DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening"

Transkript

1 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 408 Offentligt DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA notat Skanderborg, den 23. september 2016 Projektnr bi, jj/cel, KBJ Vedr.: Vandsektorens effektiviseringspotentiale Dette notat estimerer hvor stort et effektiviseringspotentiale, der kan forventes at være for vandsektoren i perioden , hvis McKinsey s analyse korrigeres med de af DANVA undersøgte forhold. Overordnet konklusion Tabel 1 viser effektiviseringspotentialet ifølge McKinsey frem mod 2025 og de nødvendige korrektioner ifølge DANVA. Tal i mia. kr. 1. Effektiviseringspotentiale inden 2025 ifølge McKinsey 2,5-3,0 2. Krav ifølge Vandsektorlovsforliget af ,3 3. DANVAs vurdering af fejl og overvurdering i direkte potentiale 0,85 4. Overvurdering af det dynamiske potentiale pga. forkert omkostningsbase 0,15-0,3 5. Overvurdering af konsolideringspotentiale ift. CE på drikkevand 0,35 6. Overvurdering af konsolideringspotentiale på spildevand 0-1 I alt -1,3-0,35 Tabel 1 viser effektiviseringspotentialet i vandsektoren korrigeret for allerede besluttede effektiviseringskrav, fejl og overvurderinger af effektiviseringspotentialet i forhold til andre nye undersøgelser. Resultatet er, at effektiviseringspotentialet er mellem minus 1,3 mia. kr. og 350 mio. kr. Uddybende noter til hver post i tabel 1: 1. McKinsey estimerer et effektiviseringspotentiale på 3,4 mia. kr. i vandsektoren. Pga. de lange levetider kan man ikke hente de 1,4 mia. kr. inden Det skyldes, at man først kan købe et billigere anlæg den dag det skal udskiftes og dermed altså først blive mere effektiv når man i takt med, at man over de kommende 75 år løbende udskifter sine anlæg. Dermed falder potentialet i vandsektoren til 2,0 mia. kr. McKinsey antager dog, at alle selskaber inkl. de mest effektive årligt forbedrer sig med 0,9 % af den effektive omkostningsbase i perioden Dette giver 0,5-1 mia. kr. i ekstra potentiale. Dermed får man et potentiale inden 2025 på 2,5-3,0 mia. kr. For at indhente dette potentiale, skal: Alle vandselskaber i 2025 have hentet 100 % af det estimerede direkte potentiale i perioden, det vil sige have omkostninger tilsvarende de bedste i sektoren, indenfor en meget lille margen. Alle vandselskaber skal årligt forbedre sig med 0,9 % om året udover målbare effektiviseringskrav fra benchmarkingen. Vandhuset Godthåbsvej Skanderborg Tlf.nr.: Fax:

2 Det estimerede konsolideringspotentiale indenfor tidsperioden skal indhentes fuldt ud. 2. Ifølge Vandsektorlovsforliget af 29. april 2015 skal vandsektoren effektivisere med 1,3 mia. kr. Dette er med i McKinsey s rapport og McKinsey lander dermed på et potentiale i perioden på 1,2-1,7 mia. kr. 3. McKinsey indregner effektivisering af skatter og afgifter med mere. Disse omkostninger er ikke kontrollerbare for selskaberne og er i dag fritaget fra effektivisering af samme årsag. DANVA antager, at McKinsey ved en fejl har indregnet effektivisering på disse omkostninger. Denne fejl overvurderer potentialet med ca. 550 mio. kr. Hertil kommer, at McKinsey finder et højere potentiale end de effektiviseringsprocenter Professor Peter Bogetoft afrapporterer fra samme benchmarkingmodel. Herved overvurderer McKinsey potentialet med ca. 300 mio. kr. yderligere. Dermed fratrækkes der i alt 850 mio. kr. Baggrunden for punkt 3 er uddybet i afsnittet: Fejl og overvurdering af det direkte potentiale. 4. McKinsey regner med, at alle vandselskaber kan effektivisere skatter, afgifter og andre ikke kontrollerbare omkostninger med 0,9 % årligt. DANVA antager, at McKinsey ved en fejl har medtaget effektivisering på disse omkostninger. Det har ikke været muligt for DANVA nøjagtigt at genskabe de tal, der fremgår af rapporten, men DANVAs vurdering er, at McKinsey herved overestimerer effektiviseringspotentialet med mio. kr. 5. Copenhagen Economics, der sammen med Professor Peter Bogetoft, har udviklet en ny TOTEXbenchmarking for Forsyningssekretariatet, har i rapporten Samarbejdsgevinster i drikkevandssektoren(august 2016) for Danske Vandværker vurderet konsolideringspotentialet i vandsektoren til mio. kr.. McKinsey vurderer konsolideringspotentialet til 463 mio. kr. Dermed er McKinsey s konsolideringspotentiale ca. 350 mio. kr. større end Copenhagen Economics. I følge TOTEX benchmarkingen er der på drikkevand et konsolideringspotentiale, men McKinsey s metode, hvor man ekstrapolerer delvist på budgetterede omkostninger og ikke kun realiserede omkostninger, indeholder store usikkerheder og finder et højt potentiale. Problemstillingen er uddybet i afsnittet: Konsolidering 6. TOTEX-benchmarkingen finder ikke, at store selskaber er mere effektive end små selskaber på spildevand. Dette indikerer ingen eller små konsolideringspotentialer. McKinsey finder på baggrund af en usikker metode knap 1 mia. kr. i konsolideringspotentiale. Dette er et betragteligt potentiale ud af en påvirkelig omkostningsramme på ca. 7,5 mia. kr. (efter øvrige effektiviseringer). Grundlaget er meget usikkert grundet metoden: Ekstrapolation af enkelte cases og datagrundlaget: delvist budgetterede tal i stedet for kun realiserede. En statistisk metode som TOTEX-benchmarkingen vil normalt blive betragtet som mere sikker og den giver på spildevand et resultat, der ikke understøtter McKinsey s resultat om, at der er et betydeligt konsolideringspotentiale. DANVA har ikke adgang til data og beregninger bag McKinsey s rapport og kan derfor alene kommentere ud fra de beskrivelser og tal, der fremgår heraf. Side 2 af 7

3 Fejl og overvurdering af det direkte potentiale Forud for McKinseys analyse lavede Professor Peter Bogetoft i samarbejde med Copenhagen Economics en ny TOTEX-benchmarkingmodel for Forsyningssekretariatet, som blandt andet har til formål at analysere det direkte effektiviseringspotentiale i sektoren: TOTEX-Benchmarkingmodeller for vandsektoren (2016). Denne model bygger på faktiske driftsomkostninger og afskrivninger på foretagne investeringer som tilsammen kaldes TOTEX-input. Omkostningsbaser I forbindelse med beregningerne af sektorens samlede potentiale benytter McKinsey omkostningsbaser som vist i tabel 2. DANVA antager ud fra størrelsen af tallene, at de omkostningsbaser McKinsey benytter til potentialeberegning, er vandselskabernes akkumulerede indtægtsrammer. Peter Bogetoft benytter i sin benchmarking kun de omkostninger som selskaberne kan kontrollere på kort og lang sigt (hhv. driftsomkostninger og afskrivninger) i tabellen kaldet TOTEX-input. Tabel 2 viser forskellen på TOTEX-input og de omkostningsbaser som benyttes i McKinseys analyse Omkostningsbase i mio. kr. Spildevand Drikkevand I alt TOTEX-input* 8.235* 2.550* * McKinsey og Struensee & Co *Beregnet ud fra metode beskrevet i Bogetoft & Copenhagen Economics: TOTEX-Benchmarkingmodeller for vandsektoren (2016) - data fra Forsyningssekretariatet. Ud fra de tal McKinsey angiver på side 186 i rapporten, benytter McKinsey den samme metode i deres benchmarkingmodel som Peter Bogetoft. På side 191 angives imidlertid en række modelresultater, hvor der afrapporteres en samlet TOTEX-base svarende til hele omkostningsbasen inkl. afgifter (3,9 mia. kr. for en gruppe af selskaber). Det ser altså ud til, at McKinsey for eksempelvis vand, beregner et potentiale på 16,5 % ud fra en omkostningsbase på cirka 2,6 mia. kr. og derefter ganger potentialet 16,5 % på hele omkostningsbasen på 4,7 mia. kr. Er dette tilfældet, betyder det, at McKinsey antager, at man kan effektivisere det samme på kontrollerebare og ikke kontrollerbare omkostninger. Eksempelvis at vandselskaberne kan spare 16,5 % på afgift på ledningsført vand (ca. 1,6 mia. kr.) som er en afgift vandselskaberne opkræver på vegne af staten og sender videre. Afgiften er kun afhængig af vandforbruget hos kunderne og udenfor selskabets kontrol. De omkostninger som selskaberne ikke kan kontrollere er holdt ude af benchmarkingen og bør derfor heller ikke inkluderes i det grundlag som potentialet beregnes på. Den implicitte effekt af at inkludere ikke kontrollerebare omkostninger er, at selskaberne skal effektivisere på skatter og afgifter, betaling til Forsyningssekretariatet samt andre omkostninger som jf. Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber, nr. 161 af 26/02/2016 9, stk. 4, ikke skal korrigeres med effektiviseringskrav som resultat af benchmarkingen. Den benyttede omkostningsbase i rapporten vurderes derfor at være fejlagtig høj. Såfremt McKinsey ønsker at beregne effektiviseringspotentiale på ikke kontrollerbare omkostninger, burde input i benchmarkingen desuden inkludere ikke kontrollerbare omkostninger, uanset at effektivisering af ikke kontrollerbare omkostninger ikke giver begrebsmæssig mening. Såfremt McKinsey fastholder potentialeberegningen baseret på denne meget tvivlsom antagelse, medfører dette, at de har en fejl i deres modelopsætning. Denne potentielle fejl er af ukendt, men forventeligt stor betydelig. Side 3 af 7

4 Det er ud fra rapporten uklart om McKinsey har lavet en regnefejl eller om de virkelig mener vandselskaberne kan effektivisere på eksempelvis afgift på ledningsført vand. Såfremt det sidste er tilfældet, er det meget kritisabelt, at antagelsen end ikke diskuteres i rapporten, så læseren kan vurdere om en så tvivlsom antagelse er realistisk. DANVA vurderer ud fra rapporten (beskrivelse af hvad man ønsker at gøre), at der er tale om en regnefejl. Effektiviseringskrav på ikke kontrollerbare omkostninger øger effektiviseringspotentialet for drikkevand og spildevand med 564 mio. kr. jf. tabel 3. Tabel 3 viser forskel i effektiviseringspotentialet hvis man beregner effektiviseringspotentialet af henholdsvis en estimeret TOTEXomkostningsbase jf. metoden som beskrevet af både McKinsey og Peter Bogetoft og af den totale omkostningsbase(indtægtsramme inklusiv 1:1 - ikke kontrollerbare omkostninger). Tallene er i mio. kr. hvis ikke andet er angivet. Effekt af forskellige omkostningsbaser Spildevand Drikkevand I alt TOTEX-omkostningsbase Samlet omkostningsbase inkl. 1:1 omkostninger Effektiviseringspotentiale, % 11,3 % 16,5 % - Effektiviseringspotentiale, TOTEX-omk.base Effektiviseringspotentiale, Samlet omk.base inkl. 1: Forskel 564 Modelarbejde: TOTEX-Benchmarking McKinsey benytter overordnet den samme metode som Peter Bogetoft anbefaler, men finder ikke de samme resultater jf. tabel 4. Tabel 4 viser forskellen i de beregnede potentialer af hhv. Peter Bogetoft og McKinsey ved brug af samme benchmarkingmodel Direkte potentiale i % af TOTEX-Input Spildevand Drikkevand Peter Bogetoft og CE 8-9 % % McKinsey og Struensee & Co 11,3 % 16,5 % Det ses af tabel 4, at McKinsey finder effektiviseringspotentialer, der er % højere end Peter Bogetoft finder. Årsagen til denne betydelige forskel fremgår ikke af rapporten, da McKinsey tilsyneladende ikke anser forskellen for væsentlig. Den gennemsnitlige effektivitetsscore er på linje med det der er fundet i analyse af Copenhagen Economics (2016) - McKinsey (2016): PP 39 & 42. Forskellen kan skyldes flere forhold, men her skal to forhold fremhæves: 1. Der er ifølge de afrapporterede tal fejl i McKinsey s model og 2. valg af frontselskaber. 1: McKinsey benytter angiveligt forkerte mål i vurderingen af effektivitet. CAPEX-Netvolumen, som er et centralt element i vurderingen af effektiviteten, er et udtryk for de årlige afskrivninger på aktivmassen, og findes ved brug af formlen: Sum(antal(aktiv)*POLKApris(aktiv)/standardlevetid). Side 4 af 7

5 Ifølge note 5 på side 185 har McKinsey også benyttet denne fremgangsmåde, men på side 186 i rapporten er CAPEX-netvolumen for det største selskab afrapporteret som værende 20,3 mia. kr. (spildevand). Dette tal er ikke rigtigt for afskrivningerne for nogen selskaber i vandsektoren. Ud fra de oplyste tal, må man antage, at McKinsey i stedet for CAPEX-netvolumen har benyttet værdien af den samlede aktivmasse beregnet med genanskaffelsespriser. De afrapporterede tal stemmer altså ikke overens med den beskrevne metode, hvorfor det er svært at sige, hvilken metode McKinsey reelt har brugt. Såfremt McKinsey har brugt værdien af aktivmassen i stedet for CAPEX-netvolumen er dette en metodefejl, da man får en forkert sammenligning af selskaber med forskellig struktur/levetid på aktivmassen, hvis ikke man bruger afskrivninger. En sådan fejl vil forventeligt skabe støj i beregningerne og medføre ikke-retvisende og højere potentialer. Dette kan således være en del af forklaring på forskellen som ses i tabel 4. 2: Valg af frontselskaber. Det er i rapporten ikke beskrevet, hvorvidt der tages de individuelle hensyn, som er nødvendige for, at potentialerne er retvisende. Eksempelvis at det enkelte selskab varetager alle relevante processer, som selektionskriterie for at være frontselskab i benchmarkingen. Hvis dette selektionskriterie mangler i beregningen, vil potentialerne være højere eftersom selskaberne benchmarkes mod andre selskaber, som de ikke bør sammenlignes med. Erfaringerne fra den nuværende OPEX-benchmarking i reguleringen af vandsektoren viser, at det er nødvendigt at være forsigtig i valg af frontselskab. Endvidere har der flere år været betydende fejl i frontselskaberne i reguleringen - fejl der først blev opdaget ved en høring af resultaterne. En sådan høring har der ikke været på den model McKinsey regner med, da data og beregninger ikke har været offentliggjort. Modellen er altså ikke kvalitetssikret efter de standarder, der normalt bruges i vandsektoren. Det er ud fra rapporten svært at påpege den nøjagtige årsag til, at McKinsey finder et potentiale, der er % højere end Peter Bogetoft, men det skyldes formentlig mindre forsigtighed, muligvist tvivlsomme antagelser og ud fra det afrapporterede skyldes det ligeledes fejl i beregningerne. Tabel 5 viser forskellen i de procentuelle effektiviseringspotentialer mellem Peter Bogetofts rapport og McKinseys rapport - begge beregnet på en estimeret TOTEX-omkostningsbase. Tallene er mio. kr. hvis ikke andet er angivet. Effekt af forskellige potentialer Spildevand Drikkevand I alt Totex-omkostningsbase Effektiviseringspotentiale Bogetoft, min., % 8,0 % 14,0 % - Effektiviseringspotentiale Bogetoft, max., % 9,0 % 15,0 % Effektiviseringspotentiale, Bogetoft, min Effektiviseringspotentiale, Bogetoft, max Effektiviseringspotentiale, McKinsey Forskel McKinsey - Bogetoft, min Forskel McKinsey - Bogetoft, max Givet at McKinsey finder de benyttede omkostningsbaser retvisende, er der yderligere en overvurdering af potentialet i vandsektoren ift. de procentuelle effekter som Peter Bogetoft finder. Dette skyldes at beregningen i tabel 5 bygger på de mindre omkostningsbaser som DANVA finder retvisende. Alternativt er effekten af de forskellige procentuelle potentialer mio. kr. Side 5 af 7

6 Tabel 6 viser forskellen i effektiviseringspotentialet mellem Peter Bogetofts rapport og McKinseys rapport - begge beregnet på en estimeret TOTEX-omkostningsbase. Tallene er i mio. kr. Samlet difference Spildevand Drikkevand I alt Effekt af forskel i omk. Base og potentialer: Max Effekt af forskel i omk. Base og potentialer: Min Den samlede effekt af de 2 fejl vurderes, at være mellem 800 og 900 mio. kr. Det bør bemærkes, at Peter Bogetoft og Copenhagen Economics afrapporterer et samlet potentiale på 2,7 mia. kr.. Henholdsvis 914 mio. kr. for drikkevand og 1,8 mia. kr. for spildevand. I Peter Bogetofts afrapportering benyttes følgende metode for hvert enkelt selskab: Samlet potentiale = Indtægtsramme (TOTEX * Efficiensscore) TOTEX skal her forstås som TOTEX-input i benchmarkingmodellen som består af driftsomkostninger og afskrivninger. Den implicitte betydning heraf er at selskaberne kan spare 100 % af de ikkepåvirkelige omkostninger herunder 1:1 omkostninger. DANVA vurderer derfor denne beregning som fejlbehæftet og har i stedet taget udgangspunkt i de afrapporterede effektiviseringspotentialer i procent. DANVA har ikke fået adgang til data og beregninger bag den nye TOTEX-benchmarking i vandsektoren og kan derfor ikke på nuværende tidspunkt selv beregne et mere retvisende effektiviseringspotentiale eller direkte kontrollere de beregninger de respektive konsulenthuse har lavet. Side 6 af 7

7 Konsolidering I rapporten finder McKinsey, at drikkevandssektoren i form af øget konsolidering kan effektivisere op til ca. 463 mio. kr., hvilket svarer til ca. 12 % af de effektive driftsomkostninger. Copenhagen Economics vurderer at dette potentiale er mellem mio. kr. 1 altså markant mindre. Tilsvarende finder McKinsey, at spildevandssektoren i form af konsolideringsgevinster, kan effektivisere op til ca. 978 mio. kr.. Svarende til ca. 11 % af de samlede omkostninger. Dette vurderes at være meget højt, i betragtning af at både Peter Bogetoft 2 og McKinsey selv konkluderer, at der ikke er nogen forskel i selskabernes målte effektivitet afhængig af størrelse. Altså at de effektiviseringspotentialer, der måles på spildevand i TOTEX-benchmarkingen ikke er mindre for større selskaber end for små selskaber. Det burde være tilfældet, hvis der eksisterer et betydeligt konsolideringspotentiale. En sådan effekt ses kun på drikkevand og ikke på spildevand. McKinsey ignorerer i afrapporteringen af konsolideringspotentialet for spildevand, at små selskaber er ligeså effektive som de store. Dette bør være en klar indikator på, at der ikke eksisterer forholdsmæssigt lige så stort et potentiale for konsolidering som på vand, hvilket også benævnes af Peter Bogetoft som kommenterer, at der ikke findes en sammenhæng mellem størrelse og effektivitet på følgende måde: Intuitivt giver resultaterne god mening, idet spildevandsselskaberne generelt er større enheder end drikkevandsselskaberne og de har muligvis allerede realiseret stordriftsfordele i højere grad end drikkevandsselskaberne 3 I det omfang, at der er et betydeligt konsolideringspotentiale, bør det som nævnt komme til udtryk ved, at store selskaber er mere effektive i TOTEX-benchmarkingen og som følge heraf modtager mindre effektiviseringskrav. Konsolideringsgevinster vil altså automatisk blive indhentet via den eksisterende regulering. De konsolideringsformer som der henvises til i rapporten, er ikke nødvendigvis i form af fysiske sammenlægninger. I den danske vandsektor, er der taget udgangspunkt i blot en enkelt realiseret case: HOFOR. Det vurderes at være meget usikkert, at ekstrapolere disse effekter til resten af sektoren. Dette skyldes blandt andet, at der i denne type analyser meget ofte ses et selektion bias. Dette kommer til udtryk i form af, at kun de succesfulde samarbejder afrapporteres. Denne usikkerhed tages der umiddelbart ikke højde for i afrapporteringen af konsolideringspotentialet. Hertil kommer, at potentialet ligeledes bygger på forventede og ikke kun realiserede konsolideringsgevinster. Empirisk set overvurderes samarbejdsgevinster ved en fusion ofte i sammenligning med, hvad der senere viser sig at blive den realiserede gevinst. Dette forhold tages der ikke højde for i afrapporteringen af potentialet. I det omfang McKinsey har brugt forventede og ikke realiserede samarbejdsgevinster, er der ifølge internationale undersøgelser på fx el-området, grund til at forvente et overvurderet effektiviseringspotentiale. 1 CE: Samarbejdsgevinster i drikkevandssektoren, 12. August Peter Bogetoft og Copenhagen Economics: TOTEX-benchmarking-modeller for vandsektoren, Marts Peter Bogetoft og Copenhagen Economics: TOTEX-benchmarking-modeller for vandsektoren, Marts PP 43 Side 7 af 7

DANVA Regionalmøder september 2016

DANVA Regionalmøder september 2016 Regionalmøder september 2016 Regeringens forventede forsyningsstrategi Regeringens forventede forsyningsstrategi Disposition: McKinsey-rapporten Et stærkere Danmark vækst 2016 Finanslovsforslag 2017 Regeringens

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Hørsholm Vand ApS (Vand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04229 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Udviklingen i prislofterne i vandsektoren

Udviklingen i prislofterne i vandsektoren Udviklingen i prislofterne i vandsektoren December 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 RESUMÉ OG HOVEDKONKLUSIONER Udviklingen i prislofterne i vandsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Odder Spildevand A/S Att.: Michael Lind-Frandsen Rude Havvej 9 8300 Odder Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02407 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Hans A. Schmidt Østergade 130 6900 Skjern Den 20. april 2015 Sag nr. 14/05486 Deres ref.rlj/pmo Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Benchmarking notat Emne: Modtagere: Udarbejdet af: Dato: 07. januar 2013 Undersøgelse af restancer i vandselskaber Offentligt tilgængeligt notat. Der findes

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Herning Vand A/S (Spildevand) Att.: Poul Schlosser Ålykkevej 5 7400 Herning Den 24. februar 2015 Sag nr. 14/03754 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

Økonomisk regulering af vandsektoren. v. Bertel Ifversen, DANVA

Økonomisk regulering af vandsektoren. v. Bertel Ifversen, DANVA Økonomisk regulering af vandsektoren v. Bertel Ifversen, DANVA Historietimen Udvikling i den økonomisk regulering Adskillelse af myndighed og drift Selskabsdannelse senest ultimo 2009 regulatorisk åbningsbalance

Læs mere

Kommentarer vedr. data og metode i McKinsey-rapporten Forsyningssektorens effektiviseringspotentiale

Kommentarer vedr. data og metode i McKinsey-rapporten Forsyningssektorens effektiviseringspotentiale Kommentarer vedr. data og metode i McKinsey-rapporten Forsyningssektorens effektiviseringspotentiale 1. Indledning og sammenfatning McKinsey har udarbejdet rapporten Forsyningssektorens effektiviseringspotentiale

Læs mere

Nyt økonomisk grundlag for vandselskaber. Metodenotat

Nyt økonomisk grundlag for vandselskaber. Metodenotat Nyt økonomisk grundlag for vandselskaber Metodenotat Oktober 2016 Nyt økonomisk grundlag for vandselskaber Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.:

Læs mere

Bilag 10 - Forsyningssekretariatets bemærkninger til høringssvar til papiret: Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne

Bilag 10 - Forsyningssekretariatets bemærkninger til høringssvar til papiret: Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne Bilag 10 - Forsyningssekretariatets bemærkninger til høringssvar til papiret: Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2011 INDLEDNING...3 SFA-DEA

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA notat Skanderborg, den 1. maj 2015 CEL/KBJ Vedr.: Udredning vedr. aftale om ny vandsektorlov DANVA giver med dette notat sine medlemmer en foreløbig udredning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Borup Vandværk Att.: Willy Larsen Stenhøjparken 41 4140 Borup Den 26. august 2014 Sag nr. 14/03992 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Bilag 6. Leje af bygninger som særligt forhold

Bilag 6. Leje af bygninger som særligt forhold Bilag 6 Leje af bygninger som særligt forhold Oktober 2016 Bilag 6Bilag 6 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Galten Vandværk Att.: Astrid Vølund-Regnskabsfører Låsbyvej 1 8464 Galten Den 10. september 2015 Sag nr. 15/02261 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Albertslund A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00161 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 NFS Spildevand A/S Att.: Connie Dorby Ersing Gasværksvej 2 5800 Nyborg Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00206 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

BEMÆRKNINGER TIL EFFEKTIVITETSBEREGNINGER

BEMÆRKNINGER TIL EFFEKTIVITETSBEREGNINGER BEMÆRKNINGER TIL EFFEKTIVITETSBEREGNINGER Dansk Fjernvarme vil indledningsvis takke Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet for at have fremlagt de beregninger, der ligger til grund for analyserne bag

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Att.: Erling Rasmussen Kirkestien 3 A 4281 Gørlev Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03846 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Klare tal om effektiviteten i vandsektoren Partner Martin H. Thelle 22. januar 2014

Klare tal om effektiviteten i vandsektoren Partner Martin H. Thelle 22. januar 2014 Klare tal om effektiviteten i vandsektoren Partner Martin H. Thelle 22. januar 2014 Den 30. september 2013 offentliggjorde Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) rapporten Forbrugerejede vandværker og

Læs mere

Bilag 6. Leje af bygninger som særligt forhold. November 2016 VERSION 2

Bilag 6. Leje af bygninger som særligt forhold. November 2016 VERSION 2 Bilag 6 Leje af bygninger som særligt forhold November 2016 VERSION 2 Bilag 6 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Erfaringer fra regulering af vandsektoren. Temadag 18. september 2017

Erfaringer fra regulering af vandsektoren. Temadag 18. september 2017 Erfaringer fra regulering af vandsektoren Temadag 18. september 2017 Emner 1. Grundlag bl.a. Aarhus Vand Historik Reguleringsmæssig åbningsbalance, værdisætning Indholdet i den økonomiske regulering Benchmarking

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Kvarmløse-Tølløse Vandværk Att.: Lis Madsen Sofievej 11 4340 Tølløse 5. februar 2013 Sag 12/ 10749 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse om prisloft

Læs mere

Eske Benn Thomsen 8. marts 2016

Eske Benn Thomsen 8. marts 2016 TOTEX Benchmarki ng Hvad er det? Eske Benn Thomsen 8. marts 2016 Indhold 1. Udviklingen af TOTEX-benchmarkingmodellerne 2. Implementering af de nye modeller og inddragelse 3. Kort præsentation af modellerne

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015 Andelsselskabet Marielyst Vandværk Att.: Neel Ploug Olsen Cypresvej 20 4873 Væggerløse Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/03971 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE-

Læs mere

Kommentarer til evaluering af vandsektorloven Copenhagen Economics 8 april 2014

Kommentarer til evaluering af vandsektorloven Copenhagen Economics 8 april 2014 Kommentarer til evaluering af Copenhagen Economics 8 april 2014 Copenhagen Economics er af Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) blevet bedt om at gennemgå evalueringen af (herefter evalueringen ) som

Læs mere

Erfaringer fra regulering af vandsektoren Ved konsulent Bertel Ifversen, DANVA

Erfaringer fra regulering af vandsektoren Ved konsulent Bertel Ifversen, DANVA Erfaringer fra regulering af vandsektoren Ved konsulent Bertel Ifversen, DANVA DANVA Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg T: 7021 0055 E:danva@danva.dk www.danva.dk Økonomisk regulering af vandsektoren Vandsektorloven

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for RINGKØBING-SKJERN RENSEANLÆG A/S Att.: Mads Kjærstrup Østergade 130 6900 Skjern Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00415 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00103 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03730 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

STATUS FOR EFFEKTIVISERING AF FJERNVARMESEKTOREN. Astrid Birnbaum Faglig chef

STATUS FOR EFFEKTIVISERING AF FJERNVARMESEKTOREN. Astrid Birnbaum Faglig chef STATUS FOR EFFEKTIVISERING AF FJERNVARMESEKTOREN Astrid Birnbaum Faglig chef EFFEKTIVISERING I FJERNVARMESEKTOREN Maj 2015 kom regeringen (den forrige) med Vækstinitiativ 2015 Forsyningssektor skal effektivisere

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Nybrovejens Vandværk a.m.b.a. Att.: Max M. Christensen Nybrovej 15 3550 Slangerup Den 19. september 2014 Sag nr. 14/04263 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19/9 2013 i sag nr. VFL-2-2013: DANVA på vegne af. Jammerbugt Forsyning A/S

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19/9 2013 i sag nr. VFL-2-2013: DANVA på vegne af. Jammerbugt Forsyning A/S KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19/9 2013 i sag nr. VFL-2-2013: DANVA på vegne af Jammerbugt Forsyning A/S Kerteminde Forsyning Vand A/S Randers Spildevand A/S Hørsholm Vand ApS Halsnæs Forsyning

Læs mere

NY REGULERING I FJERNVARMESEKTOREN

NY REGULERING I FJERNVARMESEKTOREN GÅ HJEM MØDER NY REGULERING I FJERNVARMESEKTOREN Astrid Birnbaum, faglig chef Dansk Fjernvarme abi@danskfjernvarme.dk GÅ HJEM MØDER KOLDING, AALBORG OG RINGSTED Dagsorden Gennemgang af embedsværkets anbefaling:

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Svendborg Spildevand A/S Att.: Michael Jørgensen Ryttermarken 21 5700 Svendborg Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02455 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S BUDGETTER OG PRISER 2017 HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S ØKONOMISKE RAMMER 2017, JF. AFGØRELSER FRA FORSYNINGS- SEKRETARIATET Vand Spildevand Oversigt over den økonomiske ramme Oversigt

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Vandcenter Djurs a.m.b.a. Att.: Henrik Harregaard Jordalen Teknologivej 2 8500 Grenaa Den 3. september 2014 Sag nr. 14/04376 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Faxe Spildevandscenter A/S Att.: Rasmus Byskov Kappel Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 11. november 2016 Sag nr. 16/00075 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Birkerød Vandforsyning Amba Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes vej 16 3460 Birkerød Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00043 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 Skovlund/Ansager Vandværk Att.: Svend Aage Maden Lundvej 14 - Skovlund 6823 Ansager Den 29. januar 2016 Sag nr. 15/02441 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE-

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Justeringer i prisloftbekendtgørelsen

Justeringer i prisloftbekendtgørelsen 24-11-2011 VAND /FIB Justeringer i prisloftbekendtgørelsen Dette papir indeholde en liste over emneområder, hvor det kan overvejes at justere reglerne i prisloftbekendtgørelsen. KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Medlemsmøde Danske Vandværker FVD. Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015

Medlemsmøde Danske Vandværker FVD. Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015 Medlemsmøde Danske Vandværker FVD Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015 Indholdet i det politiske forlig af 29. april 2015 1,3 mia. kr i effektivisering fra 2014-2020 Spildevand 0,9

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Faxe Spildevand A/S Att.: Rasmus Byskov Kappel Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 15. november 2016 Sag nr. 16/00074 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Netvirksomhedernes mulige fremtidige regulering

Netvirksomhedernes mulige fremtidige regulering Netvirksomhedernes mulige fremtidige regulering Anders Stouge, vicedirektør Net-temadag, den 3. december 2014 3 formål 3 indsatsområder 16 hovedanbefalinger 97 konkrete vurderinger og anbefalinger 5 hensyn

Læs mere

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 HOFOR Vand København A/S Att.: Louise Isafold Ørestads Boulevard 35 2300 København S Den 19. december 2013 Sag nr. 13/11730 Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Hørsholm Vand ApS Att.: Gitte Benner Christensen Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00193 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 FFV Spildevand A/S Att.: Dennis Pedersen Korsvangen 6A 5750 Ringe Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00078 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 HALSNÆS VAND A/S Att.: Ivor Jørgensen Gjethusparken 3 1 3300 Frederiksværk Den 11. september 2015 Sag nr. 15/02307 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution

Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution www.pwc.dk Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution Den nye Elforsyningslov, der blev vedtaget af Folketinget 2. juni 2017, medfører nye rammer for den økonomiske regulering for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Dragør Spildevand A/S Att.: Asger Nielsen/Asger Djørup Ndr. Dragørvej 162 2791 Dragør 11. februar 2013 Sag 12/06098 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Odsherred Spildevand A/S Att.: Trine Gaarde Hovedgaden 39 4571 Grevinge Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00271 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Ringsted Vand A/S Att.: Catharina Schulz Bragesvej 18 4100 Ringsted Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02421 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Hillerød Vand A/S Att.: Alf Johansen Ægirsvej 4 3400 Hillerød 15. februar 2013 Sag 12/10875 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse om prisloft for 2012

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02514 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Herning Rens A/S Att.: Lene Bach Kjær Ålykkevej 5 7400 Herning Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02567 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 Sønderborg Vandforsyning A/S Att.: Erik Renner Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Den 12. december 2013 Sag nr. 13/11776 Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 Indledning Forsyningssekretariatet fastsætter

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for TÅRNBYFORSYNING Vand Att.: Jørn Leth-Espensen Gemmas Alle 39 2770 Kastrup Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00281 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Overblik over pris- lofterne for 2012

Overblik over pris- lofterne for 2012 Overblik over pris- lofterne for 2012 Forsyningssekretariatet - 1. december 2011 1 Overblik over prislofterne for 2012 RESUME Forsyningssekretariatet har truffet afgørelser om prislofter for 2012 for 222

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 AALBORG KLOAK A/S Att.: Martin Christian Bitsch Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00317 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Foranalyse Internt notat om vurdering af individuelle økonomiske synergigevinster Samlet analyse for de ni forsyninger 22.

Foranalyse Internt notat om vurdering af individuelle økonomiske synergigevinster Samlet analyse for de ni forsyninger 22. www.pwc.dk Foranalyse Internt notat om vurdering af individuelle økonomiske synergigevinster Samlet analyse for de ni forsyninger 22. maj 2014 Individuelle synergigevinster 1. Indledning Baggrund Nærværende

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00321 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Prisloft 2014 for Vand og Afløb

Prisloft 2014 for Vand og Afløb Ågerupvej 84-86 2750 Ballerup Tlf.: 44 83 60 00 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk 6. oktober 2013 NOTAT Kontakt: Klaus Ole Møgelvang Tlf. dir.: 44836010 Sagsnr.: s2013-0212 Dok.nr.: d2013-11883

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Egå Vandværk Att.: Bestyrelsen Egå Havvej 3 8250 Egå 18. januar 2013 Sag 12/10765 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 Tlf. 4171

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Vandfællesskabet Nordvestsjælland a.m.b.a. Att.: Jørgen Høj Vognserup 6 4420 Regstrup 15. februar 2013 Sag 12/10791 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA notat Skanderborg, den 24. marts 2014 HSA/CEL Vedr.: Kort resumé af rapport om evaluering af vandsektorloven Nærværende notat giver et kort resumé af den

Læs mere

Forsyningssekretariatet har i alt modtaget 8 høringssvar.

Forsyningssekretariatet har i alt modtaget 8 høringssvar. NOTAT Dato: 7. november 2017 Sagsbehandler: /kst Høringsnotat til Totaløkonomisk benchmarking Fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav i de økonomiske rammer for 2018-2019 for spildevandsselskaber

Læs mere

NY REGUELRING AF FJERNVARMESEKTOREN

NY REGUELRING AF FJERNVARMESEKTOREN NY REGUELRING AF FJERNVARMESEKTOREN RÅDGIVNINGSGRUPPEØDE, 31. MAJ RUNE MOESGAARD, AFDELINGSCHEF POLITISK ØKONOMISK SEKRETARIAT DANSK FJERNVARME ORGANISATION 2016 Medlemmer Generalforsamling Bestyrelse

Læs mere

Velkommen til Dansk Vandkonference 2016

Velkommen til Dansk Vandkonference 2016 Velkommen til Dansk Vandkonference 2016 Direktør Carl-Emil Larsen, Vandselskabernes rolle i følge Vandsektorloven» 1. Loven skal medvirke til, at vand- og spildevandsforsyningen drives på en effektiv måde,

Læs mere

Velkommen til Dansk Vandkonference 2016

Velkommen til Dansk Vandkonference 2016 Velkommen til Dansk Vandkonference 2016 Direktør Carl-Emil Larsen, Vandselskabernes rolle i følge Vandsektorloven» 1. Loven skal medvirke til, at vand- og spildevandsforsyningen drives på en effektiv måde,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

TEMADAG: MENS VI VENTER PÅ NY REGULERING HVILKEN RAMME FOR DEN ØKONOMISKE REGULERING SER VI IND I? Rune Moesgaard, Politisk økonomisk sekretariat

TEMADAG: MENS VI VENTER PÅ NY REGULERING HVILKEN RAMME FOR DEN ØKONOMISKE REGULERING SER VI IND I? Rune Moesgaard, Politisk økonomisk sekretariat TEMADAG: MENS VI VENTER PÅ NY REGULERING HVILKEN RAMME FOR DEN ØKONOMISKE REGULERING SER VI IND I? Rune Moesgaard, Politisk økonomisk sekretariat INDLEDNING Vi står over for en fundamental anderledes økonomisk

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S DAGSORDEN SAG: Bestyrelsesmøde nr. 34 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 13. december 2016 kl. 17.00 DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen Ole Frederiksen (deltog i pkt. 2-8) Lars Hørsman

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Aarhus Vand A/S (spildevand) Att.: Lars Schrøder Bautavej 1 8210 Århus V 14. oktober 2011 Sag 4/1020-0301-0460 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Prispres // lokale miljø- og servicemål

Prispres // lokale miljø- og servicemål Prispres // lokale miljø- og servicemål Workshop: Forsynings- og infrastruktur-sektoren d. 2. oktober 2014 v. Carl-Emil Larsen, Charlotte Frambøl DANVA Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg T: 7021 0055 E:danva@danva.dk

Læs mere

Bilag 7 Analyse af alternative statistiske modeller til DEA Dette bilag er en kort beskrivelse af Forsyningssekretariatets valg af DEAmodellen.

Bilag 7 Analyse af alternative statistiske modeller til DEA Dette bilag er en kort beskrivelse af Forsyningssekretariatets valg af DEAmodellen. Bilag 7 Analyse af alternative statistiske modeller til DEA Dette bilag er en kort beskrivelse af Forsyningssekretariatets valg af DEAmodellen. FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2011 INDLEDNING... 3 SDEA...

Læs mere

Bilag A. HOFOR Vand Dragør A/S. Indholdsfortegnelse

Bilag A. HOFOR Vand Dragør A/S. Indholdsfortegnelse Bilag A Indholdsfortegnelse Fane nr. 2 Fane nr. 3 Fane nr. 4 Fane nr. 5 Fane nr. 6 Fane nr. 7 Fane nr. 8 Fane nr. 9 Fane nr. 10 Fane nr. 11 Fane nr. 12 Samlet prisloft Driftsomkostninger Historiske investeringer

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Køge Afløb A/S Att.: Carsten Ring Ørnevej 15 4600 Køge 11. februar 2013 Sag 12/05930 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Hadsund Vandværk a.m.b.a. Att.: Dorthe R. Bonde Vandværksvej 17 9560 Hadsund Den 15. december 2016 Sag nr. 16/01081 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Glostrup Spildevand A/S Bo Nørbjerg Ørnebjergvej 7 2600 Glostrup 11. januar 2013 Sag 12/10419 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse om prisloft for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Frederikssund Vand A/S Att.: Jørgen Skaarup Marbækvej 2 3600 Frederikssund Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04175 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

- Orientering og uddybning af forliget

- Orientering og uddybning af forliget En ny og forbedret regulering af den danske vandsektor - Orientering og uddybning af forliget Kontorchef Inger Bergmann, Naturstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet Dagsorden 1. Baggrund for vandsektorforliget

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 HTK Vand A/S Att.: Kim Rene Hansen Lervangen 35 D 2630 Taastrup Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02344 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød 31. maj 2013 Sag 12/05945 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Ejby Vandværk Att.: Erik Andresen Ejbyvej 101 B 4623 Lille Skensved 30 januar 2014 Sag nr. 13/05006 CGA/ VAND Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Ny regulering, nye fronter?

Ny regulering, nye fronter? Ny regulering, nye fronter? Spildevandsselskaberne står står over over for ny forregulering. ny regulering. De møder De møder den med forskellige udgangspunkter: Større eller den med forskellige udgangspunkter:

Læs mere

Økonomiske rammer for vandselskaber

Økonomiske rammer for vandselskaber Økonomiske rammer for vandselskaber Side 1 Økonomiske rammer for vandselskaber - Djævlen ligger i detaljen Side 2 1 Hovedtræk i den økonomiske regulering Gældende regulering Ny regulering Alle lovomfattede

Læs mere

Elnetreguleringens udvikling. Gå-hjem-møde om god regulering af naturlige monopoler den 24. april 2015

Elnetreguleringens udvikling. Gå-hjem-møde om god regulering af naturlige monopoler den 24. april 2015 Elnetreguleringens udvikling Gå-hjem-møde om god regulering af naturlige monopoler den 24. april 2015 Men der er opnået gode resultater selvom der også har været mange sten på vejen Konsolideringen har

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Forsyning Helsingør Vand A/S Att.: Annette Christensen Haderslevvej 25 3000 Helsingør Den 14. december 2016 Sag nr. 16/00083 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Aars Vand Att.: Per Havbro Industrivej 44 9600 Aars 21. december 2012 Sag 12/10799 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 Tlf. 4171

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Haarlev Vandværk Att.: Henrik Petersen Himlingøjevej 31 4652 Hårlev 23. marts 2012 Sag 4/1020-0301-0709 / VAND Deres ref. Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Prisloft for drikke- og spildevandsselskaber 2014

Prisloft for drikke- og spildevandsselskaber 2014 Prisloft for drikke- og spildevandsselskaber 2014 Prisloft for drikke- og spildevandsselskaber 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Gentofte Vand A/S Att.: Morten Serup Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte 23. september 2011 Sag 4/1020-0301-0475 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Nyropsgade 30 1780

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00320 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Ringsted Spildevand A/S Att.: Catharina Schulz Bragesvej 18 4100 Ringsted 5. februar 2013 Sag 12/10608 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse om prisloft

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Att.: Martin Bitsch Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby 23. september 2011 Sag 4/1020-0301-0464 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN

Læs mere