KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe."

Transkript

1 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Bent Dyrby v/ advokat Jens Peder Mathiasen Skanderborgvej Ry Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om et køkkens alder og som følge heraf er erstatningsansvarlig over for klagerne. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. Den 27. december 2005 underskrev klagerne købsaftale om køb af ejendommen. Kontantprisen var aftalt til kr ,00 og overtagelsesdagen til den 1. juli Købsaftalen var fra både sælgers og klagernes side betinget af deres advokaters godkendelse af handlen i sin helhed. Af den til købsaftalen hørende salgsopstilling fremgik blandt andet: Villaen er moderniseret igennem de sidste 10 år fra inderst til yderst. Nyt badeværelse, nyt køkken, nyt tag, ny garage m.m. Villaen er pæn og velholdt, så indflytningsklar som noget kan være. Det fremgår af sagen, at klagerne efter overtagelsen opdagede, at køkkenet ikke var

2 2 nyt. Klagerne anmeldte dette til forsikringsselskabet, hvor de havde tegnet ejerskifteforsikring. Den 11. juni 2007 afslog forsikringsselskabet at dække skaderne på køkkenet, begrundet i at der var tale om sædvanligt slid for et 30 år gammelt køkken, også selvom køkkenet var sminket og måske ikke umiddelbart havde lignet et 30 år gammelt køkken, da klagerne købte ejendommen. Den 28. juni 2007 indhentede klagerne et tilbud på nyt køkken. Tilbuddet lød på kr inkl. moms. Herefter skrev klagerne et brev til indklagede: Vores klagepunkter er: Ifølge salgsopstillingen er huset blevet moderniseret indenfor de sidste 10 år med nyt badeværelse, nyt tag, nyt køkken Da vores køkken indenfor den seneste tid er begyndt at falde fra hinanden har vi haft en håndværker ude for at se på køkkenet. Dette kunne ikke repareres og til vores store overraskelse vurderede han køkkenet til at være over 30 år gammelt. Vi står pt. med et køkken som vi skal have udskiftet selv om det var skrevet sort på hvidt i salgsopstillingen at der var indsat et nyt køkken indenfor de seneste 10 år Ejendomsmægleren, der repræsenterede din virksomhed var sælgers far og stod for salget af ejendommen. Han burde derfor vide at køkkenet ikke var nyt og at salgsopstillingen direkte talte usandt! VI kræver således erstatning, da vi nu står med uventede og overraskende udgifter til et nyt køkken. Ifølge brev fra min advokat kan du se, at Kvik og HTH sammen med den håndværker der har udarbejdet tilbuddet på et nyt køkken alle har vurderet et køkken til at holde i 30 år. Dette er i god overensstemmelse med, at vi ikke forventede at skulle indsætte et nyt køkken i løbet af de næste 20 år. Vi kræver således erstatning i forhold til dette 66 % af et nyt køkken betalt. Oveni dette har vi valgt at tillægge 9 % for svie og smerte, da vi ikke havde kalkuleret med et nyt køkken ifølge oplysninger fra salgsopstillingen samt sælger og ejendomsmæglers oplysninger i forbindelse med handlen. I alt kræver vi således 75 % af et nyt køkken betalt, hvilket i henhold det vedlagte tilbud lyder på kr Den 13. juli 2007 skrev klagernes advokat til indklagede og tilbød forligsmæssigt at afslutte sagen, hvis indklagede betalte kr ,00 i erstatning til klagerne.

3 3 Den 3. august 2007 afviste indklagedes advokat klagernes krav og henviste til, at nyt køkken ikke nødvendigvis betød, at køkkenelementer var skiftet, at klagerne havde mistet eventuelt krav på grund af passivitet og endelig, at det af klagerne indhentede tilbud var ude af proportioner, og at et eventuelt krav efter fradrag ville være under kr ,00. Klagerne har bl.a. anført: Indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne. Indklagede har i salgsopstillingen angivet, at der var nyt køkken. Dette har vist sig ikke at være korrekt, og indklagede har således givet fejlagtig oplysning i salgsopstillingen. Klagerne bestrider indklagedes definition af et køkken og fastholder, at klagerne kunne forvente, at der var nye køkkenelementer. Klagerne har lidt et tab, idet køkkenet ikke var nyt som angivet. Indklagede skal erstatte klagerne kr ,50, svarende til 66 % af prisen for et nyt tilsvarende køkken, som klagerne har indhentet tilbud på, med fradrag for sædvanligt slid og ælde. Det bestrides, som af indklagede anført, at håndværkeren, som har afgivet tilbuddet, og den ene af klagerne er venner gennem mange år. Klagerne blev af sælger og oplysningerne i salgsopstillingen stillet i udsigt, at det var et hus, der ikke skulle gøres noget ved i en lang årrække. Sælger har ikke på noget tidspunkt oplyst klagerne om, at køkkenet ikke svarede til salgsopstillingens beskrivelse, ligesom klagerne ikke har givet udtryk for, at de ønskede at skifte køkken. Efter ca. trekvart år opdagede klagerne, at lågerne hang skævt og ikke kunne lukkes. Klagerne fik herefter gennemgået køkkenet, og det viste sig ved en nærmere gennemgang, at køkkenet var ca. 30 år gammelt, og at lågerne var skiftet efterfølgende. Den medarbejder hos indklagede, som stod for salget, var far til sælger, og han må derfor have været klar over køkkenets reelle alder og klar over, at beskrivelsen i salgsopstillingen ikke var korrekt. Klagerne har reklameret og anmeldt forholdet til forsikringsselskabet på det tidspunkt, hvor de blev bekendt med køkkenets reelle alder. Det bestrides derfor, at klagerne har udvist passivitet.

4 4 Klagerne har indhentet tilbud på nyt køkken. Tilbuddet er givet på baggrund af besigtigelse i modsætning til det tilbud, som indklagede har indhentet. Det af indklagede indhentede tilbud er mangelfuldt, blandt andet er omkostninger til op/nedtagning ikke medtaget, ligesom tilbuddet alene er afgivet på baggrund af tegninger. Klagernes tilbud giver derfor et retvisende billede af prisen på et nyt køkken inkl. følgeudgifter. Sagen er egnet til nævnsbehandling. Hvorvidt sælger ønsker at udtale sig i sagen, er ikke relevant. Såfremt indklagede mener, at klagerne har fået oplysninger ud over de i salgsopstilling og købsaftale anførte, skulle disse have været indføjet, idet indklagede har pligt til at sikre, at væsentlige aftaler indgås skriftligt. Indklagede har bl.a. anført: Indklagede bestrider at være erstatningsansvarlig over for klagerne. Indklagede må frifindes eller sagen må afvises fra nævnsbehandling. Det er rigtigt, at salget fra indklagedes side blev varetaget af en medarbejder, som desuden er sælgers far. Salgsopstillingen var godkendt af sælgerne, og det er sælgerne, der har ansvaret for rigtigheden af oplysningerne. I salgsopstillingen var køkkenet betegnet som nyt. Betegnelsen dækker over et rum i et hus, og betegnelsen dækker derfor ikke nødvendigvis, at elementerne er udskiftet, men at der er sket en mere eller mindre omfattende renovering eller nyindretning af køkkenet. Klagerne kan ikke have haft en berettiget forventning om, at alt i køkkenet var fornyet. I det konkrete tilfælde var der støbt nyt gulv med varme, lagt ny bordplade, opsat nye fliser og istandsat vægge. Låger og dækplader var renoveret med påsætning af film/laminat. Skabe og skuffer var, som da sælger købte ejendommen, og indklagede kender ikke alderen herpå. Klagerne har desuden i forbindelse med et møde på ejendommen fået oplysninger om køkkenets stand. Klagerne har desuden været repræsenteret ved advokat og kan ikke støtte ret på det i købsaftalen anførte. Klagerne gav udtryk for, at de var interesserede i at ændre køkkenet.

5 5 Klagerne burde have undersøgt køkkenet nærmere, såfremt de lagde afgørende vægt på køkkenets alder. Klagerne burde endvidere have reklameret tidligere. Ved først at reklamere efter at have boet i ejendommen i over et halvt år, har klagerne udvist retsfortabende passivitet. Det af klagerne indhentede tilbud på nyt køkken indeholder en del unødvendige udgifter eksempelvis bordplade og fliser. Et nyt køkken vil kunne anskaffes for kr ,00 ekskl. bordplade og vask, jf. tilbud indhentet af indklagede. Nævnet udtaler: Indklagede har til sagen oplyst, at han vidste, at køkkenet alene var renoveret med nyt gulv, ny bordplade, nye fliser, påsætning af film/laminat på låger og dækplader samt istandsatte vægge. Nævnet finder det derfor kritisabelt, at indklagede i salgsopstillingen fejlagtigt anførte, at der i ejendommen var nyt køkken, når selve køkkenelementerne var ca. 30 år gamle. Nævnet finder det ikke godtgjort, at klagerne før handlen mundtligt havde fået oplyst, at der på trods af salgsopstillingens ordlyd var tale om et ældre renoveret køkken. Nævnet finder derfor, at klagerne berettiget kunne forvente et køkken, hvor elementer, låger og greb m.v. var maksimalt 10 år gamle. Nævnet finder, henset til de foreliggende oplysninger herunder oplysningerne i forsikringsselskabets afslag af 11. juni ikke grundlag for at fastslå, at klagerne ved besigtigelsen af ejendommen kunne eller burde have indset, at køkkenet ikke var nyere. Nævnet finder herefter, at indklagede som følge af fejlen i salgsopstillingen skal erstatte klagerne et skønsmæssigt beløb på kr ,00. Der er ved fastsættelsen af erstatningens størrelse taget hensyn til, at klagerne ikke kunne forvente et helt nyt køkken, samt til usikkerheden om størrelsen af udgifterne til et nyt tilsvarende køkken. Konklusion: Efter sagens udfald skal indklagede betale klager det af denne til klagenævnet indbetalte gebyr på kr. 700,00.

6 6 Indklagede skal herefter inden 30 dage fra kendelsens dato til klager betale kr ,00 med tillæg af en årlig rente, Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 7 % af kr ,00 fra den 21. september 2007, datoen for klagens modtagelse i nævnet, til betaling finder sted. Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om forbrugerklager 20, stk. 1, og nævnets vedtægter 20, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 20, stk. 2. P.N.V. Poul Søgaard formand

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. Ejendomsmægler Anja Schultz-Rasmussen v/ Pro Erhvervsadvokater Esplanaden 34A, 2. 1263 København K Nævnet har modtaget klagen den 15.

Læs mere

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber.

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Preben S. Christensen Rådhusgade 6 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 26. april 2010. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Annette Rønne Skt. Clemens Torv 11 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 28. januar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Klaus Andersen og Flemming Møller Jensen Torvet 9 4930 Maribo Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at erhverve. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Islands Brygge 7 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager i forbindelse med, at ovn

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Esbjerg ApS v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstillingen har givet fejlagtige

Læs mere

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede.

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS Parallelvej 5 9900 Frederikshavn Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet fejlagtige

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0314 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Riis Østergade 2 6270 Tønder

Klager. J.nr. 2010-0314 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Riis Østergade 2 6270 Tønder 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Riis Østergade 2 6270 Tønder Nævnet har modtaget klagen den 29. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Bent Kohls og Jacob Carstensen Nytorv 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jakob Kyhl Østergade 15 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 2. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring.

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring. 1 København, den 4. februar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Frands-Christian Laursen v/adv. Jan Allan Svendsen St. Kongensgade 49 1022 København K. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal fortabe sit salær

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Tina Goth Vinkelvej 10 3400 Hillerød. Knud Erik Nielsen Helle-Ager 5 Rågeleje 3210 Vejby

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Tina Goth Vinkelvej 10 3400 Hillerød. Knud Erik Nielsen Helle-Ager 5 Rågeleje 3210 Vejby 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Tina Goth Vinkelvej 10 3400 Hillerød og Knud Erik Nielsen Helle-Ager 5 Rågeleje 3210 Vejby Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede vidste eller burde

Læs mere

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.125.000,00, som klagerne var interesserede i at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.125.000,00, som klagerne var interesserede i at erhverve. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Tøt Jensen Søndergade 15 6650 Brørup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne som

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Nobel Fredskovhellet 10, 2. th. 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 29. august 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Kjær Svalevej 31 3630 Jægerspris Nævnet har modtaget klagen den 27. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig.

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Svend Døssing, Jesper Navntoft og Tommy Erichsen v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har

Læs mere