Referat fra bestyrelsesmøde d. 15. september 2014 i Mødelokale A1/A2 på Oktobervej 22A kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde d. 15. september 2014 i Mødelokale A1/A2 på Oktobervej 22A kl. 14.00 17.00"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde d. 15. september 2014 i Mødelokale A1/A2 på Oktobervej 22A kl Tilstede: Lars Abel (formand), Lars Søbye (LS), Gunhild Olesen Møller (GOM), Anne Hvid John (AHJ), Christian Høybye (CH), Carsten Sveigaard (CS), Hanne Olesen (HO), Bruno Madsen (BM), Niels Andersen (NOA) Fraværende: Majbritt Garbul Tobberup (afbud) Tolke: Rikke Plett Olsen, Helle Silberbauer Referent: Susanne Laursen Udsendt den Dagsordenspunkter O/D-B Kommentarer 1. Godkendelse af dagsorden O/B Formanden meddelte, at der var modtaget afbud fra Majbritt Garbul Tobberup/Høreforeningen. Dagsorden blev godkendt. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 24. april 2014 O/B Bilag 2.1 AHJ og CH stillede forslag til en drøftelse af referatformen. AHJ/CH savnede, at referaterne indeholdt lidt flere bestyrelses kommentarer i forbindelse med en eventuel drøftelse af et dagsordenspunkt. F.eks. fra sidste møde vedrørende diskussionen omkring organisationsændringen, savnede vi vores kommentarer til bl.a. Administrationens høringssvar. Formanden oplyste, at bestyrelsesreferaterne er at betragte som beslutningsreferater, og det kan være vanskeligt at vurdere, hvad der skal med og hvad skal ikke med. Det blev konkluderet, at ledelsen vil være opmærksom på og prøve at indarbejde nævnte kommentarer i fremtidige referater og forelægge punktet til evaluering på et fremtidigt bestyrelsesmøde. Referatet blev herefter godkendt. IMS 1.1.3/

2 3. Meddelelser O Orientering om byggesagerne o Overvejelser om pavillonbyggeri ved Døvblindehuset i Nærum Vi forventer at skulle yde tilbud til to nye døvblinde borgere inden så længe. Den ene borger er under 18 år, så det er Socialtilsynet der skal ansøges, om oprettelse af et børnetilbud. Vi har søgt Rudersdals Kommune om midlertidig tilladelse til at opstille en pavillon, idet vi ikke har mere fysisk plads i Døvblindehuset. Der er dog en fredningslinje i forhold til skoven, som vi ikke ved om Skov- og Naturstyrelsen vil give dispensation for. o Nyt tag på den gamle bygning på Egebækhus Der er råd og svamp i bygningen, og der skal bruges ca. 1,5 mio. kr. til et nyt tag. Renoveringen skulle være påbegyndt i år, men tilbudsgiveren har ønsket at vente til januar 2015, hvilket p.t. forhandles. o Fraflytning af Jagtvej (Rådgivning og Tolkebooking) Vi har opsagt lejemålet på Jagtvej pr. 1. marts 2015, hvilket betyder, at Rådgivningen flytter til nye lokaler i Valby. Tolkebooking er flyttet permanent til Gladsaxe (Gbygningen). G-bygningen foreslås renoveret med start 1. januar 2015 ultimo maj (se yderligere investeringsplanen i bilag 4.2). BM supplerede, at det ikke er alle der er enige i at splitte Tolkebooking op med lokaler i hhv. G-bygingen og Kontorhuset samt et mindre lejemål i København, man har ønsket en samlet geografisk løsning. Det har ikke har været muligt at samle det hele i G- bygningen. Der ligger en økonomisk vurdering på kort og lidt længere sigt i at benytte egne lokaler. Egebækhus har reception i anledning af deres 50 års jubilæum den kl Receptionen afholdes den , men vi har ikke modtaget noget officielt endnu. 2

3 I dag har der været afholdt jubilæum for en plejehjemsbeboer der har boet på Egebækhus i 50 år. Døvekonsulentordningen har 75 års jubilæum den 1. december Åbent hus på alle kontorer med fødselsdagslagkage. A.P. Møllers fond har bevilget kr til færdiggørelse af Døvblindhusets sansehave. Lydløs dag den 24. september 2014 Det er 3. gang CFD holder lydløs dag i forbindelse med døves uge. Dagen markeres med forskellige initiativer over hele landet. På foranledning af AHJ og CH s forslag om at afholde flere lydløse dage hvert år, svarede BM, at der indgår overvejelser i vores sprogpolitiske udvalg, men tror i øvrigt ikke at det er den vej vi skal gå. AHJ rejste spørgsmålet om CFD har nogle retningslinjer i forhold til at tilbyde medarbejdere deltidsstillinger? Skal medarbejdere på deltid have vurderet deres nedsatte tid efter et år? NOA: Ændring af arbejdstiden fra fuldtid til deltid aftales lokalt, 75 % af de ansatte er kvinder og der er rigtig mange der er ansat på deltid. CFD har 492 fuldtidsansatte, men vi skriver omkring 700 lønsedler ud hver måned. Det er således op til de enkelte ledere at vurdere mulighederne for deltid. BM: Hvis der er mulighed for deltidsansættelse tilbyder afdelingerne det, og måske laver man det for et år ad gangen, for at se om medarbejdere vil fortsætte med den nedsatte tid og om CFD fortsat kan tilbyde det. CFD har det udgangspunkt, at vi skal tilbyde fuldtidsansættelse når det er muligt. GOM tilføjede, at det også har en signalværdi for CFD at tilbyde fuldtidsansættelse. I forbindelse med den fornyede udpegning af repræsentanter til bestyrelsen, orienterede Formanden, at samtlige bestyrelsesmedlemmer er omfattet af en bestyrelsesansvarsforsikring. Nærmere oplysninger udsendes i forbindelse med næste bestyrelsesmøde. 3

4 Der er kommet ny vejledning om personalets udgifter i forbindelse med aktiviteter sammen med borgerne fra KL. KL s udmelding betyder, at borgere ikke må betale udgifter for ledsageren, når ledsageren er ansat på et socialt tilbud. Det gælder også for ansatte, der yder 85 pædagogisk støtte i borgernes eget hjem. CFD har et forældre par der har klaget til Socialministeriet over den politik, da de synes det begrænser deres datters udfoldelsesmuligheder. Vi har lavet en vejledning til tilbuddene. Denne vejledning blev omdelt til bestyrelsen. For at bestyrelsen kan få mulighed for at kommentere på CFD s praksis sættes punktet på dagsorden til næste bestyrelsesmøde og bilaget vedlægges dagsorden. CH bad ledelsen om en orientering om CFD s forskellige fonde til næste møde. Meddelelserne blev taget til efterretning. 4. Økonomi O Budgetkontrol pr , bilag NOA gennemgik kort den udsendte budgetkontrol med de vedlagte bemærkninger. På CH s spørgsmål, bemærkede NOA, at indtægtssiden følger budgettet men et mindre lønforbrug betyder et større forventet overskud. Ledelsen er positivt overrasket over, hvordan afdelingerne har været i stand til at reagere og taget forskellige tiltag til at forbedre resultatet, i forhold til de mere pessimistiske vurderinger før sommerferien. I juni 2014 er vedtaget en ny bekendtgørelse om kommunernes finansiering af Døvekonsulentordningen. Den tidligere bekendtgørelse af 6. juli 2006 om principper for kommunernes finansiering af de mest specialiserede lands- eller landsdelsdækkende tilbud er ophævet. I forhold til budgetkontrollen er det nu sandsynligt, at udskiftningen af tag på Egebækhus først udføres næste år, som nævnt tidligere. Gennemgangen af budgetkontrollen blev taget til efterretning.

5 Budget 2015 (inkl. investeringsplan), bilag 4.2. NOA supplerede til udsendte budget 2015: I det udsendte bilagsmateriale fremlægges budget 2015 samt budgetoverslag for årene 2016, 2017 og Samlet budgetteres med et overskud på 6,3 mio. kr. i Budget 2015 er resultatet af en proces, hvor afdelingerne i maj måned har fået budgetgrundlaget udmeldt og på baggrund af dette har de udarbejdet afdelingsbudgetter. I slutningen af juni er de fleste afdelingers budgetter aftalt på plads, og efterfølgende er budgetterne for døgn- og daginstitutionerne afstemt med Gladsaxe Kommune. Ledelsen havde fremlagt forventninger til pladser og takster overfor Gladsaxe Kommune i sommers men Kommunen bad efterfølgende CFD om at tilpasse vores beregning til Kommunens fortolkning af reglerne i KKR. Dette medførte en forhøjelse af taksterne. Inden vi tager stilling til de kommende udfordringer på området, vil vi afvente en bekendtgørelse fra Socialministeriet om beregning af takster. LS: kan det ændre noget omkring kommunernes søgning af pladserne? NOA: Fra nogle kommuner er vi hårdt presset pga. taksterne. Trods aftaler oplever vi, at mange kommuner vil forhandle taksterne. GOM stillede spørgsmål til, hvor stor den gennemsnitlige beboerudskiftning er på de enkelte afdelinger? Ledelsen orienterede, at beboerudskiftningen er lille. Dog er der en stor udskiftningsprocent på vores plejehjem på Egebækvej i Nærum. Konsekvensen af takstreguleringen, er at vi hæver taksterne på nær i Unohuset og V15 (de unger bliver 18 år til næste år). BM supplerede, at vi holder antallet af døgnpladser men reducerer med 15 dagpladser; 6 i Vaskeriet, 6 i Nyborg, 2 på Egebækhus og 1 i Døvblindehuset. 5

6 Vi har startet et STU forløb i Støttecenter Hovedstaden med 6 pladser, der ikke er medtaget i det udsendte budget 2015, da de på budgettidspunktet var meget usikre. Situationen er vanskelig for Døves Vaskeri, der både har nedgang i antal visiterede borgere og et løbende økonomisk underskud. Situationen må vurderes nøje. Pensionist vask i Gladsaxe Kommune skal i udbud primo Bestyrelsen nævnte, at Vaskeriet kunne være et vigtigt tilbud i forbindelse med STU-forløbene. På tolkeområdet er der budgetteret med udgangspunkt i de p.t. kendte priser men der er en hård økonomisk konkurrence og fortsat væsentlig usikkerhed om markedsvilkårene. Efteråret 2014 ser opgavemæssigt meget fornuftigt ud, hvilket vi regner med også vil være positivt for første halvår Formanden: Vi er nødt til at være på forkant og træffe de beslutninger der er nødvendige, det er dog dejligt at se, at tolkeområdet alligevel retter sig op. NOA gennemgik forslaget til likviditet og investeringer og bemærkede specielt, at CFD har haft en målsætning i samråd med bestyrelsen, om en likviditet tilsvarende 2 måneders lønforbrug, hvilket er ca. 34 mio.kr. Formanden tilføjede, at det er en vigtigt principiel beslutning i bestyrelsen, at vi har to måneders lønninger. CH bemærkede, at der i HMU referatet er nævnt et beløb på 36 mio. kr., som værende to månedslønninger. NOA: Forskellen i angivelsen af mio. kr. et udtryk for, at vi skal være på dette niveau. NOA To månedslønninger er ikke et helt fast beløb, men svinger som følge af ansættelser, ubesatte stillinger og tidspunktet på året. Formanden stillede spørgsmål til side 4. i dagsordensbilag 4.2 fremtidig investeringsplan. Bygning G er prioriteret, det er de andre ikke? NOA svarede, at bygning G som den eneste er p.t. tidsmæssigt planlagt. Vi vil godt have likviditeten lidt op før vi går i gang med yderligere investeringer. I budgetoverslags årene vil det formentlig være muligt at opretholde årlige investeringer på mio. kr. og fortsat opretholde en likviditet på 2 måneders lønforbrug. 6

7 CS: indenfor de næste 4-5 år vil lønomkostningerne falde med ca. 5 %, hvordan vil ledelsen afpasse dette, afskedigelser, naturlig afgang etc.? NOA: Der er tale om et fald i lønomkostningerne, som allerede er forudsagt i Strategiplan 2020, svarende til forventningerne for hhv. PSO og Rådgivning. Det forventes, at udviklingen primært vil blive gennem naturlig afgang. CH stillede spørgsmål til sammentællingerne i budgettet. NOA oplyste, at der er tale om afrundinger i mio.kr. med en decimal. I de bagvedliggende beregninger er det på krone niveau. Formanden foreslog, at ledelsen skriver en generel note i budgetmaterialet, så afrundingssystemet er anført når man læser det. CH havde noteret sig nogle væsentlige ændringer i budgetterne (2015) for enkelte afdelinger i forhold til NOA svarede, at dette skyldtes, at Kompetencecentret i tidligere år har haft en separat kolonne men i og med, at Kompetencecentret bliver nedlagt i 2015 og den nye HR afdeling er forholdsmæssigt lille, vil denne sammen med Administrationen ligge under kolonnen øvrige. BM supplerede, at organisationsændringen betyder, at en række stillinger flyttes over til PSO fra Kompetencecentret. PSO beholder pengene i deres eget område, penge som de tidligere har betalt som bidrag til Kompetencecentret. Med de faldende bemærkninger og kommentarer, godkendte bestyrelsen budget 2015 inkl. investeringsplanen. 5. Tolkeområdet O/D Aktuel orientering om opgave indtag i efteråret 2014, og den generelle udvikling på området BM henviste til bemærkninger under budgetkontrol og budget CH spurgte hvor mange procent uddannelsestolkningen udgør? BM svarede ca. 60 %. Vi har ikke set et markant fald i uddannelsestolkning. Der bydes på opgaver hen over sommeren. De udbydere der er billigst må byde på alle opgaverne i første omgang. 7

8 CFD byder ind i Straks Udbuds ordningen. Vi har kunnet samle op på opgaver som de andre leverandører har lagt tilbage i puljen. Punktet blev taget til efterretning. 6. Ny organisering af stabsfunktionerne O Opfølgning/status BM orienterede om den nye organisation samt en skitseret opgavefordeling og organisationsdiagram på mødet. Som udgangspunkt får alle medarbejdere fra Kompetencecentret til hhv. PSO og den nye HR funktion, flyttet deres opgaver med over. Med henvisning til sidste møde under dette punkt, spurgte CH om Ole Rasmussen på vegne af Administrationen havde fået svar fra ledelsen på de fremførte bekymringer/usikkerheder? BM svarede, at Administrationens og efterfølgende Kompetencecentrets bekymringer er indarbejdet i notatet til HMU, der ikke har givet anledning til yderligere kommentarer. Der blev stillet spørgsmål til organisationsændringen, forventer ledelsen at den skal revurderes i 2015? Og vil der ske yderligere ændringer? BM svarede, at indholdsmæssigt vil de løbende blive vurderet, hvordan afdelingerne vil løse opgaven. I øvrigt står der i strategiplan 2020, at ledelsen overvejer at kikke overordnet på organisationen i Samtidig blev det præciseret, at det nye organisationsdiagram vil blive indarbejdet i regnskabsinstruksen. CH henviste til HMU-referatet side 8, vedrørende Tolkebooking s forslag om udarbejdelse af en Tolkepolitik? BM: Der bliver en konkret indstilling til HMU, men det var måske mere gode råd til afdelingerne end en egentlig politik der var ønsket. Punktet blev taget til efterretning. 8

9 7. Diverse referater H-MED: Referat fra mødet afholdt den 3. juni 2014 Bilag 7.1 HMU referaterne bliver udsendt til bestyrelsesmedlemmerne samtidig med at medarbejderne modtager dem. Referaterne vil ligeledes blive vedlagt bestyrelsesdagsorden. 8. Socialtilsyn O Orientering v/områdechef Kurt Faber-Carlsen og faglig konsulent Lone Pallesen Suhr 9 Kurt (KFC) og Lone (LPS) havde på forhånd udsendt to dokumenter til bestyrelsen, Socialstyrelsens Kvalitetsmodel for socialtilsyn og CFD s interne vejledning, udarbejdet af Lone. BM fandt det vigtigt, at bestyrelsen fik en god orientering om Socialtilsynet da bestyrelsen kan blive kontaktet i forbindelse med re godkendelser eller de almindelige tilsyn. CFD har endnu ikke haft et eneste re godkendelse tilsyn. Socialtilsynet havde varslet en re godkendelse på Skaboeshusevej i Nyborg men meldte fra i sidste øjeblik pga., at de ikke kunne nå det. I stedet bliver gennemført et almindeligt tilsyn. Socialtilsynene skal ny godkende alle tilbud efter de nye krav indenfor en periode af to år. Socialtilsynet laver en samlet vurdering af tilbuddet. Et tilbud kan få en anbefaling eller et påbud. Lone tilføjede, at CFD ligeledes skal sørge for at tilbudsportalen er opdateret. Formanden og bestyrelsen debatterede herefter det fremlagte oplæg. Forberedelse til tilsynet Kan tilbuddet selv beslutte om der skal føres selvstændigt tilsyn med tilbuddet? Nej, men vi kan komme med en anbefaling om det skal ske samlet eller individuelt. I forbindelse med forberedelsen til tilsyn i Nyborg, er det muligt at tage en dialog i systemet, således at man kan give sig selv karakter og bruge det som et udviklingspotentiale? Lone: det er svært at udfylde edderkoppespindet for os selv, men når vi laver materialet kan man godt tænke det ind.

10 Kurt: Målemetoden er fuldstændig ukendt for os. Der er aftalt et møde med Gladsaxe Kommune og Socialtilsynet, og så håber vi, at vi får mere klarhed omkring målemetoden. Formanden: Det handler om objektive kriterier, er alt i orden må det give en 5 er. Hvis ikke alt er i orden, hvad gør vi så for at få det gjort. KFC: der er objektive kriterier men hovedparten er metode vurderinger, sammenhæng mellem borgeres handleplan med mål for indsatsen og den daglige indsats. CS tilføjede, om CFD har overvejet at skrive en træningsmanual til medarbejderne, det kunne være positivt at fremlægge for Socialtilsynet. LPS: I forbindelse med det forventede tilsyn i Nyborg, tog jeg derover og gennemgik det forberedte materiale og stillede virksomhedslederen de forskellige spørgsmål. Vi fik en del svar men har ikke taget skridtet til at gå videre ind i edderkoppespindet. Formanden: har ledergruppen været involveret på én gang? Og hvordan ser bæredygtigheden vedrørende økonomien ud? KFC: Hele konceptet har der være arbejdet med i den samlede ledergruppe, ligesom der laves løbende opfølgning som vi får erfaringer med Socialtilsynets arbejde. NOA oplyste, at Socialtilsynet skal godkende tilbuddets samlede budget. Kun i nogen grad kan vi opgøre de ønskede oplysninger på afdelingsniveau, en del findes kun fælles for PSO området eller på CFD niveau. Vi tror dog det vil være fuldt ud acceptabelt. Udgifterne til Tilsynet betaler vi via Gladsaxe Kommune. Udgiften er indeholdt i det bidrag vi betaler til Gladsaxe Kommune på 4.2 mio. kr. Betaling til Socialtilsynet vurderer vi for CFD udgår ca. 0.5 mio.kr. Socialtilsynet har ved lov fået mulighed for at indhente oplysninger om den enkelte borger fra kommunen eller os uden at borgeren skal give tilladelse. Der oprettes en whistleblower-funktion i hvert af de fem Socialtilsyn. Her kan borgere, pårørende og medarbejdere henvende sig, hvis de har mistanke om uhensigtsmæssige kritisable forhold i et tilbud. 10

11 Tilsynet udpeger selv hvem de vil tale med (borgere, familie, eller medarbejdere) og tilsynet bestiller selv tolk. Formanden henstillede til, at CFD sørger for at informere borgere, familien og pårørende samt informere via CFD s hjemmeside, således at alle er informeret om det nye tilsyn. KFC tilføjede, at tilsyn på PSO området ikke er nyt, Gladsaxe Kommune har tidligere ført tilsyn her. Det nye er kvalitetsmodellen og Ledelsen vil sikre sig, at alle medarbejdere er bekendt med det ny tilsyn. Der vil yderligere blive særskilt informeret i det omfang det giver mening til de områder der skal have besøg. KFC orienterede afslutningsvis, at der oprettes en national audit funktion i Socialstyrelsen, der skal bidrage til en effektiv og ensartet implementering af reformen, samt sikre, at ny viden kontinuerligt anvendes i socialtilsynenes arbejde. For at understøtte et tilsyn af høj kvalitet, skal audit-funktionen foretage stikprøver, udarbejde relevante redskaber, som fx tilsynskoncepter, spørgeguides, manualer mv. BM tilføjede, at alle botilbud og bofællesskab i Nyborg hører ind under tilsynet. Dagtilbud er ikke med i ordningen bortset fra dagtilbud der er en del af de samlede tilbud med fælles leder. Det gælder i Nyborg, Egebækhus og Døvblindehuset. Døves Aktivitetscenter og Døves Vaskeri får fortsat tilsyn fra Gladsaxe Kommune. 9. Eventuelt Næste møde afholdes torsdag den 11. december i mødelokalea1/a2 på Oktobervej 22A (Julemiddagen afholdes i Kantinen) 11

Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. juni 2013

Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. juni 2013 Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. juni 2013 Tilstede: Lars Abel (formand), Gunhild Olesen Møller (GOM), Anne Hvid John (AHJ), Christian Høybye (CH), Lars Søbye (LS), Carsten Sveigaard (CS), Hanne Olesen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. september 2015 i Mødelokale A1/A2 på Oktobervej 22A kl. 14.00 17.00

Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. september 2015 i Mødelokale A1/A2 på Oktobervej 22A kl. 14.00 17.00 Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. september 2015 i Mødelokale A1/A2 på Oktobervej 22A kl. 14.00 17.00 Tilstede: Lars Abel (Formand), Lars Ejsing Søbye (LES), Gunhild Olesen Møller (GOM), Dennis Sørensen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. juni 2015 i Mødelokale A1/A2 på Oktobervej 22A kl. 13.30 17.30

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. juni 2015 i Mødelokale A1/A2 på Oktobervej 22A kl. 13.30 17.30 Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. juni 2015 i Mødelokale A1/A2 på Oktobervej 22A kl. 13.30 17.30 Tilstede: Lars Abel (formand), Lars Ejsing Søbye (LES), Christian Høybye (CH), Anne Hvid John (AHJ), Gunhild

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 30. november i Mødelokale A1/A2 på Oktobervej 22A kl. 14.00 17.30 med efterfølgende julemiddag

Referat af bestyrelsesmøde d. 30. november i Mødelokale A1/A2 på Oktobervej 22A kl. 14.00 17.30 med efterfølgende julemiddag Referat af bestyrelsesmøde d. 30. november i Mødelokale A1/A2 på Oktobervej 22A kl. 14.00 17.30 med efterfølgende julemiddag Tilstede: Lars Abel (formanden), Lars Ejsing Søbye (LES), Dennis Sørensen (DS),

Læs mere

Dagsordenspunkter O/D-B Kommentarer

Dagsordenspunkter O/D-B Kommentarer Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 14.8.2012 kl. 12.00 (frokost) ordinært møde kl. 12.30 16.30 Tilstede: Lars Abel (formand), Christian Høybye, Anne Hvid John, Gunhild Olesen Møller, Lars Søbye, Carsten

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 24.4.2014 kl. 14.00 17.00 i mødelokale A1/A2.

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 24.4.2014 kl. 14.00 17.00 i mødelokale A1/A2. Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 24.4.2014 kl. 14.00 17.00 i mødelokale A1/A2. Tilstede: Lars Abel (formand), Anne Hvid John (AHJ), Christian Høybye (CH), Gunhild Olesen Møller (GOM), Carsten Sveigaard

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20. september 2017 i mødelokale A1 på Oktobervej 22A. kl

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20. september 2017 i mødelokale A1 på Oktobervej 22A. kl Referat fra bestyrelsesmøde d. 20. september 2017 i mødelokale A1 på Oktobervej 22A kl. 13.30 17.00 Tilstede: Lars Abel (formand), Gunhild Olesen Møller (GOM), Anne Hvid John (AHJ), Lars Søbye (LS), Dennis

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde d. 7. december 2016

Referat bestyrelsesmøde d. 7. december 2016 Referat bestyrelsesmøde d. 7. december 2016 Tilstede: Lars Abel (formand), Dennis Sørensen, Anne Hvid John, Gunhild Olesen Møller, Lars Søbye, Hanne Olesen, Carsten Sveigaard deltog i mødet fra kl. 15.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 17.4.2013 kl. 14.00 17.30 i salen.

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 17.4.2013 kl. 14.00 17.30 i salen. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 17.4.2013 kl. 14.00 17.30 i salen. Tilstede: Lars Abel (Formand), Christian Høybye (CH), Anne Hvid John (AHJ), Gunhild Olesen Møller (GOM), Lars Søbye (LS), Søren

Læs mere

STRATEGI 2020. Sociale tilbud

STRATEGI 2020. Sociale tilbud STRATEGI 2020 Sociale tilbud Tillæg, nov. 2014 Indholdsfortegnelse Antal pladser... 2 Konsekvenser og strategiske overvejelser... 4 Ledelsesstruktur... 5 Sociale tilbud fælles -fagligt... 6 Side 1 af 6

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 11. april 2016 i TSU lokalet på Oktobervej 22A kl

Referat fra bestyrelsesmøde d. 11. april 2016 i TSU lokalet på Oktobervej 22A kl Referat fra bestyrelsesmøde d. 11. april 2016 i TSU lokalet på Oktobervej 22A kl. 13.30 17.30 Tilstede: Lars Abel (Formand), Lars Søbye (LS), Carsten Sveigaard (CS), Anne Hvid John (AHJ), Dennis Sørensen

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Møde den: 13. januar 2014 kl. 12.00-13.00 Sted: Mødelokale 1443-413 (videolink) Ekstraordinært LSU-møde i AU Kommunikation (2014-1) Dagsorden Deltagere: LSU, AU Kommunikation Fra HR deltager: HR-partner

Læs mere

a) Orientering om Kvartalsrapporten for andet kvartal 2012

a) Orientering om Kvartalsrapporten for andet kvartal 2012 Referat bestyrelsesmøde den 11. september 2012 Tilstede: Niels Christian Sidenius, Hanne Seyer-Hansen, Poul Holst Jensen, Flemming Knudsen, Jørgen Lang, Casper Vejle, Mathilde Tarp-Havmose, Stefan Møller

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012 Til stede: Aksel Nissen, Jan Grønbech, Lars Søndergaard, Flemming Hvid Hansen, Tage Sørensen, Torben Madsen og Peter Pedersen. Endvidere deltog Hans Henrik

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Mødedato 24. oktober 2017, kl. 16.00 17.30 Mødested Deltagere Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte Bestyrelsen: Erik Mollerup (formand), Daniel E.

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat Tilstede Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle Stang Traasdahl, KL Lotte

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre tirsdag den 5. november Kl. 16:30 i Kantinen, Allerslev

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre tirsdag den 5. november Kl. 16:30 i Kantinen, Allerslev Referat tirsdag den 5. november 2013 Kl. 16:30 i Kantinen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Temadrøftelse: Tilsynsreformen...2 05-11-2013 Side 1 1. SSÆ - Godkendelse

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. JUNI 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. JUNI 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Leif Nielsen - Næstformand

Leif Nielsen - Næstformand Referat Tilstede Afbud Ulla Koch Formand Leif Nielsen - Næstformand Bestyrelsesmøde Den 15. juni 2017 kl. 16.00-18.00 Herrestræde 11, 4200 Slagelse Lene Meyland - Medarbejderrepræsentant m/stemmeret Henning

Læs mere

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 9. december 2014 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Hüdaverdi

Læs mere

Referat af møde i VUF s bestyrelse mandag den 10. december kl

Referat af møde i VUF s bestyrelse mandag den 10. december kl Referat af møde i VUF s bestyrelse mandag den 10. december kl. 8.00-10.00 Til stede: Thøger Johnsen, formand Vagn Bech, næstformand udpeget af Dansk Industri Andreas Kvist Bacher, medlem udpeget af Danske

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Mandag den 22. marts 2010 kl. 14.00-16.00 Deltagere: Peter Hansen, Jan Callesen, Erik Lauritzen, Ole Stisen,

Læs mere

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Kurt Pedersen Eva Borg Allan Nielsen Karen Schur Dorte Tind Lise Rask

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød.

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. mandag den 27.april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Bent Nielsen Jette Hansen Susanne Karlsson Birgitte Pedersen Morten Wulff-

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 4. februar 2015 Referat Den 3. februar 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 29 Mødested: FA09 Afdeling: Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid kl. 16.30 Deltagere:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

FSP CDL KF GNSJ IVJ JKP NMJ. 1. Referat af bestyrelsesmødet den 17. september 2013

FSP CDL KF GNSJ IVJ JKP NMJ. 1. Referat af bestyrelsesmødet den 17. september 2013 Mødereferat Dato: 17. september 2013 Sted: A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Deltagere: Finn Stengel Petersen Christen Dam Larsen Kent Falkenvig Gert N. S. Jensen Inger Vejlgaard Jess Jan K. Pedersen Niels

Læs mere

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Bilag 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Onsdag d. 8 juni kl. 16.00 ca. 17.30 Deltagere: Susan Vonsild, Kirsten Bundgaard, Leon Sebbelin, Adam Dam, Lærke 2a, Steen Madsen, Peter Hansen,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasium og HF s bestyrelse tirsdag den 9. december 2014 kl

Referat af bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasium og HF s bestyrelse tirsdag den 9. december 2014 kl 17. december 2014 Referat af bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasium og HF s bestyrelse tirsdag den 9. december 2014 kl. 16.00 Deltagere: Gert Meyer Madsen, Steffen Rasmussen, Troels Bruun-Hansen, Torben Petersen,

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag.

Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag. Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag. Referat Til stede: Steen B. Andersen, Hanne

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00 Referat Sted Start 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00 Deltagere, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Per Carstens, og Lars Olsen. Endvidere deltog og direktør Deltog ikke Referent Dirigent Der var afbud

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Referat af ekstra ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ekstra ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ekstra ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 12. september 2007 kl. 17.00 afholdtes der ekstraordinær generalforsamling på selskabets adresse Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl til Emne: Referat fra mødet

Referat. Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl til Emne: Referat fra mødet Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede: Nanna Højlund, FOA, formand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Jette Hovedskov, Danske regioner

Læs mere

Notat. Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken.

Notat. Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Dato: 1. oktober 2009 Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted tirsdag den 25. august

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel April 2017 Indhold Resumé... 3 1. Indledning... 5 2. Samlet kapacitet og belægning

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 21. november kl i Lærkereden.

Bestyrelsesmøde den 21. november kl i Lærkereden. Bestyrelsesmøde den 21. november kl. 17.30 20.00 i Lærkereden. Nivå området V/ områdeleder Jane Sys Toftesgaard Lærkereden Nivåhøj 80 2990 Nivå Tlf 72 56 53 44 jsto@fredensborg.dk Dato: 07.12.16 Afbud

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010 Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Kronborg, Martin Taarup, Oluf Brandt, André Gremaud og Verner Ljung. Afbud: Anne Knudsen, Fritze Tillisch og Stig Samson Naur Referat 1. Godkendelse

Læs mere

Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT. Bestyrelsesmøde nr. 12. den 1. marts 2016 kl.15 til 18

Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT. Bestyrelsesmøde nr. 12. den 1. marts 2016 kl.15 til 18 Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 12 den 1. marts 2016 kl.15 til 18 Mødet blev holdt på Idrætsefterskolen Ulbølle med følgende dagsorden: Deltagere: Erik

Læs mere

Dagsorden til LUU-møde for plastmageruddannelsen. tirsdag d. 30. august 2011

Dagsorden til LUU-møde for plastmageruddannelsen. tirsdag d. 30. august 2011 Dagsorden til LUU-møde for plastmageruddannelsen. tirsdag d. 30. august 2011 Punkt 1: Godkendelse af referat fra sidste møde og den udsendte dagsorden Punkt 2: Orientering fra: Skolen Underviser afskediget

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen. Referat. Dato: Tid: Sted:

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen. Referat. Dato: Tid: Sted: Østjyllands Brandvæsen Referat Bestyrelsen 18-11-2016 10:00 18-11-2016 12:00 Dato: Tid: Sted: Deltagere: 18. november 2016 10:00-18-11-2016 12:00 Aarhus Rådhus, mødelokale 381 Fung. rådmand Camilla Fabricius

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde 36 for VUC Djursland den 290414 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse

Referat til bestyrelsesmøde 36 for VUC Djursland den 290414 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Konstituering... 2 1.1 Konstituering... 2 1.2 Vedtægter og forretningsorden... 2 1.3 VEU valg... 2 1.4 Overdragelse af personaleansvar... 2 1.5 Mødestruktur... 2 2 Status på skolen...

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00 Bilag 2.2, Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl. 10.00 til 12.00 Tilstede: Joan Prahl, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Jette Hovedskov,

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 26. juni 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen Referent: Pia

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Møde i Udsatterådet 31. august 2016

Møde i Udsatterådet 31. august 2016 Næstved Kommune Team Fagcentersekretariat www.naestved.dk Møde i Udsatterådet 31. august 2016 Mødedato 31. august 2016 Tid 13:00 Sted Mødelokale 4, Rådmandshaven Mødedeltagere Dusan Jovanovic Kirsten Devantier

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Ekstraordinært LSU

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Ekstraordinært LSU Møde den: 14.01.2013 1510-410 Ekstraordinært LSU REFERAT Til stede: Frank Jensens (FRJ), Ib Johannsen (IBJ), Jeanette Dandanell (JDA) Niels Pind (PIND), Jens W. Clausen (JWC), Bente Olsen (BEO), Charlotte

Læs mere

Notat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet

Notat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet Side 1 Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet Indhold Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet... 1 Indhold... 1 1. Indledning og formål... 2 2. Baggrund

Læs mere

Referat fra møde i Handicaprådet, onsdag d

Referat fra møde i Handicaprådet, onsdag d Referat fra møde i Handicaprådet, onsdag d. 17.08.2016 Mødedato: 17/8 2016 Tidspunkt: Kl. 13.30 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Rådhuset i Ringe Indkaldelse Kristian Nielsen (Formand,KB) Anne

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn i. Bofællesskaberne Centervej, Auning. den 10. november 2011.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn i. Bofællesskaberne Centervej, Auning. den 10. november 2011. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn i Bofællesskaberne Centervej, Auning den 10. november 2011. December 2011 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Hanne Frederiksen (HF) (repr. for Hillerød Kommunes skolesektor) Frants Stentzer (FR). (repr. for elevrådet)

Hanne Frederiksen (HF) (repr. for Hillerød Kommunes skolesektor) Frants Stentzer (FR). (repr. for elevrådet) Mødets dagsorden: 1. Gennemgang af årsregnskabet for 2010 ved revisor (bilag A) 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 30. september (bilag B) 3. Godkendelse af dagsorden. 4. Meddelelser 5.

Læs mere

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Pkt. 7. Selskabet udlejning 4 Pkt. 8. Selskabets dispositionsfond og trækningsret

Læs mere

2. Godkendelse af mødereferat nr. 3. Opfølgning fra sidste møde: Der var ikke yderligere bemærkninger og referatet blev godkendt.

2. Godkendelse af mødereferat nr. 3. Opfølgning fra sidste møde: Der var ikke yderligere bemærkninger og referatet blev godkendt. Møde den: 12.01.2010 AU, Teknisk Forvaltning UNI-lab projektgruppemøde nr. 4 REFERAT Til stede: Søren Trangbæk (ST) TEK, Anders Roed (AR) SUN, Ole Bjørn Hansen (OBH) DMU, Christina Breddam (CB) DJF, Bent

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 118 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning Besvarelse af samrådsspørgsmål F og G Dato /

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 12. juni 2013 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Britta Magnussen, Helle Lundgreen,

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Dato: 14. juni 2011

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Dato: 14. juni 2011 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Dato: 14. juni 2011 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 13 Mødedato: Tirsdag den 14. juni 2011, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mødelokalet, Lyngbygårdsvej 2, 2800 Kgs. Lyngby OBS:

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Nordmarksgården 30.3.2016 1 2 Der var 30 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 27,8 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv 11-09-2014 Re-godkendelse af bofællesskabet Sønderhaven i Ballerup kommune. Botilbuddet Sønderhaven er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde kl møde Mødested: UU-Vestegnen. Kopi: Carsten Bøtker (CB) Søren Åkjær Gurli Panzio

Dagsorden bestyrelsesmøde kl møde Mødested: UU-Vestegnen. Kopi: Carsten Bøtker (CB) Søren Åkjær Gurli Panzio Dagsorden bestyrelsesmøde 28.08. 2008 kl.13-15 31. møde Mødested: UU-Vestegnen Indkaldelse: Jette Runchel, Albertslund (JR) Dorrit Christensen, Ballerup (DC) Niels-Henrik Andersen, Glostrup (NHA) Karsten

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 17.juni 2015 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Dorte Merete Juel Hansen Musa Kekec Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8. Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken 17.00 19.00. Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8. Vi serverer lidt smørrebrød ca. 18.30. Holstebro den 22. maj 2014 1. Valg

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv.

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv. Grundejerforeningen Søndergård Nord. 2760 Måløv. Referat af ordinær generalforsamling i G/F Søndergård Nord, afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i kulturhuset, Måløv Hovedgade nr. 60. 2760 Måløv.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 6. september 2012

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 6. september 2012 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 6. september 2012 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 19 Mødedato: Torsdag den 6. september 2012, kl. 11.30 13.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale,

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Dato: 12. april 2011 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 12 Mødedato: Tirsdag den 12. april 2011, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mødelokalet, Lyngbygårdsvej 2, 2800 Kgs.

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

10. maj 2007 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 15/5 2007 kl. 18.30 på lærerværelset

10. maj 2007 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 15/5 2007 kl. 18.30 på lærerværelset ALHOLM SKOLEN 10. maj 2007 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 15/5 2007 kl. 18.30 på lærerværelset Til stede: Mona,, Lise, Susanne C., Flemming, Kim, Pernille, Kasper, Viktor, Vagn, Lena, Vibeke og Sheila

Læs mere