige stemmer og opnår derved kendskab til instrumentets forskellige roller. Undervisnings- og arbejdsformer Solo og holdundervisning Tidsmæssig placering semester. Omfang 8 ECTS. Evaluering og eksamensbestemmelser Efter 6.semester: Eksamen Eksamensindhold: Orkesterstemmespil. Den studerende opgiver senest den 1. april 15 standarduddrag af orkesterstemmer, hvoraf den eksterne censor umiddelbart inden prøven vælger mellem 5 og 10, afhængig af uddragenes varighed. Uddragene kan fremføres sektionsvis. Eksamensform: Praktisk prøve. Varighed 20 minutter inkl. votering. Censur og bedømmelse: Ekstern censur. Karakter. Bedømmelsen skal afspejle i hvilken grad læringsmålene er opfyldt. Godkendt i Studienævnet den 24. august Version: August

9 2.1.3 Kammermusik Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget: Kan formidle musikalske og kunstneriske udtryk på en relevant måde for en given målgruppe. Er bekendt med kammermusikalske konventioner med henblik på at agere professionelt. Kan træffe og foretage kunstneriske valg og vurderinger. Kan identificere egne læringsbehov og kreative udviklingspotentialer inden for det kammermusikalske område samt prioritere tid og strukturere arbejdsindsats fx i relation til egen øvning og fælles prøver. Har tilegnet sig et kendskab til de kommunikationsprocesser, der udgør fundamentet for det kammermusikalske musikerskab. Besidder fundamentale personlige ledelseskompetencer og forståelse af den kammermusikalske rollefordeling. Besidder grundlæggende viden om kammermusikalsk repertoire samt musikalsk og teknisk praksis. Selvstændigt kan indgå i forskellige musikalske sammenhænge. Indhold Den studerende undervises og superviseres i hele studieforløbet i kammermusik, som dels er kernerepertoire for den studerendes instrumentgruppe og dels repertoire, som dækker musikhistorien såvel tidsmæssigt som genremæssigt. Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen foregår som holdundervisning. Tidsmæssig placering semester. Omfang 10 ECTS. Evaluering og eksamensbestemmelser Efter 6. semester: Attest Attest med bedømmelsen godkendt/ikke godkendt. Attesten bekræfter, at læringsmålene vurderes opfyldt på et niveau, der som minimum svarer til bestået, samt at gældende regler for fremmøde er overholdt. Godkendt i Studienævnet den 24. august Version: August

10 Særlige fremmøderegler vedr. kammermusik og orkesterskolen I faget gælder konservatoriets generelle regler om fremmøde, men aftales der fravær med underviser eller dirigent, er den studerende forpligtet til at sikre en kvalificeret afløser, så undervisningen, og dermed prøveforløb og koncerter, kan gennemføres tilfredsstillende. Afløseren kan være en medstuderende, en studerende fra et andet konservatorium eller en uddannet musiker. Afløseren skal til enhver tid være godkendt af fagets underviser eller dirigent, og samtlige udgifter forbundet hermed dækkes af den studerende. Ved akut sygdom, force majeure mv. bortfalder denne bestemmelse. Godkendt i Studienævnet den 24. august Version: August

11 2.1.4 Hørelære med brugsklaver Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget hørelære med brugsklaver: Besidder den musikalske forestillingsevne, hukommelse og bevidsthed, der kræves for selvstændigt, hurtigt og præcist at kunne gengive/udføre musik fra renæssance til nutid. Har tilegnet sig auditive, visuelle og analytiske færdigheder med henblik på at kunne aflytte, aflæse, forstå og gengive musikkens melodiske, harmoniske og rytmiske helheder og dele generelt og inden for hovedområdet. Besidder grundlæggende viden og færdigheder om musikalsk gehør og om hørelærefagets teori, metoder og repertoire. Indhold Melodilære (auditivt og visuelt): Tonal og atonal prima-vista sang, gehørsang/-spil, imitation og improvisation. Rytmelære (auditivt og visuelt): Puls- og tempofornemmelse, taktering, frasering, imitation og improvisation; alle taktarter og stilarter. Skala- og intervallære; akkordlære, harmonisk analyse; partiturlæsning, herunder nøgler og transponerende instrumenter. Auditiv analyse; diktat; korrektion. Brugsklaver: Kadencespil, gehørsharmonisering, becifringsspil, partiturspil m.m. af relevans for den studerendes praktiske brug af klaveret i forskellige musikalske sammenhænge. Der anvendes øvelsessamlinger, lærebøger samt eksempler fra litteraturen. Ligesom den studerendes eget instrument kan inddrages i undervisningen. I det første studieår etableres de grundlæggende færdigheder. På 2. og 3. studieår videreudvikles disse færdigheder til at kunne anvendes i hovedfagene gennem en mere individuelt tilrettelagt undervisning. Undervisningen i brugsklaver tilpasses de respektive studieordninger for hovedfaget inklusive planerne for de øvrige bifag. Guitarstuderende kan udføre brugsklaveropgaverne på eget instrument Omfang 15 ECTS Undervisnings- og arbejdsformer Faget læses på hold med max. 6 deltagere. Undervisningen fordeles over alle 6 semestre. Godkendt i Studienævnet den 24. august Version: August

12 Evaluering og eksamensbestemmelser Undervisningen afsluttes efter 2. og 4. semester med standpunktsprøver. Afsluttende eksamen afholdes efter 6. semester. Studerende, der har fulgt undervisningen med min. 80% fremmøde, prøves/eksamineres i reduceret pensum. Reduceret pensum meddeles 2 uger før prøvens afholdelse. Studerende, der ikke har fulgt undervisningen med min. 80% fremmøde, eksamineres i fuldt pensum samt afleverer ekstra skriftlige opgaver på 4. og 6. semester. Paradigme-eksempler til samtlige prøver og eksaminer findes til gennemsyn på biblioteket i Århus-afdelingen og på studiekontoret i Aalborg-afdelingen. Efter 2. semester: Mundtlig og skriftlig standpunktsprøve Underviseren meddeler ved semestrets start de studerende hvilke discipliner der testes i Prøvens form: Varighed af den mundtlige prøve: 15 minutter. Forberedelse 15 minutter. Varighed af den skriftlige prøve: 60 minutter. Censur og bedømmelse Intern censur: Egen lærer og intern censor. Prøven er vejledende, og skal afdække hvorvidt den studerende besidder de kompetencer og færdigheder, der er nødvendige for - ved fortsat tilfredsstillende deltagelse i undervisningen - at opfylde uddannelsens samlede læringsmål for hørelærefaget i løbet af de tre studieår. Prøvens mundtlige og skriftlige del bedømmes hver for sig. Såfremt en prøve ikke dokumenterer et tilfredsstillende standpunkt, afholdes en ny prøve inden efterårsferien i det følgende studieår. Efter 4. semester: Mundtlig og skriftlig standpunktsprøve Underviseren meddeler ved semestrets start de studerende hvilke discipliner der testes i Prøvens form: Varighed af den mundtlige prøve: 25 minutter. Forberedelse 25 minutter. Varighed af den skriftlige prøve: 60 minutter. Censur og bedømmelse: Intern censur: Egen lærer og intern censor. Prøven er vejledende, og skal afdække hvorvidt den studerende besidder de kompetencer og færdigheder, der er nødvendige for - ved fortsat tilfredsstillende deltagelse i undervisningen - at opfylde uddannelsens samlede læringsmål for hørelærefaget i løbet af de tre studieår. Prøvens mundtlige og skriftlige del bedømmes hver for sig. Såfremt en prøve ikke dokumenterer et tilfredsstillende standpunkt, afholdes en ny prøve inden efterårsferien i det følgende studieår. Efter 6. semester: Afsluttende eksamen MUNDTLIG PRØVE. A: Rytmelæsning. B: Melodilæsning/bladsang. C: Harmonisk analyse D: Auditiv analyse. Godkendt i Studienævnet den 24. august Version: August

13 E: Brugsklaver og partiturspil. SKRIFTLIG PRØVE. F: Auditiv analyse /musikdiktat. Eksamensform: Mundtlig prøve og skriftlig prøve under klausur. Varighed af den mundtlige prøve: 30 minutter. Forberedelse 30 minutter. Varighed af den skriftlige prøve: 2 timer. Censur og bedømmelse Intern censur: Egen lærer og intern censor. To karakterer. Bedømmelsen skal afspejle i hvilken grad læringsmålene er opfyldt Prøvens mundtlige og skriftlige del bedømmes hver for sig. Begge prøver skal bestås. Såfremt en prøve ikke bestås, foretages reeksamination i slutningen af samme studieår. Godkendt i Studienævnet den 24. august Version: August

14 2.2 Entreprenørskab Læringsmål At den studerende ved afslutning af undervisningsforløbet: Besidder grundlæggende viden om musikbranchen og kulturlivet i en moderne, globaliseret verden Kan forstå og reflektere over almen praksis og relationer mellem musikbranchen og kulturlivets aktører Kan programlægge og kommunikere med henblik på beskæftigelse inden for musiklivet Kan vurdere udfordringer og problemstillinger i relation til egen karriere Kan formidle egne kunstneriske og pædagogiske valg til fagfæller, publikum og medieaktører Kan arbejde kreativt, undersøgende og analyserende i relation til musikbranchen og kulturlivet i en globaliseret verden Kan forholde sig selvstændigt i forskellige professionelle sammenhænge og indgå i relevant tværfagligt samarbejde Indhold Undervisningen på de enkelte semestre omfatter bl.a: 2. semester: Det personlige lederskab - Kompetenceafklaring - Selvledelse - Læringsportfolio - Studieteknik - CV - Interviewformer 3. semester: Omverden og kommunikation - Netværk - Intern kommunikation f. eks: dialogisk kommunikation - Ekstern kommunikation f. eks: pressemeddelelser, sociale medier og elevatortale -Planlægning og afvikling af praktikforløb - Introduktion til internationale aktiviteter 4. semester: Projektstyring og samarbejde - Idéudvikling - Projektstyring - Procesfacilitering - Fundraising - Planlægning og afvikling af samarbejdsprojekt på holdet - Målgrupper og booking 5. semester: Projekt Godkendt i Studienævnet den 24. august Version: August

15 - Projektledelse - Karriereplanlægning - Kommunikation - Planlægning og afvikling af eksamensprojekt Obligatoriske opgaver For at bestå hvert semester er det en forudsætning at den studerende afleverer en online læringsportfolio indeholdende det arbejde/de opgaver, der er foregået i løbet af semestret. Underviseren meddeler ved undervisningsforløbets start, hvilken onlineplatform der skal anvendes. Det er en forudsætning for at bestå semesteret at opgaverne afleveres og godkendes af underviseren. Alle opgaver skal relatere teori og/eller metode til praksis. I løbet af BA-forløbet skal mindst ét af projekterne have international eller interkulturel karakter. 2. semester: Udarbejdelse af cv. Refleksionsopgave over det personlige lederskab. 3. semester: Gennemførelse af praktik. Praktikrapport (hvor den studerende bl.a. reflekterer over betydningen af netværksdannelse). 4. semester: Samarbejdsprojekt. Opgave i projektstyring. 5.semester: Gennemført projekt m. efterfølgende eksamensopgave. Omfanget af de skriftlige opgaver på semester: 2-4 sider. Omfang 12 ECTS Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen foregår på hold og seminarer. Tidsmæssig placering semester Evaluering og eksamensbestemmelser Eksamensform: Mundtlig eksamen med udgangspunkt i eksamensopgaven. Varighed: 20 minutter. Eksamensopgavens omfang: 5-7 sider eller tilsvarende videomateriale/tilgængeligt portfolioindhold. Eksamensopgaven afleveres i en online læringsportfolio. Eksamensopgaven skal minimum indeholde 2-3 temaer fra fagets kerneområder med tilhørende litteratur (teori og/eller metode). Ved den mundtlige eksamen skal den studerende relatere teori til egen praksis og på baggrund af dette reflektere over egen faglige og personlige udvikling. Censur og bedømmelse: Intern censur. Bedømmelse: Karakter. Bedømmelsen skal afspejle i hvilket omfang fagets læringsmål er opnået. Godkendt i Studienævnet den 24. august Version: August

16 2.3 Almene fag Musikhistorie Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget: Kan opsøge og indsamle relevante informationer og teorier. Kan formidle musikhistorisk viden skriftligt og mundtligt. Kan erkende og håndtere musikhistoriske udfordringer på undersøgende og analyserende vis i en pædagogisk sammenhæng Kan identificere egne læringsbehov inden for musikhistorie Indhold 1. semester: 1600 og 1700 tallet 2. semester: 1800 tallet 3. semester: semester: semester: læreren vælger i samråd med de studerende et emne. Det kan fx være en genre (fx kirkemusik, elektronisk musik ), en musikkultur (fx afroamerikansk musik, folkemusik ), en komponist eller et tidsrum (fx 1500 tallet, december 1830 ) Undervisnings og arbejdsformer Forelæsninger af 1 time i 12 uger pr. semester for hele årgangen. Tidsmæssig placering semester Omfang 5 ECTS Evaluering og eksamensbestemmelser Skriftlige delprøver efter 3. og 4. semester En skriftlig opgave, hvor den studerende med udgangspunkt i ikke gennemgåede musikeksempler skal inddrage og anvende det pensum og den viden der er genereret i forbindelse med de tre fag musikhistorie, musikteori og analyse- og kompositionsøvelser. Godkendt i Studienævnet den 24. august Version: August

17 Opgaven defineres af underviseren og har et omfang på max. 5 siders tekst pr. studerende. Opgaven udleveres i den sidste undervisningsuge i 3. hhv. 4. semester. Opgaven afleveres på studiekontoret i 3 eksemplarer senest kl uger efter udleveringsdatoen. Der er i forbindelse med opgaveskrivningen mulighed for at få individuel vejledning af underviseren svarende til 30 min. pr. studerende pr. opgave. Skriftlig delprøve efter 5. semester En skriftlig opgave der defineres af den studerende med et omfang på max. 5 siders tekst. Opgaveformuleringen, der skal godkendes af læreren udarbejdes af den studerende i løbet af semesteret. Der er i forbindelse med opgaveskrivningen mulighed for at få individuel vejledning af underviseren svarende til 30 min. pr. studerende pr. opgave. Opgaven afleveres på studiekontoret i 3 eksemplarer senest kl sidste hverdag i ugen efter sidste undervisningsuge. Censur og bedømmelse: Intern censur. Bedømmelsesform: Karakter. Gennemsnittet af delprøvernes tre karakterer bliver påført eksamensbeviset. Bedømmelsen skal afspejle, i hvilken grad læringsmålene er opfyldt Godkendt i Studienævnet den 24. august Version: August

18 2.3.2 Analyse og kompositionsøvelser Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget: Kan anvende diverse kritiske, teoretiske og analytiske tilgange til musik og musikalsk praksis Kan formidle skriftligt og mundtligt. Kan erkende og håndtere musikteoretiske udfordringer på undersøgende og analyserende vis Kan med basis i musikhistorisk og -teoretisk viden indgå i musikalsk interaktion og tværfagligt samarbejde Kan gennemskue og anvende forskellige perioders kompositionsteknikker kan arbejde kreativt med arrangement og komposition Indhold Faget følger delvist den musikhistoriske gennemgang og uddyber dermed det pensum, der gennemgås i musikhistoriefaget med konkrete øvelser i analyse og komposition. På 5. semester vælger læreren i samråd med de studerende et emne. Det kan fx være en genre (fx kirkemusik, elektronisk musik ), en musikkultur (fx afroamerikansk musik, folkemusik ), en komponist eller et tidsrum (fx 1500 tallet, december 1830 ) Den studerende udarbejder to mindre hjemmeopgaver i 1., 2., 3. og 4. semester. Opgaverne formuleres af læreren. Undervisnings og arbejdsformer Øvelser af 2 timer i 12 uger pr. semester på mindre hold (6 10 studerende) Tidsmæssig placering semester Omfang 5 ECTS Evaluering og eksamensbestemmelser Skriftlig eksamen og praktisk prøve efter 5. semester En opgave bestående af en skriftlig komposition, fremførelsen af denne (evt. optagelse/midiversion) samt en tekst. Opgaven udarbejdes i løbet af semesteret og afleveres på studiekontoret i 3 eksemplarer senest kl sidste hverdag i ugen efter sidste undervisningsuge. Den skriftlige komposition kan fx være: et arrangement til brug for undervisning i musikskoler, en komposition på et stilistisk grundlag (fx bach fuga, chopin etude, berio Godkendt i Studienævnet den 24. august Version: August

19 sequenza, ) eller en fri komposition. Den medfølgende tekst skal redegøre for de anvendte kompositionsteknikker og/eller uddybe sammenhænge mellem intention, kompositionsteknik og musikalsk udtryk. Den må have et omfang på max. 3 sider tekst pr. studerende. Kompositionen fremføres ved den afsluttende eksamen. Den studerende står for opførelsen og fremskaffer selv de fornødne instrumentalister og/eller sangere. Censur og bedømmelse Intern censur. Karakter. Bedømmelsen skal afspejle, i hvilken grad læringsmålene er opfyldt Godkendt i Studienævnet den 24. august Version: August

20 2.3.3 Musikteori 1 Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget: Kan forstå og reflektere over almene musikteoretiske termer og begreber, som anvendes herhjemme og i udlandet Kan formidle skriftligt og mundtligt. Kan identificere egne læringsbehov inden for musikhistorie og -teori kan anvende den fagterminologi der knytter sig til akustik, stemning, skala, melodik, rytmik, harmonik, tekstur og form Kan orientere sig i et partitur Kan anvende en nodeskrivningsprogram Besidder et grundlæggende kendskab til instrumenter og instrumentation Indhold Introduktion til et nodeskrivningsprogram, akustik, partiturlæsning, harmonik, kontrapunktik, melodik, rytmik, tekstur, form, tonalitet, stemning, skala, instrumentkendskab og instrumentation. Undervisnings og arbejdsformer Forelæsninger af 1 time i 12 uger pr. semester på mindre hold (6 10 studerende) Tidsmæssig placering semester Omfang 2 ECTS Evaluering og eksamensbestemmelser Skriftlig eksamen efter 2. semester Skriftlig prøve af 3 timer. Læreren formulerer prøven, som består af emner fra fagets indhold og det gennemgåede pensum. Censur og bedømmelse: Intern censur. Bedømmelsesform: Bestået/Ikke bestået. Bedømmelsen skal afspejle, hvorvidt læringsmålene er opfyldt i et omfang svarende til bestået. Godkendt i Studienævnet den 24. august Version: August

21 2.3.4 Musikteori 2 Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget: Kan erkende og håndtere musikteoretiske udfordringer på undersøgende og analyserende vis Besidder en grundlæggende viden om fag som psykoakustik, perception, musikkognition, musikpsykologi, musikantropologi, musikæstetik og musikfilosofi Evner at kunne perspektivere musikudøvelse, oplevelse og fortolkning vha. teori Indhold 3. semester: Musikpsykologi, herunder også en indføring i emner som psykoakustik, perception, interpretation og musikkognition 4. semester: Musikantropologi, herunder også en indføring i musikkultur og musikkritik 5. semester: Musikfilosofi og musikæstetik Undervisningen består af en gennemgang og diskussion af de forskellige teorier, herunder deres relevans for musikudøvelse, oplevelse og fortolkning. Undervisnings og arbejdsformer Forelæsninger af 1 time i 12 uger pr. semester for hele årgangen. Tidsmæssig placering semester Omfang 3 ECTS Evaluering og eksamensbestemmelser Attest med bedømmelsen godkendt/ikke godkendt. Attesten bekræfter, at læringsmålene vurderes opfyldt på et niveau, der som minimum svarer til bestået, samt at gældende regler for fremmøde er overholdt. Hvis attest ikke kan gives, stilles der en opgave i faget. Opgaven formuleres af læreren. Den udleveres i den sidste undervisningsuge i 5. semester. Opgaven afleveres på studiekontoret i 3 eksemplarer senest kl to uger efter udleveringsdatoen. Godkendt i Studienævnet den 24. august Version: August

22 2.4 Pædagogik Ensembleledelse Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget: Besidder grundlæggende færdigheder inden for direktion og arrangement. Er bekendt med etik og ansvar i relation til rollen som underviser. Kan reflektere over praksis og metodevalg i relation til undervisnings- og formidlingssituationer i relation til ensembleledelse. Besidder grundlæggende gruppeundervisningsfærdigheder. Kan udarbejde progressive, pædagogisk forløb. Kan formidle verbalt og musikalsk over for en gruppe af elever og andre ikkespecialister. Kan erkende og håndtere pædagogiske udfordringer på kreativ, undersøgende og analyserende vis. Selvstændigt kan indgå i og lede samarbejde med elever og andre ikke-specialister. Kan identificere egne læringsbehov og kreative udviklingspotentialer inden for ensembleledelse samt prioritere tid og strukturere arbejdsindsats mht. tilrettelæggelse af undervisningsforløb. Indhold Undervisningen omfatter følgende emner: Slagteknik, indstuderingsmetodik, hold instrumentalundervisning, arrangement. Undervisning og arbejdsformer Undervisningen foregår på hold af mindst fem studerende. Praktik: Holdet sammensættes på en sådan måde, at det kan fungere som et praktikhold for undervisningen, og der afholdes et praktikforløb på fire undervisningsgange med elever på begynder eller mellemstadieniveau. Tidsmæssig placering 3. og 4. semester Omfang 12 ECTS på uddannelsen Evaluering og eksamensbestemmelser Godkendt i Studienævnet den 24. august Version: August

23 Attest med bedømmelsen godkendt/ikke godkendt. Attesten bekræfter, at læringsmålene vurderes opfyldt på et niveau, der som minimum svarer til bestået, samt at gældende regler for fremmøde er overholdt. Godkendt i Studienævnet den 24. august Version: August

24 2.4.2 Praktik mellemstadieniveau Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget: Besidder grundlæggende viden om pædagogiske og didaktiske teorier, begreber og metoder, som er relevante for undervisning i hovedinstrumentet på mellemstadieniveau. Er bekendt med etik og ansvar i relation til rollen som underviser. Kan reflektere over praksis og metodevalg i relation til undervisnings- og formidlingssituationer i relation til undervisning i hovedinstrumentet på mellemstadieniveau. Besidder grundlæggende undervisningsfærdigheder relevante for mellemstadieniveauet. Kan udarbejde progressive, pædagogisk forløb. Kan formidle verbalt og musikalsk over for elever og andre ikke-specialister. Kan erkende og håndtere pædagogiske udfordringer på kreativ, undersøgende og analyserende vis. Selvstændigt kan indgå i og lede samarbejde med elever og andre ikke-specialister Kan identificere egne læringsbehov og kreative udviklingspotentialer inden for det pædagogiske område samt prioritere tid og strukturere arbejdsindsats mht. tilrettelæggelse af undervisningsforløb. Indhold Superviseret af læreren underviser den studerende en praktikelev på mellemstadieniveau. En del af undervisningstiden kan være evaluering af den studerendes fremgangsmåder. Den studerende underviser praktikelev på 5. & 6. Semester: Mellemstadieniveau er defineret ved, at praktikeleven er i stand til at indstudere kortere satser på egen hånd, samt at eleven besidder en basal forståelse af instrumentets muligheder. Undervisnings- og arbejdsformer Soloundervisning under supervision. Tidsmæssig placering 5. og 6. semester. Omfang 12 ECTS Godkendt i Studienævnet den 24. august Version: August

25 Evaluering og eksamensbestemmelser Efter 6. semester: Eksamen Eksamensindhold: Undervisningsdemonstration af en varighed på 25 minutter, der skal forme sig som en normal lektion og kan indeholde eksempler på: o Instruktion i en eller flere kompositioner, som eleven/holdet har under indstudering. o Beskæftigelse med et eller flere tekniske problemer (evt. ved øvelser og etuder). o Sammenspilsinstruktion (f.eks. som duetspil, hvor eksaminanden selv spiller sekundostemme). o Gennemgang af en komposition som eleven/holdet skal påbegynde arbejdet med., herunder gives anvisning på øvemåde. Efter undervisningsdemonstrationen kommenterer eksaminanden lektionens forløb og besvarer spørgsmål fra censorerne. I samtalen med censorerne forudsættes kendskab til forskellige metoder, som praktiseres indenfor det pågældende hovedinstrumentområde. Pædagogisk rapport over praktikforløbet. Omfang 8-10 sider. Rapporten afleveres senest d. 1. april. I fire eks. Rapporten skal indeholde: Beskrivelse af konkret teknisk-metodisk vejledning for den musikalske igangsætning og videreførelse af det pædagogiske udviklingsforløb tilpasset den enkelte elevs forudsætninger, f.eks. udformet på baggrund af pædagogiske dagbogsnotater En progressivt ordnet fortegnelse over undervisningsstof (skoler, andre samlinger, selvstændige kompositioner, øvelsesstof og sammenspilsopgaver), som eksaminanden er fortrolig med og tænker sig at benytte i sin undervisning En karakteristik af de fremførte egne elever, herunder oplysninger om disses hidtidige og nærmeste forestående undervisning Eksamensform: Praktisk prøve og skriftlig rapport. Varighed af den praktiske prøve inkl. samtale og votering: 60 minutter. Censur og bedømmelse: Ekstern censur. Karakter. Bedømmelsen skal afspejle, i hvilken grad læringsmålene er opfyldt. Godkendt i Studienævnet den 24. august Version: August

26 2.4.3 Teoretisk Pædagogik Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget: Besidder grundlæggende viden om relevante pædagogiske, didaktiske og psykologiske teorier, begreber og metoder. Er bekendt med etik og ansvar i relation til rollen som underviser/formidler. Kan reflektere over praksis og metodevalg i relation til diverse undervisnings- og formidlingssituationer. Har tilegnet sig kommunikative redskaber redskaber med henblik på formidling Kan erkende og håndtere pædagogiske udfordringer på kreativ, undersøgende og analyserende vis. Kan identificere egne læringsbehov og kreative udviklingspotentialer inden for det pædagogiske område Kan prioritere tid og strukturere arbejdsindsats mht. tilrettelæggelse af undervisningsforløb. Indhold Gennemgang og diskussion af udvalgte pædagogiske teorier og disses menneske-, samfundsog læringssyn Diskussion af musikpædagogiske tilgange og traditioner Gennemgang og diskussion af forskellige lærer- og elevroller Gennemgang og diskussion af dannelses- og læringsteorier Gennemgang og diskussion af kommunikation, organisation og ledelsesformer Gennemgang af teoretiske forudsætninger for at kunne planlægge, gennemføre og evaluere musikundervisning, herunder målformulering, implementering og fastholdelse, forløbsopbyggelse, forberedelse af den enkelte time, selvevaluering og kollegial evaluering (supervision) En del af undervisningen tager udgangspunkt i cases og problemstillinger fra de samtidige praktikker. Undervisnings- og arbejdsformer Holdundervisning Tidsmæssig placering Semester Godkendt i Studienævnet den 24. august Version: August

27 Omfang 3 ECTS Evaluering og eksamensbestemmelser Attest med bedømmelsen godkendt/ikke godkendt. Attesten bekræfter, at læringsmålene vurderes opfyldt på et niveau, der som minimum svarer til bestået, samt at gældende regler for fremmøde er overholdt. Godkendt i Studienævnet den 24. august Version: August

28 2.4.4 Observationspraktik Læringsmål At den studerende ved afslutning af Observationspraktik: Besidder grundlæggende viden om relevante musikpædagogiske metoder. Besidder grundlæggende viden om det musikpædagogiske arbejdsmarked. Er bekendt med etik og ansvar i relation til rollen som underviser/formidler. Kan reflektere over praksis og metodevalg Indhold Faget indeholder forberedelse, afvikling og efterbehandling af observationspraktik. Orientering om det brede musikpædagogiske arbejdsmarked og relevante musikpædagogiske traditioner og kulturer. Oplæg om rapportskrivning. Praktikstederne skal dels afspejle musiklivets bredde og dels omfatte et udsnit af relevante arbejdssteder for de enkelte studieretninger. Der gives konferencetimer. Disse konferencetimer skal anvendes sammen med praktikstedernes undervisere. Den studerende udarbejder individuelt en kortfattet observationspraktikrapport, der afleveres senest 14 dage efter praktikken. Rapportens omfang: 3 sider. Rapporten danner grundlag for efterbehandling af praktikken. Undervisnings- og arbejdsformer Undervisning foregår på hold. Observationspraktikken tilrettelægges af en praktikkoordinator i samråd med fagets undervisere. Tidsmæssig placering 2. semester. Selve observationspraktikken afvikles over 1 uge. Omfang 3 ECTS Evaluering og eksamensbestemmelser Efter 2. semester: Attest med bedømmelsen godkendt/ikke godkendt. Attesten bekræfter, at læringsmålene vurderes opfyldt på et niveau, der som minimum svarer til bestået, samt at gældende regler for fremmøde er overholdt. Godkendt i Studienævnet den 24. august Version: August

29 2.5 Bachelorprojekt Læringsmål At den studerende ved afslutning af Bachelorprojekt: Besidder grundlæggende viden om praksis, metoder og teori inden for det valgte projektområde Kan reflektere over egen praksis og metodevalg i relation til projektet Kan anvende relevante metoder, redskaber og udtryksformer i skabende, udøvende og/eller undervisende øjemed Kan identificere og indhente projektrelevant viden samt anvende relevante, projektrelaterede løsningsmodeller Kan formidle projektidé og opnåede resultater både mundtligt og skriftligt Kan arbejde projektbaseret på kreativ, undersøgende og analyserende vis Kan opsøge relevante samarbejdspartnere og indgå professionelt i faglige og/eller tværfaglige samarbejder Kan udarbejde og arbejde efter en realistisk tidsplan Indhold Bachelorprojektet tager primært udgangspunkt i et hovedområde, men kan inddrage andre tværfaglige vinkler. Projektet vælges og udarbejdes selvstændigt af den studerende og skal rumme minimum et af følgende elementer: a) Et skabende, udøvende og/eller pædagogisk element b) Formidling af ovenstående c) En skriftlig refleksion. Omfang: max. 20 sider, eksklusiv bilag Ad. a) Kan eksempelvis være i form af komposition, koncert, performance, installation, cd-indspilning eller undervisningsforløb. Ad. b) Kan eksempelvis være i form af et mundtligt foredrag ved den afsluttende eksamen med yderligere perspektivering af det behandlede i a) og c) eller en selvstændigt udarbejdet hjemmeside/portfolio. Undervisnings- og arbejdsformer Vejledning i individuelt projektarbejde samt studiegruppearbejde. Medio 4. semester indsendes beskrivelse af det påtænkte bachelorprojekt omhandlende projektets titel og idé samt vejlederønsker til godkendelse hos projektkoordinatoren. Senest 3 uger herefter modtager den studerende den godkendte foreløbige projektbeskrivelse fra projektkoordinatoren. 5.semester fremlægges projektbeskrivelser og arbejdsplan i studiegrupper (max. 8 medlemmer). Grupperne nedsættes af projektkoordinatoren og mødes minimum tre gange i løbet af 5. semester. Januar, 6. semester. Midtvejsseminar for studiegrupperne. Bachelorprojekterne fremlægges i plenum til fælles evaluering og erfaringsudveksling. Intern vejleder medvirker. Godkendt i Studienævnet den 24. august Version: August

30 Senest d. 1. februar, 6. semester udarbejder den studerende i samarbejde med den interne vejleder den endelige projektbeskrivelse, som indsendes til projektkoordinatoren til endelig godkendelse. Den godkendte projektbeskrivelse fremsendes fra projektkoordinatoren til den studerende og den interne vejleder senest 15. februar, 6. semester. Senest 1. maj afleveres den skriftlige del af projektet inklusiv projektbeskrivelsen på studiekontoret. Tidsmæssig placering 5. og 6. semester Omfang: 15 ECTS Evaluering og eksamensbestemmelser Efter 6. semester: Eksamen Eksamensindhold og materialer: Fremlæggelse i henhold til den godkendte projektbeskrivelse. Eksamensform: a. Fremlæggelse (30 minutter). Afhængigt af projektets beskaffenhed kan fremlæggelsen tage form som - Koncert med indlagt mundtlig formidling - Pædagogisk situation med særlig vinkel fra projektet - Foredrag/fremlæggelse af projektet, herunder dokumentation for den kunstneriske/udøvende dimension i form af inddragelse af cd-/dvd-optagelser eller lignende. b. Samtale med censorpanel (10 minutter) c. Votering og udfærdigelse af udtalelse (20 minutter) Eksamen tilrettelægges individuelt i henhold til den godkendte projektbeskrivelse. Varighed af fremlæggelse og samtale 40 min. Varighed af eksamen inklusiv votering 60 min. Censur og bedømmelse: Ekstern censur. Karakter samt en skriftlig udtalelse. Bedømmelsen skal afspejle i hvilken grad læringsmålene for Bachelorprojekt er opfyldt. Godkendt i Studienævnet den 24. august Version: August

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010. Version: August 2015 1 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

STUDIEPLAN. Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus. Gældende fra 2011

STUDIEPLAN. Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus. Gældende fra 2011 STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010 Version: August 2015 1 Indhold Indhold...

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje MUSIKTEORI Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 4. november 2011. Version: August 2015 1 ... 2 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje SANGSKRIVNING Aarhus Gældende fra 2012 Godkendt i Studienævnet den 18. november 2011. Version: April 2015 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje ELEKTRONISK KOMPOSITION Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 14. september 2010. Version: April 2015 1 1 Indledning... 3 2

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musikpædagogik) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010 Version: August 2015 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, HOVEDINSTRU- MENT OG MUSIKLEDELSE Aalborg

STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, HOVEDINSTRU- MENT OG MUSIKLEDELSE Aalborg STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, HOVEDINSTRU- MENT OG MUSIKLEDELSE Aalborg Gældende fra 2011 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje KLASSISK ORKESTER Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010. Version: Juli 2016 1 INDHOLD 1 Indledning... 3 2.1

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010. Version: Juli 2016 1 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje ELEKTRONISK KOMPOSITION Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet 1.april 2011. Version: April 2015 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE I KLASSISK KLAVER DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE I KLASSISK KLAVER DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE I KLASSISK KLAVER DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM Senest revideret april 2009 sfortegnelse 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk...3 2. Uddannelsens normering...3

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje: ALMEN MUSIKPÆDAGOGIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 1. april 2011 Version: April 2015 1 Indhold 1.

Læs mere

Kandidatuddannelsen til komponist (cand. musicae) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK, KOMPOSITION/SANGSKRIVNING Aarhus

Kandidatuddannelsen til komponist (cand. musicae) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK, KOMPOSITION/SANGSKRIVNING Aarhus STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til komponist (cand. musicae) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK, KOMPOSITION/SANGSKRIVNING Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 15. december 2011 Version: April

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 5. april 2011Version: September 2013 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus)

KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus) KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus) GUITAR STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2014 INDHOLD Forord... 3 Planche (ECTS og

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE I ELEKTRONISK KOMPOSITION

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE I ELEKTRONISK KOMPOSITION STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE I ELEKTRONISK KOMPOSITION DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM August 2007 Senest revideret oktober 2009 1 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk...3 2. Uddannelsens

Læs mere

Hovedfagskompleks. Guitar. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Guitar. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks Har opnået klar forståelse af og viden om forskellige musikalske genrer og stilarter Har opnået dyb forståelse af interpretationsprincipper Har udviklet egen praksis omkring instrumental

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje KOMPOSITION Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 1. oktober 2010. Version: Juli 2016 1 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens indhold,

Læs mere

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music STUDIEPLAN Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music Aarhus/Aalborg Gældende fra 2012 Senest revideret september 2012 1 Indhold Indhold... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk

Læs mere

SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM

SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM STUDIEORDNING FOR SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM Senest revideret september 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 3 2. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks 1.1.

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 5. april 2011 Version: April 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 5. april 2011 Version: April 2015 1 Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Katalog over 2-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT

Katalog over 2-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT STUDIEPLANER OG EKSAMENSBESTEMMELSER Katalog over 2-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT Februar 2012 Senest revideret: Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Hovedinstrumentpædagogik...

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje MUSIKTEORI Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 4. november 2011. Version: Juli 2016 1 ... 2 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens

Læs mere

Kandidatuddannelsen til Sangskriver (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til Sangskriver (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til Sangskriver (cand. musicae) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK, SANGSKRIVNING Aarhus Gældende fra 2015 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens indhold, enkelte fag og prøver...

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: INSTRUMENTALIST/SANGER Musiker/pædagog Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser

Læs mere

STUDIEPLAN. Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK ORKESTER Aarhus. Gældende fra 2011

STUDIEPLAN. Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK ORKESTER Aarhus. Gældende fra 2011 STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK ORKESTER Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010 Version: August 2015 1 Indhold Indhold...

Læs mere

SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT

SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT STUDIEPLANER OG EKSAMENSBESTEMMELSER Katalog over SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT Februar 2012 Supplerende Hovedfag. Godkendt i Studienævnet april 2011 samt december 2011

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje INSTRUMENTALFAG OG SAMTIDSMUSIK Aarhus

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje INSTRUMENTALFAG OG SAMTIDSMUSIK Aarhus STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje INSTRUMENTALFAG OG SAMTIDSMUSIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010 Version: August 2014

Læs mere

SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD

SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag Solosang (1.- 6.semester): UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD FORMÅL Fagets overordnede mål er at stimulere den studerende til at udvikle sit specifikke, personlige

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje HØRELÆRE Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 15. december 2011 Version: August 2015 1 1 Indledning... 3

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje ALMEN MUSIKPÆDAGOGIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 1. oktober 2010 Version: Oktober 2012 1 ... 2 1 Indledning... 3

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Uddannelseslinje MUSIKTEORI Aarhus Gældende fra 2012 Godkendt af rektor den 21. december 2011 Version August 2014 1 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 14. september 2010. Version: April 2015 1 ... 2 1 Indledning...

Læs mere

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 MÅLGRUPPE Pædagoger, lærere og andre med mellemlang, videregående uddannelse eller

Læs mere

Klarinet Instrumentalt hovedfag

Klarinet Instrumentalt hovedfag Klarinet Instrumentalt hovedfag (1. 6.semester) UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD FORMÅL: Fagets overordnede mål er at udvikle den studerendes instrumentale, musikalske og kunstneriske færdigheder. At den

Læs mere

Forslag til undervisningsplan for MGK

Forslag til undervisningsplan for MGK Forslag til undervisningsplan for MGK Rytmisk linje Udarbejdet af Bodil Ørum og Hans Mydtskov. Indhold Indledning 1 Instrumental fagblok Hovedinstrument 4 Klaver 5 Teoretisk fagblok Hørelære/teori 6 Musikkundskab

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje: ALMEN MUSIKPÆDAGOGIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 1. april 2011 Version: August 2013 1 Indhold

Læs mere

Forslag til undervisningsplan for MGK

Forslag til undervisningsplan for MGK Forslag til undervisningsplan for MGK Klassisk linje Udarbejdet af Bodil Ørum og Hans Mydtskov. Indhold Indledning 1 Instrumental fagblok Hovedinstrument 4 Klaver 5 Teoretisk fagblok Hørelære/teori 6 Musikkundskab

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE TIL RYTMISK MUSIKER, 1-faglig DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM. August 2007

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE TIL RYTMISK MUSIKER, 1-faglig DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM. August 2007 STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE TIL RYTMISK MUSIKER, 1-faglig DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM August 2007 Senest revideret oktober 2009 1 sfortegnelse 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk...

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition)

Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition) Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav, optagelse... 4 2 Formål og mål for læringsudbytte...

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje Klassisk Orkester Aarhus Gældende fra 2011 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens indhold, enkelte fag og prøver...

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) HØRELÆRE Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 9. juni 2017 Version: Juni 2017 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens indhold,

Læs mere

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfag Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt Mestrer anvendelsen af musikteknologi som redskab til kreativ, skabende virksomhed og musikformidling Den studerende på kandidatuddannelsen er selv

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje: ALMEN MUSIKPÆDAGOGIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 1. april 2011 Version: August 2014 1 Indhold

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Filmkomponist Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Uddannelsesretning: SANGER Udøver, underviser og iværksætter Indstillet af studienævnet den 15-09-2014 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae)

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Uddannelsesretning: 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk 1.1. Dansk 1.2. Engelsk 2. ECTS-normering

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Uddannelsesretning: GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING VERSION 1 031215 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer

Læs mere

Hovedfagskompleks. Instrumentalt /vokalt hovedfag. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Instrumentalt /vokalt hovedfag. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks Instrumentalt /vokalt hovedfag Har udviklet egen praksis omkring instrumental/vokaltekniske og musikalske færdigheder for at kunne opnå frihed til det kunstneriske udtryk Har opnået klar

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM Aalborg Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 10. juni 2011 Version: Aug2014 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae)

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Uddannelsesretning: Rytmisk musiker/musikpædagog instrumentalist/sanger 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK KLAVER Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010 Version: August 2015 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje: KUNSTNERISK LEDELSE, RYTMISK VOKALMUSIK Aalborg Gældende fra 2015 1/27 Indhold 1. Indledning 2. Uddannelsens indhold, enkelte

Læs mere

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Uddannelsesretning: SANGER, INSTRUMENTALIST OG KIRKEMUSIKER VERSION 2 280515 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING KANDIDATUDDANNELSEN 1-FAGLIG MUSIKER, ORKESTERINSTRUMENT, KLASSISK GUITAR

STUDIEORDNING KANDIDATUDDANNELSEN 1-FAGLIG MUSIKER, ORKESTERINSTRUMENT, KLASSISK GUITAR STUDIEORDNING KANDIDATUDDANNELSEN 1-FAGLIG MUSIKER, ORKESTERINSTRUMENT, KLASSISK GUITAR DJM Studieordningen senest ændret den 1.10.09 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Uddannelsens betegnelse

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje INSTRUMENTALFAG OG ENSEMBLELEDELSE Aarhus Gældende fra 2011 Indhold Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010 Version:

Læs mere

cand. musicae / Master of Music (MMus)

cand. musicae / Master of Music (MMus) cand. musicae / Master of Music (MMus) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2016 Forord... 3 Planche (ECTS og undervisning)... 4 Hovedfag... 5 Klaver... 5 Undervisningens mål og indhold...

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik BMus (lydteknik) Rytmisk Musikkonservatorium 19. august 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

a) identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i grønlandsk musik og i vestlig kunst- og populærmusik,

a) identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i grønlandsk musik og i vestlig kunst- og populærmusik, Musik C 1. Fagets rolle Musikfagets rolle er at skabe sammenhæng mellem musikalsk praksis og teoretisk forståelse, musikalsk fortid og nutid, lokale og globale udtryksformer, samt musikalsk stil og originalitet.

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I ELITE SANGPÆDAGOGIK (MVP) VED DKDM

MASTERUDDANNELSE I ELITE SANGPÆDAGOGIK (MVP) VED DKDM MASTERUDDANNELSE I ELITE SANGPÆDAGOGIK (MVP) VED DKDM STUDIEORDNING Formål med uddannelsen: Masteruddannelsen i elite sangpædagogik er en videregående deltidsuddannelse, der udbydes efter Lov om erhvervsrettet

Læs mere

Musik B stx, juni 2010

Musik B stx, juni 2010 Musik B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Musikfaget forener en teoretisk-videnskabelig, en kunstnerisk og en performativ tilgang til musik som en global og almenmenneskelig udtryksform.

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING/MASTER Hovedfag

GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING/MASTER Hovedfag Hovedfag GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING - ALMEN At den studerende: - tilegner sig metoder, der er fremmende for arbejdet med musik samt skabelse af musik for børn i alderen 0-11 år med fokus på motivation,

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK SANG OG MUSIKDRAMATIK Aarhus

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK SANG OG MUSIKDRAMATIK Aarhus STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK SANG OG MUSIKDRAMATIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010 Version: August 2015

Læs mere

Undervisningsplan produktionslinjen

Undervisningsplan produktionslinjen Undervisningsplan produktionslinjen Produktionslinjen omfatter de ikke-instrumentale hovedfag; sangskrivning, elektronisk musik, komposition og lydteknik De enkelte hovedfag stiler mod optagelse på de

Læs mere

cand. musicae / Master of Music (MMus)

cand. musicae / Master of Music (MMus) cand. musicae / Master of Music (MMus) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2016 Forord... 4 Planche (ECTS og undervisning)... 5 Hovedfag... 6 Klaver... 6 Undervisningens mål og indhold...

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, MUSIKLEDELSE Aalborg

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, MUSIKLEDELSE Aalborg STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, MUSIKLEDELSE Aalborg Gældende fra 2011 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens indhold, enkelte fag

Læs mere

Konservatoriernes fælles regler om optagelse på Bacheloruddannelser

Konservatoriernes fælles regler om optagelse på Bacheloruddannelser Konservatoriernes fælles regler om optagelse på Bacheloruddannelser 1. Generelle bestemmelser I medfør af 4, stk. 5 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1245 af 11. december 2009 om uddannelserne ved

Læs mere

Masteruddannelsen i rytmisk korledelse (60 ECTS)

Masteruddannelsen i rytmisk korledelse (60 ECTS) STUDIEPLAN Masteruddannelsen i rytmisk korledelse (60 ECTS) Gældende fra 2016 Revideret af Jim Daus Hjernøe og godkendt af studienævnet 27.05.16 1. Indledning 2. Uddannelsens indhold, enkelte fag og prøver

Læs mere

cand. musicae / Master of Music (MMus)

cand. musicae / Master of Music (MMus) cand. musicae / Master of Music (MMus) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2017 Forord... 4 Planche (ECTS og undervisning)... 5 1. Hovedfag... 6 Hovedfag (orkesterinstrument)... 6

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse af vokalmusik (60 ECTS)

Diplomuddannelsen i ledelse af vokalmusik (60 ECTS) STUDIEPLAN Diplomuddannelsen i ledelse af vokalmusik (60 ECTS) Gældende fra 2016 Revideret af Jim Daus Hjernøe og godkendt af studienævnet 27.05.16. 1 1. Indledning 2. Uddannelsens indhold, enkelte fag

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, MUSIKLEDELSE Aalborg

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, MUSIKLEDELSE Aalborg STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, MUSIKLEDELSE Aalborg Gældende fra 2011 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens indhold, enkelte fag

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Indstillet af studienævnet i Odense den 11. februar 2016 og i Esbjerg

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 5. april 2011 Version: April 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN SOM TONEMESTER

KANDIDATUDDANNELSEN SOM TONEMESTER KANDIDATUDDANNELSEN SOM TONEMESTER cand. musicae / Master of Music (MMus) TONEMESTER MED RYTMISK SPECIALISERING STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2015 INDHOLD

Læs mere

Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis. Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College

Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis. Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Masteruddannelsen giver ret til at

Læs mere

Orienteringsmøde. Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven

Orienteringsmøde. Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Orienteringsmøde Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Det bedste springbræt til din musikalske karriere højt fagligt niveau lærere og medstuderende vil med stor entusiasme

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK KORLEDELSE Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 7. oktober 2011 Version: August 2015 1 1 Indledning...

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje KIRKEMUSIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010. Version: Juli 2016 1 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens indhold,

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks 1.1.

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Hovedfagskompleks. Brobygning. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Brobygning. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks Brobygning har udviklet metoder og/eller materialer inden for musikpædagogik og musikformidling for børn og unge med henblik på at bygge broer og skabe større sammenhæng i den musikalske

Læs mere

GUITAR Instrumentalt hovedfag

GUITAR Instrumentalt hovedfag (1. 6.semester) GUITAR Instrumentalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD FORMÅL Fagets overordnede mål er at udvikle den studerendes instrumentale, musikalske og kunstneriske færdigheder. At den studerende

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Instrumentalist/sanger Indstillet af studienævnet den 15-09-2014 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse Forord og

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Elektronisk musik og lydkunst Indstillet af studienævnet den 15-09.2014 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Dette kompetenceområde beskæftiger sig med at arrangere, improvisere og komponere musik samt igangsætte og lede skabende musikalske aktiviteter.

Dette kompetenceområde beskæftiger sig med at arrangere, improvisere og komponere musik samt igangsætte og lede skabende musikalske aktiviteter. Sammenligning med JJJ/IU/LY/SB og med JEV oplæg 6/11-12= med gult er steder med ubetydelig eller ingen rettelser. Med rødt er vores formuleringer med sort er den tilrettede version.: Kompetencemål i musik

Læs mere

Hvad er MGK? Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven

Hvad er MGK? Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Hvad er MGK? Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Det bedste springbræt til din musikalske karriere Landets største søgning uden for København Højt fagligt niveau blandt

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere